RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216"

Transkript

1 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen innehåller instruktioner för montering och nedmontering samt tips om hur tältet ska skötas och repareras. Spara manualen för framtida bruk. Kontrollera vid första uppackning att tältet och tillbehören är hela. Skador på ett använt tält omfattas inte av garanti och kommer inte att ersättas. Tältet är enkelt att montera och lätt att ta ner. VARNING! Matlagning får ej ske inne i tältet VARNING! Öppen eld får ej användas i tältet MONTERING Tältet ska monteras av minst två personer för att undvika skador på tältduk och stänger. Före montering, kontrollera att marken är fri från vassa föremål och är så plan som möjligt. 1. Börja med att föra i tältet i skenan på husvagnen. Passa in tältet så att fönster och dörrar om möjligt är fria. Tältet ska placeras så att övre delen av tältduken är horisontell. Om övre delen inte blir horisontell är det valda tältet för långt för att passa husvagnen. 2. För in glasfiberstängerna en och en i avsedd kanal så långt det går. Kontrollera att änden sitter på plats inne i kanalens hälla, närmast husvagnsväggen. På så vis undviks skador på tält och husvagn. För den andra änden av glasfiberstången genom ringen och placera stiftet inuti stången så att den hålls fast i marken. 3. Placera de justerbara aluminiumstängerna över fönstren i avsedda fickor. Justera in längden på stången och skruva fast under spänning. 4. Dörrar och fönster ska vara stängda när tältet justeras. Det är viktigt att börja längst bak på husvagnen och arbeta sig framåt detta gör att det blir enklare att få tältet så tätt som möjligt. Placera ut stagstängerna vid dörrarna och fixera dessa mot tätningslisten mot husvagnen. Spänn inte för hårt. 5. För in understycket i skenan på undersidan av husvagnen. 6. Sätt fast tältet i marken på alla ställen där det finns stroppar. Spänn fast stormlinor mellan tältet och marken för att undvika att tältet skadas. NERMONTERING Tältet bör tas ner av minst två personer. Ta helst ner tältet när det är torrt. Om detta inte är möjligt, se till att packa upp tältet så snart som möjligt och låt det torka helt innan du packar ner det igen. Vid blåsigt väder ska tältet monteras ner med extra försiktighet för att undvika skador. 1. Kontrollera tältduken och reparera eventuella skador på duken före nermontering. 2. Öppna dörrarna innan tältet tas ner. 3. Demontera stängerna och ta dem försiktigt ur tältet för att undvika skador. 4. Vik ihop tältet mot dörröppningarna för att få ut all luft. Se till att trycka ut luften ordentligt, så blir det enklare att få ner tältet i väskan. SKÖTSEL OCH TIPS Tältet ska vara helt torrt innan det packas ner för förvaring. Förvaras det på en torr och väl ventilerad plats. Om tältet är fuktigt då det packas ner måste det så snart som möjligt packas upp på en torr plats. För att förhindra uppkomst av mögel, låt tältet torka ordentligt innan det packas igen. Smuts på tältet tas enkelt bort med rent vatten och en mjuk borste. Undvik att gnugga tältduken då det kan påverka impregneringen. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast Biltema Nordic Services AB

2 produkter avsedda för rengöring av tält. Efter rengöring behöver tältet eventuellt impregneras igen för att vara tätt. Använd i så fall endast impregneringsmedel avsett för tält. Förvara stängerna i förvaringspåsen för att undvika att de skadas. Inspektera tältet regelbundet och reparera eventuella skador snarast möjligt. Akuta skador på tältduken kan enkelt åtgärdas med Biltema vävtejp. En trasig stång kan spjälas med hjälp av tältpinnar och vävtejp. Tänk då på att tejpa långt ut på båda sidor om skadan så att inte tältduken skadas av tältpinnarna. I de fall tältstången inte går att laga på plats måste tältet monteras ner för att undvika följdskador. Tältet ska ställas upp och justeras på ett sådant sätt att blixtlåsen enkelt kan öppnas och stängas utan onödig kraft. Om blixtlåsen kärvar kan det bero på att tältet inte är rätt justerat. I annat fall kan de smörjas med särskilt smörjmedel för dragkedjor. Använd inte olja för att smörja blixtlås. Sömmen täthetsbehandlas vid tillverkning för att få bästa fukttålighet. Vi rekommenderar att impregnera tältet, och särskilt sömmarna, före första användning. Behandla det därefter varje år med impregneringsmedel avsett för tält, så står duken bättre emot fukt. För att undvika den kondens som kan uppstå på tältets insida kan det vara nödvändigt att öppna en dörr eller ett fönster. Träd ger bra skugga en varm sommardag, men tänk på att vissa träd ger ifrån sig sav som lätt kan missfärga tältet. Vid blåsigt väder, använd den dörr som inte är placerad i direkt vind. Undvik att röra insidan av tältet vid regn. Om tältet ändå börjar läcka, använd impregnering avsedd för tält Biltema Nordic Services AB 2

3 REISEFORTELT Dette reiseforteltet er framstilt for normalt nordisk sommerklima. Om instruksjonene følges, vil teltet vare i mange år. Les hele bruksanvisningen før du setter opp teltet for første gang. Bruksanvisningen inneholder instruksjoner for montering og demontering samt tips om hvordan teltet skal stelles og repareres. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Kontroller ved første oppakking at telt og tilbehør er hele. Skader på et brukt telt omfattes ikke av garantien og vil ikke bli erstattet. Teltet er enkelt å montere og lett å ta ned. ADVARSEL! Matlaging må ikke skje inne i teltet ADVARSEL! Åpen ild må ikke brukes i teltet MONTERING Teltet skal monteres av minst to personer for å unngå skader på teltduk og stenger. Før montering, sjekk at bakken er fri for skarpe gjenstander, og at den er så plan som mulig. 1. Begynn med å føre teltet inn i skinnen på campingvognen. Pass inn teltet slik at vinduer og dører om mulige er frie. Teltet skal plasseres slik at den øvre delen av teltduken er horisontal. Om den øvre delen ikke blir horisontal, er det valgte teltet for langt for å passe til campingvognen. 2. Stikk glassfiberstengene en og en så langt som mulig inn i tiltenkt kanal. Kontroller at enden sitter på plass inne i kanalens lomme, nærmest campingvognveggen. Slik unngås skader på telt og campingvogn. Stikk den andre enden av glassfiberstangen gjennom ringen, og plasser stiften inni stangen slik at den holdes fast i bakken. 3. Plasser de justerbare aluminiumsstengene over vinduene i lommene for dette. Juster lengden på stangen og skru fast under spenning. 4. Dører og vinduer skal være lukket når teltet justeres. Det er viktig å begynne lengst bak på campingvognen og arbeide seg framover dette gjør at det blir enklere å få teltet så tett som mulig. Plasser ut stagstengene ved dørene, og fest disse mot tetningslisten mot campingvognen. Stram ikke for hardt. 5. Før understykket inn i skinnen på undersiden av campingvognen. 6. Fest teltet i bakken på alle stedene der det finnes stropper. Spenn fast barduner mellom teltet og bakken for å unngå at teltet skades. DEMONTERING Teltet bør tas ned av minst to personer. Ta helst teltet ned når det er tørt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, pakk opp teltet så snart som mulig og la det tørke helt før du pakker det ned igjen. I vind skal teltet tas ned ekstra forsiktig for å unngå skader. 1. Kontroller teltduken og reparer eventuelle skader på duken før teltet demonteres. 2. Åpne dørene før teltet tas ned. 3. Demonter stengene, og ta dem forsiktig ut av teltet for å unngå skader. 4. Brett sammen teltet mot døråpningene for å få ut all luft. Pass på å trykke ut luften ordentlig, så blir det enklere å få teltet ned i vesken. STELL OG TIPS Teltet skal være helt tørt før det pakkes ned for oppbevaring. Oppbevar det på et tørt og godt ventilert sted. Om teltet er fuktig når det pakkes ned, må det så snart som mulig pakkes opp på et tørt sted. For å hindre muggdannelse, la teltet tørke ordentlig før det pakkes igjen. Smuss på teltet fjernes enkelt med rent vann og en myk børste. Unngå å gni på teltduken fordi dette kan påvirke impregneringen. Dersom vann og børste ikke er tilstrekkelig for å rengjøre teltduken, bruk kun produkter beregnet for rengjøring av telt. Etter rengjøring må teltet eventuelt impregneres igjen for Biltema Nordic Services AB

4 å være tett. Bruk i så fall kun impregneringsmiddel beregnet for telt. Oppbevar stengene i oppbevaringsposen for å unngå at de skades. Inspiser teltet jevnlig, og reparer eventuelle skader snarest mulig. Akutte skader på teltduken kan enkelt repareres med Biltema lerretsteip. En defekt stang kan spjelkes ved hjelp av teltplugger og lerretsteip. Husk da på å teipe langt ut på begge sider av skaden slik at ikke teltduken skades av pluggene. Dersom det ikke lar seg gjøre å reparere teltstangen, må teltet tas ned for å unngå at det oppstår andre skader. Teltet skal settes opp og justeres på en slik måte at glidelåsen enkelt kan åpnes og lukkes uten unødig kraft. Om glidelåsen går tregt, kan det skyldes at teltet ikke er riktig justert. Dersom dette ikke er grunnen, kan den smøres med et spesielt smøremiddel for glidelås. Bruk ikke olje for å smøre glidelås. Sømmen tetthetsbehandles ved produksjon for å best mulig fuktbestandighet. Teltet, og spesielt sømmene, bør impregneres før første bruk. Behandle det deretter hvert år med impregneringsmiddel for telt, så motstår duken fukt bedre. For å unngå kondens som kan oppstå på teltets innside, kan det være nødvendig å åpne en dør eller et vindu. Trær gir god skygge en varm sommerdag, men husk på at noen trær gir fra seg sevje som lett kan misfarge teltet. Når det blåser, bruk den døren som ikke er plassert rett i vinden. Unngå å berøre innsiden av teltet i regn. Om teltet likevel begynner å lekke, bruk impregnering beregnet for telt Biltema Nordic Services AB 4

5 ETUTELTTA Tämä etuteltta kestää tavallista Pohjoismaista kesäsäätä. Jos käyttöohjeita noudatetaan, teltta kestää useiden vuosien ajan. Lue koko käyttöohje ennen teltan pystyttämistä ensimmäisen kerran. Käyttöohjeessa kerrotaan teltan pystyttämisestä ja purkamisesta sekä sen hoitamisesta ja korjaamisesta. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. Kun teltta otetaan pois pakkauksestaan, tarkista, että teltta ja varusteet ovat ehjiä. Takuu ei kata käytetyssä teltassa havaittuja vaurioita, eikä niitä korvata. Teltta on helppo pystyttää ja purkaa. VAROITUS! Teltassa ei saa valmistaa ruokaa. VAROITUS! Teltassa ei saa käyttää avotulta. PYSTYTTÄMINEN Vähintään kahden henkilön on pystytettävä teltta sen kankaan ja tankojen vaurioitumisen estämiseksi. Ennen pystyttämistä tarkista, että maassa ei ole teräviä esineitä ja että pohja on mahdollisimman suora. 1. Aloita kiinnittämällä teltta asuntovaunun kiskoon. Pystytä teltta siten, että ikkunat ja ovet tulevat mahdollisimman väljiin paikkoihin. Teltta on asetettava siten, että telttakankaan yläosa on vaakasuorassa. Jos yläosa ei ole vaakasuorassa, teltta on liian pitkä asuntovaunua varten. 2. Työnnä lasikuitutangot yksitellen niille tarkoitettuun kanavaan niin pitkälle kuin ne menevät. Tarkista, että pääty on paikoillaan kanavassa asuntovaunun seinän puoleisessa päässä. Näin vältetään teltan ja asuntovaunun vaurioituminen. Vie lasikuitutangon toinen pää renkaan läpi. Aseta liitin tangon ulkopuolelle, jotta se pysyy kiinni maassa. 3. Aseta säädettävät alumiinitangot ikkunan yläpuolelle niille tarkoitettuihin taskuihin. Säädä tangon pituus oikeaksi ja ruuvaa se kireälle. 4. Ikkunat ja ovet on suljettava teltan säätämisen ajaksi. On tärkeää aloittaa asuntovaunun takaosasta ja edetä eteenpäin. Näin teltasta saadaan mahdollisimman tiivis. Aseta tukitangot ovien luokse. Kiinnitä ne asuntovaunun tiivistyslistaan. Älä kiristä liikaa. 5. Kiinnitä alakappale kiskoon asuntovaunun alaosassa. 6. Kiinnitä teltta maahan kaikista lenkeistä. Kiinnitä teltta naruilla maahan teltan vaurioitumisen estämiseksi. PURKAMINEN Teltan purkamisessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Pura teltta mieluiten sen ollessa kuiva. Jos tämä ei ole mahdollista, pura teltta mahdollisimman pian kuivumaan pakkauksestaan ja anna sen kuivua täysin ennen asettamista takaisin pakkaukseen. Tuulisella säällä teltta on purettava varovaisesti sen vaurioitumisen estämiseksi. 1. Tarkista teltan kangas. Korjaa mahdolliset vauriot ennen teltan purkamista. 2. Avaa ovet ennen teltan purkamista. 3. Irrota tangot. Poista ne teltasta varovaisesti vaurioitumisen estämiseksi. 4. Taita teltta kokoon oviaukkoja kohden, jotta kaikki ilma saadaan ulos. Paina ilma kunnolla pois. Tällöin teltta on helpompi taitella pakkaukseensa. HOITAMINEN JA VIHJEITÄ Teltan tulee olla täysin kuiva ennen sen pakkaamista säilytykseen. Säilytä telttaa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Jos teltta pakataan kosteana, se on otettava pakkauksestaan kuivumaan kuivassa paikassa mahdollisimman pian. Homeen estämiseksi anna teltan kuivua kunnolla ennen sen pakkaamista uudelleen. Teltasta voi poistaa lian helposti pehmeällä harjalla ja puhtaalla vedellä. Vältä hankaamasta teltan kangasta. Hankaaminen voi vaikuttaa kankaan kyllästykseen. Jos teltan kangasta ei saa puhtaaksi veden Biltema Nordic Services AB

6 ja harjan avulla, käytä vain teltan puhdistamiseen tarkoitettuja aineita. Puhdistamisen jälkeen teltta on mahdollisesti kyllästettävä uudelleen, jotta se pitää vettä. Käytä vain teltoille tarkoitettua kyllästysainetta. Säilytä tangot säilytyspussissaan vaurioitumisen estämiseksi. Tarkista teltta säännöllisesti. Korjaa mahdolliset vauriot mahdollisimman pian. Teltan kankaan vauriot voi korjata tilapäisesti Bilteman kangasteipin avulla. Rikkoutunut tanko voidaan korjata telttavaarnalla ja kangasteipillä. Teippaa tällöin vaurion molemmilta puolilta, jotta vaarna ei vaurioita teltan kangasta. Jos teltan tankoa ei saa paikalleen, teltta on purettava sen vaurioitumisen estämiseksi. Teltta on pystytettävä ja säädettävä siten, että vetoketjut voidaan avata ja sulkea helposti tarvitsematta käyttää liikaa voimaa. Jos vetoketju juuttuu kiinni, syynä voi olla teltan pystyttäminen virheellisesti. Vetoketjut voidaan voidella erityisellä voiteluaineella. Älä voitele vetoketjuja öljyllä. Saumat on tiivistetty, jotta ne pitäisivät kosteutta mahdollisimman hyvin. On suositeltavaa kyllästää teltta ja varsinkin saumat ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kyllästä teltta tämän jälkeen kerran vuodessa teltoille tarkoitetulla kyllästysaineella, jotta kangas pitää kosteuden varmasti loitolla. Kosteuden tiivistymisen teltan sisäpintaan voi välttää avaamalla oven tai ikkunan. Puut suojaavat telttaa tehokkaasti aurinkoisina kesäpäivinä, mutta muista, että tietyistä puista valuva mahla voi aiheuttaa telttaan värjäymiä. Käytä tuulisella säällä suojan puoleista ovea. Vältä koskemasta teltan sisäpintaa sateella. Jos teltta alkaa vuotaa, käytä teltoille tarkoitettua kyllästysainetta Biltema Nordic Services AB 6

7 REJSEFORTELT Dette rejsefortelt er fremstillet til normalt nordisk sommerklima. Hvis instruktionerne følges, kan teltet holde i flere år. Læs hele manualen, inden du sætter teltet op første gang. Manualen indeholder instruktioner til rejsning og nedtagning samt tips om, hvordan teltet skal passes og repareres. Gem manualen til fremtidigt brug. Ved første udpakning kontrolleres, at teltet og tilbehøret er helt. Skader på et brugt telt omfattes ikke af garantien og vil ikke blive erstattet. Teltet er nemt at rejse og let at tage ned. ADVARSEL! Madlavning må ikke foregå inde i teltet. ADVARSEL! Der må ikke være åben ild inde i teltet. OPSÆTNING Teltet skal opsættes af mindst to personer, skader på teltdug og stænger undgås. Før opsætning skal det kontrolleres, at jorden er fri for skarpe genstande og så plan som muligt. 1. Start med at sætte teltet i skinnen på campingvognen. Tilpas teltet, så vinduer og døre holdes fri, hvis muligt. Teltet skal placeres, så det øverste af teltdugen er vandret. Hvis den øverste del ikke er vandret, er det valgte telt for langt til campingvognen. 2. Før glasfiberstængerne så langt ind i kanalerne som du kan, én efter én. Kontroller, at enden af stangen sidder rigtigt i kanalens strop nærmest campingvognen. Så undgår du at beskadige telt og campingvogn. Før glasfiberstangens anden ende gennem ringen og placer stiften inde i stangen, så den bliver holdt fast i jorden. 3. Placer de justerbare aluminiumsstænger over vinduerne i lommerne. Juster stangens længde og skru den fast, medens den er spændt. 4. Døre og vinduer skal være lukkede, når teltet justeres. Det er vigtigt at begynde længst bagude på campingvognen og arbejde sig fremad dette gør, at det bliver lettere at få teltet så tæt som muligt Placer afstivningsstængerne ved dørene og gør dem fast mod tætningslisten imod campingvognen. Spænd ikke for hårdt. 5. Før understykket ind i skinnen på campingvognens underside. 6. Gør teltet fast i jorden alle de steder, hvor der er stropper. Spænd stormlinerne fast mellem teltet og jorden, så beskadigelse af teltet undgås. NEDTAGNING Teltet bør nedtages af mindst to personer. Teltet skal helst tages ned, når det er tørt. Hvis det ikke er muligt, skal du pakke teltet ud så hurtigt som muligt, og lade det tørre helt, inden det igen pakkes ned. I kraftig blæst skal teltet nedtages med ekstra stor forsigtighed, så skader undgås. 1. Kontroller teltdugen og reparer eventuelle skader på dugen, før teltet nedtages. 2. Åben dørene, inden teltet nedtages. 3. Afmonter stængerne forsigtigt, så skader undgås. 4. Læg teltet sammen mod døråbningerne for at få al luften ud. Sørg for, at al luften kommer ud, så det er nemmere at få teltet i tasken. PASNING OG TIPS Teltet skal være helt tørt, inden det pakkes sammen til opbevaring. Opbevar det på et tørt og godt ventileret sted. Hvis teltet er fugtigt, når det pakkes sammen, skal det så hurtigt som muligt pakkes ud et tørt sted. For at forhindre dannelse af skimmelsvamp, skal teltet tørre ordentligt, inden det pakkes igen. Snavs på teltet fjernes nemt med rent vand og en blød børste. Undgå at gnubbe teltdugen, da dette kan påvirke imprægneringen. I tilfælde af, at vand og børste ikke er til Biltema Nordic Services AB

8 strækkeligt til rengøring af teltdugen, må der kun anvendes produkter, som er beregnet til rengøring af telte. Efter rengøring skal teltet eventuelt imprægneres igen for at være tæt. Hvis det er tilfældet, må der kun anvendes et imprægneringsmiddel, som er beregnet til telte. Opbevar stængerne i opbevaringsposen, så de ikke beskadiges. Kontroller jævnligt teltet og reparer eventuelle skader hurtigst muligt. Akutte skader på teltdugen kan nemt afhjælpes med Biltemas lærredstape. En stang, der er gået i stykker, kan repareres ved hjælp af teltpløkke og lærredstape. Husk at sætte tape på langt ud på begge sider af skaden, så teltdugen ikke beskadiges af teltpløkkene. I det tilfælde, at teltstangen ikke kan laves her og nu, skal teltet nedtages, så følgeskader undgås. Teltet skal opstilles og justeres, så lynlåsen nemt kan åbnes og lukkes uden at bruge unødige kræfter. Hvis lynlåsen sætter sig fast, kan det skyldes, at teltet ikke er rigtigt justeret. I modsat fald kan de smøres med et særligt smøremiddel til lynlåse. Brug ikke olie til at smøre lynlåse. Sømmen er tæthedsbehandlet ved fremstillingen, så den bedste fugtafvisning opnås. Vi anbefaler, at teltet imprægneres, og især sømmene, før første brug. Derefter skal teltet hvert år behandles med imprægneringsmiddel til telte, så dugen bedre kan modstå fugt. For at undgå kondens, som kan opstå på teltets inderside, kan det være nødvendigt at åbne en dør eller et vindue. Træer skygger godt en varm sommerdag men husk, at visse træer afgiver saft, som nemt kan misfarve teltet. I blæsevejr bør man anvende den dør, som ikke er i vinden. Undgå at berøre teltets inderside, når det regner. Hvis teltet alligevel lækker, anvendes et imprægneringsmiddel, som er beregnet til telte Biltema Nordic Services AB 8

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Art. 45-8402/ RF1-14 Rund pool med stålram Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Rund pool med stålramme 300 x 76 cm 4383 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN Position for 1 Position for 2 Dansk Tillykke med din nye Krups espressomaskine. Din espressomaskine er udstyret med en filterholder, som har tre eksklusive

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL Art. 45-8401/ OP-11 Handbok BADPOOL VIKTIGT! LÄS HELA ANVISNINGEN OCH MEDFÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok BADEBASSENG VIKTIG! LES HELE ANVISNINGEN

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA 28162 ELCROSS EPI SVENSKA 28162 ELCROSS EPI Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden Bandage som ger tryck över muskelbuken för avlastning av muskulatur, senor och senfästen

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till tegningsnummer 1163 side 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till tegningsnummer 1163 side 1(1) GIVARP 9,8 (Danska 2014-12-17) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjede brædder, tagås 43 x 145, dobbelt vindplader 21 x 120. Taghældning ca.14 grader resp.18 grader. YDERVÆG Vægprofiler 28 x 145. GULV Indgår

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas Handbok Rund pool med stålram VIKtIGt! läs Hela anvisningen och medföljande säkerhetsföreskrifter Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok Rundt basseng med stålramme VIKtIG! les Hele

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere