HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 22. august I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Hørsholm Kommune, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Sct. Georgs Fonden, har påstået stadfæstelse. Parterne er enige om, at Hørsholm Kommune skal betale leje fra den 1. november 2003 til tidspunktet for fraflytning, hvis kommunens krav om tilbageskødning af ejendommen anses for uberettiget. Der skal ikke under denne sag tages stilling til, hvad lejen i givet fald skal være. Supplerende sagsfremstilling Foreløbigt regnskab for 2002 vedrørende Sct. Georgs Børnegård blev sendt til Hørsholm Kommune ved af 17. februar 2003 fra Sct. Georgs Fonden. Der blev i en gjort opmærksom på, at årsregnskabet endnu ikke var revideret. Det fremgår af regnskabet, at Sct. Georgs Børnegård havde et tilgodehavende hos kommunen på kr.

2 - 2 - Ved af 26. februar 2003 til Hørsholm Kommune vedrørende regnskabet for 2002 oplyste institutionsleder Lena Søgaard, at Sct. Georgs Børnegård havde fået en revisor til at gennemgå lønudbetalingerne for 2002, og at stort set alle medarbejdere er ramt af små og store fejl på grund af Fondens mangelfulde lønsystem. Lena Søgaard orienterede ved af 12. maj 2003 til direktør Jesper Daugaard fra Hørsholm Kommune om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Det hedder i en bl.a.: Sct. Georgs Fonden har meget alvorlige økonomiske problemer. Det blev vi orienteret om på et årsmøde i lørdags. Hele egenkapitalen er formøblet på det famøse lønsystem de satte gang i at udvikle sidste år, en skandale af Amandaske dimensioner. Sådan som sagen blev fremlagt mener jeg at der er en reel mulighed for at de går i betalingsstandsning. Jeg ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Men jeg skriver dette så du kan nå at forberede dig på muligheden af at du står med en daginstitution uden tag over hovedet, og måske skal hjælpe til med et ekstraordinært driftstilskud. Min vurdering er at de ikke kommer til at fortsætte som tidligere. Jeg fik på Årsmødet et klart indtryk af at løbet var kørt for Fonden, som jo naturligvis har fyret direktøren som en konsekvens af hans manglende styring. Lena Søgaard ansøgte ved af 12. juni 2003 kommunen om regulering af lønbudgettet. Det hedder i en bl.a.: Vi har et gennemsnitligt lønbudget på kr. pr. måned. Vores gennemsnitlige lønudgift er på kr. Den ekstra udgift svarer til lønudgiften for den støttepædagog I har bevilliget timerne til, og som vi har ansat. Derudover mangler vi ca til at betale den særlige feriegodtgørelse på 1,5 % der blev udbetalt med lønnen fra juni. Fra 1.6 og et halvt år frem, har vi en ekstra lønudgift på ca på grund af barsel. Vi mangler på årsbasis kr. på lønbudgettet for at have den fornødne likviditet til at udbetale lønninger. I en af 22. september 2003 skrev revisor Michael T. Greisholm til Rikke Kristensen fra fonden og oplyste, at institutionen netop havde godkendt rettelserne til lønningerne, og at regnskabet derfor ville blive færdiggjort og fremsendt snarest.

3 - 3 - Den 22. september 2003 blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sct. Georgs Børnegård. I en orientering til bestyrelsen til brug for mødet oplyste bestyrelsesformand Aksel Olsen, at Sct. Georgs Fonden var gået i betalingsstandsning, at kommunen havde overført driftstilskuddet for september 2003 til fonden, og at beløbet indtil videre ikke kunne bruges til rette formål. I referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde hedder det bl.a.: Lejeforhøjelse/lejekontrakt Advokaten krævede på fondens vegne en betydelig forhøjelse af den årlige husleje. Hidtil har huslejen beløbet sig til ca kr. årligt. Det seneste krav telefaxet fra advokat Drachmann beløber sig til kr. årligt pr stigende med kr pr. år indtil kr Alternativt tilbud til kommunen om køb af børnegårdene for kr kr. Advokaten medgav, at det pr. brev af forlangte krav om indbetaling af gæld på kr nok var grebet ud af luften. Det blev besluttet at Aksel/Lena svarer advokat Drachmann, at man ikke kan acceptere kravet på de kr Samtidig vil man forlange at få tilsendt et nøjagtigt regnskab for 2002 samt et nøjagtigt regnskab for de første 9 måneder af (Det af kommunen fremsendte driftstilskud på kr for september måned, som nu er båndlagt, må forlods kunne fradrages den eventuelle såkaldte gæld ). Børnegårdene har hidtil ikke haft en fast formuleret lejekontrakt, og huslejebeløbet er indgået som en del af driftsregnskabet for børnegårdene under ejendomsskat, renter, afdrag og huslejeudgifter? ialt budgetteret til kr Aksel/Lena skriver et brev til kommunen angående de ovennævnte pr. fax fra advokat Drachmann fremsatte krav om husleje/tilbud om køb af børnegårdene. Fortsat administration hos de Frie Børnehaver I og med at de Frie Børnehaver ikke har modtaget det driftstilskud for september på kr. som nu er indefrosset i Fonden, er Fondens aftale med de Frie Børnehaver misligholdt og derfor annulleret. De Frie Børnehaver vil fortsat gerne føre lønningsregnskab/administration for Børnegårdene, men dertil kræves nu en ny aftale. Aksel/- Lena vil kontakte de Frie Børnehaver og forhøre sig om betingelser/pris for en aftale indtil udgangen af 2004, hvorefter vi kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Samtidig vil Aksel/Lena forhøre sig, om de Frie Børnehaver eventuelt har en jurist, der kan være os behjælpelig i disse mildest talt tricky sager med fonden.

4 - 4 - Medarbejdere tilgodehavender/krav Som følge af fondens katastrofalt ringe administration af lønningsregnskaberne i 2002 og 2003 har nogle medarbejdere fået udbetalt for meget i løn, andre for lidt. Ifølge Lenas oplysninger hævder fonden at have kr til gode hos nogle medarbejdere, mens andre medarbejdere har kr til gode. Fonden hævder, at kravet på de kr. ikke er et krav, disse medarbejdere har mod fonden (som er skyld i problemernes opståen), men er et krav mod Sct. Georgsgården. Disse penge skal vi så finde. Selve skyldsspørgsmålet i henseende til Sct. Georgsgårdens bestyrelse må drøftes med en jurist, ligeså hvordan der i det hele taget bliver gjort anfordringer mod Fonden. Orientering om tingenes beklagelige tilstand Medarbejderne orienteres snarest om, at deres løn er sikret. Forældrene orienteres først efter det ordinære bestyrelsesmøde den , når vi forhåbentlig har lidt mere overblik over sagerne. Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde skrev Aksel Olsen til fondens advokat. Efter det oplyste blev brevet afsendt den 23. september Det hedder i brevet bl.a.: Vi har modtaget Deres brev af , hvori De rejser et krav om indbetaling fra os på kr For at kunne tage stilling til beløbets rette størrelse må vi have tilsendt et endeligt revideret regnskab for 2002, samt et regnskab for 2003 år til dato. Vi må have bekræftet om regnskabet for 2003 indeholder indbetalingen for september måned fra Hørsholm Kommune, som skulle være brugt til udbetaling af løn for september. Endvidere har vi erfaret at nogle medarbejdere har indbetalt beløb vedrørende for meget udbetalt løn for Hvor befinder disse beløb sig, og er der foretaget ændringer overfor skattevæsenet for de pågældende medarbejdere? Er korrektionerne indeholdt i vort regnskab? Endvidere forbeholder vi os ret til at rejse krav overfor fonden for de beløb, som er udbetalt for meget i løn for 2002, og som har belastet vort regnskab. Da fondens dispositioner har bragt os i en meget vanskelig situation, kan vi ikke love at en eventuel indbetaling kan ske indenfor den krævede tidsfrist, da vi først og fremmest må sikre at vore medarbejdere får udbetalt løn til tiden. Aksel Olsen anførte ved brev af 28. oktober 2003 til advokat Ole Borch, som efter det oplyste var tilsyn for Sct. Georgs Fonden under betalingsstandsning, at Sct. Georgs Børnegård havde

5 - 5 - et tilgodehavende på kr. hos fonden bestående af bl.a. driftstilskuddet for september 2003 på kr. og for meget udbetalt løn vedrørende 2002 på kr. I et brev af 6. november 2003 fra Aksel Olsen til Hørsholm Kommune anførte han, at institutionen i et brev af 31. oktober 2003 havde orienteret kreditorerne om, at institutionen desværre ikke var i stand til at betale sine forpligtelser på nuværende tidspunkt, fordi institutionen mente at have penge til gode i fonden. Ved brev af 7. november 2003 til Sct. Georgs Børnegård anførte Hørsholm Kommune, at kommunen havde modtaget årsregnskab for 2002, og at regnskabet viste et tilgodehavende for institutionen på ca kr. Kommunen havde gennemgået regnskabet og fandt, at der var udbetalt ca kr. for lidt i driftstilskud i 2002; driftsbudgettet var således overskredet med ca kr. På baggrund af den meget store budgetoverskridelse og revisorpåtegningen kunne kommunen ikke godkende regnskabet. Kommunen anmodede bestyrelsen om at udarbejde opgørelse over lønforbruget for 2002 fordelt på personalekategorier og opgørelse over institutionens normering for Statsautoriseret revisor Gregers Poulsen og revisor Michael Greisholm skrev den 24. november 2003 til kommunen herom. I brevet hedder det bl.a.: Da lønningerne er overskredet i forhold til budgettet på trods af mindre forbrug af timer mener vi, at afvigelsen i lønningerne kan identificeres til følgende: I forbindelse med gennemgangen har vi konstateret, at udbetalte feriepenge til fratrådt personale, som har funktionærstatus, udgør ca. t.kr Der er medgået forbrug til godtgørelse for barsel (805,8 timer) og til langtidssygdom (394,25 timer), jf. normeringsopgørelsen. Endeligt ser det ud til at der er anvendt dyrere personale end budgetteret. Konklusion Da lønningerne har samme niveau som 2001 og forventet for 2003 og da institutionslederen ikke har afkræftet lønningerne for enkeltpersoner, er konklusionen på vore undersøgelser, at lønningerne efter vor overbevisning må anses for korrekt medtaget i årsregnskabet for 2002 og at vi finder det usandsynligt at de reelle lønninger skulle være lavere. Vi kan dermed afkræfte det forbehold i vi tog i påtegningen for 2002 vedrørende lønningerne i årsregnskabet. I Hørsholms Kommunes notat af 15. december 2003 hedder det bl.a.:

6 - 6 - Tabt driftstilskud i 2003: Som følge af Sct. Georgs Fondens betalingsstandsning blev september måneds driftstilskud indefrosset i betalingsstandsningsboet. Institutionen har derfor været nødsaget til at anvende driftstilskuddene forlods for at kunne udbetale løn. Ved udgangen af december måned mangler institutionen således en måneds lønudgifter for at kunne svare løn til personalet. Med udgangspunkt i de seneste måneders lønudbetalinger andrager en måneds lønudgifter til ca kr. I et notat af 27. januar 2004 fra administrationen til økonomiudvalget i Hørsholm Kommune hedder det bl.a.: Regnskabsresultat for 2002 Hørsholm-Kommune modtog det foreløbige regnskab fra Sct. Georgsfonden i februar I det foreløbige regnskab, der blev bogført af kommunen den 27. februar 2003, er der et negativt regnskabsresultat på kr. De kr. svarer til forskellen mellem regnskabsresultatet og udbetalt á conto. På grund af usikkerhed vedrørende bogføring af løn blev regnskabet ikke endelig godkendt og differencen derfor ikke udbetalt til Sct. Georgfonden. Kontering af fejludbetaling vedrørende løn I henhold til disse opgørelser har Økonomisk Sekretariat opgjort, at der er udbetalt henholdsvis ca kr. for lidt i løn og kr. for meget i løn. Økonomiudvalget har godkendt en tillægsbevilling til betaling af for lidt udbetalt løn. Det krav vil kommunen gøre gældende overfor den selvejende institution. I et notat fra administrationen til brug for mødet den 23. februar 2004 i Hørsholms kommunalbestyrelse hedder det bl.a.: Regnskab 2002 Administrationen modtog det reviderede regnskab for Sct. Georgs Børnegård i oktober Det reviderede regnskab 2002 for Sct. Georg Børnegård udviser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet dækker over for lidt udbetalt driftstilskud på kr. samt et merforbrug i forhold til budgettet på kr. Merforbruget på kr. fordeler sig med henholdsvis kr. på kronhjortkonti, hvor institutionen har overførselsadgang til 2003, og kr. på andre udgifter, der ikke er kronhjortkonti. Dette merforbrug, der ikke er kronhjortkonti, dækker over et merforbrug på udvendig vedligeholdelse og energistyring på kr. samt et merforbrug på institutionens egne konti på kr. Merforbruget på de kr. er

7 - 7 - afholdt af Direktørområdet for Teknik og Miljø, som er dækket af mindreforbrug på andre områder. Det reelle merforbrug udgør således alene kr. I forbindelse med regnskab 2002 har Økonomisk sekretariat på baggrund af materiale fra lederen af Sct. Georgs Børnegård opgjort, at der blev udbetalt kr. for lidt i løn i 2002 I regnskabsresultatet på kr. har institutionens revision bogført den for lidt udbetalte løn og dermed anerkendt, at det er en udgift, som institutionen retteligt bør afholde. Regnskab for 1. januar 31. oktober 2003 Regnskabet for den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 viser et negativt regnskabsresultat på kr. Regnskabsresultatet er fordelt på et merforbrug på løn og andre udgifter på kr. og for meget udbetalt driftstilskud på kr. Merforbrug, der vedrører løn, er tilladt, såfremt institutionen har holdt sig inden for sin personalenormering. Regnskabet er ikke revideret. På baggrund af ovenstående foreslår Administrationen: At Hørsholm Kommune betaler i alt kr. til den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård. Beløbet fremkommer som regnskabsresultatet for 2002 på kr. tillagt regnskabsresultatet for 2003 på kr. I alt kr. Herfra trækkes udgifter til for lidt udbetalt løn i 2002 på kr. og halvdelen af udgifterne til vurdering af inventar kr. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Aksel Olsen og Jesper Daugaard. Højesterets begrundelse og resultat Kommunens krav om tilbageskødning I 5 i skødet af 18. januar 1968, hvorved Hørsholm Kommune overdrog ejendommen på Alsvej 83 til Sct. Georgs Fonden, er det fastsat, at ejendommen med bygninger i visse tilfælde vederlagsfrit skal overdrages til kommunen. Det gælder bl.a., hvis børneinstitutionen m.v. efter kommunalbestyrelsens skøn ikke drives på fuldt forsvarlig måde. Som anført i Højesterets dom af 15. maj 2007 (UfR ) indebærer denne bestemmelse, at kommunen kan

8 - 8 - kræve en ejendom vederlagsfrit tilbageskødet, hvis kommunen har føje til at antage, at børneinstitutionen ikke bliver drevet på fuldt forsvarlig måde. Spørgsmålet er herefter, om Hørsholm Kommune med føje antog, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, således at kommunen med henvisning hertil var berettiget til at kræve ejendommen tilbageskødet i henhold til skødets 5. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at der i 2002 havde været fejl i udbetalingen af løn til personalet i Sct. Georgs Børnegård (børnegården) begrundet i, at fonden, som forestod lønadministrationen for børnegården, havde indført et nyt lønsystem. Det foreløbige regnskab for børnegården vedrørende 2002, som fonden sendte til kommunen i februar 2003, og som viste, at børnegården havde et tilgodehavende hos kommunen på kr., var ikke på ophævelsestidspunktet blevet fulgt op af et revideret regnskab. Kommunen udbetalte driftstilskuddet for september 2003 på ca kr. til fonden, men driftstilskuddet blev på grund af fondens betalingsstandsning ikke anvendt til dækning af børnegårdens driftsudgifter, herunder løn til personalet. Dette skabte et akut likviditetsproblem, som midlertidigt blev løst på den måde, at børnegården anvendte driftstilskuddet for den følgende måned til dækning af driftsudgifterne for måneden forinden. Kommunen og børnegården skønnede, at børnegården havde behov for yderligere 1 mio. kr. i driftstilskud for resten af 2003, inkl. det mistede driftstilskud for september Fonden havde varslet en betydelig lejeforhøjelse over for børnegården. Kommunen var uenig i, at der var grundlag for at forhøje lejen. Fonden og børnegården var desuden uenige om deres indbyrdes gældsforhold. Ved bedømmelsen af, om disse forhold indebar, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, må der lægges vægt på, at Sct. Georgs Børnegård havde taget skridt til at løse de problemer med lønudbetalingen, som var opstået i 2002, idet Fonden Frie Børnehaver fra den 1. januar 2003 havde overtaget børnegårdens lønadministration. Børnegården havde endvidere ikke afholdt udgifter i 2002 eller i 2003 i strid med de bevillingsretlige regler. Det må desuden efter bevisførelsen lægges til grund, at det negative driftsresultat for 2002 på kr. og for perioden 1. januar til 31. oktober 2003 på kr. ikke i sig selv var udtryk for, at driften ikke fandt sted på fuldt forsvarlig måde. Der henvises for regnskabsåret 2002 bl.a. til revisorernes brev af 24. november 2003 om baggrunden for af-

9 - 9 - vigelsen i lønningerne for 2002 og til det, som er anført i notatet til brug for kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar For regnskabsåret 2003 henvises til Lena Søgaards af 12. juni 2003 om baggrunden for børnegårdens ansøgning om regulering af lønbudgettet. For så vidt angår driftstilskuddet for september 2003 bemærkes, at Lena Søgaard ved af 12. maj 2003 havde advaret kommunen om de økonomiske problemer i Sct. Georgs Fonden. Kommunen fortsatte med at udbetale det månedlige driftstilskud direkte til fonden. Den reviderede bogføring for børnegården viste, at børnegården pr. 16. september 2003 skyldte Sct. Georgs Fonden kr. Det må antages, at dette som forklaret af Lars Heinrichsen skyldtes, at fonden havde finansieret børnegårdens merforbrug i forhold til budgettet. I driftsoverenskomsten var der ikke fastsat nogen frist for fremsendelse af revideret årsregnskab til kommunen. Kommunen havde endvidere ikke over for fonden inden ophævelsen af driftsoverenskomsten fastsat en frist for modtagelse af et revideret regnskab for 2002 med angivelse af, at kommunen ville ophæve driftsoverenskomsten og kræve ejendommen tilbageskødet, hvis regnskabet ikke var modtaget inden fristens udløb. En sådan varsling ville have været naturlig i den foreliggende situation, hvor kommunen overvejede at anvende en alvorlig misligholdelsesbeføjelse over for fonden, som havde været kommunens samarbejdspartner i mange år. Hertil kommer, at kommunen på baggrund af det foreløbige regnskab for 2002 og de foreliggende oplysninger i øvrigt måtte gå ud fra, at børnegården havde et betydeligt tilgodehavende hos kommunen, og at børnegårdens økonomiske problemer som følge af fondens betalingsstandsning ville være blevet løst, hvis det reviderede regnskab for 2002 bekræftede dette, således som det faktisk senere skete. Det må desuden lægges til grund, at det på tidspunktet for ophævelsen af driftsoverenskomsten var muligt for fonden at få udarbejdet et revideret regnskab for 2002 inden for kortere tid. Uenigheden om den varslede lejeforhøjelse og om børnegårdens og fondens indbyrdes gældsforhold kan endelig ikke antages at have haft betydning for driften af børneinstitutionen. Det bemærkes herved, at Fonden Frie Børnehaver fra den 1. september 2003 havde overtaget administrationen fuldt ud. På den anførte baggrund finder Højesteret, at kommunen ikke havde føje til at antage, at Sct. Georgs Børnegårds drift af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, jf. skødets

10 Det kan ikke føre til et andet resultat, at bestyrelsen for børnegården ikke anfægtede kommunens ophævelse af driftsoverenskomsten. Efter det anførte tiltrædes det, at Hørsholm Kommune ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen. Da kommunens overtagelse af driften af børneinstitutionen herefter har været uberettiget over for fonden, tiltrædes det endvidere, at kommunen skal fraflytte ejendommen. Fristen for fraflytning fastsættes således, at kommunen skal være fraflyttet senest den 1. juli Parterne er herefter enige om, at kommunen skal betale leje fra den 1. november 2003, indtil fraflytning sker, og at der ikke under denne sag skal tages stilling til lejens størrelse. Fondens krav om aflysning af deklarationen om tilbageskødning I 1968 overdrog kommunen vederlagsfrit den omhandlede ejendom til Sct. Georgs Fonden. Det var en betingelse for overdragelsen, at Sct. Georgs Gilderne drev børneinstitution på ejendommen, og at fonden alene skulle være midlertidig ejer af grunden og de bygninger, som blev opført på den, således som det kom til udtryk i skødets 5, der blev lyst servitutstiftende på ejendommen. Højesteret finder herefter, at kommunens uberettigede overtagelse af driften af børneinstitutionen fra den 1. november 2003 ikke kan føre til, at deklarationen om tilbageskødning skal aflyses. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med de ændringer, at kommunen skal fraflytte ejendommen senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Sagsomkostninger Højesteret finder, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for landsret eller Højesteret. Der er herved navnlig lagt vægt på, at fonden på den ene side har fået medhold i, at kommunen ikke har krav på tilbageskødning af ejendommen, og at kom-

11 munen på den anden side har fået medhold i, at deklarationen om tilbageskødning ikke skal aflyses. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at Hørsholm Kommune skal fraflytte ejendommen beliggende Alsvej 83, Hørsholm, senest den 1. juli 2012, og at kommunen frifindes for påstanden om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere