HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall Europe Transmission GmbH) (advokat Stefan Reinel) og Energinet.dk (advokat Per Hemmer) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 25. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanten, DONG Energy Thermal Power A/S (Energi E2), har gentaget sine påstande, men har dog over for indstævnte, 50Hertz Transmission GmbH (Vattenfall), nedlagt følgende yderligere påstande om tilbagebetaling af beløb, som er betalt i henhold til Sø- og Handelsrettens dom: Vattenfall skal betale ,59 kr. til Energi E2 med procesrente af ,67 kr. fra den 8. januar 2014 og af ,92 kr. fra den 19. november Subsidiært skal Vattenfall betale ,14 kr. til Energi E2 med procesrente af ,94 kr. fra den 8. januar

2 og af ,20 kr. fra den 19. november Mere subsidiært skal Vattenfall betale et mindre beløb med procesrente fra den 8. januar Vattenfall skal betale kr. til Energi E2, subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra påstandens nedlæggelse. Endvidere har Energi E2 nedlagt påstand om frifindelse over for adciterede, Energinet.dk s, selvstændige påstand om tilbagebetaling af det beløb, som er betalt i henhold til Sø- og Handelsrettens dom. 50Hertz Transmission GmbH (Vattenfall) har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb, men har dog fastholdt følgende påstand B1 om reduktion af effektbetalinger ved transmissionsbegrænsninger: Påstand B1.1 Energi E2 skal betale ,03 kr. til Vattenfall med rente på 5 % p.a. over den af den tyske centralbank på forfaldstidspunktet for det pågældende krav offentliggjorte referencesats af ,72 kr. fra den 1. juli 2004, af ,50 kr. fra den 1. oktober 2004, af kr. fra den 1. april 2005, af ,40 kr. fra den 1. juli 2005, af ,08 kr. fra den 1. oktober 2005, af ,50 kr. fra den 1. januar 2006 og af ,83 kr. fra den 1. april Subsidiært skal Energi E2 betale ,05 kr. med rente på 5 % p.a. over den af den tyske centralbank på forfaldstidspunktet for det pågældende krav offentliggjorte referencesats af 8.143,30 kr. fra den 1. juli 2004, af ,60 kr. fra den 1. oktober 2004, af ,60 kr. fra den 1. april 2005, af ,77 kr. fra den 1. oktober 2005, af ,56 kr. fra den 1. januar 2006 og af ,22 kr. fra den 1. april Påstand B1.2 Subsidiært i forhold til påstand B1.1 skal Energi E2 betale ,83 kr. til Vattenfall med rente på 5 % p.a. over den af den tyske centralbank på forfaldstidspunktet for det pågældende krav offentliggjorte referencesats af ,41 kr. fra den 1. juli 2004, af ,00 kr. fra den 1. oktober 2004, af ,80 kr. fra den 1. april 2005, af ,21 kr. fra den 1. juli 2005, af ,04 kr. fra den 1. oktober 2005, af ,30 kr. fra den 1. januar 2006 og af ,07 kr. fra den 1. april Subsidiært skal Energi E2 betale ,96 kr.

3 - 3 - med rente på 5 % p.a. over den af den tyske centralbank på forfaldstidspunktet for det pågældende krav offentliggjorte referencesats af ,80 kr. fra den 1. juli 2004, af ,21 kr. fra den 1. oktober 2004, af ,03 kr. fra den 1. april 2005, af ,38 kr. fra den 1. oktober 2005, af ,78 kr. fra den 1. januar 2006 og af ,77 kr. fra den 1. april Vattenfall har over for Energi E2 s påstande om tilbagebetaling af de beløb, som er betalt i henhold til Sø- og Handelsrettens dom, påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Adciterede, Energinet.dk, har gentaget sine påstande, men har dog over for Energi E2 nedlagt følgende selvstændige påstand om tilbagebetaling af det beløb, som er betalt i henhold til Sø- og Handelsrettens dom: Energi E2 skal betale ,13 kr. til Energinet.dk med procesrente af ,67 kr. fra den 14. februar 2014 og af ,46 kr. fra den 20. november 2014, subsidiært et mindre beløb. Anbringender Energi E2 har vedrørende Vattenfalls påstand A1 frafaldet anbringendet om, at vedligeholdelsen af Kontek-transmissionsforbindelsen i 2004 skal opdeles i flere perioder, der hver skal fratrækkes 30 dage, før der sker reduktion i effektbetalingerne. Energi E2 har i øvrigt gentaget sine anbringender. Vattenfall har for Højesteret frafaldet sine erstatningspåstande A2 og B2. Vattenfall har endvidere frafaldet sit anbringende til påstand A1 om, at revisionsperioden på 14 dage skal medregnes som en del af afbrydelsesperioden ved beregningen af reduktion i effektbetalingerne. Vattenfall er således indforstået med, at afbrydelsesperioden vedrørende afbrydelserne af Kontek-transmissionsforbindelsen i maj til oktober 2004 beregnes til 71 dage som fastslået af Sø- og Handelsretten. Vattenfall har i øvrigt gentaget sine anbringender.

4 - 4 - Energinet.dk har gentaget sine anbringender. Supplerende sagsfremstilling Ved lov nr. 486 af 12. juni 1996 om ændring af elforsyningsloven (adgang til elforsyningsnettet mv.) blev der med virkning fra den 1. januar 1998 indført en delvis åbning af elmarkedet for øget konkurrence og indført regler om den systemansvarlige virksomhed, som skulle varetage de offentlige forpligtelser, som påhviler elforsyningen. Lovændringen resulterede i en organisatorisk ændring af Elkraft, hvor Elkraft System pr. 1. januar 1998 blev etableret som en ledelses- og regnskabsmæssig adskilt enhed fra Elkraft til at varetage systemansvaret. I den forbindelse blev Elkrafts indtægter fra transmissionsforbindelsen mellem Danmark og Tyskland (Kontek) ifølge et internt notat af 14. september 1998 fra Elkrafts Økonomisektion fordelt således, at en fjerdedel af Vattenfalls samlede betaling skulle henføres til Elkraft System som betaling for brugsretten til transmissionsforbindelsen og tre fjerdedele skulle henføres til Elkrafts produktionspulje som betaling for produktionsgarantien. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår for Højesteret i første række, om Energi E2 af Vattenfall kan kræve betaling svarende til markedsprisen for de gratis tildelte CO 2 -kvoter, som Energi E2 anvendte ved produktionen af den el, der i henhold til parternes aftale (Kontekaftalen) blev leveret i perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni I anden række angår sagen, om Vattenfall har krav på reduktion af de faste effektbetalinger efter aftalen på grund af afbrydelser af transmissionsforbindelsen mellem Danmark og Tyskland (Kontekforbindelsen) i 2004 og på grund af transmissionsbegrænsninger i perioden fra juni 2004 til februar Endelig angår sagen, om Energinet.dk i givet fald skal friholde Energi E2 for de beløb og sagsomkostninger, som Energi E2 måtte blive dømt til at betale til Vattenfall som reduktion af de faste effektbetalinger. Betaling for CO 2 -kvoter

5 - 5 - Energi E2 har rejst krav om tillægsbetaling fra Vattenfall på kr. for perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006 under henvisning til, at CO 2 -kvotesystemet, der blev indført ved lov nr. 493 af 9. juni 2004 (CO 2 -loven), har medført fordyrelse af produktionen af den el, der i denne periode blev leveret til Vattenfall, jf. Kontekaftalens Energi E2 har opgjort fordyrelsen som markedsværdien af de forbrugte kvoter på produktionstidspunktet uden hensyntagen til de kvoter, som vederlagsfrit er tildelt Energi E2, og uden hensyntagen til køb og salg af kvoter. Det CO 2 -kvotesystem, der blev indført ved CO 2 -loven, indebar, at en virksomhed, der som Energi E2 producerer energi, kun må udlede CO 2 med offentlig tilladelse, jf. lovens 9. Virksomheden skal løbende overvåge CO 2 -udledningen og årligt senest den 31. marts rapportere udledninger for det foregående år, jf. 28 og 30. Virksomheden skal årligt senest den 30. april anvise kvoter til annullering svarende til det foregående års udledning og i tilfælde af manko endvidere senest den 30. april det følgende år anvise kvoter til annullering svarende til mankoen, jf. 26. Sker dette ikke, pålægges der virksomheden en afgift til statskassen, jf. 31. Det samlede antal CO 2- kvoter, der hver giver ret til at udlede 1 ton CO 2, blev for den første periode fra 2005 til 2007 fastsat til godt 100 mio., hvoraf godt 5 mio. blev udbudt til salg, mens resten vederlagsfrit blev tildelt virksomheder med tilladelse til udledning, jf. CO 2 -lovens 15. Kvotetildelingen til de enkelte virksomheder skete efter 16 og 17 på grundlag af deres energiproduktion og/eller CO 2 -udledning i perioden fra 1998 til De samlede kvoter for blev tildelt med 40 % i det første år og 30 % i hvert af de to følgende år, og tildelingen skete senest den 28. februar i hvert tildelingsår, jf. 20. Virksomhederne kan købe og sælge kvoter, jf. 13. Det fremgår af lovforslaget til CO 2 -loven, at elproducenterne forventedes at få behov for at købe kvoter for 400 mio. kr. årligt ved en pris på 50 kr. pr. kvote. Det forventedes, at priserne på el ville stige som følge af indførelsen af CO 2 -kvoteordningen, og at virksomhederne derfor ville få øgede indtægter. Det anføres, at det var vanskeligt at vurdere de enkelte virksomheders omkostninger/indtægter i forbindelse med ordningen (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 216, s. 7413). Det fremgår endvidere af lovforslaget, at formålet med ordningen var at begrænse CO 2 -udledningen, og at de virksomheder, der ikke fik dækket de-

6 - 6 - res behov gennem kvotetildelingen, måtte effektivisere energianvendelsen, omlægge produktionen eller købe kvoter (s. 7412). I overensstemmelse med senere analyser og udtalelser, herunder EA Energianalysen af 1. december 2006 og Energistyrelsens besvarelse i mail af 13. april 2007 af spørgsmål fra Konkurrencestyrelsen, lægger Højesteret til grund, at omkostningerne til kvoteordningen, forstået som værdien af de forbrugte kvoter, i alt væsentligt slog igennem på markedet ved forhøjelse af elpriserne som forventet ved ordningens indførelse. Da CO 2 - kvoter repræsenterer et aktiv, der forbruges ved elproduktion, finder Højesteret, at det nye CO 2- kvotesystem indgår i Energi E2 s direkte omkostninger og dermed alt efter værdiansættelsen af de forbrugte kvoter indebærer, at elleverancerne til Vattenfall direkte fordyres eller billiggøres, jf. Kontekaftalens Ved værdiansættelsen af de forbrugte kvoter er hovedspørgsmålet, om og i givet fald hvorledes vederlagsfrit tildelte kvoter samt priser ved køb og salg af kvoter skal indregnes. For 2005 og første halvår af 2006 fik Energi E2 vederlagsfrit tildelt henholdsvis knap 8 og knap 3 mio. kvoter, og i samme periode købte og solgte Energi E2 henholdsvis knap 1 og knap 3 mio. kvoter. Energi E2 forbrugte i samme periode knap 10 mio. kvoter, hvilket var ca. 1 mio. mindre end de tildelte kvoter og ca. 1 mio. mere end de kvoter, der var til rådighed efter nettosalget. Energi E2 har ved beregningen af fordyrelsen af elleverancerne til Vattenfall som nævnt værdiansat de forbrugte kvoter til markedsværdien af de forbrugte kvoter på produktionstidspunktet uden hensyntagen til mængden af de vederlagsfrit tildelte kvoter og uden hensyntagen til priserne ved de faktiske køb og salg af kvoter. Højesteret finder, at Energi E2 har været berettiget til ved værdiansættelsen af de forbrugte kvoter at se bort fra den vederlagsfri tildeling. Ordningen med vederlagsfri tildeling må anses for etableret med henblik på de CO 2 -udledende virksomheder, herunder de elproducerende som Energi E2, og ikke med henblik på senere handelsled, herunder grossister som Vattenfall. Det forventedes, at ordningen ville slå igennem på elpriserne, og det er også sket. Den windfall profit, som ordningen dermed resulterede i, var tiltænkt elproducenter som Energi E2 med henblik bl.a. på at muliggøre effektiviseringer og produktionsomlægninger. En sådan ordning var ikke forudset, da parterne indgik Kontekaftalen i Højesteret finder det

7 - 7 - imidlertid bedst stemmende med Kontekaftalens 43.2, at en omkostningsforøgelse som følge af den nye lovbestemte kvoteordning ikke skal reduceres med den vederlagsfri tildeling til producenterne, med den virkning at den vederlagsfri tildeling kommer Vattenfall og ikke Energi E2 til gode. Højesteret bemærker herved, at såfremt de vederlagsfri kvotetildelinger skulle indgå i opgørelsen, ville denne resultere i en samlet besparelse, men Vattenfall har ikke villet drage denne konsekvens ved at nedlægge påstand om nedsættelse af priserne. Om de tildelte kvoter er tilstrækkelige til at dække Energi E2 s samlede elproduktion afhænger i øvrigt bl.a. af, om Energi E2 har mindsket CO 2 -udledningen i forhold til den givne elproduktion ved investeringer i effektiviseringer eller har omlagt produktionen ved indskrænkning af den samlede produktion. Begge dele er irrelevante for opgørelsen af fordyrelse efter Kontekaftalens 43.2, og mængden af tildelte kvoter skulle i givet fald derfor renses for virkningen af sådanne forhold. Endelig bemærkes, at Vattenfalls anbringender om "grandfathering"-princippet ikke kan føre til andet resultat, og at der ikke er grundlag for at fastslå, at parterne med Kontekaftalen har villet stille Vattenfall som elproducent på et virtuelt kraftværk. Energi E2 har ved beregningen af fordyrelsen opgjort værdien af de forbrugte kvoter til markedsværdien på produktionstidspunktet uden hensyntagen til faktiske køb og salg. Denne opgørelsesmetode indebærer, at værdien af kvoterne og dermed fordyrelsen ikke påvirkes af eventuel fortjeneste eller tab ved Energi E2 s handler med kvoter i tiden fra tildelingen ved forbrugsårets begyndelse til annulleringen i marts det følgende år. Højesteret finder, at en sådan metode er i overensstemmelse med Kontekaftalens Energi E2 har ved beregningen af fordyrelsen konsekvent anvendt markedsværdien ifølge EUA DEC 2005 og Højesteret finder, at en sådan opgørelsesmetode er i overensstemmelse med Kontekaftalens 43.2, og at Vattenfall ikke efter aftalen har krav på, at opgørelsen skal ske efter den til enhver tid laveste dagspris på varierende markeder. Energi E2 har ved beregningen af fordyrelsen af elleverancerne til Vattenfall opgjort kvoteforbruget ved elproduktionen på grundlag af den gennemsnitlige virkningsgrad for samtlige de elværker, som Energi E2 i perioden har anvendt ved elproduktionen. Højesteret finder, at en sådan opgørelsesmetode er i overensstemmelse med Kontekaftalens 43.2, og at Vattenfall ikke efter aftalen har krav på, at opgørelsen sker på grundlag af det elværk, der har den højeste virkningsgrad.

8 - 8 - Energi E2 har endelig ved opgørelsen af tillægsbetalingen medregnet fordyrelsen som følge af kvoteforbruget ved elproduktionen også i de tilfælde, hvor levering af el er sket til Nord Pool ( Delivery North ), eller hvor el er indkøbt på Nord Pool. Højesteret finder, at en sådan opgørelsesmetode er i overensstemmelse med Kontekaftalens 43.2, og at Vattenfall ikke efter aftalen har krav på, at man i disse situationer i det hele skal bortse fra kvoteforbruget ved elproduktionen. Højesteret tager herefter Energi E2 s påstand om tillægsbetaling på kr. til følge. Energi E2 havde forud for den første fakturering af tillægsbetaling informeret Vattenfall om de principper, Energi E2 ville anvende ved opgørelsen af kravet, men det er ikke godtgjort, at Energi E2 på tidspunkterne for de enkelte faktureringer over for Vattenfall havde specificeret og dokumenteret den pågældende beregning. Herefter er Energi E2 ikke berettiget til forrentning fra hver enkelt fakturering med rente ifølge Kontekaftalen, og Højesteret tager i stedet Energi E2 s subsidiære påstand om procesrente af den samlede tillægsbetaling fra påstandens nedlæggelse for Sø- og Handelsretten til følge. Reduktion af effektbetalinger for kabelafbrydelser i 2004 Vattenfall har rejst krav om reduktion af effektbetalingerne for den periode, hvor Kontekforbindelsen var afbrudt, fordi der skulle udbedres fejl ved kabelmufferne, jf. Kontekaftalens 42.2 om force majeure. Der er enighed om, at der var tale om oprindelige konstruktionsfejl ved kabelmufferne, og Højesteret tiltræder, at afbrydelserne må anses for omfattet af aftalens brede force majeurebegreb, jf. definitionen af force majeure i aftalens 1. Højesteret tiltræder endvidere, at en reduktion af Vattenfalls effektbetalinger ikke er betinget af konkrete bestillinger af el, idet begrebet aftalte leverancer i Kontekaftalens 42 omfatter både konkrete bestillinger af el efter aftalens 33 og den effekt, som Energi E2 skulle stille til rådighed i henhold til 32, jf. herved 34.1, hvorefter leverancerne i henhold til 32 og 33 er garanteret.

9 - 9 - Vattenfalls krav om reduktion af effektbetalingerne er herefter omfattet af Kontekaftalens Vattenfall har for Højesteret frafaldet kravet om reduktion af effektbetalingerne for den del af perioden, hvor Kontekforbindelsen var afbrudt, der modsvarer revisionsperioden på 14 dage efter Kontekaftalens 31, og Energi E2 har frafaldet indsigelsen om, at der ikke foreligger en samlet periode, hvor Kontekforbindelsen var afbrudt, men flere adskilte perioder. Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at nægte reduktion af effektbetalingerne for afbrydelsen på 26 dage, som anvendtes til reparation af den del af Kontekforbindelsen, der befinder sig på tysk territorium, og som Vattenfall i medfør af Kontekaftalens 19.1 og 29.1 i 1996 overtog ejendomsretten til og vedligeholdelsespligten for. Højesteret har herved lagt vægt på, at kravet på reduktion af effektbetalinger efter Kontekaftalens 42.2 angår afbrydelse af transmissionsforbindelsen, at denne betegnelse efter definitionen i aftalens 1 omfatter alle anlægsdele, som forbinder Energi E2 s og Vattenfalls egne transmissionsnet, og at der som nævnt er enighed om, at afbrydelsen ikke skyldtes manglende vedligeholdelse, men en oprindelig konstruktionsfejl. Højesteret tager herefter Vattenfalls påstand om stadfæstelse i forhold til påstand A1 om betaling af ,09 kr. med renter til følge og frifinder som konsekvens heraf Vattenfall for Energi E2 s påstand om tilbagebetaling af ,59 kr. inkl. renter. Reduktion af effektbetalinger for transmissionsbegrænsninger i I perioden fra juni 2004 til februar 2006 begrænsede Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens 27 a adskillige gange kapaciteten på Kontekforbindelsen af hensyn til forsyningssikkerheden i Danmark. Vattenfall har rejst krav om reduktion af effektbetalingerne som følge af transmissionsbegrænsningerne. Højesteret finder, at sådanne transmissionsbegrænsninger i forholdet mellem Energi E2 og Vattenfall må anses for omfattet af Kontekaftalens 42.4 eller 42.5 om udeblivelse af aftalte leverancer af andre grunde end ved afbrydelse af transmissionsforbindelsen.

10 Højesteret finder endvidere, at de beslutninger om transmissionsbegrænsninger, som Energinet.dk traf i medfør af elforsyningslovens 27 a, i forholdet mellem Energi E2 og Vattenfall må betegnes som en hændelse uden for Energi E2 s indflydelse, jf. definitionen af force majeure i Kontekaftalens 1. Der er heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at Energi E2 har handlet uagtsomt ved ikke at modvirke transmissionsbegrænsningerne, herunder ved at sikre en tilstrækkelig produktion af el i Danmark eller ved at købe el i Tyskland. Vattenfall har derfor alene krav på reduktion af effektbetalingerne efter Kontekaftalens 42.4 om force majeure. Energi E2 kan ikke frigøre sig for kravet om reduktion af effektbetalingerne med henvisning til ansvarsfraskrivelsen vedrørende Regulatory Matters i punkt 6, litra g, i den første og anden Kooperationsaftale, idet disse aftaler i henhold til aftalernes punkt 1, litra b, ikke finder anvendelse på levering af el fra Danmark til Tyskland ( Delivery South ), og ansvarsfraskrivelsen kan ikke anses for en generel fravigelse af Kontekaftalen, herunder dennes 42. Den effekt, som Energi E2 var forpligtet til at stille til rådighed efter Kontekaftalens 32.1, skulle danne grundlag for Vattenfalls adgang til efter 33.1 til enhver tid at kunne bestille el, alene med de tidsfrister, der fremgik af driftsaftalen (4 eller 11 timer før levering) eller den tredje Kooperationsaftale (senest kl dagen før levering). Der kan derfor ikke ved opgørelsen af den udeblevne effekt tages hensyn til den transmissionskapacitet, som Energinet.dk frigav kl. 17 dagen før levering, når der var meldt transmissionsbegrænsninger ud kl. 9 samme morgen. Højesteret tager herefter Vattenfalls principale påstand B1.2 om betaling af ,83 kr. med renter til følge. Energi E2 s friholdelseskrav mod Energinet.dk Som nærmere anført i Sø- og Handelsrettens dom blev Elkraft System A.m.b.a. og Elkraft Transmission A.m.b.a. begge pr. 1. januar 2000 udskilt fra Elkraft A.m.b.a. (siden Energi E2), som selv fortsat varetog elproduktion. Energinet.dk blev stiftet i 2005 ved en fusion mellem bl.a. Elkraft System og Elkraft Transmission.

11 Elkraft Transmission fik ved stiftelsen vederlagsfrit overdraget Elkrafts transmissionsvirksomhed, herunder Kontekforbindelsen, og de forpligtelser, der er knyttet til denne virksomhed. Elkraft System fik på tilsvarende måde overdraget Elkrafts systemansvarlige virksomhed og skulle i den forbindelse overtage Kontekaftalens rettigheder og pligter vedrørende anvendelse af Kontekforbindelsen til elleverancer frem til 2006 mod at få en fjerdedel af de faste effektbetalinger. De resterende tre fjerdele skulle Elkraft fortsat modtage som betaling for produktionsgarantien, jf. Kontekaftalens 34. Det følger af punkt 9.0 i systemoverdragelsesaftalen om aftaleforhold med tredjemand, at aftalen om delvis overdragelse af Kontekaftalen fra Elkraft (nu Energi E2) til Elkraft System (nu Energinet.dk) er bindende i forholdet mellem disse parter indbyrdes, selv om Vattenfall ikke accepterede den delvise overdragelse. I begge Elkraft-overdragelsesaftaler er der en bestemmelse om ansvar og garantier, hvorefter Energinet.dk i forhold til Energi E2 har overtaget ukendte forpligtelser og risici for de aktiver og aktiviteter, der blev overdraget, såfremt der måtte opstå økonomiske krav eller tab. Det gælder efter systemoverdragelsesaftalen og bilaget hertil også ukendte forpligtelser og risici efter Kontekaftalen, i det omfang disse forpligtelser og risici knytter sig til transmission via Kontekforbindelsen. Højesteret finder, at dette ansvar bl.a. omfatter kabelafbrydelserne og transmissionsbegrænsningerne. Herefter skal Energinet.dk friholde Energi E2 for Vattenfalls krav om reduktion af de faste effektbetalinger på grund af afbrydelserne af transmissionsforbindelsen i 2004 og transmissionsbegrænsningerne i perioden Da Vattenfalls krav udelukkende er begrundet i forhold, som Energinet.dk har overtaget ansvaret for, er der ikke grundlag for at begrænse friholdelsen til en fjerdedel af kravet svarende til Energinet.dk s andel af de faste effektbetalinger. Med virkning fra den 5. januar 2006 blev kapaciteten på Kontekforbindelsen efter Kontekaftalens 24.2 i henhold til en aftale mellem Energi E2 og Energinet.dk stillet til rådighed for det nordiske spotmarked for el (Nord Pool). Denne aftale indebar ikke nogen ændringer i Energinet.dk s forpligtelser i henhold til Elkraft-overdragelsesaftalerne sammenholdt med

12 Kontekaftalen. Der er derfor ikke grundlag for at afskære friholdelseskravet for perioden efter den 5. januar Højesteret tager herefter Energi E2 s friholdelsespåstand over for Energinet.dk til følge og frifinder som konsekvens heraf Energi E2 for Energinet.dk s påstand om tilbagebetaling af ,13 kr. Dette indebærer dels en stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens bestemmelse om, at Energinet.dk skal friholde Energi E2 for betaling af ,09 kr. med renter, dels at Energinet.dk yderligere skal friholde Energi E2 for betaling af ,83 kr. med renter. Sagsomkostninger Vattenfall skal til Energi E2 betale kr. i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret. Heraf udgør advokatudgifter kr. og retsafgifter kr. Højesteret tager endvidere Energi E2 s påstand om tilbagebetaling fra Vattenfall af sagsomkostninger på kr. med renter til følge. Energinet.dk skal til Energi E2 betale kr. i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret. Heraf udgør advokatudgifter kr. og retsafgifter kr. Thi kendes for ret: 50Hertz Transmission GmbH skal til DONG Energy Thermal Power A/S betale kr. med procesrente fra den 5. september Bestemmelsen i Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter DONG Energy Thermal Power A/S til 50Hertz Transmission GmbH skal betale ,09 kr. med renter, stadfæstes. 50Hertz Transmission GmbH frifindes for DONG Energy Thermal Power A/S påstand om tilbagebetaling af ,59 kr. DONG Energy Thermal Power A/S skal til 50Hertz Transmission GmbH betale ,83 kr. med rente på 5 % p.a. over den af den tyske centralbank på forfaldstidspunktet for det pågældende krav offentliggjorte referencesats af ,41 kr. fra den 1. juli 2004, af ,00 kr. fra den 1. oktober 2004, af ,80 kr. fra den 1. april 2005, af

13 ,21 kr. fra den 1. juli 2005, af ,04 kr. fra den 1. oktober 2005, af ,30 kr. fra den 1. januar 2006 og af ,07 kr. fra den 1. april I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal 50Hertz Transmission GmbH betale kr. til DONG Energy Thermal Power A/S. 50Hertz Transmission GmbH skal til DONG Energy Thermal Power A/S tilbagebetale kr. med procesrente fra den 28. november Bestemmelsen i Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter Energinet.dk skal friholde DONG Energy Thermal Power A/S for et beløb på ,09 kr. med renter, stadfæstes. DONG Energy Thermal Power A/S frifindes for Energinet.dk s påstand om tilbagebetaling af ,13 kr. Energinet.dk skal endvidere friholde DONG Energy Thermal Power A/S for det beløb på ,83 kr. med tillæg af renter som anført, som DONG Energy Thermal Power A/S er dømt til at betale til 50Hertz Transmission GmbH. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Energinet.dk betale kr. til DONG Energy Thermal Power A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Allan Kvist-Kristensen) mod Haaning A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere