Januar 2008 Revideret Dec Redaktionel ændring Nov Demenspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik"

Transkript

1 Januar 2008 Revideret Dec Redaktionel ændring Nov Demenspolitik

2 Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1 Der er behov for fortsat udvikling af demensområdet...2 Kerteminde Kommunes demenspolitik...4 Overordnet målsætning...4 Værdigrundlag...4 Udredning / rådgivning...4 Aktivitets-/dagcenterfunktioner...5 Aflastningsophold...5 Boligforhold...6 Medarbejdere omkring borgere med demenssygdom...6 Eksterne samarbejdspartnere...7 Frivillige i demensomsorgen...7 Udvikling...7

3 Fakta om demens Demens - vi har alle et ansvar Nationalt Videnscenter for Demens er i 2011 fremkommet med følgende nøgletal på demensområdet: mennesker i Danmark har en demenssygdom. Heraf har Alzheimers sygdom mennesker under 65 år har en demenssygdom nye tilfælde af demens konstateres hvert år danskere er i familie med en borger med demenssygdom Op imod 65% af de demensramte har en uspecifik demensdiagnose borgere indløste medicin mod demens i 2009 De totale omkostninger ved demens andrager 9,5-15 milliarder kr. om året I Kerteminde kommune havde vi i 2010 kendskab til 183 borgere med demens. Heraf er 107 kvinder og 76 mænd. Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet en fremskrivning af demensforekomsten i Kerteminde Kommune, som anslår, at der i år 2020 vil være 529 borgere med demens i kommunen. Hvad er demens? Demens er en sygdom i hjernen, som gradvist svækker de mentale færdigheder. Der findes over 200 forskellige demenssygdomme. Den hyppigste årsag til demens er sygdommen Alzheimers. Vaskulær/kredsløbsbetinget demens er også en hyppig sygdom, mens f.eks Lewy body demens, demens som følge af Parkinson sygdom, alkohol betinget demens og frontotemporal demens er mindre hyppige. Symptomer på demens kan være: Hukommelsesbesvær Nedsat initiativ og handlekraft Nedsat evne til at udføre praktiske gøremål som f.eks. at tage tøj på eller lave mad mm. Nedsat evne til at finde ordene og benævne ting eller til at forstå det sagte sprog Nedsat evne til at orientere sig i ellers velkendt miljø Nedsat overblik og evne til problemløsning Nedsat regne- og læsefærdighed Nedsat dømmekraft Nedsat evne til at tyde sanseindtryk Demens skyldes sygdom - ikke alderdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen, men demens skyldes altid en sygdom i hjernen. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. 1

4 Kun få demenssygdomme kan helbredes, men flere af sygdommene kan behandles med medicin i større eller mindre grad. Medicin mod Alzheimers sygdom kan udskyde udviklingen af sygdommen i op til 2 år. Medicinen kan medvirke til at øge livskvaliteten men kan ikke helbrede sygdommen. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvilken demenssygdom, der er tale om og få lagt en plan for behandlingen. Demens er en fremadskridende sygdom, som udvikler sig over år. Længden på et demensforløb kan variere fra få år til flere årtier, og der er ikke 2 demensforløb, som er ens. Personligheden hos borgere med demenssygdom kan forandres og kan bl.a. vise sig ved rastløshed, indesluttethed, aggressivitet, angst, utryghed og uro. Mange med demenssygdom får et lavt selvværd, og der kan være øget risiko for udvikling af depression. Diagnosen demens stilles af den praktiserende læge i samarbejde med f.eks. demensklinikkerne, en neurolog eller det gerontopsykiatriske team på OUH eller SH Svendborg. Kerteminde Kommune er en del af samarbejdsmodellen på demensområdet for hele region Syddanmark. Borgere med demenssygdom og pårørende har behov for hjælp og støtte på mange forskellige niveauer. Der er derfor behov for, at Kerteminde Kommune har forskellige tilbud målrettet denne gruppe. Det gælder både plejeboliger, daghjem for borgere med demenssygdom, gæstepladser til aflastning af ægtefælle i en kortere periode, pårørendeskole, pårørende grupper og cafétilbud for borgere med demenssygdom og deres pårørende. Der er behov for fortsat udvikling af demensområdet Der bliver flere og flere ældre i den danske befolkning. Det betyder, at der kommer flere og flere i de aldersgrupper, hvor antallet af mennesker med demens er højest. Man ved, at en tidlig erkendelse af sygdommen gør, at borgeren kan få glæde af den medicinske behandling, der sammen med en social indsats kan forøge livskvaliteten for borgeren og dennes pårørende. En tidlig erkendelse af sygdommen vil også være medvirkende til, at borgeren med demenssygdom kan forblive i eget hjem i længere tid inden plejebolig kommer på tale. Jo tidligere der sættes ind, jo mere skånsomt kan forløbet blive for borgeren og dennes pårørende. Borgere med demenssygdom vil ofte være afskåret fra at tage imod de almindelige aktiverings tilbud til ældre, som kommunen og private organisationer står for. Det gælder brug af ældrecentre, ældreklubber, idrætsklubber, deltagelse i busudflugter, arbejde på værksteder osv. Når den demensramte afskæres fra at tage imod sådanne tilbud, betyder det også risiko for at blive socialt isoleret. 2

5 Da den demensramte borger ofte har behov for opsyn i større eller mindre grad, betyder det også, at ægtefællen er i stor risiko for at blive socialt isoleret, med mindre der iværksættes kommunale tilbud i form af hjælp/aflastning. Mange ægtefæller til borgere med demenssygdom er på arbejde 24 timer i døgnet, og de er i stor risiko for at udvikle symptomer på stress. Det kræver andre rutiner, pædagogiske evner, holdninger og uddannelse at arbejde med mennesker med demenssygdom, end med ældre som mentalt er raske. For at kunne imødekomme den demensramte borger og de pårørendes behov for hjælp og støtte bedst muligt, har Kerteminde Kommune formuleret en demenspolitik. 3

6 Kerteminde Kommunes demenspolitik Overordnet målsætning Den overordnede målsætning for arbejdet med borgere med demenssygdom i Kerteminde Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet, færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Dette skal ske ved tidlig og relevant støtte til borgeren og dennes eventuelle pårørende, så den demensramte borger kan forblive i vante, hjemlige omgivelser, så længe det er muligt. Værdigrundlag I omsorgen for borgere med demenssygdom og deres pårørende, arbejdes der med de samme værdier som generelt er gældende for forvaltningens arbejde. Det betyder, at medarbejderne i Hjemmeplejen lægger vægt på: Kvalitet Nærvær Udvikling Trivsel Udredning / rådgivning Borgere med demenslignende symptomer skal sikres en lægefaglig og kvalificeret undersøgelse for at få stillet den korrekte diagnose. Kommunens demenskoordinatorer samarbejder med borgeren, der har demenssymptomer, og dennes pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere. Med borgerens samtykke indhentes de relevante oplysninger, der er nødvendige for udredningsarbejdet. Demenskoordinatorerne støtter borgeren til lægekontakt så undersøgelser, der skal ligge til grund for en korrekt diagnose, kan varetages. Den demensramte borger og dennes pårørende skal sikres den nødvendige information og rådgivning om sygdommen og eventuelle behandlingsmuligheder samt om Kertemindes Kommunes tilbud til borgere med demenssygdom. Demenskoordinatorerne tilbyder hjemmebesøg, så borgeren og dennes pårørende har mulighed for at stille spørgsmål og få en dialog omkring evt. problemstillinger i hjemlige og trygge omgivelser. Demenskoordinatorerne er medvirkende til at starte pårørendegrupper og pårørendeskole op i kommunen. Demenskoordinatorerne har daglig telefontid og kan rådgive borgeren eller dennes pårørende, der har spørgsmål inden for demensområdet, idet demenskoordinatorerne har en særlig indsigt og forståelse for de problemer, der følger med en demenssygdom. 4

7 Aktivitets-/dagcenterfunktioner Borgere med demenssygdom skal sikres samvær og beskæftigelse tilpasset behov og ressourcer uanset boform. Der skal være mulighed for, at alle borgere med demenssygdom, både hjemmeboende og borgere med ophold i plejemiljø, kan få et relevant aktivitetstilbud i dagtimerne. Tilbuddet skal være egnet til at fastholde den aktuelle fysiske og intellektuelle formåen i videst muligt omfang. Kerteminde Kommune har 2 daghjem for borgere med demenssygdom placeret i Kerteminde og Munkebo, der har åbent på hverdage. Skovly Hinkesvej Kerteminde Fjordstuen Lindhøjvej Munkebo Der afholdes demenscafeer i Langeskov og Munkebo hver anden uge. Cafe Svalen Birkelund Plejecenter Røjrupvej Langeskov Onsdage i ulige uger Cafe Blæksprutten Sundhedens Center Lindhøjvænget Munkebo Torsdage i ulige uger Ældresagen afholder desuden Cafe i Kerteminde hver anden uge. Cafe Det gode liv Aktiv Huset Vestergade 5300 Kerteminde Mandage i ulige uger Det er vigtigt, at demensramte borgere, også i afhentnings-/modtagesituationer er omgivet af kendt medarbejdere og køretiden til dagcenter/aktivitetstilbud bør for den enkelte borger afpasses efter individuelle forhold. Aflastningsophold Det kan være nødvendigt at aflaste pårørende til borgere med demenssygdom i kortere eller længere perioder. Et aflastningsophold kan også komme på tale ved forværring i borgerens tilstand eller i ventetiden på anden bolig. Visitatorerne visiterer i samarbejde med demenskoordinatorerne til aflastningsophold og beskriver formål med opholdet. Samtidig vurderes der på hvilke aflastningsboliger, der er bedst egnet. Hvis borgeren med demenssygdom i forvejen er visiteret til daghjem, fortsætter dette for at fastholde strukturen i hverdagen mest muligt. 5

8 Boligforhold En øget indsats med hjemmehjælp, tilbud om daghjem og aflastning samt støtte og rådgivning til pårørende vil udsætte behovet for en plejebolig. Hvis boligskift bliver nødvendigt, vil der være mulighed for at tilbyde den demensramte borger anden bolig, hvis indretning og placering er særlig hensigtsmæssig med henblik på at tilgodese borgerens behov. De fysiske rammer skal være trygge og hjemlige med mulighed for almindelige dagligdags gøremål. Der skal være mulighed for sansestimulerende aktiviteter. Plejeboligen og arealerne i forbindelse hermed skal være indrettet, så de forebygger behovet for anvendelse af tvang. Relevante boligtilbud kan være af forskellig art f.eks. skærmede enheder i tæt plejemiljø eller andre boligformer. En skærmet enhed er en plejebolig med plads til 8-12 borgere med demenssygdom, hvor boligen følger samme standardkrav som plejeboliger i øvrigt med hensyn til størrelse. Boligen skal indrettes med et så individuelt præg som muligt, og borgeren skal kunne beholde så mange personlige ejendele, herunder møbler, som der er plads til. Den demensramte borger tilstræbes, at kunne forblive permanent i pågældende plejebolig, uafhængig af sygdommens forløb, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Demenskoordinatorerne samarbejder med borgere, pårørende, læge, visitator og Hjemmepleje for at finde de mest optimale tilbud. Derved opnås også bedre mulighed for at planlægge et boligskift og imødekomme borgeren og de pårørendes ønsker. Medarbejdere omkring borgere med demenssygdom Demenskoordinatorerne er vidensansvarlige på demensområdet og medvirker i udvikling af området. Demenskoordinatorerne sikres specialiseret uddannelse og efteruddannelse og er centrale i Hjemmeplejens arbejde for borgere med demenssygdom. Demenskoordinatorerne sikrer rådgivning og vejledning udadtil i forhold til borgere med demenssygdom og deres pårørende og indadtil i forhold til øvrige medarbejdere. Det tilstræbes, at medarbejdere, der ansættes i boligformer eller aktivitetsforanstaltninger, specielt indrettet for borgere med demenssygdom, har særlige forudsætninger for dette arbejde. Med forudsætninger tænkes ikke på en bestemt faglig uddannelse, men personlig engagement og interesse for arbejdet. Det er vigtigt at medarbejdergrupper er bredt tværfagligt sammensat. Der stiles imod, at medarbejderne er stabile, gennemgående personer, således at den demensramte er omgivet af kendte ansigter. For til stadighed at have medarbejdere med interesse og forudsætninger for arbejdet med demensramte borgere, skal der ved udviklings-/medarbejdersamtaler på området være opmærksomhed rettet mod disse særlige kvaliteter og ønsker. Det bør tilstræbes, at medarbejdere, som i overvejende grad arbejder med borgere med demenssygdom, modtager mindst et relevant undervisningstilbud om året, hvor indholdet er ny viden om demenssygdomme og opfølgning på nye udviklinger på området, også i tilrettelæggelse af pleje og omsorg. 6

9 Der sikres mulighed for supervision af medarbejdergrupper, der arbejder indenfor demensområdet, eventuelt af en demenskoordinator. Eksterne samarbejdspartnere Kerteminde Kommune er en del af samarbejdsmodellen på demensområdet i Region Syddanmark. I denne samarbejdsmodel er der beskrevet funktioner og arbejdsgange for henholdsvis praktiserende læger, demensklinikker og kommunale hjemmeplejeordninger. Formålet med denne samarbejdsmodel er, at sikre et sammenhængende patientforløb for den demensramte borgere og dennes pårørende. Frivillige på demensområdet Demenskoordinatorerne samarbejder med frivillige organisationer i kommunen. Der er oprettet to netværkscafér for borgere med demenssygdom eller senhjerneskade og deres pårørende i kommunen. De frivillige yder en praktisk indsats og demenskoordinatorerne en faglig indsats. Kerteminde Kommune ønsker, at dette samarbejde styrkes og udvikles. For yngre borgere med let demens eller senhjerneskade har Ældresagen etableret et aktivitetsprojekt i Aktivhuset i Kerteminde. Her kan f.eks. tilbydes demensramte borgere håndværksmæssige aktiviteter med støtte af en kontaktperson. Dette tilbud hedder Café Det gode liv. Demenskoordinatorerne vejleder de frivillige i dette arbejde. Kerteminde Kommune vil samarbejde om et frugtbart samspil mellem det offentlige og de frivillige. Udvikling Indsatsen for borgere med demenssygdom og deres pårørende tilpasses og udvikles løbende, så ressourcer udnyttes optimalt. Det er demenskoordinatorernes opgave at være med til at synliggøre, hvor der er mangler, som kan udvikles til fordel for den demensramte borger og dennes familie, under forudsætninger af de budgetmæssige muligheder. Der arbejdes ud fra en tids- og handleplan på demensområdet. Der udarbejdes en årsrapport på demensområdet hvert 2. år. Demenspolitikken evalueres og justeres hvert 2. år. Revideret af: Charlotte Føns Gjørup Susanne Eriksen Annette Søe Kirsten Trevathan Leder af Hjemme- og Demenskoordinator Demenskoordinator Demenskoordinator Sygepleje 7

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere