Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet"

Transkript

1

2 Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors Repro: GEUS Tryk af tekst og omslag: GEUS Oplag: 700 Marts 2012 ISBN: ISSN: X Rapporten har været forelagt GEUS bestyrelse den 20. marts De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Øster Voldgade 10, 1350 København K. Telefon: Telefax: E-post:

3 INDLEDNING... 5 PROGRAMOMRÅDE 1 DATABANKER OG FORMIDLING... 7 Databanker... 7 Formidling... 8 Informationsteknologi Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 2 VANDRESSOURCER Ferskvandets kredsløb Grundvandskortlægning Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 3 ENERGIRÅSTOFFER Kulbrinteressourcer i Nordsøen Nordatlanten og Arktis Kontinentalundersøgelser Anden brug af undergrunden Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 4 MINERALSKE RÅSTOFFER Grønland Danmark Anvendt mineralogi Internationale opgaver Aktiviteter og resultater PROGRAMOMRÅDE 5 NATUR OG KLIMA Maringeologi Glaciologi og palæoklima Geologisk kortlægning og landskabernes udvikling Internationale opgaver Aktiviteter og resultater ORGANISATIONS- OG PERSONALEUDVIKLING ÅRETS RESULTATER I TAL Målopfyldelse for strategiske indsatsområder i Målopfyldelse for strategiske indsatsområder Resultatindikatorer for 2011 og for perioden GEUS bidrag til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Miljøministeriets strategiske mål. 54 FORKORTELSESLISTE GEUS ORGANISATION

4 4

5 De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Klima- Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN). GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold. Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010, nu under Erhvervs- og Vækstministeriet), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2011 og giver en oversigt over GEUS faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater. GEUS er en forskningsinstitution i KEBMIN, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet og Grønlands Selvstyre. GEUS Faglige resultater 2011 rapporterer hermed fjerde og sidste år i Resultatkontrakt mellem GEUS og Klima- og Energiministeriet (nu KEBMIN). 5

6 6

7 Målsætningen for programområdet er (1) at organisere GEUS datasamlinger således, at de kan udnyttes af potentielle interessenter, (2) at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed samt (3) at bidrage til en generel forståelse af de geologiske forhold, der er af betydning for udviklingen i samfundet. Indsatsen er delt i følgende hovedområder: Databanker på miljø-, natur-, energi- og råstofområdet, Formidling og Informationsteknologi. Databankopgaven omfatter drift af arkiver og prøvemagasiner, drift og udvikling af databaser og tilhørende programmel samt GIS og er rettet mod både interne og eksterne brugere af geologisk information og data. At videreudbygge de eksterne faciliteter til visning og download af data fra GEUS databaser, således at flere data bliver tilgængelige, og således at adgangen til stadighed lever op til brugernes behov. Dermed kan data udnyttes optimalt af alle relevante brugergrupper og i alle relevante sammenhænge. Derudover er det formålet at rationalisere arbejdsprocesserne vedrørende GEUS levering af data. KEBMIN s mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser, der giver høj tilfredshed blandt brugerne. Miljøministeriets koncernmål: Det Moderne Miljøministerium ( ). 1. Milepæl: Data for Danmark og Grønland til brug i OneGeology-projektet er blevet kompileret. 2. Der er etableret forbedret adgang til data om frigivne olie/gas-boringer på internettet, så completion rapporter kan downloades. 3. Databasen med mineralforekomster i Grønland er blevet integreret i GEUS øvrige databaser. 4. Siden Dit drikkevand på internettet er nu integreret i de øvrige kort- og tekstbaserede søgning i Jupiter-databasen. 5. Milepæl: Der er gennemført en brugerundersøgelse vedrørende GEUS datatilgængeliggørelse. 7

8 6. GEUS har deltaget i de to EU-finansierede projekter GeoSeas ( ) og EuroGeoSource ( ). 7. Der er etableret web-adgang til en række nye data og kort fra Danmark og Grønland. 8. Der er etableret lagring og web-adgang til en lang række data i forbindelse med projektet vedrørende det jurassiske petroleumssystem i Dansk Centralgrav. 9. Der er udviklet 15 nye WMS- og WFS-tjenester for Naturstyrelsen til visning af en række temaer fra Jupiter databasen. 10. Der er udviklet nye faciliteter blandt andet til indlæsning og kvalitetssikring data for PROMICE-projektet. Det var planlagt at udvikle en ny version af databasen for grønlandske mineralforekomster (GMOM). Denne version bliver i stedet en del af en ny samlet Grønlandsportal, der er under udvikling. Det var endvidere planlagt at definere omfang, format og platform for et dråbesystem til visning af kvaliteten af drikkevand i samarbejde med Naturstyrelsen. Aktiviteten afventer Naturstyrelsen. Endelig var det planlagt at give adgang til et nyt sømløst 1: geologisk kort over Grønland på OneGeology-portalen. Dette vil først ske i februar Derfor betragtes målene for Strategisk indsatsområde 1.1 som delvis opfyldte. GEUS er overgået til en ny teknologisk platform for produktion og tilgængeliggørelse af digitale geologiske kort fra Grønland. Det nye kort i 1: over Kapisillit-området i Vestgrønland er således fremstillet ved en ny integreret proces. Der er udarbejdet og konsolideret datamateriale til Kontinentalsokkelprojektet i forbindelse med kravfremsættelse syd for Færøerne. Der er programmeret hjemmeside-services for håndtering af vandindvindingstilladelser for Danmarks Miljøportal. En stor mængde kort og feltdagbøger fra Grønland er blevet digitaliseret. Formidlingen omfatter publicering af GEUS viden i nationale og internationale tidsskrifter, og præsentation af aktiviteter og resultater i nyhedsbreve til erhvervsliv og andre interessenter samt formidling af geologiske nyheder til den brede offentlighed og skolerne gennem arrangementer og i elektroniske og trykte medier. 8

9 At øge synligheden af og bevidstheden om aktiviteterne i GEUS og Geocenter Danmark i offentligheden og markedsføre geologi for at tiltrække flere studerende til faget. KEBMIN s mål: Sikre en effektiv leverance af services og ydelser, der giver høj tilfredshed blandt brugerne. 1. Udrulning af ekstranet for Geocenter Danmark afventer en opgradering af postsystemet på Institut for Geografi og Geologi (IGG) ved Københavns Universitet. GEUS del af opgaven er gennemført. 2. Udbud blandt et antal godkendte leverandører af Microsoft Office SharePoint Server 2007-platformen. Milepæl: Der er valgt leverandør, og arbejdet er startet. 3. Omlægning af hjemmeside påbegyndt. Indhold af sider er redigeret. Skelet af ny hjemmeside inklusiv design ligger klar. Migrering af gamle sider og justering af informationsarkitektur er påbegyndt, og databaser er delvist integreret i den nye struktur. 4. GEUS hjemmeside er løbende blevet opdateret med oplysninger om aktiviteter, publikationer og data. Udvidelse af afsnittet om jordskælv er påbegyndt. Postsystemet ved Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet er ikke som forventet blevet opgraderet i GEUS del af opgaven er dog gennemført. Relancering og omlægningen af GEUS hjemmeside er igangsat. Aktiviteten foregår i det meste af perioden (udskudt fra pga. dispositionsbegrænsning). Målene for strategisk indsatsområde 1.2 betragtes derfor som opfyldte. Bulletiner i GEUS bulletin-serie: Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin er udgivet. GEUS institutionsrapporter og af Catalogue of Survey Publications on Greenland er udgivet. Nyhedsbrevene MINEX, Geology & Ore, Fact Sheets er udgivet. Bladet Geoviden er udgivet i samarbejde med Geocenter Danmark. Markedsføringsmateriale, både internt og eksternt er udarbejdet. GEUS har deltaget i Forskningens Døgn, Naturvidenskabsfestivalen, Kulturnat m.v. 9

10 IT omfatter i denne sammenhæng løbende drift, udbygning og vedligeholdelse af GEUS teknologiske infrastruktur i form af netværk, servere, arbejdspladsudstyr, standardprogrammel m.v. Der er ikke formuleret et strategisk indsatsområde for delprogramområdet. Et nyt system for udrulning af programmer og opdateringer til GEUS pc er m.v. baseret på en Microsofts standard deployment platform SCCM er anskaffet men ikke fuldt implementeret i Alle nye pc er, der er anskaffet i 2011, er baseret på Window7 og Office En generel opdatering af eksisterende pc er vil tidligst kunne finde sted i løbet af Tanken om en VMware-båret løsning til virtuelle klienter er ikke implementeret, da løsningen er for kompleks til GEUS behov. I stedet er der i 2011 arbejdet med at implementere en mere simpel terminalserverløsning til erstatning af Citrix. Rigsrevisionen har gennemgået GEUS informationssikkerhedspolitik og har fundet procedurer, der ikke var helt tilfredsstillende. Det er målet at bringe disse i orden i Der er anskaffet et nyt datalagringssystem baseret på Netapp. Det forventes, at behovet for lagerkapacitet fortsat vil stige med ca. 20% pr. år. Trådløst net, der kan tilgås i GEUS område 2, er etableret. Udbud af bærbare pc er er blevet udbygget og vil fortsat blive udbygget med særlig fokus på vægt- og energiforbrug. Der blev i 2011 arbejdet med udbygning af tilbuddene for tilgang til GEUS Outlook ( og kalender) til private og GEUS smartphones. Der er foregået eksperimenter med tablet-computere både baseret på Mac og Android. Thailand: Der er udviklet og installeret en database til håndtering af shallow-geofysiske data baseret på Gerda-databasen for Department of Groundwater Resources, Thailand. 10

11 Målsætningen for programområdet er at tilvejebringe det nødvendige videngrundlag for en bæredygtig vandressourceforvaltning samt at opfylde de forpligtelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som fagdatacenter. Indsatsen rettes mod vandets kredsløb, vandressourcens størrelse, kvalitet og kortlægning, beskyttelse af grundvand og afhængige økosystemer, transport og omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet, samt effekter af klimaændringer på vandressourcernes kvantitet og kvalitet. Indsatsen er delt på følgende hovedområder: Ferskvandets kredsløb, Grundvandskortlægning og Grundvandsforurening og beskyttelse af afhængige økosystemer. Geologiske og hydrologiske processer samt modellering af ferskvandets kredsløb. Der lægges vægt på relevans i forhold til myndigheder og vandforsyninger. KEBMIN s mål: Sikre at den nødvendige klima- og energifaglige viden er til stede i forhold til energiforlig, COP15 og sektorpolitikker. Miljøministeriets koncernmål: Grøn Vækst. Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). 1. Milepæl: I HOBE er der opsat og anvendt en integreret hydrologisk model for Skjern Å oplandet. Vha. modellen er det påvist, at vandbalanceproblemer kan reduceres betydeligt, hvis der foretages dynamisk korrektion af nedbør frem for standardkorrektion, som hidtil har været anbefalet. Den hydrologiske model har desuden været anvendt til at undersøge effekten af rumlig opløsning af nedbør og til at teste, hvorvidt radar-baseret nedbør kan anvendes som modelinput. Analysen viste, at kvaliteten af radar-data er afgørende for modelresultaterne. Alle tre studier er publiceret som artikler i internationale tidsskrifter. 2. Formålet med KIMONO er at udvikle et koncept til effektiv integreret vurdering, modellering og monitering af terrænnære vandstrømninger og forureningsspredning fra punktkilder i kystzonen til brug i Regioner og Kommuner. Der er i 2011foretaget en kalibrering af en hydrologisk model for Horsens fjord oplandet og opstillet en detailmodel for Horsens by. Samtidig er der gennemført boringer og feltundersøgelser i byområdet og indsamlet vandprøver med henblik på nærmere afgrænsning af 11

12 forureningsspredningen fra de vigtigste punktforureninger i Horsens. Der er udarbejdet en interessentinvolveringsplan og gennemført en workshop med præsentation af KIMONO konceptet og dets videre udvikling. 3. Milepæl: Der er i årets løb i NICA (Nitratreduktion i geologisk heterogene oplande) projektet foretaget en videreudvikling af SkyTEM systemet (geofysik) med en ny måleramme, ny elektronik og nyt software til processering af data. Udstyret er testet, og der er i juni 2011 gennemført vellykkede flyvninger med indsamling af data for Norsminde og Lillebæk oplandene. Projektet skal bidrage til mere omkostningseffektive og målrettede vandforvaltningsstrategier på oplandsskala ved identifikation af robuste landbrugsarealer, hvorfra kun mindre mængder nitrat når til vandløb. Det nye værktøj skal hjælpe til bestemmelse af nitratreduktion mellem rodzonen og vandløb. 4. Villum Kahn Rasmussen projektet CLEAR2 er startet på sin anden fase i foråret 2011 og forventes at bringe ny viden om de hydrogeologiske og hydrokemiske forhold på oplandsskala til helt lokalskala i randzonerne i grundvandsfødte søer. En ph.d.- studerende er ansat i perioden For at sikre GEUS position som den ledende institution i forbindelse med udvikling og viden om den nationale hydrologiske model har GEUS ydet ad hoc support til blandt andre Naturstyrelsen samt deltaget i nationale workshops og møder om modellen. Endvidere er der arbejdet med to konkrete delopgaver bestående af hhv. igangsættelse af en kvalitetssikring af pejledata i Jupiter, samt indlæsning af DKmodellen i den nationale modeldatabase. 6. For at opnå erfaringer med hvordan en national 3-D grundmodel for geologi kan etableres og drives, er pilotprojekt Midtjylland iværksat. Projektet løses gennem tre Work Packages: WP1: Fra internationale erfaringer til danske rammer for en national geologisk 3-D grundmodel, WP2: Udførelse af testmodel Midtjylland (datasammenstilling og modellering), WP3: Overvejelser om dokumentation og vedligehold af den national geologiske 3-D model. I 2011 blev WP1 gennemført og notat udarbejdet. 7. Milepæl: I Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning (KFT) har GEUS bistået sekretariatet i dets funktion med udarbejdelse af autoritative data til Klimatilpasningsportalen samt lavet synteseartikel om vandforsyning til klimatilpasningsportalen. I 2011 har GEUS rapporteret en ny vandbalance for Danmark og opdateret den nationale hydrologiske models, DK modellens, rodzonemodel for hele landet. DK modellen er i forbindelse hermed blevet finkalibreret, og der er gennemført usikkerhedsvurderinger af input fra forskellige globale og regionale klimamodeller samt usikkerheder på den hydrologiske model for to delområder. GEUS har formidlet planlagte leverancer på en række møder med portalens slutbrugere (blandt andet i 12

13 forbindelse med Tour de klimatilpasning ). Der er herefter udviklet et design for produktionskørsler for hele landet inkl. usikkerhedsbånd. Produktionskørsler, levering og rapportering til KFT portalen forventes at ske ved udgangen af 1. kvartal 2012 for hele landet (www.klimatilpasning.dk). 8. GEUS har bidraget med undersøgelser til understøttelse af ovenstående KFT indsats. GEUS har gennemført en række interne workshops med henblik på udvikling af et koncept til usikkerhedsvurdering til brug for vurderinger af klimaeffekter på det hydrologiske kredsløb. På grundlag af analyser for Midtjylland og Sjælland er der identificeret et robust sæt af repræsentative GCM/RCM input, der beskriver usikkerhedsbåndet på input fra forskellige klimamodeller. Parameterusikkerheden er blandt andet undersøgt ved hjælp af metoderne Monte Carlo og følsomhedsanalyse. Der er fokuseret på output i form af videnskabelige publikationer og afklaring vedr. videreudviklings-behov. 9. Usikkerheden på klimamodeller er analyseret med hensyn til temperatur, potentiel fordampning og nedbør i projektet HYACINTS, og resultaterne er blevet anvendt i flere projekter. 10. I projektet BaltCICA, der netop er afsluttet, har GEUS udviklet geologiske og hydrologiske modeller til adaptiv og bæredygtig vandforvaltning i et ændret klima i to udvalgte undersøgelsesområder, Vestsjælland og Sydfalster. Milepæl: I en publiceret artikel beskrives en integreret hydrologisk model for oplandet til Åmose Å, som er anvendt til analyse af klima- og havniveauændringers effekt på det hydrologiske kredsløb i det undersøgte opland ved Kalundborg. Modelresultaterne viser, at der for havniveaustigninger på mere end en halv meter vil ske indstrømning af saltvand fra Storebælt til Tissø, hvilket vil have uheldige konsekvenser for såvel økosystemer som vandindvindingsinteresser. Øget fremtidig vinternedbør vil desuden kunne føre til stigende risiko for oversvømmelser i ånære områder og til signifikant stigning i udvaskningen af næringsstoffer til akvatiske økosystemer og dermed vanskeliggøre opfyldelsen af miljømål i forhold til vandplaner og EU direktiver. Herudover er der opnået resultater om klimaændringers og forventede havniveaustigningers effekt på saltvandsindstrængning, oversvømmelsesrisici og vandindvinding på Sydfalster. 11. Milepæl: Der er gennemført analyser af, hvor meget et fremtidigt klima kan forventes at påvirke ekstreme grundvandsstande omkring den nye motorvej ved Silkeborg. Beregningerne er baseret på klimausikkerheder beregnet af HYACINTS-projektet. Udover de planlagte aktiviteter er der gennemført er række aktiviteter i projekterne KIMONO, CLEAR2 og Midtjylland, ligesom GEUS har ydet ad hoc support til blandt andre Naturstyrelsen i en række sammenhænge. Målene for strategisk indsatsområde 2.1 betragtes som opfyldte. 13

14 GEUS har været fast medlem af Naturstyrelsens kompetencenetværk for hydrologi, der er et netværk til sikring af kompetenceoverførelse indenfor hydrologiske problemstillinger indenfor Naturstyrelsens enheder. Deltagelsen er med under beskrivelsen i strategisk indsatsområde 2.2 GEUS har deltaget i workshops arrangeret af Videncentret for Landbrug omkring landbrug og vandmiljø. Formålet var at tilvejebringe overblik over hvilke problemer, der vil være i forbindelse med en differentieret regulering af landbruget (i modsætning til nuværende ensartede regulering). For EU-Interreg-projektet BaltCICA er der udført borehulslogging blandt andet til kortlægning af fersk-/saltvandsgrænsen og af grundvandshydrauliske forhold på det centrale Falster. Der er derudover udført borehulslogging i forbindelse med projekter indenfor infrastruktur anlægsarbejder, punktkildeforurening og grundvandskøling. Der er opnået ny forståelse om sammenhængen mellem grundskudsplanters vækstbetingelser i kanten af søer knyttet til indstrømning af næringsrigt grundvand gennem søbunden. Resultaterne er publiceret i internationalt tidsskrift. Der er gennemført et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen Århus som en del af grundvandskortlægningen og en del af CLIWAT projektet. Målet har været at analysere klimaændringers effekt på hydrologien og grundvandet i et område med begravede dale (Egebjerg). Projektet har vist, at der er væsentlige ændringer i trykniveau og max afstrømninger i et fremtidigt klima (for A2 og A1B scenarierne 2100), afhængigt af de geologiske forhold og blandt andet dybden til grundvandsspejlet. Projektet viste kun små ændringer på indvindings- og grundvandsdannende oplande i forhold til ændret nedbør og fordampning. Projektet indikerede, at indirekte ændringer, fx ændret vandindvinding i et varmere klima, kan give væsentligt større ændringer på indvindings- og grundvandsdannende oplande. Resultater af den innovative geologiske og hydrologiske modellering er publiceret i tre GEUS rapporter. Videreudvikling af metoder til løsningen af grundvandskortlægnings- og planlægningsopgaver i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende og fremtidige indvindingsoplande for vandværker udenfor OSD. Resultaterne udmøntes gennem implementering og standardisering af et ensartet beslutningsgrundlag for Naturstyrelsens arbejde med kortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner. 14

15 Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). 1. I 2011 har GEUS bistået Naturstyrelsen med faglig rådgivning og koordinering af grundvandskortlægningen. Naturstyrelsen har formandskabet for Styregruppen for Grundvandskortlægning, som GEUS er medlem af. Til styregruppen er tilknyttet et Projektsekretariat med deltagelse af GEUS. GEUS er desuden repræsenteret i en strategisk FDC-direktørgruppe, 2. Milepæl: Årsrapport med faglige resultater af grundvandskortlægningen 2010 er udarbejdet. 3. Milepæl: Rapport om Sikring af Grundvandskortlægningens data og GIS er udarbejdet. Rapporten er dels en rapport over udviklingen af GIS-data, og dels en samlet beskrivelse af GEUS efterfølgende arbejde med sikring af arvesølvet (se nedenfor). 4. Der er igangsat et arbejde med at sikre arvesølvet dvs. en systematisk kortlægning og sikring af at alle data og tolkninger fra kortlægningen er indberettet til Jupiter, GERDA, og rapport- og modeldatabasen. Dels som dokumentation for kortlægningen og dels for at sikre, at data og tolkninger er tilgængelige for offentlige myndigheder, rådgivere og vandværker. 5. I forbindelse med denne sikring af arvesølvet er der arbejdet med samling og systematisering af de hydrogeologiske GIS-temaer, der er beskrevet i grundvandskortlægningens administrationsgrundlag for at sikre, at GIS-temaerne er tilgængelige for offentlige myndigheder, rådgivere og vandværker på et ensartet grundlag. 6. I 2011 er der arbejdet med et GIS-tema, der samler de væsentligste grundvandsmagasiner i Danmark. Temaet danner grundlag for de efterfølgende magasinspecifikke kortlægninger (f.eks. lertykkelseskort og potentialekort). Herunder er der arbejdet med etablering af værktøj til digital beregning af indtagenes beliggenhed i indtagsmodeller samt etableret en nøgletabel, der muliggør kobling af oplysninger om grundvandsforekomst/grundvandsmagasiner, grundvandskemi og boringsudbygning. 7. 3D geologisk model for Miocænet er opdateret med de nyeste kortlægninger. 8. Opdateret kortlægning af potentielle grundvandsmagasiner i begravede dale er udført. 9. Hjemmesiden er opdateret. 10. GEUS har deltaget i styregruppen for Geofysiksamarbejdet. Det er oprettet for at sikre en ensartet kvalitet i gennemførelse og tolkning af de geofysiske målinger, der sammen med boringer udgør en væsentligt grundlag for opstilling af 3D geologiske og hydrogeologiske strømningsmodeller, som indgår i grundvandskortlægningen. Naturstyrelsen har formandskabet for gruppen, der er sammensat af medarbejdere fra Naturstyrelsen, Geologisk Institut Århus Universitet og GEUS. 15

16 11. Retningslinjer for og vejledninger i gennemførelse, tolkning, bearbejdning og arkivering af geofysiske målinger er opdateret i samarbejde med Aarhus Universitet, Naturstyrelsen og konsulentfirmaer. 12. I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning har GEUS deltaget og bidraget med faglig viden i Naturstyrelsens 3 faglige arbejdsgrupper for KN-kemi, KN-geologi og KN-hydrologi. I 2011 omdøbte Naturstyrelsen kompetencenetværkene til faglige arbejdsgrupper, og samtidig overtog Naturstyrelsen selv driften. 13. GEUS har deltaget i arbejdet i Naturstyrelsens Arbejdsgruppe for Geofysik KN-geofysik (KompetenceNetværk, videndeling, kursusaktivitet, input til Geofysik-samarbejdet mv.). GEUS har blandt andet bistået i forbindelse med landsdækkende udredning om behov for opgraderet tolkning af nyere SkyTEM-data med udgangspunkt i den ny opstillede 1D-model på det nationale teststed for TEM-udstyr vest for Aarhus. 14. Den geofysiske metode SkyTEM er i 2011 videreudviklet med særlig fokus på kortlægning af overfladenære strukturer i grundvandskortlægningen, og videreudvikling af tilhørende tolkningsmetodik og -software (Århus Workbench m.m.) er fortsat i Endvidere er der afholdt en række møder/kurser/ temadage for miljøcentermedarbejdere og medarbejdere i de rådgivende konsulentfirmaer. 15. GEUS har afholdt en møderække med 2 årlige møder om opstilling af geologiske modeller og optimeret anvendelse af geofysikdata fra GERDA-databasen med deltagere fra Naturstyrelsen, rådgivere, kommunale vandforsyninger, Aarhus Universitet, og GEUS. 16. GERDA databasens omfattende indhold har gennemgået et nyt kvalitetscheck med tilhørende opfølgning. 17. I regi af KN-geofysik er der i 2011 afholdt kursus i geofysisk logging for medarbejdere i naturstyrelsen. 18. GEUS har deltaget i arbejdet i Naturstyrelsens koordinationsgruppe for initiativer til hurtigere kortlægning (KIHK) med ansvar for udarbejdelse af landsdækkende oversigt over planlagte kortlægningsaktiviteter i perioden Det primære formål var at øve proaktiv indsats mod flaskehalsproblemer. 19. GEUS har deltaget i temadag for grundvandskortlægning for alle medarbejdere i Naturstyrelsens enheder for grundvandskortlægning. 20. Som led i afdelingens bidrag til grundvandskortlægningen er der i 2011 arbejdet med at sikre, at geologiske data fra nye undersøgelsesboringer hurtigt bliver kvalitetssikret og indlæst i Jupiter, så de er tilgængelige for det videre arbejde, der blandt andet omfatter geologisk modellering. I de tilfælde, hvor Naturstyrelsen har haft geologer til at foretage detaljeret prøvebeskrivelse i felten, har GEUS arbejde bestået i at kvalitetssikre og indlæse disse data. For at sikre at der i felten foretages en entydig beskrivelse, har GEUS udviklet en applikation til indtastning af de eksterne beskrivelser. I de tilfælde, hvor der er ikke foreligger eksterne beskrivelser, er boreprøverne løbende 16

17 beskrevet i GEUS Boreprøvelaboratorium i dialog med de sagsansvarlige hos Naturstyrelsen. Samlet er der i 2011 beskrevet og inddateret omkring 75 undersøgelsesboringer med en gennemsnitsdybde på omkring 150 m. Udover de planlagte aktiviteter er der blandt andet gennemført er række aktiviteter for at sikre arvesølvet, en videreudvikling af SkyTEM og andre geofysikprojekter samt givet en betydelig støtte til Naturstyrelsens opgaveløsning. Målene i strategisk indsatsområde 2.2 betragtes som opfyldte. I 2011 er der arbejdet videre på Geocenter-projektet Kompleks ( ), der omhandler kortlægning og modellering af komplekse geologiske i strukturer. Undersøgelsesområdet på omtrent 100 km 2 er beliggende ved Ølgod i Vestjylland. I 2011 er der arbejdet med tolkning af de geofysiske data til opstilling af en geologisk 3D model som grundlag for en 3D hydrogeologisk beregningsmodel. GeoCenter-projektet STAIR-3D blev i august 2011 startet op med en ph.d.-studerende tilknyttet Aarhus Universitet og GEUS. Projektets overordnede ide er at lave og teste en ny metode til integreret tolkning af geologi og geofysik. I efteråret 2011 er der blevet programmeret en udvidelse til det eksisterende program SSV, der anvendes til lertykkelsesberegninger. Udvidelsen betyder, at man nu kan lave lertykkelsesberegninger for en 3D kube, hvor der før kun blev beregnet fra overfladen og f.eks. 20 meter ned. Med udvidelsen til en 3D løsning åbnes der op for lettere integration i geologiske og hydrologiske modeller, som er næste fase i projektet. I samarbejde med Naturstyrelsen har GEUS opstillet en 3D geologisk voxel-model baseret på eksisterende og nyindsamlet datamateriale i et område omkring Ølgod og Skovlund. Det var på forhånd kendt, at modelområdet var yderst heterogent, og at denne geologi ville være problematisk at modellere på traditionel vis. Der er i projektet derfor blevet udviklet en statistisk voxel-metode (videreudvikling af SSV) til dette formål, og en 3D model er på denne baggrund blevet opstillet for området. Modellen skal efterfølgende anvendes som et grundlag for en grundvandsmodel. Transport, mobilisering og omsætning af miljøfremmede stoffer i grundvand og i det hydrologiske kredsløb, herunder udviklingen af modeller af relevans for myndigheders zoneringsarbejde. 17

18 Miljøministeriets koncernmål: Grøn Vækst. Miljøministeriets koncernmål: Sundt vand nu, i hverdagen og i fremtiden ( ). 1. GEUS gennemfører i perioden en fase af projektet Varslingssystemet for Pesticider (VAP-projektet) for Miljøstyrelsen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet. I tilknytning til projektet gennemføres forskningsaktiviteter, hvor der foretages en videnskabelig behandling af VAP moniteringsdata. I 2011 blev der her især arbejdet med transport af de stærkt adsorberende pesticider glyphosat og pendimethalin, og der blev publiceret én artikel herom i et internationalt tidsskrift. Milepæl: Den 10. årlige VAP-rapport er blevet publiceret. 2. I forbindelse med den årlige rapportering til Folketingets Miljø- og Planudvalg af NOVANA projektet om grundvandsovervågning er der gennemført en statistisk bearbejdning af den tidslige udvikling af nitratindhold i de enkelte indtag med iltet grundvand. I 44 % af indtagene i ungt grundvand og 9 % i ældre grundvand er der en signifikant faldende tendens. I 64 % af indtagene i det ældre, iltede grundvand er der en signifikant stigende tendens. Milepæl: Den årlig Grundvandsovervågningsrapport blev udgivet planmæssigt. 3. Der er gennemført et projekt om aldersbestemmelse af ungt grundvand med de to teknikker: 1) svovlhexafluorid metoden (SF6) og 2) tritium/helium metoden (3H/3He). Førstnævnte metode udnytter det stigende indhold af det menneskeskabte svovlhexafluorid i atmosfæren. Den anden metode benytter forholdet mellem vandets indhold af tritium og henfaldsproduktet helium-3. Metoderne blev i samarbejde med udenlandske partnere afprøvet i to af VAP områderne. Hensigten med projektet har været at afprøve egnede metoder til supplement/alternativ til CFC dateringsmetoden, der hidtil er anvendt af GEUS. Projektet er afsluttet med udgangen af Milepæl: Resultaterne af aldersbestemmelserne, samlet i en intern GEUS-rapport, vurderes i samarbejde med GEUS samarbejdspartnere i Tyskland og USA med henblik på at finde den bedst egnede under danske forhold. 4. EU projekt BIOTREAT er startet indenfor det miljøbioteknologiske forskningsområde. Projektet arbejder med udviklingen af nye metoder til oprensning af drikkevand forurenet med pesticider og lægemidler. Projektet er en forlængelse af MIRESOWA projektet, finansieret af det Strategiske Forskningsråd, omhandlende udvikling af oprensningsteknologier for forurenet jord og drikkevand. Der er indtil nu publiceret tre videnskabelige artikler i disse projekter. 5. Projektet SENSOWAQ er også startet under det miljøbioteknologiske forskningsområde. I dette projekt er der arbejdet med udvikling af nye sensorer til analyse af 18

19 pesticider i drikkevand. Der er blevet udviklet metoder til regenerering af overflader, hvorpå immunkemiske analyser forløber, hvilket betragtes som forudsætning for udvikling af en egentlig sensor. Milepæl: En ph.d. på SENSOWAQ er forlænget og forventes afsluttet i Milepæl: En artikel om Investigations on antibody binding to a microcantilever coated with a BAM pesticide residue er publiceret i et internationalt tidsskrift. 6. Projektet GENEpease er startet i 2011 finansieret af pesticidforskningspuljen. projektet har igangsat udvikling af genetiske metoder til vurdering af effekter af pesticider på vigtige terrestriske processer i agro-økosystemet. I projektet PATHOS er der udført undersøgelser over effekten af behandlingsteknikker for gylle på risikoen for spredning af patogener og lægemidler. Milepæl: Undersøgelser over Salmonella overlevelse i jord og overførsel til ferskvand er publiceret i internationalt tidsskrift. Projektet REMTEC er afsluttet i Der er gennemført en række undersøgelser af nedbrydning af klorerede opløsningsmidler. Milepæl: Undersøgelser over nedbrydning af klorerede opløsningsmidler er publiceret i internationalt tidsskrift. 7. På området kemiske processer gennemføres en række projekter omhandlende naturlige geokemiske processer såsom oxidation af pyrit og frigivelse af sporelementer samt frigivelse af arsen fra reduktion af jernoxider. Milepæl: GEUS har i samarbejde med den svejtsiske forskningsinstitution EAWAG i november 2011 arrangeret en konference om arsen i grundvand i Sydøstasien. 8. BAM-Rens projektet er et samarbejde mellem Viborg Energi A/S, SILHORKO Eurowater A/S og GEUS med hovedformål at implementere et mikrobiologisk pesticidrenseprincip i et traditionelt trykfilteranlæg til rensning af drikkevand for nedbrydningsproduktet BAM. Laboratorieforsøg har vist, at størstedelen af BAM kan fjernes under forhold, der simulerer dem på et vandværk. Første forsøg på vandværket i Viborg viste mindre fjernelse end forventet, og undersøgelser af, hvordan processerne kan optimeres, pågår. 9. I ARCTIVOX projektet undersøges den naturlige emission og omsætning af flygtige organiske halogenforbindelser i arktiske og subarktiske vegetationstyper. Arbejdet har indtil nu bestået i implementering af nyt apparatur samt forberedelse til feltarbejde på Grønland og i Lapland, som vil forgå over flere omgange i 2012 og Projektet er blevet lettere forsinket grundet problemer med det indkøbte apparatur, men de første indikationer viser, at jord fra Grønland naturligt udsender chloroform til atmosfæren, hvor det vil deltage i den komplicerede atmosfærekemi, der blandt andet har betydning for ozonlagsdannelsen. 10. Projektet MINK-NP har som sit primære formål at undersøge effekten på agerjord og grundvandet ved anvendelse af minkgylle som markgødskning. Minkgyllens sammensætning frembyder nogle specielle forhold, der adskiller væsentligt fra kvæg- og 19

20 svinegylle. Således er kvælstof og fosfor indholdet meget højt, og gyllen indeholder rester af knogler og andre partikler, der ikke normalt findes i anden landbrugsgylle. 11. I Centre for Environment and Agricultural Microbiology (CREAM), der er finansieret af Villum Kann Rasmussen fonden, er der i året løb arbejdet med brugen af matematiske modeller til at opnå en forståelse for den rumlige variation i pesticiders nedbrydning. Milepæl: I 2011 afsluttede en ph.d.-studerende sit projekt. Milepæl: En artikel i et internationalt tidsskrift omhandlende den rumlige fordeling af nedbrydningspotentiale på mikroskala er publiceret. Udover de planlagte aktiviteter er der blandt andet gennemført er række aktiviteter med etableringen af EU-projektet BIOTREAT og projekterne GENEpease, ARCTIVOX og MINK-NP. En ph.d. på SENSOWAQ er forlænget og forventes afsluttet i Målene for strategisk indsatsområde 2.3 betragtes som opfyldte. GEUS har forestået fagdatacenteropgaverne på grundvandsområdet i forbindelse med NOVANA (det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur). GEUS har deltaget i udvalgsarbejder i EU-kommissions regi (EIONET soil) og i arbejdsgrupper under EuroGeoSurveys, blandt andet med henblik på jordrelaterede emner, herunder geomedicin og fremtidig lovgivning inkl. et Jordrammedirektiv, der stadig er under overvejelse. Der er arbejdet med udvikling af statistiske værktøjer til analyse af nitrattrends i grundvandet. NOVANA-data og øvrige data er rapporteret til EU. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er rådgivet i spørgsmål vedrørende forekomst, transport og omsætning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Der er fastlagt omfang, kriterier og system til sikring af tilstrækkelig datakvalitet i forbindelse med etablering af en fremtidig årlig rapportering af drikkevandsforureninger. GEUS har løbende rådgivet Naturstyrelsens lokale centre, kommuner, vandforsyninger og rådgivere vedrørende næringsstoffernes skæbne i miljøet. Tilsvarende er regioner, kommuner, vandforsyninger og øvrige interessenter bistået med rådgivning indenfor forureningskortlægning, konsekvensanalyse og remediering. GOODWATER ITN (Intensive Training Network) er et Marie Curie EU-finansieret uddannelsescenter rettet mod forskellige aspekter af grundvandskvalitet. Formålet er at uddanne fremtidens eksperter indenfor forskellige sider af grundvandsforskning såsom nye metoder til bestemmelse af nedbrydningspotentiale overfor vandforurening samt nye state-of-the-art teknikker til grundvandsoprensning. 20

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser.

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 DANSK ROADMAP FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2011 Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 Forsknings- og Innovationsstyrelsen april 2011 Kolofon > Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011 Forsknings-

Læs mere

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden

OIL AND GAS DANMARKS OLIEOG GASPRODUKTION. and Subsoil. anvendelse af undergrunden OIL AND GAS DANMARKS PRODUCTION IN DENMARK OLIEOG GASPRODUKTION and Subsoil samt anden Use anvendelse af undergrunden 2012 FORORD Når man ser på den historiske udvikling for den danske olie- og gasproduktion,

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt kontrakt og resultatlønskontrakt 2011-2014 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima- og Energiministeriets departement Side 2 af 28 Indhold 1. DMI s strategiske grundlag... 3 1.1. Mission... 3

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere