Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvandsressourcen i Tønder Kommune"

Transkript

1 Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne sandaflejringer udgør en væsentlig fremtidig drikkevandsressource. Den geologiske lagserie I Tønder Kommune udgøres den dybereliggende undergrund af vekslende sandede og lerede aflejringer fra tidsperioden Miocæn for 6-23 millioner år siden. Aflejringerne blev afsat i havet, og deres karakter afspejler de forhold, de blev aflejret under. De lerede aflejringer blev afsat i havet på dybt og roligt vand, mens de sandede aflejringer blev aflejret på grænsen mellem land og hav i delta- og oddedannelser. De forskellige aflejringssituationer skyldes overvejende variationer i det globale havniveau forårsaget af klimavariationer. Figur 1 Stratigrafi for undergrunden i Jylland i et snit fra sydvest mod nordøst. Fra Rasmussen et al På figur 1 er en oversigt over undergrundens aflejringer vist i et snit fra sydvest til nordøst, mens den geografiske fordeling af aflejringerne er vist i figur 2. De dybeste aflejringer udgøres af lerede aflejringer fra Vejle Fjord Formationen og Brejning Ler, som findes udbredt i den sydlige del af Jylland. Disse aflejringer er afsat i havet for ca millioner år siden, og store dele af Jylland var på dette tidspunkt dækket af hav. På grænsen mellem hav og landområde blev der samtidigt i to store deltaområder ved Ringkøbing og Brande afsat sandede aflejringer fra Billund Formationen. Som følge af klimaændringer, faldt havniveauet, og kystlinien bevægede sig mod sydvest. For ca. 21 millioner år siden blev det jyske område atter dækket af hav, idet en temperaturstigning på ca. 2 C forårsagede afsmeltning af iskapper på jorden og dermed et stigende havniveau. I dette hav blev den lerede Klintinghoved Formation afsat. På grænsen mellem hav og landområde startede udbygningen af store deltaområder atter for ca millioner år siden, hvor de sandede aflejringer fra Bastrup Formationen blev afsat. For ca. 18 millioner år steg det globale havniveau atter som følge af klimatisk opvarmning, og det jyske område blev atter dækket af hav, hvori den lerede Arnum Formation blev afsat. På grænsen mellem hav og landområde blev de sandede aflejringer fra Odderup Formationen afsat i kystnære områder for ca millioner år siden. Tyngden af de store mængder aflejringer, der var blevet afsat i det sydvestjyske område, bevirkede, at en kraftig indsynkning fandt sted. Derfor blev området atter overskyllet af hav, og de lerede aflejringer fra Hodde, Ørnhøj og Gram Formationerne blev afsat heri for ca. 7,5-15 millioner år siden. Fra Gram Formationen er hvalskeletterne i Gram Lergrav kendte. Øverst i lagserien Juni Grontmij

2 findes endeligt den sandede Marbæk Formation, der blev afsat i det kystnære område for ca. 7,5-8 millioner år siden. På dette tidspunkt udgjorde stort set hele Jylland et landområde, og slutningen af den miocæne periode er da også karakteriseret ved et globalt havniveaufald på 90 meter. Figur 2 Fordeling af undergrundens aflejringer i Jylland samt formodet placering af kystlinie. Stratigrafiske betegnelser stammer fra figur 1. Modificeret fra Rasmussen et al Undergrunden i Tønder Kommune er endvidere præget af dybe forkastninger, f.eks. Rømø-forkastningen og de forkastninger, der omkranser Tønder Graven. Disse forkastninger, der ikke er aktive i dag, har dog sat sit præg på lagserien. I de sidste ca. 2 millioner år har klimaet på jorden vekslet mellem varme (mellemistider) og kulde (istider). I figur 3 ses en oversigt over de forskellige istider og mellemistider i Danmark. Under istiderne var Danmark under tiden helt eller delvist dækket at enorme gletschere, svarende til Indlandsisen på Grønland. Gletscherne strømmede ned over det danske landområde fra det Skandinaviske højland. I mellemistiderne steg temperaturen, isen smeltede tilbage og det danske landområde blev dækket af skov. I de to sidste mellemistider blev dele af landet, herunder dele af Tønder Kommune, dækket af hav. Juni Grontmij

3 Tid Navn Startede for Holocæn Flandern mellemistid Ca år Pleistocæn Weichsel istid Ca år siden Eem mellemistid Saale istiden Holstein mellemistid Elster istiden Cromer Kompleks Ca år siden Ca år siden Ca år siden Ca år siden Ca år siden (ca. 4 mellemistider og ca. 4 istider) Menap istiden Ca år siden Figur 3 Oversigt over istider og mellemistider Landskabet i Tønder Kommune udgøres, som det ses af figur 4, af afrundede bakkeøer omgivet af flade smeltevandssletter eller hedesletter. Bakkeøerne er rester af et gammelt istidslandskab fra Saale istiden, mens de omkringliggende smeltevandssletter er yngre og stammer fra den sidste istid, Weichsel istiden. Længst mod vest findes marsklandskabet, der startede sin oprindelse efter istiden i Holocæn. Figur 4 Kort over landskabsformer i Tønder Kommune. Fra Smed Juni Grontmij

4 Det danske landskab er et istidslandskab med de landskabselementer, som i dag kan iagttages foran isen på både Island og Grønland. Umiddelbart foran gletscherranden skubbes en randmoræne op af de enorme kræfter, som en gletscher besidder. Foran randmorænen breder smeltevandssletten sig, hvor smeltevand fra gletscheren føres væk via flodsystemer. Smeltevandet i floderne bærer en masse materiale med sig i form af ler, sand, grus og til tider også store sten, som aflejres på smeltevandssletten. Under selve gletscheren aflejres moræneaflejringerne, som er en blanding af ler, sand, grus og sten i forskellig størrelse. På bakkeøerne består både de overfladenære og de dybereliggende jorde af vekslende moræneaflejringer og smeltevandsaflejringer. De overfladenære jorde på de omkringliggende smeltevandssletter består overvejende af smeltevandssand og grus, mens de dybereliggende aflejringer veksler mellem moræne- og smeltevandsaflejringer i form af sand, ler og grus. Under nogle af istiderne blev der udgravet dybe dale i landskabet, som efterfølgende blev fyldt op med særligt sand og grus. Dalene er 100 til 400 m dybe, og nogle når helt ned i den miocæne undergrund. Dalene kan ikke erkendes i det nuværende landskab. Disse begravede dale findes, som det ses af figur 5, flere steder i kommunen, her iblandt i kommunens nordøstlige del omkring Agerskov og i den sydlige del af kommunen omkring Tønder, Højer, Møgeltønder, Abild og Bredebro. Figur 5 Kort over begravede dale i Tønder Kommune. Fra Jørgensen og Sandersen Juni Grontmij

5 Figur 6 Kort over geologiske interesseområder i Tønder Kommune. Fra miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-geologiske-interesser I Tønder Kommune findes, som det ses af figur 6, en række geologiske interesseområder. Nationale geologiske interesseområder (NGI), nationalt kystlandskab (NK) og internationale Geo Sites (GS) omfatter: Vadehavet (Vadehavet, marsken og barriereøer) Vongshøj-Tornskov (Randmorænebakke fra Saale istiden) Draved Skov og Kongens Mose (postglacial uberørt mose- og skovområde) Jejsing Bakkeø (bakkeø med mulig Eem kystklint) Tønder Marsken samt Emmerlev Klev Desuden findes de regionale geologiske interesseområder Rømø (klitlandskab) Ballum Forland (marskforland) Branderup og Mårbæk Bjerg (bakkeøer) Brede Å (markant ådal og bakkeø) Du kan finde mere information om de geologiske interesseområder på nmarkjylland/. Juni Grontmij

6 Grundvandsmagasinerne I Tønder Kommune indvindes grundvandet fra vandførende jordlag i flere dybder. Grundvandsmagasinerne i kommunen udgøres dels af sandede og grusede istidsaflejringer, som udgør de øvre grundvandsmagasiner, mens de nedre grundvandsmagasiner udgøres af de dybereliggende sandede aflejringer fra særligt Billund Sand og Bastrup Sand. De sandede istidsaflejringer kan opdeles i 4 enheder, hvoraf de to øverste sandenheder ikke er interessante i forhold til drikkevandsindvinding, da de ligger nær terræn, er dårligt beskyttede mod nedsivende forurening og til en vis grad allerede er belastet med bl.a. nitrat. Istidsaflejringernes 2 nederste sandenheder omfatter dels et arealmæssigt udbredt sandlegeme og dels sandet fyld i de begravede dale. Sandenhederne er godt beskyttede mod nedsivende forurening. Herfra finder en stor del af vandindvindingen allerede sted. De sandede aflejringer i særligt Bastrup Formationen, men også Billund Formationen, udgør en væsentlig fremtidig drikkevandsressource, hvor de væsentlige kvaliteter omfatter den store arealmæssige udbredelse, den dybe beliggenhed og en formodet god kvalitet af grundvandet. Kun en lille del af drikkevandsindvindingen finder sted fra disse lag. Grundvandsmagasinerne afgrænses nedefter af de lerede aflejringer i Vejle Fjord Formationen og Brejning Ler. Under dette niveau er vandindvinding ikke interessant. Hvilke grundvandmagasiner anvendes til indvinding af drikkevand Den overvejende del af drikkevandsindvindingen i Tønder Kommune finder, som det ses af figur 7, sted fra de nedre, sandede istidsaflejringer. Indvinding fra overfladenære og dårligt beskyttede grundvandsmagasiner finder sted ved 4 af vandværkerne, mens 5 vandværker i den nordlige del af kommunen indvinder fra dybe miocæne grundvandsmagasiner. Juni Grontmij

7 Vandværk Agerskov Overfladenært sand Istidsaflejringer Dybtliggende sand Istidsaflejringer Dybtliggende sand Miocæn Arrild Ballum Bedsted Borg Branderup Bredebro Daler Døstrup Frifelt Gasse Højer Kisbæk Lovrup Løgumgårde Løgumkloster Rejsby Renbæk Rørkær-Jejsing Sdr. Sejerslev Skærbæk Toftlund Tønder Figur 7 Oversigt over de grundvandsmagasiner som anvendes til drikkevandsindvinding af vandværkerne i Tønder Kommune Juni Grontmij

8 Hvor stor er udnyttelsen af magasinerne Staten har opgjort udnyttelsen af grundvandsmagasinerne i vandplanerne for hhv. Vadehavet og Vidå Kruså. Den årlige indvinding af grundvand udgør mellem 5 og 25 % af grundvandsdannelsen. Udnyttelsen er størst i det dybe grundvandsmagasin (istidsaflejringer). Her udgør den årlige indvinding af grundvand mellem % af grundvandsdannelsen. I de øvrige magasiner overstiger udnyttelsen ikke 15 %. Markvanding udgør den største del af grundvandsindvindingen i Tønder Kommune (se vandforbrug). Markvandingen forgår primært fra de øvre og dybe grundvandsmagasiner af istidsaflejringer. Disse magasiner står i kontakt med vandløbene i området og der er flere vandløb i Tønder Kommune, hvor grundvandsindvindingen medfører en uacceptabel påvirkning af vandføringen i vandløbene. Se mere omkring udnyttelsen af grundvandsmagasinerne i Statens Vandplaner for Vadehavet og Vidå-Kruså på Beskyttelsen af magasinerne Grundvandsmagasinerne beskyttes naturligt af de lerlag, der dækker magasinerne. Lerlagenes beskyttende evne afhænger af lerlagets tykkelse, om leret er homogent eller opsprækket, om leret er fedt eller sandet eller måske ligefrem indeholder linser af sand, og ikke mindst om lerlaget er sammenhængende over et større område. Lerlagets beskyttende evne er afgørende for, hvor langsomt vand fra overfladen trænger ned igennem leret og dermed hvor godt vandet bliver filtreret undervejs ned til grundvandsmagasinet. I Tønder Kommune ligger de 2 øverste sandenheder i istidsaflejringerne mere eller mindre i terrænoverfladen (f.eks. på smeltevandssletterne), og disse sandlag har ingen naturlig beskyttelse. Istidsaflejringernes nederste sandlag og de sandede miocæne aflejringer (Bastrup og Billund formationerne) har derimod en god naturlig beskyttelse i form af de tykke lerlag, der ligger herover. Dog kan de begravede dale, som skærer sig ned gennem både lerlag og sandlag, være en motorvej for vandet fra terrænoverfladen og direkte ned i de dybeste magasiner. Referencer Jørgensen, F. og Sandersen, P., 2009: Kortlægning af begravede dale i Danmark, opdatering Geus. Rasmussen, E. S., Dybkjær, K. og Piasecki, S., 2010: Lithostratigraphy of the Upper Oligocene Miocene succession of Denmark. Geological Survey of Denmark Bulletin 22. Smed, P., 1979: Landskabskort over Danmark, Blad 3 Sønderjylland, Fyn. Geografforlaget. Juni Grontmij

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør Knud Erik S. Klint (GEUS) 2.1 Indledning Den geologiske variabilitet inden for undersøgelsesområderne er af afgørende

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Tre cykler, sommer og en istid

Tre cykler, sommer og en istid 6 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 0 0 7 K L I M A T E M A Tre cykler, sommer og en istid Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Vadehavsregionen. Et kulturlandskab i verdensklasse

Vadehavsregionen. Et kulturlandskab i verdensklasse Vadehavsregionen Et kulturlandskab i verdensklasse 541 TRYKSAG 457 KOLOFON INDHOLD Udgivelse og copyrights: Hovedredaktion: Engelsk tekstredigering Det Hollandske Vadehavsakademi, Leeuwarden Det Fælles

Læs mere

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København 2012-03-29 KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere