VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere"

Transkript

1 VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

2 velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og behandling. Denne udvikling vil sætte den offentlige økonomi under pres i fremtiden. Velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger kan øge kvaliteten i behandlingen samtidig med, at de bidrager til en mere effektiv opgavevaretagelse. Velfærdsteknologi er dermed en væsentlig del af løsningen på de økonomiske udfordringer, som ikke kun Danmark, men også store dele af den vestlige verden står over for i de kommende år. Velfærdsteknologi har længe stået højt på den politiske dagsorden. Hidtil har initiativerne dog været begrænset til positive hensigtserklæringer og mindre udviklingsprojekter på regionalt eller lokalt niveau. Hvis Danmark skal udnytte potentialet ved velfærdsteknologiske produkter og løsninger, skal der handles nu. Der er behov for en landsdækkende strategi for en systematisk anvendelse af velfærdsteknologiske produkter og løsninger. DI har derfor udviklet 12 konkrete anbefalinger, der kan bidrage til at få forløst det velfærdsteknologiske potentiale både i forhold til en bedre og billigere velfærdsservice herhjemme og i forhold til en succesfuld eksport. Potentialet indfries med mere samarbejde og en bedre anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Anbefalingerne er rettet mod politikere og indkøbere i stat, kommuner og regioner, som sammen med virksomhederne skal bidrage til, at velfærdsteknologi bliver en succes. April 2013 Tine Roed Direktør

3 Indhold 5 velfærdsteknologi er en del af løsningen 7 hvad er velfærdsteknologi 8 12 anbefalinger 1 Udvikling i tæt relation til den daglige drift 2 Uddannelser skal være på plads 3 Infrastrukturen skal være klar 4 Der skal anvendes internationale standarder og standardiserede aftaler 5 Totaløkonomisk vurdering 6 Øget samarbejde på tværs 7 Sammenhæng mellem investering og gevinster 8 Implementering af samlede servicekoncepter 9 Tværgående udbud på baggrund af funktionsbeskrivelser ) Øget brug af kontrakter med incitamenter Styrkelse af udbudsfaglige kompetencer og videndeling Der skal indkøbes både færdigudviklede og innovative produkter 22 hvordan bliver velfærdsteknologi en succes i danmark? Udgivet af DI Redaktion: Mille Keller Holst og Lars Bech-Jørgensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN velfærdsteknologi 3

4 velfærdsteknologi er en del af løsningen Velfærdsteknologi gør det muligt at levere en bedre pleje og omsorg til flere for de samme penge. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at velfærdsteknologi kan være med til at skabe nye og mere effektive arbejdsgange og forøget kvalitet i behandlingen. Det er derfor forventningen, at velfærdsteknologi rummer et stort potentiale for effektivisering i den offentlige sektor og samtidig et stort potentiale for vækst i virksomhederne og øgede muligheder for eksport. Hvis dette store potentiale for velfærdsteknologi skal realiseres, bør private virksomheder inddrages i hele forløbet. Private leverandører kan i et konstruktivt samarbejde med den offentlige sektor bidrage til at udvikle og implementere fremtidens sundheds- og velfærdsydelser. Dermed er de med til at sikre en bedre borger- og patientservice inden for den stramme økonomiske ramme, som fremtidens velfærdssamfund skal operere under. Den offentlige sektor er den altdominerende aftager på det danske marked, og derfor er den offentlige sektor også en afgørende spiller, hvis velfærdsteknologi skal udbredes systematisk. Samtidig øger salget af velfærdsteknologiske produkter og løsninger til den offentlige sektor i høj grad virksomhedernes muligheder for at eksportere både nye produkter og serviceløsninger men også kendte og velafprøvede teknologier. velfærdsteknologi 5

5 hvad er velfærdsteknologi Velfærdsteknologi er en fællesbetegnelse, som omfatter både fysiske produkter (herunder også løsninger kombineret med lægemidler), itsystemer og totale serviceløsninger (hvor teknologi og serviceløsninger kombineres), der understøtter hverdagsfunktioner relateret til borgerens sundhed og velfærd. De forskellige produkter og løsninger bidrager til at fremme sundhed, selvværd og selvhjulpenhed hos den enkelte samt øger kvaliteten af plejen og omsorgen ved at: > > Forebygge, diagnosticere eller behandle sygdomme f.eks. blodtryksmålingsapparater, blodsukkermålingsudstyr eller kunstige hofter > > Afhjælpe eller yde assistance til personer med psykiske, sanse- eller bevægelsesmæssige handicap f.eks. kørestole eller høreapparater > > Effektivisere opgavevaretagelsen og aflaste personalets fysiske opgaver f.eks. elektroniske patientjournaler eller løftelifte Mere konkret bidrager velfærdsteknologiske serviceydelser og produkter til at øge kvaliteten og effektiviteten inden for eksempelvis forebyggelse, pleje, omsorg og sygdomsbehandling. Teknologien fremmer typisk borgerens tryghed, sikkerhed, sociale netværk, daglige virke eller grundlæggende mobilitet og er især rettet mod borgere med eksempelvis kroniske sygdomme, handicap, plejebehov eller genoptræningsbehov. velfærdsteknologi 7

6 12 anbefalinger DI s 12 anbefalinger skal bidrage til øget udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske produkter og løsninger i både stat, regioner og kommuner. Anbefalingerne tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer i forløbet fra udviklingsprojekt over implementering i stor skala til eksport af velfærdsteknologiske produkter og løsninger. Anbefalingerne fordeler sig i tre faser Udviklingsprojekter > implementering i stor skala > eksport Anbefaling 1 6 Omhandler udviklingsprojekter Anbefaling 7 11 Vedrører implementering i stor skala Anbefaling 12 Vedrører eksportfasen > > Anbefaling 1 Udvikling i tæt relation til den daglige drift Udviklingen af velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger skal ske i tæt relation med den daglige drift. Kun ved at udvikle løsningerne med udgangspunkt i de sammenhænge, hvor de skal bruges, vil de bidrage til at skabe den nødvendige værdi for brugerne (borgere eller medarbejdere). Udvikling i tæt relation til den daglige drift vil også være med til at øge brugernes mulighed for at få indflydelse på, at produkterne efterfølgende lever op til de krav, som brugerne stiller. Løsningerne skal designes således, at brugerne (borgere og medarbejdere) kan anvende og betjene produktet eller løsningen uden unødig lang instruktion. Det er afgørende, at brugernes tekniske kunnen og funktionsevne tages i betragtning, når løsningen udvikles. Derfor er det også afgørende, at private virksomheder inddrages i den daglige drift på både hospitaler og plejehjem. Private kan også involveres ved, at der på hospitaler og større plejehjem bliver skabt plads til og mulighed for, at virksomhederne kan etablere egentlige arbejdspladser ude på de offentlige institutioner i forbindelse med udviklingen. > > Anbefaling til politikerne: Private virksomheder skal inddrages i den daglige drift på hospitaler og plejecentre, og der skal være plads til fælles udviklingsprojekter på universiteter, hospitaler og på større kommunale institutioner. Eksempel I Region Sjælland har man besluttet, at private leverandører skal overtage ansvaret for opgaverne i udvalgte lægepraksis og på udvalgte hospitalsafdelinger. Herudover har en privat leverandør tidligere været involveret i varetagelsen af MR-scanninger på Aabenraa Sygehus i Region Syddanmark. 8 velfærdsteknologi velfærdsteknologi udviklingsprojekter 9

7 > > Anbefaling 2 > > ANBEFALING 3 Uddannelser skal være på plads Der vil være behov for, at de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser og professionsuddannelser tilpasses fremtidens anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, og samtidig skal mulighederne for efteruddannelse på området øges. Medarbejderne skal være trygge ved at inddrage de velfærdsteknologiske produkter og løsninger og udnytte teknologiernes muligheder for at give borgerne en pleje og omsorg af højeste faglige kvalitet. > > Anbefaling til politikerne: Uddannelsestilbud skal afspejle fremtidens krav til anvendelse af velfærdsteknologi. Infrastrukturen skal være klar Det er afgørende, at den grundlæggende digitale infrastruktur ikke bremser udviklingen og brugen af velfærdsteknologi. Det skal sikres, at de nødvendige behov for infrastruktur er til stede eksempelvis tilstrækkelig mobil- og netdækning i forbindelse med telemedicinske løsninger. > > Anbefaling til politikerne: Den digitale infrastruktur skal være klar til velfærdsteknologiske løsninger. 10 velfærdsteknologi udviklingsprojekter velfærdsteknologi udviklingsprojekter 11

8 > > Anbefaling 4 > > Anbefaling 5 Der skal anvendes internationale standarder og standardiserede aftaler Som det allerede er beskrevet i regeringens handlingsplan for telemedicin, skal internationale standarder altid anvendes i forbindelse med udvikling af velfærdsteknologiske løsninger herunder særligt telemedicinske løsninger. Derfor bør arbejdet med implementering af standarder fra Continua Health Alliance fortsat støttes. Continua Health Alliance er en nonprofit forening og består på verdensplan af over 200 virksomheder herunder flere danske. Målet er at etablere et system af standarder for personlige sundhedssystemer, der gør systemerne indbyrdes kompatible og dermed vil lette og fremme arbejdet med sundhed og velfærd. Samtidig bør der udvikles en standardiseret samarbejds- og udviklingsaftale, der kan indgås i forbindelse med udviklingsprojekter, hvor både den offentlige myndighed og private virksomhed(er) deltager. Standardisering af samarbejdsaftalen skal sikre, at der ikke bruges unødige ressourcer på juridiske afklaringer i forbindelse med hvert projekt, samt at der ikke opstår tvivlsspørgsmål omkring rettighederne mv. > > Anbefaling til politikerne: Der skal stilles krav om anvendelse af internationale standarder, og der skal udvikles standardiserede aftaler for udviklingsprojekter mellem offentlige og private. Der skal stilles krav til, at indkøbte produkter og systemer lever op til internationale standarder, når disse er tilgængelige. Totaløkonomisk vurdering I forbindelse med udviklingsprocessen af de velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger skal der udarbejdes en totaløkonomisk vurdering af løsningen. En vurdering, der både ser på totaløkonomien i selve produktets levetid, men også ser på de samlede totaløkonomiske fordele og omkostninger. Langt fra alle virksomheder har udarbejdet økonomiske beregninger for, hvad den offentlige sektor kan spare ved at anvende virksomhedens teknologi eller serviceløsninger. Disse beregninger kan dog være afgørende, når virksomheden skal afsætte produkter eller services til andre kunder eller på andre markeder. Derfor er det centralt, at det offentlige og virksomhederne i fællesskab kan dokumentere, at nye løsninger bidrager effektivt til at løse fremtidens økonomiske udfordringer. Nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger skal bidrage til en bedre service til flere inden for den samme økonomiske ramme. Derfor er det også afgørende, at de økonomiske effekter både positive og negative i forbindelse med implementeringen, driften og vedligeholdelsen af en ny teknologi er dokumenteret og omfatter levetidsomkostningerne. Totaløkonomiske vurderinger skal anvendes som beslutningsværktøj. Eksempel En business case fra Fonden for velfærdsteknologi viser, at implementering af telemedicinsk sårvurdering over årene giver en nettobesparelse på 1,8 mia. kr. hovedsagligt i kommunerne. Samtidig viser business casen, at der er breakeven på udgifterne allerede efter år velfærdsteknologi udviklingsprojekter velfærdsteknologi udviklingsprojekter 13

9 > > Anbefaling 6 Øget samarbejde på tværs Danmark er i international sammenhæng at betragte som et lille marked. Det skal derfor sikres, at der ikke er en uhensigtsmæssig spredning af ekspertise og erfaringsopsamling. Derfor er det afgørende med et velfungerende samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner. Eksempelvis bør regionerne samarbejde på tværs om udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med byggeriet af de nye sygehuse. I forlængelse heraf bør det sikres, at alle regioner opfylder målene for anvendelsen af teknologi i forbindelse med byggeri af de nye sygehuse. Dette kan ske ved, at regionerne forpligtes til at følge de retningslinjer, der lægges ind i den nationale strategi for sundheds-it, som regeringen offentliggør i Forpligtigelsen til at samarbejde og øge videndelingen på tværs af regionerne og kommunerne fastlægges i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og henholdsvis Danske Regioner og KL. Der skal udvikles succeskriterier for samarbejdet således, at der kan ske en konkret opfølgning på, om samarbejdet mellem og på tværs af kommuner og regioner fungerer tilfredsstillende. Opfølgningen bør forankres centralt, eksempelvis i Økonomi- og Indenrigsministeriet. > > Anbefaling til politikerne: Der skal opstilles mål for samarbejdet både tværkommunalt og tværregionalt og mål for anvendelsen af teknologi. 14 velfærdsteknologi udviklingsprojekter velfærdsteknologi 15

10 > > Anbefaling 7 > > Anbefaling 8 Sammenhæng mellem investering og gevinster Det er afgørende, at der er en sammenhæng mellem investeringen og gevinsterne ved implementering af velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger. Det er således væsentligt, at henholdsvis kommuner, regioner og stat hver især har de rette incitamenter til at foretage investeringen og implementeringen af velfærdsteknologi. I de tilfælde, hvor der ikke er en sammenhæng mellem investering og gevinst inden for de aktuelle administrative skel, er det nødvendigt at skabe de rette incitamenter. Hvis eksempelvis en kommune foretager investeringen i ny teknologi, skal kommunen også have del i gevinsten, selvom investeringen bidrager til at reducere regionens udgifter. Derfor er det afgørende, at regeringen sørger for at følge op på de anbefalinger, der kommer fra Udvalget for bedre incitamentsstrukturer i sundhedsvæsnet i løbet af 2013, så der kan skabes en hensigtsmæssig indretning af incitamentsstrukturen i sundhedsvæsnet. Når f.eks. forebyggelsesindsatsen er forankret i kommunerne, bør de også have incitamenter til at investere i velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der forebygger behandlinger på hospitalerne. På samme måde bør de økonomiske effekter på eksempelvis kommunernes genoptræningsopgave afklares, når regionerne indfører mere skånsomme behandlingsformer. > > Anbefaling til politikerne: Der skal skabes incitamenter også økonomiske til at samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner om investeringer i velfærdsteknologi. Der skal øget fokus på samarbejde hen over sektorgrænser særligt mellem regioner og kommuner. Implementering af samlede servicekoncepter Det er ofte afgørende, at de forskellige velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger tænkes ind i et samlet servicekoncept, hvor flere leverandører kan bidrage til en serviceløsning. Før potentialet af et velfærdsteknologisk produkt kan realiseres fuldt ud, kræver det, at arbejdsgangene tilpasses produktet. Derfor bliver implementeringen af flere forskellige produkter og løsninger også hurtigt en kompleks og kompliceret affære, der oftest kan løftes bedst i en samlet serviceløsning. I et servicekoncept bliver arbejdsgangene tilpasset de velfærdsteknologiske produkter og løsninger, så potentialet realiseres bedst muligt. Der vil ske en løbende tilpasning og optimering af konceptet og de forskellige teknologier, hvorved der opnås et problemfrit samspil mellem forskellige teknologier og funktioner i konceptet. Effektive servicekoncepter har desuden et eksportpotentiale for både serviceleverandøren og leverandørerne af de forskellige teknologier, da serviceleverandører typisk vil anvende de samme produkter i den service, de leverer andre steder. Der skal udbydes samlede og tværgående opgaver, der åbner for udviklingen af servicekoncepter eksempelvis alle funktioner på et plejecenter. Eksempel I servicekoncepter betragtes de forskellige opgaver som en del af et samlet forløb, hvor fokus er på en god og omkostningseffektiv service til borgerne. Servicekoncepter integrerer dermed opgaver, som traditionelt er varetaget af forskellige faggrupper. Eksempelvis ses tidsbestilling, modtagelse, behandling og opfølgning i et patientforløb typisk som selvstændige opgaver, mens de i et servicekoncept er elementer i én samlet service. 16 velfærdsteknologi implementering velfærdsteknologi implementering 17

11 > > Anbefaling 9 > > Anbefaling 10 Tværgående udbud på baggrund af funktionsbeskrivelser Implementeringen af velfærdsteknologiske produkter og serviceløsninger i den daglige drift sker bedst ved tværgående udbud af samlede løsninger på baggrund af funktionsbeskrivelser. Detaljerede udbudskrav spænder ofte ben for den innovative udvikling og de private virksomheders investeringer. Stat, regioner og kommuner bør derfor i stedet benytte funktionskrav i beskrivelsen af ydelserne. Ved at anvende funktionsbeskrivelser i stedet for procesbeskrivelser i udbudsmaterialet vil fokus være på de aktiviteter, der skaber værdi for borgerne - frem for på besparelser på de eksisterende arbejdsgange. Derudover vil de private virksomheder med funktionsbeskrivelser få mulighed for at bruge de erfaringer og kompetencer, de allerede har, hvilket kan bidrage til øgede effektiviseringer og produktivitetsforbedringer på den lidt længere bane. Øget brug af kontrakter med incitamenter Kontrakten med de private leverandører kan indeholde incitamenter, som vil bidrage til at styrke leverandørernes løbende fokus på at opnå effektiviseringsgevinster. Dette kan eksempelvis være bonus for højere patienttilfredshed, bedre effekt af behandling eller kortere ventetid. Nocure-no-pay-modeller kan være relevante ved anvendelse af ny teknologi, hvor lægemidler er i kombination med medicoteknologi. Incitamentskontrakter skal bruges mere. Tværgående udbud med funktionskrav skal bruges mere. 18 velfærdsteknologi implementering velfærdsteknologi implementering 19

12 > > Anbefaling 11 > > Anbefaling 12 Styrkelse af udbudsfaglige kompetencer og videndeling Manglende overblik over de udbudsretslige regler og kendskab til markedet nævnes ofte som en stor barriere for en mere udbytterig inddragelse af private leverandører. Der er behov for en generel styrkelse og opprioritering af de udbudsfaglige kompetencer i kommuner og regioner. Hermed sikres medarbejderne de nødvendige kompetencer, så usikkerhed om regelgrundlaget og manglende erfaring ikke forhindrer gode indkøb. Samtidig skal det ledelsesmæssige fokus på områdets vigtighed øges. Derved sikres det, at der erhverves de løsninger, som fagpersonalet efterspørger, og de løsninger, der skaber værdi for borgerne. Derudover bør erfaringer og gode eksempler løbende opsamles og deles på tværs af de administrative skel, hvilket vil bidrage til en løbende optimering af samarbejdet mellem den offentlige sektor og de private virksomheder. Desuden er det vigtigt, at indkøberne inddrager fagpersonalet i forbindelse med indkøb, da fagpersonalet dels besidder en ekspertviden på pågældende område og dels er tæt knyttet til den daglige drift. Begge dele er afgørende for et succesfuldt indkøb. De udbudsfaglige kompetencer skal styrkes og opprioriteres. Der skal indkøbes både færdigudviklede produkter og innovative produkter I mange kommuner og regioner investeres ressourcer i udviklingen af nye løsninger på fremtidens udfordringer. Udfordringerne i de enkelte kommuner og regioner varierer imidlertid ikke mere end at løsninger udviklet ét sted også vil kunne anvendes et andet sted eventuelt med lidt tilpasning. Derfor er det centralt, at den offentlige sektor har en balanceret efterspørgsel efter både færdigudviklede produkter, der eventuelt kan tilpasses, og innovative produkter. Før kommuner og regioner sætter udviklingsprojekter i gang, er det derfor en god ide, at markedet afsøges for eksisterende produkter. Effekterne af velfærdsteknologiske produkter og løsninger viser sig hurtigere ved brug af eksisterende velafprøvede teknologier, og derfor bør disse indkøbes, i det omfang de er udviklet, og de positive effekter er dokumenteret. Der skal også indkøbes færdigudviklede og standardiserede produkter. Eksempel Flere kommuner har brugt mange ressourcer på at udvikle talegenkendelsessystemer i forbindelse med journalskrivning på trods af, at der eksisterede et velfungerende system på et af sygehusene. Her kunne man med fordel have afsøgt markedet for eksisterende løsninger, inden man gik i gang med udviklingen. 20 velfærdsteknologi implementering velfærdsteknologi eksport 21

13 hvordan bliver velfærdsteknologi en succes i danmark DI s anbefalinger til politikerne: > > Private virksomheder skal inddrages i den daglige drift på hospitaler og plejecentre > > Der skal være plads til udvikling på universiteter, hospitaler og på større kommunale institutioner > > Uddannelsestilbud skal afspejle fremtidens krav til anvendelse af velfærdsteknologi > > Den digitale infrastruktur skal være klar til velfærdsteknologiske løsninger > > Der skal stilles krav om anvendelse af internationale standarder > > Der skal udvikles standardiserede aftaler for udviklingsprojekter mellem offentlige og private parter > > Der skal opstilles mål for samarbejdet både tværkommunalt og tværregionalt > > Der skal opstilles mål for anvendelsen af teknologi DI s anbefalinger til de offentlige indkøbere: > > Der skal stilles krav til, at indkøbte produkter og systemer lever op til internationale standarder, når disse er tilgængelige > > Totaløkonomiske vurderinger skal anvendes som beslutningsværktøj > > Der skal øget fokus på samarbejde hen over sektorgrænser særligt i mellem regioner og kommuner > > Der skal udbydes samlede og tværgående opgaver, der åbner op for udviklingen af servicekoncepter eksempelvis alle funktioner på et plejecenter > > Tværgående udbud med funktionskrav skal bruges mere > > Incitamentskontrakter skal bruges mere > > De udbudsfaglige kompetencer skal styrkes og opprioriteres > > Der skal også indkøbes færdigudviklede og standardiserede produkter > > Der skal skabes incitamenter også økonomiske til at samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner om investeringer i velfærdsteknologi 22 velfærdsteknologi velfærdsteknologi 23

14 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK LÆS DE 12 ANBEFALINGER OM VELFÆRDS- TEKNOLOGI TIL POLITIKERE OG INDKØBERE Anbefalingerne kan bidrage til at udnyttet de velfærdsteknologiske muligheder bedre både i forhold til en bedre og billigere velfærdsservice i Danmark og i forhold til en succesfuld eksport. Anbefalingerne er rettet mod politikere og indkøbere i stat, regioner og kommuner. De tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer i forløbet fra udviklingsprojekt over implementering i stor skala til eksport af velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere