Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden."

Transkript

1 20 13 Årsregnskab

2 Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen Fotograf - Ukendt

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Præsentation af regionen Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger Samlede oversigter Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Sundhedsområdet Aktivitetsregnskab Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Rigshospitalet Behandlingspsykiatrien Den Præhospitale Virksomhed (AKUT) Region Hovedstadens Apotek It-, Medico- og Telefoni HR & Uddannelse Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Den sociale virksomhed Regional udvikling Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Regional udvikling. Øvrig Regional udvikling Administration Likviditet og renter Indtægter og finansielle poster Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger Investeringsoversigt Eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier Personaleoversigt Bilag 1 - Uforbrugte eksterne midler Bilag 2 - Oversigt over deponerede midler Bilag 3 - Oversigt over langfristet gæld Bilag 4 - Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner Årsregnskab

4 FORORD Jeg er glad for, at Region Hovedstaden igen i kan præsentere et årsregnskab, der viser, at regionen grundlæggende har en sund økonomi. Det kan lade sig gøre, fordi der i hele regionen har været fokus på god økonomistyring og dermed overholdelse af budgetterne, samtidig med at hospitalerne har levet op til deres aktivitetsmål for. Regionens medarbejdere har ikke alene fokus på udvikling af den faglige kvalitet, men også fokus på økonomien. Økonomisk fokus og stram økonomistyring er nødvendig for, at der er penge til daglig drift og udvikling både på regionens hospitaler og i forhold til regionens opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. De kommende år vil være præget af et meget stort udgiftspres og meget store investeringsbehov. God økonomistyring er derfor en afgørende forudsætning for de kommende års arbejde. Vi er i den særlige situation, at vi i løbet af de næste 20 år anvender over 20 mia. kr. på at bygge nyt og bygge om i de eksisterende fysiske rammer på hospitalerne. Der er i arbejdet intensivt med disse store hospitalsbyggerier. I takt med at byggerierne bliver færdige, kan borgere i Region Hovedstaden se frem til fysiske rammer, der i endnu højere grad understøtter behandlingen. Samtidig giver de nye byggerier mulighed for at indtænke nyere og smartere måder at arbejde på, hvilket igen giver optimeringsmuligheder. Der har også i være fokus på at profilere hovedstadsregionen som en international region. I maj blev arrangementet Danmarks Internationale Region afholdt et arrangement der var med til at vise, at regionen spiller en central rolle for Danmark i forhold til at skabe vækst og udvikling og sikre international konkurrenceevne. Derudover har der været fokus på kortlægning af jordforurening i regionen og på det sociale område, har regionsrådet tiltrådt en udviklingsstrategi og en styringsaftale for Rammeaftale 2014 på social- og specialundervisningsområdet. Regionens sundhedsvæsen står overfor den udfordring, at befolkningen bliver ældre, og der opstår flere komplekse sygdomsforløb, der fordrer nye behandlingsmetoder. Også denne udvikling betyder, at det økonomiske råderum vil blive udfordret, og der vil være behov for at udvikle nye mere effektive metoder og arbejdsgange. Dette arbejde vil fortsætte i 2014, hvor regionen arbejder videre med projektet om fokus og forenkling. Som led i arbejdet med forenkling, er der med virkning fra januar 2014 gennemført en organisationsændring, således at regionen fremadrettet består af koncerndirektionen, seks centre, ni hospitaler og tre virksomheder. Jeg ser årets resultat som et godt udgangspunkt for regionens videre arbejde, og ser frem til at være med til at præge denne udvikling i de kommende år. Et arbejde der vil tage udgangspunkt i den mission og vision for Region Hovedstaden, som det nye regionsråd har vedtaget i foråret Venlig hilsen Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 4

5 Årsregnskab 5

6 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN Region Hovedstaden er borgermæssigt den største af Danmarks fem regioner, med omkring 1,7 mio. borgere. Regionen omfatter geografisk 28 kommuner samt Bornholms Regionskommune. Region Hovedstadens øverste myndighed er Regionsrådet som består af 41 folkevalgte medlemmer der vælges for en fireårig periode. Blandt medlemmerne vælges en formand og to næstformænd. Under Regionsrådet er der nedsat et forretningsudvalg som består af 15 medlemmer, og medlemmerne er valgt af og blandt regionsrådets medlemmer. Forretningsudvalget behandler alle sager, som Regionsrådet skal træffe beslutning om. Derudover har regionsrådet nedsat en række stående udvalg, der har politikformulerende og politikopfølgende opgaver. Der er nedsat følgende udvalg: Sundhedsudvalg, Psykiatriudvalg, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Erhvervs- og vækstudvalg, Miljø- og trafikudvalg og IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Der er desuden nedsat et særligt Kræftudvalg indtil udgangen af Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Kort over kommunernes beliggenhed i Region Hovedstaden Regionen havde godt fuldtidsstillinger i. Regionens opgaver indenfor sundhedsområdet omfatter: hospitaler og psykiatri samt privatpraktiserende læger og speciallæger, behandlere og psykologer samt tandlæger. Hertil kommer en række byggeopgaver i forbindelse med udvikling af hospitalerne samt en række handicaptilbud. Opgaverne indenfor regional udvikling omfatter; miljø, uddannelse, kultur, erhverv, trafik samt forskning og innovation. 6

7 Regionen blev pr. 1. januar ét fælles ansættelsesområde. Det fælles ansættelsesområde giver mulighed for styrket indsats i forhold til rekruttering og personaleudvikling. Regionsrådet godkendte den 29. oktober et forslag til ny organisation af det administrative arbejde. Forslaget indebar bl.a. en mere klar og sammenhængende organisation, hvor de ni stabe og to tværgående virksomheder It,- Medico,- og Telefoni samt HR og Uddannelse skulle samles i 6 koncerncentre. Den nye struktur blev implementeret den 1. januar Regionens opgaver og finansiering er opdelt i tre hovedområder: Sundhed Social- og specialundervisningsområdet Regional udvikling Inden for disse tre områder kan der prioriteres, men ikke på tværs af områderne og på hvert område skal udgifter og finansiering balancere. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder. Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidra- Organisationsdiagram for Region Hovedstaden pr. 1. januar

8 ger kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering, hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og/eller psykiatrien. Indenfor social- og specialundervisningsområdet, betaler kommunerne for deres egne borgere, når de benytter sig af regionens institutioner. Finansiering af det regionale udviklingsområde sker dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Hospitals- og psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) skal sikre, at landets største hospitalsvæsen fortsat er landets førende hospitalsvæsen. HOPP 2020 bygger videre på og erstatter den første generation af hospitals- og psykiatriplan, som blev vedtaget i Målet er, at regionens hospitaler skal være patienternes foretrukne valg samtidig med at hospitalerne skal være attraktive arbejdspladser. Det er nødvendigt med investeringer i regionens hospitaler og psykiatriske centre, for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Der er derfor bl.a. planlagt syv store byggeprojekter i regionen herunder udbygning og etablering af nye hospitaler og to nye fælles sterilcentraler. Først når byggerierne står færdige, kan Hospitals- og Psykiatriplan 2020 implementeres fuldt ud. Det betyder bl.a., at nogle nuværende hospitaler lukker og erstattes af de nyetablerede hospitaler. Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 9 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 voksen Psykiatriske Centre, et Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 socialepsykiatriske tilbud, Orion, Skovvænget og Lunden. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der bl.a. indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet. Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet modtager og håndterer bl.a. sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne ca gange årligt med bl.a. ambulancer og liggende sygetransport. Akuttelefonen 1813 åbnede i januar 2012 som et ekstra tilbud til regionens borgere og fra den 1. januar 2014 overtog Region Hovedstaden lægevagtens opgaver, og dermed skal borgerne ringe til Akuttelefonen 1813, når ens egen læge holder fri, når man er syg, er kommet til skade eller er i tvivl. Praksissektoren i Region Hovedstaden består af ca praktiserende behandlere: Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Der udarbejdes praksisplaner og beskrivelser for samtlige områder på nær tandlæger. Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation. I den forbindelse er der blevet vedtaget to politikker, som sætter rammen for regionens ambitioner, henholdsvis Politik for Sundhedsforskning 2020 og Innovationspolitik Sundhedsforskningen skal være med til at sikre, at borgerne også fremover får høj international kvalitet i forhold til behandling og pleje. Regionens innovationspolitik og handlingsplan 2020 skal fremme innovationskulturen, sikre øget og hurtigere implementering af de gode ideer og udvikle konkrete innovationspartnerskaber. Region Hovedstaden fungerer inden for regional udvikling som dynamo for vækst og udvikling i hele regionen. Regionen arbejder tæt sammen med kommunerne, staten og forskellige regionale aktører omkring erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde. Hvert år afsætter Region Hovedstaden godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere store regionale udviklingsinitiativer. Den regionale udviklingsplan, som blev vedtaget i september 2012, er regionens visionsplan for udvikling på tværs af geografi og myndigheder. Den fælles vision i den regionale udviklingsplan er, at øge konkurrence- og tiltrækningskraften i Region Hovedstaden så markant, at regionen i 2020 er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. 8

9 9

10 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER Mio.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter, indtægter og omkostningselementer, der tilsammen udgør regionens samlede driftsregnskab. Region Hovedstadens samlede årsregnskab for udviser omkostningsbaseret et overskud på 633,8 mio. kr. mod et overskud på mio. kr. i Det svarer til en forskel på i alt 391 mio. kr. Overskuddet vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet og på regional udvikling. Overskuddet på sundhedsområdet er i omkostningsregnskabet opgjort til 605 mio. kr. I denne opgørelse indgår også omkostninger, hvor budgettet er afsat under investeringsplanen. Nettodriftsudgifter , , ,0 200,0 Omkostningselementer 1.017, , ,4-166,1 Drift, i alt , , ,4 33,9 Finansieringsindtægter , , ,6 18,8 Driftsresultat, i alt 42,4-614,6-667,3 52,7 Nettorenteudgifter 70,6 45,1 33,5 11,6 Driftsresultat inkl. renter 113,0-569,5-633,8 64, Det omkostningsbaserede overskud i mio. kr. De lavere omkostninger er opnået på trods af, at aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Region Hovedstaden har i overholdt regionens andel af den udgiftsramme (likviditetsforbruget), der var aftalt med staten for. På investeringssiden er forbruget opgjort til netto i alt 1.757,4 mio. kr. før korrektion for investeringer konteret på driften. Når der tages højde herfor har regionen i investeret for 1.759,1 mio. kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og derfor indgår i egenkapitalværdien. 10

11 Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab Udgiftsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,0 12,1 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.445, , ,1 170,2-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,6-26,5 0,0 Sundhed i alt , , ,7 155,8 1,7 Socialpsykiatri -15,2-0,8-11,6 10,8 0,0 Handicap -8,5-21,2-51,6 30,4 0,0 Social- og specialundervisning i alt -23,7-22,0-63,2 41,2 0,0 Regional udvikling 895,3 894,6 889,4 5,2 0,0 Administration 597,5 736,9 739,1-2,2 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,0 200,0 1,7 Sundhed kvalitetsfond 507,0 376,8 293,1 83,7 0,0 Sundhed i øvrigt 691, , ,9 91,8-1,7 Socialområdet 39,8 56,2 56,6-0,4 0,0 Regional udvikling 0,0 0,0 0,8-0,8 0,0 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i alt 1.238, , ,4 174,3-1,7 Nettodrift- og investeringsudgifter i alt I alt finansiering ekskl. kasseforbrug , , ,4 374,3 0, , , ,6 Likviditetstræk -31,2-194,1-935,9 Primo kassebeholdning -125, , ,6 Ultimo kassebeholdning -156, , ,7 11

12 Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af opgjort til mio. kr. Kassebeholdningen er ultimo på mio. kr., heraf vedrører mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler. Egenkapitalen er i løbet af faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende hensættelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr. Dette modsvares driftsoverskud på 634 mio. kr. REGNSKABSRESULTATET FOR I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2014 blev der samtidig orienteret om det foreløbige regnskabsresultat for. Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for. Gennemgangen har ikke ført til væsentlige ændringer i regnskabsresultatet. REGNSKABSRESULTATET CONTRA BEVILLINGSOVERHOLDELSE Når regnskabsresultatet sammenlignes med de samlede bevillinger til sundhedsrammen, social og specialundervisningsrammen og regional udvikling er der rammeoverholdelse. Der er på virksomhedsniveau ligeledes tale om overholdelse af bevillingerne. SUNDHEDSOMRÅDET De samlede nettodriftsomkostninger på sundhedsområdet blev på mio. kr. Nettodriftsudgifterne andrager mio. kr., og de samlede omkostninger udgør dermed mio. kr., jf. resultatopgørelsen. I forhold til bevillingerne på det udgiftsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 159 mio. kr. (inkl. administration og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifterne afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 160 mio. kr. Sundhedsområdet - udgiftsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,0 12,1 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.445, , ,1 170,2-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,6-26,5 0,0 Sundhed i alt ekskl. Administration , , ,7 155,8 1,7 Administration 560,9 699,6 705,6-6,0 0,0 Renter 56,3 32,3 23,6 8,7 0,0 Administration og renter 617,2 731,9 729,2 2,7 0,0 I alt sundhed , , ,9 158,5 1,7 12

13 Der er i årets løb nedsat bevillinger med 630,9 mio. kr. fra ,3 mio. kr. til ,4 mio. kr. Det vil sige at sundhedsområdets udgiftsbaserede regnskabsresultat ligger 789,4 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget. I forhold til bevillingerne på det omkostningsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. (inkl. administrationsområdet og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifter på 1,7 mio. kr. afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 17,9 mio. kr. PSYKIATRIEN Region Hovedstadens Psykiatri varetager den samlede indsats overfor psykisk syge. Der er samlede udgifter til psykiatrien på 2.869,9 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end bevillingen. Der er i året øgede indtægter i forbindelse med salg af sengedage og ambulante ydelser til andre regioner, især indenfor de højt specialiserede områder og primært til Region Sjælland. Mersalget er sket samtidig med at aktiviteten på området er øget. Region Hovedstadens Psykiatri har i haft godt flere ambulante besøg end budgetteret, svarende til en forskel på 15 % og godt flere sengedage end budgetteret, svarende til en forskel på knap 3 %. Der er i afsluttet 4 satspuljeprojekter, hvoraf de 3 er permanentgjorte og således indgår i budget 2014 som en permanent bevilling. Sundhedsområdet - omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,6-21,3 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.515, , ,9 92,1-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,7-37,6 0,0 Sundhed i alt ekskl. Administration , , ,2 33,2 1,7 Administration 442,5 459,9 485,6-25,7 0,0 Renter 56,3 32,3 23,6 8,7 0,0 Administration og renter 498,8 492,2 509,2-17,0 0,0 Finansieringsindtægter , , ,0 2,9 I alt sundhed 102,8-585,5-604,6 19,1 13

14 PRAKSISOMRÅDET Området omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapi, kiropraktik og en række øvrige, mindre områder. Regnskabet for hele området blev på 6.673,6 mio. kr. eller et merforbrug på 26,5 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til praksisydelser. AKTIVITETSREGNSKABET Region Hovedstadens somatiske hospitaler præsterede i, hvad der svarer til en samlet DRG/DAGS-produktionsværdi på ,2 mio. kr. svarende til en stigning på godt 5 %. Antallet af sygehusudskrivninger udgjorde i i alt eller knap flere end sidste år. Antallet af ambulante besøg udgjorde 2,7 mio. besøg, hvilket er godt 8 % flere end sidste år. Nedenfor er vist regnskabet sammenlignet med bevillingerne Mio.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelser Pct. Afvigelse Praksisydelser ekskl. Medicin tilskud 5.065, , ,6-22,7 0,5 Administration 58,1 71,2 73,0-1,8 2,5 Medicin 1.767, , ,0-2,0 0,1 Samlet 6.890, , ,6-26,5 0,4 Nedenfor er vist aktivitetsregnskab sammenlignet med aktivitetsregnskabet for 2012 Aktivitetsregnskab Udskrivninger Ambulante besøg Produktionsværdi mio. kr. Præstations budget mio. kr. I alt I alt DAGS DRG I alt I alt Aktivitetsregnskab - årets priser Aktivitetsregnskab årets priser Stigning fra 2012 til i pct. 0,8 8,1 14

15 SOCIAL- OG SPECIAL- UNDERVISNINGSOMRÅDET Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- eller mindreudgifter på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår. Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er fuldt ud genbevilget i 1. økonomirapport Resultatopgørelsen udviser et overskud på 20,8 mio. kr. REGIONAL UDVIKLING Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år. Der er i 1. økonomirapport 2014 foretaget en genbevilling med 165 mio. kr. svarende til det akkumulerede mindreforbrug bortset fra omkostningsbesparelsen. Omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til bevillinger Socialpsykiatri -7,0 8,1-3,4 11,5 Den sociale virksomhed 6,3-5,6-37,5 31,9 Administration 10,7 10,6 10,7-0,1 Renter 14,3 12,2 9,4 2,8 Social- og specialundervisning i alt 24,3 25,3-20,8 46,1 Omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til bevillinger Regional Udvikling ekskl. administration 895,7 894,6 891,7 2,9 Administration og renter 17,8 17,6 12,7 4,9 Finansieringsindtægter -913,5-912,8-912,7-0,1 Regional Udvikling i alt 0,0-0,6-8,3 7,7 15

16 INVESTERINGER På investeringssiden viser regnskabet et forbrug på mio. kr., hvortil skal lægges de investeringsudgifter på knap 2 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen. Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for på mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på samlet 172 mio. kr. En del af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2014 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget 682 mio. kr. Der er i færdiggjort og afsluttet en række projekter, hvoraf 17 af projekterne overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab i september måned, forventes disse revisionspåtegnede regnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. En oversigt over regnskaber, der skal forsynes med en revisionspåtegning fremgår af kapitel 10. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt. FINANSIERING SUNDHEDSOMRÅDET I det korrigerede budget er der budgetteret med samlede indtægter på mio. kr. Regnskabet viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 3 mio. kr. Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i for så vidt angår bloktilskud og aktivitetsbestemte bloktilskud. For den kommunale medfinansiering er budgettet baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Region Hovedstadens andel af det statslige aktivitetsafhængige bidrag er beregnet til 851 mio. kr. og niveauet svarer til, at regionen opnår fuld udnyttelse af den statslige aktivitetspulje. Kommunernes betaling af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for blev 245,1 mio. kr. over det fastsatte loft for regionens indtægt. Medfinansieringsindtægter udover det fastsatte loft på 6.069,6 mio. kr. tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der med Kommunernes Landsforening har aftalt tilbageførsel af midlerne til kommunerne. Finansiering til sundhed Beløb i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelser Kommunalt aktivitets-afhængigt bidrag Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Statsligt bloktilskud , Bløderudligning Nettoindtægter , LIKVIDITET Regionens bruttodrifts- og investeringsudgifter har i udgjort mio. kr. (heraf mio. kr. til drift og mio. kr. til investeringer), og disse udgifter har regionen finansieret således: Bruttodrifts- og investeringsudgifterne har fuldt ud kunnet finansieres ved driftsindtægter og bloktilskud med mio. kr. Herudover er der nettoafdrag og finansforskydninger mv. som beløber sig til mio. kr. Dette resulterer i et likviditetsforbrug på 936 mio. kr. MIO. KR. Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter Finansieringstilskud fra stat og kommuner Låneoptagelse og afdrag netto Finansforskydninger og finansielle ændringer Likviditetsforbrug BELØB EGENKAPITAL Egenkapitalen er opgjort til mio. kr. ved udgangen af svarende til en reduktion på 146 mio. kr. Egenkapitalen er i løbet af faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende hensættelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr. I alt Dette modsvares af et driftsoverskud på 634 mio. kr. Der er nærmere redegjort herfor under note 17, egenkapitalforklaringen. 16

17 17

18 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Regioner, og detaljeret beskrevet i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Dette bilag er løbende opdateret i nødvendigt omfang. Region Hovedstaden har for ikke ændret på regnskabspraksis. TOTALREGNSKAB Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet af regionens registreringer og indgår på samme måde som regionens egne institutioner. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at en fremtidig økonomisk fordel vil tilgå regionen. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen indeholder alle regnskabsårets indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, lagerforskydninger, forskydninger i feriepenge og hensættelser til pension mv. I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver i balancen, og de afskrives over relevant levetid. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regnskabsårets forskydning i likvider. Desuden vises likvid beholdning ved regnskabsårets begyndelse og afslutning. Balancen Aktiver INDREGNING OG MÅLING AF ANLÆGSAKTIVER Som udgangspunkt aktiveres alle registreringer foretaget på dranst 3 (anlæg), mens registreringer foretaget på dranst 1 (drift) kun undtagelsesvist aktiveres. Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. I balancen indgår anlæg under udførelse. Anlægsaktiver, samt forbedringer/opgraderinger af eksisterende aktiver, indregnes i balancen når aktivet: forventes anvendt i mere end et regnskabsår har værdi som kan måles pålideligt har en værdi, der er svarende til eller højere end kr. ekskl. moms. Øvrige anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret. Op- og nedskrivning af aktiver kan finde sted, såfremt en værdiændring antages at være permanent og har baggrund i en faktisk hændelse, f.eks. ny lovgivning. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver er defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg, installationer, maskiner, og transportmidler 5 30 år Inventar, computer- og andet IT-udstyr 3 10 år IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug mv. I Region Hovedstaden vil der typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter både erhvervet mod vederlag internt oparbejdet, samt visse softwareudgifter, herunder f.eks. patenter, rettigheder og licenser. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært med brugstid og fastsættes til mellem 3 og 8 år ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv. FINANSIELT LEASEDE AKTIVER Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Region Hovedstaden. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi herfor. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser. OMSÆTNINGSAKTIVER Region Hovedstaden medtager som udgangspunkt varebeholdninger og forbrugsmaterialer når lagerværdien overstiger 1 mio. kr. og, værdien opgøres med udgangspunkt efter glidende gennemsnitspris. Lagerforskydning modposteres på driften. 18

19 Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg og hvor aktivet ikke anvendes i produktionen. Værdien måles til kostpris, tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg. Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til kursværdi. LIKVIDE BEHOLDNINGER Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer optages til markedsværdi på balancedagen. Saldoen svarer som udgangspunkt til den tilstedeværende eller disponible beholdning. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til nominel værdi eller kursværdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Som hovedregel sker dette over driften. I regnskabet redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. Som udgangspunkt anses tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, for kortfristede tilgodehavender. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter et år, indregnes som langfristede tilgodehavender. Særligt fremhæves: For aktiver tilhørende fonds og legater gælder, at værdipapirer optages til kursværdi, mens øvrige aktiver optages til nominel værdi. Pantebreve indregnes med det aktuelle resttilgodehavende. Noterede aktier indregnes til kursværdien pr. 31. december, og ikke-noterede aktier og andre kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode (selskabets egenkapital). Tilgodehavende vedrørende Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder, og indskud sættes til værdien 0 ultimo året. Ikke-likvide obligationer indregnes til den nominelle værdi. Balancen Passiver EGENKAPITAL Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette sker med baggrund i de værdiansættelsesprincipper, som er anvendt ved indregning af aktiver og forpligtelser. GAVER/SPONSORATER OG INVESTERINGSTILSKUD Ved registrering af aktiver i balancen, på baggrund af gaver/sponsorater samt modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter, da optages en tilsvarende gældspost/ forpligtelse direkte på egenkapitalen. Aktivet samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi. HENSÆTTELSER Forpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensættelser. Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det desuden er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, i uvis størrelse eller på uvist tidspunkt. Særligt fremhæves: For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemands-lignende vilkår) foretages hvert 3. år en aktuarmæssig beregning af nutidsværdien af de fremtidige ydelser, på baggrund af forudsætninger om udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed mv. Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd formindskes som følge af de faktiske pensionsudbetalinger. Hensættelser til arbejdsskader indregnes på baggrund af aktuarmæssig beregning. Hensættelser til patientskader måles og indregnes ud fra forudsætninger om skader anmeldt til Patientforsikringen, samt forventninger om anerkendelsesprocent og gennemsnitlige erstatningsbeløb på baggrund af tidligere års erfaringer. Seniorbonus indgår ikke som en hensættelse. Der hensættes ikke til uafklarede retssager med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at en hensætning er nødvendig. PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Indregnes som udgangspunkt til nominel værdi og til kursværdi for værdipapirer. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld til (real-) kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen, fratrukket afholdte transaktionsomkostninger, og nedskrives løbende til restgælden. Kapitaliserede restforpligtelser på finansielle leasingkontrakter indregnes. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld som optages og afvikles inden for et år, anses som udgangspunkt for kortfristet gæld, og optages til nominel værdi. Særligt fremhæves: Uforbrugte forskningsmidler optages ultimo regnskabsåret som kortfristet gæld. Under kortfristet gæld indgår også modtagne betalinger vedrørende indtægter efterfølgende år, samt køb hvor levering har fundet sted, men fakturaen endnu ikke er modtaget. FERIEPENGEFORPLIGTELSE Forpligtelsen vedrørende feriepenge og feriefridage (6. ferieuge) beregnes pr. 31. december som henholdsvis 12,5 % og 2,5 % af den ferieberettigede løn. Feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejdere ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår udgiftsføres, når beløbet forfalder til betaling. 19

20 EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER I ØVRIGT Operationelt leasede aktiver, afgivne garantier og øvrige eventualposter indregnes ikke i balancen. 20

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Præsentation af regionen...5 2. Generelle bemærkninger...10 3. Anvendt regnskabspraksis...17

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2008. Region Hovedstaden. Årsregnskab 2008. Koncern Økonomi Maj 2008. Region Hovedstaden

Årsregnskab 2008. Region Hovedstaden. Årsregnskab 2008. Koncern Økonomi Maj 2008. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab 2008 Koncern Økonomi Maj 2008 Region Hovedstaden 2 Forord Med nærværende årsregnskab for 2008 aflægger Region Hovedstaden sit andet årsregnskab efter regionen påbegyndte

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab 2011 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse FORORD... 4 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN... 5 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 16 4. RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse FORORD... 4 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN... 5 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 8 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 17 4. RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere