Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23"

Transkript

1 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere fællesanliggenderne for ejerlejlighederne i ejendommen matr. nr. 27 ag Frederiksberg, Amicisvej 23, 1852 Frederiksberg C. Medlemmer 4. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Medlemskabet indtræder ved overtagelsesdagen af en lejlighed og ophører pr. overtagelsesdagen i tilfælde af, at en ny ejer overtager lejligheden. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser over for foreningen, selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejers tid. Generalforsamlingen 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Frederiksberg eller Københavns Kommune. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned. Indkaldelse af medlemmerne til generalforsamlinger sker ved brev eller elektronisk post fra bestyrelsen eller administrator. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 3 uger, og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst l uge. Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen, og forslag fra bestyrelsen, som agtes fremsat på generalforsamlingen, skal følge med indkaldelsen. Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Sådanne forslag sendes herefter af bestyrelsen til medlemmerne snarest efter modtagelsen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1 of 6 8/28/12 9:00 PM

2 a. Bestyrelsens beretning. b. Årsregnskab og status med påtegning af revisor. c. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen. d. Bestyrelsens forslag til budget for næste år. e. Valg af medlemmer til bestyrelsen, f. Valg af revisor og g. Eventuelt. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i fordelingstallet giver en stemme. Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende lejlighed, bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen og som afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en referent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de totale stemmer såvel efter fordelingstal (1000) som efter antal (11). Såfremt forslaget vedtages på en generalforsamling, men ikke opnår mindst de nævnte 2/3 af stemmerne, afholdes ny generalforsamling inden 2 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal og antal. Ekstraordinær generalforsamling 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, jfr. også 5, stk. 10, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen, og beretningen underskrives af dirigenten og et bestyrelsesmedlem og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Stemmeret og fuldmagt på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 2 of 6 8/28/12 9:00 PM

3 7. Ethvert medlem har stemmeret. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Bestyrelsen 8. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Valgbare er foreningens medlemmer. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. De på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger refereres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der er i mindretal, har ret til at få sit standpunkt protokolleret. Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgifter, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et vederlag. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan antage en ejendomskyndig administrator til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 2 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Foreningens drift 9. Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Det kan dog på en generalforsamling, vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og hovedistandsættelser, således at ejendommen til enhver tid fremstår i vel vedligeholdt stand, og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån med foreningens panteret som sikkerhed. 3 of 6 8/28/12 9:00 PM

4 Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en rimelig kassebeholdning til bestridelse af den daglige drift. Årsregnskab og budget 10. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal. Ud over betaling af fællesudgifter for den løbende måned betaler medlemmerne et depositum fastsat af generalforsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet. Depositummets størrelse kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning. Udvendig og indvendig vedligeholdelse 11. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Al vedligeholdelse og fornyelse af eventuelle individuelle anlæg til de enkelte ejerlejligheder, herunder altaner og tagterrasser, påhviler ejerne af de respektive lejligheder. Hvis en lejlighed forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til nærværende vedtægt. Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler som husorden. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer, maling eller afsyring af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, paraboler, antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke. Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne eller udleje hele eller dele af en lejlighed til 4 of 6 8/28/12 9:00 PM

5 erhvervsmæssige formål uden bestyrelsens samtykke. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand. Revision 12. Ejerforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol i forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Tinglysning mv. 13. Nærværende vedtægter begæres tinglyst pantstiftende for yderligere kr ,00 i hver ejerlejlighed nr i ejendommen matr.nr. 27 ag, Frederiksberg. Vedtægterne er herefter tinglyst pantestiftende for i alt kr ,00 i hver ejerlejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte få hos et medlem. Det samme gælder krav i anledning af et medlems misligholdelse af sine forpligtigelser overfor ejerforeningen og lån som ejerforeningen måtte optage til finansiering af ejerlejlighedsforeningens udgifter. I de tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 6. En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for. Nærværende vedtægtstillæg og den heraf følgende yderligere panteret for kr. respekterer 5 of 6 8/28/12 9:00 PM

6 med oprykkende panteret alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af dette vedtægtstillæg og panteret. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende bestyrelse for ejerforeningen. Når nærværende vedtægter har opnået samme plads i prioritetsrækkefølgen som vedtægterne tinglyst den 4. marts 1980 og tillæg til vedtægterne af 26. oktober 1983, bliver disse vedtægterne at aflyse. Nærværende vedtægter begæres tillige lyst servitutstiftende som tillæg til vedtægter tinglyst på ejendommen den med senere tillæg. --- O --- Disse vedtægter er en sammenskrivning af ejerlejlighedens vedtægter, tinglyst den 4. marts 1980 og tillæg til vedtægterne af 26. oktober 1983, hvor alene 17 med tillæg er opretholdt, idet nærværende vedtægter vedtaget på foreningens generalforsamling den erstatter de øvrige bestemmelser. Sted: Frederiksberg C Dato: 19/ Formand Leif Rasmussen Næstformand Mogens L. Jensen Bestyrelsesmedlem Niclas Raae Jacobsen 6 of 6 8/28/12 9:00 PM

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere