VEDTÆGT for VESTERBROHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT for VESTERBROHUS"

Transkript

1 VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk. 5 Ejers hæftelse i øvrigt. 6 Stk. 6 Købers oplysningspligt Generalforsamling. 6 Stk. 2 Beslutninger. 6 Stk. 3 Væsentlig forandring Ordinær generalforsamling. 7 Stk. 2 Indkaldelsen Forslag Ekstraordinær generalforsamling. 8 Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Stemmeret og fuldmagt. 8 Stk. 2 Udøvelse af stemmeretten. 8 Stk. 3 Taleret Dirigent og referent Bestyrelsens medlemmer. 9 Stk. 2 Normal afgang fra bestyrelsen. 9 Stk. 3 Uventet afgang fra bestyrelsen. 9 Stk. 4 Forretningsorden. 9 Stk. 5 Kasserer Bestyrelsens rettigheder og pligter. 10 Stk. 2 Bestyrelsens hverv generelt. 10 Stk. 3 Iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver. 10 Stk. 4 Viceværtopgaver. 10 Stk. 5 Husorden. 10 Stk. 6 Bestyrelsesmøde. 10 Stk. 7 Beslutningsdygtighed. 11 Stk. 8 Bestyrelsesbeslutning. 11 Stk. 9 Referat. 10. Administration. 11 Stk. 2 Krav til administrator. 11 Vedtægt VESTERBROHUS Side 2 af 16

3 11. Tegningsret Henlæggelse til vedligeholdelse og forbedring. 12 Stk. 2 Yderligere opsparing Revision. 12 Stk. 2 Valg af revisor. 13 Stk. 3 Revisor og andre hverv. 13 Stk. 4 Revisor skik Årsregnskab. 13 Stk. 2 Krav til årsregnskabet. 13 Stk. 3 Underskrivelse af årsregnskabet Vedligeholdelse. 13 Stk. 2 Indvendig vedligeholdelse. 13 Stk. 3 Ejerforeningens dækning af skader. 14 Stk. 4 Forsømmelse. 14 Stk. 5 Trapperengøring. 14 Stk. 6 Ensartethed vedr. ejendommens ydre Udlejning Pantesikkerhed. 15 Stk. 2 Oprykkende panteret. 15 Stk. 3 Anvendelse af panteret. 16 Stk. 4 Skadesløsbrev. 16 Stk. 5 Ændring af pantstiftelsesbeløb/sats Tinglysning servitutstiftende 16 Vedtægt VESTERBROHUS Side 3 af 16

4 1 Indledning Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens navn er: VESTERBROHUS Ejerforeningens hjemsted er: Aalborg kommune. 1 stk. 2 - Formål. Ejerforeningens formål er, at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. 1 stk. 3 - Medlemmer. Medlemmerne er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Medlemskabet indtræder på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag. 1 stk. 4 - Hæftelse. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til følgende fordelingstal: Matr.nr. 332 Adresse Anvendelse M 2 M 2 i alt Fordelingstal nr. 1 Kirkegårdsgade nr. 2 St. tv. Kælderrum (c) /1025 nr. 2 Kirkegårdsgade nr. 2 St. th /1025 nr. 3 Kirkegårdsgade nr tv. Kælderrum (b) Kælderrum (e) /1025 nr. 4 Kirkegårdsgade nr th. Kælderrum (b) /1025 nr. 5 Kirkegårdsgade nr tv. Loftsrum (b) /1025 Vedtægt VESTERBROHUS Side 4 af 16

5 Matr.nr. 332 Adresse Anvendelse M 2 M 2 i alt Fordelingstal nr. 6 Kirkegårdsgade nr th. Loftsrum (b) Kælderrum (e) /1025 nr. 7 Kirkegårdsgade nr tv. Beboelse Loftsrum (a) (b) /1025 nr. 8 Kirkegårdsgade nr th. Beboelse Loftsrum (a) (b) /1025 nr. 9 Vesterbro nr. 39 St. tv. Kælderrum (e) /1025 nr. 10 Hjørneforretning Stueetagen Forretning (a) Kældervær (d) Kælderrum (e) /1025 nr. 11 Hjørneforretning Stueetagen Kælderrum (e) /1025 nr. 12 Vesterbro nr. 39 St. th. Forretning (a) Kældervær (d) /1025 nr. 13 Vesterbro nr tv. Loftsrum (b) /1025 nr. 14 Vesterbro nr th. Kælderrum (b) /1025 nr. 15 Vesterbro nr tv. Loftsrum (b) Kælderrum (f) /1025 nr. 16 Vesterbro nr th. Loftsrum (b) /1025 nr. 17 Vesterbro nr tv. Beboelse Loftsrum (a) (b) /1025 nr. 18 Vesterbro nr th. Beboelse Loftsrum (a) (b) /1025 I alt /1025 Vedtægt VESTERBROHUS Side 5 af 16

6 1 stk. 5 - Ejers hæftelse i øvrigt Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid. 1 stk. 6 - Købers oplysningspligt Købere er forpligtet til snarest muligt, og senest på overtagelsesdagen, at give ejerforeningen skriftlig meddelelse om ejerskiftet. 2 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 2 stk. 2 - Beslutninger. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme for hver lejlighed, det pågældende medlem ejer. 2 stk. 3 - Væsentlig forandring. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt, kræves dog, at 2/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede medlemmer - vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer. Vedtægt VESTERBROHUS Side 6 af 16

7 3 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Optælling af repræsenterede stemmer. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 4. Forelæggelse af årsregnskab, med revisors påtegning, til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse. 7. Valg af formand for bestyrelsen, hvis denne afgår. 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Valg af suppleant for revisor. 12. Eventuelt. 3 stk. 2 - Indkaldelsen. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers, og højst 8 ugers, varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden, årsregnskab og budgetforslag. Materiale vedrørende forslag der skal behandles af generalforsamlingen, kan udsendes sammen med indkaldelsen. 4 Forslag Ethvert medlem har ret til at få et emne, eller konkret forslag, behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt ejerforeningens formand er blevet orienteret herom senest 1 uge før generalforsamlingen afvikles. Vedtægt VESTERBROHUS Side 7 af 16

8 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af medlemmer der repræsenterer mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 5 stk. 2 - Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Materiale vedrørende emner og forslag der skal drøftes af den ekstraordinære generalforsamling, kan udsendes sammen med indkaldelsen. 6 Stemmeret og fuldmagt Ethvert medlem har stemmeret jf. 2 stk.2. 6 stk. 2 - Udøvelse af stemmeretten. På en generalforsamling kan stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller myndigt husstandsmedlem samt af ejerforeningens bestyrelse, såfremt medlemmet har givet skriftligt fuldmagt dertil. Stemmeretten kan udøves af en fuldmagtshaver. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter. Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt afgive 3 stemmer, som fuldmagtshaver. Et stemmeberettiget medlem, som ejer flere lejligheder i foreningen kan maksimalt afgive 3 stemmer. Dog kan der afgives ekstra stemmer for ejerlejligheder, der er genudlejet før udgangen af Bestyrelsen kan afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. 6 stk. 3 - Taleret. Dirigenten kan begrænse taleretten til en person pr. lejlighed. Vedtægt VESTERBROHUS Side 8 af 16

9 7 Dirigent og referent Dirigent og referent vælges af generalforsamlingen. Dirigenten behøver ikke at være medlem af ejerforeningen. Referenten, der skal være medlem af ejerforeningen, udarbejder et referat som, med reference til dagsordenens enkelte punkter, beskriver de konkrete beslutninger og tilhørende stemmefordelinger. Referatet underskrives af referenten og formanden og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8 Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 1 suppleant. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleant, er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere eller myndige husstandsmedlemmer. 8 stk. 2 - Normal afgang fra bestyrelsen. Hvert andet år afgår formanden. Hvert år afgår 1 bestyrelsesmedlem. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer i den rækkefølge, i hvilken de er valgt, og ellers ved lodtrækning. Bestyrelsessuppleanten afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 8 stk. 3 - Uventet afgang fra bestyrelsen. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Såfremt suppleanten alene ikke kan gøre bestyrelsen fuldtallig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling. 8 stk. 4 - Forretningsorden. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sine hverv. 8 stk. 5 - Kasserer. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. Vedtægt VESTERBROHUS Side 9 af 16

10 9 Bestyrelsens rettigheder og pligter Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. 9 stk. 2 - Bestyrelsens hverv generelt. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder ejendoms-og brandforsikring samt en bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved bestyrelsens udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag eller lignende, skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Såfremt skyldner fortsat undlader at betale, overdrages sagen til advokat til retslig inkasso. 9 stk. 3 - Iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver. Under hensyntagen til ejerforeningens generelle økonomi, kan bestyrelsen, ud over det budgetterede beløb til almindelig vedligeholdelse, årligt prioritere og iværksætte vedligeholdelsesopgaver for yderligere kr. Bestyrelsen skal tilstræbe at indhente tilbud på fast pris ved iværksættelse af sådanne opgaver. Såfremt et eller flere tilbud tilsammen i det indeværende år overstiger kr., skal iværksættelse godkendes af en generalforsamling. 9 stk. 4 - Viceværtopgaver. I forbindelse med bestyrelsens pligt til at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender, herunder renholdelse, definerer bestyrelsen de konkrete månedlige og årstidsbestemte opgaver forbundet hermed - de såkaldte viceværtopgaver. Bestyrelsen kan lade disse viceværtopgaver udføre af enten et firma eller en privatperson. 9 stk. 5 - Husorden. Bestyrelsen er ansvarlig for udfærdigelse og opdatering af ejerforeningens husorden. Husordenen beskriver ejernes forpligtelser i relation til f.eks. affaldshåndtering, trapperengøring, støj, cykelparkering m.v.. 9 stk. 6 - Bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Vedtægt VESTERBROHUS Side 10 af 16

11 9 stk. 7 - Beslutningsdygtighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 1 bestyrelsesmedlem, er til stede. 9 stk. 8 - Bestyrelsesbeslutning. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens stemme udslaget. 9 stk. 9 - Referat. Bestyrelsen udfærdiger referater af sine møder. Referaterne skal indeholde oversigt over mødedeltagere og en beskrivelse af bestyrelsesbeslutningerne. Bestyrelsens mødereferater opbevares hos formanden. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt kan et specifikt mødereferat udsendes til samtlige medlemmer af ejerforeningen eller offentliggøres på anden vis. 10 Administration Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Under hensyntagen til stk. 2, kan bestyrelsen selvstændigt beslutte, hvilken administrator der skal benyttes. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra medlemmer der repræsenterer mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer, pålægge bestyrelsen at antage en administrator. 10 stk. 2 - Krav til administrator. Administrator skal være ansvarsforsikret, omfattet af erstatningsfond eller lign. og være forpligtet af regler om god administrationsskik. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være ejerforeningens revisor. 11 Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Vedtægt VESTERBROHUS Side 11 af 16

12 12 Henlæggelse til vedligeholdelse og forbedring Når det på en generalforsamling begæres af medlemmer der repræsenterer mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer, skal der foretages henlæggelse til imødekommelse af ekstraordinære fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedringer. Hver lejlighed skal bidrage med en månedlig henlæggelse der beregnes ved at gange den af generalforsamlingen fastsatte henlæggelsestakst i kr. med tælleren i lejlighedens fordelingstalsbrøk. Henlæggelsestaksten besluttes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Opsparingen fortsætter indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fælles bidrag. Herudover kan det på en generalforsamling med simpel flertal besluttes at indstille opsparingen. Dette gælder dog ikke, såfremt opsparingen ikke ønskes indstillet af mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer. Det beregnede månedlige henlæggelsesbeløb for den enkelte lejlighed, må dog ikke overstige 25 % af lejlighedens månedlige ordinære fællesbidrag ekskl. vand og varme. Såfremt henlæggelse ikke længere begæres af mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettigede medlemmer, kan denne indstilles af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Det enkelte medlem kan ikke disponere over de henlagte midler, idet pengene tilhører ejerforeningen og løbende indsættes på ejerforeningens driftskonto i lighed med de øvrige ejerbidrag. 12 stk. 2 - Yderligere opsparing. Såfremt henlæggelsestaksten ønskes hævet så meget at henlæggelsesbeløbet pr. lejlighed vil overstige 25 % af det månedlige fællesbidrag ekskl. vand og varme, skal der foreligge en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af ejerforeningens stemmeberettige stemmer. Henlæggelserne må aldrig overstige 50 % af det månedlige ordinære fællesbidrag ekskl. vand og varme. 13 Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor. Når det på en generalforsamling begæres af medlemmer der repræsenterer mindst 1/3 af ejerforeningens stemmeberettige medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Vedtægt VESTERBROHUS Side 12 af 16

13 13 stk. 2 - Valg af revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 13 stk. 3 - Revisor og andre hverv. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. 13 stk. 4 - Revisor skik. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik og regnskabet påtegnes af revisor. 14 Årsregnskab Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. 14 stk. 2 - Krav til årsregnskabet. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. 14 stk. 3 - Underskrivelse af årsregnskab. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab, med revisorpåtegning, forsynes med bestyrelsens og dirigentens underskrift til bekræftelse af, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 15 Vedligeholdelse Ejerforeningen foretager nødvendig vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer, herunder døre mod fællesarealer, for- og bagtrapper, altaner, ruminddelinger/gitre for loft- og kælderrum m.v. Ejerforeningen foretager endvidere vedligeholdelse og fornyelse af fælles anlæg for el, gas, vand, varme og sanitet, indtil disse systemers forgreninger fra hovedledningerne til eller i de enkelte lejligheder. Ejerforeningen foretager endvidere vedligeholdelse og fornyelse af alle eller nogle af ejendommens udvendige vinduespartier, såfremt en generalforsamling beslutter sig herfor ved simpelt flertal. Løbende enkeltvis udskiftning af lejlighedernes ruder, herunder ruder i døre, termoruder og forretningernes udstillingsruder, påhviler dog den enkelte ejer. 15 stk. 2 - Indvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder/plader, væg- og loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse, Vedtægt VESTERBROHUS Side 13 af 16

14 el-kabler/ledninger, stikkontakter, afbrydere, sikringsgrupper, forbrugsmålere, toiletter, vaske, vandhaner/vandventiler, radiatorer, radiatorventiler, radiatortermostater. ers vandrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør, gasrør m.v., er ligeledes omfattet af den indvendige vedligeholdelse - frem til disses forbindelser med ejendommens hovedledninger. 15 stk. 3 - Ejerforeningens dækning af skader. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. 15 stk. 4 - Forsømmelse. Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ejeren at fraflytte lejligheden med passende varsel. Pålæg om fraflytning gælder også lejere jf stk. 5 Trapperengøring. Ved forsømmelse af trapperengøring er det bestyrelsens ret, med behørigt varsel, at lade rengøringen udføre for medlemmets regning. Lader bestyrelsen arbejdet udføre af et rengøringsfirma skal medlemmet betale alle omkostninger forbundet hermed. Lader bestyrelsen arbejdet udføre af en privatperson, udbetales vederlag aftalt af generalforsamlingen og medlemmet betaler da denne udgift. 15 stk. 6 Ensartethed vedrørende ejendommens ydre. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, udskiftninger, opsætninger, reparationer eller maling på ejendommens ydre, herunder også døre og vinduer/ruder mod fællesarealer, uden bestyrelsens samtykke. Opsætning af antenner, paraboler, skiltereklamer m.m. på ejendommens ydre samt på fællesarealer, kræver ligeledes bestyrelsens samtykke. 16 Udlejning I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, har ejerforeningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de pålagte forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden. Ejerforeningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejeren af lejligheden. Vedtægt VESTERBROHUS Side 14 af 16

15 17 Pantesikkerhed (ejerforeningens panteret) Nærværende vedtægt begæres herved tinglyst pantstiftende i ejerlejlighederne 1 18 på matr.nr. 332, Aalborg Bygrunde for et beløb svarende til den pågældende ejerlejligheds fordelingstals tæller ganget med 350 kr. Det pantstiftende beløb for hver ejerlejlighed fremgår af nedenstående skema: Ejerlejlighed: Fordelingstal Tæller Sats Pantstiftende beløb 1 50/ kr kr. 2 45/ kr kr. 3 50/ kr kr. 4 60/ kr kr. 5 50/ kr kr. 6 50/ kr kr. 7 45/ kr kr. 8 65/ kr kr. 9 50/ kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr. Formålet med pantstiftelsen er at skabe sikkerhed for ethvert tilgodehavende, med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem. 17 stk. 2 - Oprykkende panteret. Nærværende panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægt. Ejerne er bemyndiget til at aflyse ejerpantebreve tinglyst med 1. prioritet, når panteretten i nærværende vedtægt har opnået tinglysning med 2. prioritet foran øvrige pantehæftelser. Vedtægt VESTERBROHUS Side 15 af 16

16 17 stk. 3 - Anvendelse af panteret. I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab, og et af ejerforeningen vedtaget budget, være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. 17 stk. 4 - Skadesløsbrev. For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse, har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens 478 stk. 1, nr stk. 5 - Ændring af pantstiftelsesbeløb/sats. En generalforsamling kan, efter vedtægtens regler om vedtægtsændringer jf. 2 stk. 3., beslutte at forhøje det beløb som vedtægten er tinglyst pantstiftende for. 18 Tinglysning servitutstiftende Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighederne 1 18 på matr.nr. 332, Aalborg bygrunde. Med hensyn til de for ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter, byrder og hæftelser, henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Hidtil gældende vedtægt, tinglyst 2. december 1970, begæres aflyst samtidigt med tinglysning af nærværende vedtægt. Aalborg, 15. april 2004 Vedtægt VESTERBROHUS Side 16 af 16

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Frederiksberg, 15-08-2015 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

2. januar 2007 FM2007/22

2. januar 2007 FM2007/22 2. januar 2007 FM2007/22 Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag Ejerlav: Skæring By, Egå Matr. nr.: 10 cn, ejerl.1-43 Beliggenhed: Skærgårdsparken nr. 10-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Resultatopgørelse for 2011

Resultatopgørelse for 2011 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget 37, 2300 København S tlf. 32 84 09 06 e-post: nmk@c.dk Den 13. januar 2012 Resultatopgørelse for

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Ejerforeningen Dybbølhus

Ejerforeningen Dybbølhus Ejerforeningen Dybbølhus Anmelder: Matr.nr. 1166 Udenbys Vester Kvarter, København BXPAdvokater ApS Ejerlejlighederne nr. 1-58 inkl. Vesterbrogade 12 Sønder Boulevard 51-53 og Dybbølsgade 36-38 1620 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill

VEDTÆGTER FOR. Ejerforeningen Orient Hill VEDTÆGTER FOR Ejerforeningen Orient Hill Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Stk. 1. Ejerforeningens navn er Orient Hill Beliggende Orient Hill Alanya Stk. 2. Ejerforeningen har hjemsted i Alanya

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen: Matr.nr.: Ejerlejl. nr.: Gade og nr.: 5 mi 5km 1-20 1-12 aile at Aalborg Markjorder,

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar

Vedtægter for. Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar Vedtægter for Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ejerforeningen Hasle Feriepark med begrænset ansvar herefter benævnt Ejerforeningen. Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B Ejerlav: Vejlby By, Vejlby Anmelder: Matr.nr.: 17CR Advokatfirmaet Beliggende: Abel & Skovgård Larsen Skejbygårdsvej Sønder Allé 9 8240 Risskov 8000 Århus C. Tlf. 89 31 90 00 J.nr.51538-001 KJ/jab Generalforsamling

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere