Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007"

Transkript

1 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg af dirigent. Jette Møller bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af medarbejderobservatør Allan Dalkvist og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Jytte Leth, Niels Erik-Abcell, Flemming Holm Mikkelsen, Jeanette Rasmussen, Vagn Kjærgaard, Otto Hansen, Bolette Jensen og næstformand Tommy Johansen. Desuden præsenterede Jette Møller kontorchef Ulla Gregor fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen opmærksom på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent og spurgte, om der var andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet, og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 8 forslag fra beboerne og 3 forslag fra afdelingsbestyrelsen, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeudvalg. Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 4 personer meldte sig til stemmeudvalget og blev valgt: Ib Christensen, Vivi Skriver, Bodil Olesen, Jytte Parbst og Yvonne Milo. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Herefter fremlagde Jette Møller afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er refereret i det følgende. Rækkehusene Fjernvarme Der har været afholdt 1 års mangelgennemgang på fjernvarmeprojektet i efteråret, og bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at størsteparten af de fejl og mangler som beboerne har indberettet, allerede er blevet udbedret ved første besigtigelse. 1

2 Vedrørende mangler på fællesarealerne, er der indgået aftale med Wicotec, om at de vil blive udbedret i løbet af sommeren. Gadebelysning Der mangler kun opsætning af få lamper og udskiftning af enkelte defekte, før Dong har færdiggjort det endelige arbejde med opsætning af i alt 285 gadelamper på stierne. Rødovre Kommune har selv stået for opsætning og udgifterne til lamperne på Borgmester Gustav Jensens Vej hvilket betyder, at de 3 lamper, der er opsat fra Korsdalsvej og ned til volden, bliver udskiftet til samme type lampe, som på resten af midtervejen. Ved transformerstationen på midtervejen, er der opsat en kabine til lyslederkabler. Omkring denne vil der blive bygget en murstensvæg for helhedsindtrykkets skyld. Nye skilte Arbejdet med nedgravning af nummerskilte til stierne blev udsat på grund af Dongs arbejde, men arbejdet er nu endeligt tilendebragt og samtlige skilte er opsat. Affaldsstativer Det har ikke været uden problemer at få bragt alle formalia i orden omkring de nye affaldsstativer da Rødovre Kommune og renovationsmedarbejderne stillede op til flere forskellige krav, men nu skulle alt være på plads. De første 400 stativer er modtaget og de sidste ca. 200 forventes leveret i uge 20. Rotter Der er stort set ingen rotter i Langhuset længere. Det viser et forsøg som skadedyrslaboratoriet har udført for afdelingen. Dog kan der med jævne mellemrum dukke overfladerotter op i rækkehusene, hvilket skyldes at rotterne kan finde mad og fuglefoder i haverne. Det henstilles derfor til beboerne at være meget påpasselige med at fodre fugle og undlade at opbevare mad/madaffald udenfor. Årets arrangementer Traditionen tro blev der afholdt fastelavn, julefest for børn og voksne og det er bestyrelsens indtryk, at arrangementerne forløb ganske tilfredsstillende. Børnehaven 7 eren En stor del af børnehaven 7'eren nedbrændte desværre natten mellem første og anden juledag. De tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat. Heldigvis vil skaderne blive dækket af afdelingens forsikringsselskab og genopbygningen er i fuld gang. Håndværkerne forventes at være færdige inden udgangen af juni måned. Containerpladser Aflåsning af containerpladserne ved rækkehusene er endnu ikke installeret. Afdelingsbestyrelsen forventer at montere det samme låsesystem, der med stor succes er monteret på kælderdøre og i elevatorer i Langhuset. Til låsesystemet anvendes en lille elektronisk brik, som sikrer at det kun er beboerne, som har adgang til pladserne. Bestyrelsen har endvidere søgt, og fået afslag fra Rødovre Kommune, om tilladelse til at etablere en containerplads ud for det store elevatortårn ved Langhuset. Bestyrelsen har bedt ejendomsinspektør Steen Leth, om at tage sagen op igen med Rødovre Kommune. Elevatorer Elevatordørene er blevet udskiftet i opgang 219 og udskiftningen er næsten færdig i opgang 245. I næste års budget er afsat penge til udskiftning af elevatordørene i den sidste opgang. 2

3 Køkken- og badeværelsesmodernisering Der vil blive udsendt en meddelelse til beboerne, om hvornår det er sidste frist for tilmelding. Kommende større renoveringsprojekter Afdelingsbestyrelsen har stillet forslag om udskiftning af de meget nedslidte faldstammer i Langhuset. Landsbyggefonden vil kunne yde et tilskud svarende til 50 % af den samlede udgift. Endvidere har bestyrelsen stillet forslag om udskiftning af belægningen på de store altangange i Langhuset, idet afdelingen desværre kun blev tilkendt kr i kompensation for det dårligt udførte arbejde ved den tidligere 5 års gennemgang. Huslejestigning En huslejestigning på 2,00 % indgår i årets budget. Afdelingsbestyrelsen Jytte Leth og Niels-Erik Abcell ønskede ikke genvalg og formanden benyttede lejligheden til på afdelingens vegne at takke begge for deres store indsats og engagement i de forløbne år. Jette Møller anbefalede herefter bestyrelsens beretning som dirigenten satte til debat. Preben Sørensen spurgte om afdelingsbestyrelsens aftale med City Parkering kan betragtes som et tillæg til afdelingens ordensreglement. Ulla Gregor svarede, at City Parkering kun vil kontrollere området for ulovligt parkerede biler, og at det derfor ikke har betydning for ordensreglementet. Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2008/2009, samt en kort orientering om regnskab 2006/2007. Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2008/2009 og kommenterede kort de forskellige poster. En af de større poster er kontoen for nettokapitaludgifterne, hvor en låneomlægning der blev foretaget i sidste regnskabsår medfører en besparelse. Kontoen for henlæggelser er steget på grund af udgifter til bl.a. det planlagte amfiteater, kælkebakke, renovering af toiletter i selskabslokalerne samt diverse løbende vedligeholdelsesarbejder, men også på kontoen for istandsættelse ved fraflytning ses en stigning, som skyldes, at mange beboere har boet i afdelingen i mange år,og at der derfor uundgåeligt vil være en del udgifter forbundet med istandsættelse af disse boliger ved fraflytning. Kontoen for afvikling af forbedringsarbejder er ligeledes steget, hvilket skyldes de forventede udgifter til optagelse af det lån, som skal finansiere projektet med renovering af faldstammer i Langhuset. Preben Sørensen mente ikke, at der var afsat tilstrækkeligt på kontoen for tab ved lejeledighed og fraflytning. Ulla Gregor svarede, at der rent faktisk er foretaget en stigning, men at det altid vil være et skøn der ligger til grund for fastsættelsen af beløbet baseret på de udgifter, der har været igennem en årerække. 3

4 Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet og dirigenten kunne konstatere, at afdelingsmødet havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 0,00 %. Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil stige kr. 7,00, som Ulla Gregor kunne oplyse skyldes et mindre efterslæb, samtidig med at TDC kræver betaling for nye kanaler m.m. Stigningen blev ligeledes godkendt af afdelingsmødet. Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2005/2006 og forklarede at overskuddet på ca. 1 mil. kr. skyldtes en omlægning og regulering af diverse lån, besparelse på vandforbruget i forhold til budgettet og en ekstraordinær indtægt fra NESA. Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet kunne dirigenten konstatere, at det var taget til efterretning. 5. Indkomne forslag Forslag 1 Renovering af altangangene i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om renovering af altangangene i Langhuset. Forslaget skal finansieres ved et 5-årigt lån af egne midler samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en mindre huslejestigning på 0,44 %, svarende til kr pr. måned, som tillægges den under pkt. 4 godkendte huslejestigning på 2 %, dvs. i alt 2,44 %. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen med et overvældende flertal. Forslag 2 Udskiftning af faldstammer i Langhuset. Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om en total udskiftning af de snart 50 år gamle og nedslidte faldstammer i Langhuset og oplyste, at der årligt bliver brugt alt for mange penge på lappeløsninger af de eksisterende installationer. Forslaget skal finansieres ved 30-årigt realkreditlån, samt et tilskud fra Landsbyggefonden, og vil medføre en huslejestigning på ca. 1,31 % svarende til kr pr. måned alt efter boligens størrelse. Formanden understregede, at huslejestigningen ikke vil træde i kraft før Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslag 3 Forslag om 20-årigt realkreditlån til individuel modernisering af bad. Formanden præsenterede bestyrelsens forslag om optagelse af et 20-årigt realkreditlån, fordi der kun er 2 mio. kr. tilbage af det nuværende lån til køkken- og badeværelsesmodernisering. En beboer spurgte, om der var blevet indhentet flere tilbud fra forskellige firmaer. Formanden svarede, at der altid blev indhentet flere tilbud. På spørgsmålet fra en beboer om, hvorfor der var et 10-årigt lån på køkkenordningen og et 20-årigt lån på badeværelsesordningen, svarede Ulla Gregor, at det var blevet vedtaget af beboerne selv på sidste års afdelingsmøde. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog herefter, at det var blevet enstemmigt godkendt. Forslag 4 Ingerlise Sørensen, TV 247, 5. fremsatte sine forslag om et nødkort til vaskeriet og flere siddepladser på plænen bag ved Langhuset. Ingerlise Sørensen spurgte, om ikke de bænke der var fjernet fra Butikstorvet kunne bruges til formålet. Vedrørende nødkort til vaskeriet svarede formanden, at De Blå Mænd godt kunne blive udstyret 4

5 med et nødkort, men at et udkald til De Blå Mænd hver gang koster afdelingen et overenskomstmæssigt beløb på kr. 250,00. Ejendomsmesterassistent Jens Jørgensen kunne dertil oplyse, at der ikke eksisterer lånekort, men at der bliver oprettet et nyt kort hver gang også i tilfælde af defekte eller bortkomne vaskekort. Hvis vaskekortet ikke har fungeret i weekenden, opfordrede Jens Jørgensen til at man henvender sig på ejendomskontoret straks mandag morgen, hvorefter man kan få et nyt udleveret om aftenen. Vedrørende bænke svarede formanden, at der aldrig har været så mange bænke ved Langhuset, som nu, og at bestyrelsen har besluttet at opsætte bænkene fra Butikstorvet på den midterste legeplads i bebyggelsen. Dirigenten satte herefter forslaget om nødkort til vaskeriet til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Dirigenten satte et forslag om indkøb af 5 ekstra sæt borde/bænke bag ved Langhuset til afstemning og kunne konstatere, at det blev vedtaget af forsamlingen. Forslag 5 Michala Rosenkilde præsenterede på vegne af Mikkel Borring Thomsen, Rødovre Parkvej 294 forslaget om et mindre hønsehold i haven (uden hane) i overensstemmelse med Rødovre Kommunes regulativ. Bent Nilsson oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne bakke op om forslaget, fordi haverne ikke er store nok, det tiltrækker rotter og det vil give flere nabogener, som der desværre er mange af i forvejen i forbindelse med hunde, katte, høj musik, skorstene der ryger, osv. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at det blev nedstemt med et stort flertal. Forslag 6 John Nielsen, Lucernevej 247 præsenterede sit forslag om at a conto beløbet for fjernvarmen bliver afregnet på samme måde som el-regningen. Formanden svarende, at DAB tidligere har udsendt en meddelelse til beboerne om, at a conto beløbet pr. 1. december 2006 ville blive forhøjet på 3. og 4 vær. boligerne, og at man i øvrigt selv kan rette henvendelse til DAB om at få det reguleret. Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren var tilfreds med formandens svar og var enig i, at det ikke var nødvendigt at sætte det til afstemning. Forslag 7 Birgitte Kanerva, Lucernevej 115 præsenterede sit forslag om, at der bliver indkøbt større haveredskaber såsom havefræser, tromle, m.m. der kunne udlånes/lejes til beboerne. Carl-Johan Hirsbæk svarede, at der var mange regler omkring offentlig brug af sådanne maskiner. Foruden en hel del administrationsarbejde skal de jævnligt vedligeholdes og efterses, hvilket der ikke er ressourcer til i afdelingen. Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit næste forslag om opsætning af individuel opsætning af vandmålere i rækkehusene og i Langhuset til opgørelse af vandforbrug. Tommy Johansen fra afdelingsbestyrelsen oplyste, at de units der var opsat i forbindelse med fjernvarmen var forberedt for opsætning af vandmåler i rækkehusene, og at det i Langhuset vil være nødvendigt at opsætte en måler på hvert aftapningssted. En måler koster kr og dertil skal til- 5

6 lægges administrationsudgifter. Tommy Johansen oplyste desuden, at vandforbruget igennem alle årene er faldet i Carlsro, idet det for 10 år siden lå på m3 og i dag på m3. Bestyrelsen anbefalede derfor, at vandforbruget forsat afregnes kollektivt i Carlsro. Tidligere ejendomsleder Kim Andersen tilføjede, at det var et lovkrav at de pågældende units var blevet forberedt for opsætning af vandmåler, og at der skal udarbejdes et fordelingsregnskab til hvert enkelt lejemål, og at det faktisk er omtrent umuligt, eller under alle omstændigheder særdeles bekosteligt, at installere vandmålere i Langhuset. Vagn Kjærgaard gjorde opmærksom på, at der er vandingsforbud i Rødovre Kommune om sommeren. Dirigenten satte forslaget til afstemning og understregede, at det kun var en principiel afstemning om der skulle være individuelle vandmålere i rækkehusene, idet de økonomiske forhold endnu ikke er afklaret. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev nedstemt af forsamlingen. Birgitte Kanerva præsenterede sit 3. forslag om en legeplads for de mindre børn ved græsarealet på Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden gjorde opmærksom på, at der er flere vippedyr og en borg til småbørn på legepladsen ved Langhuset, og at legepladsen skibet, som er beregnet til de mindre børn, vil blive renoveret i løbet af foråret, hvilket indebærer bl.a. udskiftning af det 50 år gamle stakit + en ny låge, så de små kan løbe frit omkring. Formanden ville dog ikke afvise, at der kunne indkøbes flere legeredskaber til småbørnene. Birgitte Kanerva ville efterfølgende ikke opretholde sit forslag, men foreslog i stedet bestyrelsen, at der blev indkøbt et par babygynger til opstilling på legepladsen ved Langhuset. Formanden kunne i den forbindelse oplyse, at der var mange lovpligtige og restriktive regler omkring opstilling af legeredskaber, men hvis arealet opfyldte de lovmæssige krav med hensyn til afstanden til de øvrige redskaber ville det ikke være nogen hindring. Dirigenten foreslog dernæst, at Birgitte Kanervas forslag om bredbånd/webspeed blev behandlet sammen med forslag 11, der omhandler samme emne, dette var forslagsstilleren enig i. Forslag 8 Vivi Skriver, Lucernevej, præsenterede sit forslag om, at der indføres et depositum på f.eks. kr. 500 ved leje af selskabslokalerne for at sikre, at beboerne bliver gjort ansvarlige for brug af service og inventar. Afdelingsbestyrelsen støttede forslaget, og dirigenten satte det til afstemning og konstaterede herefter, at det var blevet vedtaget af forsamlingen Forslag 9 Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 præsenterede sit forslag om tilladelse til et ekstra vindue i facaden ved hoveddør i rækkehusene type A.B og C, udført for beboerens egen regning. Formanden tilføjede, at Rødovre Kommune skulle ansøges om en sådan ændring, men at bestyrelsen i øvrigt kunne tilslutte sig forslaget. Dirigenten satte forslaget til afstemning og præciserede, at fordi det skal udføres for beboernes egen regning kunne forslaget føjes til Råderetskataloget. Dirigenten bad samtidig beboerne være opmærksomme på, at der i bekræftende fald skal betales et byggesagsgebyr til Rødovre Kommune. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen, og at beboerne vil få besked så snart det er afklaret med kommunen. Forslag 10 6

7 Marie Dejn Rasmussen, TV 259, 4. præsenterede sit forslag om køkkenmodernisering og dirigenten fastslog, at det der skulle stemmes om, var at bestyrelsen til næste afdelingsmøde pålægges at udarbejde endnu et forslag til køkkenmodernisering, så der udover den nuværende valgmulighed for et mindre køkken skal være en ny valgmulighed for at et større og bedre køkken. Kim Andersen oplyste, at der i den nuværende køkkenordning er mulighed for tilkøb, dvs. man kan ønske ekstra installationsmuligheder med hensyn til hårde hvidevarer, ekstra skabe osv., dog skal man selv betale hvad det koster udover det fastsatte maximum beløb. Forslag 11 Jette Larsen, Rødovre Parkvej 330 fremlagde sit forslag om udskiftning af afdelingens kabel-tv anlæg, for at give den enkelte flere valgmuligheder med hensyn til andre tv kanaler, bredbånd og telefoni. Formanden svarede, at bestyrelsen i 2002 indgik en 10-årig kontrakt med TDC for at få indført webspeed i afdelingen. Kontrakten ville først træde i kraft, når den første beboer tilmeldte sig ordningen, hvilket ikke skete før i Hvis fibernet, til erstatning for det nuværende sløjfesystem skulle installeres, kan det derfor først lade sig gøre i 2014 når kontrakten udløber. Det er samtidig meget dyrt at indføre fibernet, idet formanden oplyste, at prisen ligger mellem mil. kr. Med et årligt realkreditlån vil det betyde en omkostning på 1,7 mil. kr. svarende til en huslejestigning på 4,5 % ( kr. om måneden afhængig af boligens størrelse). Dertil kommer udgiften til den pakke man vælger, hvor de nuværende priser er for stor pakke ca. kr. 320, mellempakke kr. 250 og lille kr For modtagelse af kabel-tv betaler beboerne i øjeblikket kr. 222 for stor pakke. Formanden foreslog, at afdelingen ventede med at tage sagen op igen i 2012, så er der 2 år til kontrakten udløber og så er der forhåbentlig også bedre økonomi i afdelingen, da udgifterne til mange af de større projekter er afviklet. En beboer spurgte, hvad det koster at ophæve kontrakten med TDC. Jette Møller svarede, at det ikke på nuværende tidspunkt er undersøgt. Dirigenten satte forslaget til afstemning og fastslog, at forslaget indebærer, at afdelingsbestyrelsen til næste års afdelingsmøde pålægges at undersøge alternative muligheder, samt pris på ophævelse af kontrakten med TDC, og hvis det ikke kan lade sig gøre, at afdelingen udskifter til den billigere mellempakke. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget var blevet vedtaget af forsamlingen. Forslagsstilleren præsenterede derefter sit næste forslag om, at bestyrelsen indhenter tilbud fra forskellige leverandører for at opnå bedst mulige pris i forbindelse med udskiftning af indgangspartiet i rækkehusene, en udgift beboerne selv skal afholde. Ulla Gregor oplyste, at ejendomsinspektør Steen Leth, havde gjort opmærksom på, at indgangspartierne ikke er ens og derfor vil en besparelse ikke kunne opnås, da forudsætningen er at indgangspartierne har samme mål. Forslagsstilleren accepterede, at forslaget på baggrund af ovenstående oplysninger ikke kunne opretholdes. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 7

8 Valg af ny formand for 2 år. På valg var Jette Møller, som ønskede at genopstille som formand for afdelingsbestyrelsen. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, valgte forsamlingen Jette Møller for en ny periode på to år. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg var Bent Nilsson og Carl-Johan Hirsbæk, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. På valg var yderligere Jeanette Rasmussen og Otto Hansen, som begge ønskede at genopstille. Dirigenten oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde 2 kandidater, hvor den ene var Vagn Kjærgaard, Korsdalsvej 50 og den anden, Bolette Jensen, Tårnvej 231, som begge var villige til valg. Dirigenten spurgte derefter om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at alle fire var blevet valgt til bestyrelsen for 2 år. Valg af 2 suppleanter Ib Christensen, Lucernevej 275 var villig til genvalg og Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386 blev begge valgt af forsamlingen som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 7. Eventuelt Leif Clausen, 357 udtrykte utilfredshed med, at man ikke kunne læse, hvad der står på skiltet på hjørnet af Bjødstrupvej og Borgmester Gustav Jensens Vej. Formanden svarede, at der er nye skilte på vej, hvorefter alle skilte efterhånden skulle være udskiftet. Ib Christensen, Lucernevej 275 takkede bestyrelsen for den fine belysning, der var kommet i Carlsro og for veludført arbejde i det forløbne år. Vivi Skriver, Lucernevej spurgte bestyrelsen, om man ved leje af garagerne/ fornyelse af lejen skulle fremvise en registreringsattest, da det var hendes indtryk, at der var beboere som ikke brugte garagen til formålet. Formanden svarede, at det havde bestyrelsen drøftet, og at beboerne fremover skal fremvise en registreringsattest. Vivi Skriver spurgte endvidere, hvad der kunne gøres i de tilfælde, hvor beboerne ikke klippede deres hæk trods flere henstillinger. Ulla Gregor svarede, at hvis beboerne ikke overholder reglerne i henhold til ordensreglementet, som bl.a. indebærer at hækken skal klippes til den aftalte højde, kan beboeren indklages til Beboerklagenævnet, hvorefter Beboerklagenævnet kan pålægge lejeren at klippe sin hæk og at lejeren, i tilfælde af at denne forsat sidder alle henvendelser overhørig, kan miste sin bolig i sidste instans. En beboer spurgte, om bestyrelsen kunne gøre noget ved parkeringsmulighederne, da der var flere beboere som har 2 biler. Jette Møller svarede, at bestyrelsen gerne vil drøfte forholdene. En beboer spurgte, om brostenene kunne kridtes op, så parkeringsbåsene var markeret tydeligere. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen gerne vil se på det. Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247 spurgte, om der kunne gøre noget ved de biler, der parkerer uhensigtsmæssigt ved elevatortårnet foran Langhuset. Formanden svarede, at de må godt holde der indtil kl Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386, spurgte om bestyrelsen havde mulighed for at være på forkant med hensyn til parkeringen, når Ishockey Hallen udvider. Jette Møller svarede, at det var et problem, men at der desværre ikke kunne gøres ret meget, men at de gerne vil bringe problemet videre til byrådet. 8

9 Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen gav dirigenten herefter ordet til formanden, der afslutningsvis udtalte, at hun så frem til det kommende samarbejde med den nye bestyrelse og ejendomsleder. Formanden takkede samtidig dirigenten for at have ledet mødet. Mødet sluttede kl Som dirigent: Ulla Gregor 9

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2009 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 120 beboere fra 135 lejemål ud af i alt

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2006 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 17. maj 2006 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 147 beboere fra 123 lejemål ud af i alt

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT Maj 2004 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 12. maj 2004 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 162 beboere fra 117 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2005

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2005 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2005 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2005 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 114 beboere fra 96 lejemål ud af i alt

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro.

Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen. Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. REFERAT 30. maj 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. maj 2002 Kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2010 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 105 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent.

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent. Administrator: DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001. NØRREBY Referat af Til stede var: 31 lejemål Dagsorden ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT 11. juni 2003

REFERAT 11. juni 2003 REFERAT 11. juni 2003 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. juni 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 350 beboere fra 279 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Katherina blev valgt til dirigent, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Ordinært afdelingsmøde i afd. 16, Stengården 20. september 2017 Afholdt den: 31. august 2017 Til stede: 31 beboere fra 29 boliger Fra SØB: Lars Simonsen Referent: Charlotte Konstantin-Hansen 1. Velkomst

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 med følgende dagsorden: 1. a) Valg af dirigent. b) Valg af 4 stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde for a) Foreningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Mødedato: 9. februar 2011 Til stede: Afdelingsbestyrelsen v/ Henrik Christiansen, Henning Ipsen, Kim S. Jørgensen, Preben Jensen og Kurt

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i Carlsrohallen Til stede var i alt 133 husstande ud af i alt 902 lejemål

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere