HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 22. august I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Hørsholm Kommune, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Sct. Georgs Fonden, har påstået stadfæstelse. Parterne er enige om, at Hørsholm Kommune skal betale leje fra den 1. november 2003 til tidspunktet for fraflytning, hvis kommunens krav om tilbageskødning af ejendommen anses for uberettiget. Der skal ikke under denne sag tages stilling til, hvad lejen i givet fald skal være. Supplerende sagsfremstilling Foreløbigt regnskab for 2002 vedrørende Sct. Georgs Børnegård blev sendt til Hørsholm Kommune ved af 17. februar 2003 fra Sct. Georgs Fonden. Der blev i en gjort opmærksom på, at årsregnskabet endnu ikke var revideret. Det fremgår af regnskabet, at Sct. Georgs Børnegård havde et tilgodehavende hos kommunen på kr.

2 - 2 - Ved af 26. februar 2003 til Hørsholm Kommune vedrørende regnskabet for 2002 oplyste institutionsleder Lena Søgaard, at Sct. Georgs Børnegård havde fået en revisor til at gennemgå lønudbetalingerne for 2002, og at stort set alle medarbejdere er ramt af små og store fejl på grund af Fondens mangelfulde lønsystem. Lena Søgaard orienterede ved af 12. maj 2003 til direktør Jesper Daugaard fra Hørsholm Kommune om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Det hedder i en bl.a.: Sct. Georgs Fonden har meget alvorlige økonomiske problemer. Det blev vi orienteret om på et årsmøde i lørdags. Hele egenkapitalen er formøblet på det famøse lønsystem de satte gang i at udvikle sidste år, en skandale af Amandaske dimensioner. Sådan som sagen blev fremlagt mener jeg at der er en reel mulighed for at de går i betalingsstandsning. Jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Men jeg skriver dette så du kan nå at forberede dig på muligheden af at du står med en daginstitution uden tag over hovedet, og måske skal hjælpe til med et ekstraordinært driftstilskud. Min vurdering er at de ikke kommer til at fortsætte som tidligere. Jeg fik på Årsmødet et klart indtryk af at løbet var kørt for Fonden, som jo naturligvis har fyret direktøren som en konsekvens af hans manglende styring. Lena Søgaard ansøgte ved af 12. juni 2003 kommunen om regulering af lønbudgettet. Det hedder i en bl.a.: Vi har et gennemsnitligt lønbudget på kr. pr. måned. Vores gennemsnitlige lønudgift er på kr. Den ekstra udgift svarer til lønudgiften for den støttepædagog I har bevilliget timerne til, og som vi har ansat. Derudover mangler vi ca til at betale den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % der blev udbetalt med lønnen fra juni. Fra 1.6 og et halvt år frem, har vi en ekstra lønudgift på ca på grund af barsel. Vi mangler på årsbasis kr. på lønbudgettet for at have den fornødne likviditet til at udbetale lønninger. I en af 22. september 2003 skrev revisor Michael T. Greisholm til Rikke Kristensen fra fonden og oplyste, at institutionen netop havde godkendt rettelserne til lønningerne, og at regnskabet derfor ville blive færdiggjort og fremsendt snarest.

3 - 3 - Den 22. september 2003 blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sct. Georgs Børnegård. I en orientering til bestyrelsen til brug for mødet oplyste bestyrelsesformand Aksel Olsen, at Sct. Georgs Fonden var gået i betalingsstandsning, at kommunen havde overført driftstilskuddet for september 2003 til fonden, og at beløbet indtil videre ikke kunne bruges til rette formål. I referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde hedder det bl.a.: Lejeforhøjelse/lejekontrakt Advokaten krævede på fondens vegne en betydelig forhøjelse af den årlige husleje. Hidtil har huslejen beløbet sig til ca kr. årligt. Det seneste krav telefaxet fra advokat Drachmann beløber sig til kr. årligt pr stigende med kr pr. år indtil kr Alternativt tilbud til kommunen om køb af børnegårdene for kr kr. Advokaten medgav, at det pr. brev af forlangte krav om indbetaling af gæld på kr nok var grebet ud af luften. Det blev besluttet at Aksel/Lena svarer advokat Drachmann, at man ikke kan acceptere kravet på de kr Samtidig vil man forlange at få tilsendt et nøjagtigt regnskab for 2002 samt et nøjagtigt regnskab for de første 9 måneder af (Det af kommunen fremsendte driftstilskud på kr for september måned, som nu er båndlagt, må forlods kunne fradrages den eventuelle såkaldte gæld ). Børnegårdene har hidtil ikke haft en fast formuleret lejekontrakt, og huslejebeløbet er indgået som en del af driftsregnskabet for børnegårdene under ejendomsskat, renter, afdrag og huslejeudgifter? ialt budgetteret til kr Aksel/Lena skriver et brev til kommunen angående de ovennævnte pr. fax fra advokat Drachmann fremsatte krav om husleje/tilbud om køb af børnegårdene. Fortsat administration hos de Frie Børnehaver I og med at de Frie Børnehaver ikke har modtaget det driftstilskud for september på kr. som nu er indefrosset i Fonden, er Fondens aftale med de Frie Børnehaver misligholdt og derfor annulleret. De Frie Børnehaver vil fortsat gerne føre lønningsregnskab/administration for Børnegårdene, men dertil kræves nu en ny aftale. Aksel/- Lena vil kontakte de Frie Børnehaver og forhøre sig om betingelser/pris for en aftale indtil udgangen af 2004, hvorefter vi kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Samtidig vil Aksel/Lena forhøre sig, om de Frie Børnehaver eventuelt har en jurist, der kan være os behjælpelig i disse mildest talt tricky sager med fonden.

4 - 4 - Medarbejdere tilgodehavender/krav Som følge af fondens katastrofalt ringe administration af lønningsregnskaberne i 2002 og 2003 har nogle medarbejdere fået udbetalt for meget i løn, andre for lidt. Ifølge Lenas oplysninger hævder fonden at have kr til gode hos nogle medarbejdere, mens andre medarbejdere har kr til gode. Fonden hævder, at kravet på de kr. ikke er et krav, disse medarbejdere har mod fonden (som er skyld i problemernes opståen), men er et krav mod Sct. Georgsgården. Disse penge skal vi så finde. Selve skyldsspørgsmålet i henseende til Sct. Georgsgårdens bestyrelse må drøftes med en jurist, ligeså hvordan der i det hele taget bliver gjort anfordringer mod Fonden. Orientering om tingenes beklagelige tilstand Medarbejderne orienteres snarest om, at deres løn er sikret. Forældrene orienteres først efter det ordinære bestyrelsesmøde den , når vi forhåbentlig har lidt mere overblik over sagerne. Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde skrev Aksel Olsen til fondens advokat. Efter det oplyste blev brevet afsendt den 23. september Det hedder i brevet bl.a.: Vi har modtaget Deres brev af , hvori De rejser et krav om indbetaling fra os på kr For at kunne tage stilling til beløbets rette størrelse må vi have tilsendt et endeligt revideret regnskab for 2002, samt et regnskab for 2003 år til dato. Vi må have bekræftet om regnskabet for 2003 indeholder indbetalingen for september måned fra Hørsholm Kommune, som skulle være brugt til udbetaling af løn for september. Endvidere har vi erfaret at nogle medarbejdere har indbetalt beløb vedrørende for meget udbetalt løn for Hvor befinder disse beløb sig, og er der foretaget ændringer overfor skattevæsenet for de pågældende medarbejdere? Er korrektionerne indeholdt i vort regnskab? Endvidere forbeholder vi os ret til at rejse krav overfor fonden for de beløb, som er udbetalt for meget i løn for 2002, og som har belastet vort regnskab. Da fondens dispositioner har bragt os i en meget vanskelig situation, kan vi ikke love at en eventuel indbetaling kan ske indenfor den krævede tidsfrist, da vi først og fremmest må sikre at vore medarbejdere får udbetalt løn til tiden. Aksel Olsen anførte ved brev af 28. oktober 2003 til advokat Ole Borch, som efter det oplyste var tilsyn for Sct. Georgs Fonden under betalingsstandsning, at Sct. Georgs Børnegård havde

5 - 5 - et tilgodehavende på kr. hos fonden bestående af bl.a. driftstilskuddet for september 2003 på kr. og for meget udbetalt løn vedrørende 2002 på kr. I et brev af 6. november 2003 fra Aksel Olsen til Hørsholm Kommune anførte han, at institutionen i et brev af 31. oktober 2003 havde orienteret kreditorerne om, at institutionen desværre ikke var i stand til at betale sine forpligtelser på nuværende tidspunkt, fordi institutionen mente at have penge til gode i fonden. Ved brev af 7. november 2003 til Sct. Georgs Børnegård anførte Hørsholm Kommune, at kommunen havde modtaget årsregnskab for 2002, og at regnskabet viste et tilgodehavende for institutionen på ca kr. Kommunen havde gennemgået regnskabet og fandt, at der var udbetalt ca kr. for lidt i driftstilskud i 2002; driftsbudgettet var således overskredet med ca kr. På baggrund af den meget store budgetoverskridelse og revisorpåtegningen kunne kommunen ikke godkende regnskabet. Kommunen anmodede bestyrelsen om at udarbejde opgørelse over lønforbruget for 2002 fordelt på personalekategorier og opgørelse over institutionens normering for Statsautoriseret revisor Gregers Poulsen og revisor Michael Greisholm skrev den 24. november 2003 til kommunen herom. I brevet hedder det bl.a.: Da lønningerne er overskredet i forhold til budgettet på trods af mindre forbrug af timer mener vi, at afvigelsen i lønningerne kan identificeres til følgende: I forbindelse med gennemgangen har vi konstateret, at udbetalte feriepenge til fratrådt personale, som har funktionærstatus, udgør ca. t.kr Der er medgået forbrug til godtgørelse for barsel (805,8 timer) og til langtidssygdom (394,25 timer), jf. normeringsopgørelsen. Endeligt ser det ud til at der er anvendt dyrere personale end budgetteret. Konklusion Da lønningerne har samme niveau som 2001 og forventet for 2003 og da institutionslederen ikke har afkræftet lønningerne for enkeltpersoner, er konklusionen på vore undersøgelser, at lønningerne efter vor overbevisning må anses for korrekt medtaget i årsregnskabet for 2002 og at vi finder det usandsynligt at de reelle lønninger skulle være lavere. Vi kan dermed afkræfte det forbehold i vi tog i påtegningen for 2002 vedrørende lønningerne i årsregnskabet. I Hørsholms Kommunes notat af 15. december 2003 hedder det bl.a.:

6 - 6 - Tabt driftstilskud i 2003: Som følge af Sct. Georgs Fondens betalingsstandsning blev september måneds driftstilskud indefrosset i betalingsstandsningsboet. Institutionen har derfor været nødsaget til at anvende driftstilskuddene forlods for at kunne udbetale løn. Ved udgangen af december måned mangler institutionen således en måneds lønudgifter for at kunne svare løn til personalet. Med udgangspunkt i de seneste måneders lønudbetalinger andrager en måneds lønudgifter til ca kr. I et notat af 27. januar 2004 fra administrationen til økonomiudvalget i Hørsholm Kommune hedder det bl.a.: Regnskabsresultat for 2002 Hørsholm-Kommune modtog det foreløbige regnskab fra Sct. Georgsfonden i februar I det foreløbige regnskab, der blev bogført af kommunen den 27. februar 2003, er der et negativt regnskabsresultat på kr. De kr. svarer til forskellen mellem regnskabsresultatet og udbetalt á conto. På grund af usikkerhed vedrørende bogføring af løn blev regnskabet ikke endelig godkendt og differencen derfor ikke udbetalt til Sct. Georgfonden. Kontering af fejludbetaling vedrørende løn I henhold til disse opgørelser har Økonomisk Sekretariat opgjort, at der er udbetalt henholdsvis ca kr. for lidt i løn og kr. for meget i løn. Økonomiudvalget har godkendt en tillægsbevilling til betaling af for lidt udbetalt løn. Det krav vil kommunen gøre gældende overfor den selvejende institution. I et notat fra administrationen til brug for mødet den 23. februar 2004 i Hørsholms kommunalbestyrelse hedder det bl.a.: Regnskab 2002 Administrationen modtog det reviderede regnskab for Sct. Georgs Børnegård i oktober Det reviderede regnskab 2002 for Sct. Georg Børnegård udviser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet dækker over for lidt udbetalt driftstilskud på kr. samt et merforbrug i forhold til budgettet på kr. Merforbruget på kr. fordeler sig med henholdsvis kr. på kronhjortkonti, hvor institutionen har overførselsadgang til 2003, og kr. på andre udgifter, der ikke er kronhjortkonti. Dette merforbrug, der ikke er kronhjortkonti, dækker over et merforbrug på udvendig vedligeholdelse og energistyring på kr. samt et merforbrug på institutionens egne konti på kr. Merforbruget på de kr. er

7 - 7 - afholdt af Direktørområdet for Teknik og Miljø, som er dækket af mindreforbrug på andre områder. Det reelle merforbrug udgør således alene kr. I forbindelse med regnskab 2002 har Økonomisk sekretariat på baggrund af materiale fra lederen af Sct. Georgs Børnegård opgjort, at der blev udbetalt kr. for lidt i løn i 2002 I regnskabsresultatet på kr. har institutionens revision bogført den for lidt udbetalte løn og dermed anerkendt, at det er en udgift, som institutionen retteligt bør afholde. Regnskab for 1. januar 31. oktober 2003 Regnskabet for den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 viser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet er fordelt på et merforbrug på løn og andre udgifter på kr. og for meget udbetalt driftstilskud på kr. Merforbrug, der vedrører løn, er tilladt, såfremt institutionen har holdt sig inden for sin personalenormering. Regnskabet er ikke revideret. På baggrund af ovenstående foreslår Administrationen: At Hørsholm Kommune betaler i alt kr. til den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård. Beløbet fremkommer som regnskabsresultatet for 2002 på kr. tillagt regnskabsresultatet for 2003 på kr. I alt kr. Herfra trækkes udgifter til for lidt udbetalt løn i 2002 på kr. og halvdelen af udgifterne til vurdering af inventar kr. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Aksel Olsen og Jesper Daugaard. Højesterets begrundelse og resultat Kommunens krav om tilbageskødning I 5 i skødet af 18. januar 1968, hvorved Hørsholm Kommune overdrog ejendommen på Alsvej 83 til Sct. Georgs Fonden, er det fastsat, at ejendommen med bygninger i visse tilfælde vederlagsfrit skal overdrages til kommunen. Det gælder bl.a., hvis børneinstitutionen m.v. efter kommunalbestyrelsens skøn ikke drives på fuldt forsvarlig måde. Som anført i Højesterets dom af 15. maj 2007 (UfR ) indebærer denne bestemmelse, at kommunen kan

8 - 8 - kræve en ejendom vederlagsfrit tilbageskødet, hvis kommunen har føje til at antage, at børneinstitutionen ikke bliver drevet på fuldt forsvarlig måde. Spørgsmålet er herefter, om Hørsholm Kommune med føje antog, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, således at kommunen med henvisning hertil var berettiget til at kræve ejendommen tilbageskødet i henhold til skødets 5. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at der i 2002 havde været fejl i udbetalingen af løn til personalet i Sct. Georgs Børnegård (børnegården) begrundet i, at fonden, som forestod lønadministrationen for børnegården, havde indført et nyt lønsystem. Det foreløbige regnskab for børnegården vedrørende 2002, som fonden sendte til kommunen i februar 2003, og som viste, at børnegården havde et tilgodehavende hos kommunen på kr., var ikke på ophævelsestidspunktet blevet fulgt op af et revideret regnskab. Kommunen udbetalte driftstilskuddet for september 2003 på ca kr. til fonden, men driftstilskuddet blev på grund af fondens betalingsstandsning ikke anvendt til dækning af børnegårdens driftsudgifter, herunder løn til personalet. Dette skabte et akut likviditetsproblem, som midlertidigt blev løst på den måde, at børnegården anvendte driftstilskuddet for den følgende måned til dækning af driftsudgifterne for måneden forinden. Kommunen og børnegården skønnede, at børnegården havde behov for yderligere 1 mio. kr. i driftstilskud for resten af 2003, inkl. det mistede driftstilskud for september Fonden havde varslet en betydelig lejeforhøjelse over for børnegården. Kommunen var uenig i, at der var grundlag for at forhøje lejen. Fonden og børnegården var desuden uenige om deres indbyrdes gældsforhold. Ved bedømmelsen af, om disse forhold indebar, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, må der lægges vægt på, at Sct. Georgs Børnegård havde taget skridt til at løse de problemer med lønudbetalingen, som var opstået i 2002, idet Fonden Frie Børnehaver fra den 1. januar 2003 havde overtaget børnegårdens lønadministration. Børnegården havde endvidere ikke afholdt udgifter i 2002 eller i 2003 i strid med de bevillingsretlige regler. Det må desuden efter bevisførelsen lægges til grund, at det negative driftsresultat for 2002 på kr. og for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 på kr. ikke i sig selv var udtryk for, at driften ikke fandt sted på fuldt forsvarlig måde. Der henvises for regnskabsåret 2002 bl.a. til revisorernes brev af 24. november 2003 om baggrunden for af-

9 - 9 - vigelsen i lønningerne for 2002 og til det, som er anført i notatet til brug for kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar For regnskabsåret 2003 henvises til Lena Søgaards af 12. juni 2003 om baggrunden for børnegårdens ansøgning om regulering af lønbudgettet. For så vidt angår driftstilskuddet for september 2003 bemærkes, at Lena Søgaard ved af 12. maj 2003 havde advaret kommunen om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Kommunen fortsatte med at udbetale det månedlige driftstilskud direkte til fonden. Den reviderede bogføring for børnegården viste, at børnegården pr. 16. september 2003 skyldte Sct. Georgs Fonden kr. Det må antages, at dette som forklaret af Lars Heinrichsen skyldtes, at fonden havde finansieret børnegårdens merforbrug i forhold til budgettet. I driftsoverenskomsten var der ikke fastsat nogen frist for fremsendelse af revideret årsregnskab til kommunen. Kommunen havde endvidere ikke over for fonden inden ophævelsen af driftsoverenskomsten fastsat en frist for modtagelse af et revideret regnskab for 2002 med angivelse af, at kommunen ville ophæve driftsoverenskomsten og kræve ejendommen tilbageskødet, hvis regnskabet ikke var modtaget inden fristens udløb. En sådan varsling ville have været naturlig i den foreliggende situation, hvor kommunen overvejede at anvende en alvorlig misligholdelsesbeføjelse over for fonden, som havde været kommunens samarbejdspartner i mange år. Hertil kommer, at kommunen på baggrund af det foreløbige regnskab for 2002 og de foreliggende oplysninger i øvrigt måtte gå ud fra, at børnegården havde et betydeligt tilgodehavende hos kommunen, og at børnegårdens økonomiske problemer som følge af fondens betalingsstandsning ville være blevet løst, hvis det reviderede regnskab for 2002 bekræftede dette, således som det faktisk senere skete. Det må desuden lægges til grund, at det på tidspunktet for ophævelsen af driftsoverenskomsten var muligt for fonden at få udarbejdet et revideret regnskab for 2002 inden for kortere tid. Uenigheden om den varslede lejeforhøjelse og om børnegårdens og fondens indbyrdes gældsforhold kan endelig ikke antages at have haft betydning for driften af børneinstitutionen. Det bemærkes herved, at Fonden Frie Børnehaver fra den 1. september 2003 havde overtaget administrationen fuldt ud. På den anførte baggrund finder Højesteret, at kommunen ikke havde føje til at antage, at Sct. Georgs Børnegårds drift af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, jf. skødets

10 Det kan ikke føre til et andet resultat, at bestyrelsen for børnegården ikke anfægtede kommunens ophævelse af driftsoverenskomsten. Efter det anførte tiltrædes det, at Hørsholm Kommune ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen. Da kommunens overtagelse af driften af børneinstitutionen herefter har været uberettiget over for fonden, tiltrædes det endvidere, at kommunen skal fraflytte ejendommen. Fristen for fraflytning fastsættes således, at kommunen skal være fraflyttet senest den 1. juli Parterne er herefter enige om, at kommunen skal betale leje fra den 1. november 2003, indtil fraflytning sker, og at der ikke under denne sag skal tages stilling til lejens størrelse. Fondens krav om aflysning af deklarationen om tilbageskødning I 1968 overdrog kommunen vederlagsfrit den omhandlede ejendom til Sct. Georgs Fonden. Det var en betingelse for overdragelsen, at Sct. Georgs Gilderne drev børneinstitution på ejendommen, og at fonden alene skulle være midlertidig ejer af grunden og de bygninger, som blev opført på den, således som det kom til udtryk i skødets 5, der blev lyst servitutstiftende på ejendommen. Højesteret finder herefter, at kommunens uberettigede overtagelse af driften af børneinstitutionen fra den 1. november 2003 ikke kan føre til, at deklarationen om tilbageskødning skal aflyses. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med de ændringer, at kommunen skal fraflytte ejendommen senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Sagsomkostninger Højesteret finder, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret. Der er herved navnlig lagt vægt på, at fonden på den ene side har fået medhold i, at kommunen ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen, og at kom-

11 munen på den anden side har fået medhold i, at deklarationen om tilbageskødning ikke skal aflyses. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Hørsholm Kommune skal fraflytte ejendommen beliggende Alsvej 83, Hørsholm, senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere