VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Dens hjemsted er Østerbro, København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København."

Transkript

1 De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter vedtaget den 7. december 1987 og tinglyst 12. september Vedtægtsændring vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober STIFTELSESERKLÆRING OG VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN WILLEMOESGADE KØBENHAVN Ø For ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter og de ved denne ejendom fremkomne ejerlejligheder stiftes herved i henhold til Lov nr. 199 af den 8. juni 1966 en ejerlejlighedsforening med følgende: VEDTÆGTER 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade Dens hjemsted er Østerbro, København. 2 Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejligheder i ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter. 3 Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen, og indtil alle lejlighederne er solgt som ejerlejligheder, er den oprindelige ejer af ejendommen medlem med en anpart, der svarer til de endnu ikke solgte lejligheders samlede fordelingstal. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. Medlemskabet indtræder på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter overfor ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selv om dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid. 4 Foreningen skal bortset fra grundfonden og eventuel driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommens fællesudgifter. Side 1 af 9

2 Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller postgirokonto. Dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. 5 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget forud i et vist antal måneder, der skal være ens for samtlige medlemmer. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 5. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag er foreningen berettiget til at opkræve et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr samt renter til ejerforeningen. Tilsvarende gælder ved opkrævning af acontobidrag og slutregning vedrørende betaling for forbrug, opkrævning til grundfond m.v. 6 Til sikkerhed for de i 5 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem, bortset fra de oprindelige ejere af ejendommen, er ejerpantebrev stort 5.000,- kr. med pant i lejligheden. Ejerpantebrevet respekterer til enhver tid kredit- og hypotekforeningsmidler samt private midler, der hviler på ejerlejligheden ved det første skødes tinglysning. Endvidere respekterer ejerpantebrevet de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder og sådanne servitutter, som det offentlige måtte forlange pålagt ejerlejligheden. Til yderligere sikkerhed for betaling af fællesbidrag m.v. jfr. stk. 1 vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb på kr. Panteretten respekterer foranstående pantehæftelser og rykker op efter disse for så vidt som de efter deres indhold afdrages og/eller til et forud angives tidspunkt indfries. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 7 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Ethvert medlem er pligtig at tåle, at ejendommen i sin helhed moderniseres, hvad angår varme, sanitetsforhold og varmt vand samt de dermed forbundne gener. Når arbejdet er afsluttet, skal regnskabet, så lang tid der endnu er usolgte lejligheder i ejendommen, indsendes til Huslejenævnet, og den anskaffelsesudgift og fordeling, som Huslejenævnet godkender, vil være at lægge til Side 2 af 9

3 grund, således at medlemmer er pligtige at betale den del af udgifterne, der kommer til at hvile på hver enkelt lejlighed. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer, jfr. 11 stk. 2, beslutte, at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig vedligeholdelse/fornyelse, og at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse. 8 Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til ejerpantebrevet. 9 Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne uden bestyrelsens og eventuelle private panthaveres tilladelse. Denne bestemmelse gælder dog ikke de oprindelige ejere og panthavere, som måtte overtage lejligheden som ufyldestgjort panthaver. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed har foreningen overfor lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejelovens og den gældende husorden og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Ved udlejning af lejligheder er ejeren forpligtet til at lade nærværende bestemmelse indgå i lejekontrakten. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. 10 Såfremt et medlem gør sig skyld i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogdens bistand. 11 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerhed efter fordelingstal. Side 3 af 9

4 Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Dirigenten kan begrænse taleretten til en person pr. lejlighed. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de således stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Er 2/3 af de således stemmeberettigede ikke tilstede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 2 måneder, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. 12 Hvert år inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 3. Forelæggelse til godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 4. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindste ¼ af foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 13 Generalforsamlingen indkaldes ved brev af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen, og med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab. Side 4 af 9

5 14 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beslutninger. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts. 15 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 16 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 3 medlemmer. Desuden vælges mindst 1 suppleant. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer incl. formanden ved afgang mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen vælger en formand, næstformand og kasserer af sin midte. Stk. 5 Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 17 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser. Side 5 af 9

6 18 Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 medlemmer er til stede, for så vidt den består af 4 medlemmer eller flere, og når 2 medlemmer er til stede, hvis den består af 3 medlemmer. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5 Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring. 19 Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator. Stk. 5 Administrator skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik/advokatskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Side 6 af 9

7 20 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Dog slutter første regnskabsår den 31. december Det kan på generalforsamlingen vedtages, at ejerforeningen på medlemmernes vegne optager fælleslån. Vedtagelsen sker efter reglerne i 11 stk. 4. Såfremt generalforsamlingen vedtager, at foreningen skal optage fælleslån, er bestyrelsen bemyndiget til at optage lånet på ejerforeningens og medlemmernes vegne. Samtlige medlemmer på tidspunktet for låneoptagelsen hæfter direkte, personligt og solidarisk overfor den långivende institution. Hæftelsen omfatter ethvert krav, der udspringer efter ovennævnte stykke og som långivende institution måtte have mod ejerforeningen eller dennes medlemmer vedrørende fælleslånet. Ved ejerskifte hæfter nye medlemmer fra medlemskabets indtræden tillige direkte, personligt og solidarisk overfor den långivende institution. Tidligere medlemmer af foreningen hæfter efter denne paragraf indtil den långivende institution accepterer, at medlemmet bliver frigjort for hæftelsen. Ved ejerskifte er det nye medlem af ejerforeningen senest på overtagelsesdagen forpligtet til at give långivende institut meddelelse om ejerskiftet. Den enkelte ejer er berettiget til at indfri sin forholdsmæssige andel af fælleslånet helt eller delvist. I ejerforeningens årsregnskab opgøres den enkelte lejligheds andel af fælleslånet samt lejlighedens andel af renteudgifter i det afsluttede regnskabsår. 22 Ejerforeningen bestyrelse kan bestemme, at der i foreningen holdes op til 2 arbejdsdage pr. år. Arbejdsdagene fastsættes af bestyrelsen. Foreningens bestyrelse er berettiget til at afkræve enhver ejer, der ikke deltager i en arbejdsdag, et gebyr, stort kr En ejer, der ikke kan deltage i en arbejdsdag, kan i stedet for at betale gebyr vælge at aftale med bestyrelsen eller med en af bestyrelsen nedsat arbejdsgruppe, et en bestemt arbejdsopgave udføres indenfor en nærmere tidsfrist. Aftale herom indgås inden arbejdsdagen. Stk. 5 Manglende betaling af pålagt gebyr er at sidestille med manglende betaling af ejerforeningsbidrag. Side 7 af 9

8 Stk. 6 Bestyrelsen kan fritage ejere fra at deltage i arbejdsdage på grund af alder, sygdom eller lignende. FORDELINGSTAL Fordelingstallene for ejerlejlighederne i ejerforeningen fremgår som en påtegning af Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter vedtaget den 7. december 1987 og tinglyst 12. september Påtegningen er foretaget med følgende ordlyd: Påtegning af fortegnelse af den 15. januar 1979 over ejerlejlighederne nr inkl. i ejendommen matr. nr af Udenbys Klædebo kvarter, tinglyst på ejendommen den 12. marts Fordelingstallene for nedenstående ejerlejligheder i ejendommen ændres som følger: Lejl.nr. Adresse Fra Til 1 41 st. tv. 4,60 4,79 2 st. th. 4,60 4, tv. 4,75 4, th. 4,75 4, tv. 4,75 4, th. 4,75 4, tv. 5,35 4, th. 4,75 4, tv. 4,75 4, th. 4,75 4, st. tv. 5,25 5,14 12 st. th. 5,35 5, tv. 4,75 5, th. 5,35 5, tv. 5,35 5, th. 5,35 5, tv. 4,75 5, th. 5,35 5, tv. 5,35 5, th. 5,35 5,04 Påtegningen er dateret den 7. december 1987 og tinglyst den 12. september Påtegningen er underskrevet af samtlige daværende panthavere i ejerlejlighederne, som derved meddelte deres samtykke til ændringerne i fordelignstal. Side 8 af 9

9 Østerbro, den juli 20 Side 9 af 9

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere