HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 22. august I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Hørsholm Kommune, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Sct. Georgs Fonden, har påstået stadfæstelse. Parterne er enige om, at Hørsholm Kommune skal betale leje fra den 1. november 2003 til tidspunktet for fraflytning, hvis kommunens krav om tilbageskødning af ejendommen anses for uberettiget. Der skal ikke under denne sag tages stilling til, hvad lejen i givet fald skal være. Supplerende sagsfremstilling Foreløbigt regnskab for 2002 vedrørende Sct. Georgs Børnegård blev sendt til Hørsholm Kommune ved af 17. februar 2003 fra Sct. Georgs Fonden. Der blev i en gjort opmærksom på, at årsregnskabet endnu ikke var revideret. Det fremgår af regnskabet, at Sct. Georgs Børnegård havde et tilgodehavende hos kommunen på kr.

2 - 2 - Ved af 26. februar 2003 til Hørsholm Kommune vedrørende regnskabet for 2002 oplyste institutionsleder Lena Søgaard, at Sct. Georgs Børnegård havde fået en revisor til at gennemgå lønudbetalingerne for 2002, og at stort set alle medarbejdere er ramt af små og store fejl på grund af Fondens mangelfulde lønsystem. Lena Søgaard orienterede ved af 12. maj 2003 til direktør Jesper Daugaard fra Hørsholm Kommune om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Det hedder i en bl.a.: Sct. Georgs Fonden har meget alvorlige økonomiske problemer. Det blev vi orienteret om på et årsmøde i lørdags. Hele egenkapitalen er formøblet på det famøse lønsystem de satte gang i at udvikle sidste år, en skandale af Amandaske dimensioner. Sådan som sagen blev fremlagt mener jeg at der er en reel mulighed for at de går i betalingsstandsning. Jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Men jeg skriver dette så du kan nå at forberede dig på muligheden af at du står med en daginstitution uden tag over hovedet, og måske skal hjælpe til med et ekstraordinært driftstilskud. Min vurdering er at de ikke kommer til at fortsætte som tidligere. Jeg fik på Årsmødet et klart indtryk af at løbet var kørt for Fonden, som jo naturligvis har fyret direktøren som en konsekvens af hans manglende styring. Lena Søgaard ansøgte ved af 12. juni 2003 kommunen om regulering af lønbudgettet. Det hedder i en bl.a.: Vi har et gennemsnitligt lønbudget på kr. pr. måned. Vores gennemsnitlige lønudgift er på kr. Den ekstra udgift svarer til lønudgiften for den støttepædagog I har bevilliget timerne til, og som vi har ansat. Derudover mangler vi ca til at betale den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % der blev udbetalt med lønnen fra juni. Fra 1.6 og et halvt år frem, har vi en ekstra lønudgift på ca på grund af barsel. Vi mangler på årsbasis kr. på lønbudgettet for at have den fornødne likviditet til at udbetale lønninger. I en af 22. september 2003 skrev revisor Michael T. Greisholm til Rikke Kristensen fra fonden og oplyste, at institutionen netop havde godkendt rettelserne til lønningerne, og at regnskabet derfor ville blive færdiggjort og fremsendt snarest.

3 - 3 - Den 22. september 2003 blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sct. Georgs Børnegård. I en orientering til bestyrelsen til brug for mødet oplyste bestyrelsesformand Aksel Olsen, at Sct. Georgs Fonden var gået i betalingsstandsning, at kommunen havde overført driftstilskuddet for september 2003 til fonden, og at beløbet indtil videre ikke kunne bruges til rette formål. I referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde hedder det bl.a.: Lejeforhøjelse/lejekontrakt Advokaten krævede på fondens vegne en betydelig forhøjelse af den årlige husleje. Hidtil har huslejen beløbet sig til ca kr. årligt. Det seneste krav telefaxet fra advokat Drachmann beløber sig til kr. årligt pr stigende med kr pr. år indtil kr Alternativt tilbud til kommunen om køb af børnegårdene for kr kr. Advokaten medgav, at det pr. brev af forlangte krav om indbetaling af gæld på kr nok var grebet ud af luften. Det blev besluttet at Aksel/Lena svarer advokat Drachmann, at man ikke kan acceptere kravet på de kr Samtidig vil man forlange at få tilsendt et nøjagtigt regnskab for 2002 samt et nøjagtigt regnskab for de første 9 måneder af (Det af kommunen fremsendte driftstilskud på kr for september måned, som nu er båndlagt, må forlods kunne fradrages den eventuelle såkaldte gæld ). Børnegårdene har hidtil ikke haft en fast formuleret lejekontrakt, og huslejebeløbet er indgået som en del af driftsregnskabet for børnegårdene under ejendomsskat, renter, afdrag og huslejeudgifter? ialt budgetteret til kr Aksel/Lena skriver et brev til kommunen angående de ovennævnte pr. fax fra advokat Drachmann fremsatte krav om husleje/tilbud om køb af børnegårdene. Fortsat administration hos de Frie Børnehaver I og med at de Frie Børnehaver ikke har modtaget det driftstilskud for september på kr. som nu er indefrosset i Fonden, er Fondens aftale med de Frie Børnehaver misligholdt og derfor annulleret. De Frie Børnehaver vil fortsat gerne føre lønningsregnskab/administration for Børnegårdene, men dertil kræves nu en ny aftale. Aksel/- Lena vil kontakte de Frie Børnehaver og forhøre sig om betingelser/pris for en aftale indtil udgangen af 2004, hvorefter vi kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Samtidig vil Aksel/Lena forhøre sig, om de Frie Børnehaver eventuelt har en jurist, der kan være os behjælpelig i disse mildest talt tricky sager med fonden.

4 - 4 - Medarbejdere tilgodehavender/krav Som følge af fondens katastrofalt ringe administration af lønningsregnskaberne i 2002 og 2003 har nogle medarbejdere fået udbetalt for meget i løn, andre for lidt. Ifølge Lenas oplysninger hævder fonden at have kr til gode hos nogle medarbejdere, mens andre medarbejdere har kr til gode. Fonden hævder, at kravet på de kr. ikke er et krav, disse medarbejdere har mod fonden (som er skyld i problemernes opståen), men er et krav mod Sct. Georgsgården. Disse penge skal vi så finde. Selve skyldsspørgsmålet i henseende til Sct. Georgsgårdens bestyrelse må drøftes med en jurist, ligeså hvordan der i det hele taget bliver gjort anfordringer mod Fonden. Orientering om tingenes beklagelige tilstand Medarbejderne orienteres snarest om, at deres løn er sikret. Forældrene orienteres først efter det ordinære bestyrelsesmøde den , når vi forhåbentlig har lidt mere overblik over sagerne. Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde skrev Aksel Olsen til fondens advokat. Efter det oplyste blev brevet afsendt den 23. september Det hedder i brevet bl.a.: Vi har modtaget Deres brev af , hvori De rejser et krav om indbetaling fra os på kr For at kunne tage stilling til beløbets rette størrelse må vi have tilsendt et endeligt revideret regnskab for 2002, samt et regnskab for 2003 år til dato. Vi må have bekræftet om regnskabet for 2003 indeholder indbetalingen for september måned fra Hørsholm Kommune, som skulle være brugt til udbetaling af løn for september. Endvidere har vi erfaret at nogle medarbejdere har indbetalt beløb vedrørende for meget udbetalt løn for Hvor befinder disse beløb sig, og er der foretaget ændringer overfor skattevæsenet for de pågældende medarbejdere? Er korrektionerne indeholdt i vort regnskab? Endvidere forbeholder vi os ret til at rejse krav overfor fonden for de beløb, som er udbetalt for meget i løn for 2002, og som har belastet vort regnskab. Da fondens dispositioner har bragt os i en meget vanskelig situation, kan vi ikke love at en eventuel indbetaling kan ske indenfor den krævede tidsfrist, da vi først og fremmest må sikre at vore medarbejdere får udbetalt løn til tiden. Aksel Olsen anførte ved brev af 28. oktober 2003 til advokat Ole Borch, som efter det oplyste var tilsyn for Sct. Georgs Fonden under betalingsstandsning, at Sct. Georgs Børnegård havde

5 - 5 - et tilgodehavende på kr. hos fonden bestående af bl.a. driftstilskuddet for september 2003 på kr. og for meget udbetalt løn vedrørende 2002 på kr. I et brev af 6. november 2003 fra Aksel Olsen til Hørsholm Kommune anførte han, at institutionen i et brev af 31. oktober 2003 havde orienteret kreditorerne om, at institutionen desværre ikke var i stand til at betale sine forpligtelser på nuværende tidspunkt, fordi institutionen mente at have penge til gode i fonden. Ved brev af 7. november 2003 til Sct. Georgs Børnegård anførte Hørsholm Kommune, at kommunen havde modtaget årsregnskab for 2002, og at regnskabet viste et tilgodehavende for institutionen på ca kr. Kommunen havde gennemgået regnskabet og fandt, at der var udbetalt ca kr. for lidt i driftstilskud i 2002; driftsbudgettet var således overskredet med ca kr. På baggrund af den meget store budgetoverskridelse og revisorpåtegningen kunne kommunen ikke godkende regnskabet. Kommunen anmodede bestyrelsen om at udarbejde opgørelse over lønforbruget for 2002 fordelt på personalekategorier og opgørelse over institutionens normering for Statsautoriseret revisor Gregers Poulsen og revisor Michael Greisholm skrev den 24. november 2003 til kommunen herom. I brevet hedder det bl.a.: Da lønningerne er overskredet i forhold til budgettet på trods af mindre forbrug af timer mener vi, at afvigelsen i lønningerne kan identificeres til følgende: I forbindelse med gennemgangen har vi konstateret, at udbetalte feriepenge til fratrådt personale, som har funktionærstatus, udgør ca. t.kr Der er medgået forbrug til godtgørelse for barsel (805,8 timer) og til langtidssygdom (394,25 timer), jf. normeringsopgørelsen. Endeligt ser det ud til at der er anvendt dyrere personale end budgetteret. Konklusion Da lønningerne har samme niveau som 2001 og forventet for 2003 og da institutionslederen ikke har afkræftet lønningerne for enkeltpersoner, er konklusionen på vore undersøgelser, at lønningerne efter vor overbevisning må anses for korrekt medtaget i årsregnskabet for 2002 og at vi finder det usandsynligt at de reelle lønninger skulle være lavere. Vi kan dermed afkræfte det forbehold i vi tog i påtegningen for 2002 vedrørende lønningerne i årsregnskabet. I Hørsholms Kommunes notat af 15. december 2003 hedder det bl.a.:

6 - 6 - Tabt driftstilskud i 2003: Som følge af Sct. Georgs Fondens betalingsstandsning blev september måneds driftstilskud indefrosset i betalingsstandsningsboet. Institutionen har derfor været nødsaget til at anvende driftstilskuddene forlods for at kunne udbetale løn. Ved udgangen af december måned mangler institutionen således en måneds lønudgifter for at kunne svare løn til personalet. Med udgangspunkt i de seneste måneders lønudbetalinger andrager en måneds lønudgifter til ca kr. I et notat af 27. januar 2004 fra administrationen til økonomiudvalget i Hørsholm Kommune hedder det bl.a.: Regnskabsresultat for 2002 Hørsholm-Kommune modtog det foreløbige regnskab fra Sct. Georgsfonden i februar I det foreløbige regnskab, der blev bogført af kommunen den 27. februar 2003, er der et negativt regnskabsresultat på kr. De kr. svarer til forskellen mellem regnskabsresultatet og udbetalt á conto. På grund af usikkerhed vedrørende bogføring af løn blev regnskabet ikke endelig godkendt og differencen derfor ikke udbetalt til Sct. Georgfonden. Kontering af fejludbetaling vedrørende løn I henhold til disse opgørelser har Økonomisk Sekretariat opgjort, at der er udbetalt henholdsvis ca kr. for lidt i løn og kr. for meget i løn. Økonomiudvalget har godkendt en tillægsbevilling til betaling af for lidt udbetalt løn. Det krav vil kommunen gøre gældende overfor den selvejende institution. I et notat fra administrationen til brug for mødet den 23. februar 2004 i Hørsholms kommunalbestyrelse hedder det bl.a.: Regnskab 2002 Administrationen modtog det reviderede regnskab for Sct. Georgs Børnegård i oktober Det reviderede regnskab 2002 for Sct. Georg Børnegård udviser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet dækker over for lidt udbetalt driftstilskud på kr. samt et merforbrug i forhold til budgettet på kr. Merforbruget på kr. fordeler sig med henholdsvis kr. på kronhjortkonti, hvor institutionen har overførselsadgang til 2003, og kr. på andre udgifter, der ikke er kronhjortkonti. Dette merforbrug, der ikke er kronhjortkonti, dækker over et merforbrug på udvendig vedligeholdelse og energistyring på kr. samt et merforbrug på institutionens egne konti på kr. Merforbruget på de kr. er

7 - 7 - afholdt af Direktørområdet for Teknik og Miljø, som er dækket af mindreforbrug på andre områder. Det reelle merforbrug udgør således alene kr. I forbindelse med regnskab 2002 har Økonomisk sekretariat på baggrund af materiale fra lederen af Sct. Georgs Børnegård opgjort, at der blev udbetalt kr. for lidt i løn i 2002 I regnskabsresultatet på kr. har institutionens revision bogført den for lidt udbetalte løn og dermed anerkendt, at det er en udgift, som institutionen retteligt bør afholde. Regnskab for 1. januar 31. oktober 2003 Regnskabet for den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 viser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet er fordelt på et merforbrug på løn og andre udgifter på kr. og for meget udbetalt driftstilskud på kr. Merforbrug, der vedrører løn, er tilladt, såfremt institutionen har holdt sig inden for sin personalenormering. Regnskabet er ikke revideret. På baggrund af ovenstående foreslår Administrationen: At Hørsholm Kommune betaler i alt kr. til den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård. Beløbet fremkommer som regnskabsresultatet for 2002 på kr. tillagt regnskabsresultatet for 2003 på kr. I alt kr. Herfra trækkes udgifter til for lidt udbetalt løn i 2002 på kr. og halvdelen af udgifterne til vurdering af inventar kr. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Aksel Olsen og Jesper Daugaard. Højesterets begrundelse og resultat Kommunens krav om tilbageskødning I 5 i skødet af 18. januar 1968, hvorved Hørsholm Kommune overdrog ejendommen på Alsvej 83 til Sct. Georgs Fonden, er det fastsat, at ejendommen med bygninger i visse tilfælde vederlagsfrit skal overdrages til kommunen. Det gælder bl.a., hvis børneinstitutionen m.v. efter kommunalbestyrelsens skøn ikke drives på fuldt forsvarlig måde. Som anført i Højesterets dom af 15. maj 2007 (UfR ) indebærer denne bestemmelse, at kommunen kan

8 - 8 - kræve en ejendom vederlagsfrit tilbageskødet, hvis kommunen har føje til at antage, at børneinstitutionen ikke bliver drevet på fuldt forsvarlig måde. Spørgsmålet er herefter, om Hørsholm Kommune med føje antog, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, således at kommunen med henvisning hertil var berettiget til at kræve ejendommen tilbageskødet i henhold til skødets 5. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at der i 2002 havde været fejl i udbetalingen af løn til personalet i Sct. Georgs Børnegård (børnegården) begrundet i, at fonden, som forestod lønadministrationen for børnegården, havde indført et nyt lønsystem. Det foreløbige regnskab for børnegården vedrørende 2002, som fonden sendte til kommunen i februar 2003, og som viste, at børnegården havde et tilgodehavende hos kommunen på kr., var ikke på ophævelsestidspunktet blevet fulgt op af et revideret regnskab. Kommunen udbetalte driftstilskuddet for september 2003 på ca kr. til fonden, men driftstilskuddet blev på grund af fondens betalingsstandsning ikke anvendt til dækning af børnegårdens driftsudgifter, herunder løn til personalet. Dette skabte et akut likviditetsproblem, som midlertidigt blev løst på den måde, at børnegården anvendte driftstilskuddet for den følgende måned til dækning af driftsudgifterne for måneden forinden. Kommunen og børnegården skønnede, at børnegården havde behov for yderligere 1 mio. kr. i driftstilskud for resten af 2003, inkl. det mistede driftstilskud for september Fonden havde varslet en betydelig lejeforhøjelse over for børnegården. Kommunen var uenig i, at der var grundlag for at forhøje lejen. Fonden og børnegården var desuden uenige om deres indbyrdes gældsforhold. Ved bedømmelsen af, om disse forhold indebar, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, må der lægges vægt på, at Sct. Georgs Børnegård havde taget skridt til at løse de problemer med lønudbetalingen, som var opstået i 2002, idet Fonden Frie Børnehaver fra den 1. januar 2003 havde overtaget børnegårdens lønadministration. Børnegården havde endvidere ikke afholdt udgifter i 2002 eller i 2003 i strid med de bevillingsretlige regler. Det må desuden efter bevisførelsen lægges til grund, at det negative driftsresultat for 2002 på kr. og for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 på kr. ikke i sig selv var udtryk for, at driften ikke fandt sted på fuldt forsvarlig måde. Der henvises for regnskabsåret 2002 bl.a. til revisorernes brev af 24. november 2003 om baggrunden for af-

9 - 9 - vigelsen i lønningerne for 2002 og til det, som er anført i notatet til brug for kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar For regnskabsåret 2003 henvises til Lena Søgaards af 12. juni 2003 om baggrunden for børnegårdens ansøgning om regulering af lønbudgettet. For så vidt angår driftstilskuddet for september 2003 bemærkes, at Lena Søgaard ved af 12. maj 2003 havde advaret kommunen om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Kommunen fortsatte med at udbetale det månedlige driftstilskud direkte til fonden. Den reviderede bogføring for børnegården viste, at børnegården pr. 16. september 2003 skyldte Sct. Georgs Fonden kr. Det må antages, at dette som forklaret af Lars Heinrichsen skyldtes, at fonden havde finansieret børnegårdens merforbrug i forhold til budgettet. I driftsoverenskomsten var der ikke fastsat nogen frist for fremsendelse af revideret årsregnskab til kommunen. Kommunen havde endvidere ikke over for fonden inden ophævelsen af driftsoverenskomsten fastsat en frist for modtagelse af et revideret regnskab for 2002 med angivelse af, at kommunen ville ophæve driftsoverenskomsten og kræve ejendommen tilbageskødet, hvis regnskabet ikke var modtaget inden fristens udløb. En sådan varsling ville have været naturlig i den foreliggende situation, hvor kommunen overvejede at anvende en alvorlig misligholdelsesbeføjelse over for fonden, som havde været kommunens samarbejdspartner i mange år. Hertil kommer, at kommunen på baggrund af det foreløbige regnskab for 2002 og de foreliggende oplysninger i øvrigt måtte gå ud fra, at børnegården havde et betydeligt tilgodehavende hos kommunen, og at børnegårdens økonomiske problemer som følge af fondens betalingsstandsning ville være blevet løst, hvis det reviderede regnskab for 2002 bekræftede dette, således som det faktisk senere skete. Det må desuden lægges til grund, at det på tidspunktet for ophævelsen af driftsoverenskomsten var muligt for fonden at få udarbejdet et revideret regnskab for 2002 inden for kortere tid. Uenigheden om den varslede lejeforhøjelse og om børnegårdens og fondens indbyrdes gældsforhold kan endelig ikke antages at have haft betydning for driften af børneinstitutionen. Det bemærkes herved, at Fonden Frie Børnehaver fra den 1. september 2003 havde overtaget administrationen fuldt ud. På den anførte baggrund finder Højesteret, at kommunen ikke havde føje til at antage, at Sct. Georgs Børnegårds drift af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, jf. skødets

10 Det kan ikke føre til et andet resultat, at bestyrelsen for børnegården ikke anfægtede kommunens ophævelse af driftsoverenskomsten. Efter det anførte tiltrædes det, at Hørsholm Kommune ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen. Da kommunens overtagelse af driften af børneinstitutionen herefter har været uberettiget over for fonden, tiltrædes det endvidere, at kommunen skal fraflytte ejendommen. Fristen for fraflytning fastsættes således, at kommunen skal være fraflyttet senest den 1. juli Parterne er herefter enige om, at kommunen skal betale leje fra den 1. november 2003, indtil fraflytning sker, og at der ikke under denne sag skal tages stilling til lejens størrelse. Fondens krav om aflysning af deklarationen om tilbageskødning I 1968 overdrog kommunen vederlagsfrit den omhandlede ejendom til Sct. Georgs Fonden. Det var en betingelse for overdragelsen, at Sct. Georgs Gilderne drev børneinstitution på ejendommen, og at fonden alene skulle være midlertidig ejer af grunden og de bygninger, som blev opført på den, således som det kom til udtryk i skødets 5, der blev lyst servitutstiftende på ejendommen. Højesteret finder herefter, at kommunens uberettigede overtagelse af driften af børneinstitutionen fra den 1. november 2003 ikke kan føre til, at deklarationen om tilbageskødning skal aflyses. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med de ændringer, at kommunen skal fraflytte ejendommen senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Sagsomkostninger Højesteret finder, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret. Der er herved navnlig lagt vægt på, at fonden på den ene side har fået medhold i, at kommunen ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen, og at kom-

11 munen på den anden side har fået medhold i, at deklarationen om tilbageskødning ikke skal aflyses. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Hørsholm Kommune skal fraflytte ejendommen beliggende Alsvej 83, Hørsholm, senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere