Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:"

Transkript

1 Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give Fugleforening og Kolding og Oplands Fugleforening. Dens hjemstedsadresse er den til enhver tid fungerende formands hjemadresse. Foreningens virke starter den 1. januar Sydøstjysk Fugleforening er medlem af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 3. Det tilstræbes, at der til enhver tid er lokale repræsentanter fra Kolding, Vejle og Give i foreningens bestyrelse/kontaktkreds. 2 FORMÅL. Foreningens formål er: 1. Ved afholdelse af møder, foredrag, udstillinger, bedømmelser m.m. at udbrede kendskabet til stue- og volierefugle, deres pleje og opdræt. 2. Ved opdræt, at søge at bevare truede fuglearter for eftertiden. 3 BESTYRELSEN. Opgaver og valg: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen som følger: Lige år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer Ulige år: Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges for en 2 års periode. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og valg af udvalgsmedlemmer til de til enhver tid stående udvalg. Konstituering skal finde sted senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Ønsker et bestyrelsesmedlem at afgå inden generalforsamling, rykker en bestyrelsessuppleant ind i bestyrelsen, efter den rækkefølge hvori disse er valgt. Der vælges hvert år 1 suppleant på generalforsamlingen og valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant med en valgperiode på 2 år Formanden skal, i samarbejde med bestyrelsen, varetage foreningens ledelse, indkalde til bestyrelsesmøder, våge over at foreningens love efterleves og i det hele taget varetage foreningens interesser.

2 --- side Næstformanden træder i formandens sted, når denne ikke kan være til stede. Kassereren opkræver kontingent og indkalder foreningens øvrige indtægter samt betaler foreningens regninger under ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen. Sekretæren fører referat over alle bestyrelsesmøder. Stk. 1 Bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt evt. via . Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af sekretæren samt formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. 4 MEDLEMSFORHOLD Stk. 1 Optagelse Indmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer med angivelse af navn, adresse, telefonnr., samt evt. -adresse. Der skal betales fuldt kontingent uanset indmeldelsestidspunktet på året. Finder bestyrelsen imidlertid, at en persons optagelse i foreningen vil virke skadelig for foreningens omdømme samt ro og orden indenfor foreningen, kan den nægte vedkommende optagelse. Ønsker personen efter et afslag fortsat indmeldelse skal spørgsmålet forelægges den førstkommende generalforsamling som så træffer den endelige afgørelse. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen p.g.a. af manglende opfyldelse af de alm. medlemsforpligtelser kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen. Spørgsmål af denne karakter afgøres ved simpel stemmeflerhed.

3 --- side Stk. 2 Æresmedlemmer. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller 10 af foreningens medlemmer. Vedtagelsen skal ske med 4/5 dele majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Æresmedlemmer i fusionsforeningerne overføres som æresmedlemmer i Sydøstjysk Fugleforening. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har stemmeret. Stk. 3 Udmeldelse og eksklusion Udmeldelse finder sted skriftligt til formand eller kasserer senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang dvs. senest ved udgangen af september måned. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den 31. januar slettes uden videre. Såfremt bestyrelsen finder et medlems optræden skadende for foreningens interesser, kan den forelægge spørgsmålet om vedkommendes eksklusion for en generalforsamling, som da afgør hvorvidt medlemmet bør blive i foreningen eller ej. I givet fald underrettes vedkommende medlem inden generalforsamlingen om, at dets eksklusion er foreslået samt grunden hertil. Ekskluderede medlemmer kan kun optages igen efter beslutning på generalforsamlingen. Stk. 4 Kontingent Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. Det vedtagne kontingentbeløb vil have gyldighed fra førstkommende regnskabsår. Kontingentet for hele det kommende regnskabsår skal være betalt senest den 31.januar i regnskabsåret, ellers slettes man automatisk. Der arbejdes med følgende kontingentgrupper: juniorer til og med 18 år og seniorkontingent. Der er kun 1 stemme pr. medlem. Familiemedlemmer er velkommen til foreningens arrangementer, men er uden stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 5 Medlemsrettigheder og pligter Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse samt at efterleve de pålæg bestyrelsen måtte give. I modsat fald træder paragraf 4 stk. 3 i kraft.

4 --- side Medlemmerne er berettiget til deltagelse i alle foreningens aktiviteter, herunder udstilling såfremt betingelserne for deltagelse i udstillingen opfyldes. 5 Regnskab og formue Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Foreningens regnskab er underlagt kassererens ansvar og han fører kassebog over samtlige foreningens indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab samt, i samarbejde med den øvrige bestyrelse, fremlægger forslag til budget for det kommende år på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren med forevisning af gyldigt medlemsbevis, tidligst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og vil i øvrigt være fremlagt på generalforsamlingen. Regnskabet skal være revideret af 2 revisorer, der ikke samtidigt kan være medlemmer af bestyrelsen. Formand og revisorer kan uvarslet anmode om forelæggelse af regnskabsmaterialet til gennemsyn og kontrol. Foreningens midler indsættes på bankkonti. Kassereren er bemyndiget til at foretage nødvendige regnskabsmæssige dispositioner via netbank. 6 Udstilling og fuglemarked Bestyrelsen tager selv bestemmelse om afholdelse af udstilling. Udstillingsregler og regler for 1.opdræt besluttes på generalforsamlingen. Foreningen er medlem af og medejer af Trekantens Fuglemarked og foreningens repræsentanter udpeges af bestyrelsen. Funktionstiden for medlemmerne er 1 år og genvalg kan foretages. Alle medlemmer af foreningen har pligt til at hjælpe til i forbindelse med afholdelse af udstillling og fuglemarked i fornøden omfang. 7 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige hverv. Formanden for eventuelle udvalg skal i størst muligt omfang komme fra foreningens bestyrelse. 8 Generalforsamling Stk 1 Tidspunkt og indkaldelse Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved meddelelse i vort medlemsblad, eller ved anden særskilt meddelelse til medlemmerne direkte.

5 --- side Generalforsamlingen indkaldes med minimum følgende dagsorden, herudover kan Bestyrelsen tilføje yderligere punkter til dagsordenen. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, supleanter, revisorer og revisorsupleanter. 7. Orientering fra udvalgsformændene 8. Eventuelt Alle medlemmer er stemmeberettiget når kontingentet er betalt senest den 31. januar før generalforsamlingen. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, herfra dog undtaget 12. Stk. 2 Kompetence Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Stk. 3 Gennemførelsen. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der afholdes de nødvendige valg. Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Hvert medlem har 1 stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt mindst et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal være godkendt af formand og kasserer før generalforsamlingen starter.

6 --- side Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling, der bekendtgøres som bestemt for den ordinære generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25% af medlemmerne indsender en motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden til foreningens formand, som så inden en måned fra den dag begæringen er modtaget, skal foranledige den ekstraordinære generalforsamling afholdt. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer med minimum 14 dages varsel. 9 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden sammen med 1 medlem af bestyrelsen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser. 10 Vedtægtsændringer Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling og der kræves vedtagelse ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer. 11 Kongresdelegerede Delegerede til kongressen vælges af bestyrelsen. Formanden er selvskreven til at deltage. 12 Opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted på en særlig indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Der kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede og at mindst 25% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, men der kræves at minimum 75% af de afgivne stemmer har stemt for at foreningen skal opløses. Besluttes det at opløse foreningen vil foreningens beholdning af bure og rekvisitter via forslag og beslutning på den opløsende generalforsamling blive tilbudt til andre fugleforeninger. Foreningens formue i form af kontanter og bankindestående m.m. vil blive overført til Landsforeningen Danske Fugleforeninger. Her skal midlerne henstå spærret i 3 år. I dette tidsrum kan en eventuel ny fugleforening som måtte opstå i Give, Vejle eller Kolding området søge om udbetaling af disse midler. Såfremt der er mere end en ansøgning overdrages midlerne forholdsmæssigt med 1/5 del til Give-området, 2/5 dele til Vejle området

7 --- side og 2/5 dele til Kolding området. Er der ingen ansøgning fra et område fordeles midlerne herfra ligeligt mellem de andre. 13 Voldgift Stridigheder om anvendelsen af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af en opmand udpeges han af dommeren i den retskreds foreningen ligger. 14 Vedtagelse Nærværende vedtægter er vedtaget den 04 / 02 generalforsamling. Vedtægterne træder i kraft samme dag på foreningens ordinære. Kaj Pedersen, dirigent Jørgen Erik Petersen, formand

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

den lille Jazz Avizz

den lille Jazz Avizz den lille Jazz Avizz Nr. 6. Januar 2007. 5. årgang 2 3 Den lille Jazz Avizz udgives af Aarhus Jazzklub i 3.000 eksemplarer to gange om året. Eller så længe vi har råd. Avisen tilrettelægges af klubbens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere