Planlægningen i hånden på borgeren fra borgermøde til smartphones og apps?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningen i hånden på borgeren fra borgermøde til smartphones og apps?"

Transkript

1 Planlægningen i hånden på borgeren fra borgermøde til smartphones og apps? Søren Præstholm Web-GIS og digitale planer har over de sidste 10 år givet borgerne nye muligheder for indsigt og deltagelse i planlægningen. Men ny teknologi banker på, og udbredelsen af smartphones kan give borgerinddragelsen endnu en dimension. Planlægningen kan så at sige bringes direkte i hånden på borgerne ude i den geografiske virkelighed, planlægningen handler om. Applikationer til smartphones som f.eks. Naturmobil giver mulighed for at kombinere borgerinddragelse med indsamling og brugergenereret viden i forbindelse med planlægning af konkrete projekter. Og augmented reality kan visualisere konsekvenser af planlægningen og dermed kvalificere dialogen med borgerne om fremtiden. Myndighederne har således fået nye redskaber, som de kommende år kan supplere og kombineres med det traditionelle borgermøde. 1. Nye veje i borgerinddragelsen Planlægningen i Danmark ændrede for alvor ka rakter med den lovgivning, der fulgte i slipstrømmen på den forrige kommunalreform i Blandt andet fik borgeren en eksplicit rolle at spille i planlægningsprocessen. Borgeren skulle inddrages. Amterne og kommunerne indbød deres borgere til borgermøder, og rundt omkring i landets mange forsamlingshuse og gymnastiksale blev der drukket kaffe, røget pibe og luftet både islandske sweatre og synspunkter om fremtiden, da første generation af henholdsvis regionplan og kommuneplan skulle udarbejdes i sidste del af 70 erne og begyndelsen af 80 erne. Siden da, har det været fast procedure, at borgeren skulle inddrages i planlægningen, men rammerne og formen har dog ændret sig med tiden. Der er blandt andet kommet mere fokus på, hvordan borgeren kan inddrages tidligt i forløbet: foroffentlighedsfase og planstrategi har været nogle af kodeordene for ambitionen, om at inddrage borgerne før det endelige planforslag blev udarbejdet og sendt i offentlig høring. Det skete i erkendelse af, at de murstenstunge og nogle gange temmelig teknokratiske planforslag ikke var befordrende for en dialog med borgerne. Samtidig begyndte planerne også at tage en anden form. Nogle kommuner introducerede rullende revisioner, hvor der blev fokuseret på særlige temaer (Kristensen et al., 2011). Det tema- tiserede og ofte konkrete udgangspunkt gjorde det lettere for de relevante aktører at forholde sig til og involvere sig i planprocessen. Men hvorfor egentlig borgerinddragelse. Det højstemte svar er, at vi lever i et demokrati, og derfor må folket have medbestemmelse på fremtiden. Men der er nu også mere lavpraktiske årsager. Man blev gradvist mere opmærksom på, at planerne kun udgjorde en ramme, som ikke automatisk fik udviklingen til at finde sted. Man kunne eksempelvis planlægge nok så meget ny by, men der blev ingen ny by, hvis ingen bygherre byggede eller ingen mennesker havde lyst til at flytte til området. Denne erkendelse har gradvist rykket planlægningsdiskursen fra government til governance. I stedet for en hierarkisk tilgang, hvor politikerne og myndighederne udstikker rammerne oven fra, så udspiller planprocessen sig i højere grad i et netværk mellem forskellige aktører, hvor planlæggeren fungerer som en slags proceskonsulent (Sehested, 2006). Processen fletter så at sige planlægningen sammen med realiseringen og reducerer herved risikoen for nytteløse planer uden hold i virkeligheden. Men uanset den ændrede tilgang, kan det stadig være en udfordring at få et bredt ud - snit af befolkningen inddraget i planlægningen. Ofte er det Tordenskjolds soldater og særlige segmenter, der engagerer sig. 8

2 Eksempelvis var det særligt midaldrende og veluddannede mænd, der engagerede sig borgerprocessen om indholdet af en mu - lig Nationalpark Mols Bjerge, mens f.eks. unge var meget dårligt repræsenterede i arbejdsgrupper og på møder og workshops (Skov- og Naturstyrelsen/Ebeltoft kommune, 2005). I det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan udviklingen i og anvendelsen af moderne teknologi og GIS har skabt nye muligheder for dialog mellem myndigheder og borgere i planlægningen. Jeg vil i den sidste del særligt diskutere hvordan smartphones og applikationerne måske fremover kan være med til at engagere bl.a. nogle af de borgergrupper, der traditionelt har været svære at få i tale i planlægningsprocessen. 2. At kunne se planen Planlægning handler om fremtiden, og som PH skulle have sagt det: at reducere skæbnen (Engelstoft, 2009). Planlægningen ud - føres for at trække udviklingen i den retning, som aktørerne ønsker eller i hvert fald kan blive enige om. Ofte kan det dog være lidt abstrakt at forholde sig til noget ude i fremtiden, som ikke er i dag, og det kan gøre f.eks. borgerinddragelsen temmelig eks kluderende for andre end trænede fagfolk. Den svenske landskabsarkitekt, Lars Emmelin (1984), mener derfor, at för at di - skutera framtiden, behöver vi at se den. Han er fortaler for, at planer og konsekvenser af regulering visualiseres eksempelvis med perspektivtegninger. Det er den samme tankegang, der ligger bag kravet om, at der i VVM-redegørelser for anlæg med større virkning på miljøet skal laves 3D visualisering af, hvordan anlægget kommer til at se ud i det konkrete landskab eller byområde, hvor det placeres, se figur 1. Den mest gængse form for visualisering i planlægningen er dog stadig streger på et kort. Traditionelt rummede kommune- eller regionplanen et antal kortbilag. Dem kunne læseren så folde ud og forsøge at tyde. Ofte var det svært, fordi et sammensurium Figur 1. Eksempel på visualisering af ny vej gennem Stenløse fra VVM-redegørelsen: Ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren (Vejdirektoratet, 2006)] af forskellige signaturer var presset ind på samme kort for at spare på antallet af kortbilag. Heldigvis har udviklingen helt ændret på denne situation. 3. Kort med strøm på For det første er både danskerne og planlægningen blevet digitale. Planernes kortmateriale ligger tilgængeligt i web-gis, så borgeren kan se, hvilke retningslinjer og rammer der gælder for kommunernes forskellige områder. Det begyndte i de nu nedlagte amter, der op gennem 1990 erne fik opbygget GIS til deres sagsadministration og påbegyndte samarbejde herom (se ek - sem pler herpå i Perspektiv nr. 2 og 6). Efterhånden blev plantemaerne digitalise rede og den enkelte sagsmedarbejder kunne klikke lag til og fra og søge efter hvilke retningslinjer, der var gældende for konkrete ejendomme i forbindelse med f.eks. landzonesager. For borgerne blev det imidlertid først interessant med introduktionen af web-gis, således at man nu selv kunne tjekke planlægningen på sin egen matrikel, slå lag til og fra samt anvende forskellige baggrundskort som underlag for planlægningstemaerne. Miljøportalen blev efter kommunalreformen 2007 indgangsdør til de mange plandata. Men kommunerne har efterhånden også fået etableret egne web- GIS- løsninger. 9

3 For det andet har der de sidste godt ti år været en rivende udvikling, drevet af helt andre aktører, som har gjort danskerne meget mere fortrolige med at se verden på kort og ikke mindst luftfoto (Jensen & Jensen, 2009). Tjenester som Google Map og Earth har vist os verden fra oven og helt ned til mindste detalje. Opløsningen er efterhånden blevet så god, at vi kan se om bedene hjemme i forhaven er luede for ukrudt, og hvis det kniber, kigger vi på Street view eller skråfoto. Det har naturligvis givet nogle helt nye mu - ligheder, at borgerne kan se planlægningen fra oven på luftfotos hjemme fra dagligstuen ved hjælp af computer og god internetforbindelse. Men internettet åbner også op for en række interaktive muligheder, således at borgerinddragelsen i forsamlingshuset kan suppleres med interaktion via internettet. 4. Web 2.0 og sociale medier Internettet er nemlig i høj grad blevet ramme om interaktion, hvor det i sin vorden var præget af statisk envejskommunikation. I web 2.0 tidsalderen er nettet blevet en åben platform, hvor brugere kommunikerer, deler, udveksler, låner, stjæler, bidrager, sætter elementer sammen på nye måder osv. Nogle kommuner har forsøgt at udnytte dette i planprocessen. Også blogs har været anvendt. F.eks. blev der oprettet en blog, hvor borgerne under processen frem mod udarbejdelse af lovgivning for danske nationalparker kunne diskutere og komme med forslag. I Næstved Kommune forsøgte man sig med web-gis i forbindelse med borgerdialogen om en plan for grønne områder og grøn struktur. Borgerne kom med omkring 100 forslag til rekreative tiltag plottet ind på et kort og beskrevet i varierende omfang. Samme interaktive tilgang via web-gis anvendes på eksempelvis Naturstyrelsens Ud i Naturen -portal. Her kan borgerne oprette steder på det digitale kort og beskrive dem med tekst og billeder til glæde for andre naturgæster. Det er dog et meget begrænset antal brugergenerede oplevelser, der er lagt ud på kortet. Sammenlignet med hvor meget der deles på eksempelvis facebook og Google også geografiske steder må det nærmest betegnes som larmende tavshed. Også i Næstved kommune var det ikke en ubetinget solstrålehistorie om aktivering af nye borgersegmenter i planprocessen pga. den nye teknologi. En del af forslagene var faktisk genereret i forbindelse med borger møder om planen og havde altså afsæt i en helt traditionel måde at gennemføre borgerinddragelse på. I forhold til befolkningens engagement i planlægning, så har moderne teknologi og web-gis bestemt gjort viden om eksisterende planlægning lettere tilgængelig, og tilgængelig viden er netop en vigtig forud sætning for borgerinddragelse (Hansen, 2004). Men det er dog ikke automatisk ensbe tydende med, at et bredt udsnit af befolkningen faktisk finder vej til den tilgængelige viden endsige reagerer på den. 5. Den mobile platform Men måske rummer de mobile platforme nye muligheder. For få år tilbage var det forbeholdt de få at have en PDA med GPS. Men i dag er langt hovedparten af de telefoner, der sælges, smartphones, der fuldt ud matcher de fleste PDA ere. Foruden telefoni kan de gå på internettet, de har store skærme og rummer i varierende grad hardware, der kan kombineres og anvendes af de programmer, altså applikationer eller i daglig tale apps, som kan downloades til telefonerne. Det drejer sig oftest om kamera, GPS, gyroskop og kompas. Smartphonen har først og fremmest været med til at sætte helt nye standarder for, hvordan et stigende antal danskere tilgår information. Vi vil have informationen her og nu, der hvor den giver mening, altså på stedet og/eller i situationen. Det gælder, når vi skal med bussen, metroen eller toget (hvornår er næste afgang?). Eller når vi har brug for at finde stedet, f.eks. nær- 10

4 herunder Naturstyrelsen Bornholm, Bornholms Regions kommune og lokale museer gerne ville vise øen frem til deltagerne på Folkemø det. Siden er applikationen videreudviklet og nye søsterapplikationer er på vej i f.eks. med naturoplevelser i Lolland Kommune. Naturmobilen indeholder billeder og små historier om steder, den giver forslag til ruter som man kan følge, serviceoplysninger og muligheder for at klikke sig videre til yderligere information, se figur 3. Den rummer også interaktive muligheder. Fotos som brugeren tager på stedet kan deles med andre brugere af Naturmobilen eller via facebook. Figur 2. Eksempel på QR-kode, som en forbipasserende kan skanne med sin smartphone og derved ledes videre til eksempelvis applikation, her eksempel på den kommende Naturmobil-applikation, Det naturlige Lolland, i Lolland Kommune. Illustration Bysted A/S. meste restaurant eller toilet. Men det gælder også, når vi ønsker yderligere viden, om det vi ser, og der hvor vi står. Altså formidling om stedet på stedet. Netop det faktum, at borgeren kan tilgå viden på stedet, udgør omvendt et potentiale for den/dem, der har noget at formidle. Stedet bliver vejen til borgeren eller brugeren. F.eks. kan en undseelig lille QR-kode pirre en forbipasserende, der ved at skanne koden tages videre til et univers af formidling, se figur Naturmobil og stiplanlægning Det kunne f.eks. være til applikationen Naturmobil Bornholm, som Landskabsværkstedet har udviklet sammen med kom muni kationsvirksomheden Bysted A/S. Den byg ger på fælles teknisk platform, som an dre ud bydere også kan tilmelde sig. Applikation en blev i første omgang udviklet i forbindelse med Folkemødet på Bornholm i 2011, hvor en række lokale aktører Netop kombinationen af stedbestemt information og interaktive muligheder gør det snublende nært ikke kun at formidle til brugeren, men også udfordre og spørge brugeren. Og eksempelvis anvende applikationen i forbindelse med borgerdialog i planlægningen. Al redigering foregår nemlig via CMS, så planlæggeren selv kan lægge f.eks. spørgsmål, billeder osv. til applikationen i en relevant høringsperiode, og så tage dem af igen derefter. Ud over den tilfældige interaktion med borgere og brugere, så kan applikationen også anvendes til planlagte workshops eller vandringer. Skoleklasser eller grupper, som man normalt har svært ved at få i tale, kan sendes på safari og angive steder, som man lægger særligt vægt på i byens parker eller i landskabet, samt hvor man f.eks. ønsker sig nye faciliteter. Forslagene deles med foto og tekst bundet til geografiske koordinator, og det gør det let for planlæggeren at hitte rede på mange input. Netop denne fremgangsmåde diskuteres i øjeblikket i forbindel se med borgerinddragelsen i et større regionalt stiprojekt i Roskilde, Greve og Solrød kommuner, som bl.a. Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond har medfinansieret. Her tænkes applikationen anvendt til på den ene side at indsamle forslag til faciliteter og stiens udformning. På den anden side vil lo - 11

5 Figur 3. Naturmobil Bornholm viser øens natur frem med små historier langs forskellige ruter. Applikationen rummer også interaktive muligheder, som udbygges yderligere i den kommende version. Eksempelvis billeder kan deles med andre brugere eller via facebook. kale borgere, forening er mv. kunne registrere deres viden eller fortælle små historier om steder og seværdigheder langs stien, som vil kunne anvendes i den fremtidige formidling. Processen kan således kombinere indsamling af både forslag og brugergenereret viden om lokalområdet. 7. Udfordringer og perspektiv Anvendelse af applikationer som f.eks. Naturmobil eller mobile websites på smartphones åbner nye muligheder for bor - ger inddragelse i planlægningen. Først og fremmest muligheden for, at interaktio n en kan ske ude i landskabet eller i byens rum i samspil mellem den fysiske virkelighed og kort/luftfotos/information/spørgsmål. Men den kan forhåbentlig også ramme nogle af de borgere, som ikke åbner en kommunal hjemmeside og skriver et langt brev til kommunen eller dukker op til borger møde. Samtidig udvikles værktøjerne hele tiden. Augmentet reality er en af mulighederne. Her lægger man et ekstra lag ovenpå den virkelighed man ser på (Overgaard & Kefaloukos, 2011). Eksempelvis planter man en virtuel skov på et stykke landskab, hvor skovrejsning overvejes, eller man bygger huse i et potentielt byområde. Ved at pege telefonen mod område visualiseres de mulige tiltag som lag oven på den virkelighed, som telefonens kamera registrerer og/eller som man kigger hen mod. Helt i tråd med Lars Emmelins citat vil borgeren få mulighed for med egne øjne at se den fremtid, som planlæggeren ønsker at diskutere. Naturligvis er den fagre nye verden ikke løsningen på alle udfordringer omkring borgerinddragelse i planlægningen. Som både underviser på universitet og med mange års tilknytning til højskoleverden og forenings- 12

6 livet, så bekender jeg mig selv til det talte ord og dialogen mellem mennesker. Men smartphones og apps rummer helt åbenlyse muligheder for at supplere borgermøder og andre former for mere traditionel borgerinddragelse, og sådanne kombinationer vil sandsynligvis blive udbredt mere i de kommende år. Litteraturliste: Emmelin, Lars (1984): För at diskutera framtiden, behöver vi at se den. Plan, nr Engelstoft, Sten (2009): Planlægning og byvækst: planlægningens udvikling i det 20. århundrede. I Engelstoft (red): Byen i landskabet landskabet i byen. Geografforlaget. Hansen, Henning Sten (2004): Geografisk Information i demokratiets tjeneste. Perspektiv nr. 6, Jensen, Sik Cambon & Jan Juul Jensen (2009): Geografisk kommunikation i Web 2.0 æraen. Perspektiv nr. 15, Kristensen, Søren Bech Pilgaard, Anne Busck & Søren Præstholm (2011): Landskabet i planlægningen analyse af landskabets rolle i kommuneplanlægningen indtil kommunalreformen i Center for Strategisk Byforskning Working Paper 22. Overgaard, Bo & Pimin Konstantin Kefaloukos (2011): Augmented Reality. Perspektiv nr. 19, Sehested, Karina (2006): Bystyring og nye planlægningsformer. Når autoritet og hierarki møder netværksstyring. Center for Strategisk Byforskning Working Paper 6. Skov- og Naturstyrelsen/Ebeltoft Kommune (2005): Pilotprojekt Nationalparken Mols Bjerge Styregruppens samlede rapport til miljøministeren. Findes på Vejdirektoratet (2006): Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Supplerende VVM-redegørelse for en udbygning af Frederikssundsvej. Sammenfattende rapport. Rapport 309 Fodnote Det er svært at få eksakte tal på antallet af smartphones. Mens Danmarks Statistik i foråret 2011 viste, at der var smartphones i en tredjedel af alle hjem, så forudsagde en undersøgelse i december 2012, at antallet af smartphones vil overstige de ordinære typer i løbet af 2012, -aar -i-danmark. Om forfatteren Søren Præstholm er geograf, PhD, og ansat i Landskabsværkstedet samt ekstern lektor på Institut for Geografi og Geologi, KU. 13

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Den gode landskabssti kommer nedefra

Den gode landskabssti kommer nedefra Den gode landskabssti kommer nedefra Kommunerne har stor interesse i at lave nye stier i landskabet - og heldigvis vejer problemerne mindre end fordelene, især hvis initiativet kommer fra de kommende brugere

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen

Nr. 4 december 2012/64. årgang. Grafisk tilrettelæggelse Emil Egerod Hubbard. Forsidebillede Lars Lyndorff Krelskov og Christopher Vittrup Andersen 4/12 Nr. 4 december 2012/64. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund, Peer Frank, Ellen

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere