Notat. Microsoft Outlook og Exchange. Indledning. - Skift af e-postsystem fra Groupwise til Microsoft Outlook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Microsoft Outlook og Exchange. Indledning. - Skift af e-postsystem fra Groupwise til Microsoft Outlook"

Transkript

1 Afdeling: IT-afdelingen Udarbejdet af: Jan Topp Rasmussen / Karsten Baunsgaard Jensen Journal nr.: Dato: 14. april 2009 Telefon: Notat Microsoft Outlook og Exchange - Skift af e-postsystem fra Groupwise til Microsoft Outlook Indledning Dette notat er et oplæg til Servicecentrets ledelse vedrørende finansiering af overgangen fra Groupwise til Microsoft Outlook som e-postsystem på OUH. Beregningerne i notatet er foretaget på baggrund af de oplysninger, der er kendte d.d. IT-afdelingen skal bruge SRC s (Servicecentrets) udmelding omkring den samlede finansiering af projektet til brug ved eventuel fremlæggelse for Direktionen. Som led i regionsdannelsen blev en række standardiserings scenarier besluttet, herunder eksempelvis opsætning af standard-pc, netværksopsætning m.v. Imidlertid blev der er ikke aftalt konkret finansiering af disse standardiseringsbeslutninger. Det skal bemærkes, at beslutningen om at benytte Microsoft Outlook som standard e-postsystem blev taget allerede inden regionsdannelsen, men der foreligger heller ikke en samlet regional finansiering af nærværende Microsoft Outlook projekt. Dette notat giver IT-afdelingens anbefaling til Microsoft Outlook projektet samt en beskrivelse af forskellige scenarier for indkøb og vedligehold af licenser i forbindelse med Microsoft Outlook, hvoraf en af de største udgifter er forbundet med serversoftware. Notatet indeholder ligeledes et estimat over projekt- og driftsudgifter samt en sammenligning af prisen for en opgradering af det nuværende Groupwise/Novell e- postsystem med udgiften til Outlook/Exchange projektet. Side 1/ 11

2 Indholdsfortegnelse Anbefaling... 3 Baggrund... 4 Tidsplan... 5 Software og licenser... 5 Klientsoftware... 5 Serversoftware... 6 Licensscenarier - serversoftware... 6 Projektudgifter til Outlook/Exchange projektet... 9 Novell opgradering (version 6.5 til 8.0) Psykiatriske og andre ikke-ouh afdelinger Side 2/ 11

3 Anbefaling IT-afdelingen anbefaler, at OUH køber licenser, som standardiserer OUH med Region Syddanmark (Herefter benævnt RSD) på området for e-postsystemer. Det giver bl.a. en række fordele vedrørende kommunikation og arbejdsgange på tværs i regionen, herunder også en række drifts- og supportmæssige fordele som standardisering af infrastrukturen for e-postsystemerne vil afstedkomme. Det anbefales at tilkøbe det nødvendige software med tilhørende licenser som en CoreCal løsning på en Enterprice aftale (EA) med Software Assurance (SA), idet denne løsning på sigt vil være både bedst og billigst. Investeringen i Outlook/Exchange som e-postsystem giver på kort sigt en oplagt mulighed for at anvende Microsofts produktportefølje som central kommunikationsplatform på tværs af de enkelte enheder i Regionen. På sigt opnås mulighed for at arbejde strategisk med Unified Communication, og dermed en mere brugervenlig og integreret løsning af kommunikationsprodukter. Hvis Outlook/Exchange implementeres i 2009 vil OUH få en forventet besparelse på ca. 1,0 mio. kr. ved ikke at skulle opdatere de nuværende GroupWise servere. Den eksisterende Groupwise/Novell installation er generelt forældet og som følge heraf er der fra leverandørens side begrænset mulighed for support. En opgradering af den eksisterende Novell installation vil være nødvendig indenfor den nærmeste fremtid. I dag betales vedligeholdelsesomkostningerne på den software, hvor der er tilkøbt SA (Software Assurance), af de centrale IT-budgetter på både OUH og Svendborg Sygehus. Hvis vedligeholdelsesomkostningerne fortsat skal ligge i IT-afdelingen, anbefales det at der følger budget med hertil. Tabel 1. Årlige udgifter til Microsoft Outlook. Tkr Projektudgifter Driftsudgifter Licenser - anskaffelse Licenser - vedligehold I alt IT-afdelingen/ServiceCentret anbefaler, at udgifterne finansieres efter følgende model: Informatikpuljen Forvaltningsbudgettet for IT Centralt finansieringsbehov I alt Fremadrettet skal anskaffelsesprisen, på den software der vælges, betales af den enkelte afdeling, på samme vis som der i dag købes en standardsoftwarepakke til hver ny indkøbt computer. 1 Reference til specificering af projektudgifter henvises til tabel 5 side 9 2 Der forventes at være et ekstra ressourcebehov i drift- og supportsektionen, indtil Novell/Groupwise er udfaset samt AD (Active Directory) projektet afsluttet. 3 Se tabel 2, side 7 4 Licensvedligeholdelsen er en årligt tilbagevendende udgift, der sikrer at OUH altid har lov til at opgradere til den nyeste software på området, uden yderligere anskaffelsesudgifter. 5 Afskrivningsperioden på licensanskaffelsen antages at være 3 år Side 3/ 11

4 Baggrund Efter den regionale beslutning om at skifte til Microsoft Outlook, har RSD ikke ønsket at bruge ressourcer på at vedligeholde software og hardware som understøtter GroupWise løsningen. OUH benytter pt. en gammel GroupWise version (version 6.5), som afstedkommer en række uhensigtsmæssigheder, herunder blandt andet at der er få konsulenter i Danmark, som kan tilkaldes i tilfælde af problemer med det eksisterende serversetup og tilhørende version af GroupWise som OUH bruger. Der er flere grund til at skifte til Microsoft Outlook. For det første er det en forudsætning for nemt at kunne journalisere e-post i Acadre (Regionens ESDH/journalsystem). Endvidere bliver det muligt at se e- postadresser/kontaktpersoner på tværs af de regionale enheder samt fælles kalender information, hvor det efterfølgende vil være muligt at booke møde med alle som har en Microsoft Outlook e-postkonto. For at kunne benytte Microsoft Outlook e-postsystemet er det ligeledes nødvendigt med adgang til de Exchange servere som afvikler e-postsystemet. Det er udgiften til Exchange, som udgør den største post i det forestående skift fra GroupWise til Outlook. Det er muligt at tilgå Exchange både via web-adgang (Outlook Web Access) samt via en Microsoft Outlookklient, som er en del af Microsoft Office-pakken. Implementeringen af Outlook/Exchange på OUHs computere er et omfattende projekt, som kræver ny software på især serverniveau. Notatet beskriver forskellige muligheder for at købe Exchange serverlicenser samt anskaffelse og finansiering af Outlook-klienten på PC er. Der er i notatet ikke medtaget udgifter til datamigrering, idet projektgruppen som del af det forberedende analysearbejde anbefaler at udelade datamigrering. (Se bilag 3 - Overvejelser vedr. Big Bang v1.2). I forlængelse af overgangen fra Groupwise til Microsoft Outlook, skal det bemærkes, at selv om GroupWise serverne lukkes ned, skal OUH fortsætte med at benytte Novell/E-dir indtil det fælle AD projekt (Active Directory) er gennemført på OUH. Det fælles AD projekt styres af RSD og er planlagt til at starte på OUH i 1. kvartal 2010 og forventes afsluttet med udgangen af Side 4/ 11

5 Tidsplan En konkret tidsplan for Microsoft Outlook projektet vil blive kvalificeret i projektgruppen, hvis det bliver besluttet at finde økonomiske midler til projektet. Der foreligger pt. en foreløbig tidsplan, hvor det forventes at udføre migreringen af brugere fra Groupwise til Microsoft Outlook ultimo 2009/primo Denne tidshorisont forudsætter, at finansieringen falder på plads meget hurtigt, så projektet kan igangsættes med relevante ressourcepersoner fra både OUH og RSD samt eksterne konsulenter. Software og licenser I dette afsnit beskrives en række forhold omkring køb af software og licenser i relation til Microsoft Outlook projektet. Klientsoftware Serversoftware Licensscenarier - serversoftware En væsentlig beslutning i relation til køb af licenser er hvorvidt disse skal erhverves pr. bruger eller pr. arbejdsstation. Gældende for OUH er, at der er væsentlig færre arbejdsstationer end brugere. Eftersom prisen pr. licens i dette tilfælde er den samme uanset hvilket princip der vælges, anbefales det at OUH licenseres pr. arbejdsstation. Endvidere bør det overvejes, hvorvidt OUH ønsker at købe licenser med eller uden Software Assurance 10 (SA), idet denne udgør en årlig udgift på 25 % af licensens anskaffelsespris. Pr. 25. februar 2009 havde OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus computere. Dertil kommer en forventning om, at der i 2009 indkøbes yderligere 750 computere i EPJ-projektet. Dvs. i alt 7436 computere. Det forventes at psykiatrien og andre ikke-ouh afdelinger ikke skal finansieres af OUH, og dermed nærværende Outlook projekt. Notatets beregninger tager derfor udgangspunkt i et samlet antal PC er på Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er væsentlig forskel på hvordan henholdsvis OUH og SHF har været licenseret tidligere. På OUH har man hovedsageligt købt licenser uden SA, mens det modsatte gør sig gældende for SHF. Det betyder at udgifterne til opgradering af tidligere SHF-computere er væsentligt billigere end OUH-computere. Dertil kommer at SHF er over-licenseret, hvilket OUH som helhed drager nytte af. Klientsoftware Microsoft Outlook er det nye e-postklientprogram, som brugere på OUH kan benytte for at tilgå deres Exchange-postkasse. Microsoft Outlook er den software, som skal ligge på den enkelte computer, hvis ikke web-adgang (Outlook Web Access) vurderes at være tilstrækkelig for den enkelte bruger. Alle computere der har en Microsoft Office-pakke installeret har også e-postprogrammet Microsoft Outlook. OUH ejer pt. licenser til Office-pakker i forskellige versioner. Med andre ord betyder det at alle PC er kan få installeret Microsoft Outlook uden merudgifter for OUH. IT-afdelingen anbefaler, at de resterende Microsoft Office-pakker som OUH pt. ligger inde med, sælges til klinikken på samme vilkår som normalt og indtægten herfra kan være med til at finansiere en del af de øvrige udgifter i Outlook projektet. 10 SA (Software Assurance) gør det muligt altid at benytte den nyeste version af softwaren uden merpris. Side 5/ 11

6 Serversoftware Serversoftwaren gør det muligt for brugerne at tilgå og bruge deres e-post konto på Exchangeserveren. Der er tale om fire forskellige serversoftwareprodukter. Disse kan enten købes enkeltvis eller i en samlet pakke. De fire produkter er kort beskrevet nedenfor: 1. Windows Server Cal 11 : Denne software bruger alle computere på OUH allerede i dag og ITafdelingen indkøber aktuelt licenser for at gøre OUH compliant. Eftersom disse licenser skulle erhverves under alle omstændigheder indgår anskaffelsesprisen ikke i finansieringen af Outlook-projektet. Da OUH er compliant på Windows Server Cal vil CoreCal-pakken være billigere at anskaffe. 2. Windows Exchange Cal: Den software som er grundlæggende for at kunne få adgang til e- postkassen på Exchange-serveren. 3. Windows SMS Cal: Dette softwareprodukt skal benyttes bl.a. ifm. AD-projektet, hvor NAL pakker erstattes med Microsoft pakker. Tidsplanen for AD-projektet er foreløbig, men det forventes at projektet påbegyndes i første halvdel af 2010 og herefter afsluttes ultimo Windows SharePoint Cal: SharePoint er Microsofts grundlæggende platform for portalløsninger. SharePoint vil kunne anvendes som platform for Intranettet og samtidig øge fleksibiliteten i videndelingen på tværs af de enkelte enheder i Region Syddanmark. Licensscenarier - serversoftware Grundlæggende kan serverlicenserne erhverves som enten Enterprice Agreement (EA) eller som en Selectaftale. EA kan betragtes som en all inklusive pakke Selectaftalen kan betragtes som køb af licenser efterhånden som der er behov for det. IT-afdelingen anbefaler licensscenarie 1, hvor man køber CoreCal på en 3-årig EA med SA. Fordelen ved scenarie 1, hvor hele CoreCal-pakken købes med vedligehold (SA), er, at den er nem at administrere samtidig med at OUH altid vil have ret til den nyeste software på alle fire selvstændige CALprodukter som beskrevet ovenfor. Yderligere vil køb af CoreCal på en 3 årig EA aftale med SA samlet set være den billigste. Omtalte serversoftware kan købes på forskellige betingelser, hvoraf 3 scenarier er skitseret nedenfor som: Licensscenarie 1: 3-årig EA (Enterprice Agreement) med SA (Software Assurance) Licensscenarie 2: Selectaftale, licenser eksklusiv SA. Licensscenarie 3: Selectaftale, licenser inklusiv SA. Licensscenarie 1: 3-årig EA med SA Det første scenarie beskriver udgiften ved køb af en såkaldt 3-årig Enterprise Agreement (EA) med Software Assurance (SA). En EA gør det modsat muligt kun at optælle software én gang årligt og derefter gøre sig compliant imodsætning til Selectaftalen, hvor man løbende skal gøre sig compliant. Man er dermed mindre udsat overfor uventede audits, hvis der vælges EA. Med en EA aftale inklusiv SA er OUH forberedt på at overgå til Exchange, som er den grundlæggende serversoftware til at understøtte Microsoft Outlook e-postsystemet. Endvidere er man forberedt til det 11 CAL (Client Access License). Nødvendigt for at klienten kan tilgå Exchange serverne Side 6/ 11

7 fælles RSD-AD, som kræver SMS Cal. Også portal og kommunikationssoftwaren til Microsoft SharePoint vil være en del af den samlede pakke, som hedder CoreCal. Udgifterne kan opdeles i etableringsomkostninger og driftsomkostninger. Vedrørende serverlicenserne illustrerer de grønne rækker anskaffelsesomkostninger (køb af licenser), mens de gule rækker illustrerer vedligeholdelsesomkostninger. Tabel 2 beskriver de årlige udgifter til CoreCal. Idet OUH/SHF allerede ejer CoreCal licenser fra SHF, skal der kun betales SA for disse. Tabel 2. CoreCal på 3-årig EA med SA. Tkr. Produkt I alt CoreCal - Anskaffelse CoreCal - Vedligehold I alt Licensscenarie 2: Selectaftale, eksklusiv SA Ved en Selectaftale køber man kun det enkelte serversoftwareprodukt, man har brug for på et givet tidspunkt. Dvs. at OUH ikke køber hele CoreCal-pakken, men i første omgang kun den software, som er nødvendig for at afvikle Microsoft Outlook Exchange og fælles RSD-AD. Ved køb af Selectaftale uden SA skal OUH give fuld pris for programmet igen, hvis man skal opgradere til en nyere version. En typisk tidshorisont for et softwareprogram er normalt 2-3 år. Erfaringer har vist, at det kan blive meget dyrt ikke at have SA på serversoftware - netværksservere, Exchange servere, servere til applikationer og databaser som Cosmic, RIS/PACS, m.m. - da man ofte ønsker at benytte den nyeste udgave af softwaren. Eksempelvis fordi en gammel udgave ikke længere supporteres af leverandøren, og andre gange fordi man ønsker at kunne benytte nye funktioner. Til gengæld viser erfaringer at det er mindre vigtigt, at alle har den nyeste udgave af de programmer som skal installeres på de enkeltes PC, f.eks. Microsoft Officepakken. Udgiften til Windows Server Cal fremgår i tabellen for at illustrere, at der også vil være omkostninger forbundet med opgradering til nye versioner af denne software. Men det er software som benyttes uanset om der bruges Groupwise eller Microsoft Outlook. Tabel 3 viser omkostningerne for en Selectaftale uden SA, med 2 påkrævede opgraderinger inden Tabel 3. Selectaftale. Tkr. Produkt I alt Exchange Cal - Anskaffelse SMS Cal - Anskaffelse SharePoint Cal - Anskaffelse OUH Windows Cal - Vedligehold SHF CoreCal - Vedligehold I alt Licensscenarie 3: Selectaftale, licenser inklusiv SA Tabel 4 illustrerer udgiften til de forskellige serversoftwareprodukter købt enkeltvis, men inklusiv SA. Fordelen er at man kun køber den software der pt. er brug for. Ligeledes købes softwaren med SA, så man altid har ret til at benytte den nyeste version. Ulempen er, at man ikke opnår mængderabat ved at købe den samlede pakke og at SA-udgiften ligeledes vil blive højere, når man har købt alle fire produkter. Side 7/ 11

8 Tabel 4. Selectaftale med SA. Tkr. Produkt I alt Windows Cal - Vedligehold Exchange Cal - Anskaffelse Exchange Cal - Vedligehold SMS Cal - Anskaffelse SMS Cal - Vedligehold SharePoint Cal - Anskaffelse SharePoint Cal - Vedligehold SHF CoreCal - Vedligehold I alt Side 8/ 11

9 Projektudgifter til Outlook/Exchange projektet Implementeringen af Microsoft Outlook har nogle etableringsomkostninger (anlæg) og driftsomkostninger. For OUH vil etableringsomkostningerne ud fra de nuværende estimater beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. Tabel 5. Projektudgifter for RSD og OUH. Tkr. Beskrivelse Anlæg Ejer Bemærkninger Hardware-udvidelser 200 RSD IT-stab SAN plads, anskaffelse + drift i 3 år Projekt-arbejde, forplejning møder og transport 15 RSD IT-stab 12 møder, max. 10 medarbejdere á DKK 100,- + en oprunding Testmiljøer, test og analyser 48 RSD IT-stab 3 dage á 8 timer á DKK 2000,- Exchange serverdrift I alt IT-staben (RSD) 263 RSD IT-stab Drift og anskaffelse af servere (pt. 2 i Driftscenter Odense og 2 i Esbjerg) Projektarbejde forplejning, møder, transport, test pc m.m. 30 OUH Evt. migrering af data for VIP personer 500 OUH Pris for licens til 300 personer plus konsulenttimer Support medarbejder til PDA support opgaver 20 OUH Konsulent i 1 uge til at hjælpe brugerne med at få PDA/telefon til at synkronisere med Exchange. 1 måneds ekstra 1. level support 4 personer kl og 1 person indtil kl. 22. Ingen ekstra support i weekenden. 523 OUH Safe-IT medarbejder 500 kr/time, samt mobil telefoner (1000 kr.) og PC (7200 kr.) X 4 arbejdspladser til behandling af POB opgaver Organisatorisk implementering, afholdelse af stormøder, transport m.v. 60 OUH Udvikling samt tryk af kommunikationsmaterialer: A5-foldere (8 siders) á ca. DKK 3,50,- Udvikling/test/implementering af NAL pakker i Odense/Svendborg 30 OUH 1 konsulent i 10 dage á 400 kr/time Superbrugerkursus (ca. 100 brugere inklusiv Servicedesk medarbejdere) 120 OUH Exchange kursus for IT-driftsektion 25 Kursus afvikles som eksterne Pro Office kurser på OUH, Svendborg og Nyborg Estimat for 2 medarbejdere i 2 dage. Eksakt kursuspris pt. ukendt E-learning / Intranet 75 OUH Udarbejdelsen af e-learningsmoduler og informationer på intranettet Teknisk konsulentbistand 500 OUH Udvikling og kørsel af scripts ift. rettelser af diverse i lønsystem, digital signatur, websystem, PODB samt opsætning af DirXML synkronisering m.m. I alt OUH Side 9/ 11

10 Novell opgradering (version 6.5 til 8.0) Som led i afdækningen af en alternativ løsning til Outlook/Exchange implementeringen, vil en opgradering af det nuværende GroupWise system, hvor version 6.5 opgraderes til version 8.0 antage følgende estimerede omkostninger: Tabel 6. Udgifter til opgradering af GroupWise til version 8.0. Tkr I alt Licensopgradering til GW Licenser - vedligehold Projekt og implementering Ekstern server hosting I alt En opgradering af GroupWise 6.5 til 8.0 vil bevirke, at der ikke skal igangsættes uddannelsesaktiviteter i brugen af nyt e-postsystem. Desuden kan Groupwise 8.0 samkøres med Microsoft Outlook, således, at det bliver muligt at se både kontakter og kalenderinformationer på tværs af Outlook og GroupWise. Yderligere vil en opgradering af det nuværende e-postsystem bevirke, at der ikke skal migreres data fra GroupWise til Outlook, med efterfølgende risiko for tab af data. Det bør inddrages i overvejelserne om en eventuel opgradering af det nuværende GroupWise e-postsystem, at OUH derved ikke følger den regionale anbefaling om, at implementere Outlook/Exchange generelt i Region Syddanmark og som følge deraf må forvente at skulle finde midler til fortsat drift af Novell servere, evt. ved en ekstern leverandør. I figur 1 er angivet det estimerede omkostningsforhold mellem en Outlook/Exchange løsning og en Hosted GroupWise/Novell løsning over en periode på 6 år. De initiale omkostninger ved implementering af Outlook er højere end ved opgradering af GroupWise, men fra 2013 vil de årlige udgifter til Outlook være lavere end til GroupWise, fordi GroupWise serverne skal hostes eksternt. Figur 1. Omkostningsforhold mellem Outlook og opgradering af Groupwise GW Outlook Side 10/ 11

11 Psykiatriske og andre ikke-ouh afdelinger De psykiatriske afdelinger, anæstesiafdelingen og rehabilitering i Middelfart udgør en snitflade til RSD eller Sygehus Lillebælt, som kan få betydelig økonomisk indflydelse på Outlook-projektet. En optælling af ansatte i psykiatrien ved Odense Universitetshospital og de andre sygehuse i OUH viser, at der pt. er brugere registreret i PODB. Der foreligger ikke præcise tal for hvor mange computere de konkret bruger, men hvis antallet af computere pr. bruger er det samme i psykiatrien som for resten af OUH vil der være ca. 685 computere. Anæstesi og rehabilitering i Middelfart udgør yderligere ca. 70 computere. Beregningerne i notatet vi tage udgangspunkt i, at det ikke er en OUH-opgave at finansiere udgifterne til at disse afdelinger kan få Outlook og den dertil hørende software. En problemstilling herved, som der ikke tages hensyn til, er hvorvidt de computere, som er tilknyttet psykiatrien, anæstesi og rehabilitering allerede har en del af den software, som er nødvendig til at køre Outlook. Med andre ord antages det, at de licenser som OUH ejer i dag også tilgår OUH fuldstændig ved en udskilning af disse afdelinger fra IT-systemerne. Side 11/ 11

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Vi har gjort det nemt og hurtigt, at flytte sine regnskabsdata fra økonomisystemerne e-conomic og Microsoft Dynamics C5 ver. 2012 og ældre, til

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Kursustilbud. Office 2010. Få hjælp til de nye programmer på din PC. www.regionsyddanmark.dk/office

Kursustilbud. Office 2010. Få hjælp til de nye programmer på din PC. www.regionsyddanmark.dk/office Kursustilbud Office 2010 Få hjælp til de nye programmer på din PC www.regionsyddanmark.dk/office Region Syddanmark går over på Office 2010 og Windows 7 Windows 7 og Office 2010 Samtlige arbejdspladser

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Windows Essential Business Server (EBS) 2008

Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens SQL Server 2008 Enterprise Edition Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Server/klientadgangslicens Serverlicens Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () Produktgruppe: Server Licensmodel:

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Lad din kunde tage det rigtige valg

Lad din kunde tage det rigtige valg DECEMBER 2005 Lad din kunde tage det rigtige valg LICENSER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Microsofts licenser henvender sig til kunder med forskellige behov. I denne brochure har vi samlet de licenser,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Exchange 2003 Mobile Access

Exchange 2003 Mobile Access Exchange 2003 Mobile Access Mulighederne for at se indbakke, kalender og kontaktpersoner fra en PDA/mobiltelefon er med Exchange 2003 blevet væsentligt forbedret. I takt med denne forbedring, er der også

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

FY16 Cloud PBX Adoption Offer Ofte stillede spørgsmål

FY16 Cloud PBX Adoption Offer Ofte stillede spørgsmål FY16 Cloud PBX Adoption Offer Ofte stillede spørgsmål 1. FEBRUAR 2016 OVERSIGT Fra og med 1. december 2015 kan kunder med Office 365 (O365), som køber et minimumantal berettigede Office 365 SKU'er, på

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform

Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform Til ledelser i Region Midtjylland Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform På it-styregruppens (SIT) møde 26. juni 2014 blev der efterspurgt en uddybende beskrivelse af, hvad man

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS I dette bilag er de tre mulige leverandører vurderet ud fra 12 kriterier, som er centrale for valg af ledelsesinformation. Punkt 13 omhandler kriterier for præsentationsværktøjet,

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen?

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Claus Jul Christiansen Divisionschef, Server & Tools Microsoft Danmark claus.jul@microsoft.com Agenda Introduktion Hvorfor er infrastrukturen

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Økonomiudvalg - Drift

Økonomiudvalg - Drift ØU 1 Frikøb af tillidsrepræsentanter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -250-250 -250-250 Netto -250-250 -250-250 (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud

Få de rette værktøjer. Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Få de rette værktøjer Kursusplan forår 2011 IDG-Kurser introducerer helt nye kursus- og workshoptilbud Velkommen til en ny kursus-sæson IDG s kurser opdeles i fire hovedgrupper: Og velkommen til en stribe

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

TIP Benchmark handleplan IT Support.

TIP Benchmark handleplan IT Support. TIP Benchmark handleplan IT Support. Sammendrag: Der er tydelige indikationer af et ikke tilfredsstillende support niveau, og at brugertilfredshed ikke er i top, men tværtimod ligger meget lavt. Ved en

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 2 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-13 Bilag 4 2.5, K4.2-17. I Bilag 13 er der ikke angivet specs for nogle af de anførte Macenheder. Kan

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. august 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:40 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for MAC 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut.... 3 3. Installation

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform.

Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Boligforeningen Ringgården, Aarhus - kontrakt om migrering og drift af it -platform. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39318058.aspx Ekstern anbuds ID (udbud.dk) 0000-001798

Læs mere