HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 4. oktober 2012 og af Østre Landsrets 15. afdeling den 4. juli I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanten, Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (Vandforsyningen), har nedlagt påstand om, at indstævnte, Hasmark Strand Feriepark ApS, skal betale kr. med procesrente af kr. fra den 9. februar 2009, af kr. fra den 23. februar 2009, af kr. fra den 25. maj 2009 og af kr. fra den 18. juli Hasmark Strand Feriepark ApS (Ferieparken) har påstået stadfæstelse. Vandforsyningen har opfyldt landsrettens dom og har herunder betalt kr. i sagsomkostninger for byret og landsret til Ferieparken. Vandforsyningens påstand skal ses på denne baggrund.

2 - 2 - Anbringender Vandforsyningen har anført, at både dens regulativ og størrelsen af anlægsbidraget er godkendt af kommunen i overensstemmelse med de dagældende bestemmelser i vandforsyningslovens 55, stk. 1 og 4, samt 53, stk. 1. Kommunen har ikke i forbindelse med godkendelsen af takstbladet for 2008 gjort nogen bemærkning om, at det alene kan anvendes på fremtidige stigninger i vandforbruget. I henhold til regulativets punkt 3.4 har Vandforsyningen endvidere siden 1995 haft hjemmel til at opkræve supplerende tilslutningsbidrag (anlægsbidrag) ved væsentlige ændringer på en ejendom, og en sådan opkrævning kan ske uden vedtagelse af et takstblad. Det fremgår af punkt 12.1 i det dagældende normalregulativ, at opkrævning af anlægsbidrag for ejendomskategorier, som ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Heraf kan det udledes, at det er muligt at opkræve supplerende anlægsbidrag, selv om den pågældende kategori ikke fremgår af Vandforsyningens takstblad. Vandforsyningslovens 53 indeholdt heller ikke et sådant krav. Dette fremgår også af By- og Landskabsstyrelsens svar på spørgsmål nr. 1, 6 og 7. Betingelsen for at opkræve supplerende anlægsbidrag er herefter alene, at der er sket en ændret anvendelse af den pågældende ejendom, siden der oprindeligt blev betalt anlægsbidrag, og at den ændrede anvendelse har medført et merforbrug. I den konkrete sag er den oprindelige teltplads siden tilslutningen til vandforsyningen ombygget til et moderne badeland med bassiner, vandrutsjebaner, vandland mv., og vandforbruget er mangedoblet. Betingelserne for at opkræve et supplerende anlægsbidrag er derfor opfyldt. Ferieparken har anført, at en opkrævning af supplerende anlægsbidrag efter punkt 3.4 i Vandforsyningens regulativ kun kan ske på baggrund af de til enhver tid gældende takster for Vandforsyningen, som er godkendt af kommunen i henhold til vandforsyningslovens 53, stk. 1. Vandforsyningen har derfor ikke haft hjemmel til at opkræve supplerende anlægsbidrag ud fra andre takster end de takster, der fremgår af Vandforsyningens godkendte takstblade. Takstbladene fra 2007 og tidligere gav ikke mulighed for at opkræve supplerende anlægsbidrag baseret på stigninger i vandforbruget. Den nye bestemmelse om supplerende anlægsbidrag i takstbladet for 2008, punkt 1.4, kan derfor kun anvendes i forhold til nytilslutninger og i forhold til beregning af supplerende anlægsbidrag for ændringer i forholdene herunder

3 - 3 - vandforbruget på en tilsluttet ejendom, der indtræder efter ændringen af takstbladet. Der henvises i den forbindelse til By- og Landskabsstyrelsens svar på spørgsmål nr. 2A, hvorefter det supplerende anlægsbidrag ved ændrede forudsætninger bør beregnes som forskellen mellem kategorierne i det takstblad, som gælder på det tidspunkt, hvor ændringen finder sted. Vandforsyningen kan derfor ikke opkræve et supplerende anlægsbidrag under henvisning til, at Ferieparkens vandforbrug steg i årene før ændringen af takstbladet i En opkrævning, hvor ændringerne i vandforbruget på en ejendom beregnes på grundlag af takster, der er vedtaget efter ændringerne i vandforbruget, indebærer, at de nye takster gives tilbagevirkende kraft. En sådan tilbagevirkende kraft må kræve en særlig klar hjemmel, som ikke foreligger i denne sag. Ferieparken har for Højesteret frafaldet anbringendet om størrelsen af vandforbruget i 2009, da det ikke har betydning for denne sag, som angår beregningen af et supplerende anlægsbidrag for ændringer før Supplerende sagsfremstilling Af Vandforsyningens regulativ, der er godkendt af den daværende Otterup Kommune i 1995, fremgår bl.a.: 1. Indledende bestemmelser Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. l. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag kan omfatte fast afgift og afgift pr. kbm leveret vand. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad. 3. Ret til forsyning med vand Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning med vand til almindelig husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne anden erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og driftsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægt Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.

4 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt. 16. Takster. Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen med kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningen. Af Vandforsyningens takstblad 2007 fremgår bl.a.: 1. Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr , Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års december nettoprisindeks. 1.5 Vedr. nyudstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg se Vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. 6. Godkendelse: 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret Takstblad 2007 indeholdt ikke en bestemmelse svarende til punkt 1.4 i takstblad Af Vandforsyningens takstblad 2008, der er godkendt af Nordfyns Kommune den 26. juni 2008, fremgår bl.a.: 1. Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr , Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 500 m 3 /år for hver 250 m 3 afregnes med et beløb, som svarer til summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde. 1.5 Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års december nettoprisindeks.

5 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg se Vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. 1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, p.t. lydende på kr ,- 6. Godkendelse: 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret Af den vejledende udtalelse af 30. marts 2010 fra Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, der er gengivet i uddrag i byrettens dom, fremgår yderligere bl.a.: Spørgsmål 6. Er det et lovgivningskrav, at vandværkets takster fremgår af takstbladet? Ad. 6). Der er i lovgivningen ikke fastsat et krav om, at kommunalbestyrelsens godkendte takster skal fremgå af takstbladet. Vandværkets takster bør fremgå af forsyningens takstblad. Vandforsyningslovens 55, stk. 1, fastslår, at der for ethvert alment vandforsyningsanlæg skal udfærdiges et regulativ, som skal indeholde oplysninger om retten til forsyning, at forbruget skal måles ved vandmålere og om grundejerens forpligtelser med hensyn til vandindlæggene. Herudover kan regulativet endvidere indeholde bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 af 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger, som er en anbefaling for, hvilke bestemmelser et regulativ bør indeholde. Med hensyn til takster og takstblade henvises der til kapitel 2 Vandforsyningens styrelse, afsnit 2.3. Spørgsmål 7. Hvad er kravene til udformning af takstblade, og hvordan er takstbladene tiltænkt anvendt af lovgiver? Ad. 7). Ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 er der i vandforsyningsloven indført en bestemmelse, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om opbygning af vandforsyningsanlæggenes takstblade. Der er den 30. marts 2010 ikke fastsat sådanne regler. Takstblade skal overordnet fungere som informationsmateriale til forsyningens forbrugere. Her kan forbrugerne orientere sig om, hvilke takster kommunalbestyrelsen har godkendt for den pågældende vandforsyning. Mange vandforsyninger offentliggør takstblade på deres hjemmeside eller udleverer dem vederlagsfrit ved efterspørgsel. Retsgrundlag Af den dagældende vandforsyningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, fremgår bl.a.:

6 Kommunalbestyrelsen fastsætter anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra den kommunale vandforsyning. Anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, efter indstilling fra anlæggets ejer. For private almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag. Stk For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Stk. 2. For kommunale vandforsyningsanlæg udfærdiges regulativet af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. For almene vandforsyningsanlæg, der forestås af staten, udfærdiges regulativet af vedkommende minister. Stk. 4. For andre almene vandforsyningsanlæg skal regulativet udfærdiges af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med anlæggets ejer. Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab. Stk. 5. Miljøministeren kan udarbejde normalregulativer. Af normalregulativ for private vandforsyninger, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra februar 1981, fremgår bl.a.: 1. Indledende bestemmelser Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. l. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag kan omfatte fast afgift og afgift pr. m 3 leveret vand. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad. 3. Ret til forsyning med vand Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind over ejendommen, har ret til forsyning med vand til almindelig husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne anden erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og driftsbidrag og iøvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægt Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.

7 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt. 16. Takster. Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen med kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningen. Af normalregulativ for private vandforsyninger, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2003, fremgår bl.a.: 2 Vandforsyningens styrelse 2.3 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens 53. De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen. 12 Anlægsbidrag 12.1 Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier m.m., som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen Hvis der på en ejendom sker en stigning i vandforbruget, således at forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres, f.eks. som følge af en senere omeller tilbygning eller en ændret anvendelse, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget til hovedanlæg og forsyningsledningsnet, som svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (Vandforsyningen) var berettiget til den 28. juli 2008 at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag (anlægsbidrag) på kr. hos Hasmark Strand Feriepark ApS (Ferieparken).

8 - 8 - For Højesteret er spørgsmålet alene, om Vandforsyningen har kunnet opkræve det supplerende anlægsbidrag hos Ferieparken enten med hjemmel i punkt 3.4 i Vandforsyningens regulativ fra 1995 på grundlag af Ferieparkens om- og tilbygninger samt ændrede anvendelse af ejendommen eller med hjemmel i punkt i punkt 1.4 i Vandforsyningens takstblad for 2008 på grundlag af stigningen i Ferieparkens vandforbrug i årene før Tre dommere Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Jon Stokholm udtaler: Ferieparken foretog i årene om- og tilbygninger og ændrede ejendommens anvendelse, således at den fremstod som en væsentligt udvidet campingplads med hytter, restaurant, supermarked samt tropisk vandland og udendørs badeland. Der er enighed mellem parterne om, at forudsætningerne for de tidligere betalte bidrag til Vandforsyningen dermed var ændret, og at betingelserne i regulativets punkt 3.4 således var opfyldt. Vi finder, at Vandforsyningen herefter var berettiget til i medfør af punkt 3.4 at kræve, at Ferieparken betalte den forøgelse af anlægsbidragene, der svarede til ændringen. Et krav herom skulle i givet fald godkendes af kommunen i medfør af den dagældende vandforsyningslovs 53, stk. 1, 2. pkt. Et sådant krav havde hjemmel i vandforsyningsloven og regulativet, der var godkendt forud for ændringerne i ejendommens indretning og anvendelse, og det var efter vores opfattelse ikke en betingelse for en opkrævning af supplerende anlægsbidrag, at opkrævningen skete på grundlag af på forhånd fastsatte takster. Den dagældende vandforsyningslov stiller ikke krav om, at supplerende anlægsbidrag fremgår af et takstblad, og det er da også udtrykkeligt forudsat i punkt 12.1 i normalregulativet fra 2003, at anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, kan opkræves, hvis de godkendes af kommunen. Vandforsyningens regulativ angav i punkt 1.2 og 16, at anlægsbidrag fremgår af Vandforsyningens takstblad, men dette er ikke til hinder for, at økonomiske vilkår, herunder anlægsbidrag, i særlige situationer fastsættes i hvert enkelt tilfælde, jf. punkt 3.2. Dette var da også forud for 2008 forudsat i Vandforsyningens takstblads punkt 1.5, der for så vidt angår nyudstykninger henviste til regulativet, se f.eks. takstbladet for Vi finder, at også regulativets punkt 3.4 åbnede mulighed for individuelt fastsatte anlægsbidrag.

9 - 9 - Vandforsyningen valgte imidlertid ikke at gå frem efter regulativets punkt 3.4 ved at beregne en forøgelse af anlægsbidragene for Ferieparken svarende til de ændrede forudsætninger og forelægge denne for kommunen til godkendelse. Vandforsyningen vedtog i stedet en ændring og supplering af takstreguleringen ved fastsættelsen af taksterne for 2008, hvorefter erhverv skulle betale forhøjet tilslutningsbidrag under hensyn til vandforbrug, og hvorefter merforbrug i forhold til tidligere betalt tilslutningsbidrag skulle afregnes på samme måde, jf. punkt 1.4 i takstbladet for Uanset at disse nye takster muligt havde samme sigte som bestemmelsen i regulativets punkt 3.4, var både betingelser og beregningsmåde anderledes. De nye takster var efter takstbladets punkt 6.1 gældende for kalenderåret 2008 og ville således gælde merforbrug i 2008, men der var ingen bestemmelse i takstbladet om, at de tillige skulle gælde i tilfælde, hvor merforbruget var realiseret forud for dette år. Der foreligger da heller ikke oplysninger om, at kommunen ved sin stillingtagen til de nye takster skulle have godkendt, at de blev bragt i anvendelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor merforbruget var realiseret i tidligere år. Opkrævningen af det forhøjede tilslutningsbidrag skete ved brev af 28. juli 2008 med henvisning til punkt 1.4 i takstblad 2008 på grundlag af et årsforbrug, der allerede var realiseret forud for Vi finder, at der ikke i takstbladet var hjemmel for en sådan opkrævning med tilbagevirkende kraft, uanset at et beløb muligvis i samme størrelsesorden kunne være opkrævet med kommunens godkendelse i medfør af regulativets punkt 3.4. Med denne begrundelse stemmer vi for at tage Ferieparkens påstand om stadfæstelse til følge. Dommerne Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen udtaler: Efter den dagældende bestemmelse i vandforsyningslovens 53, stk. 1, 2. pkt., skal bl.a. anlægsbidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Det supplerende anlægsbidrag på kr., som Vandforsyningen har opkrævet hos Ferieparken, er fastsat på grundlag af et vandforbrug, der allerede var realiseret forud for Opkrævningen er sket med hjemmel i punkt 1.4 i takstbladet for Dette takstblad, som kommunen godkendte i slutningen af juni 2008, gælder alene for kalenderåret 2008, jf. takstbladets punkt 1.6.

10 Vi er herefter enige med flertallet i, at takstbladet for 2008 ikke giver hjemmel til at opkræve det supplerende anlægsbidrag med tilbagevirkende kraft, dvs. for et vandforbrug, der er realiseret før Vandforsyningen anmodede ikke kommunen om at godkende opkrævning af det supplerende anlægsbidrag alene med hjemmel i punkt 3.4 i Vandforsyningens regulativ for 1995, og kommunen har derfor ikke taget stilling hertil. Allerede som følge heraf kan regulativets punkt 3.4 ikke anvendes som hjemmel til opkrævning af det supplerende anlægsbidrag. Vi har herefter ikke anledning til at tage stilling til den hypotetiske situation, om kommunen i denne sag kunne (og ville) have godkendt opkrævning af et supplerende anlægsbidrag alene med hjemmel i regulativets punkt 3.4. Med denne begrundelse stemmer også vi for at tage Ferieparkens påstand om stadfæstelse til følge. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Hasmark Strand Feriepark ApS. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. DOM Afsagt den 4. oktober 2012 i sag nr. BS 6-1760/2009: Hasmark Strand Feriepark ApS Strandvejen 205 5450 Otterup mod Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Østre Strandvej 41 5450 Otterup Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr. R E T T E N I R A N D E R S ( u d s k r i f t a f d o m b o g e n ) Den 17. april 2002 blev i sag nr. BS 1-1081/2001: Strømmen Grundejerforening og Vandværk c/o L mod Randers Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK. Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK. Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954 Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13 september 1954, er et andelsselskab ved navn Andelsselskabet

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere