We empower facility managers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "We empower facility managers"

Transkript

1 We empower facility managers

2 Administration af arbejdsordrer Performance rapporter Budgetlægning og omkostningsstyring Asset management Tidsregistrering Helpdesk Inspektioner Space management Energiledelse Kontraktstyring Administration af udstyr

3 Indledning MainManager er et omfattende CAFM-system (Computer Aided Facility Management), som i dag anvendes til forvaltning af mere end bygninger i Europa. Vi tilbyder fleksible, effektive og brugervenlige løsninger, som er skræddersyet efter den enkelte ejendomsforvalters behov. I mere end 20 år har MainManager-softwaren fokuseret på at optimere drift og vedligehold af ejendomme. I løbet af disse to årtier er MainManager løbende blevet forfinet og videreudviklet i samarbejde med brugerne og anvendes i dag af Europas førende Facility Managementorganisationer. Det er dokumenteret, at man ved hjælp af MainManager kan reducere sine driftsomkostninger med procent ved at effektivisere arbejdspraksisser, -metoder og -processer. MainManager giver dig de fornødne værktøjer til at: Administrere projekter og servicekontrakter centralt Fordele omkostninger afdelingerne imellem for at øge omkostningsbevidstheden i hele organisationen Forbedre den interne opgavehåndtering ved hjælp af elektroniske arbejdsmetoder og reducere papirforbruget Administrere elektroniske rapporteringsprocesser for afvigelser, klager og arbejdsordrer Implementere budgettering og udgiftsstyring Fastsætte Key Performance Indicators (KPI er) Administrere kontrakter for interne og eksterne services Administrere vedligehold af bygningsdele Monitorere og administrere energiforbrug og samtidig minimere miljøpåvirkningen Oprette årlige skemaer for obligatorisk og planlagt forebyggende vedligehold Etc. Udarbejde et årsbudget for din portefølje Udarbejde og finjustere dit årsbudget ved hjælp af tilstandsrapporter eller audits Effektivisere arbejdet ved at prioritere ressourcer og budget Udstede arbejdsordrer for alle projekter, hvilket muliggør omfattende udgiftsstyring Fastsætte præstationsrelaterede benchmarks for hver enkelt supportservice

4 MainManagers læringsproces MainManager er opbygget omkring den grundlæggende læringsproces. Det er denne proces, som modulerne på de følgende sider understøtter.

5 Drift og vedligehold Udarbejdelse og anvendelse af årlige budgetplaner er helt centralt for alle virksomheder og offentlige institutioner. For eksempel gør MainManagers planlægningsmodul brugeren i stand til at: Administrere vedligeholdsplaner Udstede arbejdsordrer Fordele arbejdsressourcerne Se det tildelte budget og dets status i realtid Evaluere udgifter til en ejendom og dens tilstand i tidligere år Med mere Man skal tage højde for visse trin, når man udarbejder planer for forebyggende vedligehold. For hver ejendom gennemgår den bruger, der opretter planen, følgende elementer for den pågældende ejendom inden for de seneste år: Opgaver Arbejdsordrer Afvigelser Resultater af bygningseftersyn Omkostningsestimat Faktiske omkostninger Udgiftsstyring Hvert år udarbejdes der et budget, som kan deles op i måneder, hvilket giver brugeren et godt overblik. MainManager gør det muligt at monitorere udgifterne for arbejdsordrer, opgaver, bygninger, etager, lokaler, sites, grupper af sites og den overordnede plan, så udgifterne ikke overskrider budgettet. Man kan se alle tidligere opgaver og udgifter, hvilket gør det enkelt at anslå udgifter til nye opgaver. Der udstedes arbejdsordrer for opgaver, og prisen anslås (tildelte midler). Projektlederen kan til enhver tid se de tildelte og de resterende midler uden at skulle vente på, at udgifterne bliver registreret af regnskabsafdelingen. Alle bekræftede udgiftsposter fås via regnskabsafdelingen. I takt med at der indsamles udgifter fra en bygnings forskellige bestanddele, skabes der benchmarkingdata for drifts- og vedligeholdsudgifter, som kan anvendes i forbindelse med den fremtidige planlægning og vurdering af driftsomkostninger til nye og eksisterende bygninger. Opsummeringen under Opgavehåndtering viser de estimerede udgifter for den pågældende ejendom, ejendomsgruppen og den overordnede plan, hvilket giver et godt overblik over status for de tildelte midler samt planlagte og bekræftede udgifter. Dermed får man et overblik over ejendommens historik og tilstand og et værdifuldt indblik i, hvordan planlægningsprocessen skal gribes an. Når planen er blevet oprettet og godkendt, fastsætter man, hvor mange midler hver enkelt ejendom skal have tildelt. Dette beløb kan derefter fordeles på opgaver og arbejdsordrer i den pågældende ejendom.

6 Helpdesk Flere og flere institutioner og virksomheder har oprettet helpdesks, som indsamler afvigelser (forslag, anmodninger og klager) fra interne og eksterne kunder. Både private virksomheder og offentlige institutioner skal have adgang til alle de afvigelser og arbejdsordrer, der genereres af medarbejdere i bygningen, af ejendomsforvaltere og af offentligheden. MainManager gør det muligt at registrere afvigelser direkte i systemet via: Browser App Via et bygningsadministrationssystem Et energimonitorerings-/energimålingssystem MainManager gør det også enkelt at administrere og oprette arbejdsordrer med afsæt i disse afvigelser og allokere dem til interne teknikere eller eksterne serviceleverandører. Space management Space management består af en række processer, som omfatter information, statistik og rapporter om bygningsgeometri og åbne arealer. Fysisk plads i bygninger koster, og derfor er det vigtigt at administrere udnyttelsen af alle arealer så effektivt som muligt. I MainManager kan du: Administrere arealudnyttelsen Foretage arealfordeling Indsamle vigtige oplysninger om anvendelse Få et overblik over anvendelsen Holde dig ajour med leasede arealer og leasingtagere Få overblik over og holde styr på uudnyttede arealer Beregne leje Administrere målinger Importere og administrere interaktive bygningstegninger Plantegninger kan også anvendes i forbindelse med rapportering af afvigelser, udarbejdelse af rengøringsplaner, visning af arbejdsordrer eller visning af fotografier af arealer.

7 Asset management MainManager indeholder et omfattende og fleksibelt system til registrering og forvaltning af aktiver, som giver brugeren mulighed for at registrere og forvalte flere forskellige aktiver, herunder: Sites Bygninger eller bygningsdele Etager Lokaler Åbne arealer Gader Tekniske systemer Tekniske systemer eller dele af disse kan tilknyttes bygninger, etager, lokaler, åbne arealer og gader manuelt, eller ved at de importeres i MainManager som interaktive tegninger eller BIM-modeller. I det daglige arbejde har brugerne behov for at have adgang til mange forskellige typer oplysninger om aktiver. Disse oplysninger er knyttet direkte til de relevante aktiver i MainManager, så brugeren nemt kan få adgang til dem. Det omfatter oplysninger som: Arbejdsordrer Planer Dokumenter (billeder, tekniske tegninger og dokumenter) Afvigelser Inspektionshistorik Udgifter Kontrakter Systemkvantiteter Målinger Risikovurderinger Når man forvalter flere ejendomme, som er spredt over større matrikler eller geografiske regioner, er det vigtigt, at man kan få adgang til korrekte oplysninger så hurtigt som muligt. Derfor har MainManager altid lagt vægt på hurtig adgang til oplysninger via så få museklik som muligt.

8 Energiledelse MainManagers energimodul er et energistyringssystem (Energy Management System/EnMS) på porteføljeniveau. Det gør dig i stand til at styre og monitorere energi- og forbrugseffektiviteten for hele din portefølje, hvilket hjælper dig med at minimere både dine udgifter og din miljøpåvirkning. MainManager giver dig avancerede monitorerings- og analysefunktioner som: Sammenligning af energiforbrug for porteføljen (kwh/m2) Forbrugsudvikling over en årrække Forbrugsprofiler (time, dag, uge, måned, år) Graddage-korrektion Individuelle målinger Energizoner Referenceprofiler Energitemperaturskemaer (ET-skemaer) CO2-, SO2- og NOX -udledning Disse funktioner hjælper dig med at opdage overforbrug og identificere muligheder for at forbedre ydeevnen. Måleraflæsninger kan enten importeres automatisk fra en tilgængelig datakilde eller indtastes manuelt via en browser eller en mobil enhed. Benchmarking For at en virksomheds drift skal fungere godt, skal der opstilles målbare mål på alle niveauer i virksomheden. MainManager gør det muligt at konvertere inputdata til KPI-rapporter, hvori man ved hjælp af grafer kan visualisere udvikling og tendenser i realtid, hvilket giver et øjebliksbillede af de aktuelle resultater i forhold til de opstillede mål. Derudover er MainManager et fremragende administrationsværktøj, når det anvendes sammen med en balanced scorecard-strategi. MainManager tilbyder analytisk monitorering af resultaterne for: Afdelinger Medarbejdere Serviceudbydere Udstyr Systemer Hvis din virksomhed implementerer ISO50001-standarden for energistyring, kan MainManager være en god støtte i forhold til dine rapporteringsbehov.

9 Dokumenter I MainManager ligger tegninger, billeder og dokumenter alle i kategorien Dokumenter. Dokumentmodulet gør brugerne i stand til at: Knytte dokumenter til objekter Holde styr på forskellige dokumentversioner (Versionskontrol) Gemme og sortere dokumenter ved hjælp af en totrins-klassificering Administrere adgangen til dokumenter via site-grupper Med mere Kontraktstyring MainManagers servicekontraktmodul anvendes til at administrere alle servicekontrakter, der er knyttet til en given ejendom. Brugerne kan for eksempel: Administrere servicekontrakter Knytte kontrakter til systemer og driftsplaner Rapportere servicepartneres tjeklister Se kontraktstatus Det er værd at bemærke, at når man nærmer sig skæringsdatoer i leasing- og leverandørkontrakter, kan der ved behov genereres påmindelser, som sendes til den respektive kontraktansvarlige.

10 Et eksempel på MainManagers øvrige funktioner Projektweb MainManagers projektledelsesmodul er udviklet i tæt samarbejde med kunder, der har stor erfaring med ejendomsforvaltning, og er baseret på dokumenterede projektledelsesdiscipliner. Portaler i processerne Nogle af processerne indeholder portaler med information om specifikke emner som: Brandforebyggelse Handicaptilpasning Sundhed og sikkerhed Miljø Historisk betydning Disse portaler giver ejendomsinspektøren mulighed for at monitorere og planlægge drift og vedligeholdelse i forhold til hvert af disse aspekter. For hver af disse kategorier kan der udføres en risikoanalyse, som derefter kan tages i betragtning i forbindelse med planlægningen. City Direct MainManager bruger den nyeste teknologi til at give byer og lokale myndigheder nye muligheder for at fremme lokalt demokrati, engagere borgerne og give dem indflydelse og en stemme i forhold til kommunale beslutninger. Kundetilfredshedsmodul Spørgeskemaer kan knyttes til arbejdsordrer og afvigelser og sendes til forskellige parter med det formål at indsamle oplysninger om et specifikt emne. De kan for eksempel anvendes til at måle kundetilfredshed med eller forklare, hvorfor en bestemt driftsforstyrrelse er opstået. Interaktive tegninger I MainManager er det muligt at oprette og finde information via GIS-kort og CAD-tegninger. BIM Integration Så snart BIM-modellen er klar, kan de relevante data importeres i MainManager. Efter importen vil 3D-repræsentationen af BIM-modellen være synlig i MainManager. MainManager understøtter IKT-bekendtgørelsen. Livscyklusmodellering LCC-modellen er baseret på foruddefinerede tilstandsniveauer og prioriteringer. Når de opfyldes, kan MainManager beregne de forventede udgifter til vedligehold af et givent objekt Hvis der er blevet tildelt økonomiske midler til vedligehold af et objekt, kan MainManager beregne, om de foruddefinerede mål for tilstandsniveauerne kan opfyldes eller ej.

11 Teknisk information MainManager blev udviklet med den seneste.net-teknologi fra Microsoft og Microsoft SQL server. Eftersom softwaren er webbaseret, har man fri adgang hvor som helst og når som helst via smartphone, tablet og pc. MainManager fungerer i flere forskellige browsere: Internet Explorer Chrome Firefox Safari Opera samt mobile platforme til MainManager-appen: Mobilitet i hverdagen I dag forventer brugerne, at de kan udføre deres arbejde på forskellige typer enheder og på forskellige måder. Måske vil de kunne udføre en opgave, mens de er på farten: Oprette arbejdsordrer på deres telefon, tage et billede af ejendommen og vedhæfte det til det valgte emne m.m. For at kunne opfylde disse behov har vi udviklet og lanceret en MainManager-app. Ved hjælp af appen kan teknikere modtage arbejdsordrer, mens de er i marken, bruge en større del af deres tid på at arbejde, reducere deres transporttid og behandle arbejdsordrer direkte, hvilket mindsker forbruget af papir og udskriftsressourcer. Dermed sparer virksomheden båd tid og penge. ios Android Denne alsidighed gør brugeren i stand til at benytte sin foretrukne browser eller mobilenhed til at udføre opgaver i MainManager. For at gøre det nemmere for brugerne at registrere og gemme data har MainManager udviklet processer, som hjælper dem med at udføre deres opgaver trin for trin. Mange processer har indbyggede drag and drop - funktioner for at gøre vedligeholdelses- og registreringsprocedurerne enklere og hurtigere. MainManager kan integreres med en bred vifte af programmer, herunder: ERP-systemer Ejendomssystemer Arkiveringssystemer Geografiske systemer BIM-systemer Brugeradgangssystemer

12 Gert Mølgaard Britt Einsberg Kim T. Rasmussen Stine Due Pihl Direktør Project Manager Project Manager Project Manager Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Danmark, Skoleholmen 19-21, DK Greve,

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Skal du have nyt website?

Skal du have nyt website? Skal du have nyt website? Så kan Siteimprove hjælpe. 1. Research 2. Planlægning 3. Udvikling 4. Indhold 5. Test & lancering RAPPORT OVERBLIK Står din organisation overfor at skulle have en ny hjemmeside?

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert 15 07 73 Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde

Læs mere

ISOWARE 5.0 produktintroduktion

ISOWARE 5.0 produktintroduktion Indhold Indledning... 2 Introduktion til processer... 3 Hvad er en proces?... 3 Swimlane... 4 Projektoversigt... 6 Turtle... 6 Tekstdokument... 7 Uploadet fil... 8 Eksternt link... 8 Livscyklus for en

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis bygger på og er certificeret til Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision). PrintVis vil opfylde selv de mest avancerede opgaver

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere