Hvordan og hvornår kan kommuneplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan og hvornår kan kommuneplanen"

Transkript

1 Hvordan og hvornår kan ændres? Planloven (bestemmelser om fremhævet) 23 a, Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til Miljø- og Energiministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Stk 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten 1) at skal revideres, 2) at der skal foretages en revision af s bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller 3) at vedtages for en ny 4-årsperiode. Stk. 3. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Stk. 5. Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk b. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter 23 a, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen udarbejde sådanne forslag til kommuneplan eller ændringer hertil, der er truffet beslutning om i strategien. 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v. Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v. 23 d. Kommunalbestyrelsen skal ved forslag til revision af, jf. 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2, forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Det kan ske enten i forbindelse med offentliggørelsen af strategien eller i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til ændring af. 23 e. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med offentliggørelsen af den i 23 a nævnte strategi foretage ændringer i, der er en direkte følge af ændringer i regionplanen eller lovgivningen, når ændringen er bindende for kommuneplanlægningen og ikke giver råderum for kommuneplanlægningen. 23 f. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der efter større ændringer af tilvejebringes en oversigt over planens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden skal have adgang til at benytte. 64 Revision efter behov Planstrategien afløser de hidtidige regler om at skal revideres i sin helhed hvert 4. år. Indførelse af planstrategien giver kommunerne mulighed for at revidere efter behov. Kommunen kan vælge om den eksisterende kommuneplan skal genvedtages, om revisionsbehovet begrænser sig til bestemte geografiske områder eller temaer, eller om hele skal revideres. Planstrategien betyder at valget skal ske på grundlag af en vurdering af behovet, og at borgerne skal have mulighed for at kommentere beslutningen om revisionsmetode. En ret og en pligt Kommunalbestyrelsen har både en ret og en pligt til at ændre. Retten giver kommunerne mulighed for at gennemføre løbende justeringer af. Fx kan konkrete byggeønsker medføre et behov for at ændre planen. Pligten knytter sig til kravet i planlovens 23 a, stk. 1, om at skal vurderes hvert 4. år i planstrategien og revideres i det omfang det besluttes i planstrategien. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi mindst én gang hvert 4. år i den første halvdel af valgperioden. Det skal fremgå af planstrategien om den gældende kommuneplan skal revideres helt eller delvist, eller

2 Planstrategien og ændringer i Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af valgperioden. Planstrategien skal indeholde en beslutning om revision af. Kommunalbestyrelsen har i øvrigt ret til at ændre når der er behov for det. 1. år 2. år 3. år 4. år 1. år 2. år Kommunalbestyrelsen vurderer i planstrategien hvert 4. år og beslutter, om den skal revideres helt, delvist eller vedtages for en ny 4 års periode Planstrategi* Genvedtaget kommuneplan Forslag til kommuneplan og endelig kommuneplan* Planstrategi 1. år 2. år 3. år 4. år 1. år 2. år Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme en byggesag, der kræver en ændring af rammebestemmelserne eller en uvæsentlig ændring i hovedstrukturen Eks: Tillæg 1 Forslag Tillæg Eks: Tillæg 4 Forslag Tillæg Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme en byggesag der kræver en større ændring i hovedstrukturen og i rammebestemmelserne Eks: Tillæg 2 Indkalde ideer og Forslag forslag Tillæg Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme en sag som strider mod den gældende planstrategi og kræver en ændring af Eks: Ny planstrategi Planstrategi Forslag til delrevision Revideret kommuneplan * Processen kan fremskyndes så planstrategien og er afsluttet tidligere end vist. 65

3 Procedure for revision af hvert 4. år Før Før skulle kommunalbestyrelsen foretage en forudgående høring ved indkaldelse af ideer og forslag med et debatoplæg efter udarbejdelse af en beretning. Før skulle revideres helt og konsekvensrettes hvert 4. år Altid hel revision af Indkaldelse af ideer og forslag Debatoplæg - hovedspørgsmål Beretning - vurdering af udviklingen Offentliggørelse og debat Behandling af indsigelser og tilkendegivelser Forslag til hel revision af Debat Kommuneplan Nu Planstrategien udarbejdes i første halvdel af valgperioden. Kommuneplanen revideres helt, delvist eller vedtages med konsekvensrettelser for en ny 4 års periode som besluttet i planstrategien. Enten hel eller delvis revision af Planstrategi - oplysninger om planlægning - vurdering af udviklingen - strategi for udviklingen - beslutning om hel eller delvis revision Offentliggørelse og eventuelt debat* Byrådet tager stilling til bemærkninger og vedtager eventuelt ændringer. Forslag til den besluttede revision af Offentliggørelse og eventuelt debat* Kommuneplan Eller genvedtagelse af Planstrategi - oplysninger om planlægning - vurdering af udviklingen - strategi for udviklingen - beslutning om genvedtagelse Offentliggørelse og eventuelt debat* Byrådet tager stilling til bemærkninger og vedtager eventuelt ændringer. Offentlig bekendtgørelse af ændringer i strategien og om s genvedtagelse. * Kommunen skal tage initiativ til at fremkalde en debat om enten planstrategien eller kommuneplanforslaget 66

4 om den vedtages for en ny 4 års periode. Planlovens princip om rammestyring gælder fortsat. Kommunalbestyrelsen må derfor vurdere om regionplanen eller statslige krav stiller krav til revisionens indhold og omfang, eller indebærer konsekvensrettelser i. Kommunalbestyrelsen har således pligt til hvert 4. år at vurdere i planstrategien. ret til at ændre når der er behov for det. Genvedtagelse Finder kommunalbestyrelsen at der på baggrund af planstrategien ikke er behov for at ændre, kan den vedtages for en ny 4 års periode med eventuelle konsekvensrettelser som følge af ændringer i regionplanen eller lovgivningen. I praksis vil der næsten altid være konsekvensrettelser som følge af regionplanen mv. Revision Kommuneplanen kan revideres på følgende måder: Hel revision. Delvis revision i udvalgte geografiske områder eller for udvalgte temaer. Genvedtagelse med konsekvensrettelser som følge af regionplanen mv. Hel revision Kommunalestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af udviklingen og den udførte planlægning samt en strategi for udviklingen beslutte af revidere hele. Selvom kommunalbestyrelsen beslutter at revidere hele, så behøver planstrategien ikke at opstille mål og handlinger for udviklingen på alle områder. En beslutning om en hel revision kan fx afspejle et behov for grundlæggende kursændringer som griber ind i den samlede kommuneplan. Udviklingen kan generelt være løbet fra, eller den politiske holdning kan være ændret efter et valg. Ønsker om at strukturere på en anden måde og gøre den mere overskuelig kan også være en baggrunden for en hel revision. Områderevision Efter ændringen af planloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at revidere for et eller flere geografisk afgrænsede områder, mens resten af genvedtages uændret. Baggrunden for en områderevision kan være et ønske om at sætte fokus på en by, en bydel eller andre geografiske områder. Der kan fx være behov for en revision af for midtbyen eller dele af havneområdet, eller der kan være behov for en ny hovedstruktur for en eller nogle af kommunens byer. En områderevision kan også omfatte bestemte områdetyper som fx de grønne områder, centerområderne eller erhvervsområderne. Samtidig med områderevisionen kan der foretages konsekvensrettelser i andre dele af. Ved en områderevision ændres de rammebestemmelser i som berøres. Temarevision Tilsvarende kan kommunalbestyrelsen som en del af planstrategien beslutte at revidere for et eller flere temaer, mens resten af genvedtages uændret. En temarevision kan vælges når vurderingen af den udførte planlægning og udviklingen peger på et eller flere planlægningstemaer for hele kommunen. Temaerne kan fx handle om erhvervsudvikling, detailhandel, skolestruktur, kultur, ældre, trafik og miljø, trafiksikkerhed, bevaring, bykvalitet eller integreret arealanvendelse. Samtidig med revisionen af temaerne kan der gennemføres konsekvensrettelser i andre dele af. Ved en temarevision ændres de rammebestemmelser som berøres. Område- og temarevision Ofte vil både en hel og en delvis revision af indeholde noget områdebestemt og noget temabestemt. Område- og temarevisioner kan således supplere hinanden. Konsekvensrettelser Planloven fastsætter i 23 e at kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer i uden offentlighedsprocedure (konsekvensrettelser) i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planstrategien. Dermed sparer kommunen en ændringsprocedure. Hvad er konsekvensrettelser? Som konsekvensrettelser betragtes rettelser der er en direkte følge af regionplanen eller lovgivningen, og som er bindende for og ikke giver råderum for. Hvis regionplanen åbner nye muligheder i kommuneplan-lægningen, så kan de ikke gennemføres som en konsekvens-rettelse. Konsekvensrettelser kan fx omfatte præcist udpegede vindmølleplaceringer i regionplanen hvor der ikke er mulighed for at ændre placeringen. Eller det kan være et rammeområde der må udgå fordi det er i strid med en ny regionplan. Kommunalbestyrelsen vurderer om betingelserne for konsekvensrettelser er opfyldt, men det er et retligt spørgsmål der kan påklages til Naturklagenævnet. Pligt til at ændre Kommunalbestyrelserne skal i følge planlovens 9 virke for gennemførelsen af regionplanerne. Derfor skal ændringer i regionplanen følges op i når den revideres eller genvedtages. Der kan således maksimalt gå 4 år fra en ændring af regionplanen til ændringerne er optaget i kommuneplanerne. 67

5 68 Løbende ajourføring via digital kommuneplan I takt med udbredelsen af den digitale forvaltning arbejder flere kommuner med at indføre en digital kommuneplan. Der findes i dag ikke en entydig definition på den digitale kommuneplan hvilket afspejles i kommunernes forskellige tiltag indenfor området. Overordnet kan de forskellige tiltag indenfor digital kommuneplanlægning opdeles i tre hovedtyper. PDF eller HTML Den ene hovedtype består af kommuneplaner som er tilgængelige på internettet fx som PDF-dokumenter eller som traditionel HTML. Formidling på internettet har til formål at forbedre offentlighedens adgang til planoplysninger herunder samt evt. andre relaterede dokumenter. GIS-baserede kommuneplaner Den anden hovedgruppe består af kommuneplaner hvor specielt rammedelen er tilgængelig i kommunernes GIS. Gennem koblingen af digitale kort og rammebestemmelser får forvaltningen et effektivt værktøj til administration af rammebestemmelserne og geografiske analyser til brug i planlægningen. Den GIS-baserede digitale kommuneplan giver derudover hidtil usete muligheder for løbende at bevare overblikket over s samlede indhold. Det aspekt er særligt interessant i forhold til planlovens krav i 23 f. Integrerede systemer Den tredie gruppe kombinerer de to typer digitale kommuneplaner. I et projekt i Hadsund og Thisted Kommuner er der opbygget en digital kommuneplan på internettet med søgefunktioner og digitale kort hentet fra GIS. Fra internetdelen af den digitale kommuneplan er det muligt at spørge hvad gælder for mig, og systemet responderer med relevante rammebestemmelser, lokalplaner, ejendomsoplysninger som gælder for en given adresse eller matrikel. Det er også muligt at hente information via kommunens dynamiske kort. Den digitale kommuneplan i Hadsund og Thisted Kommuner indeholder også samtlige lokalplaner og byplanvedtægter, tema- og sektorplaner, ejendomsoplysninger mv. Nye planer og plantillæg bliver løbende præsenteret på nyhedssiden, og det er muligt at debattere planernes indhold i et online-debatforum. Systemet bliver altid ajourført, så det til en hver tid indeholder de gældende planoplysninger. Links På Silkeborg Kommunens website ( er kommunplanen tilgængelig som HTML. På Aalborg Kommunens website ( er samtlige fysiske planer tilgængelige som PDF-dokumenter. Systemet kaldes Planvis. Den digitale kommuneplan i Thisted og Hadsund Kommuner kan bl.a. ses på adressen Konsekvensrettelser i praksis Konsekvensrettelserne kan foretages ved, at planstrategien indeholder et afsnit om konsekvensrettelserne med en beskrivelse af de emner der skal rettes. Det giver andre myndigheder mulighed for at se om de nødvendige konsekvensrettelser inden for deres område kommer med. Rettelserne skrives ind i en genvedtaget kommuneplan (fx som et rettelsesblad) eller i kommuneplanforslaget. Planloven giver ikke mulighed for løbende opdatering med konsekvensrettelser. Planloven sikrer således at opdateres med konsekvensrettelser fra overordnede planer og lovgivning hvert 4. år. Den særlige mulighed for at konsekvensrette betyder at det ikke er nødvendigt at offentliggøre konsekvensrettelser hvis genvedtages. Ret til at ændre Kommunalbestyrelsen har udover pligten til at vurdere i forbindelse med planstrategien en ret til at ændre når der er behov for det. Det fremgår af planlovens 23 c, nr. 1 og 2. Kommuneplanen kan ændres på følgende måder: Ved at udarbejde en planstrategi efterfulgt af et tillæg til ( 23 a). Ved at indkalde idéer og forslag efterfulgt af et tillæg til ( 23 c). Ved at udarbejde et tillæg til uden forudgående offentlig debat ( 23 c). Ændring ved planstrategi Ud over den lovpligtige planstrategi kan kommunalbestyrelsen ifølge planlovens 23 a udarbejde en planstrategi når der er behov for det. Der stilles samme krav til indhold og proces for planstrategier der udarbejdes mellem de lovpligtige planstrategier. Ændring med indkaldelse af ideer og forslag Kommunalbestyrelsen kan, uden at det er besluttet i en planstrategi, gennemføre en ændring af ved at indkalde idéer og forslag. Muligheden for at ændre efter indkaldelse af ideer og forslag er en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen fremgår af planlovens 23 c og omfatter større ændringer, der dog ikke er så omfattende at de har karakter af en revision eller har konsekvenser for den gældende strategi. Ændringen sker ved at kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en indkaldelse af ideer og forslag med beskrivelser af hovedspørgsmålene i den forestående debat. Der skal være oplysninger om hvortil og hvornår bemærkninger skal være indsendt. Offentliggørelsen skal ske ved at der indrykkes en annonce i Statstidende, dagspressen eller ugeaviser med

6 oplysninger om at indkaldelsen af ideer og forslag er tilgængelige for borgerne på fx rådhuset eller biblioteket. Indkaldelsen skal være fremlagt i mindst 8 uger. Herefter kan kommunalbestyrelsen vedtage et forslag til ændring af. Ændring uden indkaldelse af ideer og forslag Kommunalbestyrelsen kan som hidtil gennemføre mindre ændringer af ved et tillæg. I følge planlovens 23 c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde idéer og forslag før der lægges et forslag til kommuneplantillæg frem til offentlig debat. Det er en betingelse at der er tale om mindre ændringer i en kommuneplans rammedel som ikke strider mod planens principper samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Planoversigt For at sikre at borgerne til hver en tid kan skaffe sig et overblik over s indhold, indeholder planloven i 23 f en bestemmelse om at der efter større ændringer af skal tilvejebringes en oversigt over s samlede indhold. Oversigt over indholdet Oversigten kan laves som en indholdsfortegnelse over de dokumenter der udgør. I følge planloven består en kommuneplan af en hovedstruktur, forudsætninger og rammer for indholdet af lokalplaner. Planstrategien er ikke en del af. Men det kan være en god ide at tage planstrategien med i oversigten for at give et overblik over kommunens samlede planmateriale. Sammenskrivning Det forudsættes at offentligheden har adgang til enten en kommuneplan der ikke er ændret i væsentligt omfang, eller en sammenskrivning af de gældende bestemmelser i de dokumenter der udgør. Bestemmelser omfatter både bestemmelser i hovedstrukturen og rammedelen. Større ændringer Større ændringer er ændringer af som skal indledes med enten en planstrategi eller en indkaldelse. Det betyder at planoversigten og sammenskrivningen af rammebestemmelserne skal ske mindst én gang hvert 4. år. Mindre eller uvæsentlige ændringer til en kommuneplan kan ligge som tillæg til planen. De udløser ikke krav om en planoversigt eller sammenskrivning. Offentlig adgang Oversigten og sammenskrivning skal give offentligheden adgang til det samlede kommuneplanmateriale på en let og overskuelig måde. Materialet skal være offentligt tilgængeligt fx ved fremlæggelse på rådhuset, biblioteket og lignende. Det anbefales at udformes, så den kan udleveres eller sælges som helhed eller i dele efter behov, og at lægges ud på kommunens hjemmeside. En ringbindsløsning giver mulighed for at opdatere løbende og at gøre det klart hvad der på et givet tidspunkt er den gældende kommuneplan. Planstrategi i Planstrategien kan være en overordnet og helhedsorienteret indledning om fx kommunens regionale rolle og den generelle udviklingspolitik som efterfølges af mere sektororienterede afsnit som fx befolkning og boliger, erhverv, trafik eller børn og unge. Planstrategien kan skrives ind i s enkelte afsnit. Planstrategiens oplysninger om den gennemførte planlægning og vurdering af udviklingen kan være en del af s forudsætninger. Der kan også være oplysninger om planstrategiens tilblivelse i s forudsætninger. Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen kan indgå i s hovedstruktur. I mange kommuneplaner behandles forudsætninger og hovedstruktur samlet. Det er derfor et redaktionelt spørgsmål hvordan planstrategien integreres i hovedstrukturen. Planstrategien kan også leve sit eget liv og indgå i kommunens rullende planlægning med fx årlige revisioner. Hvor meget af planstrategien der skal overføres til afhænger af s rolle, og planlovens krav til indholdet af skal overholdes. Rammer Forslag til kommuneplan Når kommunalbestyrelsen har bekendtgjort om der er foretaget ændringer af planstrategien kan der efter planlovens 23 b udarbejdes det forslag til kommuneplan eller de ændringer hertil der er truffet beslutning om i planstrategien. Forslag til hel eller delvis revideret kommuneplan tilve- Planstrategien kan indeholde emner der hører til i s rammedel eller medføre et behov for at revidere rammedelen gennemgribende. Der kan fx i planstrategien være beslutninger om at fremme større bebyggelsestætheder i bestemte byområder eller fremme mere blandede byområder. 69

7 jebringes efter planlovens kapitel 6. Planstrategien kan indeholde en beslutning om at der skal udarbejdes flere områdeeller temaplaner. Kommuneplanforslag for de enkelte områder eller temaer kan udarbejdes som et samlet forslag eller som flere forslag der forløber tidsmæssigt parallelt eller forskudt. Der er ikke krav om at planstrategien skal skrives ind i, men der vil være et samspil mellem planstrategien og som kan tilrettelægges på flere måder. Debat om kommuneplanforslag Hvis kommunalbestyrelsen har skabt debat om planstrategien, er der ikke krav i planloven om at der skal skabes debat om forslaget til kommuneplan. Kommuneplanforslaget skal offentliggøres efter planlovens almindelige regler i 24-30, men der er intet der forhindrer kommunalbestyrelsen i også at skabe debat om forslaget til kommuneplan. Hvis der ikke har været skabt en debat om planstrategien, skal der foruden offentliggørelsen af forslaget til kommuneplan tages initiativ til at skabe en debat om kommuneplanforslaget efter reglerne i planlovens 23 d. skal foretage offentlig bekendtgørelse af den vedtagne planstrategi før revision af, kan kommunalbestyrelsen ikke på det samme møde vedtage både en planstrategi og et forslag til hel eller delvis revision af. Genvedtagelse af Såfremt det besluttes i planstrategien at genvedtages, kan den konsekvensrettede kommuneplan genvedtages samtidig med vedtagelsen af planstrategien. Når kommunalbestyrelsen tager stilling til de fremkomne bemærkninger til den offentliggjorte strategi, kan beslutningen om genvedtagelse af fastholdes. Vedtagelse af kommuneplanforslag Da kommunalbestyrelsen ifølge planlovens 23 g først 70

8 Eksempler på planstrategier med forskellige revisionsmetoder Fuld revision Eksempel Ringe Kommune Ringe Kommune har i april 2001 vedtaget en planstrategi hvor byrådet har besluttet at gennemføre en fuld revision af fra Som forarbejde til planstrategien har der været nedsat 7 borgergrupper der fik til opgave at komme med anbefalinger til Byrådet om hvilke emner, projekter og målsætninger den nye kommuneplan burde indeholde. Planstrategien er udarbejdet på baggrund af borgeruppernes anbefalinger og byrådets vurderinger. Planstrategien blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Borgerne blev opfordret til at komme med både positive og negative kommentarer. Midt i offentlighedsperioden blev der afholdt et borgermøde. Planstrategiens indhold Planstrategien er på 18 sider og har følgende afsnit: 1. Offentlig høring og læsevejledning 2. Indledning Resumé af det hidtidige forløb og beslutningen om fuld revision samt opfordring til at deltage i debatten. 3. Udvikling i kommunen Kommunens regionale position, større kommunale initiativer de sidste 4 år, oversigt over kommuneplantillæg og øvrig planlægning i perioden. 4. Ringe Kommunes muligheder Fælles vision for udviklingen og de naturgivne, kulturelle og økonomiske forudsætninger. 5. Forventninger til Byrådets forventninger til kommuneplanlægningen som udviklingsredskab, fysisk plan, samarbejdsredskab mv. 6. Indholdet i den nye kommuneplan Der udpeges 15 elementer som skal være bærende i den nye kommuneplan, fx en fælles vision, signal om samarbejdsvilje, udviklingsregnskab, Agenda 21, bykvalitet, bosætning mv. 7. Borgergruppernes bidrag Sammendrag. 8. Tidsplan Temarevision Eksempel Vinderup Kommune Vinderup Kommune har december 2000 vedtaget en planstrategi med beslutning om at gennemføre en teamrevision af. Planstrategien blev fremlagt til offentlig debat i 8 uger hvor borgerne blev bedt om at komme med ideer til revisionstemaerne. Planstrategiens indhold Planstrategien er på 12 sider og har følgende indhold: 1. Baggrund Beskrivelse af de nye regler i planloven om planstrategi og strategi for lokal Agenda Status Den foreliggende kommuneplans mål og indsatsområder, hovedpunkterne i kommuneplantillæg og lokalplaner sidens sidst, hovedtrækkene i planlægningsindsatsen i øvrigt samt befolkningsudviklingen. 3. Muligheder og udfordringer Landsdelscenter Midt-Vestjylland, erhvervsudvikling på tværs af kommunegrænser, befolkningsudvikling mv. 4. Revision af arealudlæg Gennemgang af arealudlæg mht. vurdering af rummelighed, behovet for nye udlæg, behovet for mere detaljeret planlægning (lokalplan) mv. 5. Beslutning om revision Kommunalbestyrelsens beslutning om at en samlet revision af ikke er nødvendig, men at der kun er behov for følgende revision af : Udviklingsplan for Vinderup by. Temaplaner for landsbyer. Tillæg om vindmøller. Bestemmelser om detailhandel. Der er en overordnet beskrivelse af de enkelte revisionsopgaver og en tidsplan. 6. Vedtagelsespåtegning Genvedtagelse Eksempel Thyborøn-Harboøre Kommune Thyborøn-Harboøre Kommune har i marts 2001 vedtaget en planstrategi med en beslutning om at den gældende kommuneplan fra 1997 genvedtages for en ny fire års periode. Planstrategien blev efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen offentliggjort. Planstrategiens indhold Planstrategien er på 17 sider og har følgende indhold: 1. Indledning Beskrivelse af de nye regler i planloven om planstrategier. 2. Planlægning siden kommuneplan 1997 Sammendrag af indholdet i kommuneplantillæg, lokalplaner og sektorplanlægning siden sidste kommuneplan. 3. Vurdering af og strategi for udviklingen Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen med hensyn til bymønster, befolkning, pendling, erhverv, turisme, privat service, offentlig service, transport, tekniske anlæg og det åbne land. 4. Beslutning om Kommunalbestyrelsens beslutning om at der kun er behov for redaktionelle ændringer af, som derfor genvedtages for en ny fire års periode. 71

9 Folketinget vedtog i 2000 en ændring af planloven der indfører planstrategien som nyt politisk og administrativt redskab. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af hver valgperiode. Strategien indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægningen siden sidst, en strategi for kommunens udvikling samt en beslutning om den kommende revision af. Kommuneplanen kan revideres efter kommunens behov. I planstrategien kan det besluttes at revidere planen som helhed, eller at revidere den for et tema eller for geografiske dele af kommunen. Er den gældende kommuneplan god nok, kan den blot tilføjes nødvendige rettelser, og så genvedtages for en ny 4-årig periode når strategien besluttes. I vejledningen gennemgås en fremgangsmåde for hvordan kommunen kan opstille en vision, fokusere på det vigtigste, afklare de væsentligste initiativer og inddrage de parter der kan være med til at gøre strategien til virkelighed. Det belyses også med eksempler på strategisk planlægning i 20 kommuner. Desuden gennemgås hvordan kan revideres.

Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet

Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet Vigsø - Feriebyen og landsbyområdet April 2011 Vigsø Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13

Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Myndigheder, presse, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 61 og lokalplan 0532-13 Teknisk Forvaltning Fremlæggelse af forslag til tillæg 61 til Kommuneplan

Læs mere

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X.

MCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X. MCH TimeWorld En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning Debatoplæg Debat: X. november - X. november 2013 Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer

Læs mere

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner

Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv bycenterfunktioner Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail teknisk@kolding.dk www.kolding.dk Fremlæggelse af forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2001 2009 og forslag til

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse

Læs mere

Ændring af forslag til Lokalplan 223 - Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej til erhvervs- og offentlige formål 454030

Ændring af forslag til Lokalplan 223 - Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej til erhvervs- og offentlige formål 454030 Pkt.nr. 21 Ændring af forslag Lokalplan 223 Område ved Arnold Nielsens Boulevard/Bibliotekvej erhvervs og offentlige formål 454030 Indsling: Teknisk Forvaltning indsler Teknik og Miljøudvalget at anbefale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom.

LOKALPLAN NR. 187. Østergade 14, Lemvig Claudis Have LEMVIG. Lemvig KOMMUNE. Plan & Projekt. Skous Gade. Østerbrogade. Ågade. Østerbom. FORSLAG LOKALPLAN NR. 187 Østergade 14, Lemvig Claudis Have Skous Gade Østerbrogade Ågade Ågade Østerbom Lemvig Østergade Vænget Enghavevej Rådhusgade Vasen Rådhusvænget Vænget LEMVIG KOMMUNE Plan & Projekt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Detailhandel i Horsens Midtby

Detailhandel i Horsens Midtby Detailhandel i Horsens Midtby Forslag til Kommuneplantillæg 10-2007 TEKNIK OG MILJØ 2 KOMMUNEPLANTILLÆG 10-2007 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune April 2016 Forhøring Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for, at der på Hovedvejen

Læs mere

Lokalplanlægning i Varde Kommune

Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Varde Kommune er planmyndighed og forestår udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner. Kommuneplanen er en overordnet plan, der blandt

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 56 til Rammeområde 84.T1 Teknisk område for varmeværk og solfangeranlæg ved Halkjærvej i Ørnhøj Fremlægges fra 28. januar 2016 til 24. marts 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr 20

Forslag til kommuneplantillæg nr 20 Offentlig bekendtgørelse den 09.02 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 - Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 27.01.

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune K U L T U R O G U D V I K L I N G Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune for en bioethanolfabrik på Nordhavnen i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse

Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Motorsport på FDM Sjællandsringen Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering og VVM-redegørelse Foto eller oversigtskort Januar 2016 Opfordring til debat FDM har søgt om permanent tilladelse til

Læs mere

Høng Kommuneplan 2005-2016 REDEGØRELSE

Høng Kommuneplan 2005-2016 REDEGØRELSE REDEGØRELSE 67 Høng Kommuneplan 2005-2016 INDLEDNING Kommuneplanen skal efter bestemmelserne i Lov om planlægning ledsages af en redegørelse om planens forudsætninger. Kommuneplanens Hovedstruktur er opbygget,

Læs mere

Tillæg 20. Kommuneplantillæg 20. Ved Nr. Bjert - et lokalcenter. Kolding Kommune. Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011.

Tillæg 20. Kommuneplantillæg 20. Ved Nr. Bjert - et lokalcenter. Kolding Kommune. Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011. KOV0_Våben_Rød Tillæg 20 Kommuneplantillæg 20 Ved Nr. Bjert - et lokalcenter Kommuneplan 2010-2021/23. maj 2011 Kolding Kommune Ændring af ramme og område for lokalcentret i Nr. Bjert I Nr. Bjert er i

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1.

VEDTÆGT. for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG. Stk. 1. VEDTÆGT for Gentofte Kommunes Ungdomsskole KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer: 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen 3 repræsentanter

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Børn og Velfærd April 2015 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup.

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup. Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup m Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Side 1 Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning. 1 Skolebestyrelsen består af mindst 7 forældrerepræsentanter, mindst 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområder i Lejre Kommune

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområder i Lejre Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområder i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt

Læs mere

Videre handling. Notat

Videre handling. Notat Notat Videre handling Det åbne land og friluftsliv J.nr. nst-119-00018 Ref. Helgr/Hwi/Hinel/Jej Videre handling for identificerede arealer til prototypemøller: De almindelige principper i den kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 (L148) stillet af Folketingets

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 (L148) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalget L 148 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. SNS-101-00622 Den 19. februar 2007 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 (L148) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Forslag til lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming november 2010 0 Forslag til Lokalplan nr. 21-050-0001. Bramming

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.018 for plejeboliger ved Plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej Aalborg Byråd

Læs mere

Boligområde i Stensved

Boligområde i Stensved Lokalplan nr. 43 S Boligområde i Stensved November 2008 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-DiO-Ol OFFENTLIGT OMRÅDE OTTERUP BY

LOKALPLAN NR. 0-DiO-Ol OFFENTLIGT OMRÅDE OTTERUP BY OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN 0 -D 10-Ol SEPTEMBER 1986 LOKALPLAN NR. 0-DiO-Ol OFFENTLIGT OMRÅDE OTTERUP BY Pris: 30 kr. KOMMUNALBESTYRELSENS HENSIGT MED LOKALPLANEN OG INDHOLDET AF LOKALPLANEN. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG ÆNDRET ANVENDELSE AF TANKANLÆG PÅ CEYLONVEJ PÅ AARHUS HAVN BAGGRUND FOR HØRINGEN Samtank A/S, der driver tre virksomheder med oplag af benzin- og olieprodukter på Aarhus

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 25. Kommuneplan 2009. Forslag. Vindmøller nordøst for Vemb. December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 25 Kommuneplan 2009 Vindmøller nordøst for Vemb Forslag December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS

TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS TØMRER OG SNEDKERMESTER HANS WOXEN ApS Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 29-06-2015

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation:

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation: De nye regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed er blevet til efter et trepartssamarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i 2009. De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel

Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Juni 1997 Gråsten Kommune REDEGØRELSE 2 FORORD 2 LOKALPLANENS FORMÅL 2 ZONE STATUS 2 KYSTNÆRHEDS ZONEN 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN OG ANDEN

Læs mere

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune

Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune ^v* - Vedtægt for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) i Næstved Kommune Navn, hjemsted og opgaver 1 Stk. 1. Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. Stk. 2. ViSPs hjemsted

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering ArbejdsPladsVurdering Vejledning om reglerne for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, herunder metode og indhold samt sikkerhedsudvalgets rolle. ARBEJDSMILJØVEJLEDNING NR.3 OKT. 2004 Statens Luftfartsvæsen

Læs mere

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev

Gældende bestemmelser Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53, der er vedtaget af den daværende Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Tina Samsø Udholm og Claus Samsø Pedersen Alfavej 13 9000 Aalborg Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Lokalplan nr. 98. for et område ved Vodroffsvej 44-48

Lokalplan nr. 98. for et område ved Vodroffsvej 44-48 Lokalplan nr. 98 for et område ved Vodroffsvej 44-48 Juni 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af daginstitutioner og andre offentlige funktioner,

Læs mere

Lokalplan 1.25. Tranegården

Lokalplan 1.25. Tranegården Lokalplan 1.25 Tranegården Ishøj Kommune 2003 Lokalplan l.25 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter et område på ca. 11.000 m 2 afgrænset af Vejledalen, Vejlebrostien, Strandparkstien og Ishøj Strandvej.

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Denne lokalplan er

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus

Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 27 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande Erhvervsområde samt Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Dato: 11-04-2011 Sagsnr.: 190-2010-28719 Dok.nr.: 190-2011-66748 Baggrund Børne- og Skoleudvalget har vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 5. Kommuneplan 2013. Forslag. Område til vindmøller sydvest for Hogager HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 5 Kommuneplan 2013 Område til vindmøller sydvest for Hogager Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem i offentlig høring i 9 uger fra den

Læs mere

Forretningsorden for. Viborg Byråd

Forretningsorden for. Viborg Byråd Forretningsorden for Viborg Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager skal behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 43 Varde Varde Kommune Juni 2008 Indhold REDEGØRELSE... 3 Baggrund og formål... 3 Forhold til Regionplan 2016... 4 Forhold til planlovens detailhandelsbestemmelser...

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S. Indledning. Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning

Indhold. Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S. Indledning. Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Indhold Tillæg nr. 1 til Lokalplanerne nr. 6.2-2 og nr.55a for Novo Nordisk A/S Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 146 - KULTURCENTER LIMFJORD

LOKALPLAN NR. 146 - KULTURCENTER LIMFJORD LOKALPLAN NR. 146 - KULTURCENTER LIMFJORD Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beskrivelse af de forskellige plantyper 2 Redegørelse for lokalplanen 3 Lokalplanens indhold 3 Sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80)

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for Djøf Advokat

Vedtægter for Djøf Advokat Vedtægter for Djøf Advokat 1 Foreningens navn 2 Delforeningens formål 3 Forholdet til Djøf 4 Medlemmer 5 Kontingent 6 Djøf Advokat 7 og 8 Repræsentantskabet 9-11 Ordinært repræsentantskabsmøde 12 og 13

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Direktør Peter Sinding Poulsen Program

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 61 for vindmøller ved Torup for vindmøller ved Torup December 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere