Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi tager afsæt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi I Den Offentlige Digitaliseringsstrategi ønsker Regeringen, kommuner og regioner at speede digitaliseringsprocessen op for at forny den offentlige sektor og højne effektiviteten. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er det værktøj, der skal gøre det muligt at etablere råderum til politiske prioriteringer og samtidig fastholde og udvikle den gode kommunale service. Der er igangsat en længere række initiativer fra forskelligt hold med det mål at styrke anvendelsen af og udnytte digitale værktøjer, processer og standarder i den offentlige sektor. På børne- og undervisningsområdet indgår nedenstående initiativer, som behandles i dette notat: 1. Digital skoleindskrivning side 2 2. Den digitale skole Side 3 3. IT infrastruktur Side 4 4. Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Side 5 5. Digital Kommunikation og videndeling med mellem Side 6 forældre og dagtilbud 6. Pædagogisk IT i dagtilbud Side 7 Udover indsatserne i Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, omhandler handleplanen Ishøj Kommunes målsætning vedrørende pædagogisk IT i dagtilbud jf. dagtilbuddenes kvalitetsrapport 2011, som er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 13. februar En del af de digitale indsatser på børne- og undervisningsområdet medfører betydelige økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser vil være en merudgift i forhold til det nuværende budget. Etableringsudgifter er anlægsudgifter som løfter området til et højere niveau, mens driftsudgifterne er de løbende udgifter. Som en del af Ishøj Kommunes samlede kanalstrategi udarbejdes der en kanalstrategi for aktiviteterne på børne- og undervisningsområdet. 1

2 SKOLEOMRÅDET Med henblik på at udvikle en strategi for implementering og drift af digitaliseringen på skoleområdet igangsætter Center for Børn og Undervisning en proces sammen med skoleledere og IT-vejledere. Strategien udarbejdes på baggrund af nærværende handleplan og skal skabe sammenhæng mellem de forskellige nationale målsætninger (den digitale Folkeskole, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, faghæfte 48) og de kommunale politikker og målsætninger (Børne og Ungepolitikken, Læse For at Lære mv.). Strategien skal endvidere give inspiration og råderum til lokale målsætninger som passer til de enkelte skolers pædagogiske og didaktiske kultur Strategien forventes fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget primo Digital skoleindskrivning Indgår som en del af punkt 1.1. Obligatorisk digital service i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) KL og regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 aftalt, at kommunikationen mellem borgere og myndigheder fra 2015, som udgangspunkt skal være digital. Dette blev yderligere præciseret ved lov nr.159, vedtaget den På skoleområdet betyder det, at det er obligatorisk for kommunen at stille digitalt skoleindskrivning til rådighed for borgerne pr Det betyder, at indskrivningen til skoleåret 2013/14 enten skal være færdig inden eller foregå digitalt. Status og handling Skoleindskrivningen i Ishøj Kommune foregår p.t. ikke digitalt. Den nuværende procedure er, at forældre til kommende børnehaveklasseelever modtager et brev postalt, hvor de får oplyst, at deres barn automatisk er optaget på distriktsskolen. Det betyder at forældrene kun skal gøre et aktivt valg såfremt de ønsker en anden skole end distriktsskolen. Denne fremgangsmåde giver en effektiv arbejdsgang. Denne automatiske indskrivning ønskes fortsat som digital løsning, med henblik på, at den administrative belastning ikke forøges. For at kunne gennemføre den digitale skoleindskrivning kræver det et tilkøb til det system som Ishøj Kommune bruger til indskrivningen i dag. Udfordringen er dog, at de eksisterende digitale løsninger ikke fuldt ud understøtter de fleksible skoledistrikter. Da skoleindskrivningen til skoleåret 2013/14 er færdiggjort inden indføres den digitale skoleindskrivning i Ishøj Kommune fra og med indskrivningen til skoleåret 2014/2015. Implementeringen af den digitale skoleindskrivning varetages af Center for Børn og Undervisning. Økonomiske forudsætninger og konsekvenser Den økonomiske beregning forudsætter, at den digitale løsning tilkøbes til det allerede eksisterende system og årene frem Etablering Kr Drift Kr Kr Kr Kr I alt pr. år Kr Kr Kr Kr

3 2. Den digitale skole Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Dette punkt indeholder to underpunkter digitale læringsformer og digitale læremidler. en med Den digitale skole er at øge brugen, udviklingen og udbredelsen af digitale læremidler. Samtidig skal udviklingen understøtte metodefriheden og undervisningsdifferentieringen, således undervisningsmidlet understøtter den enkelte elevs læring i større grad. Regeringen har afsat 500 millioner til folkeskoleområdet til køb, forskning og udvikling af itbaserede læringsformer. Digitale læringsformer Dele af de afsatte 500 millioner er afsat til at forske i læringsformer, hvor man bruger digitaliserede læringsmidler. IT-styregruppen og i IT-vejledergruppen i Ishøj Kommune holder øje med resultaterne af denne forskning. Dette punkt forventes ikke at få økonomisk konsekvens for Ishøj Kommune. Digitale læremidler Status Mange læringsmidler er i Ishøj Kommune allerede i dag digitale. En del af de digitale læremidler bliver betalt af en central pulje, mens en del bliver betalt over de enkelte skolers budgetter. Handling og økonomi Ministeriet for Børn og Undervisning udsendte 20. juni 2012 vejledning om tilskud fra puljen til digitale læremidler. Vejledningen er gældende for 1. juli 2012 til 31. december Puljen udmøntes i 2012 som en trækningsret. I 2012 tildeles Ishøj Kommune en trækningspulje på kr. svarende til 5/12 af budgetåret. Af vejledningen for 2012 fremgår det blandt andet at: kommunen skal medfinansiere indkøbet af digitale læremidler svarende til det statslige tilskud det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret til anvendelse i læringsøjemed i grundskolen det digitale læremiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk det digitale læremiddel skal være registreret i UNI-C s online-katalog over digitale læremidler, Materialeplatformen kommunen og skolerne skal indgå i evaluering af effekten af de digitale læremidler Den samlede nationale pulje forøges fra 50 mio. kr. i 2012 til 120 mio. i Kriterierne for udmøntningen af puljen i 2013 kendes endnu ikke, hvorfor det ikke er muligt at forudsige størrelsen af tilskuddet til kommunen i Det foreslås, at den kommunale medfinansiering primært sker ved at skolerne delvist omlægger indkøb af undervisningsmidler fra traditionelle læremidler f.eks. taskebøger til digitale læremidler. Det må forventes at omlægningen til digitale læremidler vil kræve kompetenceudvikling af lærerne. 3

4 3. It-infrastruktur i folkeskolen Refererer til punkt 3.2. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). En velfungerende IT-infrastruktur i folkeskolen er en forudsætning for, at IT kan integreres og anvendes hensigtsmæssigt i undervisningen. De øvrige IT-projekter i folkeskolen afhænger af, om alle skoler kan levere en solid IT-infrastruktur. I økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL er det aftalt..at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.! 1 I beskrivelserne af infrastrukturen fra KL er det forudsætningen, at eleverne skal have adgang til skolens netværk og skal kunne bruge deres eget udstyr. Skolens infrastruktur skal således kunne understøtte elevernes eget udstyr, som skal kunne bruges på lige vilkår med skolens computere. I den forbindelse stilles der krav om hurtig indlogning, samt høj båndbredde. Der stilles endvidere krav om øget sikkerhed, både ekstern og intern samt øget overvågning af netværket. Da det forventes, at eleverne medbringer egne devices påpeges det i KL s borgmesterbrev af 2. juni vedr. It-infrastruktur i folkeskolen, at der skal ske vigtige forventningsafstemningsprocesser i forhold til forældrene til eleverne i folkeskolen. Status De seneste år er infrastrukturen blevet markant fornyet i Ishøj Kommune. Med den kommende sammenlægning af de to IT-afdelinger øges potentialet for fuld udnyttelse af udstyr og personalemæssige ressourcer. På trods af løbende investeringer lever Ishøj Kommune stadig ikke op til KL s målsætninger og til de mål der er accepteret ved indgåelsen af økonomiaftalen 2012 mellem kommunerne og staten. Det forventes, at eleverne i Ishøj Kommune generelt tager færre devices med i forhold til landsgennemsnittet på grund af Ishøj Kommunes socioøkonomiske grundlag, hvorfor belastningen på infrastrukturen også må forventes af øges langsommere. Det fremgår af KL s målarkitektur, at antallet af skole-pc er fastfryses i forhold til nuværende niveau. Pt. har Ishøj Kommune ca computere til skolebrug. Økonomiske konsekvenser Af borgmesterbrev af 2. juli 2012 med tilhørende bilag IT-infrastruktur i folkeskolen, KL , fremgår det, at man ved at bygge et fuldt trådløst netværk, hvor intet er, kan bruge et måltal på kr. pr AP 2, og at der ca. skal være et AP pr. klasselokale % til at dække kantiner, aulaer mm. Ifølge Devoteams beregninger (vedlagt som bilag til dette notat) vil det svare til en samlet investering på mellem 7 og 8 mio. kr Access point (trådløs forbindelse) 4

5 En del af disse investeringer er dog allerede foretaget i Ishøj Kommune. Derfor tager nedenstående beregninger over de nødvendige investeringer udgangspunkt i Ishøj Kommunes nuværende status og en minimumsberegning af hvad der vurderes som nødvendig for at leve op til intentionerne i Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi på området. Med en minimumsberegning foretaget af Skolernes IT-center, vil den estimerede samlede udgift til etableringer være kr. Den årlige merudgift til drift vil være kr. I minimumsberegningen er der i forhold til KL s estimat ikke inkluderet: Fleksibel netværkskapacitet i aulaer, fællesrum, kantiner og lignende. Dækning i uderum Print fra brugernes egne enheder på skolens printere IP version 6 Strøm på skolen til opladning af elevernes egne enheder Sikker aflåst opbevaring af elevernes egne enheder Det foreslås, at der i 2013 investeres ca kr. i infrastrukturen inden for det eksisterende budget. Dette betyder tilsvarende færre nyinvesteringer i computere til skolerne. Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2014 og overslagsårene tages stilling til finansiering af de resterende udgifter til såvel etablering som drift. Der vil være en merudgift på udskiftning efter et antal år. Den økonomiske afskrivning er ikke medtaget i beregningerne fra Skolernes IT-center. De økonomiske konsekvenser er vurderet af uvildig konsulent Devoteam, som ligeledes har stået for den økonomiske nationale vurdering hos KL (vedlagt som bilag til dette notat). Vedrørende etableringsudgifter vurderer Devoteam, at opgaven er langt større end Ishøjs vurdering. Dette formodes primært at skyldes at Devoteam i sine beregninger har medtaget elektrikerarbejde for knap ½ mio. kr.. Vedrørende årlige omkostninger (drift) vurderer Devoteam omkostninger til at være meget større, end Ishøjs vurdering, primært pga. afskrivninger. En del af etableringsudgifterne til infrastruktur på skoleområdet vil mindske udgiften til digital kommunikation og videndeling med mellem forældre og dagtilbud (jf. punkt 5), da det forudsættes at udstyr kan genbruges på dette område. 4. Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Refererer til punkt 3.3. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). Initiativets primære formål er, at tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål deles i et virtuelt rum mellem lærerne, mellem lærere og forældre, mellem lærere og elever for at skabe optimale betingelser for elevernes trivsel, udvikling og læring. en er at gøre kommunikationen mellem parterne nemmere, hurtigere og mere vedkommende. Status Ishøj Kommune har allerede via Skoleintra et veludbygget system til kommunikation og videndeling. Center for Børn og Undervisning vurderer, at Ishøj Kommune med det nuværende system lever op til målsætningen om digital kommunikation og videndeling i folkeskolen. 5

6 DAGTILBUDSOMRÅDET De foreslåede digitaliseringsprojekter på dagtilbudsområdet omfatter dels digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud, dels pædagogisk IT i dagtilbud. Den samlede udgift til udvikling, implementering og drift af digitalisering i dagtilbud er beregnet til ca. 0.8 mio. kr. i 2013, ca. 1.1 mio. kr. i 2014 og ca. 0.6 mio. kr. i 2015 og årene frem. Detaljerede beregninger gennemgås under de enkelte punkter. De økonomiske konsekvenser er vurderet af uvildig konsulent, Devoteam (vedlagt som bilag til dette notat). Vedrørende de samlede etableringsudgifter for indsatserne på dagtilbudsområdet (punkt 5 og 6) vurderer Devoteam at opgaven er lidt større end Ishøjs vurdering. Det skyldes primært, at Devoteam har prissat den interne arbejdskraft på flere opgaver. Vedrørende årlige omkostninger (drift) vurderer Devoteam omkostningerne til at være af samme størrelsesorden, som Ishøjs vurdering. Men i Devoteams vurdering er medtaget meromkostninger til øget support, og i Ishøjs vurdering er afsat et større beløb til udskiftning af udstyr. Den økonomiske afskrivning på netværksudstyr er ikke beskrevet i dette dokument. Der er i den økonomiske beregning ikke taget højde for ekstra timemæssig belastning af Skolernes IT-center. Det er dog vurderingen at der opretholdes et rimeligt serviceniveau ved effektiviseringen af arbejdsgangene. Dette arbejde er påbegyndt ved sammenlægningen af Skolernes ITcenter og IT-centeret. Som det fremgår af Budgetredegørelse 1. behandling af budgetforslag af 17. august 2012, er der i budget 2013 og overslagsårene afsat 1.1 mio. kr. til styrkelse af dagtilbudsområdet. Det fremgår endvidere, at en del af midlerne foreslås anvendt til pædagogisk IT i daginstitutionerne. Det foreslås således at digitaliseringsprojekterne på dagtilbudsområdet i 2013 og årene frem finansieres af midlerne til styrkelse af dagtilbudsområdet. 5. Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Refererer til punkt 3.3. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). Digital kommunikation mellem forældre og dagtilbud er ligeledes prioriteret i Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan , vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012 (Bilag 1). Af KL s hjemmeside fremgår det: Det er nødvendigt, at videndeling og kommunikation mellem det enkelte dagtilbud og forældrene i højere grad er digital. Projektets formål er at frigøre personaleressourcer til den primære arbejdsopgave pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til at føle sig bedre orienteret og inddraget i deres børns dag i institutionen. Projektet er et udviklingsprojekt i KL-regi, hvor der I løbet af foråret 2012 først og fremmest laves et analysegrundlag. Der endnu ikke fastsat et konkret tidspunkt for, hvornår kommunerne 6

7 skal implementere projektet. Projektets resultater forventes formidlet til kommunerne medio Status og handling Der er etableret intern fiber i 2011/2012 til næsten alle dagtilbud Der mangler trådløs dækning i kommunens dagtilbud Der bliver i dag generelt ikke kommunikeret med forældrene digitalt Der er behov for yderligere medarbejdercomputere, som kan bruges til kommunikation med forældrene Det vurderes, at der er behov for kompetenceudvikling blandt personalet for at kunne løse opgaven Der er nedsat en IT-styregruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen, samt konsulenter fra Center for Børn og Undervisning I 2013 gennemføres et pilotprojekt i 4 dagtilbud. Fra 2014 implementeres systemet i de resterende dagtilbud på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet. Økonomiske konsekvenser Det er en forudsætning for de økonomiske beregninger, at netværksudstyr fra skolerne kan genbruges på daginstitutionsområdet. Det betyder, at det forudsættes at investeringen i skolernes infrastruktur bliver realiseret. I nedenstående beregning, foretaget af Skolernes IT-center, er inkluderet: Intranet til kommunikation med forældre Opstartskursus Pædagogcomputere, ca. en pr. børnehavegruppe og ½ pr. vuggestuegruppe Infrastruktur som forudsætter at ældre udstyr kan bruges fra skoleområdet Drift. Fra 2015 og årene frem omfatter driftsudgifterne udskiftninger og vedligehold af netværksudstyr og computere samt abonnement og årene frem Etablering i alt kr kr drift i alt kr kr kr I alt kr kr kr Pædagogisk IT i dagtilbud Refererer til Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan , vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012(Bilag 1). Det er målet at udvikle arbejdet med pædagogisk IT i dagtilbud, herunder at kvalificere såvel medarbejderes og børns pædagogiske IT-kompetencer. Resultatkravet er: at alle børn i dagtilbud inden skolestart skal stifte bekendtskab med pædagogiske ITredskaber, herunder programmer og metoder til læring, produktion af billeder, video og hjemmesider mv. at alle børn kan tænde og logge på computer, tablet og bruge udvalgte funktioner. 7

8 Status og handling Der er i dag kun meget få bærbare computere eller tablets til børnebrug Der arbejdes i dag stort set ikke med pædagogisk it i kommunens dagtilbud Det vurderes, at der er behov for kompetenceudvikling blandt personalet for at kunne løse opgaven Der er nedsat en IT-styregruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen, samt CBU med henblik på at skabe de nødvendige rammer og mål for pilotprojektet I 2013 gennemføres et pilotprojekt i 4 dagtilbud. Fra 2014 implementeres pædagogisk IT i de resterende dagtilbud på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet. Økonomiske konsekvenser Implementering af pædagogisk IT i dagtilbud forudsætter, at den nødvendige infrastruktur er til stede, hvilket ikke for nuværende er opfyldt på dagtilbudsområdet. Økonomien til etablering af infrastruktur er indregnet i beregningen af digital kommunikation med forældre pkt. 5. I beregningen er inkluderet: ½ stilling til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med pædagogisk IT 1 i-pad eller lign. Pr 15 barn 10 kr. pr. barn til pædagogiske programmer Kompetenceudvikling. Drift. Fra 2015 og årene frem omfatter driftsudgifterne udskiftninger og vedligehold af netværksudstyr og computere samt ca. ½ stilling til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med pædagogisk IT og årene frem Etablering i alt kr kr drift i alt kr kr kr I alt kr kr kr

9 Bilag 1: Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan , vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012 Indsats Pædagogisk IT i dagtilbud. Udvikling af digital kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Mål At udvikle arbejdet med pædagogisk IT i dagtilbud, herunder at kvalificere såvel medarbejderes og børns pædagogiske IT-kompetencer. At udvikle mulighed for digital kommunikation mellem hjem og dagtilbud jf. KL s digitaliseringsstrategi. At have velfungerende IT-systemer og infrastruktur som understøtter såvel den pædagogiske praksis som den digitale kommunikation. Resultatkrav Inden skolestart skal alle børn i dagtilbud stifte bekendtskab med pædagogiske ITredskaber, herunder programmer og metoder til læring, produktion af billeder, video og hjemmesider mv. Alle børn kan tænde og logge på computer, tablet og bruge udvalgte funktioner. Alle dagtilbud har i 2015 mulighed for, at skriftlig kommunikation mellem institution og forældre foregår digitalt. Handling/strategi Udarbejder oplæg vedrørende IT i dagtilbud til budget 2013 (pilotprojekt i 4 dagtilbud) og 2014/15 (alle dagtilbud). Igangsætter et pilotprojekt med 4 dagdagtilbud om udvikling af pædagogisk IT og digital kommunikation med forældre (jf. KL s digitaliseringsstrategi) i Forudsætning er at der afsættes budget til pilotprojektet i budget Med udgangspunkt i erfaringer fra pilotprojektet udvides arbejdet til alle dagtilbud i 2014/15 I 2012 nedsættes en IT- styregruppe. Der udarbejdes et overslag over udgifter samt forslag til budget for indsatsen til budget 2013 og overslagsårene. 9

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012.

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012. Den 20. juni 2012 Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 3.1: Den digitale skole digitale

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. En historie anno 2015 Side 4. Vision for It i folkeskolen Side 5. Pejlemærker Side 6

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. En historie anno 2015 Side 4. Vision for It i folkeskolen Side 5. Pejlemærker Side 6 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 En historie anno 2015 Side 4 Vision for It i folkeskolen Side 5 Pejlemærker Side 6 Strategi i praksis Side 7 Handleplan Side 9 Baggrund for strategi Bilag 1: Aftalen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Kristoffer Lange, kontorchef Undervisningsministeriet Styrelsen for It og Læring Effekt af digitale - Pædagogiske og tidsmæssige effekter kan bidrage til at understøtte

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. marts 2014 Indhold 1. Fremtidens (digitale) kompetencer... 2 2. Digitale læremidler som pædagogisk it i dagtilbud

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland KMD Education DIAS 1 Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland Bring digitaliseringen i spil i forberedelsen, i undervisningen og i læringen og giv skole- og forvaltningsledelsen et solidt udgangspunkt

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer Part Høringssvar vedr. indhold Forvaltningens kommentar Bilag 3 Assentoftskolen Faglig og pædagogisk it-handleplan tages til efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Nr. Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 EUD 10 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Den innovative folkeskole nye teknologiers betydning for fremtidens folkeskole

Den innovative folkeskole nye teknologiers betydning for fremtidens folkeskole Den innovative folkeskole nye teknologiers betydning for fremtidens folkeskole 1. Indledning og baggrund Direktionen besluttede d. 4. februar 2013 at reservere 2 mio. kr. fra omstillings-, innovations-

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Paul Christensen

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere