Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune"

Transkript

1 Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler tager udgangspunkt i dagtilbudsloven og ministeriets dagtilbudsvejledning. I Greve Kommune er et vuggestuebarn defineret som et barn mellem 26 uger til og med 2 år og 11 måneder. Fra og med den måned barnet fylder tre år og indtil skolestart/sfo er barnet defineret som et børnehavebarn. Der er mulighed for en tidligere overflytning til børnehave fra barnet er 2 år og 9 måneder, hvis forældrene ønsker det og der er plads, og det tilgodeser barnets behov. 1. Pasningsgaranti I Greve Kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at kommunen skal anvise pladser til alle børn i aldersgruppen over 26 uger til skolestart. I dagtilbudsvejledningen skelnes der mellem to typer af optagelsessituationer: I. Plads i forlængelse af barsel, dog tidligst fra barnet er 26 uger II. Andre situationer Plads i forlængelse af barsel: Hvis du ønsker en plads til dit barn i forlængelse af barsel, skal du skrive barnet op senest 8 uger efter fødslen, så får barnet sin fødselsdato som opskrivningsdato. Pasningsgarantien betyder, at dit barn er sikret en plads tidligst, når det er 26 uger og senest, når det er 30 uger, da kommunen har en frist på 4 uger til at tilbyde barnet en plads. Dit barn kan først skrives op til dagtilbud efter fødslen. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital Pladsanvisning. Hvis du overskrider ansøgningsfristen, er dit barn dog sikret en plads senest 3 måneder efter udløb af barselsorloven, dog under forudsætning af at du søger om en plads i orlovsperioden. Andre situationer: Hvis du ansøger om en plads til dit barn i andre situationer end i forlængelse af barsel, tilbyder kommunen en plads til dit barn senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet, men tidligst fra barnet er 26 uger. Barnet får den faktiske ansøgningsdato som opskrivningsdato. Opskrivning til dagtilbud sker via Digital Pladsanvisning. Forældre til adoptivbørn, der ønsker plads i Greve Kommune, får barnets fødselsdato som opskrivningsdato, men vil tidligst få tilbudt en plads, når barnet er mellem 26 uger og 30 uger.

2 2. Garantidato Greve Kommune udmelder en garantidato til dig, dvs. den dato hvor dit barn senest er sikret en plads i et dagtilbud i kommunen. Kommunen giver dig en skriftlig meddelelse om garantidatoen. 3. Behovsdato Du skal oplyse kommunen om, hvornår du har brug for en plads til dit barn, dvs. din behovsdato. Du skal også oplyse kommunen om, hvis din behovsdato ændrer sig. Hvis du ikke ønsker at benytte en plads fra garantidatoen, men fra en senere behovsdato, fastsættes denne dato som garantidatoen. En ændring af behovsdato til et tidligere tidspunkt betragtes som en ny ansøgning. Den nye garantidato fastsættes afhængigt af, hvor lang tid i forvejen du ansøger. Du vil dog ikke blive stillet ringere end den tidligere garantidato. Hvis du ønsker at ændre behovsdatoen skal det ske via den Digitale Pladsanvisning. 4. Plads i ét bestemt dagtilbud eller en garantiplads Greve Kommune er ét pasningsdistrikt, men det tilstræbes at give plads i det geografiske område barnet bor i, fx Hundige, Greve Midt, Karlslunde og Tune. Pasningsgarantien gælder alene en plads i hele kommunen. Hvis man ikke ønsker at tage imod et tilbud om en plads i hele kommunen, er man ikke længere omfattet af pasningsgarantien. Når du skriver dit barn op via Digital Pladsanvisning er der tre muligheder, du kan vælge imellem: A. Du kan skrive dit barn op til en garantiplads uden at ønske et bestemt dagtilbud Du er dermed sikret en plads til dit barn fra garantidatoen i et af Greve Kommunes dagtilbud. B. Du kan skrive dit barn op til en garantiplads og ønske op til tre dagtilbud Du kan vælge at være skrevet op til både en garantiplads og samtidig ønske mellem 1 til 3 dagtilbud, herunder en daginstitutionsenhed og et konkret dagplejehjem. Pladsanvisningen tager hensyn til dine konkrete ønsker, når de skal anvise en plads til dit barn. Hvis Pladsanvisningen ikke kan opfylde nogle af dine ønsker, vil du blive tilbudt en garantiplads et sted i kommunen. Du kan fortsat stå på venteliste til ét bestemt dagtilbud, selvom du siger ja til en garantiplads, du skal bare huske at gøre Pladsanvisningen opmærksom herpå via Digital Pladsanvisning. C. Du kan skrive dit barn op til mellem ét til tre bestemte dagtilbud Du kan skrive dit barn op til mellem ét til tre bestemte dagtilbud, herunder en daginstitutionsenhed og et konkret dagplejehjem, men Pladsanvisningen kan ikke garantere, hvornår der er en ledig plads til dit barn. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, frasiger du dig samtidig retten til en plads fra garantidatoen. Derfor kan denne mulighed kun anbefales, hvis du selv kan passe dit barn, indtil der bliver plads i dit ønske-dagtilbud. Hvis du fra starten har valgt kun at være opskrevet til én bestemt plads, og senere alligevel ønsker en garantiplads, så kan det kun ske med 3 måneders varsel, uanset hvor længe barnet allerede har 2

3 stået på venteliste. Det samme gælder, hvis du efter at have sagt nej til en garantiplads, igen vil skrives op til en garantiplads (jf. afsnittet accept eller afvisning af tilbudt plads). Hvis dit barn allerede går i et dagtilbud i Greve Kommune, kan du kun derudover skrive barnet op til ét andet dagtilbud. 5. Anciennitet på ventelisten Som udgangspunkt er det den dag, du skriver dit barn op til et dagtilbud, som afgør barnets anciennitet på ventelisten til en dagtilbudsplads. Hvis du skriver dit barn op til en dagtilbudsplads senest 8 uger efter fødslen, får dit barn sin fødselsdato som opskrivningsdato. Ved senere opskrivning får dit barn anciennitet på ventelisten fra den dato, du har skrevet barnet op. Hvis du efterfølgende ændrer dine ønsker til en dagtilbudsplads, vil dit barn få anciennitet på ventelisten til de nye ønsker fra den dato, hvor du skrev barnet op til de nye dagtilbud. Af lovgivningen fremgår det, at anciennitetsprincippet for tildeling af pladser og forældrenes ret til at få deres barn skrevet op til et konkret dagplejehjem eller daginstitutionsenhed skal ses i sammenhæng med de retningslinjer, som kommunen i øvrigt har fastsat for optagelse i dagtilbud. Det kan fx være søskendehensyn, hensyn til børn med særlige behov og tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering. Det betyder, at forældrenes mulighed for at ønske optagelse og stå på venteliste til konkrete dagtilbud ikke går forud for kommunens øvrige optagelsesregler, men at de skal ses i sammenhæng hermed. 6. Søskendehensyn Børn, der har søskende i et dagtilbud, har fortrinsret til en plads i samme dagtilbud, hvis søskende får mindst 3 måneder sammen i tilbuddet. Dette gælder såfremt de børn, der står før på ventelisten, kan tilbydes en anden aldersvarende plads. En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre alderssvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen. Børn, der bliver indskrevet i et dagtilbud, men som har søskende i et andet dagtilbud, kan fortsat stå på den almindelige venteliste til dette dagtilbud. 7. Tildeling af pladser Pladsanvisningen står for tildelingen af pladser til daginstitutionerne, mens dagplejekontoret står for tildeling af pladser hos dagplejerne. Barnet kan tidligst forvente en plads, når det er mellem 26 og 30 uger. Pladsanvisningen eller dagplejekontoret tilstræber som udgangspunkt at fremsende tilbud om en plads 3 måneder før og senest 2 måneder før, barnet skal starte i dagtilbuddet. Tildeling af pladser sker efter barnets anciennitet og garantidato samt behovsdato. Desuden sker tildelingen under hensyn til søskende i samme dagtilbud. Børn, der ikke har en plads, og som har pasningsgaranti, kan tildeles en plads før børn uden pasningsgaranti, selvom de er yngre. 3

4 8. Flytning til og fra kommunen & Frit valg over kommunegrænsen Tilflytning Du kan skrive dit barn op til en plads i Greve Kommune og være omfattet af kommunens pasningsgaranti, hvis du vedhæfter en underskrevet slutseddel eller lejekontrakt til en bolig i Greve Kommune. Hvis du er tilflytter og søger om optagelse af dit barn i direkte forlængelse af barsel, men på grund af tilflytningstidspunktet ikke kan nå at søge om en plads inden ansøgningsfristen på 8 uger, er du sikret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet. Når du flytter til Greve Kommune, kan dit barn godt beholde sin plads i fraflytningskommunen, indtil du får eller ønsker at få tilbudt en plads til barnet i Greve Kommune. Fraflytning: Flytter du til en anden kommune, kan du benytte pladsen i Greve Kommune, indtil du ønsker at få tilbudt en plads i den nye bopælskommune. Frit valg over kommunegrænsen: Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn herom fra bopælskommunen. Børn fra andre kommuner vil være sikret en plads i ét af Greve Kommunes dagtilbud senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet, dog tidligst når barnet er mellem 26 uger og 30 uger. Ifølge dagtilbudslovens 28, stk. 2 kan Greve Byråd beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn i Greve Kommune, når særlige betingelser er opfyldt. Hvis du ønsker at søge om plads i en anden kommune end Greve, vil opskrivning og optagelse ske efter den pågældende kommunes retningslinjer. Betaling over kommunegrænsen Det er bopælskommunen, der opkræver forældrebetaling for pladsen. Det er derfor vigtigt i ovenstående tilfælde at kontakte bopælskommunen for at få oplyst, hvad forældrebetalingen udgør. Der kan være tale om forskel i taksterne fra kommune til kommune, da det er den enkelte kommunes driftsudgifter på dagtilbudsområdet, der ligger til grund for beregningen af forældrebetalingen. 9. Børn med særlige behov og tosprogede børn med behov for sprogstimulering Retningslinjerne for tildeling af pladser kan fraviges, hvis barnet har særlige behov eller er tosproget med behov for sprogstimulering. For tosprogede børn kan det dreje sig om, at barnet har behov for at være i et miljø, hvor sammensætningen af børnegruppen tilgodeser barnets mulighed for udvikling af det danske sprog. I Greve Kommune har Byrådet besluttet, at fordelingen af tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal være så ligelig som muligt, så der i fremtiden ikke findes daginstitutioner med overvægt af tosprogede børn med behov for sprogstimulering. 4

5 I forhold til børn med særlige behov er der i Greve Kommune nedsat et visitationsudvalg for 0-6 års området. Hvorvidt barnet har særlige behov, vurderes af visitationsudvalget. Særlige behov kan være af pædagogisk, social eller helbredsmæssig art. Visitationsudvalget anviser pladser til børn med særlige behov. Forældrene kan ikke frit vælge, hvor de ønsker, at deres barn skal gå i dagtilbud, eller fra hvilken alder barnet skal overflyttes til børnehave, da visitationsudvalget ud fra faglig ekspertise vil anvise det bedst egnede tilbud. Men anvisningen af tilbuddet vil ske i dialog med forældrene. 10. Accept eller afvisning af tilbudt plads Når du får tilbudt en plads i et dagtilbud, skal du skriftligt melde tilbage til Pladsanvisningen inden 5 hverdage via Digital Pladsanvisning, hvis du ønsker pladsen til dit barn. Hvis ikke du melder tilbage til Pladsanvisningen, gives pladsen til et andet barn, og dit barn vil blive slettet fra ventelisten til samtlige dagtilbud. Når barnet er optaget i et dagtilbud, vil barnet blive slettet fra ventelisten til andre dagtilbud, men du har stadig mulighed for at lade dit barn stå på venteliste eller skrive dit barn på venteliste til ét andet dagtilbud via Digital Pladsanvisning. Barnet vil beholde sin oprindelige opskrivningsdato, hvis du lader dit barn stå på venteliste til ét andet dagtilbud. Hvis du efterfølgende skriver dit barn på venteliste til et nyt dagtilbud, får dit barn anciennitet på ventelisten fra den dato, du har skrevet barnet op. Hvis du bliver tilbudt en garantiplads og siger nej, vil barnet blive slettet fra ventelisten til en garantiplads. Barnet kan fortsat stå på venteliste til ét bestemt dagtilbud, hvis Pladsanvisningen bliver informeret herom via Digital Pladsanvisning. Barnet kan blive skrevet op til en garantiplads igen, hvis du selv retter henvendelse til Pladsanvisningen. Opskrivning skal ske med 3 måneders varsel. 11. Overflytning til børnehaveplads Børn i et dagtilbud for 0-2 årige er sikret overflytning til børnehaveplads uden fornyet ansøgning. Overflytningen sker automatisk i perioden omkring barnets 3 års fødselsdag. Du har også mulighed for at få overflyttet dit barn fra den måned barnet fylder 2 år og 9 måneder. Hvis du ønsker overflytning fra 2 år og 9 måneder skal du gå i dialog med personalet i dit barns institution/dagplejer senest 2 måneder før den måned dit barn fylder 2 år og 9 måneder. Personalet vil foretage en faglig vurdering af dit barns udvikling/behov i forhold til en tidligere overflytning. Hvis dit barn går i en integreret institution er barnet automatisk sikret plads i børnehavedelen. Hvis du ønsker plads i en anden institution eller, hvis dit barn går i dagpleje, kan du skrive dit barn op til børnehave via Digital Pladsanvisning. Der er desværre ikke nogen garanti for, at barnet kan tilbydes den ønskede børnehaveplads, da det afhænger af, hvor mange børn, der er på venteliste til institutionen. Hvis et barn starter i børnehaveklasse, men har behov for at komme tilbage i børnehave, vil barnet blive tilbudt en børnehaveplads i sin tidligere børnehave. 12. Udmeldelse Hvis dit barn ikke går i en integreret institution og får tilbud om børnehaveplads, og du vælger at sige nej, udmeldes barnet af dagpleje eller vuggestue måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. Hvis du ønsker at gøre 5

6 brug af muligheden for frivillig overflytning til børnehave fra barnet er 2 år og 9 måneder, men fortryder og siger nej til den tilbudte plads, kan dit barn blive i institutionen/dagtilbuddet og bliver først meldt ud måneden efter det fylder 3 år. Hvis du ønsker at udmelde dit barn af dagpleje/daginstitution, skal det ske via Digital Pladsanvisning og skal altid foretages med 1 måneds varsel til den 15. eller 30./31. i måneden. Hvis du ikke overholder fristen, skal du betale for hele opsigelsesperioden. Dit barn bliver automatisk meldt ud den 31. marts det år, hvor barnet starter i skole/sfo. Hvis dit barn skal starte i en SFO/skole i en anden kommune, som har en senere start, kan dit barn blive i dagtilbuddet frem SFO/skolestart, dog senest til 1. august. 13. Garantiordning ved udmeldelse af dagtilbud i en periode på ml måneder Greve Kommune har en garantiordning, der skal sikre, at forældre, der i en periode ikke har behov for plads i et dagtilbud til deres børn, kan udmelde dem med garanti for en plads den dag, der atter er behov. For vuggestue og dagpleje gælder garantien ikke en bestemt plads. Forældrene er således ikke sikret, at deres barn kommer tilbage til samme dagtilbud, som det havde. For børn i børnehave er barnet sikret en plads i samme børnehave som tidligere. Garantien gælder for en periode på mindst 3 måneder, og højst 12 måneder timers deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov Forældre, der holder barsels- eller forældreorlov, har mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen til de øvrige børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Forældrenes ret hertil bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes med mere end 5 uger. Greve Kommunes retningslinjer for 30 timers deltidspladser ved barsels- og forældreorlov, kan ses på kommunens hjemmeside. Retningslinjerne vedrører bl.a. frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes oplysningspligt. Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal sendes til opholdskommunen, og forældrene skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. 15. Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider Forældre har mulighed for, at deres barn kan gå i et dagtilbud samtidig med, at forældrene får tilskud til at få barnet passet uden for normal åbningstid. Forældrene vælger selv, hvem de vil have til at passe barnet, når de har brug for pasning uden for åbningstiden. Tilbuddet hedder et kombinationstilbud og er en kombination af en dagtilbudsplads og fleksibel pasning, hvor børn kan gå i deres trygge og vante dagtilbud og samtidig blive passet af en person de kender, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter. Forældrene skal kunne dokumentere, at de har et arbejde, der gør, at de har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. De skal mindst have et pasningsbehov uden for den almindelige åbningstid på ti timer i gennemsnit om ugen, og så må kombinationstilbuddet samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. 6

7 Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser og føre tilsyn med ordningen. Det er et krav, at der tales dansk i den fleksible pasningsordning. Greve Kommune skal godkende ansøgninger om kombinationstilbud. Ansøgningsproceduren for kombinationstilbuddet kan ses på kommunens hjemmeside. Optagelsesreglerne er godkendt af Skole- og Børneudvalget i Greve Kommune den 2. maj 2019 og har virkning fra den dato. 7

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Optagelse i dagtilbud

Optagelse i dagtilbud Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af Familieudvalget d. 4. december 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er

Læs mere

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år.

Dagpleje- og vuggestuepladser tilbydes børn i alderen 26 uger til barnet fylder tre år. UDKAST Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2959976 31. oktober 2018 Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 20-12-2018 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skriv dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Retningslinjer for børnepasning

Retningslinjer for børnepasning 2018 Retningslinjer for børnepasning Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Egedal Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen [DATO] og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud 2018 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen 6. juni 2018 og træder i kraft samme dag. Retningslinjerne

Læs mere

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune GENERELT Dato: 12.02.2019 Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens 23 og 27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Regelsæt for plads i dagtilbud

Regelsæt for plads i dagtilbud Regelsæt for plads i dagtilbud Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Generelle bestemmelser...2 Opskrivning til en plads...2 Ønske om en specifik plads...3 Optagelse...3 Pasningsgaranti...3

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Børneudvalget har vedtaget anvisningsreglerne for dagtilbud til børn. Anvisningsreglerne træder i kraft den 1. januar 2015. Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem,

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Gældende fra 1. januar 2019 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning. Regler gældende fra 1. januar

Læs mere

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Nye tilrettede/korrigerede anvisningsregler 1 ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Børneudvalget har vedtaget anvisningsreglerne for dagtilbud til børn. Anvisningsreglerne træder i kraft den 1. januar

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...3 HVAD BETYDER

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Anvisningsregler fra 1. maj 2019

Anvisningsregler fra 1. maj 2019 Anvisningsregler fra 1. maj 2019 Opskrivning Man kan først skrive sit barn op på venteliste, når barnet er født, dette gøres via den Digitale Pladsanvisning. Modtager Pladsanvisningen ansøgningen senest

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Børne- og Familieudvalget den 6. december 2018. Reglerne er gældende fra d. 1. januar 2019.

Læs mere

Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019

Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019 Ballerup Kommune Anvisningsregler for dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart gældende pr. 1. januar 2019 Indhold 1 Generel information...2 1.1 Dagtilbud til børn fra 0 år og indtil skolestart...2

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune Venteliste- og optagelseskriterier for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger i Struer Kommune gældende fra 1. januar 2007 Struer Kommune Struer Kommunes serviceniveau Struer Kommune har pasningsgaranti

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Retningslinjer for dagtilbud

Retningslinjer for dagtilbud Retningslinjer for dagtilbud Retningslinjerne omfatter opskrivning og anvisning af pladser til Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver og SFO samt fritidsklubber ifølge lov

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. marts 2017 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Bilag nr. 1 til B&U 6/ Forslag til retningslinier for visitation og venteliste til dagtilbud

Bilag nr. 1 til B&U 6/ Forslag til retningslinier for visitation og venteliste til dagtilbud Bilag nr. 1 til B&U 6/5 2008 Forslag til retningslinier for visitation og venteliste til dagtilbud I Viborg Kommune har vi følgende dagtilbud: Dagpleje For børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 måneder.

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Opdateret oktober 2018 Indhold

Læs mere

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning Sagsnr.: 17/5612 Dato: 07-09-2017 Retningslinjer Pladsanvisning Den Digitale Pladsanvisning På www.aabenraa.dk (under selvbetjening) kan du via Den Digitale Pladsanvisning: Skrive dit barn op. Kontrollere

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet.

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet. ADMINISTRATIONEN - DAGTILBUD & SKOLE Pladsanvisningen Dato: 16. november 2018 Kære forældre E-mail: dagtilbudogskole@vejen.dk Information om dagtilbud, førskole, SFO og fripladsskala 2019 Hermed informerer

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 23. maj 2011 Social, Børn og Kultur SBK Børn og Pædagogik Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. april 2018 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk 1/11 Indhold: FORORD...

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 1) Rudersdal Kommune har følgende dagtilbud til børn Kommunal dagpleje (0-2 år) Vuggestuer (0-2 år) Børnehaver (3-6 år) Aldersintegrerede institutioner

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2985068 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar 28. november 2018 Skole- og Børneudvalget besluttede den

Læs mere

DAGTILBUD FOR 0 6 ÅRIGE BØRN OG SFO I TØNDER KOMMUNE

DAGTILBUD FOR 0 6 ÅRIGE BØRN OG SFO I TØNDER KOMMUNE DAGTILBUD FOR 0 6 ÅRIGE BØRN OG SFO I TØNDER KOMMUNE RETNINGSLINJER OPTAGELSE OG UDMELDELSE JUNI 2018 INDHOLD Forord... 3 Retningslinjerne gælder for... 4 Retningslinjerne gælder ikke for... 4 Retningslinjer

Læs mere

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo

Ansøgning om optagelse i dagtilbud/sfo Aabenraa Kommune Børn og Skole Tinglev Midt 2 6360 Tinglev Kontaktperson Navn Pladsanvisning Telefon 73 76 76 76 E-mail digitalplads@aabenraa.dk Dato Sagsidentifikation - KLE 28.09.40G01 5 708410 045271

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven 2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud

Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud NOTAT Dato: 19. november 2018 Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget behandlede i møde d. 19. november 2018 sagen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven.

Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Oversigt over kommunale indsatser som konsekvens af den nye dagtilbudsreform ændringer i Dagtilbudsloven. Denne oversigten gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager, der i det kommende halve år vil

Læs mere

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper

Private pasningsordninger. Godkendelse. Hvem kan passes? Aftaletyper PRIVAT PASNING 1 Private pasningsordninger Norddjurs kommune giver jævnfør dagtilbudslovens 80, forældre med børn i alderen 30 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse,

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Tårnby Kommune. Daginstitutionsafdelingen

Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Tårnby Kommune. Daginstitutionsafdelingen Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Tårnby Kommune 1 Daginstitutionsafdelingen Indhold Pasningsgaranti... 3 Opskrivning... 3 Tilflyttere... 4 Særligt omkring anciennitet for tilflyttere

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring 12.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave Dragør Kommunes anvisningsregler Pixiudgave På baggrund af ønske fra Forældrenævnet om uddybning af Dragør Kommunes anvisningsregler har forvaltningen udarbejdet denne pixiudgave af anvisningsreglerne

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING

NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING NOTAT - KOMBINATIONSTILBUD INDLEDNING Med den nye dagtilbudslov har forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid i dagtilbud ret til tilskud til fleksibel pasning hos en privat børnepasser. Kombinationstilbuddet

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2019 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Mål for dagtilbud 0-6-års området...

Læs mere

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads Pkt.nr. 2 Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads 299659 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager til efterretning, at der pr. 1.1.2001 er sket ændringer og præciseringer

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune. Garantien omfatter alle børn over 26 uger og indtil barnet starter i skolen. Du får en garantidato for, hvornår dit

Læs mere

Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015)

Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015) Københavns Kommune Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år (Sidst revideret juli 2015) 1 Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud seks måneder til to år

Læs mere

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018

Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 5. april 2018 Sagsid: 28.00.00-A00-1-18 Notat vedr. ny dagtilbudslov 2018 Der er fremlagt forslag til ny dagtilbudslov i Folketinget. Loven bliver førstebehandlet d. 20. marts og

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Opdateret august 2013 Indhold 1. Venteliste... 4 1.1 Anciennitet til børnehave... 4 1.2 Anciennitet til Døgninstitutionen Vartov... 4 1.3 Anciennitet til

Læs mere

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Allerød d. 4. juni 2018 Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv. Ændringer ift. Dagtilbudsloven af 20. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune tilbyder en bred vifte af dagpasningstilbud for 0-6 årige børn. I Kerteminde Kommune kommer

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, xx.xx 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1.1. Organisering

Læs mere