EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED"

Transkript

1 EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den 13. september 2006 kl Sted: Sognehuset, H.C. Andersensvej 20. Næstved, den 30. august 2006 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Poul Schnack-Petersen som dirigent. 2. Bestyrelsens forslag: Ændring af vedtægterne. Der har længe været et behov for at få vedtægterne moderniseret, og nu, hvor de nye boliger på taget bliver bygget, er tiden inde til at få foretaget ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer vedlagt. Mens stemmerne bliver talt op, vil en repræsentant for Dansk Bredbånd fortælle om mulighederne for billig TV, internet og telefon m.m. Bilag: Fuldmagt. Der serveres øl og vand. På vegne af bestyrelsen Anne Faber Pedersen Formand.. H.C. ANDERSENS VEJ 65, KLD NÆSTVED

2 ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N / PSP/AGL Ændringsforslag til vedtægter Nugældende vedtægter: Ændrede vedtægter: Vedtægter Vedtægter 1 Foreningens navn er : Ejerlejlighedsforeningen H.C. Andersensvej Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen H.C. Andersen Parken. Foreningens hjemsted er: Købmagergade 13, 1150 København K 2 2 Foreningens hjemsted er: H.C. Andersens Vej 65, kld., 4700 Næstved 3. 3 Foreningens formål er at administrere ejendommene matr. nr. 13 eq, 13 ep og 13 eo, Lille Næstved by, Herlufsholm Sogn, beliggende H.C. Andersensvej 51-59, H.C. Andersensvej og H.C. Andersensvej 71-79, Næstved og at varetage medlemmernes fællesinteresser, og herunder sørge for, at ro og orden opretsholdes, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig. Foreningens formål er at administrere ejendommene matr. nr. 13 eq, 13 ep og 13 eo, Lille Næstved by, Herlufsholm Sogn og at varetage medlemmernes fællesinteresser, og herunder sørge for, at ro og orden opretholdes, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig. 1

3 6 6 Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i følgende fordelingstal: Matr. nr. 13 eq... Pulterrum og/eller kælderrum, som er knyttet til det enkelte lejemål, og som den 1. januar 1978 står til det enkelte lejemåls disposition, vil fortsat tilhøre ejerlejligheden, når ejendommens lejligheder sælges som ejerlejligheder, og kan kun fratages ejerlejligheden med ejerlejlighedsindehaverens samtykke. Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne ifølge fordelingstal. Pulterrum og/eller kælderrum, som er knyttet til det enkelte lejemål, og som den 1. januar 1978 står til det enkelte lejemåls disposition, vil fortsat tilhøre ejerlejligheden, når ejendommens lejligheder sælges som ejerlejligheder, og kan kun fratages ejerlejligheden med ejerlejlighedsindehaverens samtykke. 7 7 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen medens indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Herved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger og el-kontakter, der er indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens gas og vandledninger samt radiatorer, foruden forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder. Vedrørende garageejerlejlighederne er udgifterne vedrørende disse ejerlejligheds-foreningen uvedkommende, idet samtlige udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse må bæres af den til enhver tid værende ejer af garageejerlejlighederne. Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftspuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Ejerforeningen betaler for udbedring af ska- 2

4 der i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsesog fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. Medlemmer må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 8 8 Hvis en lejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en derfor fastsat frist. Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, skal medlemmet inden lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand til godkendelse Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en ejendomskyndig administrator.... Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en ejendomskyndig administrator med forsikring Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabsåret er kalenderåret. 3

5 Administrator udfærdiger årsregnskabet. Foreningen antager en revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, skal være fremlagt til medlemmerne til eftersyn hos administrator fjorten dage inden den ordinære generalforsamling. Administrator udfærdiger årsregnskabet. Foreningen antager en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, skal være fremlagt til medlemmerne til eftersyn hos administrator fjorten dage inden den ordinære generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober med fjorten dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: Formandens beretning for det forløbne år. Regnskab og revisors påtegning. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. Valg af bestyrelse. Valg af administrator. Valg af revisor. Eventuelt. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj med 3 ugers varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forslag fra bestyrelsen. 5) Forslag fra medlemmerne. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10)Eventuelt Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens med- Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens med- 4

6 lemmer har stemmeret. Fordelingstallet angiver hver enkelt medlems antal stemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændring kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst to trediedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to trediedeles flertal. Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan de forslag, der har været behandlet på første generalforsamling vedtages med to trediedeles flertal, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen. Forslag som man ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Over det på en generalforsamling passerede, føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen. lemmer har stemmeret. Fordelingstallet angiver hver enkelt medlems antal stemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages eenstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændring kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst to trediedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to trediedeles flertal. Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan de forslag, der har været behandlet på første generalforsamling vedtages med to trediedeles flertal, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen. Forslag som man ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsesformanden senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Over det på en generalforsamling passerede, føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen. Årsregnskab, budget samt evt. forslag fra medlemmerne udsendes sammen med ind- 5

7 kaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter, er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærstående slægtninge. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter, er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærstående slægtninge. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder der en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelsens medlemmer. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. 6

8 20 20 Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed ligesom han uden bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv, og kan være genstand for kreditorforfølgning. Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed ligesom han med bestyrelsens samtykke kan udleje denne. Ejerlejligheden falder i arv, og kan være genstand for kreditorforfølgning Nærværende vedtægter respekterer nuværende og fremtidige hæftelser på såvel hovedejendom som de enkelte ejerlejligheder. Nærværende vedtægter respekterer de allerede ved tinglysninger på ejendommens blad i tingbogen tinglyste servitutter. Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Ejerlejlighedsforeningen H.C. Andersensvej Nærværende vedtægter respekterer nuværende hæftelser på såvel hovedejendom som de enkelte ejerlejligheder. Nærværende vedtægter respekterer de allerede ved tinglysninger på ejendommens blad i tingbogen tinglyste servitutter. Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Ejerlejlighedsforeningen H.C. Andersen Parken Til sikkerhed for ethvert tilgodehavende, herunder lån optaget af ejerlejlighedsforeningen til finansiering af ejerlejlighedsforeningens udgifter samt evt. krav i medfør af vedtægtens 8, med tillæg af renter og omkostninger som ejerlejlighedsforeningen måtte få hos et medlem tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende på samtlige ejerlejligheder for et beløb svarende til kr. 300 pr. fordelingstal. Til sikkerhed for ethvert tilgodehavende, herunder lån optaget af ejerlejlighedsforeningen til finansiering af ejerlejlighedsforeningens udgifter samt evt. krav i medfør af vedtægtens 8, med tillæg af renter og omkostninger som ejerlejlighedsforeningen måtte få hos et medlem tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende på samtlige ejerlejligheder for et beløb svarende til kr. 300 pr. fordelingstal. For ejerlejligheder med fordelingstal 101 på Herlufsholm, ejl.nr. 38, 40, 42 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejlighed med fordelingstal 94 på For ejerlejligheder med fordelingstal 101 på Herlufsholm, ejl.nr. 38, 40, 42 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejlighed med fordelingstal 94 på 7

9 Herlufsholm, ejl. nr. 37, 39, 41 - tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 81 på Herlufsholm, ejl. nr. 3, 6,9, 12,15, 18,21, 24, 27, 30, 33, 36 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 74 på matr. nr. 13 eo, 13ep, 13 eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 1, 4,7 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 71 på Herlufsholm, ejl. nr. 10, 40, 42 - tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 39 på Herlufsholm, ejl. nr. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 tinglyses således pantsikkerhed for kr Ovenstående pantsikrede beløb reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2002, i takt med den procentvise stigning i udviklingen i det af Danmarks statistik pr. 1. januar 1987=100m beregnede reguleringsindeks for boligbyggeri, således at der tages udgangspunkt i den årlige procentvise stigning fra oktober til oktober, første gang fra oktober 2000 til oktober 2001, idet der afrundes til nærmeste hele hundrede kr. Nærværende respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret, hvorom henvises til ejen- Herlufsholm, ejl. nr. 37, 39, 41 - tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 81 på Herlufsholm, ejl. nr. 3, 6,9, 12,15, 18,21, 24, 27, 30, 33, 36 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 74 på matr. nr. 13 eo, 13ep, 13 eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 1, 4,7 tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 71 på Herlufsholm, ejl. nr. 10, 40, 42 - tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 39 på Herlufsholm, ejl. nr. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 tinglyses således pantsikkerhed for kr Nye ejerlejligheder: For ejerlejligheder med fordelingstal 99 på matr. nr. 13eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 57, tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 96 på matr. nr. 13eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 59, 61, 63, 65, tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 88 på matr. nr. 13eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 66, tinglyses således pantsikkerhed for kr For ejerlejligheder med fordelingstal 85 på matr. nr. 13eq, Ll. Næstved by, Herlufsholm, ejl.nr. 58, 60, 62, 64, tinglyses således pant- 8

10 dommens og ejerlejlighedernes blad i tingbogen. sikkerhed for kr Ovenstående pantsikrede beløb reguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2002, i takt med den procentvise stigning i udviklingen i det af Danmarks statistik pr. 1. januar 1987=100m beregnede reguleringsindeks for boligbyggeri således at der tages udgangspunkt i den årlige procentvise stigning fra oktober til oktober, første gang fra oktober 2000 til oktober 2001, idet der afrundes til nærmeste hele hundrede kr. Nærværende respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret, hvorom henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blad i tingbogen. 9

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5

Ejertav: Skab. Matr.nr. Adresse: lndividuel vedtægt for ejerforeningen Stadion Alle 33, Arhus C. r]f1;1å r-15 rlrl[fi,r:ilj::5 Akt: Ejertav: Matr.nr. 741 dæ ejerlejlighederne nr. 1 + 3-14 Adresse: Stadion Alle 33, g000 Arhus Skab nr. Marselisborg, Arhus Bygrunde C Plliers EfendomsadminlstnationA/S Prismet - Silkeborgrcj2 8000

Læs mere

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang

VEDTÆGTER. Ejerforeningen Gadevang Vedtaget august 2013 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Gadevang Denne erstatter alle tidligere versioner. 1 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 3 2 Generalforsamling 4 3 Ordinær generalforsamling

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S

Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Matr. nr. 3892 af Sundbyøster lej. 1-126, Beliggende Reberbanegade 43-53, Frankrigsgade 15 og Ålandsgade 26-32, 2300 København S Vedtægter 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Hollændervænget

Læs mere

Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24. som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den 22.03.

Vedtæter. for. Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24. som vedtaget med ændringer på ordinær generalforsamling den 22.03. - Matr.nr.: 21 dt Frederiksberg Anmelder: I Amagerbrogje 184 - IB JAKOB JENSEN Vedtæter for Ejerlejlighedsforeningen H.C.Ørstedsve 21/Amallevej 22 24 2300 København S -31555958 Giro 6207960- Fax 31555621

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere