Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision."

Transkript

1 Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Vejle Idrætsråd. Initialer: VIR Stiftelsesår: 1. maj 2006 Idrætsrådets hjemsted er Vejle Kommune. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Vejle Kommune, at: - fremme idrætslivet i kommunen, - arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, - virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og - varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 3. Medlemmer 3.1. Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Vejle Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idræts Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger eller Dansk Firmaidrætsforbund, kan optages som medlem Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for idrætsrådet og skal være bilagt: - En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. - Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer og passive medlemmer. - Et eksemplar af foreningens vedtægt. Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold Bestyrelsen træffer foreløbig beslutning om optagelse, men den trufne afgørelse skal i hvert tilfælde godkendes på det først kom- Vedtægter for Vejle IdrætsRåd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Vejle IdrætsRåd Initialer: VIR Stiftelsesår: 1. maj 2006 Idrætsrådets hjemsted er Vejle Kommune 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådet er en sammenslutning af idrætsforeninger i Vejle Kommune og dets formål er at: - fremme idrætslivet i kommunen, - arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, - virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og - varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 3. Medlemmer 3.1. Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Vejle Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund, kan optages som medlem Skoler med idræt som væsentligt tilbud kan optages som passive medlemmer. Ligeledes kan enkeltperson og organisationer med interesse for idræt optages som passive medlemmer. Betingelser jvf. 3.3 gælder ikke for passive medlemmer. 3.3 Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Idrætsrådet og skal være bilagt:

2 mende repræsentantskabsmøde. 4. Udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. januar. - En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. - Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlem mer og passive medlemmer. - Et eksemplar af foreningens vedtægter. Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at frem sende oplysninger om ovennævnte forhold Bestyrelsen træffer foreløbig beslutning om optagelse, men den trufne afgørelse skal i hvert tilfælde godkendes på det først kom mende repræsentantskabsmøde. 4. Udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. januar. 5. Kontingent 5.1. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 5. Kontingent 5.1. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 6. Udelukkelse og eksklusion 6.1. Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse bevisligt skader idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten. 7. Repræsentantskabet 7.1. Repræsentantskabet er idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger kan møde med én repræsentant. Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer kan møde med to repræsentanter. Medlemsforeninger med flere end 450 aktive medlemmer kan møde 6. Udelukkelse og eksklusion 6.1. Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse bevisligt skader Idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion. Samme regler gælder for passive medlemmer Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. 7. Repræsentantskabet 7.1. Repræsentantskabet er Idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger kan møde med én repræsentant. Passive medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer kan møde

3 med tre repræsentanter Medlemsforeninger med flere end 1000 aktive medlemmer kan møde med fire repræsentanter 7.2. Idrætsrådets bestyrelse og medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde 8.1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt/elektronisk med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Godkendelse af nye medlemsforeninger 5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter 9. Valg af to revisorer og en suppleant 10. Eventuelt 8.2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet. 9. Repræsentantskabsmødets ledelse 9.1. Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning med to repræsentanter. Medlemsforeninger med flere end 450 aktive medlemmer kan møde med tre repræsentanter Medlemsforeninger med flere end 1000 aktive medlemmer kan møde med fire repræsentanter 7.2. Idrætsrådets bestyrelse og medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde 8.1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden ud gangen af marts. Mødet skal indkaldes elektronisk med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Årsrapport 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter 9. Valg af to revisorer og en suppleant 10. Eventuelt 8.2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentant skabsmødet. Indkomne forslag udsendes elektronisk til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet. 9. Repræsentantskabsmødets ledelse 9.1. Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning

4 om ændring af vedtægten og idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jf. 15 og Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 % af medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel. 11. Bestyrelsen Bestyrelsen er idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver Bestyrelsen består af syv medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formanden vælges særskilt hvert andet år i lige år Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 1 år ad gangen Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter idrætsrådet i henhold til vedtægterne. 12. Regnskab Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne Årsrapporten forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til om ændring af vedtægterne og idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jf. 15 og Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 % af medlemsforeningerne ind sender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes elek tronisk med tre ugers varsel. 11. Bestyrelsen Bestyrelsen er Idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer for eningen i alle forhold Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver Bestyrelsen består af syv medlemmer og vælges for to år ad gan gen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formanden vælges særskilt hvert andet år i lige år Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelses medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen sker på det ordinære re præsentantskabsmøde og gælder for 1 år ad gangen Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlem merne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Idrætsrådet i henhold til vedtægterne. 12. Årsrapport Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne Årsrapporten forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til

5 godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning og underskrift. Årsrapport samt forslag til budget udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde 13. Revision På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges på skift i lige og ulige år. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges for ét år af gangen Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 14. Tegning og hæftelse Idrætsrådet tegnes af formanden Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse af repræsentantskabet samt underskrift af et flertal af bestyrelsen Idrætsrådet hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt medlemsforeninger hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser. 15. Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 16. Opløsning Bestemmelse om idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning og underskrift. Årsrapport offentliggø res på Idrætsrådets hjemmeside senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde. 13. Revision På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges på skift i lige og ulige år. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten væl ges for ét år af gangen Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at be holdningerne er til stede Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse årsrapport og beholdninger. 14. Tegning og hæftelse Idrætsrådet tegnes af formanden Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse af repræsentantskabet samt underskrift af et flertal af bestyrelsen Idrætsrådet hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og udvalg samt medlemsforeninger hæfter ikke personligt overfor tredje mand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser. 15. Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabs møde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 16. Opløsning Bestemmelse om Idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær repræsentantskabs møde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af

6 stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller almen velgørende formål idrætsrådets formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde Den 1. maj 2006 de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uan set hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til ste de På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller alment velgørende formål Idræts rådets formue skal tilgå, herunder eventuel fast ejendom og løs øre. Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 26. februar 2015 Lars Dahl Nielsen Dirigent Kurt Søndergaard Formand Dirigent Formand På repræsentantskabsmøde den 27. februar 2014 er 12.3 afsnit 2 blevet ændret.

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere