STRØDAM HUSE. - et soransk seniorboliginitiativ - SORANSK SAMFUNDS SENIORBOLIGGRUPPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRØDAM HUSE. - et soransk seniorboliginitiativ - SORANSK SAMFUNDS SENIORBOLIGGRUPPE seniorboliggruppen@mail.dk"

Transkript

1 Strødam Huse Ullerødbyen STRØDAM HUSE - et soransk seniorboliginitiativ - SORANSK SAMFUNDS SENIORBOLIGGRUPPE

2 Vore idéer og drømme Vort initiativ er vokset ud af ønsket om at realisere et seniorboligområde af høj kvalitet for beboergrupper med fælles udspring, som søger ny bolig ved afslutningen af et erhvervsforløb eller hjemkomst fra en udlandskarriére. Gammelsoranere - tidligere elever på Sorø Akademi - har et sådant fælles udspring i det særlige samhør, der blev grundlagt tilbage i vores skole- og gymnasietid i det historiske miljø omkring den gamle klosterkirke og de store naturområder, som udgjorde Ludvig Holbergs baroni, testamenteret til Akademiet og i dag administreret af Stiftelsen Sorø Akademi. Seniorboliggruppen - en gruppe medlemmer af Soransk Samfund, som med tilslutning fra godt 1700 tidligere elever er en af Danmarks største elevsammenslutninger - har længe arbejdet med muligheden for realisering af seniorboligidéen. Og undersøgt flere muligheder for både ønsket omfang og mulig beliggenhed samt fremskaffelse af den fornødne egenkapital. Seniorboliggruppen har herefter vurderet, at etablering af det fornødne kapitalgrundlag bedst vil kunne ske ved et samvirke mellem flere grupper af interessenter med lignende fælles udspring. Det er indgået i vore overvejelser, at sådanne grupperinger formentlig ville have størst interesse ved en placering af bebyggelsen i et naturskønt område i Nordsjælland. Vi har også vurderet, at bevarelse af boligområdets særpræg bedst kan sikres ved opførelse af lejeboliger ejet af en selvejende institution, samt at omkring 50 boligenheder vil være det rigtige projektgrundlag herfor. Som rådgivere for projektudviklingen valgte Seniorboliggruppen i november 2013 arkitekt Jørgen Raaschou-Nielsen og civilingeniør Henning Molin, der sammen stod bag Soransk Samfunds Boligfonds opførelse af studenter-kollegiet Soranernes Hus på Frederiksberg, indviet i Vil du medvirke til projektets realisering? Forventer du om 2-4 år at være interesseret i en selvstændig bolig i et åbent fællesskab, som beskrevet i denne folder så er det vigtigt for Seniorboliggruppen, at du allerede nu viser din interesse for projektets realisering ved en uforpligtende mail til med oplysning om din egen post- og mailadresse og ønsket indflytningstidspunkt så holder vi dig løbende orienteret om projektets udvikling. 2

3 Strødam Huse Boligerne opføres på Viemosegårds naturskønne tilliggende jorde i Strødam Syd, det nordøstlige område af Hillerøds nye bydel, Ullerødbyen - en bydel, som er i udviklingsfasen til et unikt boligområde. Her smeltes arkitektur, byrum og natur sammen til fysiske omgivelser, der opfylder ønsket om at bo midt i naturen tæt sammen med andre, med gode trafikale forbindelser til København såvel som til indkøbsmuligheder, idrætsanlæg og de lokale kulturelle tilbud i storkommunen Hillerød. Boligerne udlægges i smågrupper af varierende størrelse, der giver frit udsyn fra alle opholdszoner, understreger landskabets skålform og friholder vandløbet og engen omkring den til rekreative formål. De opføres side om side med et smalt stræde imellem, forskudte for hinanden for at understrege bebyggelsens karakter som solitære klyngehuse, placeret i en halvkreds omkring det skålformede landskab med vandløbet i bunden. De 3 asfalterede tilkørselsveje uden gennemkørende trafik giver biladgang helt frem til hver enkelt bolig - og yderligere parkering for hver boliggruppe er mulig på små lokale pladser skærmet af lave træer. Der suppleres med et Strødam Syd/Ullerød Nord, Hillerød Kommune 3

4 fintmasket stisystem til intern forbindelse mellem husene, men også til småture i bebyggelsesområdet og ned langs vandløbet. Arealets naturlige karakter med fald ned mod dette giver optimale forhold for vandafledning. Boligernes indretning De små boligenklaver udgør hver især små fællesskaber, som sammen med de andre enklaver udgør det store fællesskab. Hver bolig har en lukket gård, omrammet med lave mure med karakter som husets vægge, et udhus og en terrasse der orienterer sig ud mod det fælles grønne areal, ned mod vandløbet. Således kan man vælge fællesskabet til eller fra efter behov. Opholdsrummet har direkte adgang til terrassen. I husets midte ligger fordelingsgang og køkken og bad og mod gården alrummet og værelserne. Der vil være store glaspartier mod henholdsvis gård og udsigt, men ellers vil husenes facader fremstå lukkede. De enkelte rum adskilles med store skydedøre, som giver optimal flexibilitet og en oplevelse af rum, der glider blødt over i hinanden. Et tværgående ovenlys i hele husets bredde sikrer dagslys til rummene i husets kerne. Husene ligger tæt sammen og understreger samhørigheden. Mellem husene er smalle gyder, som man kan passere igennem uden at genere hinanden. Bebyggelsen består af 50 boliger samt nogle gæsteværelser placeret i fælleshuset. Projektskitsen tager afsæt i udviklingsplanerne for Ullerødbyen, der ligger sydøst for Hillerødmotorvejen og Isterødvejen i vestkanten af Hillerød Kommune i Nordsjælland. I Hillerød Kommunes helhedsplan for området har man beskrevet landskabet som et identitetsgivende udgangspunkt, og intentionen er, at der her skal skabes de bedste rammer for liv, rekreation og samvær. Udformningen af helhedsplanen tager afsæt i det nuværende åbne landskab og dets eksisterende værdier og biologiske potentialer ved friholdelse af engarealerne omkring vandløbet, som er et tilløb til Pøle Å. Seniorboliggruppens projektskitse bygger videre på disse intentioner. Bebyggelsesforslaget præges positivt af terrænets markante karakter med bakker, kanter, lavninger og sigtelinier, som bliver retningsgivende for den måde, hvorpå husene placeres i landskabet. Landskabet omkring vandløbet, som alle randbebyggelserne åbner sig imod, skal forblive i naturtilstand med søer, trægrupper, lunde og en træbeplantet støjskærmende vold langs vestgrænsen. Disse landskabelige elementer skal fortsat sikre grundlaget for et rigt varieret plante- og dyreliv. 4

5 Strødam Huse I den nordøstlige del af dette naturskønne område, lige syd for det fredede område ved Strødam Engsø og Grib Skov og lige nord for størstedelen af bebyggelsen ligger Viemosegård, der påregnes nedrevet. Her bygges et fælleshus med udenomsplads for tennisbaner, boldspil, gæsteparkering og andre fælles aktiviteter for boligerne, som hovedsagelig er tænkt placeret på gårdens sydvestskrånende marker. Offentlig transport bus og tog På Tulstrupvej lige ved den gamle alleindkørsel til Viemosegård ligger stoppestedet for bussen til Hillerøds Centrum og Hillerød Station, som kan nås på 20 minutter. Motorvej Hillerød-motorvejen har afkørsel tæt ved Ullerødbyens nordvestlige hjørne, hvilket giver nem og hurtig forbindelse til Københavns centrum med bil. Langs motorvejen planlægges hele området med støjskærmet med en træbeplantet vold. Nord for området giver Isterødvejen hurtig forbindelse både mod sydøst til Hørsholm og Øresundskysten og mod nordvest til Frederikssund, Hundested og Nordkystens sommerhusområder. Tulstrup-vejen ved Viemosegårds indkørsel forbinder området med Hillerøds bycentrum. Indkøbsmuligheder Det nærmeste supermarked ligger i en afstand af 600 m, indenfor 1500 m ligger Hillerøds kommende storcenter og i kort afstand herfra Hillerøds centrum. Til disse områder er der adgang med offentlige transportmidler. 5

6 Større by / kulturelle oplevelser Ullerødbyen er en del af Hillerød Kommune og ligger knap 5 km vest for Hillerød bycenter, som kan nås med bil på 10 min. og med bus på 20 min. fra Hillerød er der S-tog til København og togforbindelse både med DSB og med Gribskovbanen. Idrætsanlæg Såvel Hillerød golfklub lige syd for det kommende regionshospital som kommunens øvrige idrætsanlæg kan nås indenfor 30 min. med bus eller min. i bil. Finansieringsgrundlaget Egenkapitalen planlægges primært finansieret med partialobligationer på omkring ½ mio kroner, udstedt af den selvejende institution Strødam Huse, som er under forberedelse. Erhvervelse af en partialobligation er en betingelse for at kunne indgå lejemål. Den selvejende institution, i hvis bestyrelse alle deltagende interessenter vil blive repræsenteret, varetager som ejer kapitaladministrationen, mens opførelse af byggeriet og fremtidig administration påregnes varetaget af Boligselskabet Strødam Huse, som oprettes til formålet i samvirke med en eksisterende boligorganisation. Når byggeriet er færdigopført, vil såvel den selvejende institution som boliglejerne blive repræsenteret i bestyrelsen. Partialobligationerne er af beskatningsmæssige hensyn uforrentede og skal ved fraflytning tilbagesælges til den selvejende institution til købspris uden prisregulering. Eventuelle værditilvækster vil af den selvejende institution kunne anvendes som støtte til boligområdets fortsatte udvikling. Projektskitsen er baseret på en bebyggelse med 30 boliger, hver på ca. 120 m 2 og 20 boliger, hver på ca. 150 m 2 svarende til et samlet bebygget areal på ca m 2. Hertil kommer udhuse, gårdhaver og terrasser samt opførelse af en bygning med fælleslokaler for fritidsaktiviteter og andel i de omliggende friarealer. Boligerne planlægges at indeholde entré og garderobe, gæstetoilet, køkken med bryggers, tilknyttet spisestue/spiseområde, badeværelse, soveværelse, kammer og ekstra værelse(r). Der skal inden for hver boligtype være mindst to handicapgodkendte boliger. 6

7 De samlede anlægsudgifter kan på dette forberedende stadium ikke fastlægges endegyldigt, da de er stærkt afhængige af det ønskede kvalitetsniveau såvel som af anskaffelsespris for og byggemodning af grundarealerne, hvis pris/ bolig også påvirkes af udnyttelsesgraden af den i lokalplanen fastlagte max. byggeret. Det vil blive tilstræbt at holde lejeniveauet i underkanten af sammenlignelige boligers ved supplering af egenkapitalens partialobligationsandel med forventede fondstilskud og optagelse af lavtforrentede 30-årige real-kreditlån. Fælleshuset Bebyggelsens fælleshus skal være Den gamle allé det naturlige mødested - den fælles kerne for Strødam Huse og alle arrangementer, der kan tænkes at kunne være af interesse for bebyggelsens beboere. Fælleshuset påregnes opført ved den nordlige adgangsvej til Ullerødbyens vestlige bebyggelsesområder og vil sammen med et skærmende beplantningsbælte danne den nordlige afgrænsning af beboelsesområdet, der fra alle sider åbner sig ned mod vandløbet og de fælles naturarealer langs med dette. Selve fælleshuset planlægges indrettet med forsamlingslokaler, hvor der både kan foregå klubaktiviteter og afholdes sammenkomster, med køkkenfaciliteter herfor og med et par gæsteværelser med eget bad og toilet. Naturen langs vandløbet 7

8 På de omliggende fællesområder ved den gamle allé op til den oprindelige Viemosegård vil kunne anlægges baner for tennis, badminton og petanque til supplering af træningsmulighederne i områdets naturskønne omgivelser. Kontakten med Hillerød Kommune Seniorboliggruppen tog indledende kontakt til Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard, som foreslog en placering af bebyggelsen i Ullerødbyen, hvor den ville være i fin overensstemmelse med kommunens planer for dette områdes fortsatte udbygning. Under hele det videre planlægningsforløb har vi holdt tæt kontakt til kommunens politiske og byggetekniske ledelse for at sikre fuld samhørighed mellem de kommunale planer og vore forslag, og den fælles ambition har været at indtænke bæredygtighed og integreret energidesign allerede i planlægningens tidlige stadier. Politisk er der i forbindelse med helhedsplanen for området fastlagt fem målsætningspunkter: 1. Beboerne skal have en visionær bydel, der i form og udtryk afspejler vores tidsalder 2. Landskabet skal binde bydele sammen 3. Alle boliger skal have adgang til grønne områder 4. Boligbyggeri skal udformes nytænkende og oplevelsesrigt 5. Økologiske og bæredygtighedsprincipper indgår som en selvfølgelighed Med dette grundlag som et fælles udgangspunkt er der ved de efterfølgende kontakter med kommunens tekniske medarbejdere udvist stor forståelse af og imødekommenhed overfor at sikre, at den overordnede planlægning kan muliggøre den bebyggelse, som er skitseret af vore arkitekter. En udformning af bebyggelsen, som ikke alene forventes at kunne bidrage til øget interesse omkring Ullerødbyens fortsatte udvikling, men også at kunne virke tiltrækkende for beboergrupper, som måtte være af attraktiv værdi for kommunens kulturliv og økonomi. Strødam Syd 8 Strødam Engsø

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

FAKTA OM BEBYGGELSEN ØVRIGE OPLYSNINGER. ...med skønne fællesarealer. Alle husene er udstyret med skrålofter og ovenlysvinduer.

FAKTA OM BEBYGGELSEN ØVRIGE OPLYSNINGER. ...med skønne fællesarealer. Alle husene er udstyret med skrålofter og ovenlysvinduer. FAKTA OM BEBYGGELSEN ØVRIGE OPLYSNINGER Adresse: Møllemosevej 6, Allerød ANTAL HUSE: 20 gårdhavehuse HUSSTØRRELSER: 130 m² og 144 m² AFSTAND TIL KØBENHAVN: 28 km. Antal indretninger: Parkeringsforhold:

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Beder Malling Idrætsforening - Arbejdsgruppen Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund - Marts 2008 Forord Visioner til Idræts- og Kulturcenter

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere