Standard lejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard lejekontrakt"

Transkript

1 Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: Jour. nr. NST Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf Mail: (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer)

2 Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE DET LEJEDES STAND DET LEJEDES BENYTTELSE LEJEMÅLETS BEGYNDELSE, VARIGHED OG OPHØR INVENTAR LEJENS STØRRELSE DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE LEJEREGULERING SKATTER OG AFGIFTER VAND, VARME OG EL FREMLEJE RENHOLDELSE MV VEDLIGEHOLDELSE MV HÆNDELIG UNDERGANG ÆNDRINGER AF DET LEJEDE FORSIKRINGER FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF DET LEJEDE SÆRLIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER... 9

3 1. DET LEJEDE 1.1 Det lejede omfatter stuehus, udhus med fyrrum carport mv., brændehus og have på den på vedhæftede kort viste ejendom Drejbjerghus matr. nr. 210 Søgård, Kliplev, beliggende Søgård Hovvej 4, Søgård, 6200 Aabenraa. Det vedhæftede kort indgår som nærværende lejekontrakts bilag Lejemålet udgør samlet et samlet boligareal iflg. BBR på ca. 169 m 2 med tilhørende kælder på 6 m 2, og en eventuel mindre afvigelse herfra medfører ikke ændring i lejen. 1.3 Udhus der indeholder fyrrum, rum der kan holdes frostfrit, mindre rum og en carport til 2 biler og trailer på 102 m2 samt et brændehus på 40 m2. 2. DET LEJEDES STAND 2.1 Det lejede overtages som det er og forefindes og som beset af Lejer pr. den [indsæt dato] 20[1x]. 2.2 Der er i forbindelse med besigtigelsen af lejemålet udarbejdet en indflytningsrapport. Denne indflytningsrapport med behørig fotodokumentation indgår som nærværende lejekontrakts bilag Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal Lejer for ikke at miste retten til at påberåbe sig manglen senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele Udlejer, at Lejer vil gøre den gældende, jf. lejelovens DET LEJEDES BENYTTELSE 3.1 Det lejede skal anvendes til beboelse, og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke benyttes til andre formål.

4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE, VARIGHED OG OPHØR 4.1 Det lejede overtages af Lejer den [ ], jf. pkt. 2.1, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ikrafttrædelsestidspunktet. 4.2 Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. 4.3 Udlejer kan alene opsige lejemålet i henhold til de i lejelovens kap. XIII nævnte tilfælde. 3.4 Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side. 5. INVENTAR 5.1 Det lejede stilles på overtagelsesdagen til rådighed for Lejer med følgende inventar, der ikke tilhører Lejer: - Komfur [ ] - Emhætte 1 - Køle/fryseskab [ ] - Opvaskemaskine [ ] - Vaskemaskine [ ] - Tørretumbler [ ] - Andet, boks til fibernet Dagligdags rengøring og almindelig vedligeholdelse af inventaret i form af afkalkning mv. påhviler Lejer.

5 6. LEJENS STØRRELSE 6.1 Lejen andrager årligt ved kontraktens underskrift kr Lejen andrager pr. måned kr , Lejen betales månedsvis forud, den første hverdag i måneden. 6.3 Betaling skal ske til Udlejers konto i Danske Bank reg. nr konto nr med det udsendte FIK-kort eller ved tilmelding til Betalingsservice. Indbetaling skal være mærket med husnavn og evt. anlægsnummer. 6.4 Ved kontraktens underskrivelse betales leje for perioden 1. [ ] 201x [ ] 201x med kr. [ ],-. 7. DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE 7.1 Senest ved kontraktens underskrift betaler Lejer et depositum på kr ,- svarende til 3 måneders leje. Depositum indbetales til samme konto som nævnt i pkt Senest ved kontraktens underskrift betaler Lejer endvidere forudbetalt leje kr ,- svarende til 3 måneders leje. Forudbetalt leje indbetales til samme konto som nævnt i pkt LEJEREGULERING 8.1 Lejen reguleres i overensstemmelse med reglerne i lejeloven, jf. kap. VIII. 8.2 Krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse, jf. lejelovens 47, stk Lejen kan i hele lejeperioden i øvrigt reguleres overensstemmelse med reglerne i lejeloven.

6 9. SKATTER OG AFGIFTER 9.1 I lejen indgår skatter og afgifter pr på kr. 9.2 Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. 9.3 Udlejer er i medfør af lejelovens berettiget til at kræve udligning af nye eller forøgede udgifter til skatter og afgifter gennem en lejeforhøjelse, herunder f.eks. vandafledningsafgift og andre afgifter af forbruget af vand, renovation og skorstensfejning. 10. VAND, VARME OG EL 10.1 Varme og vand Der er i lejemålet individuel vandmåler, og lejemålet opvarmes med træpiller. Vandforsyningen sker fra Forsvarets ejendom Søgårdlejren (egen boring). Vandforbrug på op til 170 m3 årligt er indregnet i huslejen Lejer sørger selv for levering af varme El Det lejedes forsyning med el sker direkte fra elværket, og afregnes af Lejer efter særskilt måler. 11. FREMLEJE 11.1 Lejeren må kun fremleje lejemålet, hvis dette sker i overensstemmelse med lejelovens 69 og Udlejer skal have en kopi af fremlejeaftalen til orientering.

7 12. RENHOLDELSE MV Lejer påtager sig at føre tilsyn med ejendommen og renholde og rydde adgangsarealer og at holde arealerne i god og ordentlig stand Lejer forestår vintervedligeholdelse i form af snerydning, saltning og grusning omkring det lejede De træer og buske, der står på arealet må ikke fældes uden Udlejers tilladelse. Der må ikke bruges pesticider på arealerne Lejer har ikke jagtret. Regulering og bekæmpelse af skadevoldende vildt er Lejer uvedkommende. Lejer er dog forpligtet til at sørge for fornøden bekæmpelse af husmår, der går ind i bygningerne, samt mus og rotter. 13. VEDLIGEHOLDELSE MV Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Den indvendige vedligeholdelse, herunder maling, hvidtning og tapetsering, påhviler lejer Udlejer er til enhver tid berettiget til at besigtige det lejede med henblik på konstatering af, om Lejers vedligeholdelsesforpligtelse er overholdt. Lejer vil i så fald modtage et forudgående varsel herom på 6 uger 13.3 Såfremt der ved Udlejers besigtigelse konstateres manglende opfyldelse af Lejers vedligeholdelsesforpligtelse, jf. pkt. 13.1, skal sådanne mangler udbedres af Lejer Udlejer og Lejer aftaler ved besigtigelsen, jf. pkt. 13.3, en frist for udbedring af de konstaterede vedligeholdelsesmangler Er behørig udbedring af de konstaterede vedligeholdelsesmangler ikke gennemført af Lejer inden udløbet af den aftalte frist, jf. pkt. 13.4, er Udlejer berettiget til - efter påkrav - at lade arbejdet udføre for Lejers regning Er behørig udbedring af de konstaterede vedligeholdelsesmangler ikke gennemført af Lejer inden udløbet af den aftalte frist, jf. pkt. 13.4, og er de konstaterede vedligeholdelsesmangler væsentlige, er Udlejer tillige berettiget til - efter nyt påkrav - at hæve lejemålet i medfør af lejelovens 93, stk. 1, litra e Skader hvis udbedring er uopsættelig, skal Lejer straks anmelde til Udlejer. Andre skader skal anmeldes til Udlejer hurtigst muligt.

8 14. HÆNDELIG UNDERGANG 14.1 Ved væsentlig forandring af det lejede, f.eks. ved kondemnering, brand eller anden hændelig undergang, ophører nærværende aftale, jf. lejelovens almindelige regler herom. 15. ÆNDRINGER AF DET LEJEDE 15.1 Lejer må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke foretage ændringer af det lejede ud over de sædvanlige installationer, som er opregnet i lejelovens 29 og Lejer har dog i alle tilfælde pligt til at give Udlejer skriftlig meddelelse om, at installationen foretages. 16. FORSIKRINGER 16.1 De lejede bygninger er omfattet af Statens selvforsikringsordning. I tilfælde af bygningernes hændelige undergang ved f. eks. brand henvises til pkt Lejer må fra ikrafttrædelsestidspunktet, jf. pkt. 2.1 og pkt. 4.1, selv sørge for at tegne alle de forsikringer vedrørende det lejede, som Lejer måtte anse for formålstjenlige eller nødvendige Intet inventar, herunder de elektroniske genstande, som Lejer installerer i lejemålet, er omfattet af Udlejers selvforsikring. Som eksempler herpå kan nævnes de af Lejer installerede indbygningsovne/kogeplader, spabad, tyverialarmer, tv- og musikanlæg mv Lejer er i øvrigt ansvarlig for skader på det lejede, som forvoldes ved Lejers eller Lejers husstands mv. uforsvarlige adfærd.

9 17. FRAFLYTNING OG TILBAGELEVERING AF DET LEJEDE 17.1 Ved lejemålets ophør skal Lejer senest kl den dag, det lejede skal fraflyttes, selv om dette er en helligdag, aflevere det lejede, således at lejemålet ved lejemålets ophør er ryddet og rengjort og i samme stand som den oprindelige stand pr. [ ] 201x, jf. pkt. 2.1 og pkt. 4.1 bortset fra fradrag af almindelig slid og ælde Der vil i forbindelse med fraflytningen af lejemålet ske en fælles besigtigelse af lejemålet, og der udarbejdes en fraflytningsrapport, hvori lejemålets stand ved aflevering angives Såfremt arbejder, som Lejer har pligten til at udføre, ikke er udført inden fraflytningsdagen, sker istandsættelsen ved Udlejers foranstaltning og på Lejers regning Forbedringer og installationer, som Lejer med Udlejers forudgående skriftlige samtykke har udført for egen bekostning, må borttages af Lejer, hvis dette kan ske uden skade på det lejede, og mod at Lejer retablerer det lejede svarende til den tidligere tilstand uden udgift for Udlejer Kan forbedringer eller installationer ikke borttages uden skade på det lejede, er Lejer afskåret fra at bortfjerne den indsatte forbedring eller installation, og Lejer kan i denne henseende ikke gøre noget krav gældende mod Udlejer i anledning af den forbedring, der er tilført ejendommen Udlejer skal gøre sit krav i forbindelse med fraflytning gældende senest 30 dage fra fraflytningsdagen. 18. SÆRLIGE BESTEMMELSER - Husdyr: Må lejeren holde hund eller kat? Skal det ske efter aftale med enheden? - Lejer skal selv sørge for snerydning 19. UNDERSKRIFTER, den 201x, den 201x For Udlejer: For Lejer

10 Naturstyrelsen, Sønderjylland Navn: [.] Bilag 1: Kortoversigt det lejede Drejbjerghus DDOLand2010 Bilag 2: Indflytningsrapport af [indsæt dato]

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere