Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen"

Transkript

1 Nyborg Byfoged Skifte Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne ober- veier og maaler sr. Boe Boiesen, strax paa dødsfaldet, for at tage hans efterladenskab, under behørig registrering, vurdering og forseigling, i ovelværelse, af de 2de mænd Jocum Willers og Hermand Berentzen til paafølgende skifte og deeling i mellem hans efterladte børn, nemlig Søren Boiesen, myndig i Kiøbenhavn, Boe Boiesen myndig og udenlans, Rasmus Boiesen, myndig, under officer ved det Falsterske Regiment, halv broder Niels Boiesen studiosiis 18 aar gi. og i Kiøbenhaun, en datter avlet i ægteskab med Regine Boiesen, navnlig 0llegaard Baggesen, 6 aar gammel Catrine Marie Boisen her i byen, Gyde Boiesen i ægteskab med herr birkedommer Høyer, conditionerende i Ribe og en halv søster Birte Cathrine Boiesen her i byen, og er da forseilet den sal. mands brev skaber og chatoll, indtil begravelsen er bestyret. Datum ut supra. Anno 1764 den 6te october indfandt skifte retten sig, for at aabne og eftersee hvad der fandtes i cchatollet, og at lidet skrin, som hid ind til har været under forseigling, som er følgende: 1. Een contract imellem den afdøde Bo Boiesen og hans sviger søn Rasmus Baggesen, efter ved følgende 5 stk. bie lagger. 2. En obligation udgiven af sr. Poul Sørensen Lemming stoer 100 rd. med renter fra 1 febi til Et afkald fra hr. birke dommer Høyer for mødrene alv, for capita1120 rd. 1 m. 12 'l4s. Dateret den 1 december Ligeleedes afkald fra SI. Baggesen for mødrene aiv 120 rd. 1m. 12 'l4 s. Dateret dend 11 dec Ligeleedes afkald fra Søren Boiesen for mødrene alv capital 240 rd. 56 ~ s. dateret 28 dec Ligeleedes afkald fra Rasmus Boiesen for capital240 rd. 3 m. 8 ~ s. I chatollet. I reede penge befandtes 9 rd. disse 9 rd. blev skiænket og givet med de tilstædeværende arvingers samtykke Birthe Cathrine, for hendes umage med hendes sal. fader i hans svaghed. Dend sal. mands gang og lin klæder blevefterseet, og af de nælværendeaivingerhr. birkedommer Høyer, sr. Rasmus Baggesen, og de nærmeste paarørende, paa de fraværende arvingers vegne hr: borgmester Hetting og sr. Niels Boiesen med skifte rettens samyykkedeelt imellem arvingerne saaleedes, og som er, hver hafde bekommet sin andeel, saa anlovede alvingernemyndlingerne at holde skifte retten anger og kravesløs. Datum ut supra. J. Hetting A. Nielsen R From. Anno 1765 den lode may var skifte folvalterenatter tilstæde, for viidere at fremme denne skifte behandling, hvorda og var nærværende af arvingerne, og paa deres vegne efterskrevne hr. borgmester Hetting paa jomfrue Maren Boiesens vegne, hr. captain Lemming paa jomfrue Cathrine Marie Boiesens, og Rasmus Boiesens vegne, hr. birkedommer Høyer paa hans hustrues og egne vegne, sr. Baggesen paa hans datters 0legaards vegne, og byeskriver. From paa monsr. Søren Boiesens vegne, item sr. Rasmus Baggesen paa Boie Boiesens vegne, hvor efter sr. Baggesen fremlagde sin afreigning under dags dato for et aars rente beregnet fra 11 dec: 1763 til 11 dec: 1764 af den til skyldig værende capital, og dernæst een specification paa de tilhans sal. sviger - fader 1

2 j udbetalte capitaler, alt i conformitet med contractens 2den poster 4de punctes indhold, og paa een ligelydende gienpart ind bad sig paategnet, at samme var produceret til skifterettens følge. Paa monsr. Søren Boiesens vegne kunde byeskriver From efter anmodning, ikke efterlade, til skifte - rettens behagelig oplysning at producere sr. Baggesens til monsr. Søren Boiesen til skreven oplysning og forklaring af prcny? 1759 og 15 nov: Som han begiærede læst til skifterettens følge, hvorefter hand formodede at de 100 f. til begrave1sesbekostningen ikke kommer sterv boet til last og afgang. Imidlertid indloed Søren Boiesen alle ting til skifte - rettens lov forsvarlige behandling. Hr. captain Lemming paa Rasmus Boisen og jomfrue Cathrine Marie Boiesens vegne henholdt sig til den 5 post i den i skiftet produceret contract hvor efter hand ventede de anførte 100 r. begraveises bekostningen bliver boens masse u - vedkommende, imod det givne egvevilent? Det samme ærklærede og SI. Niels Boiesen paa Niels og Birthe Chatrine Boisens vegne. Ligelede ved blev hr. birkedommer Høyer sr. Søren Boiesens paastand. Sr. Baggesen replicerede paa det af byeskriver From paa SI. Søren Boiesens vegne tilførte, som og paa de øvrige formynderes tilførte paastand anlangende, at de udi sr. Baggesen(s) kiøbe contract de dato Ilte julii 1758 dend hans sal. sviger fader Boe Boiesen, dens 2de poster 5te paragraphus omme1dte 100 r. ey skulle være indbefattet under den fulde stipulerede kiøbe - suma 3544 r. som de des uden paastoed fuld stændig skulde ud betales, hvad deraf allerede ikke var ud betalt, og beregnes boen til indtægt, og maatte i den henseende, erindre at hand ey fant noget i sin kiøbe contract, som meldede noget derom, thi i kiøbe contractens anden post var den fulde kiøbe summa fastsat med 3544 r. og udi samme poster Iste 2den, 3die, 4de og 5te post var stipuleret hvorledes disse 3544 r. skulle ud betales, og altsaa naar Baggesen skulle udbetale disse paastaaende 100 r. foruden fornevnte kiøbe summa betalt hand imod contracten 100 r. meere, og altsaa 3644 rdl. For de sig tilforhandlede eiendomme, og hvad sig anbelanger den producerede misive fra Baggesen til sr. Søren Boiesen da maae hand i saa maader have begaaet een irring, som kand være reist sig af, at han ikke nøye har efterseet sin contraet, da hand har udtegnet specification, ærklærede og, at det var ham gandske u - bevidst, at hand skulde indbetale meere end i hans kiøbe contract findes stipuleret, som hand dog baade er villig og ærbødig til, naar hand ved lovgyldig beviiser bliver overtydetderom, thi hand i den producerede misive har mentioneret, er en irring, i øvrigt henholtdt hand sig til sin kiøbe contraet, og dens udførlige indhold, og overlod tingene til skifte rettens kiendelse, og om hand uden for sin contract var pligtig at betale de paastaaende 100 r. Byeskriver From paa SI.Boiesens vegne kunde icke tilstaae monsr. Baggesen dend forklaring hand nu giør over contracten, der og ikke har nogen overeensstemmelse med contractens reene og udtrøkkelige indhold hvorom hans egen producerede forklaring til monsr. Søren Boiesen er det retteste beviis og oplysning, thi ved blev From paa Søren Boiesen hans giorte paastand at disse 100 r. for begraveisens bekostninger, ikke kommer til afgang i dend stipulerede kiøb som noget deraf er exiperet og udelukket, thi naar de derfra ike skulle være exiperet forstaar det sig selv derom ikke burte noget aparte beueviies, da det fulgte af sig selv, at hans begraveises bekostninger skulde best)'res af hans efterladte midler, imidlertiid er og bliver monsi. Baggesens egen forklaring derover den retteste regel, hvortil sr. Baggesen replicerede herpaa, at hvad hans misive anbelanger, og det udi samme anførte, da siden det var ham nu en aldeeles forkommende irring; saa saae hand helle icke, at dend kunde tilpligte ham de ommelte 100 r. men henholdt sig til sin contracet og udbad sig skifte rettens kiendelse. Skifte retten optog denne post til decission til i dag 8te dage den 17de may og imidlertid udsatte skiftets viidere fremme i alt til sammeda og de viidere erindringer til den tiid som arvingerne maatte kunde have i almindelighed, blev dem forbeholden, og blev sr. Baggesen de ved afreigning fulgte renter tilbage leveret, ind til skiftets endelige slutning og afgiørelse. Datum ut supra. Joh: Hetting H. Nielsen R. From 2

3 Ovenmelte tægte tiid den 17de may var skiftes forvalterne atter forsamiet, for at fremme denne skiftes behandling, hvorda sr. Baggesen frem lagde hans skriftlige forfattede memorial og oplysning angaaende de ved sidste samling omtvistede 100 r. at betale meere end hans contract indeholte, hvormed hand saaleedes formeente at have oplyst at samme bestoed alleene i misregning, i den af hans svoger Søren Boiesen fremlagde misive som ellers i det øvrige fandtes conform med hans kiøbe contract, hvilken hans erindring hand begiærede læst til skifte actens følge, og saaleedes indloed sagen til skifte rettens lov forsvarlige decission, og arven gerne ikke skulde frafalde deres paastand. Eend videre producerede sr. Baggesen paa den fraværende arving Boie Boiesens vegne en regning af dato 10de may sidstafvigte, paa de renter med renters rente, som hand formeente benevnte Boie Boiesen at kunde tilkomme af hans tilgodehavende mødrene arv 240 r. 3 m. 8~ s. fra den tiid af, at hand fra hans sal: fader var ud sendt, og ey i stæden for samme saavit( sr. ) Baggesen bevist, haver nødt nogen underholdning in natura, eller penges værd, og som han saaleedes ind lod til de øvrige arvingers yderligere oplysning og forklaring, om den derom, at hand hafde nødt nogen valuta, for slige sine renter kunde være beviist, som og hvad ellers? Skifteforvalteren i saa fald maatte resolvere, hvilken hans formerede regning hand begiere læst til skifte actens følge. Byeskriver From paa monsr.søren Boiesens og birkedommer Høyers vegne, var anmodet at begiere skiftet udstedt til førstkommende fredag formiddag kl: 10 slet, da de anlovede at vilde fremkomme med deres endelige repligve over det eene med det andet, saaleedes at skiftet til endelig slutnng kunde optages. Hr. captain Lemming tillige med sr. Niels Boiesen var eenig med den forlangte opsættelse ofr blev alt saa skiftet udsat til førstkommende fredag formiddag kl: 10 slet. Datum ut supra:- Joh. Hetting H. Nielsen R. From. Ovenmeldte tægte - tiid var skiftes forvalterne atter forsamlet i dette stervboe, for at fordre denne skiftes behandling til vedbørlig endskab; og blev da i henseende til de 100 r. begravelses bekostninger, som ved næstforrige skifte samling blev ventileret, af de tilstædeværende arvinger saavel som formynderen paa de fraværende og u - myndiges vegne, item byeskriver From paa monsr. Boisens veigne dec1areret, at som det befandtes at disse 100 r. een irring i optællingen i sr. Baggesens til monsr. Søren Boiesen passerede messive, item at contracten og saa oplyste at kiøbesummen for alle i sal. Boe Boiesens eiendomme og effecter beløber sig til 3544 rdr: hvorinden disse 100 r. er ind begreben, som dend foreskrevne betalings maade i contracten oplyser, hvorfore arvingerne frafaldt dens formerede paastand; mens hvorom i gaar den paastand, som er giort paa Boe Boiesens vegne ved sidste samling i henseende til renter og renters rente, af hans i boen tilgode havende mødrende arv, da kunde de øvrige hand (s) med arvinger ikke billige samme anderledes end at hand blev giort got sempel rente fra hans 18 aars alder, ifølge det efter hans sal. moder passerede samfrænde skifte af dato 3 nov. 1745, der i saavidt blev foreviist til skifte rettens behagelige efterretning. Af samtlige arvingers tilførte, maatte sr. Baggesen fornemme det det hafde fra faldet deres paastand, anlangende de ommeldte om tvistede 100 r. saa at de den dispute bort falder af sig selv; og dernæst af de samtlige arvinger, og deres formyndere udi hans sal. sviger faders stervboe formente at hans fraværende svoger Boe Boiesen ey kunde tilkomme rente med renters rente af hans tilgode havende mødrende arv ifølge dend af sr. Baggesen her i skifte retten fremlagde skriftlige reigning og paastand, mens at hand alleene af dem blev tilstaaet simpel renter af samme fra hans 18de aar, og det ifølge skifte brevet efter benevnte Boie Boiesens sal. moder, og da Baggesen af samme maatte see, at det saaleedes forholdt sig, alene hand for mente at det ey kunde forstaae sig, uden for saa vidt, om hand fra den tiid til hands 18 aar havde nyt nogen opholdning af hans sal. fader, hvilket hand alt ind lod til de herrer? skiftes forvalterne got eragtende og retsindige kiendelse. Siden dend paastand af monsr. Baggesen paa Boie Boiesens veigne er giort, kunde de øvrige tilstædeværende paa deres myndlingers veigne icke undlade at erindre skifte retten: at om denne paastand skulle finde sted, som dend ikke kand efter skifte brevet og alle love og 3

4 billigheds regler, at de andre sødskende er bleven opfødt og opdragen hos andre deres venner, saaleedes at deres sal. fader icke bleven bebyrdet med dem, i henseende til deres underholdning og education, saa at naar saadan paastand skulde finde biefald af skifte retten, kunde de saasom Niels Boiesen som har opdragen og fra et barn af, opfødt og fremdragen Niels Boisen og Cathrina Maria Boiesen, og Hans Nielsen som fra Rasmus Boiesens børne aar, giøre prætentioner for deres education og opdragelse, som ved den leilighed har sparet sal. Boiesens sterbboe fra anseelige bekostninger hvorfor dog ingen prætentioner blev giort, eller herefter skulle giøres, hvorfor de ey kunde tilstaae monsr. Boe Boiesen viidere end dend simpel rente af hans tilkommende arv efter hans sal. forældre, men formodede at saavidt rentes renter er angaaende: at samme ikke bliver antagen sterbboen til last, som de ellers ind loed til skifte rettens lovforsvarlige behandling. Skifte retten resolverede. Siden det er beviist af de ved monsr. Baggesen fremlagde contract og reigninger, at det alleeneste bestaar i een irring ved optællingen i monsr. Baggesens reigning, at hand har bereignet sig 100 r. meere skyldig til sal. Boe Boiesens sterbboe end hand virkelig efter contracten og skifte brevet var skyldig, og de andre vedkommende arvinger, det samme ogsaa tilstaaet og erklæret, bliver monsr. Baggesen derfor fritagen hvad angaar dend præpenderede rentes rente: at bør og samme bortfalde, saa noget monsr. Boie Boiesen ikke kunde være berettiget til, efter som de andre vedkommende formyndere icke enten har eller kundet indvilge samme, fornemmelig i henseende til de(n) anførte grund og lovens bydende, men hvad den ordinaire rente er angaaende, da svares samme af boen fra hans 18de aars alder; hvorimod og ham ingen rente bør svares, af hvis hand af sin arve capital har oppebaaren fra den tiid afhand sin arv har nødt betaling. Thi blev altsaa dernæst indtaget. 1. Hvis sr. Baggesen til sal. Boe Boyesens sterbboe ifølge dend producerede contraet, endnu er debitor, for, efter hans fremlagde specielle reigning rd. 1 m. 3 s. 2. Tilkommer sterbboet hos sr. Poul Lemming efter simpel obligation af dato 1ste febr: og resterende renter fra 1 febr: 1764 till febr: og fra 1 febr. Til 11 dec: næst efter r. 5 r. 4 r. 1 m. 109 rd. 1 m. ~ Er rd. 2 m. 3 s. 3. End viidere var hos sr. Baggesen i beholdefter hans aflagde regning, u- betalte renter til 11 dec: '" rd. 4 m. 15 s. 4. Endnu bliver sr. Baggesen skyldig til sterbboen et aars rente af ovenanførte 1821 r. 1 m. 3 s. fra llte. dec til Ilte dec. 1765, da monsieur Baggesen udbetaler efter anlovning denne capital '" '"... '" rd. - m. 5 s. Summa boens formue 2067 rd. 1 m. 5 s. Derimod er boets giæld og besvær som følger; 1. Efterskrevne den sal. mands børn i sterbboen indestaaende mødrene arve parter, og resterende renter. a. Boie Boisens mødrene arv efter sr. Baggesens i skifte~ retten indleverede reigning '" b. Niels Boiesens mødrene arv, med 2 aars resterende renter c. Cathrine Marie Boiesens mødrene arv, med et aars resterende renter o rd. 2 m. 13 s. 264 rd. 3 m. 14 s. 126 rd. 1 m. 14 s. 4

5 II d. Maren Boiesens mødrene arv... ' o..... "0... ' "0... e. Birthe Cathrine Boisens mødrene arv, med fem fierding aars resterende renter Skiftets bekostning i alt '" '" Summa boets besvær Når sammelignes imod indtægten som er 126 rd. 1 m. 14 s. 127 rd. 4 m. 15 s. 48 rd. 3 m. 3 s. 888 rd. - m. 9 s rd. 1 m. 7 s. Bliver til deeling Som deeles i 4 broder og 5 søster lodder, eller i 13 lige lodder, og til kommer da: 1. Søren Boisen fædrene arv 181rd. 2 m. 7 l/b s som tages saaledes: 1. Hvad han paa denne arv hos sr. Baggesen efter indgivet reigning i skifte retten har oppebaaren som er '" '" rd. - m. - s. 2. Hos sr. Poul Lemming 16 rd. 4 m. 12 4/13 s. 3. I sterbboet """"""... """"""""" 164 rd. 3 m. 10 lo/b s. Resten mangler i skifteprotokollen rd, - m. 14 s. 81 rd. 2 m. 7 1/13 s. 5

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Teksten følger Hans Mikkelsens Comoedier, tome I, 1723 og er basert på xml-fil mottatt fra Ludvig Holbergs skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Frederiksværkske Etablissement

Frederiksværkske Etablissement Nogle fortællinger betræffende det Frederiksværkske Etablissement i den Tid Sl. Hs. Excellence Generalmajor Classen bestyrede og eiede det, opsatte af Peder Falster Inspecteur ved Frederiksværk Aar 1793.

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere