10669/10 an/nlk/gm 1 DG H 1 B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10669/10 an/nlk/gm 1 DG H 1 B"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2010 (09.06) (OR. en) 10669/10 ASIM 71 RESULTAT AF DRØFTELSERNE på: samlingen i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den: 3. juni 2010 Vedr.: Rådets konklusioner om uledsagede mindreårige Vedlagt følger til delegationerne ovennævnte konklusioner som godkendt af RIA-rådet den 3. juni /10 an/nlk/gm 1

2 Rådets konklusioner om uledsagede mindreårige Rådet, a) der mener, at et stigende antal tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer under 18 år hvert år ankommer til EU uden at være ledsaget af en forælder eller værge eller efterlades alene, efter at de er kommet ind på EU's område, b) der tager i betragtning, at der er mange årsager til, at denne særlig sårbare gruppe af mindreårige ankommer, herunder bl.a.: de flygter fra krige og konflikter, diskrimination eller forfølgelse; de sendes af sted af deres familie i håbet om arbejde, en fremtidig familiesammen-føring, et bedre liv eller for at få adgang til uddannelse og velfærd; de kommer for at slutte sig til familiemedlemmer; de er ofre for menneskehandel, c) der minder om, at EU's charter om grundlæggende rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder fastslår, at børn bør behandles som sådan uanset deres indvandrerstatus, nationalitet eller baggrund, d) der tager hensyn til rekommandation nr. 9 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om livsprojekter for uledsagede mindreårige, hvori det hedder, at uledsagede mindreårige bør kunne nyde alle rettigheder, der er anerkendt af de relevante internationale og europæiske standarder og navnlig FN's konvention om barnets rettigheder, som er forudsætninger for gennemførelsen af deres livsprojekter, e) der har in mente, at Stockholmprogrammet, som Det Europæiske Råd vedtog på samlingen den december 2009, fremhæver, at en samlet reaktion på fænomenet uledsagede mindreårige på EU-plan bør kombinere foranstaltninger vedrørende forebyggelse, beskyttelse og støttet tilbagevenden, hvor der tages hensyn til barnets tarv, og at det også hilser Europa- Kommissionens initiativ om at udarbejde en handlingsplan om dette spørgsmål velkommen, 10669/10 an/nlk/gm 2

3 f) der minder om, at Europa-Parlamentet 1 i sin beslutning om Stockholmprogrammet understreger, at hensynet til barnets tarv bør gå forud for alle andre hensyn, og at en EUhandlingsplan om uledsagede mindreårige bør tackle spørgsmål som f.eks. beskyttelse, varige løsninger for det enkelte barn og samarbejde med tredjelande med henblik på tilbagesendelse, reintegrering og forebyggelse, g) der ser med tilfredshed på Kommissionens handlingsplan om uledsagede mindreårige ( ), der blev vedtaget den 6. maj 2010, og som ved at fremlægge en fælles EU-strategi, der bygger på princippet om barnets tarv og udpeger hovedindsatsområder såsom forebyggelse, modtagelse og identificering af varige løsninger, yder et vigtigt bidrag til den igangværende debat om dette spørgsmål, h) der tager det forhold i betragtning, at EU's nuværende lovgivningsinstrumenter og finansielle instrumenter vedrørende asyl, indvandring og menneskehandel allerede direkte eller indirekte kommer ind på den særlige situation, uledsagede mindreårige befinder sig i, men der bør anlægges en samlet og sammenhængende tilgang til alle uledsagede mindreåriges situation, i) der mener, at det ikke er muligt at vurdere fænomenet med uledsagede mindreårige korrekt eller finde hensigtsmæssige og varige løsninger uden at have en klar vurdering baseret på omfattende, pålidelige og sammenlignelige data, j) der understreger behovet for at forebygge usikker migration og handel med mindreårige som et første skridt til effektivt at dæmpe fænomenet med uledsagede mindreårige, k) der mener, at fra det øjeblik, en uledsaget mindreårig opdages, og indtil der er fundet en varig løsning, bør medlemsstaterne anvende modtagelsesforanstaltninger, der svarer til de mindreåriges behov, og bør give adgang til relevante retsgarantier, 1 P7_TA(2009) /10 an/nlk/gm 3

4 l) der understreger betydningen af at finde holdbare løsninger, der bygger på en individuel vurdering af barnets tarv, omfatter tilbagerejse til og reintegrering i oprindelses- eller tilbagesendelseslandet, og som giver international beskyttelsesstatus eller en anden status i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning, m) der minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold udgør EU's retlige ramme for tilbagesendelse af uledsagede mindreårige, der ikke er berettigede til international støtte eller andre former for beskyttelse, og som opholder sig ulovligt på medlemsstaternes område, n) der minder om, at Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne og Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, bl.a. indfører specifikke modtagelses- og procedureregler vedrørende uledsagede mindreårige, der er asylansøgere, mens Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse, bl.a. indfører specifikke regler vedrørende uledsagede mindreårige, der har fået international beskyttelse, o) der minder om, at Stockholmprogrammet opfordrer til praktiske foranstaltninger, der kan lette tilbagesendelsen af et stort antal uledsagede mindreårige, som ikke har behov for international beskyttelse, idet det anerkendes, at det, der tjener manges tarv bedst, kan være at blive forenet med deres familier og udvikle sig i deres eget sociale og kulturelle miljø, p) der anerkender, at det er af største betydning at styrke samarbejdet med tredjelande om forebyggelse, beskyttelse, tilbagesendelse og reintegrering i deres hjemlande, 10669/10 an/nlk/gm 4

5 q) der anerkender civilsamfundets og regionale og internationale organisationers rolle i bestræbelserne på at finde varige løsninger, forbedre forståelsen af fænomenet og, navnlig i forbindelse med forebyggelse af ulovlig indvandring, forbedre støttet tilbagevenden og reintegrering, beskyttelse og omsorg, har på grundlag af en politisk drøftelse af disse spørgsmål og i overensstemmelse med Stockholmprogrammet vedtaget følgende konklusioner: I. VEDRØRENDE KENDSKAB TIL FÆNOMENET ER RÅDET BLEVET ENIGT OM: 1. at tilskynde medlemsstaterne til at bruge det fulde potentiale i forordning (EF) 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for at indsamle omfattende oplysninger om uledsagede mindreårige, der ankommer til medlemsstaternes område, 2. at tilskynde medlemsstaterne til at samarbejde med EU-agenturer og -netværk, primært Frontex, Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Migrationsnetværk (EMN), om at forbedre analyserne og udvekslingen af relevante oplysninger om uledsagede mindreårige, der kommer ind i EU, 3. at anmode Frontex og Europol om systematisk at forbedre dataindsamlingen, analyserne og udvekslingen af detaljerede oplysninger om uledsagede mindreårige ved at bruge alle tilgængelige kilder, herunder oplysninger indsamlet af netværkene af indvandringsforbindelsesofficerer og Frontex' risikoanalysenetværk for at give medlemsstaterne passende risikoanalyser i overensstemmelse med deres mandat, 4. at opfordre EASO til at organisere, fremme og koordinere aktiviteter vedrørende oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med sit mandat, så medlemsstaterne kan vurdere de uledsagede mindreåriges beskyttelsesbehov med henblik på bedre at støtte kvalitetsafgørelser, 5. at opfordre Frontex til i uddannelsesprogrammet for grænsevagter at indføre et specifikt modul om, hvordan man spotter særligt sårbare situationer i forbindelse med uledsagede mindreårige, især dem med en høj risikoprofil såsom mindreårige, der er ofre for menneskehandel /10 an/nlk/gm 5

6 II. VEDRØRENDE FOREBYGGELSE AFUSIKKERMIGRATION OG MENNESKEHANDEL ER RÅDET BLEVET ENIGT OM: 6. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte EU's og de nationale eksisterende instrumenter for eksternt samarbejde på en velkoordineret måde med henblik på at finansiere projekter i tredjelande for at forebygge uledsagede mindreåriges usikre migration, navnlig ved at skabe alternativer i oprindelseslandet med hensyn til uddannelse, sundhedspleje, professionel uddannelse, støtte til programmer for ungdomsbeskæftigelse, højne forståelsen for og uddannelsen i forebyggelse, 7. at anmode Kommissionen og medlemsstaterne om under EU's eksisterende finansielle redskaber at prioritere finansiering af følgende områder i partnerskab med centrale og lokale myndigheder fra oprindelseslandene, internationale og regionale organisationer og civilsamfundsorganisationer: a) forebyggende foranstaltninger på lokalt niveau, i skoler, lokalsamfund og familierne, primært gennem målrettede oplysningsprogrammer for mindreårige i risikogrupper b) uddannelse af specialiseret personale for at kunne udpege risikofyldte situationer og gribe ind over for familier og lokalsamfund med henblik på varige løsninger for uledsagede mindreårige c) studier for bedre at forstå de årsager, der får uledsagede mindreårige til at begive sig ud på en rejse til EU's område d) initiativer, der sigter på at give mindreårige, der risikerer uledsaget usikker migration, alternativer i oprindelseslandet med henblik på børns ve og vel, 10669/10 an/nlk/gm 6

7 8. at opfordre medlemsstaternes konsulattjenester til at fortsætte med grundigt at vurdere alle aspekter af visumansøgninger og rejsedokumenter, der forelægges på vegne af mindreårige, og opfordre medlemsstaternes grænsekontrolmyndigheder til at være mere opmærksomme på mindreårige med høj risikoprofil, der rejser sammen med voksne, der ikke er deres forælder eller værge. Indvandringsforbindelsesofficerer opfordres til forsat at være opmærksomme på mindreårige, også dem, der rejser ledsaget af voksne, 9. at opfordre Kommissionen til at indsætte en specifik henvisning til uledsagede mindreårige i indvandringsportalen for at give potentielle indvandrere bedre oplysninger og øge opmærksomheden om den iboende risiko for uledsagede mindreåriges migration, 10. at tilskynde medlemsstaterne til at gøre brug af netværket af nationale kontaktpunkter i forbindelse med grænsekontrol af mindreårige som fastsat i bilag 37 i den praktiske vejledning for grænsevagter. III. MED HENSYN TIL MODTAGELSES- OG RETSGARANTIERNE I EU ER RÅDET BLEVET ENIGT OM: 11. at opfordre Kommissionen til at vurdere, hvorvidt EU-lovgivningen om uledsagede mindreårige giver dem tilstrækkelig beskyttelse for at sikre passende standarder for modtagelses- og retsgarantier for alle uledsagede mindreårige, uanset om de er asylansøgere, ofre for menneskehandel eller ulovlige migranter, for at sikre, at mindreårige behandles som sådan, indtil andet er bevist, 12. at opfordre medlemsstaterne til at vedtage en afgørelse om fremtiden for hver enkelt uledsagede mindreårige på den kortest mulige tid under hensyn til betydningen af at finde varige løsninger på grundlag af en individuel vurdering af barnets tarv. Disse løsninger kan bestå i tilbagesendelse til og reintegrering i oprindelses- eller tilbagesendelseslandet, der giver international beskyttelsesstatus eller en anden status i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning, 10669/10 an/nlk/gm 7

8 13. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udarbejdelse og udveksling af retningslinjer for bedste praksis i forbindelse med aldersvurdering ved at kombinere videnskabelige og juridiske kriterier, 14. indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at anvende visuminformationssystemet (VIS), når det bliver operationelt, til at kontrollere den uledsagede mindreåriges identitet, hvis vedkommende er registreret deri, i overensstemmelse med artikel 19 i VIS-forordningen (forordning (EF) nr. 767/2008), 15. at understrege behovet for en passende gennemførelse i medlemsstaterne af foranstaltningerne i direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder. Endvidere at anmode medlemsstaterne om at styrke foranstaltningerne vedrørende uledsagede mindreårige, som er ofre for menneskehandel, ved at overdrage dem til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de bliver fundet, 16. at anmode Kommissionen om at støtte medlemsstaterne i at gøre brug af de eksisterende operative netværk og hurtigst muligt etablere nye med henblik på at lette opsporing af familier i oprindelses- og transitlandene og fremme en fælles tilgang på baggrund af udveksling af god praksis, 17. at opfordre medlemsstaterne til nøje at undersøge, hvordan uledsagede mindreårige, der er i deres myndigheders varetægt, kan forsvinde, og bekæmpe dette fænomen samt, hvor det er muligt, i højere grad indberette savnede personer i Schengeninformationssystemet, i tilfælde hvor børn løber bort eller forsvinder fra deres varetægt, 18. at opfordre medlemsstaterne til at overvåge kvaliteten af omsorgen for uledsagede mindreårige for at sikre, at barnets tarv varetages i hele beslutningsprocessen, 10669/10 an/nlk/gm 8

9 19. at opfordre Kommissionen til at støtte udveksling af bedste praksis med hensyn til omsorgsordninger for uledsagede mindreårige og udarbejde retningslinjer og fælles undervisnings-planer og uddannelser, 20. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til via Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere og Den Europæiske Flygtningefond at styrke foranstaltninger vedrørende uledsagede mindreårige, hovedsagelig for at etablere og forbedre modtagelsesfaciliteter, der opfylder de mindreåriges specifikke behov, og foranstaltninger til udvikling af passende integrationsforanstaltninger. Ligeledes at anmode Kommissionen om at overveje, hvordan der i næste generation af finansielle instrumenter fra 2014 kan tages hensyn til dimensionen uledsagede mindreårige i forbindelse med styring af migration, 21. at anmode Kommissionen om at tackle de specifikke udfordringer i forbindelse med uledsagede mindreårige i EU's nye dagsorden for migranters integration. IV. MED HENSYN TIL TREDJELANDE ER RÅDET BLEVET ENIGT OM: 22. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til regelmæssigt at rejse spørgsmål om beskyttelse af børn i dialogerne mellem EU og tredjelande om menneskerettigheder og migration, 23. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til i de relevante aftaler med tredjelande fra sag til sag at indføre særlige bestemmelser vedrørende uledsagede mindreåriges migration og iværksætte samarbejde om forebyggelse, opsporing af familier, tilbagesendelse til familien eller til modtagelsescentre og reintegrering i oprindelses- eller tilbagesendelseslandet, 24. at henstille til medlemsstaterne og Kommissionen, at de styrker EU's og de nationale instrumenter for eksternt samarbejde for at støtte tredjelande i at forbedre deres lovgivningsmæssige og administrative kapacitet til at bekæmpe ulovlig handel med og smugling af mindreårige og bistå og beskytte mindreårige, herunder især ved at udvikle systemer til børnebeskyttelse og fødselsregistrering, udstedelse af rejsedokumenter eller forældretilladelser til mindreårige, som rejser uledsaget, og til at afgøre, hvilken voksen der er ansvarlig for at anmode om sådanne dokumenter på den mindreåriges vegne, 10669/10 an/nlk/gm 9

10 25. at opfordre Frontex og andre europæiske agenturer til at træffe foranstaltninger med henblik på at støtte uddannelsen af grænsemyndigheder i tredjelande i, hvordan man opdager falske pas og visa, og med henblik på målrettede fælles operationer, 26. at opfordre Kommissionen til at indsætte et afsnit om uledsagede mindreårige i migrationsprofilerne for de vigtigste oprindelses- og transitlande. V. MED HENSYN TIL TILBAGESENDELSE OG REINTEGRERING I OPRINDEL- SESLANDET ER RÅDET BLEVET ENIGT OM: 27. at opfordre Kommissionen til at offentliggøre en undersøgelse af medlemsstaternes gældende praksis og lovgivning om tilbagesendelse af uledsagede mindreårige og om situationen for uledsagede mindreårige, som er omfattet af tilbagetagelsesaftaler, med henblik på at fremme den gældende bedste praksis, 28. at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udviklingen af metoder til rådgivning inden afrejse med henblik på at opfordre til mindreåriges frivillige tilbagevenden til deres oprindelsesland, 29. at anmode Kommissionen om at støtte former for praktisk samarbejde blandt medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og oprindelseslandene samt mellem medlemsstaterne og internationale og ikke-statslige organisationer for at etablere operative netværk med henblik på at lette tilbagesendelsen af mindreårige til deres oprindelseslande i en proces, der tager hensyn til betydningen af en human, sikker og værdig tilbagevenden i overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder og inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlems-staterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, 10669/10 an/nlk/gm 10

11 30. at opfordre medlemsstaterne til at gøre fuld brug af operationelle netværk for at etablere og opretholde kontakten med myndighederne i oprindelses- og tilbagesendelseslandene med henblik på at finde frem til måder og midler, der kan lette tilbagesendelsen og reintegreringen af mindreårige i deres oprindelses- eller tilbagesendelseslande, 31. at tilskynde Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at EU's og de nationale instrumenter for eksternt samarbejde bruges på en velkoordineret måde til at finansiere projekter i tredjelande for at lette de uledsagede mindreåriges tilbagesendelse og reintegrering i deres oprindelseslande, 32. at opfordre Kommissionen til at prioritere finansiel støtte til særlige foranstaltninger og programmer om uledsagede mindreårige via Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden som en del af det generelle program og det tematiske program for samarbejde med tredjelande på migrations- og asylområdet, herunder 1) støtte til oprindelses- eller tilbagesendelseslandenes myndigheder i deres forvaltning af tilbagesendelse ved at oprette modtagecentre, der kan tage sig af de tilbagesendte mindreårige, når familien ikke kan opspores, for at lette reintegreringen af mindreårige i deres sociale og kulturelle miljø, idet der tages hensyn til deres tarv 2) støtte til familier og lokalsamfund i forbindelse med reintegrering af deres tilbagesendte mindreårige 3) udvikling af uddannelsesmuligheder for de tilbagesendte mindreårige 33. at opfordre Kommissionen til at aflægge rapport om gennemførelsen af disse konklusioner i midten af 2012 og inden udgangen af 2015 og om nødvendigt foreslå en revision og/eller yderligere foranstaltninger /10 an/nlk/gm 11

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.4.2013 2012/2263(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI))

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI)) P7_TA(2013)0387 Situationen for uledsagede mindreårige i EU Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

7323/17 la/js/hsm 1 DG D 1 A

7323/17 la/js/hsm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2017 (OR. en) 7323/17 FRONT 122 FAUXDOC 15 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/rådet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om ovennævnte emne som udarbejdet af formandskabet.

Vedlagt følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om ovennævnte emne som udarbejdet af formandskabet. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 15497/18 UD 329 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner om anden statusrapport

Læs mere

6503/17 lma/lma/hsm 1 DG D 1 A

6503/17 lma/lma/hsm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 21.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Hermed følger til delegationerne et dokument om ovenstående emne som godkendt på RIA-Rådet den 20. juli 2015.

Hermed følger til delegationerne et dokument om ovenstående emne som godkendt på RIA-Rådet den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 10833/15 ASIM 55 COWEB 71 Vedr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om en EU-ordning for genbosætning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af om en EU-ordning for genbosætning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 8.6.2015 om en EU-ordning for genbosætning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 8.6.2015 om en EU-ordning for

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Asyl- og Migrationsfonden {SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Asyl- og Migrationsfonden {SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315} EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.6.2018 COM(2018) 471 final ANNEXES 1 to 8 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Asyl- og Migrationsfonden {SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0220/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A

15216/17 nd/pj/kmm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 I/A-PUNKTSNOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling) Tidl.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: Dato: 8. og 9. juni 2017 Kl.: 10.00, 10.00 Sted: 3546. samling i RÅDET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3508. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0218/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (17.

Læs mere

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8,

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8, P6_TA(2009)0047 Modtagelsesvilkår for asylansøgere og flygtninge Europa-Parlamentets beslutning af 5. februar 2009 om gennemførelsen i EU af direktiv 2003/9/EF om modtagelsesvilkår for asylansøgere og

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A

9960/12 lao/pp/mce/lv/lv/mce 1 DG G 3A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2012 (24.05) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0435 (COD) 9960/12 ETS 15 MI 339 COMPET 279 EDUC 112 CODEC 1309 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2017 C(2017) 1600 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 7.3.2017 om at gøre tilbagesendelse mere effektiv ved gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

15057/17 top/jn/pj/ef 1 DGD 1B

15057/17 top/jn/pj/ef 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger

Lovgivningsmæssige forhandlinger Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3433. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 7.9.2015 B8-0834/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2, om migration og flygtninge

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 26.10.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polen Sejm om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 11.4.2019 A8-0395/ 001-091 ÆNDRINGSFORSLAG 001-091 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Cecilia Wikström EF-statistikker over migration og international beskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en) 6949/17 MIGR 29 COMIX 170 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 16. oktober 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (15. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

NOTE formandskabet Coreper/Rådet/Det Blandede Udvalg EU-konferencen om innovativ grænseforvaltning den februar 2012 i København

NOTE formandskabet Coreper/Rådet/Det Blandede Udvalg EU-konferencen om innovativ grænseforvaltning den februar 2012 i København RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 202 (06.03) (OR. en9 766/2 FRONT 3 COMIX 29 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Coreper/Rådet/Det Blandede Udvalg EU-konferencen om innovativ grænseforvaltning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

9040/17 ht/cos/hm 1 DG D 1 A

9040/17 ht/cos/hm 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0095 (NLE) 9040/17 SCH-EVAL 140 FRONT 205 COMIX 334 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 11. maj 2017 til:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 30.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 357/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

13880/15 bmc/js/bh 1 DG D 1B

13880/15 bmc/js/bh 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2015 (OR. en) 13880/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JAI 842 ASIM 143 FRONT 240 RELEX 902 COMIX

Læs mere

15638/17 gng/gng/ipj 1 DGD 1C

15638/17 gng/gng/ipj 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15638/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: delegationerne

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0226/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

9895/19 clf 1 ECOMP.2B

9895/19 clf 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 9895/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9101/19 + COR 1 Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet delegationerne 12164/3/16 REV3 Udkast til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0152 (COD) 8853/18 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 17. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: VISA 113 FRONT

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere