Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne"

Transkript

1 Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den og har hjemsted i Storvorde, Båndbyhallen, Aalborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke håndbold og fremme håndboldspillet i Båndbyerne, som er Storvorde, Sejlflod, Lillevorde, Gudum og Gudumholm. Formålet er ligeledes, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Medlemskab af specialforbund Foreningen er medlem af: Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Jydsk Håndbold Forbund (JHF) med særlig tilknytning til JHF s kreds 1 Danske Skytte- og Gymnastikforeninger (DGI) med særlig tilknytning til DGI Nordjylland Samvirkende IdrætsForeninger Aalborg (SIFA) 4 Medlemskab 4.1 Aktive medlemmer kan optages, når de vedkender sig foreningens vedtægter. Dette sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside eller ved underskrift på en indmeldelsesblanket. 4.2 Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Passive medlemmer skal vedkende sig foreningens formål og vedtægter. Dette sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside eller ved underskrift på en indmeldelsesblanket. 4.3 Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Eksklusion bør typisk finde sted efter forudgående advarsler og irettesættelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet har krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling iht I mellemtiden skal medlemmet suspenderes af bestyrelsen. 5 Foreningens ledelse 5.1 Overordnet ledes foreningen af en bestyrelse på syv personer. Formand, næstformand, kasserer, samt formændene for seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg. Bestyrelsessuppleanter må gerne deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

2 5.2 Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig fra bestyrelsen, herunder også udvalgsformænd, indtræder en suppleant og varetager dennes interesse. 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte såkaldte ad hoc-udvalg til varetagelse af enkeltstående opgaver. 5.4 Alle i bestyrelse og udvalg er omfattet af loven om tavshedspligt. 5.5 Der føres protokol i forbindelse med alle møder; generalforsamling, bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. 5.6 Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år, forældre til aktive ungdomsspillere samt passive medlemmer iht Alle medlemmer, der er fyldt 15 år inden generalforsamlingen, har stemmeret. Det samme har forældre til ungdomsspillere med 1 stemme pr. barn. Man kan dog maksimalt have 1 stemme pr. fremmødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 6 Kontingent 6.1 Foreningens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 6.2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Økonomiske forpligtelser 7.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, ej heller bestyrelsen, personlige hæftelser. Krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art er udelukket for medlemmer af HK Bestyrelsen skal, som minimum gennemgå regnskabet én gang i kvartalet. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

3 8 Ordinær generalforsamling 8.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i Båndbyhallen og ved annoncering i lokalavisen (Østhimmerlands Folkeblad), samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 8.2 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8.3 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 8.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Der kræves dog 2/3 eller flere af stemmerne for at udelukke et medlem eller ændre i vedtægterne. 8.5 På den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende: 1. Valg af dirigent/ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent, samt godkendelse af budget 6. Valg Bestyrelsesformand (lige år, valgperiode 2 år) Næstformand (ulige år, valgperiode 2 år) Kasserer (ulige år, valgperiode 2 år) 2 Suppleanter (valgperiode 1 år) Revisor (valgperiode 1 år) Fire bestyrelsesmedlemmer: Formændene for seniorudvalg, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og sponsorudvalg (valgperiode 1 år) 7. Eventuelt 9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen kræver det, eller formanden kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, efter at kravet er modtaget og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i ØHF, på hjemmeside og opslag i Båndbyhallen.

4 10 Tegningsret 10.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Eller ved forfald af en af dem i forening med næstformand. Disponering udover den daglige drift skal godkendes af den samlede bestyrelse Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 11 Regnskab 11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret ( ) Bestyrelsen skal ultimo januar afgive regnskab for det foregående år til revisoren Regnskabet kan inden generalforsamlingen rekvireres ved kassereren Regnskabet skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 12 Revision Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. 13 Foreningens opløsning 13.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

5 13.4 Ved foreningens opløsning overføres den eventuelle formue og aktiver til de Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg kommune (SIFA). 14 Indhentelse af attester HK 89 Båndbyernes bestyrelse indhenter attest med særlige oplysninger (børneattest) for trænere og ledere, hvis de pågældende er i kontakt med børn og unge under 15 år. Endvidere kan bestyrelsen hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes formålstjentligt at indhente samtykke til indhentelse af offentlig straffeattest. Hvad de nævnte attester angår, henvises til gældende lovgivning. 15 Fortolkning Opstår der tvivl eller uenighed om nærværende vedægter, overlades afklaring til Jysk Håndbold Forbund eller Danmarks Idrætsforbund. Således vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2012

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere