Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR Ændringer/nyheder i ADR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011"

Transkript

1 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af 11. juni 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/corr.1 - af 10. juni 2010 Samt mundtlig referat af beslutningerne truffet på det seneste møde i WP15 d oktober Ændringerne i ADR indføres for bl.a. at implementere FN 16th edition af UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model Regulations. Der findes endnu ingen officiel dansk oversættelse, hvorfor der i det følgende gives et kvalificeret bud men uden ansvar Indlæg af Jesper Hornum 1

2 Nyt medlem i ADR samarbejdet. Tyrkiet tiltrådte ADR samarbejdet d. 22. februar 2010 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser (d) Transport, der udføres af den kompetente myndighed eller under tilsyn af beredskabstjenesterne eller under dennes tilsyn, for så vidt en sådan transport er nødvendig i forbindelse med beredskabsindsatsen, især transport, der udføres: - af bjærgningskøretøjer, der transporterer køretøjer med farligt gods, som er havareret eller har været involveret i en ulykke, eller - for at inddæmme og bjærge farligt gods, som er omfattet af et uheld eller en ulykke, og flytte det til et sikkert nærmeste passende og sikre sted. Indlæg af Jesper Hornum 2

3 Del 1 - kapitel 1.1 Undtagelser vedrørende gasser (f) Gasser indeholdt i fødevarer eller drikkevarer. (undtagen UN1950) inklusive kulsyreholdige drikkevarer. To nye afsnit tilføjes: (g) Gasser indeholdt i bolde beregnet til brug ved sport, og (h) Gasser indeholdt i lyskilder, under forudsætning af at de er emballeret således, at udslyngende effekter som følge af punkteringer af lyskilden vil forblive inde i emballagen Del 1 - kapitel 1.2 Flere nye definitioner i afsnit 1.2.1, samt ændringer til eksisterende Bl.a. Definition på en læsser, var tidligere: Enhver virksomhed der læsser farligt gods ind i et køretøj eller ind i en container. Ny definition: Enhver virksomhed som: (a) læsser farligt gods ind i et køretøj eller ind i en container. (b) læsser en container, bulk container, tank container, UN-tank, eller MEGC på et køretøj Indlæg af Jesper Hornum 3

4 Del 1 - kapitel 1.2 Flere nye definitioner i afsnit 1.2.1, samt ændringer til eksisterende Ny definition på aflæsser En virksomhed der: a) Aflæsser en container, bulkcontainer, MEGC, tankcontainer eller UN-tank fra et køretøj b) Aflæsser emballeret farligt gods, små containere, eller aftagelige tanke ud af et køretøj c) Tømmer farligt gods fra en tank (tankkøretøj, aftagelige tanke, UN-tanke eller tank-containere) batterikøretøj, MEMU, MEGC eller fra et køretøj, store containere eller små containere, til transport i bulk, eller bulk-containere. Del 1 - kapitel Uddannelse Ændres på følgende punkter: I afsnit 1.3.1, tilføjes: Ansatte skal være uddannet i henhold til 1.3.2, før de påtager sig ansvaret, og må kun udføre funktioner, for hvilke en krævet uddannelse endnu ikke er gennemført, under direkte vejledning fra en uddannet person. Kravet om efteruddannelse flyttes fra afsnit til afsnit Afsnit om dokumentation af uddannelsen ændres til: Detaljer vedrørende uddannelse i henhold til dette kapitel skal opbevares af arbejdsgiveren, og stilles til rådighed for den ansatte eller kompetent myndighed på forlangende. Data skal opbevares af arbejdsgiveren i en periode fastsat af den kompetente myndighed. Indlæg af Jesper Hornum 4

5 Del 1 - kapitel 1.4 Parternes sikkerhedsforpligtelser (ansvar) Efter overskriften De vigtigste parters forpligtelser tilføjes ny anmærkning Anm.: Flere af parterne underlagt sikkerhedsforpligtelserne i dette afsnit, kan være en og samme virksomhed. Ligesom aktiviteterne og de tilhørende sikkerhedsforpligtelser pålagt en part, kan omfatte flere virksomheder. Eksisterende anmærkning vedrørende radioaktive stoffer bibeholdes og bliver til anm.: 2. Del 1 - kapitel 1.4 afsnit Transportørens sikkerhedsforpligtelser (ansvar) Underafsnit (b) (b) Kontrollere, at de foreskrevne dokumenter befinder sig i den transporterede enhed. (b) Ændres til Kontrollere at alle foreskrevne informationer relevant for det farlige gods, som foreskrevet i ADR, er modtaget fra afsenderen før transporten, og at den foreskrevne dokumentation er tilstede på køretøjet, eller hvis elektronisk databehandling (EDB) eller elektronisk dataudveksling (EDI)er anvendt i stedet for papir dokumentation, at data er tilgængelig under transporten, på en mindst lige så effektivt måde som papirdokumentation. Indlæg af Jesper Hornum 5

6 Del 1 - kapitel 1.4 afsnit Modtagerens sikkerhedsforpligtelser (ansvar) Afsnittet omskrives, og som følge deraf bortfalder følgende bestemmelser. Hvad angår 1.4.1, skal modtageren navnlig: (a) Udføre den i ADR foreskrevne rengøring og dekontaminering af køretøjer og containere og (b) Sikre, at containere, når de er fuldstændig tømt, rengjort og dekontamineret, ikke længere er forsynet med faremærkning i overensstemmelse med kapitel 5.3. Ændringen er dog kun af sparsom betydning, da disse bortfaldne bestemmelser flyttes til aflæsseren, der f.eks. kunne være modtageren. Del 1 - kapitel 1.4 nyt afsnit Aflæsserens sikkerhedsforpligtelser (ansvar) Afsnit Aflæsser Hvad angår 1.4.1, har aflæsseren følgende forpligtelser: (a) Kontrollere at det korrekte gods aflæsses, ved at sammenligne relevant information på transportdokumentet med informationen på emballagen, containeren, tanken, MEMU en, MEGC en eller køretøjet (b) Før og under aflæsning, undersøge hvorvidt emballagen, tanken, køretøjet eller containeren er blevet beskadiget i en sådan grad, at det kan udgøre en fare under aflæsning. Hvis det er tilfældet, kontrollere at aflæsning ikke foretages før passende forholdsregler er blevet iagttaget. Indlæg af Jesper Hornum 6

7 Del 1 - kapitel 1.4 nyt afsnit Aflæsserens sikkerhedsforpligtelser fortsat Afsnit (c) Overholde alle gældende bestemmelser vedrørende aflæsning. (d) Umiddelbart efter aflæsning af tank, køretøj eller container: (i) Fjerne enhver rest af farligt gods der klæber til ydersiden af tanken, køretøj eller container, som resultat af aflæsningen; og (ii) Sikre lukning af ventiler og inspektionsluger (e) Sikre at den foreskrevne rengøring og dekonterminering af køretøjer og containere er foretaget, og Del 1 - kapitel 1.4 nyt afsnit Aflæsserens sikkerhedsforpligtelser fortsat Afsnit (f) Sikre, at containere, når de er fuldstændig tømt, rengjort og dekontamineret, ikke længere er forsynet med faremærkning i overensstemmelse med kapitel Såfremt aflæsseren benytter sig af andre parters tjenester (rengøringsservice, dekontermineringsfaciliteter o.s.v) skal han træffe passende foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i ADR er opfyldt. Indlæg af Jesper Hornum 7

8 Del 1 - kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser Traditionen tro en del overgangsbestemmelser, bl.a. Generel overgangsbestemmelse for anvendelse af ADR 2009 frem til 30. juni Bestemmelserne om klassificering af miljøfarlige stoffer i afsnit og i ADR 2009, kan anvendes indtil 31. december Uanset de nye bestemmelser i afsnit 3.4 vedrørende begrænsede mængder, kan bestemmelserne i ADR 2009 fortsat anvendes indtil 30. juni Undtaget herfor er stoffer der efter ADR 2011 er forbudt at transportere i begrænsede mængder Nationale kompetente myndigheder, kan fortsat udstede de gamle uddannelsesbeviser for førere indtil 31. december 2012 Del 1 - kapitel 1.8 afsnit 1.8.6, og Procedurerne for overensstemmelsesvurderinger, periodisk eftersyn og særlige kontroller Der indføres en række præciserende bestemmelser til afsnit og 1.8.7, der blev introduceret i ADR Bestemmelserne i De enkelte landes kompetente myndigheder skal offentliggøre nationale procedurer for at, vurdere, akkreditere og føre tilsyn med kontrolorganerne. Ændringer til procedurerne skal ligeledes offentliggøres. Hvis kontrolorganet benytter sig af underleverandører eller datterselskaber, skal akkrediteringen omfatte disse, eller de skal være selvstændigt akkrediteret. Der indføres et nyt tilsvarende afsnit 1.8.8, vedrørende tilsvarende kontroller med gaspatroner Indlæg af Jesper Hornum 8

9 Del 1 - kapitel 1.9 Tunnelkategorisering Mindre ændringer til tunnelkategorierne: Tunnelkategori B: inkluderer nu også UN1510 i tank. Tunnelkategori D: (UN 1510 skifter klassifikation fra 5.1(6.1) til UN 1510 TETRANITROMETHAN 6.1(5.1)) Mindre omskrivning af bestemmelserne for klasse 6.1, inhalationsgiftige stoffer. Del 1 - kapitel 1.10 Skærpelse af uddannelseskravene vedrørende sikring. Der indføres to nye underafsnit: Uddannelsen skal gives eller kontrolleres ved begyndelsen af et nyt ansættelsesforhold i en funktion, der involverer transport af farligt gods, og skal periodisk suppleres med repetitionskurser Detaljer vedrørende al sikringsuddannelse skal opbevares af arbejdsgiveren, og stilles til rådighed for den ansatte eller kompetente myndighed på forlangende. Data skal opbevares af arbejdsgiveren i en periode fastsat af den kompetente myndighed. Indlæg af Jesper Hornum 9

10 Del 2 - kapitel 2.1 Ændringer til klassifikation Nyt afsnit Et stof må indeholde tekniske urenheder (f.eks. som følge af produktionsprocessen) eller additiver til stabilisering eller andre formål, som ikke påvirker deres klassifikationen. Men hvis et stof er listet med navn f.eks. som individuel betegnelse i tabel A i kapitel 3.2, indeholder tekniske urenheder eller additiver til stabilisering eller andre formål, der påvirker deres klassifikation, skal det betragtes som en opløsning eller en blanding, og klassificeres efter bestemmelserne i afsnit måske stor betydning for bl.a. denaturering Del 2 - kapitel 2.1 Ændringer til klassifikation Omskrivning af afsnit En opløsning eller blanding, der kun indeholder et af de tabel A i kapitel 3.2 ved navn nævnte stoffer samt et eller flere ufarlige stoffer, skal henføres til det ved navn nævnte farlige stof, medmindre: Omskrives til: En opløsning eller blanding, bestående af et enkelt fremherskende stof nævnt ved navn i tabel A i kapitel 3.2 samt et eller flere ufarlige stoffer, eller spor af et eller flere stoffer nævnt i tabel A, skal henføres til det ved navn nævnte stof i tabel A i kapitel 3.2, medmindre: Indlæg af Jesper Hornum 10

11 Del 2 - kapitel 2.1 Ændringer til klassifikation Nyt underpunkt (d) til afsnit (a) opløsningen eller blandingen er specifikt nævnt i tabel A i kapitel 3.2, (b) det klart fremgår af betegnelsen, at den kun gælder stoffet i ren eller teknisk ren form, eller (c) klassen, den fysiske tilstand eller emballagegruppen for opløsningen eller blandingen er anderledes end for det farlige stof (d) De fareegenskaber der nødvendiggør en beredskabsindsats er forskellige for dem der er krævet for det ved navn i tabel A kapitel 3.2 nævnte stof. Del 2 - kapitel 2.2 Klassifikation - klassespecifik Klasse 1. Mindre præciseringer til definitionerne Klasse 2. Specifikation af grænseværdi for oxiderende gasser oxiderende kraft over 23,5% Klasse 6.1 seks nye n.o.s. betegnelser Der tilføjes ny klassifikationskode til klasse 6.1 TFW Giftig stoffer, brandfarlige, som ved kontakt med vand danner brandfarlige gasser. Klasse 8. Henvisningen (fritagelsen) til 67/548/EØF og 1999/45/EF erstattes af henvisning til OECD Guidelines 404 eller 435. Indlæg af Jesper Hornum 11

12 Del 2 - kapitel 2.2 Klassifikation - klassespecifik Klasse 9. Ændringer til klassificering af miljøfarlige egenskaber. NOEC begrebet indføres No Observed Effects Concentration Kategorierne for klassifikation som miljøfarlige stoffer (vandmiljø) ændres således: Akut Toksicitet ændres ikke Kronisk toksicitet opdeles til 3 kategorier i. Langsomt nedbrydelige stoffer med tilstrækkelig giftighedsdata ii. iii. Hurtigt nedbrydelige stoffer med tilstrækkelige giftighedsdata Stoffer for hvilke der ikke er tilstrækkelige data Del 2 - kapitel 2.2 Klassifikation - klassespecifik gælder fremover alle stoffer, også dem der er klassificeret under andre klasser og UN numre. Såfremt klassifikationskriterierne i og ikke er anvendt, skal klassificeringen ske ud fra risikosætningerne i EU direktivet (bkg. 329) eller fra CLPforordningen. Med andre ord: og = Indlæg af Jesper Hornum 12

13 Del 3 - kapitel 3.1 Opløsninger og blandinger Helt nyt afsnit om opløsninger og blandinger, hvor man dog indledningsvist gentager afsnit (omtalt tidligere) Dernæst præciseres det, at en opløsning eller blanding der kun indeholder ét klassificeret stof, og et eller flere ufarlige stoffer eller spor af andre stoffer uden at det påvirker klassifikationen, skal angives med tilføjelsen OPLØSNING eller BLANDING, f.eks. UN 1090ACETONE OPLØSNING, 3, II koncentrationen kan tilføjes men er ikke et krav, f.eks. UN 1090 ACETONE 75% OPLØSNING, 3, II Del 3 - kapitel 3.2 Stoflisten Tabel A Der er traditionen tro en del rettelser til stoflisten, mange af disse er enkeltvis af betydelig karakter, og det opfordres til, at man afstemmer transportbestemmelserne med en opdateret stofliste. En del giftige stoffer (typisk giftig ved inhalation) ændres i forbindelse med følgende EQ-koden ændres til EO Flyttes fra emballageforskrift P002 til P602 Prøvningstrykket for tanke ændres fra 10 bar til 15 bar Kode 274 forsvinder fra en række specifikke N.O.S betegnelser Indlæg af Jesper Hornum 13

14 Del 3 - kapitel 3.2 Stoflisten Tabel A UN 2474, UN 2481, UN 2483, UN 2486, UN 2605, UN 2668, og UN 3079 ændrer klassifikation fra 3 (6.1) til 6.1 (3) UN 1266 Parfumeprodukter tilføjes særlig bestemmelse 163 (stoffer nævnt med navn i Tabel A må ikke transporteres under denne betegnelse) UN 1999 TJÆRE, FLYDENDE herunder vejasfalt og olier, bitumen og cutback ændres til UN 1999 TJÆRE FLYDENDE herunder vejolier og cutback bitumen Del 3 - kapitel 3.2 Stoflisten Tabel A UN 1510 ændrer klassifikation fra 5.1(6.1) til 6.1(5.1) UN 1810, UN 1834, og UN 1838 ændrer klassifikation fra 8(6.1) til 6.1(8). UN 3359 ENHEDER DESINFICERET MED GAS ændres til UN 3359 DESINFICEREDE TRANSPORTENHEDER LQ koderne i kolonne 7a forsvinder for alle stoffer, i stedet indføres en mængdeangivelse i g/kilo eller i ml/l eller 0 Mange ændringer til stoffernes mængdebegrænsning som begrænsede mængder Mange stoffer får frataget mulighed for begrænset mængde Indlæg af Jesper Hornum 14

15 Del 3 - kapitel 3.2 Stoflisten Tabel A Der slettes 1 stof UN1649 ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL MOTORBRÆNDSTOF, med flammepunkt på højest 60ºC. 6.1(3), I Erstattes af en af de nye angivelser, UN3483 ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL MOTORBRÆNDSTOF, 6.1(3), I Derudover 19 nye stoffer i stoflisten, bla. 3 nye betegnelser for RÅOLIE, hvor indholdet af svovlbrinte er tilstrækkeligt stort til at frembyde en inhalationsfare, f.eks. UN3493 RÅOLIE, SUR, BRANDFARLIG, GIFTIG 3(6.1) Del 3 - kapitel 3.3 Særlig bestemmelse Rettelser til en del særlige bestemmelser, f.eks. 188 Nu generel fritagelse for lithium knap-celle-batterier indeholdt i udstyr. 290 Præcisering/ændring i forbindelse med radioaktive stoffer i undtagelseskolli, der også udviser fareegenskaber tilhørende andre klasser end klasse 7. Disse stoffer klassificeres efter den sekundære fare og angives i transportdokumentet f.eks. således UN1993 Brandfarlig væske n.o.s (ethanol/toluen opløsning) Radioaktiv stof, undtagelseskolli, - begrænset mængde, 3, II Indlæg af Jesper Hornum 15

16 Del 3 - kapitel 3.3 Særlig bestemmelse Rettelser til en del særlige bestemmelser, f.eks. 645 Klassifikationsgodkendelsen på fyrværkeri, skal gives skriftligt, som et Klassifikationsgodkendelses certifikat og skal gives en unik reference. Transportdokumentet skal referere til denne unikke reference, med angivelsen XX YY - Landekoden for godkendelseslandet f.eks. DK - En kode for den kompetente myndighed f.eks. SIK ZZZ - Et entydigt referencenummer til godkendelsen Koden angives således: XX/YYZZZ - F.eks. DK/SIK Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Kapitlet omskrives fuldstændigt: Væsentlig skærpelse: Indledningsvist anføres, at forsendelser der sendes i overensstemmelse med dette kapitel ikke er omfattet af andre bestemmelser i ADR end: Del 1, kapitel: 1.1, Undtagelser m.m. 1.2, Definitioner 1,3, Uddannelseskrav 1.4, Ansvar 1.5, Særaftaler 1.6, Overgangsordninger Indlæg af Jesper Hornum 16

17 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Del 1, kapitel: 1.8, Sikkerhedsrådgiver og rapportering Del 2, 1.9, Transportrestriktioner pålagt af myndighederne Klassifikation Del 3, kapitel: 3.1, Generelle betegnelser og den ny bestemmelse om opløsninger og blandinger. 3.2, Stoflisterne Del 3, kapitel: 3.3, Særlige bestemmelser (dog undtaget visse) Del 4, afsnit: , , til , (som nuværende) Del 5, afsnit: (a) (i) og (b), Mærkning af ekstra ydre emballage. Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Del 5, afsnit: , krav til emballager indeholdt i den ekstra ydre emballage Del 6 afsnit: , retningsbestemt anbringelse inden i den ekstra ydre emballage 6.1.4, konstruktionskrav til emballager , konstruktionskrav til trykflasker , konstruktionskrav til Aerosolbeholdere m.m. Del 7 kapitel: 7.1, generelle transportkrav Del 7 afsnit: 7.2.1, krav til køretøjer 7.2.2, fugtfølsomme emballager må kun læsses på lukkede eller overdækkede køretøjer Indlæg af Jesper Hornum 17

18 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Del 7, afsnit: 7.5.1, alle generelle bestemmelser vedørende af og pålæsning. Undtaget bestemmelsen om vognladningsgods. Del 8 afsnit 7.5.7, håndtering og stuvning 7.5.8, rengøring efter aflæsning 7.5.9, forbud mod rygning , fastslår at tunnelrestriktionerne ikke er gældende i forbindelse med transport af begrænsede mængder. Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Som tidligere nævnt bortfalder LQ-koderne i stoflisten, og som følge heraf også tabel (forklaringer til LQ-koder) Begrænsede mængder kan fortsat transporteres i kombinationsemballager eller ved ikke skrøbelige indvendige emballager tillige på bakker med stræk eller krympefolie. Maksimal bruttovægt af den ydre emballage er uændret Kombinationsemballager 30 kg Bakker med krympe/strækfolie 20 kg. Glas, porcelæn, keramik, tillades igen som indvendige emballage ved pakning på bakker, men dog kun i passende mellememballager, samme krav er gældende for visse typer plastik indvendige emballager. Indlæg af Jesper Hornum 18

19 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Indvendige emballager af glas, porcelæn og keramik der anvendes til stoffer i klasse 8, emballagegruppe II, skal anbringes i passende stive indvendige mellememballager. Fortsat tilladt at sende aerosoler og små gasbeholdere uden brug af indvendige emballager. Mængdebegrænsningen i den indvendige emballage fremgår nu direkte af stoflistens kolonne 7a, i kilo eller liter (eller multipla heraf), f.eks. Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Der er ikke blot tale om en omskrivning af angivelsen i stoflisten. For mange stoffer bliver der også tale om en ændring i mængden der tillades i hver indvendig emballage. Mængdebegrænsningen er nu den samme uanset om det skal emballeres i kombinationsemballager eller på bakker. Mængderne harmoniseres med IMDG koden, og med få undtagelser er mængderne der indføres i ADR identiske med dem der kendes i IMDG koden amdt Mange stoffer kan ikke længere transporteres som begrænsede mængder, bl.a. en stor del af stofferne i klasse 3, PGI, mange stoffer i klasse 6.1, PGII Indlæg af Jesper Hornum 19

20 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Emballagerne skal ikke længere mærkes med de kendte symboler som f.eks: UN 1263 LQ Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Der indføres et nyt symbol, der skal anvendes til forsendelser med begrænsede mængder Rammen, samt den øverste og nederste del skal være sort, den midterste del skal være hvid eller anden passende kontrastfarve. Størrelseskravet er 100 x 100 mm, men kan reduceres i størrelse på mindre emballager, men dog ikke mindre end 50 x 50 mm. Ovennævnte nye mærkning er harmoniseret i ADR og IMDG. Indlæg af Jesper Hornum 20

21 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Der indføres en tilsvarende mærkning til luftfragt, blot med bogstavet Y anbragt centreret i det midterste felt Y Ved forsendelse efter ADR eller IMDG, kan det ovennævnte mærke anvendes i stedet for mærket uden Y. Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Forud for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mænger, skal afsenderen på en sporbar måde oplyse transportøren om den samlede bruttovægt af stoffer sendt som begrænset mængde. Sporbar kunne være: ! Fax! EDI! Transportdokumenter! o.m.a. Indlæg af Jesper Hornum 21

22 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Køretøjer og containere skal ikke længere mærkes med Disse skal i stedet mærkes med det nye mærke Med målene 250 x 250 mm Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Transporterende enheder og containere med en maksimal vægt på mere end 12 ton, skal mærkes med symbolet for begrænsede mængder. På transporterende enheder skal mærkningen være anbragt foran og bag på den transporterende enhed. På container skal mærkningen være anbragt på alle fire sider. Transporterende enheder der transporterer containere, skal kun mærkes såfremt mærkningen på containeren ikke er synlig. Containere der er mærket med rigtige faresedler skal ikke afmærkes med begrænset mængdemærket Transporterende enheder afmærket med orange skilte skal ikke afmærkes med begrænset mængdemærket. Indlæg af Jesper Hornum 22

23 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Såfremt den samlede mængde farligt gods i begrænsede mængder per transporterende enhed ikke overstiger 8 ton, skal den transporterende enhed ikke mærkes. Overgangsordning Da der er tale om meget store ændringer til kapitlet, er der indført en overgangsordning ( ) Bortset fra de stoffer der er tildelt 0 i begrænsede mængde, kan de bestemmelser der var gældende i ADR 2009 fortsat anvendes indtil 30. juni 2015 Del 3 - kapitel 3.4 Begrænsede mængder Overgangsordning Overgangsordningen giver dog ikke mulighed for at der kan plukkes i bestemmelserne, med andre ord, følger man mængdebegrænsningerne i ADR 2009, skal forsendelsen mærkes med det gamle LQ-mærke. Såfremt man benytter de gamle bestemmelser, kan transportøren dog vælge at afmærke den transporterende enhed efter de nye bestemmelser. Altså kolli kan være mærket efter gamle bestemmelser og køretøjet kan afmærkes enten med det gamle LTD QTY eller med det nye mærke. Indlæg af Jesper Hornum 23

24 Del 4 - kapitel 4.1 Anvendelse af emballager Mindre omskrivning i de generelle regler Emballagedele, der er i berøring med de farlige stoffer, (a) Skal kunne modstå kemiske og andre påvirkninger fra disse stoffer, og (b) Må ikke forårsage en farlig effekt, f.eks. Gennem katalyse af en reaktion eller ved reaktion med de farlige gods der tilføjes (c) Må ikke tillade gennemtrængning af det farlige gods, som kan udgøre en fare under normale transportforhold. Del 4 - kapitel 4.1 Anvendelse af emballager Emballageforskrift P200 Der tillades i visse situationer en brugsperiode mellem hver periodisk kontrol på 15 år. 15 års intervallet tillades kun efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed. Beholdere der er tilladt til periodisk prøvning med 15 års interval skal tydeligt og læseligt mærkes med P15Y Indlæg af Jesper Hornum 24

25 Del 4 - kapitel 4.1 Anvendelse af emballager Emballageforskrift P601 og P602 Størrelseskravet for indvendige glas emballager ændres fra at angive en kapacitet på 1 liter til netto indhold på 1 liter. Emballageforskrift P621 og IBC620 for klinisk risikoaffald m.m. Bestemmelserne i er ikke længere gældende dvs. bestemmelsen om maksimal brugsperiode på 5 år for plastemballager bortfalder. Del 4 - kapitel 4.1 Særlige emballeringsbestmmelser for klasse 2 Afsnit omskrives: Genopfyldelige trykbeholdere bortset fra kryogenbeholdere skal efterses periodisk i henhold til bestemmelserne i henholdsvis og samt emballeringsforskrift P200 eller P203. P205, Trykbeholdere må ikke fyldes Ejeren skal på baggrund af begrundet anmodning fra den kompetente myndighed, fremlægge al nødvendig dokumentation, der bekræfter at trykbeholdere er i overensstemmelse med ADR s krav, dette skal ske på et sprog den kompetente myndighed let kan forstå. Ejerne skal endvidere samarbejde med myndigheden om at udelukke trykbeholdere, de måtte eje, der ikke er i overensstemmelse med kravene. Indlæg af Jesper Hornum 25

26 Del 5 - kapitel 5.1 Radioaktive stoffer Ny bestemmelse tilføjes Særlig bestemmelse for undtagelseskolli Undtagelseskolli skal læseligt og holdbart mærkes på ydersiden af emballagen med: (a) Bogstaverne UN efterfulgt af UN nummeret (b) Identifikation af enten afsender eller modtager eller begge (c) Tilladt bruttovægt, hvis den overstiger 50 kg Dokumentationskravene i kapitel 5.4 gælder ikke for undtagelseskolli, bortset fra at bogstaverne UN og UNnummeret, samt afsender og modtagers navn og adresse som skal fremgå af et transportdokument (CMR/CIM, e.l.) Del 5 - kapitel 5.2 Nyt mærke til miljøfarlige stoffer Mærket for miljøfarlige stoffer ændrer udseende. Gammelt mærke iht. ADR Gammelt mærke iht. IMDG Indlæg af Jesper Hornum 26

27 Del 5 - kapitel 5.2 Nyt mærke til miljøfarlige stoffer Nyt mærke gældende i alle regelsæt Bemærk! Finne er fjernet Tåre fjernet Træet er kraftigere i stamme og grene Den vandrette linje bag fisken er placeret højere oppe på træet. Del 5 - kapitel 5.2 Ny lempelse for anvendelse af retningspile Underafsnit Der kræves ikke mærkning med retningspile på kolli, som indeholder: Der tilføjes et nyt punkt (f) (f) Kombinationsemballager der indeholder hermetisk lukkede emballager der ikke indeholder mere end 500 ml. Indlæg af Jesper Hornum 27

28 Del 5 - Afsnit Dokumentation - Transportdokumentet (e) Der tilføjes en præciserende note: Antal, type og kapacitet af hver indvendig emballage inde i yderemballagen på en kombinationsemballage er ikke krævet oplyst. Samme note indføres i IMDG koden. Del 5 - Afsnit Dokumentation - Transportdokumentet I forbindelse med transport af affald, flyttes ordet affald, og skal ikke længere stå foran UN nummeret, men umiddelbart foran den officielle godsbetegnelse Affald UN 1230 Methanol, 3(6.1), II, (D/E) skal nu angives som UN1230 Affald Methanol, 3(6.1), II, (D/E) Indlæg af Jesper Hornum 28

29 Del 5 - Afsnit Dokumentation - Transportdokumentet Tom tank, emballage, m.m. Angivelsen TOM, URENSET eller REST, HAR SIDST INDEHOLDT skal ikke længere angives foran den officielle godsbetegnelse, men foran hele farligt gods beskrivelsen, altså Tidligere f.eks. UN 1230 Rest har sidst indeholdt Methanol, 3(6.1) II, (D/E), eller UN 1230 Methanol tom urenset, 3(6.1), II, (D/E) ændres til Rest, har sidst indeholdt UN1230 Methanol, 3(6.1), II, (D/E) eller UN1230 Methanol 3(6.1), II, (D/E), tom urenset. Del 5 - Afsnit Dokumentation - Transportdokumentet Ved transport af stoffer klassificeret som miljøfarlige i henhold til , skal transportdokumentet vise angivelsen MILJØFARLIGT Angivelsen er ikke krævet for: UN 3077, UN 3082, samt (afventer officiel oversættelse) Forsendelse fritaget for mærkning med miljøfarligt mærket Ved transport i en transportkæde omfattende søtransport er det tilladt at anvende angivelsen MARINE POLLUTANT i stedet for angivelsen MILJØFARLIGT. Indlæg af Jesper Hornum 29

30 Del 5 Afsnit Dokumentation - Transportdokumentet Transport af fyrværkeri Som tidligere nævnt, ved transport af fyrværkeri, skal transportdokumentet angive en særlig angivelse: Klassifikation af fyrværkeri af kompetent myndighed i XX, med fyrværkerireference XX/YYZZZZ Hvor: XX YY - Landekoden for godkendelseslandet f.eks. DK - En kode for den kompetente myndighed f.eks. SIK ZZZ - Et entydigt referencenummer til godkendelsen, F.eks. DK/SIK/ Del 5 Nyt afsnit Opbevaring af dokumentation Afsendere og transportører skal opbevare kopi af transportdokumentation og yderligere information og dokumentation som anført i ADR i en periode på mindst tre måneder. Såfremt dokumentationen opbevares elektronisk eller i et computersystem, skal afsenderen og transportøren være i stand til at reproducere dem i papirformat. Indlæg af Jesper Hornum 30

31 Del 5 - kapitel Skriftlige anvisninger Overskriften på side 1 ændres til: SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Side 2 og 3 Der ændres flere steder i såvel kolonne (2) fareegenskaber, som i kolonne (3) - Yderligere anvisninger Side 4 Der tilføjes to nye rækker med henholdsvis miljøfarlig stoffer og opvarmede stoffer Del 5 - kapitel 5.4 Skriftlige anvisninger Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber angivet med mærker og advarsels symboler, og foranstaltninger af de aktuelle omstændigheder Mærker og advarselssymbol Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Miljøfarligt stof Risiko for vandmiljø og kloaksystem Stoffer ved forhøjet temperatur Risiko for forbrændinger Undgå kontakt med varme dele af den transporterende enhed og spildt stof Indlæg af Jesper Hornum 31

32 Del 5 - kapitel 5.4 Skriftlige anvisninger Udstyrskravene på side 4, ændres/præciseres Indledningen ændres til Uanset fareseddelnummer skal følgende udstyr skal medbringes på transportenheder. Opsamlingsbeholder af plastic ændres til opsamlingsbeholder Fodnote c, knyttet til skovl, afløbsdække og opsamlingsbeholder ændres til: Kræves kun for faste stoffer og væsker med fareseddelnumrene 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9. Del 5 - Kapitel 5.5 Særlige bestemmelser - desinfektion Afsnittet om særlige bestemmelser for køretøjer, containere, og tanke desinficeret med gas omskrives. Desinficerede enheder (UN3359) der ikke indeholder andet farligt gods, er ikke underlagt bestemmelserne i ADR, bortset fra dette kapitel. Kun transportenheder der kan lukkes, således at udslip reduceres til et minimum, må bruges til transport under gasning Personale involveret i håndtering af desinficerede enheder, skal uddannes i overensstemmelse med deres opgaver. En desinficeret enhed skal ved alle døre, på et sted hvor det let kan ses af personale der åbner eller går ind i enheden, mærkes med advarselsskiltet, med målene mindst 30 x 25 cm. Indlæg af Jesper Hornum 32

33 Del 5 - Kapitel 5.5 Dokumentation: Transportdokumentet skal angive følgende: UN3359 Desinficeret enhed, 9 Dato og tidspunkt for gasning Navn på den anvendte gas Del 6 UN-godkendelser Beskyttelse af UN godkendelsessymbol u n Angivelse af at symbolet ikke må anvendes med andet formål end at vise at emballagen, en UN tank eller en MEGC overholder de relevante bestemmelser i del 6. Indlæg af Jesper Hornum 33

34 Del 6 - kapitel 6.5 IBC Den indvendige beholder i en IBC fabrikeret efter 1. januar 2011, skal vise godkendelsesmærkningen i følgende format IBC Type og materiale Emballagegruppe bogstav X, Y eller Z Produktionsdato på beholderen (den indvendige) Kendingsbogstavet/erne for den godkendende stat Identifikation F.eks.31HA1/Y/0608/DK/ETI Beholderen må ikke udvise Alternativ datomærkning symbolet. Mærkningen skal anbringes, så den er tydelig når beholderen er anbragt i den ydre ramme. uu Del 6 - kapitel 6.7 UN Tanke, UN MEGC Præcisering af mærkningsbestemmelserne for de forskellige tanktyper, samt illustrationer af eksempler på mærkeplader. Indlæg af Jesper Hornum 34

35 Del 8 - kapitel 8.2 Uddannelse af førere af køretøjer med farligt gods Uddannelsesbeviser skal fremover udstedes af den kompetente myndighed (senest fra 2013) Uddannelsen kan fortsat ske af organisationer udpeget af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan tillade chaufføruddannelse klassespecifik for såvel stykgods som tankchauffører. Varigheden af repetitionskurser skal være minimum 2 dage, eller mindst halvdelen af den fastsatte tid for tilsvarende grundkurser. Del 8 - kapitel 8.2 Uddannelse af førere af køretøjer med farligt gods Nyt uddannelsesbevis i EU-kørekortstørrelse forside bagside Indtil , kan den kompetente myndighed vælge fortsat at anvende de gamle orange beviser, der så forbliver gyldige i hele deres levetid. Indlæg af Jesper Hornum 35

36 ADR 2011 Den officielle danske version af ADR 2011 Den officielle version af ADR 2011 på dansk forventes udgivet ultimo december De ændringer der har været præsenteret i denne gennemgang er i visse situationer kun vist i uddrag, og udgør således ikke nødvendigvis hele omfanget af de juridiske ændringer i ADR konventionen. Der henvises til den officielle version af ADR. Såfremt der er forhold i det præsenterede der vedrører din virksomhed står vores konsulenter naturligvis til rådighed med en nærmere gennemgang af bestemmelserne. Vi henviser endvidere til vores online rådgivning der er gratis at benytte. IMDG Ændringer/nyheder Koden amtd i ADR Whats 2011new! IMDG 2010 IMDG Code amdt er tilgængelig ca. 1 dec IMDG Koden tilrettes tillige efter UN 16th edition, og ændrer bl.a. følgende: Mærkning af kolli og CTU med limited quantities Præcisering af at containere belæsset alene med LQ forsendelser ikke skal mærkes med faresedler (placards) Præcisering af at de indvendige emballager og kapacitet ikke skal angives på transportdokumentet Generelt meget stort sammenfald med ændringerne i ADR Generel overgangsperiode frem til Indlæg af Jesper Hornum 36

37 IATA 2011 IATA Ændringer/nyheder DGR 52th edition i ADR Whats 2011new! IATA DGR 52th udgave er tilgængelig nu. Opdateres med nye UN numre som ADR Med undtagelse af klasse 1 og klasse 2 ændres pakkeinstruktionerne for langt de fleste stoffer Generelle pakkebestemmelser ændres på flere punkter Krav om sekundær sikring af låget på indvendige emballager med væsker Bortfald af det generelle krav om absorberende middel. Nye regler i forbindelse med limited quantity. Overgangsordning på 3 måneder for anvendelse af de nye pakkeinstruktioner og limited quantities. Spørgsmål Indlæg af Jesper Hornum 37

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK NR UL-247-GB DANSK 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Leverandør: HD SURFACE WIPES HELVEMED SA CH - 1227 Geneve Helvemed: + 41 22 718 7500 2 - KOMPOSITION Præparat: Kemisk natur:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ALLE PRODUKTSAMMENSÆTNINGER VEDRØRENDE STANDARDMÆRKEVARER OPBEVARES HOS NEDENSTÅENDE, HVOR KUN LÆGER KAN FÅ RÅDGIVNING:

ALLE PRODUKTSAMMENSÆTNINGER VEDRØRENDE STANDARDMÆRKEVARER OPBEVARES HOS NEDENSTÅENDE, HVOR KUN LÆGER KAN FÅ RÅDGIVNING: Fortroligt Standard Brands (Ireland) Ltd. Datablad vedrørende produktsikkerhed Lovgivningsmæssige oplysninger Region UK & EUROPA Tilladelsesstatus Tilladelse udstedt den 03/04/01 Referencenummer N/A nr.

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser.

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser. 1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN Produktbetegnelse: Førstehjælpsspray Varemærke: Avesta førstehjælpsspray 910 Anvendelse og brug Udarbejdelsesdato/nr.: 20140107, 2 Skylning af kemikaliesprøjt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 69027 Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Tætningsmasse til tag. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 440

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Varenr. 66480 og 66482 (dunkvare) Stoffets/præparatets anvendelse: Slipmiddel og glidemiddel Nærmere oplysninger

Læs mere

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Udarbejdet til Renosan A/S for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012 Rapportens Baggrund I henhold til bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011, har Danmark ratificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: SUMA LIMA L3 Pr.nr.. 1419146 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1419138 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere JohnsonDiversey)

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke: Læge/skadestue

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA CALC D5 Pr.nr.: 1440578 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft iht. EU forordning nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere