Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden."

Transkript

1 20 13 Årsregnskab

2 Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen Fotograf - Ukendt

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Præsentation af regionen Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger Samlede oversigter Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Sundhedsområdet Aktivitetsregnskab Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Rigshospitalet Behandlingspsykiatrien Den Præhospitale Virksomhed (AKUT) Region Hovedstadens Apotek It-, Medico- og Telefoni HR & Uddannelse Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Den sociale virksomhed Regional udvikling Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljø Regional udvikling. Øvrig Regional udvikling Administration Likviditet og renter Indtægter og finansielle poster Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger Investeringsoversigt Eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier Personaleoversigt Bilag 1 - Uforbrugte eksterne midler Bilag 2 - Oversigt over deponerede midler Bilag 3 - Oversigt over langfristet gæld Bilag 4 - Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner Årsregnskab

4 FORORD Jeg er glad for, at Region Hovedstaden igen i kan præsentere et årsregnskab, der viser, at regionen grundlæggende har en sund økonomi. Det kan lade sig gøre, fordi der i hele regionen har været fokus på god økonomistyring og dermed overholdelse af budgetterne, samtidig med at hospitalerne har levet op til deres aktivitetsmål for. Regionens medarbejdere har ikke alene fokus på udvikling af den faglige kvalitet, men også fokus på økonomien. Økonomisk fokus og stram økonomistyring er nødvendig for, at der er penge til daglig drift og udvikling både på regionens hospitaler og i forhold til regionens opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. De kommende år vil være præget af et meget stort udgiftspres og meget store investeringsbehov. God økonomistyring er derfor en afgørende forudsætning for de kommende års arbejde. Vi er i den særlige situation, at vi i løbet af de næste 20 år anvender over 20 mia. kr. på at bygge nyt og bygge om i de eksisterende fysiske rammer på hospitalerne. Der er i arbejdet intensivt med disse store hospitalsbyggerier. I takt med at byggerierne bliver færdige, kan borgere i Region Hovedstaden se frem til fysiske rammer, der i endnu højere grad understøtter behandlingen. Samtidig giver de nye byggerier mulighed for at indtænke nyere og smartere måder at arbejde på, hvilket igen giver optimeringsmuligheder. Der har også i være fokus på at profilere hovedstadsregionen som en international region. I maj blev arrangementet Danmarks Internationale Region afholdt et arrangement der var med til at vise, at regionen spiller en central rolle for Danmark i forhold til at skabe vækst og udvikling og sikre international konkurrenceevne. Derudover har der været fokus på kortlægning af jordforurening i regionen og på det sociale område, har regionsrådet tiltrådt en udviklingsstrategi og en styringsaftale for Rammeaftale 2014 på social- og specialundervisningsområdet. Regionens sundhedsvæsen står overfor den udfordring, at befolkningen bliver ældre, og der opstår flere komplekse sygdomsforløb, der fordrer nye behandlingsmetoder. Også denne udvikling betyder, at det økonomiske råderum vil blive udfordret, og der vil være behov for at udvikle nye mere effektive metoder og arbejdsgange. Dette arbejde vil fortsætte i 2014, hvor regionen arbejder videre med projektet om fokus og forenkling. Som led i arbejdet med forenkling, er der med virkning fra januar 2014 gennemført en organisationsændring, således at regionen fremadrettet består af koncerndirektionen, seks centre, ni hospitaler og tre virksomheder. Jeg ser årets resultat som et godt udgangspunkt for regionens videre arbejde, og ser frem til at være med til at præge denne udvikling i de kommende år. Et arbejde der vil tage udgangspunkt i den mission og vision for Region Hovedstaden, som det nye regionsråd har vedtaget i foråret Venlig hilsen Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 4

5 Årsregnskab 5

6 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN Region Hovedstaden er borgermæssigt den største af Danmarks fem regioner, med omkring 1,7 mio. borgere. Regionen omfatter geografisk 28 kommuner samt Bornholms Regionskommune. Region Hovedstadens øverste myndighed er Regionsrådet som består af 41 folkevalgte medlemmer der vælges for en fireårig periode. Blandt medlemmerne vælges en formand og to næstformænd. Under Regionsrådet er der nedsat et forretningsudvalg som består af 15 medlemmer, og medlemmerne er valgt af og blandt regionsrådets medlemmer. Forretningsudvalget behandler alle sager, som Regionsrådet skal træffe beslutning om. Derudover har regionsrådet nedsat en række stående udvalg, der har politikformulerende og politikopfølgende opgaver. Der er nedsat følgende udvalg: Sundhedsudvalg, Psykiatriudvalg, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Erhvervs- og vækstudvalg, Miljø- og trafikudvalg og IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Der er desuden nedsat et særligt Kræftudvalg indtil udgangen af Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Kort over kommunernes beliggenhed i Region Hovedstaden Regionen havde godt fuldtidsstillinger i. Regionens opgaver indenfor sundhedsområdet omfatter: hospitaler og psykiatri samt privatpraktiserende læger og speciallæger, behandlere og psykologer samt tandlæger. Hertil kommer en række byggeopgaver i forbindelse med udvikling af hospitalerne samt en række handicaptilbud. Opgaverne indenfor regional udvikling omfatter; miljø, uddannelse, kultur, erhverv, trafik samt forskning og innovation. 6

7 Regionen blev pr. 1. januar ét fælles ansættelsesområde. Det fælles ansættelsesområde giver mulighed for styrket indsats i forhold til rekruttering og personaleudvikling. Regionsrådet godkendte den 29. oktober et forslag til ny organisation af det administrative arbejde. Forslaget indebar bl.a. en mere klar og sammenhængende organisation, hvor de ni stabe og to tværgående virksomheder It,- Medico,- og Telefoni samt HR og Uddannelse skulle samles i 6 koncerncentre. Den nye struktur blev implementeret den 1. januar Regionens opgaver og finansiering er opdelt i tre hovedområder: Sundhed Social- og specialundervisningsområdet Regional udvikling Inden for disse tre områder kan der prioriteres, men ikke på tværs af områderne og på hvert område skal udgifter og finansiering balancere. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder. Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidra- Organisationsdiagram for Region Hovedstaden pr. 1. januar

8 ger kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering, hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og/eller psykiatrien. Indenfor social- og specialundervisningsområdet, betaler kommunerne for deres egne borgere, når de benytter sig af regionens institutioner. Finansiering af det regionale udviklingsområde sker dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Hospitals- og psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) skal sikre, at landets største hospitalsvæsen fortsat er landets førende hospitalsvæsen. HOPP 2020 bygger videre på og erstatter den første generation af hospitals- og psykiatriplan, som blev vedtaget i Målet er, at regionens hospitaler skal være patienternes foretrukne valg samtidig med at hospitalerne skal være attraktive arbejdspladser. Det er nødvendigt med investeringer i regionens hospitaler og psykiatriske centre, for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Der er derfor bl.a. planlagt syv store byggeprojekter i regionen herunder udbygning og etablering af nye hospitaler og to nye fælles sterilcentraler. Først når byggerierne står færdige, kan Hospitals- og Psykiatriplan 2020 implementeres fuldt ud. Det betyder bl.a., at nogle nuværende hospitaler lukker og erstattes af de nyetablerede hospitaler. Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 9 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 voksen Psykiatriske Centre, et Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 socialepsykiatriske tilbud, Orion, Skovvænget og Lunden. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der bl.a. indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet. Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet modtager og håndterer bl.a. sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne ca gange årligt med bl.a. ambulancer og liggende sygetransport. Akuttelefonen 1813 åbnede i januar 2012 som et ekstra tilbud til regionens borgere og fra den 1. januar 2014 overtog Region Hovedstaden lægevagtens opgaver, og dermed skal borgerne ringe til Akuttelefonen 1813, når ens egen læge holder fri, når man er syg, er kommet til skade eller er i tvivl. Praksissektoren i Region Hovedstaden består af ca praktiserende behandlere: Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Der udarbejdes praksisplaner og beskrivelser for samtlige områder på nær tandlæger. Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation. I den forbindelse er der blevet vedtaget to politikker, som sætter rammen for regionens ambitioner, henholdsvis Politik for Sundhedsforskning 2020 og Innovationspolitik Sundhedsforskningen skal være med til at sikre, at borgerne også fremover får høj international kvalitet i forhold til behandling og pleje. Regionens innovationspolitik og handlingsplan 2020 skal fremme innovationskulturen, sikre øget og hurtigere implementering af de gode ideer og udvikle konkrete innovationspartnerskaber. Region Hovedstaden fungerer inden for regional udvikling som dynamo for vækst og udvikling i hele regionen. Regionen arbejder tæt sammen med kommunerne, staten og forskellige regionale aktører omkring erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde. Hvert år afsætter Region Hovedstaden godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere store regionale udviklingsinitiativer. Den regionale udviklingsplan, som blev vedtaget i september 2012, er regionens visionsplan for udvikling på tværs af geografi og myndigheder. Den fælles vision i den regionale udviklingsplan er, at øge konkurrence- og tiltrækningskraften i Region Hovedstaden så markant, at regionen i 2020 er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. 8

9 9

10 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER Mio.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter, indtægter og omkostningselementer, der tilsammen udgør regionens samlede driftsregnskab. Region Hovedstadens samlede årsregnskab for udviser omkostningsbaseret et overskud på 633,8 mio. kr. mod et overskud på mio. kr. i Det svarer til en forskel på i alt 391 mio. kr. Overskuddet vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet og på regional udvikling. Overskuddet på sundhedsområdet er i omkostningsregnskabet opgjort til 605 mio. kr. I denne opgørelse indgår også omkostninger, hvor budgettet er afsat under investeringsplanen. Nettodriftsudgifter , , ,0 200,0 Omkostningselementer 1.017, , ,4-166,1 Drift, i alt , , ,4 33,9 Finansieringsindtægter , , ,6 18,8 Driftsresultat, i alt 42,4-614,6-667,3 52,7 Nettorenteudgifter 70,6 45,1 33,5 11,6 Driftsresultat inkl. renter 113,0-569,5-633,8 64, Det omkostningsbaserede overskud i mio. kr. De lavere omkostninger er opnået på trods af, at aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Region Hovedstaden har i overholdt regionens andel af den udgiftsramme (likviditetsforbruget), der var aftalt med staten for. På investeringssiden er forbruget opgjort til netto i alt 1.757,4 mio. kr. før korrektion for investeringer konteret på driften. Når der tages højde herfor har regionen i investeret for 1.759,1 mio. kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og derfor indgår i egenkapitalværdien. 10

11 Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab Udgiftsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,0 12,1 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.445, , ,1 170,2-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,6-26,5 0,0 Sundhed i alt , , ,7 155,8 1,7 Socialpsykiatri -15,2-0,8-11,6 10,8 0,0 Handicap -8,5-21,2-51,6 30,4 0,0 Social- og specialundervisning i alt -23,7-22,0-63,2 41,2 0,0 Regional udvikling 895,3 894,6 889,4 5,2 0,0 Administration 597,5 736,9 739,1-2,2 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,0 200,0 1,7 Sundhed kvalitetsfond 507,0 376,8 293,1 83,7 0,0 Sundhed i øvrigt 691, , ,9 91,8-1,7 Socialområdet 39,8 56,2 56,6-0,4 0,0 Regional udvikling 0,0 0,0 0,8-0,8 0,0 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i alt 1.238, , ,4 174,3-1,7 Nettodrift- og investeringsudgifter i alt I alt finansiering ekskl. kasseforbrug , , ,4 374,3 0, , , ,6 Likviditetstræk -31,2-194,1-935,9 Primo kassebeholdning -125, , ,6 Ultimo kassebeholdning -156, , ,7 11

12 Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af opgjort til mio. kr. Kassebeholdningen er ultimo på mio. kr., heraf vedrører mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler. Egenkapitalen er i løbet af faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende hensættelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr. Dette modsvares driftsoverskud på 634 mio. kr. REGNSKABSRESULTATET FOR I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2014 blev der samtidig orienteret om det foreløbige regnskabsresultat for. Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for. Gennemgangen har ikke ført til væsentlige ændringer i regnskabsresultatet. REGNSKABSRESULTATET CONTRA BEVILLINGSOVERHOLDELSE Når regnskabsresultatet sammenlignes med de samlede bevillinger til sundhedsrammen, social og specialundervisningsrammen og regional udvikling er der rammeoverholdelse. Der er på virksomhedsniveau ligeledes tale om overholdelse af bevillingerne. SUNDHEDSOMRÅDET De samlede nettodriftsomkostninger på sundhedsområdet blev på mio. kr. Nettodriftsudgifterne andrager mio. kr., og de samlede omkostninger udgør dermed mio. kr., jf. resultatopgørelsen. I forhold til bevillingerne på det udgiftsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 159 mio. kr. (inkl. administration og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifterne afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 160 mio. kr. Sundhedsområdet - udgiftsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,0 12,1 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.445, , ,1 170,2-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,6-26,5 0,0 Sundhed i alt ekskl. Administration , , ,7 155,8 1,7 Administration 560,9 699,6 705,6-6,0 0,0 Renter 56,3 32,3 23,6 8,7 0,0 Administration og renter 617,2 731,9 729,2 2,7 0,0 I alt sundhed , , ,9 158,5 1,7 12

13 Der er i årets løb nedsat bevillinger med 630,9 mio. kr. fra ,3 mio. kr. til ,4 mio. kr. Det vil sige at sundhedsområdets udgiftsbaserede regnskabsresultat ligger 789,4 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget. I forhold til bevillingerne på det omkostningsbaserede område er der et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr. (inkl. administrationsområdet og renter). Når der korrigeres for investeringsudgifter på 1,7 mio. kr. afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsrammen, ændres det samlede mindreforbrug til 17,9 mio. kr. PSYKIATRIEN Region Hovedstadens Psykiatri varetager den samlede indsats overfor psykisk syge. Der er samlede udgifter til psykiatrien på 2.869,9 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end bevillingen. Der er i året øgede indtægter i forbindelse med salg af sengedage og ambulante ydelser til andre regioner, især indenfor de højt specialiserede områder og primært til Region Sjælland. Mersalget er sket samtidig med at aktiviteten på området er øget. Region Hovedstadens Psykiatri har i haft godt flere ambulante besøg end budgetteret, svarende til en forskel på 15 % og godt flere sengedage end budgetteret, svarende til en forskel på knap 3 %. Der er i afsluttet 4 satspuljeprojekter, hvoraf de 3 er permanentgjorte og således indgår i budget 2014 som en permanent bevilling. Sundhedsområdet - omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Heraf investeringsudgifter afholdt i driften Virksomheder sygehusbehandling , , ,6-21,3 8,5 Sundhedsområdet, fælles 5.515, , ,9 92,1-6,8 Praksisområdet 6.890, , ,7-37,6 0,0 Sundhed i alt ekskl. Administration , , ,2 33,2 1,7 Administration 442,5 459,9 485,6-25,7 0,0 Renter 56,3 32,3 23,6 8,7 0,0 Administration og renter 498,8 492,2 509,2-17,0 0,0 Finansieringsindtægter , , ,0 2,9 I alt sundhed 102,8-585,5-604,6 19,1 13

14 PRAKSISOMRÅDET Området omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapi, kiropraktik og en række øvrige, mindre områder. Regnskabet for hele området blev på 6.673,6 mio. kr. eller et merforbrug på 26,5 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til praksisydelser. AKTIVITETSREGNSKABET Region Hovedstadens somatiske hospitaler præsterede i, hvad der svarer til en samlet DRG/DAGS-produktionsværdi på ,2 mio. kr. svarende til en stigning på godt 5 %. Antallet af sygehusudskrivninger udgjorde i i alt eller knap flere end sidste år. Antallet af ambulante besøg udgjorde 2,7 mio. besøg, hvilket er godt 8 % flere end sidste år. Nedenfor er vist regnskabet sammenlignet med bevillingerne Mio.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelser Pct. Afvigelse Praksisydelser ekskl. Medicin tilskud 5.065, , ,6-22,7 0,5 Administration 58,1 71,2 73,0-1,8 2,5 Medicin 1.767, , ,0-2,0 0,1 Samlet 6.890, , ,6-26,5 0,4 Nedenfor er vist aktivitetsregnskab sammenlignet med aktivitetsregnskabet for 2012 Aktivitetsregnskab Udskrivninger Ambulante besøg Produktionsværdi mio. kr. Præstations budget mio. kr. I alt I alt DAGS DRG I alt I alt Aktivitetsregnskab - årets priser Aktivitetsregnskab årets priser Stigning fra 2012 til i pct. 0,8 8,1 14

15 SOCIAL- OG SPECIAL- UNDERVISNINGSOMRÅDET Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- eller mindreudgifter på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår. Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er fuldt ud genbevilget i 1. økonomirapport Resultatopgørelsen udviser et overskud på 20,8 mio. kr. REGIONAL UDVIKLING Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år. Der er i 1. økonomirapport 2014 foretaget en genbevilling med 165 mio. kr. svarende til det akkumulerede mindreforbrug bortset fra omkostningsbesparelsen. Omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til bevillinger Socialpsykiatri -7,0 8,1-3,4 11,5 Den sociale virksomhed 6,3-5,6-37,5 31,9 Administration 10,7 10,6 10,7-0,1 Renter 14,3 12,2 9,4 2,8 Social- og specialundervisning i alt 24,3 25,3-20,8 46,1 Omkostningsbaseret regnskab i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til bevillinger Regional Udvikling ekskl. administration 895,7 894,6 891,7 2,9 Administration og renter 17,8 17,6 12,7 4,9 Finansieringsindtægter -913,5-912,8-912,7-0,1 Regional Udvikling i alt 0,0-0,6-8,3 7,7 15

16 INVESTERINGER På investeringssiden viser regnskabet et forbrug på mio. kr., hvortil skal lægges de investeringsudgifter på knap 2 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen. Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for på mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på samlet 172 mio. kr. En del af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2014 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget 682 mio. kr. Der er i færdiggjort og afsluttet en række projekter, hvoraf 17 af projekterne overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab i september måned, forventes disse revisionspåtegnede regnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. En oversigt over regnskaber, der skal forsynes med en revisionspåtegning fremgår af kapitel 10. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt. FINANSIERING SUNDHEDSOMRÅDET I det korrigerede budget er der budgetteret med samlede indtægter på mio. kr. Regnskabet viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på mio. kr., hvilket giver en merindtægt på 3 mio. kr. Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i for så vidt angår bloktilskud og aktivitetsbestemte bloktilskud. For den kommunale medfinansiering er budgettet baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Region Hovedstadens andel af det statslige aktivitetsafhængige bidrag er beregnet til 851 mio. kr. og niveauet svarer til, at regionen opnår fuld udnyttelse af den statslige aktivitetspulje. Kommunernes betaling af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for blev 245,1 mio. kr. over det fastsatte loft for regionens indtægt. Medfinansieringsindtægter udover det fastsatte loft på 6.069,6 mio. kr. tilfalder efter Lov om regionernes finansiering staten, der med Kommunernes Landsforening har aftalt tilbageførsel af midlerne til kommunerne. Finansiering til sundhed Beløb i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelser Kommunalt aktivitets-afhængigt bidrag Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Statsligt bloktilskud , Bløderudligning Nettoindtægter , LIKVIDITET Regionens bruttodrifts- og investeringsudgifter har i udgjort mio. kr. (heraf mio. kr. til drift og mio. kr. til investeringer), og disse udgifter har regionen finansieret således: Bruttodrifts- og investeringsudgifterne har fuldt ud kunnet finansieres ved driftsindtægter og bloktilskud med mio. kr. Herudover er der nettoafdrag og finansforskydninger mv. som beløber sig til mio. kr. Dette resulterer i et likviditetsforbrug på 936 mio. kr. MIO. KR. Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter Finansieringstilskud fra stat og kommuner Låneoptagelse og afdrag netto Finansforskydninger og finansielle ændringer Likviditetsforbrug BELØB EGENKAPITAL Egenkapitalen er opgjort til mio. kr. ved udgangen af svarende til en reduktion på 146 mio. kr. Egenkapitalen er i løbet af faldet med 146 mio. kr. Faldet skyldes primært stigende hensættelser vedrørende tjenestemandspensioner og andre formuereguleringer med 780 mio. kr. I alt Dette modsvares af et driftsoverskud på 634 mio. kr. Der er nærmere redegjort herfor under note 17, egenkapitalforklaringen. 16

17 17

18 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Regioner, og detaljeret beskrevet i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Dette bilag er løbende opdateret i nødvendigt omfang. Region Hovedstaden har for ikke ændret på regnskabspraksis. TOTALREGNSKAB Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet af regionens registreringer og indgår på samme måde som regionens egne institutioner. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at en fremtidig økonomisk fordel vil tilgå regionen. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen indeholder alle regnskabsårets indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, lagerforskydninger, forskydninger i feriepenge og hensættelser til pension mv. I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver i balancen, og de afskrives over relevant levetid. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regnskabsårets forskydning i likvider. Desuden vises likvid beholdning ved regnskabsårets begyndelse og afslutning. Balancen Aktiver INDREGNING OG MÅLING AF ANLÆGSAKTIVER Som udgangspunkt aktiveres alle registreringer foretaget på dranst 3 (anlæg), mens registreringer foretaget på dranst 1 (drift) kun undtagelsesvist aktiveres. Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. I balancen indgår anlæg under udførelse. Anlægsaktiver, samt forbedringer/opgraderinger af eksisterende aktiver, indregnes i balancen når aktivet: forventes anvendt i mere end et regnskabsår har værdi som kan måles pålideligt har en værdi, der er svarende til eller højere end kr. ekskl. moms. Øvrige anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret. Op- og nedskrivning af aktiver kan finde sted, såfremt en værdiændring antages at være permanent og har baggrund i en faktisk hændelse, f.eks. ny lovgivning. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver er defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg, installationer, maskiner, og transportmidler 5 30 år Inventar, computer- og andet IT-udstyr 3 10 år IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug mv. I Region Hovedstaden vil der typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter både erhvervet mod vederlag internt oparbejdet, samt visse softwareudgifter, herunder f.eks. patenter, rettigheder og licenser. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært med brugstid og fastsættes til mellem 3 og 8 år ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv. FINANSIELT LEASEDE AKTIVER Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Region Hovedstaden. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi herfor. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser. OMSÆTNINGSAKTIVER Region Hovedstaden medtager som udgangspunkt varebeholdninger og forbrugsmaterialer når lagerværdien overstiger 1 mio. kr. og, værdien opgøres med udgangspunkt efter glidende gennemsnitspris. Lagerforskydning modposteres på driften. 18

19 Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg og hvor aktivet ikke anvendes i produktionen. Værdien måles til kostpris, tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg. Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til kursværdi. LIKVIDE BEHOLDNINGER Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer optages til markedsværdi på balancedagen. Saldoen svarer som udgangspunkt til den tilstedeværende eller disponible beholdning. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til nominel værdi eller kursværdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Som hovedregel sker dette over driften. I regnskabet redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. Som udgangspunkt anses tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, for kortfristede tilgodehavender. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter et år, indregnes som langfristede tilgodehavender. Særligt fremhæves: For aktiver tilhørende fonds og legater gælder, at værdipapirer optages til kursværdi, mens øvrige aktiver optages til nominel værdi. Pantebreve indregnes med det aktuelle resttilgodehavende. Noterede aktier indregnes til kursværdien pr. 31. december, og ikke-noterede aktier og andre kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode (selskabets egenkapital). Tilgodehavende vedrørende Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder, og indskud sættes til værdien 0 ultimo året. Ikke-likvide obligationer indregnes til den nominelle værdi. Balancen Passiver EGENKAPITAL Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette sker med baggrund i de værdiansættelsesprincipper, som er anvendt ved indregning af aktiver og forpligtelser. GAVER/SPONSORATER OG INVESTERINGSTILSKUD Ved registrering af aktiver i balancen, på baggrund af gaver/sponsorater samt modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter, da optages en tilsvarende gældspost/ forpligtelse direkte på egenkapitalen. Aktivet samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi. HENSÆTTELSER Forpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensættelser. Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det desuden er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, i uvis størrelse eller på uvist tidspunkt. Særligt fremhæves: For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemands-lignende vilkår) foretages hvert 3. år en aktuarmæssig beregning af nutidsværdien af de fremtidige ydelser, på baggrund af forudsætninger om udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed mv. Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd formindskes som følge af de faktiske pensionsudbetalinger. Hensættelser til arbejdsskader indregnes på baggrund af aktuarmæssig beregning. Hensættelser til patientskader måles og indregnes ud fra forudsætninger om skader anmeldt til Patientforsikringen, samt forventninger om anerkendelsesprocent og gennemsnitlige erstatningsbeløb på baggrund af tidligere års erfaringer. Seniorbonus indgår ikke som en hensættelse. Der hensættes ikke til uafklarede retssager med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at en hensætning er nødvendig. PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Indregnes som udgangspunkt til nominel værdi og til kursværdi for værdipapirer. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld til (real-) kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen, fratrukket afholdte transaktionsomkostninger, og nedskrives løbende til restgælden. Kapitaliserede restforpligtelser på finansielle leasingkontrakter indregnes. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld som optages og afvikles inden for et år, anses som udgangspunkt for kortfristet gæld, og optages til nominel værdi. Særligt fremhæves: Uforbrugte forskningsmidler optages ultimo regnskabsåret som kortfristet gæld. Under kortfristet gæld indgår også modtagne betalinger vedrørende indtægter efterfølgende år, samt køb hvor levering har fundet sted, men fakturaen endnu ikke er modtaget. FERIEPENGEFORPLIGTELSE Forpligtelsen vedrørende feriepenge og feriefridage (6. ferieuge) beregnes pr. 31. december som henholdsvis 12,5 % og 2,5 % af den ferieberettigede løn. Feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejdere ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår udgiftsføres, når beløbet forfalder til betaling. 19

20 EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER I ØVRIGT Operationelt leasede aktiver, afgivne garantier og øvrige eventualposter indregnes ikke i balancen. 20

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2011 bilagssamling

Årsrapport 2011 bilagssamling Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere