ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf Epost INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: RH/EL/JP/JøA Fremrykning af rådighedsbeløb fra 212 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden - 28 til begyndende projektering af nyt Multimediehus. 1. Resume Århus Byråd vedtog i forbindelse med budget 24 at afsætte anlægsmidler på den 1-årige investeringsplan for Århus Kommune til et nyt Multimediehus. Baggrund for etableringen af et Multimediehus var, at Århus således kunne tiltrække og fastholde de mest talentfulde unge inden for kultur, IT og kompetenceudvikling. Huset skal rumme aktiviteter baseret på den nyeste forskning inden for informations- og kommunikationsteknologien samt biblioteksaktiviteter, som også mere og mere er baseret på de nye medier og de nyeste internetbaserede teknologier. Multimediehuset bliver således også et nyt hovedbibliotek. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 24 at afsætte i alt netto kr. 344 mio. (-prisniveau) til et nyt Multimediehus i perioden 26 til 212. Byrådet valgte af dette beløb at afsætte kr. 1,2 mio. (-prisniveau) i hvert af årene 26, 27 og 28 til begyndende projektering af et nyt Multimediehus. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget besluttet yderligere at fremrykke kr. 2,5 mio. i og tilsvarende beløb i 26 med henblik på at finde afklaring af starttidspunkt og placering af byggeriet på de bynære havnearealer samt undersøgelse af alternative samarbejdsformer i forbindelse med eventuelt kommende arkitektkonkurrence. Beløbene finansieres ved en fremrykning af rådighedsbeløb afsat i 212.

2 Århus Kommunes Biblioteker har udarbejdet en tidsplan med tilhørende budget for planlægningsprocessen i perioden Dette budget viser, at behovet for fremrykning afviger fra fremrykningen forudsat i budgetforliget for. En ændret fremrykning vil betyde en lavere renteudgift for Århus Kommune end forudsat i budgetforliget. I løbet af perioden - 28 vil behovet for eventuelt yderligere fremrykning blive vurderet. Det indstilles til Byrådet, at der fra rådighedsbeløbet afsat i 212 fremrykkes kr. 5, mio. og at der gives anlægsbevillinger på i alt kr. 8,6 mio. Derudover indstilles det, at Århus Kommunes Biblioteker bemyndiges til at overføre overskud eller underskud mellem årene uden yderligere godkendelse fra Byrådet. Ved underskud må der dog maksimalt overføres 4 % af årets bevilling og den samlede bevilling i årene - 28 skal overholdes. Den lavere renteudgift som følge af ændret fremrykning foreslås hensat på reservekonto og reserveret til eventuelt senere fremrykning af anlægsbeløb vedrørende Multimediehuset. 2. Tidligere beslutninger Spørgsmålet om et nyt Hovedbibliotek har tidligere været behandlet på Byrådets møder. Århus Kommunes Erhvervshandlingsplan Vækst i Århus III, som blev vedtaget på Byrådets møde den 12. september 21, indeholdt et initiativ om, at der skulle etableres et Multimediehus i Århus inden 28. Multimediehuset skulle bl.a. indeholde et nyt Hovedbibliotek. Den 31. oktober 21 fremsendte Biblioteksvæsenet en indstilling om udpegning af et område til Multimediehus. Den 19. december 21 vedtog Byrådet at udsætte beslutningen om udpegning af et område til Multimediehus, og lade indstillingen indgå i den budgetanalyse, som Byrådet ligeledes den 19. december 21 besluttede at gennemføre med henblik på at understøtte den politiske prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer. I 23 blev der med forliget d. 19. september vedrørende budget 24-7 vedtaget en 1-årig investeringsplan, Investeringer i fremtiden, hvor der samlet afsættes et rådighedsbeløb på netto kr. 344 mio. (-prisniveau) til opførelse af et Multimediehus. Den 28. april 24 vedtog Byrådet Århusmodel for borgerinddragelse, som er retningsgivende for borgerinddragelsen i Århus Kommune. Forligspartierne vedtog d. 18. august 24 Aftale om Erhvervshavnen og De Bynære Havnearealer. Aftalen betyder at det bliver muligt at gennemføre en yderligere etapevis udflytning fra Nordhavnen og deraf hurtigere omdannelse af De Bynære Havnearealer. Forligspartierne vedtog d. 17. september 24 i forbindelse med budget, at der allerede nu skal ske en afklaring af starttidspunktet for etablering af et nyt Multimediehus samt undersøges alternative samarbejdsformer. Det vedtages at fremrykke kr. 2,5 mio. til og kr. 2,5 mio. til 26 af det afsatte rådighedsbeløbet i 212. Forrentningen af de fremrykkede beløb finansieres via puljen til fremrykning af anlægsinvesteringer. Byrådet vedtog den 2. februar indstilling vedrørende aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn vedrørende principper for overtagelse af De Bynære Havnearealer. Den 2. april vedtog Byrådet indstilling vedrørende principbeslutning om at indlede et samarbejde med Arkitektskolen, Ingeniørskolen m.fl. som forberedelse til et udbud af Pier 2 og den nordlige bastion. 2

3 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1. Fra Hovedbibliotek til Multimediehus Den nuværende hovedbiblioteksbygning blev påbegyndt i 1931 og blev taget i brug i Bygningen var planlagt større end den endte med at blive opført. Den er senere udvidet tre gange, nemlig i 1965, 1967 og I dag har bygningen med tilbygninger et bruttoetageareal på ca. 9. kvm. Heraf er ca. 1. kvm, som anvendes til magasin, lydavisindlæsning og mødelokale, dog beliggende i bygningen Vestergade 55, som primært huser Fritids- og Kulturforvaltningen. Det resterende bruttoetageareal på ca. 8. kvm svarer eksklusive mure til et anvendeligt areal på kvm. Med den seneste bibliotekslov er der lagt op til, at bibliotekerne fremover skal sikre befolkningen adgang til et bredt spektrum af medier. Der er enighed om, at det er vigtigt, at Århus går et skridt videre og etablerer et hus, der fra starten er tænkt som et egentligt Multimediehus. Et sådant Multimediehus skal være lokomotiv for udviklingen lokalt og være med til at sætte dagsordenen nationalt og internationalt. Det er der både kultur-, erhvervs- og uddannelsespolitiske perspektiver i. Multimediehuset skal være et åbent, fleksibelt oplevelses- og videnscenter med særligt fokus på de nyeste kultur- og informationsbærende medier hovedbibliotek for Århus Kommune og centralbibliotek for regionen samt fungere som udgangspunkt for formidling af et bredt spektrum af medier og støtte for udviklingen af kompetencer på IT-området i Århus og i regionen en støtte for vækstlaget med hensyn til udvikling af IT-erhvervet i Århusområdet et borgervendt center for viden og kompetencer om medier og informations- og kommunikationsteknologi - herunder sikre kontakter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Endelig skal der satses på, at Multimediehuset bliver en bygning af høj æstetisk kvalitet og med signalværdi for Århus Den videre planlægning Byrådet har med vedtagelsen af budget besluttet, at et nyt Multimediehus skal placeres på de bynære havnearealer. Byrådet har samtidig besluttet, at der nu kan ske en afklaring af starttidspunktet på byggeriet. Som et led i denne afklaring skal der foretages en undersøgelse af alternative samarbejdsformer i forbindelse med kommende arkitektkonkurrence, herunder nye modeller for projektstyring. Det konkrete indhold i et nyt Multimediehus kan ikke lægges fast i detaljer på nuværende tidspunkt. Det er en afgørende forudsætning for relevansen af et Multimediehus, at det rummer udviklingsmulighederne mange år frem. Det skal have en fleksibilitet til at kunne tage hånd om de muligheder, som det fremtidige it- og mediebillede rummer. 3

4 Byrådet har ønsket, at man ved byggeriet af Multimediehuset skal undersøge alternative samarbejdsformer. Disse samarbejdsformer vil først blive fastlagt efter et indledende analysearbejde med hjælp fra eksterne proceskonsulenter. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udarbejde en detaljeret aktivitets- og tidsplan før anbefalingerne kendes. Derfor foreslår Århus Kommunes Biblioteker, at byrådet orienteres, så snart man har lagt sig fast på den videre proces efter anbefaling fra det eksterne rådgivningsfirma. Dette vil kunne ske medio 26. I efteråret 24 blev der nedsat en strategigruppe og en idégruppe. Strategigruppen består af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. Strategigruppen er rådgivende i forhold til Rådmanden. Denne gruppe har til formål at bidrage og inspirere med overordnede og langsigtede visioner for Multimediehusets funktion over for både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere. Strategigruppen vil løbende blive inddraget i idéudvikling, planlægning, arkitektkonkurrence, udvælgelsesproces mv. Idégruppens formål er at rådgive Stadsbibliotekaren omkring det konkrete indhold i Multimediehuset. Medlemmerne af idégruppen er udpeget blandt personer, der har demonstreret evner for innovation og nytænkning i deres daglige virke inden for områder som har relevans for Multimediehusets indhold. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan og et budget for planlægningen af Multimediehuset. I etableres et sekretariatet bestående af en projektleder, faglige ressourcer fra Hovedbiblioteket samt administrativ sagsbehandler fra Biblioteksvæsenets Forvaltning. Dette sekretariat har ansvaret for at planlægge og koordinere alle tiltag i forbindelse med processen både over for eksterne parter samt internt i Århus Kommune. Aktiviteterne i planlægningen fra - 28 inkluderer bl.a. møder i strategi- og idégrupperne samt afholdelse af workshops. Der vil blive indgået aftale med eksternt konsulentfirma, som skal udarbejde en beskrivelse af Multimediehusets rammer og ønskede funktioner samt komme med forslag til alternative samarbejdsformer. Når konsulentfirmaets anbefalinger kendes, vil den videre proces kunne fastlægges mere detaljeret herunder eventuel afholdelse af en international arkitektkonkurrence, valg af samarbejdsform og samarbejdspartner, projektering, byggeprogram mm.der vil i løbet at processen blive foretaget relevant borgerinddragelse i henhold til den Byrådsvedtagne Århusmodel for borgerinddragelse. 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Fremrykning af rådighedsbeløb I budgetforliget for budget 24 og blev det besluttet at fremrykke anlægsmidler til gennemførelse af planlægningsopgaven i perioden I tabel 1 ses fremrykningen i henhold til budgetforligene. Tabel 1: Oversigt over fremrykning i henhold til budgetforligene (1. kr. - Prisniveau ) Samlet for Rådigheds - Samlet rådig- 4

5 forlig 24 * forlig I alt budget beløb hedsbeløb * Fremrykningen af beløbene i budget blev vedtaget i budgetforliget 24. Med baggrund i tidsplanen er der udarbejdet budget for de enkelte aktiviteter i perioden. Dette budget ses i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over budget for anvendelse af midlerne (1. kr. - Prisniveau ) Aktiviteter Projektleder Faglig ressource i Hovedbiblioteket Administrativ ressource i Forvaltningen Strategi- og idegrupper samt workshops Borgerinddragelsesaktiviteter Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af konkurrencegrundlag Gennemførelse af international arkitektkonkurrence Begyndende projektering I alt I alt Som det ses, er der forskel i budgetforligenes fremrykning og det udarbejdede budget for de enkelte år, men ikke totalt for perioden. Det foreslås derfor, at den samlede fremrykning foretages i overensstemmelse med budgettet i tabel 2. Da fremrykning af midlerne fra budgetforlig 24 er vedtaget, foreslås fremrykning af midlerne fra budgetforlig foretaget i henhold til opstilling i tabel 3. Den foreslåede ændring af fremrykningen medfører lavere renteudgifter end forudsat i budgetforliget. Tabel 3: Forslag til fremrykning af midlerne fra budgetforlig (1. kr. - Prisniveau ) I alt i henhold til tabel Fremrykning Fremrykkede midler fra budgetforlig 24 (er vedtaget) Foreslået fremrykning af midler fra budgetforlig Samlet fremrykning

6 I henhold til tabel 3 foreslås det, at midlerne fra budgetforlig fremrykkes med kr. 1,691 mio til budget, kr. 1,622 mio til budget 26, kr.,822 mio til budget 27 og kr.,865 mio til 28. I løbet af perioden - 28 vil behovet for eventuelt yderligere fremrykning blive vurderet. Forrentning af de fremrykkede beløb er i henhold til budgetforliget finansieret via puljen til fremrykning af anlægsinvesteringer. Under budgetforligets forudsætninger for fremrykningen vil forrentningen udgøre kr.,79 mio. i og yderligere kr.,663 mio. i 26. Ved at godkende den foreslåede fremrykning vil renteudgiften blive kr.,163 mio. mindre. Det foreslås, at den mindre renteudgift hensættes på en reservekonto og at beløbet reserveres til eventuelt senere fremrykning af anlægsbeløb til projektering vedrørende Multimediehuset. 4.2 Frigivelse af anlægsbevilling Udover forslaget til fremrykning af midlerne fra budgetforlig foreslås de fremrykkede midler i hver af årene i henhold til tabel 3 frigivet ved anlægsbevilling. Den udarbejdede tidsplan indeholder de aktiviteter i de enkelte år, som Århus Kommunes Biblioteker vurderer på nuværende tidspunkt. Det er muligt, at det i løbet af processen i - 28 viser sig hensigtsmæssigt at ændre aktiviteterne eller tilføje nye aktiviteter. Det kan betyde, at de faktiske udgifter og aktiviteterne i de enkelte år afviger fra anlægsbevillingen i de enkelte år. Det foreslås derfor, at Århus Kommunes Biblioteker bemyndiges til at overføre overskud eller underskud mellem årene - 28 uden yderligere godkendelse fra Byrådet. Ved underskud må der dog maksimalt overføres 4 % af årets bevilling. Den samlede bevilling i årene - 28 skal overholdes. Der vil blive redegjort herfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen hvert år. 4.3 Rådighedsbeløbet til grundanskaffelse På Byrådets møde den 2. april blev indstilling vedrørende udbud af pier 2 og den nordlige bastion vedtaget. I indstillingen er der beskrevet følgende omkring bygherrens forpligtelse vedrørende byggemodning af grunden: Det er forudsat, at arealet overtages, som det henligger - dog således at Århus Kommune fremfører alle forsyninger til området. Byggemodningen med kanaler, belægninger, p-kælder mv påhviler således den kommende bygherre/udvikler. I rådighedsbeløbet til Multimediehuset er afsat kr. 22,5 mio. (-prisniveau) til anskaffelse af grund inklusiv byggemodning. I samarbejde med Borgmesterens Afdeling arbejdes der på at finde en løsning på de økonomiske forudsætninger for køb af areal til Multimediehuset. 5. Konsekvenser i forhold til mål Følgende særlige indsatsområde er vedtaget i budget : 6

7 Der arbejdes for, at Hovedbiblioteket får tidssvarende bygningsmæssige rammer. Der arbejdes videre med en løsning, hvor Hovedbiblioteket indgår i et Multimediehus. Vedtagelsen af denne indstilling bidrager til opfyldelse af indsatsområdet. 6. Beslutningspunkter Det indstilles, 1. at der fra rådighedsbeløbet afsat i 212 fremrykkes kr. 5, mio. fordelt med kr. 1,691 mio. til budget, kr 1,622 mio. til budget 26, kr.,822 mio. til budget 27 og kr.,865 mio. til budget 28, 2. at der gives anlægsbevillinger på kr. 1,691 mio. i budget, kr 2,823 mio. i budget 26, kr. 2,23 mio. i budget 27 og kr. 2,66 mio. i budget 28, 3. at Århus Kommunes Biblioteker bemyndiges til at overføre overskud eller underskud mellem årene - 28 uden yderligere godkendelse fra Byrådet. Ved underskud må der dog maksimalt overføres 4 % af årets bevilling, 4. at den mindre renteudgift på kr.,163 mio som følge af ændret fremrykning, hensættes på en reservekonto til brug for eventuelt senere fremrykning af anlægsbeløb vedrørende Multimediehuset 5. og at Byrådet orienteres medio 26 om rådgivningsfirmaets anbefalinger og biblioteksvæsenets forslag til den videre proces frem mod realiseringen af Multimediehuset. Torben Brandi Nielsen / Rolf Hapel 7

8 Bevillingskema følger originalsag 8

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere