Klimaregnskab Forsikring & Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension"

Transkript

1 Klimaregnskab 2012

2 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 19 % fra 2011 til Det betyder, at vi fra 2010 til 2012 har reduceret vores CO 2 udledning med 29 %. Det skyldes i høj grad, at miljødeklarationerne på el og varme er blevet lavere, men også at vi i årenes løb har haft fokus på vores adfærd, særligt på transportområdet. Det er vigtigt, at vi fastholder vores fokus på adfærd og holdninger. I 2013 iværksætter vi tiltag og aktiviteter, som skal bidrage til at husets medarbejdere fortsat tænker klima og miljø ind som en del af deres daglige rutiner. Samtidig med at vi fortsat har fokus på hvilke miljørigtige løsninger vi vælger, når det kommer til indkøb. Dette fører os nærmere vores mål om, at blive blandt de kontor- og administrationsvirksomheder, der har den mindste CO 2 -udledning. Siden vores udgangspunkt i 2010 har vi allerede reduceret vores udledning med 29 %. Vores langsitede mål er, at vi i 2015 har reduceret vores samlede udledning af CO 2 med 35 % i forhold til vores udledning i 2010 på 280 ton CO Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Dir Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

3 Indhold Forord 1 Indhold 2 Ledelsesberetning 3 Klima- og miljøpolitik for 5 Mål og aktiviteter 6 Resultater i Ledelsens erklæring 9 Anvendt regnsabspraksis 11 Resultatopgørelse og indikatorer 13 Indikatorer 16 Om 17 Side 2

4 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 2012 Vores samlede CO 2 emission i regnskabsåret 2012 svarer til 200 tons CO 2 mod 246 tons CO 2 i en reduktion på 19 %. I perioden 2010 til 2012 har vi reduceret vores samlede udslip med 29 %. Den største reduktion er sket på el, hvilket i høj grad relaterer sig til den øgede vindkraft, som forbedrer miljødeklarationen. Fordelingen af CO 2 emissionerne kan ses nedenfor. Side 3

5 Side 4

6 Klima- og miljøpolitik for, der er brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser, har siden efteråret 2007 arbejdet med mulighederne for at påvirke klimaudviklingen. Formålet med s klima- og miljøpolitik er, at fastsætte de overordnede principper og mål for vores arbejde hen imod en mere klimavenlig drift af organisationen. Klima- og miljøpolitikkens ikrafttræden og vedligeholdelse Klima- og miljøpolitikken blev implementeret den 1. januar Forsikring & Pensions direktion har ansvaret for, at klima- og miljøpolitikken bliver implementeret og er ajourført. Dette skal ske én gang årligt i forbindelse med godkendelse af klimaregnskab. Visionen med klima- og miljøpolitikken s vision er, at være blandt de kontor- og administrationsvirksomheder, der har den mindste CO 2 -udledning. Vi vil være åbne om vores klimaindsats og hvert år offentliggøre nøgletal for vores bidrag til udledningen af CO 2. Direktionen i har godkendt den ajourførte klima- og miljøpolitik den 10. oktober Side 5

7 Mål og aktiviteter vil i de kommende år rette klima- og miljøindsatsen mod følgende områder: 1. CO 2 reducerende initiativer i den daglige drift 2. Valg af leverandører 3. Servicering af medlemmer 4. Øget medarbejderinvolvering. Det er vores ambition hele tiden at formindske vores CO2 udledning. Men vi må også konstatere, at vi efterhånden har nået et niveau, så vi er meget følsomme overfor udefrakommende faktorer som fx ekstrem kulde, hhv. varme, samt behovet for øget deltagelse i møder uden for Danmark. Men for stadig at kunne holde fokus, vil vi frem mod 2015 forsøge at reducere vores samlede CO2 udledning med 35% i forhold til udledningen i Dvs. en nedgang fra 280 ton CO2 til max. 182 tons. Ad 1 CO 2 begrænsende initiativer El- og varmeforbrug Siden 2010 har vi reduceret emissionen fra vores el- og varmeforbrug med 29 %. Vores nye mål bliver at reducere yderligere med 3 % fra Det lidt konservative mål, har vi valgt at sætte, da vi ikke benytter os af grad-dage korrektion, og derfor er meget følsomme overfor eventuelle koldere vintre. Medio 2013 er der blevet opsat film på syd siden af huset for at minimere varmegener. Det, forventer vi, vil have en positiv effekt på vores elforbrug i forhold til køling. Rejseaktiviteter Vi vil fortsat arbejde på at begrænse udledningen af CO 2 som følge af vores rejseaktiviteter. I år har vi oplevet et stort fald indenfor transport på 36% i forhold til Vi fortsætter med at opfordre medarbejderne til at vælge videokonferencer, når det er muligt og benytte vores firmacykler på korte ture, når de skal til møde i nærheden. Ad 2 - leverandører ønsker primært at bruge leverandører, som aktivt tager klimahensyn. Siden 2008 har vi løbende udskiftet vores leverandører, så vi i dag hovedsageligt vælger leverandører, som har en klima/miljøvenlig profil også i forhold til genanvendelse. Ved genanskaffelse og nyindkøb vil vi, hvor det er relevant overveje klimabelastning. Det er særligt et fokus i 2013, hvor vi ved årets udgang står for at skulle udskifte vores print/kopimaskiner samt kaffemaskiner. Dette valg vil dog først få indflydelse på klimaregnskabet Side 6

8 Ad 3 servicering af medlemmer vil have fokus på at servicere vores medlemmer ved elektroniske kontaktløsninger (f.eks. via vores ekstranet) frem for mere ressourcekrævende service via brev og transport. Ad 4 - medarbejderinvolvering Medarbejderne i er en vigtig faktor for udmøntning af vores vision for klimaarbejdet. Vi vil i 2013 fortsat arbejde med medarbejdernes engagement og kendskab til, hvorledes den enkelte medarbejder kan bidrage til en mere klima- og miljøvenlig drift af organisationen. Vi vil også sætte fokus på miljøet i en bredere forstand, og tænke i løsninger der rækker videre end, hvad vi kan måle i vores CO 2 regnskab. Eksempelvis har vi arrangeret prøveture i el-biler, for at inspirere til at overveje denne form for transportmiddel. Vi har arbejdet med dette område over årene, hvorfor vores domicil, tekniske hjælpemidler samt adfærd er blevet justeret til at være så klimavenlig som mulig. Men for fortsat at holde fokus på adfærd, men også for at inspirere til mere klimavenlig adfærd i medarbejderne privatsfære, har vi fortsat: Vegetardage i kantinen Økologiske råvarer i kantinen, hvor det økonomisk og kvalitetsmæssigt er muligt Genbrugspapir i print/kopimaskiner Et mere begrænset udvalg i kantine for at minimere madspild Et mere begrænset udvalg af kontorartikler, der som udgangspunkt er produceret af genanvendt materiale. Firmacykler Side 7

9 Resultater i 2012 Vores fokus på miljø og klima, medvirker fortsat til at vores CO 2 emission reduceres. Vi har i 2011 reduceret vores samlede CO 2 emission med 19 % i forhold til året før. For medarbejderne er reduktionen på 20 % fra 2,2 ton i 2011 til 1,8 ton i % af CO 2 emissionen stammer fra kontordrift, mens 12 % udledes fra erhvervstransport. For kontordrift (el og varme) er udledningen blevet reduceret med 16 % fra 210 tons til 177 tons CO 2. I 2012 har vi oplevet et fald på 36% i vores udledning fra erhvervstransport, primært fordi vi har fløjet meget mindre i 2012 end i Denne post er meget følsom i forhold til de internationale opgaver, vi også løser. Hvor 2011 var et år hvor vi fløj meget. Reduktionen fra er på 25 %. Andre faktorer Herudover udgør papir en vigtig miljøpåvirkning, som vi arbejder på at mindske. Dette arbejde har bådet frugt, således at vi fra har reduceret vores papirindkøb med 9 %. Fra stk. papir i 2011 til stk i Fra 2010 til 2012 har vi reduceret vores papir indkøb med 25 % Vi har valgt, at benytte indkøb af papir som indikator, da vi således får det totale papirforbrug og ikke kun forbrug i husets printere. Grønne erhverv er medlem af grønne erhverv, det tidligere Københavns Miljønetværk. Selv om vi er flyttet til Gentofte, er vi fortsat medlem, da vi gennem medlemskabet får værdifuld viden og inspiration. Side 8

10 Ledelsens erklæring Undertegnede har dags dato aflagt klimaregnskabet for Klimaregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis. Det er min opfattelse, at udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for udarbejdelsen af klimaregnskabet, samt valg og anvendelse af en regnskabspraksis og udøvelse af skøn, er rimeligt under omstændighederne, således at klimaregnskabet giver et retvisende billede af foreningens påvirkning af klimaet og udviklingen heraf. Hellerup, den 10. oktober 2013 Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Side 9

11 Den uafhængige revisors erklæring Til klimainteressenterne hos Vi har foretaget en vurdering af det af ledelsen udarbejdede klimaregnskab for 2012 med henblik på at afgive en erklæring om klimaregnskabet. Kriterierne for udarbejdelse af klimaregnskabet fremgår af den beskrevne anvendte regnskabspraksis på side og afsnittet om, hvad klimaregnskabet omfatter på side 13. Her er oplyst om grundlaget for valg af klimapåvirkninger til rapportering, begrundelse for de valgte aktiviteter, og med hvilke indregnings- og målemetoder data og indikatorer er præsenteret i klimaregnskabet. s ledelse har ansvaret for klimaregnskabet, herunder udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for udarbejdelsen af klimaregnskabet, samt valg og anvendelse af en regnskabspraksis og udøvelse af skøn, der er rimeligt under omstændighederne. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE 3000 DK) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde, i forhold til en opgave med høj grad af sikkerhed, har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler og analytiske handlinger. Vi har stikprøvevis udført test af data og underliggende dokumentationsmateriale samt kontrolleret, om regnskabspraksis er fulgt. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at klimaregnskabet for 2012 ikke er aflagt i overensstemmelse med regnskabspraksis for klimaregnskabet. København, den 18. oktober 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mona Blønd statsaut. revisor Side 10

12 Anvendt regnskabspraksis I dette afsnit om anvendt regnskabspraksis beskrives, på hvilket grundlag klimaregnskabets data og indikatorer er tilvejebragt. Areal Antal m 2 etageareal er beregnet af Carlsberg Ejendomme/Dan-ejendomme og fremgår af vores kontrakt samt af afregninger for el og varme. Medarbejdere Antallet af medarbejdere pr. regnskabsår er opgjort som gennemsnitligt antal ansatte pr. hver den første i måneden. Kørsel med taxa Kørte km med taxa er indregnet med udgangspunkt i foreningsrelateret kørsel, der er gennemført med taxafirmaet 4X35, eller hvor afregning er sket af medarbejderne med Mastercard. Vi har valgt at udregne taxakørsel ved at benytte juni 2011 som referencemåned og har ud fra forbruget i denne måned estimeret, hvad en kørt kilometer koster. Dette beløb har vi indekseret i forhold til Danmarks statistiks indeks til regulering af takster for taxikørsel, således at vi har en estimeret pris for kørt kilometer På baggrund af dette estimat, har vi estimeret samlet antal kørte kilometer i året udfra det beløb, som er konteret som taxakørsel. Kørsel i firmabil Antal kørte foreningsrelaterede km i firmabil er indregnet på baggrund af brugernes oplysninger herom. Kørsel i medarbejdernes biler Antal kørte erhvervsmæssige km i medarbejdernes egne biler er indregnet på baggrund af medarbejdernes indberetning. Vi har valgt at benytte Danmarks Statistik, som kilde til fordelingen af benzinbiler og dieselbiler i Danmark og valgt at benytte dette tal til fordelingen af kørte kilometer. For kørsel i både taxa og medarbejdernes egne biler har vi valgt at benyttet en gennemsnitlig emissionfaktor fra key2green.dk Rejser med fly Antal rejser og de dermed tilhørende fløjne km er indregnet på baggrund af oplysninger modtaget fra vores rejsearrangør BCD Travel. Det er skønnet, at eventuelle flybilletter der er bestilt andre steder end igennem BCD er uvæsentlige. Forbrug af elektricitet Forbrug af elektricitet er indregnet på baggrund af modtagne faktura og årsopgørelser fra energileverandøren om forbrug pr. måler på henholdsvis års- og månedsbasis, samt af endelig afregning af fællesudgifter modtaget fra Danejendomme. Side 11

13 Outsourcing af It-drift Da vores It-drift er outsourcet, har vi til brug for regnskabet bedt om et estimeret tal for brugte Kwh. Forbrug af fjernvarme Forbrug af fjernvarme er indregnet på baggrund af årsopgørelse fra Gentofte fjernvarme samt afregning fra Dan-ejendomme for fællesforbrug. Periodisering Alle data er opgjort for kalenderåret, som er foreningens regnskabsår. Fjernlagre Foreningen anvender fjernlagre på Frederiksberg og i Frihavnen med et samlet etageareal på ca. 100 m 2. Forbrugsdata for disse arealer er uvæsentlige og derfor ikke medtaget i klimaregnskabet. Emissioner af CO 2 Emission af CO 2 er beregnet for foreningens forbrug af elektricitet, fjernvarme, kørsel med taxa, kørsel i firmabiler, erhvervskørsel i medarbejdernes egne biler og foreningsrelaterede rejser med fly. Beregningerne er sket med anvendelse af offentlige kilder til emissionsfaktorer m.v. for henholdsvis 2010, 2011 og Elektricitet: Kilde: Energinet.dk, miljødeklaration 2010, 2011 og Vi benytter el-deklarationen opgjort efter 200% metoden, da denne metode er brugt i deklarationen for fjernvarme. Herudover har vi korrigeret for tab i distributionsnettet med 5 %. Fjernvarme: Kilde: CTRs varme deklaration 2010, 2011 og 2012: Kørsel med taxa: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af gennemsnitlig CO2 emission for personbiler: key2green.dk Kørsel i firmabiler: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af bilproducenternes oplysning om CO 2 udslip pr. km. for den pågældende model samt korgront.dk. Kørsel i medarbejdernes egne biler: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af gennemsnitlig CO2 emission for personbiler: key2green.dk Flyrejser: Mængden af CO 2 og rejste km er beregnet af BCD Travel. Side 12

14 Resultatopgørelse og indikatorer Aktiviteter, der er omfattet af regnskabet Elforbrug Fjernvarmeforbrug Taxakørsel Arbejdskørsel i firmabiler Arbejdskørsel i medarbejdernes private biler Flyrejser. Antal medarbejdere og areal Antal medarbejdere Bruttoareal Opvarmet areal m m m m m m 2 CO 2 -emissioner fra elforbrug El kwh g CO 2 / kwh* CO 2 (ton) , , ,33 * Miljødeklaration: CO 2 emissioner fra fjernvarmeforbrug Fjernvarme kwh g CO 2 / kwh* CO 2 (ton) , , ,58 * Miljødeklaration: CO 2 emissioner fra taxakørsel Antal kørte km g CO 2 /km* CO 2 (ton) , , ,85 * Side 13

15 CO 2 emissioner fra arbejdskørsel i firmabil Bilmærke Årgang Kørte km g CO 2 /km* CO 2 (ton) 2010 BMW 525i Sedan ,35 Peugeot 307 2,0 SW ,32 VW Passat 2,0 TSI ,20 I alt 1, BMW 530d Sedan ,33 Peugeot 307 2,0 SW ,56 VW Passat 2,0 TSI ,20 I alt 1, BMW 530d Sedan ,33 Peugeot 307 2,0 SW ,38 VW Passat 2,0 TSI ,16 I alt 0,87 * Producenternes hjemmeside og CO 2 emissioner fra arbejdskørsel i medarbejdernes biler Kørte km g CO 2 /km* CO 2 (ton) 2010 Antal benzin km.** ,44 Antal diesel km.** ,38 I alt , Antal benzin km.** ,98 Antal diesel km.** ,67 I alt , Antal benzin km ** ,36 Antal diesel km ** ,09 I alt ,45 * ** Statistisk fordeling af benzin og dieselbiler: Side 14

16 Totalt erhvervsrelateret kørsel (firmabiler og private biler) Kørte km CO 2 (ton) , , ,32 CO 2 -emissioner fra flyrejser Antal ture* Km* CO 2 (ton)* , , ,90 * Beregnet af BCD-Travel Side 15

17 Indikatorer Indikator CO 2 -emission i alt (ton) CO 2 -emission pr. medarbejder (ton) 2,27 2,20 1,76 El og varme Elforbrug pr. medarbejder (kwh) Elforbrug pr. m 2 opvarmet areal (kwh) 109,38 108,99 103,01 Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) Varmeforbrug pr. m 2 opvarmet areal (kwh) 103,96 94,90 107,61 CO 2 -emission fra forbrug af elektricitet pr. medarbejder (ton) CO 2 -emission fra forbrug af varme pr. medarbejder (ton) CO 2 -emission fra forbrug af varme og elektricitet pr. medarbejder (ton) 1,64 1,54 1,18 0,37 0,34 0,37 2,01 1,88 1,56 Flyrejser CO 2 -emission fra flyrejser pr. medarbejder (ton) 0,12 0,19 0,10 Bilkørsel Kilometer erhvervsmæssig bilkørsel pr. medarbejder (km) CO 2 -emissioner fra bilkørsel pr. medarbejder (ton) ,11 0,11 0,08 Taxakørsel Kilometer erhvervsmæssig taxakørsel pr. medarbejder (km) CO 2 -emissioner fra taxakørsel pr. medarbejder (ton) ,02 0,01 0,02 Side 16

18 Om er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. Vi har ca. 121 medlemmer - fordelt på 82 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber. Mission og Vision Vores mission er, at varetage branchens interesser. Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Visionen er udtryk for en overbevisning om, at branchen opnår størst indflydelse og anerkendelse, hvis omverden oplever, at branchen driver sin kerneforretning ansvarligt til gavn for forbrugerne og det omgivende samfund. Visionen afspejler også et ønske om, at branchen skal opleves som en vigtig og positiv aktør i forhold til den bredere samfundsudvikling. Værdier har 3 værdier, som kendetegner os i vores løbende interessevaretagelse. Kompetent - fordi det vækker tillid, giver os gennemslagskraft og er motiverende. Offensiv - fordi vi vil sætte dagsordenen. Konstruktiv - fordi vi vil tage medansvar for udviklingen i samfundet. Side 17

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

KE Varmeforsyning Holding P/S

KE Varmeforsyning Holding P/S Årsrapport for perioden 01-01-2009 31-12-2009 CVR-nr. 26 85 36 05 Y:\10ER\2009\regnskab\Årsrapporter\Endelig\KE Varme Holding årsrapport 2009_11032010.docx 11-03-2010 13:29 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Praktikrapport af Cristina Colette Landt Studerende på Tek.sam. Roskilde Universitets Center Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Forord... 4 Hensigten med miljøscreeningen...

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1

Klimarapport for Brønderslev kommune 2011. Klimarapport. s 1 Brønderslev Kommune Klimarapport 2011 s 1 Kolofon. Titel : Brønderslev Kommune klimarapport 2011 Udgivet af : Brønderslev Kommune, Kommunale bygninger Udgivelses dato : Maj 2011 Udgivelsessted : Brønderslev

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere