Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent. Jette Møller bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Allan Dalkvist og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Jytte Leth, Niels Erik-Abcell, Flemming Holm Mikkelsen, Jeanette Rasmussen, Vagn Kjærgaard, Otto Hansen, Bolette Jensen og næstformand Tommy Johansen. Desuden præsenterede Jette Møller kontorchef Ulla Gregor fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen opmærksom på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent og spurgte, om der var andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet, og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 8 forslag fra beboerne og 3 forslag fra afdelingsbestyrelsen, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg. Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 4 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Ib Christensen, Vivi Skriver, Bodil Olesen, Jytte Parbst og Yvonne Milo. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Herefter fremlagde Jette Møller afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende. Rækkehusene Fjernvarme Der har været afholdt 1 års mangelgennemgang på fjernvarmeprojektet i efteråret, og bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at størsteparten af de fejl og mangler som beboerne har indberettet, allerede er blevet udbedret ved første besigtigelse. 1

2 Vedrørende mangler på fællesarealerne, er der indgået aftale med Wicotec, om at de vil blive udbedret i løbet af sommeren. Gadebelysning Der mangler kun opsætning af få lamper og udskiftning af enkelte defekte, før Dong har færdiggjort det endelige arbejde med opsætning af i alt 285 gadelamper på stierne. Rødovre Kommune har selv stået for opsætning og udgifterne til lamperne på Borgmester Gustav Jensens Vej hvilket betyder, at de 3 lamper, der er opsat fra Korsdalsvej og ned til volden, bliver udskiftet til samme type lampe, som på resten af midtervejen. Ved transformerstationen på midtervejen, er der opsat en kabine til lyslederkabler. Omkring denne vil der blive bygget en murstensvæg for helhedsindtrykkets skyld. Nye skilte Arbejdet med nedgravning af nummerskilte til stierne blev udsat på grund af Dongs arbejde, men arbejdet er nu endeligt tilendebragt og samtlige skilte er opsat. Affaldsstativer Det har ikke været uden problemer at få bragt alle formalia i orden omkring de nye affaldsstativer da Rødovre Kommune og renovationsmedarbejderne stillede op til flere forskellige krav, men nu skulle alt være på plads. De første 400 stativer er modtaget og de sidste ca. 200 forventes leveret i uge 20. Rotter Der er stort set ingen rotter i Langhuset længere. Det viser et forsøg som skadedyrslaboratoriet har udført for afdelingen. Dog kan der med jævne mellemrum dukke overfladerotter op i rækkehusene, hvilket skyldes at rotterne kan finde mad og fuglefoder i haverne. Det henstilles derfor til beboerne at være meget påpasselige med at fodre fugle og undlade at opbevare mad/madaffald udenfor. Årets arrangementer Traditionen tro blev der afholdt fastelavn, julefest for børn og voksne og det er bestyrelsens indtryk, at arrangementerne forløb ganske tilfredsstillende. Børnehaven 7 eren En stor del af børnehaven 7'eren nedbrændte desværre natten mellem første og anden juledag. De tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat. Heldigvis vil skaderne blive dækket af afdelingens forsikringsselskab og genopbygningen er i fuld gang. Håndværkerne forventes at være færdige inden udgangen af juni måned. Containerpladser Aflåsning af containerpladserne ved rækkehusene er endnu ikke installeret. Afdelingsbestyrelsen forventer at montere det samme låsesystem, der med stor succes er monteret på kælderdøre og i elevatorer i Langhuset. Til låsesystemet anvendes en lille elektronisk brik, som sikrer at det kun er beboerne, som har adgang til pladserne. Bestyrelsen har endvidere søgt, og fået afslag fra Rødovre Kommune, om tilladelse til at etablere en containerplads ud for det store elevatortårn ved Langhuset. Bestyrelsen har bedt ejendomsinspektør Steen Leth, om at tage sagen op igen med Rødovre Kommune. Elevatorer Elevatordørene er blevet udskiftet i opgang 219 og udskiftningen er næsten færdig i opgang 245. I næste års budget er afsat penge til udskiftning af elevatordørene i den sidste opgang. 2

3 Køkken- og badeværelsesmodernisering Der vil blive udsendt en meddelelse til beboerne, om hvornår det er sidste frist for tilmelding. Kommende større renoveringsprojekter Afdelingsbestyrelsen har stillet forslag om udskiftning af de meget nedslidte faldstammer i Langhuset. Landsbyggefonden vil kunne yde et tilskud svarende til 50 % af den samlede udgift. Endvidere har bestyrelsen stillet forslag om udskiftning af belægningen på de store altangange i Langhuset, idet afdelingen desværre kun blev tilkendt kr i kompensation for det dårligt udførte arbejde ved den tidligere 5 års gennemgang. Huslejestigning En huslejestigning på 2,00 % indgår i årets budget. Afdelingsbestyrelsen Jytte Leth og Niels-Erik Abcell ønskede ikke genvalg og formanden benyttede lejligheden til på afdelingens vegne at takke begge for deres store indsats og engagement i de forløbne år. Jette Møller anbefalede herefter bestyrelsens beretning som dirigenten satte til debat. Preben Sørensen spurgte om afdelingsbestyrelsens aftale med City Parkering kan betragtes som et tillæg til afdelingens ordensreglement. Ulla Gregor svarede, at City Parkering kun vil kontrollere området for ulovligt parkerede biler, og at det derfor ikke har betydning for ordensreglementet. Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2008/2009, samt en kort orientering om regnskab 2006/2007. Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2008/2009 og kommenterede kort de forskellige poster. En af de større poster er kontoen for nettokapitaludgifterne, hvor en låneomlægning der blev foretaget i sidste regnskabsår medfører en besparelse. Kontoen for henlæggelser er steget på grund af udgifter til bl.a. det planlagte amfiteater, kælkebakke, renovering af toiletter i selskabslokalerne samt diverse løbende vedligeholdelsesarbejder, men også på kontoen for istandsættelse ved fraflytning ses en stigning, som skyldes, at mange beboere har boet i afdelingen i mange år,og at der derfor uundgåeligt vil være en del udgifter forbundet med istandsættelse af disse boliger ved fraflytning. Kontoen for afvikling af forbedringsarbejder er ligeledes steget, hvilket skyldes de forventede udgifter til optagelse af det lån, som skal finansiere projektet med renovering af faldstammer i Langhuset. Preben Sørensen mente ikke, at der var afsat tilstrækkeligt på kontoen for tab ved lejeledighed og fraflytning. Ulla Gregor svarede, at der rent faktisk er foretaget en stigning, men at det altid vil være et skøn der ligger til grund for fastsættelsen af beløbet baseret på de udgifter, der har været igennem en årerække. 3

4 Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet og dirigenten kunne konstatere, at afdelingsmødet havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 0,00 %. Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil stige kr. 7,00, som Ulla Gregor kunne oplyse skyldes et mindre efterslæb, samtidig med at TDC kræver betaling for nye kanaler m.m. Stigningen blev ligeledes godkendt af afdelingsmødet. Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2005/2006 og forklarede at overskuddet på ca. 1 mil. kr. skyldtes en omlægning og regulering af diverse lån, besparelse på vandforbruget i forhold til budgettet og en ekstraordinær indtægt fra NESA. Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet kunne dirigenten konstatere, at det var taget til efterretning. 5. Indkomne forslag Forslag 1 Renovering af altangangene i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om renovering af altangangene i Langhuset. Forslaget skal finansieres ved et 5-årigt lån af egne midler samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en mindre huslejestigning på 0,44 %, svarende til kr pr. måned, som tillægges den under pkt. 4 godkendte huslejestigning på 2 %, dvs. i alt 2,44 %. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen med et overvældende flertal. Forslag 2 Udskiftning af faldstammer i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om en total udskiftning af de snart 50 år gamle og nedslidte faldstammer i Langhuset og oplyste, at der årligt bliver brugt alt for mange penge på lappeløsninger af de eksisterende installationer. Forslaget skal finansieres ved 30-årigt realkreditlån, samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en huslejestigning på ca. 1,31 % svarende til kr pr. måned alt efter boligens størrelse. Formanden understregede, at huslejestigningen ikke vil træde i kraft før Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslag 3 Forslag om 20-årigt realkreditlån til individuel modernisering af bad. Formanden præsenterede bestyrelsens forslag om optagelse af et 20-årigt realkreditlån, fordi der kun er 2 mio. kr. tilbage af det nuværende lån til køkken- og badeværelsesmodernisering. En beboer spurgte, om der var blevet indhentet flere tilbud fra forskellige firmaer. Formanden svarede, at der altid blev indhentet flere tilbud. På spørgsmålet fra en beboer om, hvorfor der var et 10-årigt lån på køkkenordningen og et 20-årigt lån på badeværelsesordningen, svarede Ulla Gregor, at det var blevet vedtaget af beboerne selv på sidste års afdelingsmøde. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog herefter, at det var blevet enstemmigt godkendt. Forslag 4 Ingerlise Sørensen, TV 247, 5. fremsatte sine forslag om et nødkort til vaskeriet og flere siddepladser på plænen bag ved Langhuset. Ingerlise Sørensen spurgte, om ikke de bænke der var fjernet fra Butikstorvet kunne bruges til formålet. Vedrørende nødkort til vaskeriet svarede formanden, at De Blå Mænd godt kunne blive udstyret 4

5 med et nødkort, men at et udkald til De Blå Mænd hver gang koster afdelingen et overenskomstmæssigt beløb på kr. 250,00. Ejendomsmesterassistent Jens Jørgensen kunne dertil oplyse, at der ikke eksisterer lånekort, men at der bliver oprettet et nyt kort hver gang også i tilfælde af defekte eller bortkomne vaskekort. Hvis vaskekortet ikke har fungeret i weekenden, opfordrede Jens Jørgensen til at man henvender sig på ejendomskontoret straks mandag morgen, hvorefter man kan få et nyt udleveret om aftenen. Vedrørende bænke svarede formanden, at der aldrig har været så mange bænke ved Langhuset, som nu, og at bestyrelsen har besluttet at opsætte bænkene fra Butikstorvet på den midterste legeplads i bebyggelsen. Dirigenten satte herefter forslaget om nødkort til vaskeriet til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Dirigenten satte et forslag om indkøb af 5 ekstra sæt borde/bænke bag ved Langhuset til afstemning og kunne konstatere, at det blev vedtaget af forsamlingen. Forslag 5 Michala Rosenkilde præsenterede på vegne af Mikkel Borring Thomsen, Rødovre Parkvej 294 forslaget om et mindre hønsehold i haven (uden hane) i overensstemmelse med Rødovre Kommunes regulativ. Bent Nilsson oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne bakke op om forslaget, fordi haverne ikke er store nok, det tiltrækker rotter og det vil give flere nabogener, som der desværre er mange af i forvejen i forbindelse med hunde, katte, høj musik, skorstene der ryger, osv. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at det blev nedstemt med et stort flertal. Forslag 6 John Nielsen, Lucernevej 247 præsenterede sit forslag om at a conto beløbet for fjernvarmen bliver afregnet på samme måde som el-regningen. Formanden svarende, at DAB tidligere har udsendt en meddelelse til beboerne om, at a conto beløbet pr. 1. december 2006 ville blive forhøjet på 3. og 4 vær. boligerne, og at man i øvrigt selv kan rette henvendelse til DAB om at få det reguleret. Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren var tilfreds med formandens svar og var enig i, at det ikke var nødvendigt at sætte det til afstemning. Forslag 7 Birgitte Kanerva, Lucernevej 115 præsenterede sit forslag om, at der bliver indkøbt større haveredskaber såsom havefræser, tromle, m.m. der kunne udlånes/lejes til beboerne. Carl-Johan Hirsbæk svarede, at der var mange regler omkring offentlig brug af sådanne maskiner. Foruden en hel del administrationsarbejde skal de jævnligt vedligeholdes og efterses, hvilket der ikke er ressourcer til i afdelingen. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit næste forslag om opsætning af individuel opsætning af vandmålere i rækkehusene og i Langhuset til opgørelse af vandforbrug. Tommy Johansen fra afdelingsbestyrelsen oplyste, at de units der var opsat i forbindelse med fjernvarmen var forberedt for opsætning af vandmåler i rækkehusene, og at det i Langhuset vil være nødvendigt at opsætte en måler på hvert aftapningssted. En måler koster kr og dertil skal til- 5

6 lægges administrationsudgifter. Tommy Johansen oplyste desuden, at vandforbruget igennem alle årene er faldet i Carlsro, idet det for 10 år siden lå på m3 og i dag på m3. Bestyrelsen anbefalede derfor, at vandforbruget forsat afregnes kollektivt i Carlsro. Tidligere ejendomsleder Kim Andersen tilføjede, at det var et lovkrav at de pågældende units var blevet forberedt for opsætning af vandmåler, og at der skal udarbejdes et fordelingsregnskab til hvert enkelt lejemål, og at det faktisk er omtrent umuligt, eller under alle omstændigheder særdeles bekosteligt, at installere vandmålere i Langhuset. Vagn Kjærgaard gjorde opmærksom på, at der er vandingsforbud i Rødovre Kommune om sommeren. Dirigenten satte forslaget til afstemning og understregede, at det kun var en principiel afstemning om der skulle være individuelle vandmålere i rækkehusene, idet de økonomiske forhold endnu ikke er afklaret. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit 3. forslag om en legeplads for de mindre børn ved græsarealet på Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden gjorde opmærksom på, at der er flere vippedyr og en borg til småbørn på legepladsen ved Langhuset, og at legepladsen skibet, som er beregnet til de mindre børn, vil blive renoveret i løbet af foråret, hvilket indebærer bl.a. udskiftning af det 50 år gamle stakit + en ny låge, så de små kan løbe frit omkring. Formanden ville dog ikke afvise, at der kunne indkøbes flere legeredskaber til småbørnene. Birgitte Kanerva ville efterfølgende ikke opretholde sit forslag, men foreslog i stedet bestyrelsen, at der blev indkøbt et par babygynger til opstilling på legepladsen ved Langhuset. Formanden kunne i den forbindelse oplyse, at der var mange lovpligtige og restriktive regler omkring opstilling af legeredskaber, men hvis arealet opfyldte de lovmæssige krav med hensyn til afstanden til de øvrige redskaber ville det ikke være nogen hindring. Dirigenten foreslog dernæst, at Birgitte Kanervas forslag om bredbånd/webspeed blev behandlet sammen med forslag 11, der omhandler samme emne, dette var forslagsstilleren enig i. Forslag 8 Vivi Skriver, Lucernevej, præsenterede sit forslag om, at der indføres et depositum på f.eks. kr. 500 ved leje af selskabslokalerne for at sikre, at beboerne bliver gjort ansvarlige for brug af service og inventar. Afdelingsbestyrelsen støttede forslaget, og dirigenten satte det til afstemning og konstaterede herefter, at det var blevet vedtaget af forsamlingen Forslag 9 Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 præsenterede sit forslag om tilladelse til et ekstra vindue i facaden ved hoveddør i rækkehusene type A.B og C, udført for beboerens egen regning. Formanden tilføjede, at Rødovre Kommune skulle ansøges om en sådan ændring, men at bestyrelsen i øvrigt kunne tilslutte sig forslaget. Dirigenten satte forslaget til afstemning og præciserede, at fordi det skal udføres for beboernes egen regning kunne forslaget føjes til Råderetskataloget. Dirigenten bad samtidig beboerne være opmærksomme på, at der i bekræftende fald skal betales et byggesagsgebyr til Rødovre Kommune. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen, og at beboerne vil få besked så snart det er afklaret med kommunen. Forslag 10 6

7 Marie Dejn Rasmussen, TV 259, 4. præsenterede sit forslag om køkkenmodernisering og dirigenten fastslog, at det der skulle stemmes om, var at bestyrelsen til næste afdelingsmøde pålægges at udarbejde endnu et forslag til køkkenmodernisering, så der udover den nuværende valgmulighed for et mindre køkken skal være en ny valgmulighed for at et større og bedre køkken. Kim Andersen oplyste, at der i den nuværende køkkenordning er mulighed for tilkøb, dvs. man kan ønske ekstra installationsmuligheder med hensyn til hårde hvidevarer, ekstra skabe osv., dog skal man selv betale hvad det koster udover det fastsatte maximum beløb. Forslag 11 Jette Larsen, Rødovre Parkvej 330 fremlagde sit forslag om udskiftning af afdelingens kabel-tv anlæg, for at give den enkelte flere valgmuligheder med hensyn til andre tv kanaler, bredbånd og telefoni. Formanden svarede, at bestyrelsen i 2002 indgik en 10-årig kontrakt med TDC for at få indført webspeed i afdelingen. Kontrakten ville først træde i kraft, når den første beboer tilmeldte sig ordningen, hvilket ikke skete før i Hvis fibernet, til erstatning for det nuværende sløjfesystem skulle installeres, kan det derfor først lade sig gøre i 2014 når kontrakten udløber. Det er samtidig meget dyrt at indføre fibernet, idet formanden oplyste, at prisen ligger mellem mil. kr. Med et årligt realkreditlån vil det betyde en omkostning på 1,7 mil. kr. svarende til en huslejestigning på 4,5 % ( kr. om måneden afhængig af boligens størrelse). Dertil kommer udgiften til den pakke man vælger, hvor de nuværende priser er for stor pakke ca. kr. 320, mellempakke kr. 250 og lille kr For modtagelse af kabel-tv betaler beboerne i øjeblikket kr. 222 for stor pakke. Formanden foreslog, at afdelingen ventede med at tage sagen op igen i 2012, så er der 2 år til kontrakten udløber og så er der forhåbentlig også bedre økonomi i afdelingen, da udgifterne til mange af de større projekter er afviklet. En beboer spurgte, hvad det koster at ophæve kontrakten med TDC. Jette Møller svarede, at det ikke på nuværende tidspunkt er undersøgt. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog, at forslaget indebærer, at afdelingsbestyrelsen til næste års afdelingsmøde pålægges at undersøge alternative muligheder, samt pris på ophævelse af kontrakten med TDC, og hvis det ikke kan lade sig gøre, at afdelingen udskifter til den billigere mellempakke. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslagsstilleren præsenterede derefter sit næste forslag om, at bestyrelsen indhenter tilbud fra forskellige leverandører for at opnå bedst mulige pris i forbindelse med udskiftning af indgangspartiet i rækkehusene, en udgift beboerne selv skal afholde. Ulla Gregor oplyste, at ejendomsinspektør Steen Leth, havde gjort opmærksom på, at indgangspartierne ikke er ens og derfor vil en besparelse ikke kunne opnås, da forudsætningen er at indgangspartierne har samme mål. Forslagsstilleren accepterede, at forslaget på baggrund af ovenstående oplysninger ikke kunne opretholdes. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 7

8 Valg af ny formand for 2 år. På valg var Jette Møller, som ønskede at genopstille som formand for afdelingsbestyrelsen. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, valgte forsamlingen Jette Møller for en ny periode på to år. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg var Bent Nilsson og Carl-Johan Hirsbæk, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. På valg var yderligere Jeanette Rasmussen og Otto Hansen, som begge ønskede at genopstille. Dirigenten oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde 2 kandidater, hvor den ene var Vagn Kjærgaard, Korsdalsvej 50 og den anden, Bolette Jensen, Tårnvej 231, som begge var villige til valg. Dirigenten spurgte derefter om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at alle fire var blevet valgt til bestyrelsen for 2 år. Valg af 2 suppleanter Ib Christensen, Lucernevej 275 var villig til genvalg og Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 blev begge valgt af forsamlingen som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 7. Eventuelt Leif Clausen, 357 udtrykte utilfredshed med, at man ikke kunne læse, hvad der står på skiltet på hjørnet af Bjødstrupvej og Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden svarede, at der er nye skilte på vej, hvorefter alle skilte efterhånden skulle være udskiftet. Ib Christensen, Lucernevej 275 takkede bestyrelsen for den fine belysning, der var kommet i Carlsro og for veludført arbejde i det forløbne år. Vivi Skriver, Lucernevej spurgte bestyrelsen, om man ved leje af garagerne/ fornyelse af lejen skulle fremvise en registreringsattest, da det var hendes indtryk, at der var beboere som ikke brugte garagen til formålet. Formanden svarede, at det havde bestyrelsen drøftet, og at beboerne fremover skal fremvise en registreringsattest. Vivi Skriver spurgte endvidere, hvad der kunne gøres i de tilfælde, hvor beboerne ikke klippede deres hæk trods flere henstillinger. Ulla Gregor svarede, at hvis beboerne ikke overholder reglerne i henhold til ordensreglementet, som bl.a. indebærer at hækken skal klippes til den aftalte højde, kan beboeren indklages til Beboerklagenævnet, hvorefter Beboerklagenævnet kan pålægge lejeren at klippe sin hæk og at lejeren, i tilfælde af at denne forsat sidder alle henvendelser overhørig, kan miste sin bolig i sidste instans. En beboer spurgte, om bestyrelsen kunne gøre noget ved parkeringsmulighederne, da der var flere beboere som har 2 biler. Jette Møller svarede, at bestyrelsen gerne vil drøfte forholdene. En beboer spurgte, om brostenene kunne kridtes op, så parkeringsbåsene var markeret tydeligere. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen gerne vil se på det. Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247 spurgte, om der kunne gøre noget ved de biler, der parkerer uhensigtsmæssigt ved elevatortårnet foran Langhuset. Formanden svarede, at de må godt holde der indtil kl Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386, spurgte om bestyrelsen havde mulighed for at være på forkant med hensyn til parkeringen, når Ishockey Hallen udvider. Jette Møller svarede, at det var et problem, men at der desværre ikke kunne gøres ret meget, men at de gerne vil bringe problemet videre til byrådet. 8

9 Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen gav dirigenten herefter ordet til formanden, der afslutningsvis udtalte, at hun så frem til det kommende samarbejde med den nye bestyrelse og ejendomsleder. Formanden takkede samtidig dirigenten for at have ledet mødet. Mødet sluttede kl Som dirigent: Ulla Gregor 9

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere