! " "# $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./"&3. &2&/'&4 "4" ($" &. 8"( 9%$. $ $&"$. (. ' $ $6 " " ' 8" 5! :&$# & &$ $.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " "# $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./"&3. &2&/'&4 "4" ($" &. 8"( 9%$. $ $&"$. (. ' $ $6 " " ' 8" 5! :&$# & &$ $."

Transkript

1 ! # %& () &*&*&*&(& &+&+,&+ & -&-&- / &0 &&1 2&1/&3 &2&/&4 4 &5! ( & &( ( &260 % 77 & ( 8( 9% & ( 6 8 5! :&# & & & - ) 77 * ; 1

2 ! < ) ( 4 * 0 & % ( 2=2>&2> ( 0 ( & & 1 (

3 #? ) ( *+,, 4 &? % ( - 4 & ( 3-? 4 0 / 4 % &!(? 4 * / 5 > / ( 3

4 /0 B & 5! :&A( ( & & ( & (5! ( ( && & ( & & & 1) > * ( 5!A:& 4 / > 2 = & * ( & ( & - & 5 (& & 6 4

5 ( && 5!!5 C & 2 =&( &3 D & & 6 & D & & & & - & & 42 4 & 2 & & & *- D0 26 & & % & & (& & 2 & & & 5

6 0 26 % & & & 0 & & ( & & & / 99( ( & ( 6 &6 2 & ( 5AA:% (5 D & * D * D 0 #, (!2 0 & ( & ( B C & ( E( A!!# 9% ( & 6

7 - & & & /# ( 0 6 A::) 1 & 6 % & & *F - 7

8 , 8 7 ), : 9 2 4, :7, 8 ; > #8> # >? > # :9! ; :!A - :<+ ; = = #! #! 2 :!A #! ), 1*(1 & G & 6 & :* 6 ( 0 #!*& & & & & * H#! * )#!)H#5 / )#!)5!H5: 8

9 - 6 -,6 8 7 ), : 9 2 4, :, 8 ; #8 #? # :9! ; :# - :<+ ; = =!:A!:A 2 :#!:A ),!/ G & 6 & :#* 6 ( 0 ) :%#5 * H:%#5 * ):%#5)H:A! / ):%#5)5!H5A&E5A 9

10 -! #8 Socialministeriet Holmens Kanal København K Vedr behov for afklaring i forhold til frit valg på tværs af kommunegrænser 8 april 2010 Kommunerne i Region Hovedstaden har en årelang tradition for at indgå aftale om, hvordan vi administrerer betalinger, når et barn benytter et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen I forbindelse med ajourføring af aftalen har vi gentagne gange rettet skriftlig og telefonisk henvendelse til Socialministeriet for at få Socialministeriet til at udtale sig i forhold til den rådgivning, ministeriet tidligere har givet til Guldborgsund og Fredensborg Kommune vedr fortolkning af begrebet frit valg i forbindelse med et barns fraflytning fra en kommune Derudover har vi anmodet Socialministeriet forholde sig til, hvordan kommuner og forældre kan overholde Dagtilbudslovens bestemmelser om, at et barn alene kan råde over én plads i et dagtilbud Kommunerne i Region Hovedstaden har d 23 marts 2010 holdt møde for at drøfte situationen Aktuelt medfører Socialministeriets manglende svar, at kommunerne ikke er i stand til at afregne frit valg -pladser for 2009 Der er derfor behov for en afklaring nu Dagtilbud i Rudersdal Kommune henvender sig med denne skrivelse til Socialministeriet på vegne af dagtilbudscheferne i kommunerne i Region Hovedstaden, idet vi anmoder Socialministeriet om at give jeres fortolkning af reglerne for anvendelse af dagtilbud på tværs af kommunegrænsen i forbindelse med et barns forbliven i et dagtilbud efter fraflytning til ny bopælskommune De to konkrete problemstillinger, der ønskes svar på, fremgår af nedenstående 2 tilbud på samme tidspunkt Den konkrete problemstilling omhandler situationen, hvor et barn både er indmeldt i en plads i fraflytnings- og tilflytningskommunen, og hvor det påhviler forældrene at udmelde deres barn af dagtilbuddet i fraflytningskommunen med et kendt varsel Såfremt forældrene ikke udmelder deres barn i fraflytningskommunen og tager imod en plads i tilflytningskommunen, opstår en situation, hvor forældrene har plads til barnet både i fraflytnings- og tilflytningskommunen 10

11 Socialministeriet har overfor Rudersdal Kommune tilkendegivet, at forældrene i den situation skal finansiere de maksimalt 25% / 30% af taksten begge steder, mens de to kommuner skal finansiere hver deres andel Fraflytningskommunen kan ikke fremsende en regning til den nye bopælskommune/tilflytningskommune Der ønskes et svar på, hvorfor fraflytningskommunen ikke er berettiget til refusion efter reglerne om frit valg, indtil pladsen er opsagt med det varsel, forældrene kender Det er vores opfattelse, at tilflytningskommunen må være forpligtet til at høre forældrene, om de har plads i fraflytningskommunen, samt hvornår pladsen er opsagt til, før de tilbyder en plads i tilflytningskommunens dagtilbud I perioden indtil da, afregnes efter reglerne om frit valg Frit valg i venteperiode i forbindelse med flytning Socialministeriet har den udtalt, at såfremt forældrene beholder en dagtilbudsplads i fraflytningskommunen, mens de venter på plads i tilflytningskommunen, vil der ikke være tale om frit valg i lovens forstand Der ønskes et svar på, i hvilket omfang forældre kan afvise pladser/vente på ønskeplads i tilflytningskommunen og samtidig påføre fraflytningskommunen 70/75% udgiften for en plads En tilflytningskommune kan, såfremt en forælder ubegrænset kan vente på en plads i tilflytningskommunen, have en interesse i, at barnet forbliver i fraflytningskommunen og står på venteliste til en institution, hvor der faktisk først kan anvises plads efter en længere periode eksempelvis et år Udgiften til pladsen påhviler med den fortolkning, der er givet til de to kommuner, fraflytningskommunen og forældrene, mens tilflytningskommunen ikke skal betale efter frit valg reglerne Det er dagtilbudschefernes opfattelse, at der i alle situationer, fra den dag barnet er flyttet til den nye kommune, bør være tale om afregning efter reglerne om frit valg Det har hidtil været gældende praksis i alle kommuner i region Hovedstaden Vi skal opfordre ministeriet til at bruge denne fortolkning og bekræfte, at det er tilfældet Vi har et presserende behov for afklaring af de to problemstillinger Vi skal derfor anmode om en hurtig tilbagemelding Venlig hilsen Dorte Bloch Dagtilbudschef / Louise Hagemann Fuldmægtig 11

12 12