RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216"

Transkript

1 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen innehåller instruktioner för montering och nedmontering samt tips om hur tältet ska skötas och repareras. Spara manualen för framtida bruk. Kontrollera vid första uppackning att tältet och tillbehören är hela. Skador på ett använt tält omfattas inte av garanti och kommer inte att ersättas. Tältet är enkelt att montera och lätt att ta ner. VARNING! Matlagning får ej ske inne i tältet VARNING! Öppen eld får ej användas i tältet MONTERING Tältet ska monteras av minst två personer för att undvika skador på tältduk och stänger. Före montering, kontrollera att marken är fri från vassa föremål och är så plan som möjligt. 1. Börja med att föra i tältet i skenan på husvagnen. Passa in tältet så att fönster och dörrar om möjligt är fria. Tältet ska placeras så att övre delen av tältduken är horisontell. Om övre delen inte blir horisontell är det valda tältet för långt för att passa husvagnen. 2. För in glasfiberstängerna en och en i avsedd kanal så långt det går. Kontrollera att änden sitter på plats inne i kanalens hälla, närmast husvagnsväggen. På så vis undviks skador på tält och husvagn. För den andra änden av glasfiberstången genom ringen och placera stiftet inuti stången så att den hålls fast i marken. 3. Placera de justerbara aluminiumstängerna över fönstren i avsedda fickor. Justera in längden på stången och skruva fast under spänning. 4. Dörrar och fönster ska vara stängda när tältet justeras. Det är viktigt att börja längst bak på husvagnen och arbeta sig framåt detta gör att det blir enklare att få tältet så tätt som möjligt. Placera ut stagstängerna vid dörrarna och fixera dessa mot tätningslisten mot husvagnen. Spänn inte för hårt. 5. För in understycket i skenan på undersidan av husvagnen. 6. Sätt fast tältet i marken på alla ställen där det finns stroppar. Spänn fast stormlinor mellan tältet och marken för att undvika att tältet skadas. NERMONTERING Tältet bör tas ner av minst två personer. Ta helst ner tältet när det är torrt. Om detta inte är möjligt, se till att packa upp tältet så snart som möjligt och låt det torka helt innan du packar ner det igen. Vid blåsigt väder ska tältet monteras ner med extra försiktighet för att undvika skador. 1. Kontrollera tältduken och reparera eventuella skador på duken före nermontering. 2. Öppna dörrarna innan tältet tas ner. 3. Demontera stängerna och ta dem försiktigt ur tältet för att undvika skador. 4. Vik ihop tältet mot dörröppningarna för att få ut all luft. Se till att trycka ut luften ordentligt, så blir det enklare att få ner tältet i väskan. SKÖTSEL OCH TIPS Tältet ska vara helt torrt innan det packas ner för förvaring. Förvaras det på en torr och väl ventilerad plats. Om tältet är fuktigt då det packas ner måste det så snart som möjligt packas upp på en torr plats. För att förhindra uppkomst av mögel, låt tältet torka ordentligt innan det packas igen. Smuts på tältet tas enkelt bort med rent vatten och en mjuk borste. Undvik att gnugga tältduken då det kan påverka impregneringen. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast Biltema Nordic Services AB

2 produkter avsedda för rengöring av tält. Efter rengöring behöver tältet eventuellt impregneras igen för att vara tätt. Använd i så fall endast impregneringsmedel avsett för tält. Förvara stängerna i förvaringspåsen för att undvika att de skadas. Inspektera tältet regelbundet och reparera eventuella skador snarast möjligt. Akuta skador på tältduken kan enkelt åtgärdas med Biltema vävtejp. En trasig stång kan spjälas med hjälp av tältpinnar och vävtejp. Tänk då på att tejpa långt ut på båda sidor om skadan så att inte tältduken skadas av tältpinnarna. I de fall tältstången inte går att laga på plats måste tältet monteras ner för att undvika följdskador. Tältet ska ställas upp och justeras på ett sådant sätt att blixtlåsen enkelt kan öppnas och stängas utan onödig kraft. Om blixtlåsen kärvar kan det bero på att tältet inte är rätt justerat. I annat fall kan de smörjas med särskilt smörjmedel för dragkedjor. Använd inte olja för att smörja blixtlås. Sömmen täthetsbehandlas vid tillverkning för att få bästa fukttålighet. Vi rekommenderar att impregnera tältet, och särskilt sömmarna, före första användning. Behandla det därefter varje år med impregneringsmedel avsett för tält, så står duken bättre emot fukt. För att undvika den kondens som kan uppstå på tältets insida kan det vara nödvändigt att öppna en dörr eller ett fönster. Träd ger bra skugga en varm sommardag, men tänk på att vissa träd ger ifrån sig sav som lätt kan missfärga tältet. Vid blåsigt väder, använd den dörr som inte är placerad i direkt vind. Undvik att röra insidan av tältet vid regn. Om tältet ändå börjar läcka, använd impregnering avsedd för tält Biltema Nordic Services AB 2

3 REISEFORTELT Dette reiseforteltet er framstilt for normalt nordisk sommerklima. Om instruksjonene følges, vil teltet vare i mange år. Les hele bruksanvisningen før du setter opp teltet for første gang. Bruksanvisningen inneholder instruksjoner for montering og demontering samt tips om hvordan teltet skal stelles og repareres. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Kontroller ved første oppakking at telt og tilbehør er hele. Skader på et brukt telt omfattes ikke av garantien og vil ikke bli erstattet. Teltet er enkelt å montere og lett å ta ned. ADVARSEL! Matlaging må ikke skje inne i teltet ADVARSEL! Åpen ild må ikke brukes i teltet MONTERING Teltet skal monteres av minst to personer for å unngå skader på teltduk og stenger. Før montering, sjekk at bakken er fri for skarpe gjenstander, og at den er så plan som mulig. 1. Begynn med å føre teltet inn i skinnen på campingvognen. Pass inn teltet slik at vinduer og dører om mulige er frie. Teltet skal plasseres slik at den øvre delen av teltduken er horisontal. Om den øvre delen ikke blir horisontal, er det valgte teltet for langt for å passe til campingvognen. 2. Stikk glassfiberstengene en og en så langt som mulig inn i tiltenkt kanal. Kontroller at enden sitter på plass inne i kanalens lomme, nærmest campingvognveggen. Slik unngås skader på telt og campingvogn. Stikk den andre enden av glassfiberstangen gjennom ringen, og plasser stiften inni stangen slik at den holdes fast i bakken. 3. Plasser de justerbare aluminiumsstengene over vinduene i lommene for dette. Juster lengden på stangen og skru fast under spenning. 4. Dører og vinduer skal være lukket når teltet justeres. Det er viktig å begynne lengst bak på campingvognen og arbeide seg framover dette gjør at det blir enklere å få teltet så tett som mulig. Plasser ut stagstengene ved dørene, og fest disse mot tetningslisten mot campingvognen. Stram ikke for hardt. 5. Før understykket inn i skinnen på undersiden av campingvognen. 6. Fest teltet i bakken på alle stedene der det finnes stropper. Spenn fast barduner mellom teltet og bakken for å unngå at teltet skades. DEMONTERING Teltet bør tas ned av minst to personer. Ta helst teltet ned når det er tørt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, pakk opp teltet så snart som mulig og la det tørke helt før du pakker det ned igjen. I vind skal teltet tas ned ekstra forsiktig for å unngå skader. 1. Kontroller teltduken og reparer eventuelle skader på duken før teltet demonteres. 2. Åpne dørene før teltet tas ned. 3. Demonter stengene, og ta dem forsiktig ut av teltet for å unngå skader. 4. Brett sammen teltet mot døråpningene for å få ut all luft. Pass på å trykke ut luften ordentlig, så blir det enklere å få teltet ned i vesken. STELL OG TIPS Teltet skal være helt tørt før det pakkes ned for oppbevaring. Oppbevar det på et tørt og godt ventilert sted. Om teltet er fuktig når det pakkes ned, må det så snart som mulig pakkes opp på et tørt sted. For å hindre muggdannelse, la teltet tørke ordentlig før det pakkes igjen. Smuss på teltet fjernes enkelt med rent vann og en myk børste. Unngå å gni på teltduken fordi dette kan påvirke impregneringen. Dersom vann og børste ikke er tilstrekkelig for å rengjøre teltduken, bruk kun produkter beregnet for rengjøring av telt. Etter rengjøring må teltet eventuelt impregneres igjen for Biltema Nordic Services AB

4 å være tett. Bruk i så fall kun impregneringsmiddel beregnet for telt. Oppbevar stengene i oppbevaringsposen for å unngå at de skades. Inspiser teltet jevnlig, og reparer eventuelle skader snarest mulig. Akutte skader på teltduken kan enkelt repareres med Biltema lerretsteip. En defekt stang kan spjelkes ved hjelp av teltplugger og lerretsteip. Husk da på å teipe langt ut på begge sider av skaden slik at ikke teltduken skades av pluggene. Dersom det ikke lar seg gjøre å reparere teltstangen, må teltet tas ned for å unngå at det oppstår andre skader. Teltet skal settes opp og justeres på en slik måte at glidelåsen enkelt kan åpnes og lukkes uten unødig kraft. Om glidelåsen går tregt, kan det skyldes at teltet ikke er riktig justert. Dersom dette ikke er grunnen, kan den smøres med et spesielt smøremiddel for glidelås. Bruk ikke olje for å smøre glidelås. Sømmen tetthetsbehandles ved produksjon for å best mulig fuktbestandighet. Teltet, og spesielt sømmene, bør impregneres før første bruk. Behandle det deretter hvert år med impregneringsmiddel for telt, så motstår duken fukt bedre. For å unngå kondens som kan oppstå på teltets innside, kan det være nødvendig å åpne en dør eller et vindu. Trær gir god skygge en varm sommerdag, men husk på at noen trær gir fra seg sevje som lett kan misfarge teltet. Når det blåser, bruk den døren som ikke er plassert rett i vinden. Unngå å berøre innsiden av teltet i regn. Om teltet likevel begynner å lekke, bruk impregnering beregnet for telt Biltema Nordic Services AB 4

5 ETUTELTTA Tämä etuteltta kestää tavallista Pohjoismaista kesäsäätä. Jos käyttöohjeita noudatetaan, teltta kestää useiden vuosien ajan. Lue koko käyttöohje ennen teltan pystyttämistä ensimmäisen kerran. Käyttöohjeessa kerrotaan teltan pystyttämisestä ja purkamisesta sekä sen hoitamisesta ja korjaamisesta. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. Kun teltta otetaan pois pakkauksestaan, tarkista, että teltta ja varusteet ovat ehjiä. Takuu ei kata käytetyssä teltassa havaittuja vaurioita, eikä niitä korvata. Teltta on helppo pystyttää ja purkaa. VAROITUS! Teltassa ei saa valmistaa ruokaa. VAROITUS! Teltassa ei saa käyttää avotulta. PYSTYTTÄMINEN Vähintään kahden henkilön on pystytettävä teltta sen kankaan ja tankojen vaurioitumisen estämiseksi. Ennen pystyttämistä tarkista, että maassa ei ole teräviä esineitä ja että pohja on mahdollisimman suora. 1. Aloita kiinnittämällä teltta asuntovaunun kiskoon. Pystytä teltta siten, että ikkunat ja ovet tulevat mahdollisimman väljiin paikkoihin. Teltta on asetettava siten, että telttakankaan yläosa on vaakasuorassa. Jos yläosa ei ole vaakasuorassa, teltta on liian pitkä asuntovaunua varten. 2. Työnnä lasikuitutangot yksitellen niille tarkoitettuun kanavaan niin pitkälle kuin ne menevät. Tarkista, että pääty on paikoillaan kanavassa asuntovaunun seinän puoleisessa päässä. Näin vältetään teltan ja asuntovaunun vaurioituminen. Vie lasikuitutangon toinen pää renkaan läpi. Aseta liitin tangon ulkopuolelle, jotta se pysyy kiinni maassa. 3. Aseta säädettävät alumiinitangot ikkunan yläpuolelle niille tarkoitettuihin taskuihin. Säädä tangon pituus oikeaksi ja ruuvaa se kireälle. 4. Ikkunat ja ovet on suljettava teltan säätämisen ajaksi. On tärkeää aloittaa asuntovaunun takaosasta ja edetä eteenpäin. Näin teltasta saadaan mahdollisimman tiivis. Aseta tukitangot ovien luokse. Kiinnitä ne asuntovaunun tiivistyslistaan. Älä kiristä liikaa. 5. Kiinnitä alakappale kiskoon asuntovaunun alaosassa. 6. Kiinnitä teltta maahan kaikista lenkeistä. Kiinnitä teltta naruilla maahan teltan vaurioitumisen estämiseksi. PURKAMINEN Teltan purkamisessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Pura teltta mieluiten sen ollessa kuiva. Jos tämä ei ole mahdollista, pura teltta mahdollisimman pian kuivumaan pakkauksestaan ja anna sen kuivua täysin ennen asettamista takaisin pakkaukseen. Tuulisella säällä teltta on purettava varovaisesti sen vaurioitumisen estämiseksi. 1. Tarkista teltan kangas. Korjaa mahdolliset vauriot ennen teltan purkamista. 2. Avaa ovet ennen teltan purkamista. 3. Irrota tangot. Poista ne teltasta varovaisesti vaurioitumisen estämiseksi. 4. Taita teltta kokoon oviaukkoja kohden, jotta kaikki ilma saadaan ulos. Paina ilma kunnolla pois. Tällöin teltta on helpompi taitella pakkaukseensa. HOITAMINEN JA VIHJEITÄ Teltan tulee olla täysin kuiva ennen sen pakkaamista säilytykseen. Säilytä telttaa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Jos teltta pakataan kosteana, se on otettava pakkauksestaan kuivumaan kuivassa paikassa mahdollisimman pian. Homeen estämiseksi anna teltan kuivua kunnolla ennen sen pakkaamista uudelleen. Teltasta voi poistaa lian helposti pehmeällä harjalla ja puhtaalla vedellä. Vältä hankaamasta teltan kangasta. Hankaaminen voi vaikuttaa kankaan kyllästykseen. Jos teltan kangasta ei saa puhtaaksi veden Biltema Nordic Services AB

6 ja harjan avulla, käytä vain teltan puhdistamiseen tarkoitettuja aineita. Puhdistamisen jälkeen teltta on mahdollisesti kyllästettävä uudelleen, jotta se pitää vettä. Käytä vain teltoille tarkoitettua kyllästysainetta. Säilytä tangot säilytyspussissaan vaurioitumisen estämiseksi. Tarkista teltta säännöllisesti. Korjaa mahdolliset vauriot mahdollisimman pian. Teltan kankaan vauriot voi korjata tilapäisesti Bilteman kangasteipin avulla. Rikkoutunut tanko voidaan korjata telttavaarnalla ja kangasteipillä. Teippaa tällöin vaurion molemmilta puolilta, jotta vaarna ei vaurioita teltan kangasta. Jos teltan tankoa ei saa paikalleen, teltta on purettava sen vaurioitumisen estämiseksi. Teltta on pystytettävä ja säädettävä siten, että vetoketjut voidaan avata ja sulkea helposti tarvitsematta käyttää liikaa voimaa. Jos vetoketju juuttuu kiinni, syynä voi olla teltan pystyttäminen virheellisesti. Vetoketjut voidaan voidella erityisellä voiteluaineella. Älä voitele vetoketjuja öljyllä. Saumat on tiivistetty, jotta ne pitäisivät kosteutta mahdollisimman hyvin. On suositeltavaa kyllästää teltta ja varsinkin saumat ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kyllästä teltta tämän jälkeen kerran vuodessa teltoille tarkoitetulla kyllästysaineella, jotta kangas pitää kosteuden varmasti loitolla. Kosteuden tiivistymisen teltan sisäpintaan voi välttää avaamalla oven tai ikkunan. Puut suojaavat telttaa tehokkaasti aurinkoisina kesäpäivinä, mutta muista, että tietyistä puista valuva mahla voi aiheuttaa telttaan värjäymiä. Käytä tuulisella säällä suojan puoleista ovea. Vältä koskemasta teltan sisäpintaa sateella. Jos teltta alkaa vuotaa, käytä teltoille tarkoitettua kyllästysainetta Biltema Nordic Services AB 6

7 REJSEFORTELT Dette rejsefortelt er fremstillet til normalt nordisk sommerklima. Hvis instruktionerne følges, kan teltet holde i flere år. Læs hele manualen, inden du sætter teltet op første gang. Manualen indeholder instruktioner til rejsning og nedtagning samt tips om, hvordan teltet skal passes og repareres. Gem manualen til fremtidigt brug. Ved første udpakning kontrolleres, at teltet og tilbehøret er helt. Skader på et brugt telt omfattes ikke af garantien og vil ikke blive erstattet. Teltet er nemt at rejse og let at tage ned. ADVARSEL! Madlavning må ikke foregå inde i teltet. ADVARSEL! Der må ikke være åben ild inde i teltet. OPSÆTNING Teltet skal opsættes af mindst to personer, skader på teltdug og stænger undgås. Før opsætning skal det kontrolleres, at jorden er fri for skarpe genstande og så plan som muligt. 1. Start med at sætte teltet i skinnen på campingvognen. Tilpas teltet, så vinduer og døre holdes fri, hvis muligt. Teltet skal placeres, så det øverste af teltdugen er vandret. Hvis den øverste del ikke er vandret, er det valgte telt for langt til campingvognen. 2. Før glasfiberstængerne så langt ind i kanalerne som du kan, én efter én. Kontroller, at enden af stangen sidder rigtigt i kanalens strop nærmest campingvognen. Så undgår du at beskadige telt og campingvogn. Før glasfiberstangens anden ende gennem ringen og placer stiften inde i stangen, så den bliver holdt fast i jorden. 3. Placer de justerbare aluminiumsstænger over vinduerne i lommerne. Juster stangens længde og skru den fast, medens den er spændt. 4. Døre og vinduer skal være lukkede, når teltet justeres. Det er vigtigt at begynde længst bagude på campingvognen og arbejde sig fremad dette gør, at det bliver lettere at få teltet så tæt som muligt Placer afstivningsstængerne ved dørene og gør dem fast mod tætningslisten imod campingvognen. Spænd ikke for hårdt. 5. Før understykket ind i skinnen på campingvognens underside. 6. Gør teltet fast i jorden alle de steder, hvor der er stropper. Spænd stormlinerne fast mellem teltet og jorden, så beskadigelse af teltet undgås. NEDTAGNING Teltet bør nedtages af mindst to personer. Teltet skal helst tages ned, når det er tørt. Hvis det ikke er muligt, skal du pakke teltet ud så hurtigt som muligt, og lade det tørre helt, inden det igen pakkes ned. I kraftig blæst skal teltet nedtages med ekstra stor forsigtighed, så skader undgås. 1. Kontroller teltdugen og reparer eventuelle skader på dugen, før teltet nedtages. 2. Åben dørene, inden teltet nedtages. 3. Afmonter stængerne forsigtigt, så skader undgås. 4. Læg teltet sammen mod døråbningerne for at få al luften ud. Sørg for, at al luften kommer ud, så det er nemmere at få teltet i tasken. PASNING OG TIPS Teltet skal være helt tørt, inden det pakkes sammen til opbevaring. Opbevar det på et tørt og godt ventileret sted. Hvis teltet er fugtigt, når det pakkes sammen, skal det så hurtigt som muligt pakkes ud et tørt sted. For at forhindre dannelse af skimmelsvamp, skal teltet tørre ordentligt, inden det pakkes igen. Snavs på teltet fjernes nemt med rent vand og en blød børste. Undgå at gnubbe teltdugen, da dette kan påvirke imprægneringen. I tilfælde af, at vand og børste ikke er til Biltema Nordic Services AB

8 strækkeligt til rengøring af teltdugen, må der kun anvendes produkter, som er beregnet til rengøring af telte. Efter rengøring skal teltet eventuelt imprægneres igen for at være tæt. Hvis det er tilfældet, må der kun anvendes et imprægneringsmiddel, som er beregnet til telte. Opbevar stængerne i opbevaringsposen, så de ikke beskadiges. Kontroller jævnligt teltet og reparer eventuelle skader hurtigst muligt. Akutte skader på teltdugen kan nemt afhjælpes med Biltemas lærredstape. En stang, der er gået i stykker, kan repareres ved hjælp af teltpløkke og lærredstape. Husk at sætte tape på langt ud på begge sider af skaden, så teltdugen ikke beskadiges af teltpløkkene. I det tilfælde, at teltstangen ikke kan laves her og nu, skal teltet nedtages, så følgeskader undgås. Teltet skal opstilles og justeres, så lynlåsen nemt kan åbnes og lukkes uden at bruge unødige kræfter. Hvis lynlåsen sætter sig fast, kan det skyldes, at teltet ikke er rigtigt justeret. I modsat fald kan de smøres med et særligt smøremiddel til lynlåse. Brug ikke olie til at smøre lynlåse. Sømmen er tæthedsbehandlet ved fremstillingen, så den bedste fugtafvisning opnås. Vi anbefaler, at teltet imprægneres, og især sømmene, før første brug. Derefter skal teltet hvert år behandles med imprægneringsmiddel til telte, så dugen bedre kan modstå fugt. For at undgå kondens, som kan opstå på teltets inderside, kan det være nødvendigt at åbne en dør eller et vindue. Træer skygger godt en varm sommerdag men husk, at visse træer afgiver saft, som nemt kan misfarve teltet. I blæsevejr bør man anvende den dør, som ikke er i vinden. Undgå at berøre teltets inderside, når det regner. Hvis teltet alligevel lækker, anvendes et imprægneringsmiddel, som er beregnet til telte Biltema Nordic Services AB 8

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Förtält 250 Fortelt 250 Etuteltta 250 Fortelt 250

Förtält 250 Fortelt 250 Etuteltta 250 Fortelt 250 Förtält 250 Fortelt 250 Etuteltta 250 Fortelt 250 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle Tips & Idéer Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle 600402 SE Väska med metallbygel med bågar Väskans färdiga mått inklusive bygel: bredd 27 cm och höjd 27 cm. Tygåtgång

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE

KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE KINESIOLOGITEJP KINESIOLOGITEIP KINESIOLOGINEN TEIPPI KINESIOLOGITAPE Manufacturer: WuXi WeMade Healthcare Products Co., Ltd. ADD: Panlong Road Area B DaCheng Industrial Park an Town,Xishan district,wuxi

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi

Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi 14-362_363_manual.indd 2011-06-30, 14.20.39 Art. 14-362, 14-363 Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 14-362, 14-363 Terassmarkis VARNING! Skulle

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET

STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. NO- På grunn

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN

RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN 47-788_manual.indd 2014-11-11, 10.24.13 Art. 47-788 RESESÄNG, BARN REISESENG, BARN MATKASÄNKY, LAPSILLE REJSESENG, BØRN EN716-1-2:2008+A1:2013 EN71-2:2011, EN71-3:2013 Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04

EVO QUATRO. ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 EVO QUATRO 28192 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 1 2014-07-01 09:53:04 ASO_EVO_QUATRO_28192.indd 2 2014-07-01 09:53:04 SVENSKA Användningsområden/Indikationer Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere