JORISIVENS: EN FILM KAN VISE EN SANDHED DER PASSER TIL ET LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORISIVENS: EN FILM KAN VISE EN SANDHED DER PASSER TIL ET LAND"

Transkript

1 CARL NØRRESTED JORISIVENS: EN FILM KAN VISE EN SANDHED DER PASSER TIL ET LAND MEN DENNE SANDHED ER MÅSKE IKKE DEN SAMME I ET ANDET LAND

2 Ivens aktualitet hænger sammen med, at han hele sit liv har orienteret sig filmmæssigt i retning af de givne politiske brøndpunkter. 20 år af sit filmproduktionsliv var han tæt tilknyttet den sovjetiske verdensanskuelse ( ) og i 20 år hovedsageligt den tredje verdens befrielsesbevægelser ( ). I mange af sine film er Ivens blevet overhalet af den politiske udvikling. Ikke venstre om men højre om. De idealer han så og skildrede i en bestemt nation har oftest ikke fået lov til at udvikle sig frugtbart. Ivens skal ikke beskyldes for manglende fremsynethed. Tværtimod skal han respekteres for den umiddelbare solidaritet, han som filmmand har vist en lang række af denne verdens nationer. Solidaritet på et tidspunkt, hvor ikke mange andre turde støtte dem. Det er karakteristisk for Ivens filmvirke, at han i forbindelse med næsten hver eneste produktion er blevet inviteret til det givne land for at vise dets kamp. Landene har haft tillid til hans skildringer. Dermed er det også angivet, at Ivens i hovedsagen er interesseret i at skildre den progressive politiske kamp og den hverdag, som dannes i forbindelse med kampen. Han er ikke en»sniger«- et menneske, som kritiserer et givent lands udvikling indefra. Den åbenlyse tillid han har til den socialistiske udvikling afslører sig nogle steder som naivitet. Specielt i hans stalinistiske film, hvor han åbenlyst kolporterer en fraseologi, der virker halvdød i sin samtykken. Tillidskrisen overvinder han, da han begiver sig ud i den tredje verden. Som referenceramme for artiklen benyttes Viggo Holm Jensens interview med Ivens fra efteråret Det angår en stor del af de værker, der var samlet i Filmværkstedets/Filmmuseets retrospektive serie af Ivens film. Serien kørtes december Ejendommeligt nok udelod serien dog en stor del af Ivens film fra den tredje verden. ikke. Det jeg havde set, havde fået mig til at tænke -»det kan jeg også«. Teknisk set var jeg jo ganske godt forberedt gennem mine fotokemiske og fotokinetiske studier. Det havde min far jo sørget for. Men selve filmsproget - det var noget, jeg måtte lære mig selv fra bunden af. Og her blev»broen«altså det første forsøg - et rent formelt forsøg. Kameraet havde jeg fra min fars virksomhed (CAPI). Det var et lille transportabelt Kinamo (35 mm). For så vidt havde filmen intet indhold, forstået som politisk eller psykologisk. Jeg tog broen som en genstand nærmest som en abstrakt genstand. Kun komposition og bevægelser havde interesse. Men filmen blev alligevel ikke ved eksperimentet. Den virkede også, som om den havde en sjæl. Og det skyldtes naturligvis valget af genstand: Det var en realistisk genstand, ikke en poseret genstand. Og samtidig udviklede filmen sig naturligvis også ved arbejdet på broen. Mit første udkast havde nemlig været ret skematisk eller matematisk - om man vil. Og det er jo netop det gode ved film: Når filmen springer ud i livet, så bliver den også en slags organisme. Og ikke længere noget abstrakt. I forbindelse med filmen lærte jeg også noget om klipning eller montage - noget som jeg ikke tidligere havde tænkt meget over.«joris Ivens og John Fernhout under optagelserne til»400 millions«ivens:»når jeg ser tilbage, ser jeg en ung hollandsk instruktør, der arbejder i avantgardebevægelsen - sådan som den så ud inden for filmen. Altså Ivens i Holland, René Clair og Cavalcanti, Germaine Dulac i Frankrig og Ruttmann i Tyskland. Dengang blev der overhovedet ikke diskuteret om dokumentarfilmen. Man snakkede om den realistiske retning inden for avantgarde filmen. Det var alt. Og her regnede man specielt med Vertov i Sovjet, Flaherty i USA og måske også Schoedsack og Cooper. Det var den realistiske front. Mine første forsøg var en form for systematisering af filmsproget. Når man vil arbejde med filmsproget, så må man jo først lære det at kende, ikke? På den måde opstod»broen«(»de Brug«). Min inspiration var nok Ruttmann - hans abstrakte film, som jeg havde set i Filmligaen (hollandsk avantgardefilmklub, stiftet september 1927, anm.). Også Flaherty var jeg meget begejstret for men Vertov kendte jeg endnu Det er den æstetiske fascination af mekaniske bevægelige flader, der præger»broen«(1928) og»etudes des Mouvements de Paris«(1928) som for øvrigt sjældent nævnes i Ivens filmografi. I filmen fra Paris er de fascination af bilerne på gaden. Begge er baseret på den enkelte kameraindstillings effektfuldhed og i mindre grad et egentligt billedforløb. Med undtagelse af en trafikbetjent i»etudes des Mouvements de Paris«, så optræder der ingen»hele«mennesker i de to film. Filmene er bundet til registrering. Der gribes formelt aldrig til hastighedsforskydning eller overkopiering (når undtages sidste del af»philips Radio«(1931), der ellers var gængs inden for avantgardefilmen. Som formel kunstner er Ivens meget renfærdig. Nederlandsche Filmliga var forbilledet for den bl.a. af Ebbe Neergaard stiftede»forsøgsscenen«i København (april 1929). Også her forsøgte man at forene intellektuelle og arbejdere i et produktionsmiljø - en filmliga. Men dette arbejde strandede netop, fordi man ved stiftelsesmødet (d ) viste avantgardefilm!*)»broen«havde været programsat ved denne lejlighed men *)»Monde - skrev april 1930, 3. årgang nr. 18: Det var noget af et taktisk fejlgreb, at forsøgsscenen kædede fremvisningen af sine 7 eksperimentalfilm sammen med sit møde om dannelsen af en folkelig filmliga. Ikke fordi disse eksperimentalfilm var dårlige - de var nyttige at se, men kun for den snævre kreds, der er teoretisk og fagligt indstillet, dem, der drøfter filmens væsen og æstetik. Men de folk, der skulde være hovedstammen ved dannelsen af en p ra ktisk arbejdende filmliga, de folk, der var indbudt til mødet først og fremmest repræsentanter for arbejdernes faglige og kulturelle organisationer, kan og bør ikke interessere sig for sådanne laboratorieforsøg, men for disses praktiske resultater. Man burde have indskrænket sig til at spille eksperimental filmene for forsøgsscenens medlemmer alene og ganske roligt have ventet med mødet, til man kunde vise Eisensteins»Generellinjen«, der kom 14 dage senere. 40

3 sidenhen går baglæns. Men alligevel var der en diskrepans. Ideologisk set følte jeg mig længere fremme, end jeg var i mit arbejde. Der var ikke nogen sammenhæng imellem det, jeg gjorde, og det jeg tænkte. Enheden manglede. Men så så Pudovkin og Eisenstein mine film i Holland. Og på en eller anden måde må de have tænkt, at her var et ungt realistisk talent (iflg.»the Camera and I«var det kun Pudovkin, som i første omgang så Ivens film, bl.a.»broen«,»regn«og uddrag fra»zuidersee«, anm.). Det endte med, at jeg blev inviteret til Sovjetunionen. Og der blev jeg kastet ud i en masse. Først og fremmest visninger af mine egne film. Jeg så også en del af de sovjetiske produktioner. Men specielt visningerne for de store arbejderforsamlinger gav mig noget at tænke på. Spørgsmål som:»det der tog, som kører over broen, hvor kører det hen?«,»kører arbejderne med det tog?«,»hvem arbejder på broen?«osv. osv. De spørgsmål fik mig til at tænke på tilskuerne. Dem som ser filmene. Jeg måtte igen og igen spørge mig selv:»hvem taler jeg med? Hvorfor har jeg lavet denne film? Hvem har den betydning for?«altså spørgsmål som munder ud i én ting: Hvilket ansvar har man som filmskaber? I første omgang vendte jeg tilbage til Holland og lavede nogle film, bl.a. for Philips. Og denne film (»Philips Radio«) betragter jeg selv som meget vigtig. Indholdsmæssigt - altså politisk og psykologisk - er den ligegyldig. Men formelt set er den noget af det vigtigste, jeg har lavet. Du finder, hvis du ser nøje efter, det meste af min formelle kunnen der. En kunnen, som jeg så senere kunne bruge i en fornuftig politisk sammen hæng. Erfaringerne fra Philips brugte jeg, da jeg lavede»pesn o gerojach«(»en sang om helte«-1932). Naturligvis er denne film fra Magnitogorsk meget forskellig fra Philips-filmen. Hos Philips forefandtes et udbygget produktionssystem. Den gange beskæftigede Ivens sig med Zuidersøens tørlæg enkelte arbejder kunne - modsat Magnitogorskprojektet ning. Faktisk startede hans egentlige filmkarriere med kun betyde lidt. Men selve dette at konstruere et industriali en film, der indeholdt optagelser fra tørlægningsarbej seret produkt - det havde de to film til fælles. det. I»Wij Bouwen«( ) demonstrerede Ivens sin for Igen - efter Magnitogorsk vendte jeg tilbage til Holland. tsatte fascination af objekter som tidligere i»broen«. Men Eller jeg skulle måske sige Belgien. For det var der, jeg lavede fascinationen kombineredes nu med en optagethed af arbej min næste film, der jeg stillede min filmiske kunnen til rådig dernes fysiske slid. Materiale fra»wij Bouwen«indgår senere hed for en stor strejke i Borinageområdet. Det var en belgisk i Zuidersee-filmen fra Ivens afsluttede med»nieuwe instruktør, Henri Storck, som havde bedt mig om et samarbej Gronden«(Ny jord, fra 1934). A f arkiv- og nyoptaget materiale de. Han følte ikke, at han selv kunne lave filmen. Men sam fremfører han i slutningen af filmen en entydig kritik af de men lavede vi så en film om denne strejke. Vi havde to håndbe spekulationer, som tørlægningsarbejdet blev et led i. Det nytjente kameraer. Således lavede vi filmen sammen med arbej ff emkomne agerland gav ikke meget arbejde, og dets produk derne. Vi boede hos dem. Og vi flyttede ca. hver anden dag, for ter blev - som i den øvrige kapitalistiske verden - destrueret politiet jagtede os. Dette betød en ny erfaring for mig. Stats for at jobbe priserne i vejret. magten ønskede ikke nogen offentlighed omkring strejken - i Denne agitatoriske kritik var et produkt af de i USSR hvert fald ikke i vores form. Derfor måtte vi optage, når vi indvundne erfaringer. kunne. Vi måtte genskabe episoder og samtidig filme daglig Desværre vistes i Filmmuseet en stærkt revideret bered dagen, som den var. For mig er filmen»borinage«(1933) skabskopi fra krigstiden. uhyre vigtig. For første gang oplevede jeg i et kapitalistisk land en sammenhæng imellem teknisk kunnen, kunstnerisk kapacitet, ideologisk tænkning og politisk aktivitet. Jeg ople vens:»sidst i 1920erne var jeg jo ung. Og som ethvert vede, at en film som Philips i sin formelle struktur ikke kunne ungt menneske var jeg interesseret i den russiske revolu bruges. Philips-strukturen kan bruges i et socialistisk land tion - ligesom man senere blev det i den kinesiske og i den ikke i et kapitalistisk. I et kapitalistisk land opstår i stedet en 3. verdens oprør, f.eks. Cuba, Chile, Vietnam. Jeg havde altsåmere lapidarisk filmstil. En filmstil, der hænger totalt sam studeret Lenins værker, og fra hans gik jeg i gang med Marx. men med de forhold, som arbejdskampene foregår under. Jeg gik altså baglæns. Men det var selvfølgelig, fordi Lenins Filmstilen bliver statisk, konkret, ydmyg. Fattigdommen i værker - specielt dengang - havde en anden form for aktuali Borinage skildres ikke som evig - men i en»j accuse«-form. tet. Svarende til når man i dag kaster sig over Maos værker og Det er ikke en film om misére. Der er ingen lamento-stemning. Men altid en»hvorfor-og-hvem-er-skyldig«-stemning. Og når de folk er fattige, så skal det også fremstå, at disse folk *) Øvrige spillefilmsprægede værker:»pierwsze lata«(de første år USSR, Bulgarien, Polen ),»Mein Kind«(DDR 1956) og»die Windrose- (DDR har ret til at strejke, har ret til at være aktive begge om kvindens rolle i det socialistiske samfund). For den hollandske presse var jeg nu ikke længere en film **)Pare Lorentz havde med filmene»the Plow that broke the Plains (1936) og»the River«(1937) dannet skole for New Deals regeringsfilm om landbruget. På kunstner men en propagandist. grundlag af disse film blev Lorentz leder a f United States Film Service. Og som Nej, det var værre. Jeg var et menneske, der tog stilling for udenlandske kapaciteter indkaldte han Jean Renoir til at lave»the Land«arbejderklassen. Jeg havde solgt min sjæl til kommunisterne. (1940) og Ivens til ovennævnte film. blev ikke vist. Det blev den til gengæld ved et særprogram om Nederlandsche Filmliga for Forsøgsscenen den , hvor Ivens desuden var repræsenteret med»regen«(1929) og»zuidersee«(1930). Filmene blev præsenteret af Ligaens sek retær, Dr. Menno Ter Braak.»Regen«er forløbsorienteret. Den registrerer de mange stemningsskift før, under og efter en byge i Amsterdam. Denne lyriske tematik videre udvikl es med langt mere menneskeiagttagelse omsorg og avanceret udnyttelse af tonen i»la Seine a rencontré Paris«(1957) og»pour le Mistral«(1965), der desuden arbejder med format- og farveskift (fra widescreen sort/hvid til widescreen, farver til cinemascope, farver). Den umiddelbare æstetiske fascination er åbenbart ikke nok for Ivens, og hans forsøg i spillefilmsæstetik, kan heller ikke siges at bringe en forløsning af det sociale stof som i f.eks.»les Aventures de Till L Espiégle«fra Filmen blev lavet i samarbejde med Gérard Philipe. Den er aldrig nogen sinde blevet vist i Danmark. Ivens første spillefilmsprægede forsøg*) er»branding«fra Her er det eneste autentiske optagestedet, landsbyen Katwijk. Resten, dvs. såvel plot som skuespillere er udefra kommende, der altså anbringes i miljøet. Filmen er et over spillet melodrama med banal natursymbolik. Derimod virker»power and the Land«**) ( ) helt overbevisende - også på skuespillersiden. Til rollerne udvalgte Ivens en faktisk eksisterende familie fra Ohio. Under megen omhu lod han dem gennemspille dag ligdagssituationer på deres egen gård fra før og efter elektricificeringen. 3 I 41

4 Det går virkelig hedt til, når bourgeoisiet slår til, når man ikke længere slås for dem, men imod dem. Jeg havde aldrig troet, at det ville ske så stærkt. På mig virkede det særligt hårdt, fordi jeg tidligere havde haft en plads som filmkunstner. Jeg blev stemplet. Du kender det sikkert også fra Danmark. Er man stemplet, så får man ikke noget arbejde. Hverken opgaver fra regeringen eller fagforeningen. Alt er lukket land. Det var en stor lære for mig.«ironisk nok kom Ivens til at producere via USA de følgende år. Med de fascistiske tendenser i Europa og Roosevelts New Deal, var der en vis åbning for ikke-konfessionelle socialistiske sympatier i Staterne, som man i efterkrigstiden reagerede voldsomt på. De intellektuelle var i høj grad ængstelige over USA s manglende udenrigspolitiske perspektiver, der var fremherskende omkring depressionen. Derfor stiftedes bl.a. Contemporary Historians, som ville orientere om den spanske borgerkrig. Derfor rejser gruppen penge til Ivens projekt»the Spanish Earth«(1937). En lignende gruppe, History Today, der betragter Japan som hovedfjenden, forsøger at give Ivens lignende produktionsmuligheder. For gruppen fremstilles»the 400 Millions«(1938), som skildrer Kinas kamp med Japan. Det anti- fascistiske sigte fortsættes med»our Russian Front«(1941), en kompilationsfilm og en tidlig forløber for Why We Fight-serien, som Ivens imidlertid ikke kom til at bidrage til. I det hele taget forblev hans filmiske indsats under krigen af ret begrænset omfang blev Ivens udpeget til den hollandske eksilregerings repræsentant for Hollandsk Ostindien. Ivens afventede krigens afslutning i Sydney, men da han fik vished om, at Holland ikke ville garantere Indonesiens selvstændighed, trak han sig fra stillingen novembeer Ivens var nu for alvor i modvind. Som kæmpende film lavede han, støttet af havnearbejderne i Sydney,»Indonesia Calling«(1946), der plæderede for frihed for folkeslagene i Stillehavsområdet. Ivens fik inddraget sit hollandske pas og fik først 1956 fornyet statsborgerskab i Holland. Fra 1947 opholdt han sig i Prag, og med udgangspunkt herfra skabte Ivens en række»stalinistiske«film de følgende år. Næsten alle filmene drejer sig om fredsdemonstrationer i Østlandene. Modsætningerne opstilles som: - genopbygning i Øst, - solidaritet med de koloniale landes befrielseskrige på den ene side. Og på den anden side - Vestens genoprustning, en Nato-alliance, der inddrager Tyskland, - ja, sågar en begyndende storkrig: Korea. Ivens kunne i kraft af sin åbenlyse stillingtagen for kommunismen/stalinismen hermed ikke finde arbejde i Vesteuropa. Ivens:»Siden 1960 har jeg hovedsageligt produceret film i den tredje verden (bl.a. Cuba, Chile, Vietnam, Kina, Laos). Det er, fordi jeg altid har villet bevare en tæt kontakt med den direkte revolutionære kamp. Mærkværdigvis har alle de nævnte lande haft USA som hovedmodstander. Og måske vil det ændre sig. Men i 60 erne har USA virkelig været en hårdt bevæbnet modstander. Hvorvidt USA nu vil til at føre kampen på økonomiske præmisser, f.eks. igennem handelsboykotter, eller gennem dannelse af nye bourgeoisier, skal jeg ikke kunne sige. Kameraet havde jeg fra min fars virksomhed (CAPI). Det var et lille transportabelt Kinamo (35 mm). For så vidt havde filmen intet indhold, forstået som politisk eller psykologisk. I øvrigt har jeg jo altid været tæt forbundet med den revolutionære kamp. Men med»seinen«og»mistralen«har jeg måske vist den mere poetiske side af mit væsen. En poetisk side, som ikke desto mindre stadig er mig. Det er stadig mennesket og dets skabende kraft, som er i centrum, hvad enten jeg arbejder med politiske eller poetiske film... Kosmorama:»Hvorfor den store forskel imellem filmstilen i din sidste Vietnam-film (17 parallelle/den 17. breddegrad, 1967) og så Laos-filmen (Le peuple et ses fusils/folket og dets geværer )?«Ivens:»Man kan sige, at Laos-filmen har en appel, der rækker ud over folkekrigens - og også udover maj Den så at sige fortsætter erfaringerne fra maj. Men det vigtigste er jo nok, at såvel de to Vietnam-film (udover»17 parallelle«også»le Ciel et la terre </» Himlen ogjorden«fra 1965) som Laos-filmen er blevet godt modtaget i de lande, hvor de blev lavet. Det er et uhyre problem at lave film, som omhandler konkrete lokale konfrontationer og så at generalisere. Det glemmer man ofte. En film kan vise en sandhed, der passer til ét land. Men denne sandhed er måske ikke den samme i et andet land. Kosmorama:»I dine tidlige tonefilm benytter du dig af egentlig filmmusik, mens du senere i højere grad benytter lokal musik. Hvorfor dette skift?«ivens:»filmmusik kan ofte vugge folk i søvn. Eller bibringe en stemning, som netop kun bliver en stemning. I dag mangler man komponister som Eisler*). Han kunne indfange stedets musik solidarisk og samtidig holde folk vågne. Eller også var stemningen dengang i 30 erne helt anderledes. Hvorom altid er, så benytter jeg i dag musik, der har samme folkelige karakter (og som er folkelig) som Eislers. Det er en ledsagemusik, men den får aldrig lov til at udfolde sig. Og med at udfolde sig mener jeg, at den ikke må tage overhånd over det intellektuelle. Eller at den netop kun må være intellektuel.«kosmorama:»hvordan forholder du dig til brugen af kommentar? I»Folket og dets våben«er der både megen kommentar og også en direkte taleform, der virker belærende.«ivens:»det er rigtigt, at det er Brecht-agtigt, når nogle få stiller sig op og forklarer. Men samtidig så er det jo sådan, det sker. Her lever man sig ikke ind via kommentaren. Her forklarer man. Og det er jo vidunderligt, at det på det nærmeste foregår i en Brecht-agtig koreografi. For det er sådan, det sker. Jeg er ikke taget ud for at instruere vietnamesere og Laos-folk om, at sådan bør det ske. At det sker sådan, skyldes egne initiativer. Men renheden og det direkte i måden at tale på er måske os fremmed. Undtagen når vi ser det ske i teatrets virkelighed. Du skal dog være opmærksom på, at jeg som filmskaber kan fremhæve netop det direkte, det belærende. Her er»den 17. breddegrad«anderledes opbygget. I den film ønskede jeg, at publikum skulle indleve sig. Og det sker forhåbentlig også. Laos-filmen er derimod anderledes struktureret, den har lange ubrudte optagelser. Og netop som man er ved at fordybe sig - hak - så kommer der en mellemtekst, som uddyber den forrige scenes politiske indhold. Her må man hele tiden tænke, reflektere ikke indleve sig. Det spændende ved Laos-filmen er netop denne balance imellem følelse og *) Hans Eisler ( ), tysk komponist, KPD-medlem, specielt kendt fra sit samarbejde med B. Brecht. Samarbejder med Ivens på flg. film:»»sangen om helte «(1931),»Ny jord«(1934),»400 millioner «(1928),»Our Russian Front«(1941). 42

5 intellekt. Filmen tvinger dig til at tage stilling. Ikke nødven digvis for sit indhold. Det vigtige er, at det bliver en intellek tuel stillingtagen, en stillingtagen til din egen politiske hold ning. Filmen siger ikke: du skal tænke, du skal gøre sådan og sådan. Ejheller er det en auteur-film, som f.eks. Solanas (Ar gentina) eller Alvarez (Cuba) film selv om jeg godt er klar over, at de vil have sig frabedt denne betegnelse. Men med auteur der mener jeg her det bogstavelige: en enkelt-persons værk. Laos-filmen derimod er en kollektiv film. For mig var det utroligt svært at forsøge kollektivformen. Selv om jeg altid tidligere har arbejdet tæt sammen med filmholdet, så har jeg haft det totale ansvar: for planlægning, for teknik, efterarbejde m.m. Altså auteur-arbejde. Men dette ansvar bortfaldt under Laos-filmen. Og i begyndelsen var jeg også temmelig doven. For jeg tænkte: nå ja, det problem tager de andre sig af. For mig var det sværere at fungere godt end for de unge filmfolk. Jeg sad jo med en ballast i form af problem tackling, opbygning, stil osv... Så jeg kunne ikke finde mig til rette. Det individuelle ansvar havde været en stimulans for mig. Og denne stimulans havde jeg ikke mere. Så det kollekti ve ansvar blev i første omgang en uansvarlighed hos mig. Men senere ændrede det sig. Det var svært. Vi var jo ni mennesker, der hele tiden skulle diskutere en bestemt scenes udførelse. I teater, ballet, opera - f.eks. som hos Peking-operaen - har man den samme mulighed for en kollektiv skaben som i film. Det er sværere med musikkomposition og med maleriet. Rent instinktivt vil jeg opfatte den kollektive skaben som et højere stadium end den individuelle - men det skal selvfølgelig sammenholdes med traditioner. Og i starten tror jeg ikke, der vil komme mere overbevisende værker ved kollektiv skaben. Tværtimod vil værkerne ofte være utroligt banale. Men det er en vej, som skal udforskes. Laos-filmen er et led i dette. Husk på, at man i flere tusinde år har arbejdet individuelt - så kan man ikke forlange, at det kollektive arbejde skal skabe noget nyt i løbet af et årti. Men jeg tror - igen instinktivt - at netop filmen er et egnet medie til at udforske og afprøve kollektiv formen i. Eksperimenterne hermed vil dog nok ikke ske inden for den kommercielle films rammer.«år gammel vendte Ivens tilbage til Kina. Han havde været der to gange tidligere: i 1938 og i Her optog han sin sidste film over 18 måneder i årene Filmen varer 12 timer. Og er hans fjerde forsøg med massemediet fjernsynet. Den hedder»hvordan Yukong flyttede bjergene«. Ivens er filmhistoriens bedste eksempel på en militant film kunstner. En filmskaber som i mere end 40 år allierer sig med de progressive kræfter for menneskets befrielse. Joris Ivens og Marceline Loridan i Kina under indspilningen af»hvordan Yukong flyttede bjergene«43

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Skrevet i januar-februar Trykt i april 1916 i bladet Vorbote nr. 2. Trykt første gang på russisk i oktober 1916 i Sbornik Sotsial-Demokrata, nr.

Skrevet i januar-februar Trykt i april 1916 i bladet Vorbote nr. 2. Trykt første gang på russisk i oktober 1916 i Sbornik Sotsial-Demokrata, nr. Skrevet i januar-februar 1916. Trykt i april 1916 i bladet Vorbote nr. 2. Trykt første gang på russisk i oktober 1916 i Sbornik Sotsial-Demokrata, nr. 1. DEN SOCIALISTISKE REVOLUTION OG NATIONERNES SELVBESTEMMELSESRET

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Grundskolen Kurt Trampedach - Møder i mørket 12/09/2018-06/01/2019 Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kurt Trampedach Møder

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2018

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2018 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2018 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab)

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab) Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Projekt & Kultur nr. 118, februar 2014 side 13 Unge burkinere øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Kunstnerisk skabelse en

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2017 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fællesmål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Dansk, læsning og retskrivning FP9

Dansk, læsning og retskrivning FP9 Dansk, læsning og retskrivning FP9 Folkeskolens prøver Retskrivning Fredag den 4. maj 2018 kl. 9.00-10.00 Ved prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Toplederens egne erfaringer!

Toplederens egne erfaringer! Toplederens egne erfaringer! Brian Petersen har en solid og spændende erhvervserfaring bl.a. som CEO i Københavns Lufthavne og hos Procter & Gamble. Derudover har han også stor erfaring fra forskellige

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2017/2018

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2017/2018 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2017/2018 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at årets evalueringsobjekt er som følgende:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Hvad gør en kræftdiagnose ved unges brug af sociale medier?

Hvad gør en kræftdiagnose ved unges brug af sociale medier? Hvad gør en kræftdiagnose ved unges brug af sociale medier? Dette er en kort formidling af projektets afsluttende rapport, som kan læses her: projekter.au.dk/kraeftpatienter-og-some Unge danske kræftpatienters

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Efteropgaver Mission Kold Krig

Efteropgaver Mission Kold Krig Efteropgaver Mission Kold Krig Trumandoktrinen Præsident Truman stod bag Trumandoktrinen i USA. Undersøg Trumandoktrinens betydning for Den kolde krig. Se elevopgave om Trumandoktrinen herunder Spionage

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

LAV GYSERRFILM. Indklip til baggrundsfilmen Skovvejen, Studie 4

LAV GYSERRFILM. Indklip til baggrundsfilmen Skovvejen, Studie 4 FILM-X lærervejledning, Lav gyserfilm 1 LAV GYSERRFILM Indklip til baggrundsfilmen Skovvejen, Studie 4 I gyserfilmgenren spilles der ofte på filmens mest effektive virkemidler. Eleverne producerer i dette

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Grundskole Kaarina Kaikkonen You Remain In Me 29/05/2018 16/09/2018 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kaarina Kaiikonen You remain

Læs mere

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på.

Traditionelt har man sagt, at teater først kan kaldes teater, når A spiller B mens C ser på. Dramatik Augusto Boal 1.lektion: Billedteater Lektie: Augusto Boal baggrund Hvor står Boal historisk? Hvad er formålet med Boals teater? Hvem er Boal inspireret af? Hvordan? Hvilke former for teater har

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Opgave 1 - Besøget på Arbejdermuseet

Opgave 1 - Besøget på Arbejdermuseet LÆRERVEJLEDNING Formål med opgaverne Efteropgaverne samler op på undervisningen på Arbejdermuseet, konsoliderer viden og ordforråd og giver mulighed for at arbejde videre med temaer fra undervisningen.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side 1. Indledning side 2. Målgruppe side 2. Problemformulering side 2. Emneafgrænsning og metodebeskrivelse side 3

Indholdsfortegnelse: side 1. Indledning side 2. Målgruppe side 2. Problemformulering side 2. Emneafgrænsning og metodebeskrivelse side 3 Indholdsfortegnelse: side 1 Indledning side 2 Målgruppe side 2 Problemformulering side 2 Emneafgrænsning og metodebeskrivelse side 3 Legekultur side 3-4 Børnekultur side 4-5 Børns kultur og børnekultur

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Hvad betyder begreberne? To tabeller. Herkomst

Hvad betyder begreberne? To tabeller. Herkomst Hvad betyder begreberne? Datamaterialet giver et indblik i befolkningssammensætningen i Haderslev Stift, gennem det der kaldes herkomst. Fordi statistikken er indhentet hos Danmarks Statistik, er det også

Læs mere

Den kolde krigs oprindelse

Den kolde krigs oprindelse Den kolde krigs oprindelse Forskellige interesser År 1945 var begyndelsen på en lang periode med uenigheder og misforståelser mellem Sovjetunionen (USSR) og dens tidligere allierede i Vesten (især USA)

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

OM DOKUMENTARFILM. Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM?

OM DOKUMENTARFILM. Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM? OM DOKUMENTARFILM Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 DEL 1 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM? Dokumentarfilm handler om virkeligheden. Den viser os ægte følelser, mennesker og oplevelser. Du har helt

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver. Hvorfor interviewe? Tekniske krav

LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver. Hvorfor interviewe? Tekniske krav LAV ET INTERVIEW. Interviewteknik for lokalarkiver Forfattet af Else Gade Gyldenkærne Hvorfor interviewe? På arkiverne vil vi rigtig gerne have fortællinger om, hvordan det var. Livserindringer, beskrivelse

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse - en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra 1.-3. klasse I TOTAL!DANS! er børn publikum, og samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk aktivt i koreografien, mens den sker.

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Grindsted 09:30: 392, 448, 609, 260, 321, 318. Stenderup 14:00: 392, 417, 260, 609, 477, 318

Grindsted 09:30: 392, 448, 609, 260, 321, 318. Stenderup 14:00: 392, 417, 260, 609, 477, 318 Prædiken 17. s. e. trin. Grindsted og Stenderup Kirker Grindsted 09:30: 392, 448, 609, 260, 321, 318 Stenderup 14:00: 392, 417, 260, 609, 477, 318 Mange af jer har sikkert også fulgt med i DR s nye store

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret Ugebrev Nr. 08, skoleåret 2015-16. Dato: 25. september Spionjagt Europa især og resten af verden til dels sidder i åndeløs spænding i 4 år, mens franske, engelske, amerikanske og russiske (østlige) efterretningstjenester

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser Kaarina Kaikkonen You Remain In Me 29/05/2018 16/09/2018 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kaarina Kaiikonen

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere

KULTUREL BETYDNING. Fiktionsdag

KULTUREL BETYDNING. Fiktionsdag KULTUREL BETYDNING Fiktionsdag 11.06.18 HVORFOR? Hvorfor pludselig så manisk optaget af kulturel betydning? vigtigt med fokus på dansk films værdi for samfundet og den enkelte forudsætning for at kunne

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere