Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent. Jette Møller bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Allan Dalkvist og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Jytte Leth, Niels Erik-Abcell, Flemming Holm Mikkelsen, Jeanette Rasmussen, Vagn Kjærgaard, Otto Hansen, Bolette Jensen og næstformand Tommy Johansen. Desuden præsenterede Jette Møller kontorchef Ulla Gregor fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen opmærksom på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent og spurgte, om der var andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet, og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 8 forslag fra beboerne og 3 forslag fra afdelingsbestyrelsen, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg. Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 4 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Ib Christensen, Vivi Skriver, Bodil Olesen, Jytte Parbst og Yvonne Milo. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Herefter fremlagde Jette Møller afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende. Rækkehusene Fjernvarme Der har været afholdt 1 års mangelgennemgang på fjernvarmeprojektet i efteråret, og bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at størsteparten af de fejl og mangler som beboerne har indberettet, allerede er blevet udbedret ved første besigtigelse. 1

2 Vedrørende mangler på fællesarealerne, er der indgået aftale med Wicotec, om at de vil blive udbedret i løbet af sommeren. Gadebelysning Der mangler kun opsætning af få lamper og udskiftning af enkelte defekte, før Dong har færdiggjort det endelige arbejde med opsætning af i alt 285 gadelamper på stierne. Rødovre Kommune har selv stået for opsætning og udgifterne til lamperne på Borgmester Gustav Jensens Vej hvilket betyder, at de 3 lamper, der er opsat fra Korsdalsvej og ned til volden, bliver udskiftet til samme type lampe, som på resten af midtervejen. Ved transformerstationen på midtervejen, er der opsat en kabine til lyslederkabler. Omkring denne vil der blive bygget en murstensvæg for helhedsindtrykkets skyld. Nye skilte Arbejdet med nedgravning af nummerskilte til stierne blev udsat på grund af Dongs arbejde, men arbejdet er nu endeligt tilendebragt og samtlige skilte er opsat. Affaldsstativer Det har ikke været uden problemer at få bragt alle formalia i orden omkring de nye affaldsstativer da Rødovre Kommune og renovationsmedarbejderne stillede op til flere forskellige krav, men nu skulle alt være på plads. De første 400 stativer er modtaget og de sidste ca. 200 forventes leveret i uge 20. Rotter Der er stort set ingen rotter i Langhuset længere. Det viser et forsøg som skadedyrslaboratoriet har udført for afdelingen. Dog kan der med jævne mellemrum dukke overfladerotter op i rækkehusene, hvilket skyldes at rotterne kan finde mad og fuglefoder i haverne. Det henstilles derfor til beboerne at være meget påpasselige med at fodre fugle og undlade at opbevare mad/madaffald udenfor. Årets arrangementer Traditionen tro blev der afholdt fastelavn, julefest for børn og voksne og det er bestyrelsens indtryk, at arrangementerne forløb ganske tilfredsstillende. Børnehaven 7 eren En stor del af børnehaven 7'eren nedbrændte desværre natten mellem første og anden juledag. De tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat. Heldigvis vil skaderne blive dækket af afdelingens forsikringsselskab og genopbygningen er i fuld gang. Håndværkerne forventes at være færdige inden udgangen af juni måned. Containerpladser Aflåsning af containerpladserne ved rækkehusene er endnu ikke installeret. Afdelingsbestyrelsen forventer at montere det samme låsesystem, der med stor succes er monteret på kælderdøre og i elevatorer i Langhuset. Til låsesystemet anvendes en lille elektronisk brik, som sikrer at det kun er beboerne, som har adgang til pladserne. Bestyrelsen har endvidere søgt, og fået afslag fra Rødovre Kommune, om tilladelse til at etablere en containerplads ud for det store elevatortårn ved Langhuset. Bestyrelsen har bedt ejendomsinspektør Steen Leth, om at tage sagen op igen med Rødovre Kommune. Elevatorer Elevatordørene er blevet udskiftet i opgang 219 og udskiftningen er næsten færdig i opgang 245. I næste års budget er afsat penge til udskiftning af elevatordørene i den sidste opgang. 2

3 Køkken- og badeværelsesmodernisering Der vil blive udsendt en meddelelse til beboerne, om hvornår det er sidste frist for tilmelding. Kommende større renoveringsprojekter Afdelingsbestyrelsen har stillet forslag om udskiftning af de meget nedslidte faldstammer i Langhuset. Landsbyggefonden vil kunne yde et tilskud svarende til 50 % af den samlede udgift. Endvidere har bestyrelsen stillet forslag om udskiftning af belægningen på de store altangange i Langhuset, idet afdelingen desværre kun blev tilkendt kr i kompensation for det dårligt udførte arbejde ved den tidligere 5 års gennemgang. Huslejestigning En huslejestigning på 2,00 % indgår i årets budget. Afdelingsbestyrelsen Jytte Leth og Niels-Erik Abcell ønskede ikke genvalg og formanden benyttede lejligheden til på afdelingens vegne at takke begge for deres store indsats og engagement i de forløbne år. Jette Møller anbefalede herefter bestyrelsens beretning som dirigenten satte til debat. Preben Sørensen spurgte om afdelingsbestyrelsens aftale med City Parkering kan betragtes som et tillæg til afdelingens ordensreglement. Ulla Gregor svarede, at City Parkering kun vil kontrollere området for ulovligt parkerede biler, og at det derfor ikke har betydning for ordensreglementet. Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2008/2009, samt en kort orientering om regnskab 2006/2007. Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2008/2009 og kommenterede kort de forskellige poster. En af de større poster er kontoen for nettokapitaludgifterne, hvor en låneomlægning der blev foretaget i sidste regnskabsår medfører en besparelse. Kontoen for henlæggelser er steget på grund af udgifter til bl.a. det planlagte amfiteater, kælkebakke, renovering af toiletter i selskabslokalerne samt diverse løbende vedligeholdelsesarbejder, men også på kontoen for istandsættelse ved fraflytning ses en stigning, som skyldes, at mange beboere har boet i afdelingen i mange år,og at der derfor uundgåeligt vil være en del udgifter forbundet med istandsættelse af disse boliger ved fraflytning. Kontoen for afvikling af forbedringsarbejder er ligeledes steget, hvilket skyldes de forventede udgifter til optagelse af det lån, som skal finansiere projektet med renovering af faldstammer i Langhuset. Preben Sørensen mente ikke, at der var afsat tilstrækkeligt på kontoen for tab ved lejeledighed og fraflytning. Ulla Gregor svarede, at der rent faktisk er foretaget en stigning, men at det altid vil være et skøn der ligger til grund for fastsættelsen af beløbet baseret på de udgifter, der har været igennem en årerække. 3

4 Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet og dirigenten kunne konstatere, at afdelingsmødet havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 0,00 %. Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil stige kr. 7,00, som Ulla Gregor kunne oplyse skyldes et mindre efterslæb, samtidig med at TDC kræver betaling for nye kanaler m.m. Stigningen blev ligeledes godkendt af afdelingsmødet. Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2005/2006 og forklarede at overskuddet på ca. 1 mil. kr. skyldtes en omlægning og regulering af diverse lån, besparelse på vandforbruget i forhold til budgettet og en ekstraordinær indtægt fra NESA. Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet kunne dirigenten konstatere, at det var taget til efterretning. 5. Indkomne forslag Forslag 1 Renovering af altangangene i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om renovering af altangangene i Langhuset. Forslaget skal finansieres ved et 5-årigt lån af egne midler samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en mindre huslejestigning på 0,44 %, svarende til kr pr. måned, som tillægges den under pkt. 4 godkendte huslejestigning på 2 %, dvs. i alt 2,44 %. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen med et overvældende flertal. Forslag 2 Udskiftning af faldstammer i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om en total udskiftning af de snart 50 år gamle og nedslidte faldstammer i Langhuset og oplyste, at der årligt bliver brugt alt for mange penge på lappeløsninger af de eksisterende installationer. Forslaget skal finansieres ved 30-årigt realkreditlån, samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en huslejestigning på ca. 1,31 % svarende til kr pr. måned alt efter boligens størrelse. Formanden understregede, at huslejestigningen ikke vil træde i kraft før Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslag 3 Forslag om 20-årigt realkreditlån til individuel modernisering af bad. Formanden præsenterede bestyrelsens forslag om optagelse af et 20-årigt realkreditlån, fordi der kun er 2 mio. kr. tilbage af det nuværende lån til køkken- og badeværelsesmodernisering. En beboer spurgte, om der var blevet indhentet flere tilbud fra forskellige firmaer. Formanden svarede, at der altid blev indhentet flere tilbud. På spørgsmålet fra en beboer om, hvorfor der var et 10-årigt lån på køkkenordningen og et 20-årigt lån på badeværelsesordningen, svarede Ulla Gregor, at det var blevet vedtaget af beboerne selv på sidste års afdelingsmøde. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog herefter, at det var blevet enstemmigt godkendt. Forslag 4 Ingerlise Sørensen, TV 247, 5. fremsatte sine forslag om et nødkort til vaskeriet og flere siddepladser på plænen bag ved Langhuset. Ingerlise Sørensen spurgte, om ikke de bænke der var fjernet fra Butikstorvet kunne bruges til formålet. Vedrørende nødkort til vaskeriet svarede formanden, at De Blå Mænd godt kunne blive udstyret 4

5 med et nødkort, men at et udkald til De Blå Mænd hver gang koster afdelingen et overenskomstmæssigt beløb på kr. 250,00. Ejendomsmesterassistent Jens Jørgensen kunne dertil oplyse, at der ikke eksisterer lånekort, men at der bliver oprettet et nyt kort hver gang også i tilfælde af defekte eller bortkomne vaskekort. Hvis vaskekortet ikke har fungeret i weekenden, opfordrede Jens Jørgensen til at man henvender sig på ejendomskontoret straks mandag morgen, hvorefter man kan få et nyt udleveret om aftenen. Vedrørende bænke svarede formanden, at der aldrig har været så mange bænke ved Langhuset, som nu, og at bestyrelsen har besluttet at opsætte bænkene fra Butikstorvet på den midterste legeplads i bebyggelsen. Dirigenten satte herefter forslaget om nødkort til vaskeriet til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Dirigenten satte et forslag om indkøb af 5 ekstra sæt borde/bænke bag ved Langhuset til afstemning og kunne konstatere, at det blev vedtaget af forsamlingen. Forslag 5 Michala Rosenkilde præsenterede på vegne af Mikkel Borring Thomsen, Rødovre Parkvej 294 forslaget om et mindre hønsehold i haven (uden hane) i overensstemmelse med Rødovre Kommunes regulativ. Bent Nilsson oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne bakke op om forslaget, fordi haverne ikke er store nok, det tiltrækker rotter og det vil give flere nabogener, som der desværre er mange af i forvejen i forbindelse med hunde, katte, høj musik, skorstene der ryger, osv. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at det blev nedstemt med et stort flertal. Forslag 6 John Nielsen, Lucernevej 247 præsenterede sit forslag om at a conto beløbet for fjernvarmen bliver afregnet på samme måde som el-regningen. Formanden svarende, at DAB tidligere har udsendt en meddelelse til beboerne om, at a conto beløbet pr. 1. december 2006 ville blive forhøjet på 3. og 4 vær. boligerne, og at man i øvrigt selv kan rette henvendelse til DAB om at få det reguleret. Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren var tilfreds med formandens svar og var enig i, at det ikke var nødvendigt at sætte det til afstemning. Forslag 7 Birgitte Kanerva, Lucernevej 115 præsenterede sit forslag om, at der bliver indkøbt større haveredskaber såsom havefræser, tromle, m.m. der kunne udlånes/lejes til beboerne. Carl-Johan Hirsbæk svarede, at der var mange regler omkring offentlig brug af sådanne maskiner. Foruden en hel del administrationsarbejde skal de jævnligt vedligeholdes og efterses, hvilket der ikke er ressourcer til i afdelingen. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit næste forslag om opsætning af individuel opsætning af vandmålere i rækkehusene og i Langhuset til opgørelse af vandforbrug. Tommy Johansen fra afdelingsbestyrelsen oplyste, at de units der var opsat i forbindelse med fjernvarmen var forberedt for opsætning af vandmåler i rækkehusene, og at det i Langhuset vil være nødvendigt at opsætte en måler på hvert aftapningssted. En måler koster kr og dertil skal til- 5

6 lægges administrationsudgifter. Tommy Johansen oplyste desuden, at vandforbruget igennem alle årene er faldet i Carlsro, idet det for 10 år siden lå på m3 og i dag på m3. Bestyrelsen anbefalede derfor, at vandforbruget forsat afregnes kollektivt i Carlsro. Tidligere ejendomsleder Kim Andersen tilføjede, at det var et lovkrav at de pågældende units var blevet forberedt for opsætning af vandmåler, og at der skal udarbejdes et fordelingsregnskab til hvert enkelt lejemål, og at det faktisk er omtrent umuligt, eller under alle omstændigheder særdeles bekosteligt, at installere vandmålere i Langhuset. Vagn Kjærgaard gjorde opmærksom på, at der er vandingsforbud i Rødovre Kommune om sommeren. Dirigenten satte forslaget til afstemning og understregede, at det kun var en principiel afstemning om der skulle være individuelle vandmålere i rækkehusene, idet de økonomiske forhold endnu ikke er afklaret. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit 3. forslag om en legeplads for de mindre børn ved græsarealet på Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden gjorde opmærksom på, at der er flere vippedyr og en borg til småbørn på legepladsen ved Langhuset, og at legepladsen skibet, som er beregnet til de mindre børn, vil blive renoveret i løbet af foråret, hvilket indebærer bl.a. udskiftning af det 50 år gamle stakit + en ny låge, så de små kan løbe frit omkring. Formanden ville dog ikke afvise, at der kunne indkøbes flere legeredskaber til småbørnene. Birgitte Kanerva ville efterfølgende ikke opretholde sit forslag, men foreslog i stedet bestyrelsen, at der blev indkøbt et par babygynger til opstilling på legepladsen ved Langhuset. Formanden kunne i den forbindelse oplyse, at der var mange lovpligtige og restriktive regler omkring opstilling af legeredskaber, men hvis arealet opfyldte de lovmæssige krav med hensyn til afstanden til de øvrige redskaber ville det ikke være nogen hindring. Dirigenten foreslog dernæst, at Birgitte Kanervas forslag om bredbånd/webspeed blev behandlet sammen med forslag 11, der omhandler samme emne, dette var forslagsstilleren enig i. Forslag 8 Vivi Skriver, Lucernevej, præsenterede sit forslag om, at der indføres et depositum på f.eks. kr. 500 ved leje af selskabslokalerne for at sikre, at beboerne bliver gjort ansvarlige for brug af service og inventar. Afdelingsbestyrelsen støttede forslaget, og dirigenten satte det til afstemning og konstaterede herefter, at det var blevet vedtaget af forsamlingen Forslag 9 Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 præsenterede sit forslag om tilladelse til et ekstra vindue i facaden ved hoveddør i rækkehusene type A.B og C, udført for beboerens egen regning. Formanden tilføjede, at Rødovre Kommune skulle ansøges om en sådan ændring, men at bestyrelsen i øvrigt kunne tilslutte sig forslaget. Dirigenten satte forslaget til afstemning og præciserede, at fordi det skal udføres for beboernes egen regning kunne forslaget føjes til Råderetskataloget. Dirigenten bad samtidig beboerne være opmærksomme på, at der i bekræftende fald skal betales et byggesagsgebyr til Rødovre Kommune. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen, og at beboerne vil få besked så snart det er afklaret med kommunen. Forslag 10 6

7 Marie Dejn Rasmussen, TV 259, 4. præsenterede sit forslag om køkkenmodernisering og dirigenten fastslog, at det der skulle stemmes om, var at bestyrelsen til næste afdelingsmøde pålægges at udarbejde endnu et forslag til køkkenmodernisering, så der udover den nuværende valgmulighed for et mindre køkken skal være en ny valgmulighed for at et større og bedre køkken. Kim Andersen oplyste, at der i den nuværende køkkenordning er mulighed for tilkøb, dvs. man kan ønske ekstra installationsmuligheder med hensyn til hårde hvidevarer, ekstra skabe osv., dog skal man selv betale hvad det koster udover det fastsatte maximum beløb. Forslag 11 Jette Larsen, Rødovre Parkvej 330 fremlagde sit forslag om udskiftning af afdelingens kabel-tv anlæg, for at give den enkelte flere valgmuligheder med hensyn til andre tv kanaler, bredbånd og telefoni. Formanden svarede, at bestyrelsen i 2002 indgik en 10-årig kontrakt med TDC for at få indført webspeed i afdelingen. Kontrakten ville først træde i kraft, når den første beboer tilmeldte sig ordningen, hvilket ikke skete før i Hvis fibernet, til erstatning for det nuværende sløjfesystem skulle installeres, kan det derfor først lade sig gøre i 2014 når kontrakten udløber. Det er samtidig meget dyrt at indføre fibernet, idet formanden oplyste, at prisen ligger mellem mil. kr. Med et årligt realkreditlån vil det betyde en omkostning på 1,7 mil. kr. svarende til en huslejestigning på 4,5 % ( kr. om måneden afhængig af boligens størrelse). Dertil kommer udgiften til den pakke man vælger, hvor de nuværende priser er for stor pakke ca. kr. 320, mellempakke kr. 250 og lille kr For modtagelse af kabel-tv betaler beboerne i øjeblikket kr. 222 for stor pakke. Formanden foreslog, at afdelingen ventede med at tage sagen op igen i 2012, så er der 2 år til kontrakten udløber og så er der forhåbentlig også bedre økonomi i afdelingen, da udgifterne til mange af de større projekter er afviklet. En beboer spurgte, hvad det koster at ophæve kontrakten med TDC. Jette Møller svarede, at det ikke på nuværende tidspunkt er undersøgt. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog, at forslaget indebærer, at afdelingsbestyrelsen til næste års afdelingsmøde pålægges at undersøge alternative muligheder, samt pris på ophævelse af kontrakten med TDC, og hvis det ikke kan lade sig gøre, at afdelingen udskifter til den billigere mellempakke. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslagsstilleren præsenterede derefter sit næste forslag om, at bestyrelsen indhenter tilbud fra forskellige leverandører for at opnå bedst mulige pris i forbindelse med udskiftning af indgangspartiet i rækkehusene, en udgift beboerne selv skal afholde. Ulla Gregor oplyste, at ejendomsinspektør Steen Leth, havde gjort opmærksom på, at indgangspartierne ikke er ens og derfor vil en besparelse ikke kunne opnås, da forudsætningen er at indgangspartierne har samme mål. Forslagsstilleren accepterede, at forslaget på baggrund af ovenstående oplysninger ikke kunne opretholdes. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 7

8 Valg af ny formand for 2 år. På valg var Jette Møller, som ønskede at genopstille som formand for afdelingsbestyrelsen. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, valgte forsamlingen Jette Møller for en ny periode på to år. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg var Bent Nilsson og Carl-Johan Hirsbæk, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. På valg var yderligere Jeanette Rasmussen og Otto Hansen, som begge ønskede at genopstille. Dirigenten oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde 2 kandidater, hvor den ene var Vagn Kjærgaard, Korsdalsvej 50 og den anden, Bolette Jensen, Tårnvej 231, som begge var villige til valg. Dirigenten spurgte derefter om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at alle fire var blevet valgt til bestyrelsen for 2 år. Valg af 2 suppleanter Ib Christensen, Lucernevej 275 var villig til genvalg og Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 blev begge valgt af forsamlingen som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 7. Eventuelt Leif Clausen, 357 udtrykte utilfredshed med, at man ikke kunne læse, hvad der står på skiltet på hjørnet af Bjødstrupvej og Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden svarede, at der er nye skilte på vej, hvorefter alle skilte efterhånden skulle være udskiftet. Ib Christensen, Lucernevej 275 takkede bestyrelsen for den fine belysning, der var kommet i Carlsro og for veludført arbejde i det forløbne år. Vivi Skriver, Lucernevej spurgte bestyrelsen, om man ved leje af garagerne/ fornyelse af lejen skulle fremvise en registreringsattest, da det var hendes indtryk, at der var beboere som ikke brugte garagen til formålet. Formanden svarede, at det havde bestyrelsen drøftet, og at beboerne fremover skal fremvise en registreringsattest. Vivi Skriver spurgte endvidere, hvad der kunne gøres i de tilfælde, hvor beboerne ikke klippede deres hæk trods flere henstillinger. Ulla Gregor svarede, at hvis beboerne ikke overholder reglerne i henhold til ordensreglementet, som bl.a. indebærer at hækken skal klippes til den aftalte højde, kan beboeren indklages til Beboerklagenævnet, hvorefter Beboerklagenævnet kan pålægge lejeren at klippe sin hæk og at lejeren, i tilfælde af at denne forsat sidder alle henvendelser overhørig, kan miste sin bolig i sidste instans. En beboer spurgte, om bestyrelsen kunne gøre noget ved parkeringsmulighederne, da der var flere beboere som har 2 biler. Jette Møller svarede, at bestyrelsen gerne vil drøfte forholdene. En beboer spurgte, om brostenene kunne kridtes op, så parkeringsbåsene var markeret tydeligere. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen gerne vil se på det. Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247 spurgte, om der kunne gøre noget ved de biler, der parkerer uhensigtsmæssigt ved elevatortårnet foran Langhuset. Formanden svarede, at de må godt holde der indtil kl Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386, spurgte om bestyrelsen havde mulighed for at være på forkant med hensyn til parkeringen, når Ishockey Hallen udvider. Jette Møller svarede, at det var et problem, men at der desværre ikke kunne gøres ret meget, men at de gerne vil bringe problemet videre til byrådet. 8

9 Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen gav dirigenten herefter ordet til formanden, der afslutningsvis udtalte, at hun så frem til det kommende samarbejde med den nye bestyrelse og ejendomsleder. Formanden takkede samtidig dirigenten for at have ledet mødet. Mødet sluttede kl Som dirigent: Ulla Gregor 9

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT 11. juni 2003

REFERAT 11. juni 2003 REFERAT 11. juni 2003 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. juni 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 350 beboere fra 279 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater.

Afdelingsbestyrelsen foreslog Steen Hingebjerg, som dirigent og han blev valgt uden modkandidater. Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr. 204-14-699 Initialer BKo Referat af ordinært afdelingsmøde, kl. 19.00 i Grantoftecentrets sal. Telefon: 21 16 89

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere