Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, MENU ABC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC."

Transkript

1 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs jkl tuv 6 9 mno wxyz Issue 1

2 Nokia and the Arrows logo are registered trademarks of Nokia Corporation, Finland Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development; therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Brugervejledning BRUG OG SIKKERHED Læs og følg nedenstående retninglinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Se i brugervejledningen for at få flere oplysninger. TRAFIKSIKKERHEDEN FØRST Tal aldrig i håndtelefon under kørslen. Kør altid ind til siden, inden samtalen påbegyndes. BRUG IKKE PÅ HOSPITALET Respektér alle forskrifter og regler. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. BRUG MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Berøring med antennen bør undgås. BRUG IKKE MOBILTELEFON PÅ TANKSTATIONEN Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. Indholdsfortegnelse Før du går i gang... 2 Batteriet... 3 Taster og displayets symboler... 4 Koder... 7 Grundlæggende funktioner... 8 Hukommelsen... 9 BRUG IKKE VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respektér evt. forskrifter og regler. SERVICE OG VEDLIGEHOLD Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale. Brug kun det ekstraudstyr og de batterityper, som er godkendt af telefonproducenten. BRUG IKKE MOBILTELEFON UNDER FLYREJSEN Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrreler. Anvendelse af mobiltelefon under flyvning er ulovligt. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sendeog modtageforholdene. Øvrige hukommelsesfunktioner Send DTMF-toner Menufunktioner Menuoversigt De enkelte menufunktioner Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Dansk ALMINDELIGE OPKALD Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tast område- og telefonnummer, og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og hold C nede i flere sekunder for at tømme displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

4 Før du går i gang Før du kan bruge telefonen til at foretage og modtage opkald, skal du tænde telefonen, indsætte et gyldigt SIM-kort og betjene den inden for netværkets dækningsområde. Fastspænd batteriet ved at skubbe det opad, indtil lukkelåsen falder på plads. 2. Sådan indsættes SIM-kortet: ➀ Tryk på og hold nede for at slukke telefonen. Telefonen skal altid slukkes, før batteriet fjernes. Tryk på og hold lukkelåsen nede. Træk batteriet nedad, og skub det ud af telefonen. 1. ➁ Slut telefonen til en lader for at oplade batteriet, og slut laderen til stikkontaken Sørg for, at SIM-kortets gyldne forbindelsesstykker vender ind mod telefonen. Indsæt SIM-kortet på telefonens bagside ved at lade kortet glide opad, ind mod telefonen. Du kan også sætte metalspændet, der leveres med sammen med bælteholderen (ekstraudstyr), fast i rillen på undersiden af telefonen. Tryk på og hold nede for at tænde telefonen. Hvis meddelelsen PIN KODE? vises, skal du angive PINkoden til SIM-kortet og trykke på M. Under opladningen blinker batterimålersymbolet i displayet. Bemærk: Hvis batteriet er helt tomt, vises meddelelsen LADER OP... og symbolet i displayet. Opladningen går i gang, og det er ikke muligt at benytte telefonen, før der igen er tilstrækkelig batterispænding. ➂ Du kan evt. ændre sproget i displayet til dansk ved at trykke på MENU Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

5 Batteriet Opladning og afladning af batteriet Bemærk, at batteriet først virker optimalt, når det har været op- og afladet to til tre gange! Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Når batterispændingen er lav, ca. 5% af dets maksimale kapacitet, bliver den advarende meddelelse BATTERI LAV vist med jævne mellemrum. Når batteriet er tomt, vises meddelelsen OPLAD BATTERI. Hvis telefonen ikke er sluttet til en oplader, bliver batteriet automatisk afladet. Meddelelsen AFLADER blinker i displayet, og det er ikke muligt at anvende telefonen. Slut telefonen til en oplader, når batteriet er afladet. Meddelelsen OPLADER vises i to sekunder, når opladningen går i gang. Hvis du vil afbryde afladningen, skal du slutte telefonen til opladeren. Hvis telefonen er slukket under opladningen, erstattes det tomme display af batterimålersymbolet, der gradvis ændres til en fuld streg. Opladningen er udført, når symbolet fjernes, og displayet atter er tomt. Hvis telefonen er tændt under opladningen, vises batterimålersymbolet i displayet, og det er muligt at anvende telefonen imens. Bemærk: Hvis batteriet er helt tomt, bliver meddelelsen LADER OP... og symbolet vist i displayet. Batteriet lades op, og det er ikke muligt at anvende telefonen, før batterispændingen er stærk nok. Brug kun de batteri- og ladertyper, som er godkendt af telefonproducenten. Fjern strømforsyningen til laderen, når laderen ikke er i brug, og lad ikke batteriet være forbundet med laderen i mere end højst en uge, da overopladning forkorter batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, aflades det i løbet af et stykke tid. Batteriet holder længere, hvis det aflades regelmæssigt. Lad telefonen stå tændt, indtil den slukkes af sig selv (hvis du anvender det godkendte ekstraudstyr til telefonen, kan du også bruge dette udstyrs afladefunktioner). Aflad aldrig batterier på nogen anden måde. Opladning af batteriet er temperaturafhængig. Det kan være nødvendigt at opvarme eller afkøle batteriet, før det oplades. Bemærk: Brug kun batteriet til dets egentlige formål. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget lader. Sluk altid telefonen, før du fjerner batteriet. Bemærk: Det er muligt at fjerne batteriet, mens det aflades (og meddelelsen AFLADER blinker i displayet). Undgå at kortslutte batteriet. Der kan utilsigtet ske en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen), der kommer i direkte forbindelse med batteriets + og - poler (metalstrimlerne på bat- Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

6 Taster og displayets symboler teriets bagside). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Opbevar altid batteriet i temperaturer mellem 15 C og 25 C. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Telefonen vil være midlertidigt ude af drift, hvis batteriet er fuldt ladet men meget varmt eller koldt. Bemærk, at især NiMHbatteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt i temperaturer under -10 C. Taster Indlevér alle batterier til genbrug i henhold til gældende regler. Brænd aldrig de brugte batterier! C ABC R MENU M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs jkl tuv 6 9 mno wxyz Tænder eller slukker telefonen (tryk på og hold tasten nede). Ringer til telefonsvareren. ABC Skifter mellem den alfabetiske og den numeriske funktion Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 MENU Åbner menuerne. Bruges også ved genveje til de enkelte menufunktioner. Bruges sammen med til automatisk DTMF-transmission. Brugessammenmed til at slå tastaturlåsen fra eller til. C R M Sletter tegn ét for ét. Tryk på og hold tasten nede for at tømme hele displayet. Afslutter menuen. Evt. ændringer aktiveres ikke. Sletter en meddelelse. Genkalder oplysninger, der er gemt i hukommelsen. Viser skjulte cifre i lange telefonnumre (tryk på og hold tasten nede). Gemmer oplysninger i hukommelsen. Tryk på tasten for at vælge en menufunktion og for at bekræfte en ændret indstilling. / Blader frem/tilbage i menuen, undermenuer og indstillinger. Blader frem/tilbage i hukommelsen. Skruer op/ned for lydstyrken under samtale. Tryk på for at læse evt. meddelelser, når BESKED MODTAGET vises i displayet. Tryk på når... OPKALD vises i displayet for at blade gennem telefonnummerlisten over mistede opkald (maks. fem numre). Foretager/besvarer et opkald. Viser det sidst opkaldte nummer, hvis displayet er tomt. Tryk på for at blade gennem listen over opkaldte numre (maks. fem numre). Tryk på for at sætte en samtale standby, mens du taler i telefon. Afslutter et opkald. Afslutter det aktuelle opkald og evt. ventende opkald. 0-9 Numerisk funktion: Cifre. Alfabetisk funktion: Bogstaver og andre tegn. Bruges ved manuel aktivering af netværkskommandoer. Numerisk funktion: Tryk på for at indsætte ventetegnet w. indsætter pausetegnet p, og indsætter det internationale symbol +. Alfabetisk funktion: Flytter markøren til næste position. # Bruges ved manuel aktivering af netværkskommandoer. Alfabetisk funktion: Indsætter et mellemrum (blanktegn). Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

8 Displayets symboler Telefonens display kan vise en række standardsymboler og -indikatorer, der giver oplysninger om telefonens funktioner. B og streger Aktuel batterispænding. Jo flere streger, der vises, desto større er batterispændingen. Feltet blinker, når batteriet er ved at blive opladet. Aktuelle oplysninger indeholder skjulte tegn (når telefonnummerets forreste cifre ikke vises i displayet). Tryk på og hold R nede for at få vist tegnene. Telefonen er tændt. ABC Når symbolet lyser, er der indtalt en meddelelse. Det afhænger af netværksoperatøren, om symbolet lyser. Der er indgået en besked. Symbolet blinker, når hukommelsen med beskeder er fuld. Den alfabetiske funktion er aktiveret. Tast for at vise bogstaver. MENU Menuen er aktiveret. Aktuel menu, undermenu eller indstilling. Aktuelt pladsnummer i hukommelsen. Besked: Aktuel beskeds nummer. S og streger Aktuel signalstyrke. Jo flere streger, der vises, desto stærkere er signalet. Telefonenanvendesietandet netværk end hjemmenetværket. Du er ved at foretage et opkald. Symbolet vises under hele samtalen. Symbolet blinker, hvis en anden samtale venter. SERV Telefonen er registreret på netværket. Hvis symbolet ikke lyser, anvendes telefonen i et område uden netværksdækning. Aktuelle oplysninger indeholder skjulte tegn (når telefonnummerets sidste cifre ikke vises eller ved redigering af telefonnummer, der er mere end 16 tegn langt) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 Koder Både telefon og netværk er forsynet med forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der tjener til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Disse foranstaltninger kræver forskellige numeriske koder. For at undgå utilsigtede nødopkald, bør koderne ikke ligne alarmnumrene. Telefonkoder Security-kode (5 cifre) Security-koden udleveres sammen med telefonen (i en rød kuvert eller angivet på IDmærkaten). Hvis meddelelsen SECURITY vises i displayet, skal du angive security-koden (der vises som stjerner i displayet) og trykke på M. Hvis du fem gange angiver en forkert kode, accepterer telefonen ikke flere indtastninger de næste fem minutter. Kortkoder PIN-kode (Personal Identification Number, 4-8 cifre) PIN-koden til SIM-kortet udleveres sammen med kortet. Hvis meddelelsen PIN KODE vises i displayet, skal du angive PIN-koden og trykke på M. Hvis du tre gange angiver en forkert PINkode, bliver SIM-kortet blokeret. Brug PUKkoden til at fjerne blokeringen. PIN2-kode (4-8 cifre) PIN2-koden udleveres sammen med visse SIM-kort. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. PUK-kode (Personal Unblocking Key, 8cifre) PUK-koden er ligesom PIN-koden relateret til SIM-kortet. Brug PUK-koden til at fjerne en evt. blokering af SIM-kortet. Kontakt SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren for at få flere oplysninger. PUK2-kode (8 cifre) PUK2-koden udleveres sammen med visse SIM-kort. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. Netværkskodeord (4 cifre) Netværkskodeord udleveres sammen med visse SIM-kort og anvendes i forbindelse med netværkets funktioner til opkaldsspærring. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. SIM-lås Telefonen kan programmeres til kun at fungere sammen med visse SIM-kort. Kontakt netværksoperatøren, hvis funktionen skal aktiveres. Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler, hvis telefonen ikke fungerer, når du indsætter et nyt SIM-kort. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

10 Grundlæggende funktioner Som ved alle andre enheder, der udsender radiobølger, må man ikke røre antennen, når telefonen er tændt. Foretag et opkald Tast område- og telefonnummer, og tryk på. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på eller under samtalen for at skrue hhv. op og ned for lydstyrken i ørestykket. Internationale opkald Tryk på to gange hurtigt efter hinanden (for at få vist det international symbol + ), tast landekoden og abonnentens nummer, og tryk på. Indtastningsfejl Tryk på C for at slette det sidst indtastede tegn. Tryk på og hold C nede for at slette alle tegn i displayet. Genkald sidste nummer Tøm displayet, og tryk to gange på. Opkaldshukommelse Tast nummeret på den hukommelsesplads (1-9), hvor det ønskede telefonnummer er gemt. Tryk på for at ringe til nummeret. Modtag et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Tryk på for at afslutte opkaldet. Valgfri svartast Du kan besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast bortset fra og. Sæt samtale i venteposition, og aktivér samtalen igen. Tryk på for at sætte en samtale standby, mens du taler i telefon. Herefter kan din samtalepartner ikke høre, hvad du siger. Symbolet blinker i displayet, mens samtalen venter. Tryk på én gang til for at aktivere forbindelsen, så samtalepartneren igen kan høre dig. Kontakt netværksoperatøren for at tegne abonnement på denne tjeneste. Tastaturlås Tastaturlåsen beskytter mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når telefonen ligger i lommen. Bemærk: Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer), men nummeret bliver først vist i displayet, når alle cifre er blevet tastet. Sådan slår du tastaturlåsen til/fra: Tryk på MENU Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 Hukommelsen Du kan gemme telefonnumre og tilhørende navne i SIM-kortets hukommelse. Kortenes lagerkapacitet kan variere. Uanset hvor mange pladser SIM-kortet kan indeholde,ertelefonenkunistandtilat håndtere 199 SIM-kort pladsnumre. Hver hukommelsesplads kan indeholde et navn og et telefonnummer. Brug den numeriske funktion til at taste eller få vist cifre. Brug den alfabetiske funktion til at taste eller få vist cifre og bogstaver. Cifre, der er angivet med den alfabetiske funktion, kan ikke bruges som telefonnumre ved opkald. Indtastning af navne ➀ Tryk på ABC for at aktivere den alfabetiske funktion. ➁ Tryk på tasten med det ønskede bogstav. Tryk én gang for at indsætte tastens første tegn i displayet, to gange (inden markøren vises til højre for bogstavet) for at skrive det andet tegn, osv. Tryk én eller flere gange på 1-9 for at finde det ønskede bogstav: Tast Alfabetisk funktion 1 -?!,.: &$ 2 ABC2ÄÅÀÁÃÆÇ 3 DEF3ÈÉËÊ 4 GHI4Ð ÌÍÎÝ 5 JKL5 6 MNO6ÑÖÒÓÔØÕ 7 PQRS7ßÞ 8 TUV8ÜÙÚÛÛ 9 WXYZ9 0 0 # mellemrum (blanktegn) ➃ Tryk på ABC én gang til for at vende tilbage til den numeriske funktion. Gem oplysninger Brug følgende tastsekvens, når du vil gemme oplysninger i telefonens hukommelse: Telefonnummer, ABC, navn, M, (pladsnummer), M Dansk ➂ Vælg de resterende bogstaver på samme måde. Hvis du skal skrive det samme bogstav to gange (eller skrive flere bogstaver, der er placeret på samme tast), er det ikke nødvendigt at vente på, at markøren bliver vist. Tryk i stedet på, og skriv det næste bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive P, R, T, kan du uden pause trykke på tasterne Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

12 Genkald lagrede oplysninger Genkald oplysninger på basis af navn: Tryk på R, tast navnet (eller første bogstaver i navnet), og tryk på R. Tryk på ABC for at få vist det nummer, der er lagret sammen med navnet. Eller: Tryk på eller for at blade gennem navnene i alfabetisk rækkefølge, hvis den alfabetiske funktion er aktiveret. Sådan genkaldes oplysninger på basis af pladsnummer i hukommelsen: Pladsnummer, R. Eller: Tryk på eller for at blade gennem pladsnumrene. Øvrige hukommelsesfunktioner Velkomsttekst Du kan gemme en personlig velkomsttekst i telefonens hukommelse. Velkomstteksten bliver vist i displayet, når du tænder telefonen (og angiver PIN-koden). Sådan gemmes en personlig velkomsttekst: Tryk på ABC, indtast velkomstteksten, og tryk på MM999M. Sådan genkaldes den personlige velkomsttekst: Tryk på 999R,ogtrykpåABC for at få velkomstteksten vist. S B SERV Sådan slettes den personlige velkomsttekst: Tøm diplayet, og tryk på MMM999MM Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Send DTMF-toner Midlertidig hukommelse Sådan gemmes oplysninger: Mens du taler i telefon, er det muligt at taste et telefonnummer og et navn i displayet. Når du trykker på for at afslutte samtalen, bliver oplysningerne gemt på den midlertidige hukommelsesplads. DTMF-toner (Dual Tone Multi Frequency) gør det muligt at kommunikere med telefonsvarere, dataservice-systemer osv. Det er også muligt at sende DTMF-toner, selvom tastaturtonerne er slået fra. I Manuel transmission ➀ Ring til det ønskede telefonnummer. Dansk Sådan genkaldes oplysningerne: Tryk på 0R. Oplysningerne i den midlertidige hukommelse bliver slettet, når du slukker telefonen. Telefonsvarer Sådan gemmes telefonsvarerens nummer i telefonens hukommelse: Tast telefonsvarerens nummer, og tryk på M og dernæst på. Sådan genkaldes telefonsvarerens nummer: Tryk på R. ➁ Tast cifrene, der skal sendes. Hvert ciffer bliver sendt direkte som en DTMFtone. Tonens længde afhænger af, hvor længe tasten holdes nede. II Automatisk transmission Ved automatisk transmission anvendes sekvenser af tal, der allerede er lagret i telefonens hukommelse. Bemærk: Sekvenser, der indeholder tegnene w, p, +, # og kan ikke lagres på alle SIM-kort. Når du sender en sekvens med tegnet w, skal du trykke på efter w for at sende resten af sekvensen. ➀ Ring til det ønskede telefonnummer. ➁ Tast nummeret på hukommelsespladsen, som den ønskede sekvens er gemt under. ➂ Tryk på MENU afsende sekvensen. for automatisk at Når sekvensen er sendt, fjernes den fra displayet. Under transmissionen er kun tasterne, og C aktive Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

14 Menufunktionen Telefonen har menuer og undermenuer, der giver adgang til at få vist eller ændre indstillingerne for de enkelte funktioner. For at få adgang til telefonens menuer og undermenuer kan du enten bruge Menumetoden eller Genvejsmetoden. Menumetoden ➀ Tryk på MENU for at åbne menuen. ➁ Tryk på eller indtil du finder den ønskede menu. Genvejsmetoden Tryk på MENU, og angiv nummeret på den ønskede menufunktion. Tryk f.eks. på MENU 8 for at åbne menuen Vælg ringning. Den aktuelle indstilling vises i displayet. Genvejsmetoden kan også anvendes til at vælge undermenuer og indstillinger. Tryk f.eks. på MENU442for at åbne menuen Brugerindstillinger (MENU 4), vælge Lys (4) og endelig for at vælge Lys slukket (2). ➂ Tryk på M for at vælge menuen. Hvis menuen har undermenuer, skal du trykke på eller indtil du finder den ønskede undermenu. Tryk på M for at vælge undermenuen. ➃ Tryk på og indtil du finder den ønskede indstilling. ➄ Tryk på M for at vælge indstillingen. Bemærk: Du kan altid trykke på C for at afslutte menuen uden at gemme ændringerne Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Menuoversigt ➀ Memory-funktion Funktioner til styring af memory-indstillinger. ➀ Seneste udgående ➁ Modtagne opkald *) ➂ Mistede opkald *) ➃ ➄ ➅ ➆ Slet opkald Slet memory ➀ En ad gangen ➁ Alle på en gang Tlf svarer nr Eget tlf. nr. ➁ Beskeder *) Funktioner til læsning og skriving af SMSmeddelelser. ➀ Læs besked ➁ ➂ Skriv besked Indstil besked ➀ Beskedcentral ➁ Besked format ➂ Omstil opkald *) Funktioner til omstilling af indgående opkald. ➀ Omstil alt ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➁ Ved optaget ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➂ Ved ej svar ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➃ Ved ej kontakt ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➄ Afbryd alle *) Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler for at få flere oplysninger eller tegne abonnement. ➃ Brugerindstillinger Funktioner til indstilling af telefonen. ➀ Ringevolumen ➀ Ringeniveau 1... ➁ Ringetype ➀ Ringetype 1... ➂ Tastaturtoner ➀ Tastaturniveau 1... ➃ Toner fra ➃ Lys ➀ Lys tændt ➁ Lys slukket ➄ Ekspresopkald ➀ Ekspres til ➁ Ekspres fra ➅ Auto genkald ➀ Genkald til ➁ Genkald fra ➆ Autosvar ➀ Autosvar til ➁ Autosvar fra ➇ Tastaturlås ➀ Tastatur låst ➈ Sprogvalg **) ➀ Magyar ➁ Suomi ➂ Norsk ➃ Svenska ➄ Dansk ➅ Nederlands ➆ Deutsch ➇ Autovalg ➈ English ➀ Français ➀➀ Italiano ➀➁ Español ➀➂ Português ➀➃ ÅëëçíéêÜ ➀➄ ÀãááÚØÙ ➀➅ Türkçe ➀➆ Polski ➀➇ Èe¹tina **) Alle sprog er muligvis ikke tilgængelige. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

16 ➄ Security-menu Angiv PIN-kode, security-niveau, skift koder og nulstil indstillinger. ➀ PIN-kode kontrol ➀ PIN kode til ➁ PIN kode fra ➁ Security-niveau ➀ Ingen security ➁ Telefon security ➂ Skift koder ➀ Skift security ➁ Skift PIN-kode ➂ Skift PIN2 *) ➃ Skift kodeord *) ➃ Standardindstil(linger) ➆ ➇ ➈ Netværkssøgning Manuelt eller automatisk valg. ➀ Auto søgning ➁ Manuel søgning Ringesignal Valg af ringetone ved indgående opkald. ➀ Ringning ➁ Enkelt bip ➂ Lydløs funktion Rediger tlf. nr Redigér det telefonnummer, der vises i displayet. ➅ TidogPris Funktioner til visning af opkalds varighed og pris. ➀ Tidstællere ➀ Seneste ➁ Totalt ➂ Nulstil tidstæl(lere) ➁ Opkaldspris *) ➀ Seneste ➁ Totalt ➂ Nulstil tællere ➂ Begræns beløb *) ➀ Indstil grænse ➁ Ingen maxværdi ➃ Vis forbrug som *) ➀ Vis som valuta ➁ Vis som enheder ➄ Celleinfo *) ➀ Info til ➁ Info fra *) Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler for at få flere oplysninger eller tegne abonnement Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 De enkelte menufunktioner Netværkstjenester Nogle af menufunktionerne er netværkstjenester, som kun kan anvendes, hvis netværksoperatøren tilbyder dem. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale netværksoperatør. Bemærk, at abonnementet er knyttet til SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger eller tegne abonnement. Memory-funktion (MENU 1) Seneste udgående (MENU 1 1) De fem numre, du sidst har ringet eller har forsøgt at ringe til, bliver gemt i listen SE- NESTE UDGÅENDE, hvordeindekseres som L0-L4. Det nyeste nummer placeres på plads nummer 0, mens de øvrige numre rykker én plads tilbage. Listen indeholder også et navn til det viste nummer, hvis navnet findes i hukommelse eller på SIMkortet. Sådan kan du søge efter numrene i listen over seneste udgående opkald: Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over seneste udgående opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau. Modtagne opkald (MENU 1 2) Telefonnumrene på de fem sidste indgående opkald bliver gemt i listen Modtagne opkald, hvor de indekseres som A0-A4, hvis netværket tilbyder denne tjeneste, og hvis de personer, der ringer op, angiver deres telefonnummer. Når der lægges et nyt nummer i listen, bliver listens øvrige numre rykket en plads tilbage. Listen indeholder også et navn til det viste telefonnummer, hvis der i SIM-kortets hukommelse er knyttet et navn til det pågældende nummer. Sådan kan du søge efter numre i listen over modtagede opkald: ➀ Tryk på MENU 1 2. Telefonnummeret på den person, der sidst har ringet til dig, vises i displayet. ➁ Tryk på for at blade til næste nummer. Tryk på ABC for at få vist det navn, derevt.erknyttettilnummeret. Dansk ➀ Tryk på MENU 1 1 (eller tryk på ). Det nummer, du sidst har ringet til, bliver vist i displayet. ➂ Tryk på nummer. for at ringe til det viste ➁ Tryk på nummer. ➂ Tryk på nummer. for at blade frem til næste for at ringe til det viste Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over modtagede opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

18 Mistede opkald (MENU 1 3) Listen over Mistede opkald, der indekseres som U0-U4, kan indeholde op til fem numre/ navne på personer, der forgæves har prøvet at ringe til dig. Telefonnummeret til et mistet opkald bliver gemt, hvis netværket tilbyder denne tjeneste, og hvis de personer, der ringer op, angiver deres telefonnummer. Når der lægges et nyt nummer i listen, bliver listens øvrige numre rykket en plads tilbage. Der er kun plads til fem numre i hukommelsen uanset, hvor mange der prøver at ringe til nummeret. Listen indeholder også et navn til det viste nummer, hvis navn og nummer er lagret i SIM-kortets hukommelse. Sådan kan du søge efter numre i listen over mistede opkald: ➀ Tryk på eller, når meddelelsen... OPKALD vises i displayet, eller tryk på MENU 1 3. Der bliver vist en meddelelse, der angiver antallet af mistede opkald. Telefonnummeret på den person, der senest har ringet forgæves, vises i displayet. ➁ Tryk på for at blade til næste nummer. Tryk på ABC for at få vist det navn, der evt. er knyttet til nummeret. ➂ Tryk på nummer. for at ringe til det viste Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over mistede opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau. Slet opkald (MENU 1 4) Funktionen Slet opkald tømmer listerne med seneste udgående, modtagede og mistede opkald og den midlertidige hukommelse. Tryk på MENU 1 4 for at slette disse lister og den midlertidige hukommelse. Slet memory (MENU 1 5) Funktionen Slet memory sletter oplysninger på hukommelsespladserne. Sådan slettes oplysningerne på telefonens hukommelsespladser: ➀ Tryk på MENU 1 5. ➁ Tryk på eller for at vælge indstillingen EN AD GANGEN eller ALLE PÅ EN GANG, ogtrykpåm for at bekræfte dit valg. Hvis du vælger EN AD GANGEN, vises spørgsmålet NAVN?. Tast det navn, derskalslettes,ogtrykpåm. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen. Eller: Tryk på ABC. Spørgsmålet KORT- NUMMER? vises. Tast nummeret på den hukommelsesplads, der skal slettes, og tryk på M. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen. Hvis du vælger ALLE PÅ EN GANG, vises spørgsmålet ER DU SIKKER?. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Tlf. svarer nr. (MENU 1 6) Du kan gemme nummeret på telefonsvareren på denne plads. ➀ Tryk på MENU 1 6. ➁ Indtast nummeret på telefonsvareren eller redigere det eksisterende nummeret. ➂ Tryk på M. Eget Tlf. Nr. (MENU 1 7) Ved visse SIM-kort er det muligt at få vist kortets telefonnummer. Tryk på MENU 1 7, ogtrykpåabc for at få vist det navn, der evt. er knyttet til nummeret. Beskeder (MENU 2) Du kan sende og modtage korte beskeder gennem SMS-tjenesten (Short Message Service), hvis netværksoperatøren tilbyder denne netværkstjeneste. SMS-beskeder Telefonen kan sende og modtage korte beskeder på op til 160 tegn. Du skal kende telefonnummeret til beskedcentralen, før du kan sende beskeder. Du kan lagre nummeret i hukommelsen (Menu 2 3 1). Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Når du sender en besked, og modtagerens telefon ikke befinder sig inden for netværkets rækkevidde, eller den er slukket, forsøger beskedcentralen at sende beskedenienuge. Du kan også bede beskedcentralen om at konvertere en almindelig besked til et andet format, f.eks. fax eller (Menu 2 3 2). Når telefonen modtager en besked, lagres den i SIM-kortets hukommelse i det område, der er reserveret til beskeder. De fleste SIM-kort har en særlig hukommelse til lagring af SMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

20 Læs besked (MENU 2 1) Hvis telefonen er tændt, og du modtager en ny besked, bliver symbolet og teksten BESKED MODTAGET vist i displayet. ➀ Tryk på, når teksten BESKED MOD- TAGET vises i displayet, eller tryk på MENU 2 1 for at læse den eller de ventende beskeder. Antallet af nye beskeder vises. ➁ Vent på, at overskriften til den første besked bliver vist. Overskriften viser beskedens status, dvs. ULÆST eller LÆST, og hvornår beskeden blev modtaget (dato og klokkeslæt). ➂ Tryk på eller for at læse beskederne én efter én. Hvis du trykker flere gange på, bliver beskederne vist i denrækkefølge,somdeharihukommelsen. Displayet viser, hvor beskederne er gemt. ➃ Tryk på og hold C nede for at afslutte beskedfunktionen. Når hukommelsen er fuld, blinker symbolet, og der kan ikke modtages flere beskeder, før hukommelsen med beskeder ryddes. Tryk på C for at slette en besked, mens beskeden eller dens overskrift bliver vist i displayet. Tryk på M for at bekræfte handlingen. Skriv besked (MENU 2 2) ➀ Åbn menuen Skriv besked ved at trykke på MENU 2 2. Du kan også redigere en gammel besked, hvis du trykker på M, mens beskeden bliver vist. ➁ Skriv beskeden på op til 160 tegn. Du kan foretage ændringer i beskeden. Tryk på og for at flytte markøren til højre og venstre, og tryk på C for at slette et enkelt tegn. Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på # i alfabetisk funktion. Tryk på ABC for at vælge numerisk funktion, så du kan taste cifre. ➂ Når du har skrevet beskeden, kan du gemme den ved at trykke på M, hvis du først vil sende den senere. ➃ Når du vil sende beskeden, skal du trykke på. Derefter bliver du bedt om at taste telefonnummeret. ➄ Tast modtagerens telefonnummer, og tryk på M eller. Du kan kun sende én besked ad gangen. Det varer et øjeblik at sende en besked, og når den er sendt, vises teksten BESKED SENDT. Hvis transmissionen mislykkes, kan telefonen f.eks. vise teksten BESKED EJ SENDT, EJ NET SUPPORT. Hvis du prøver at sende endnu en besked, mens den forrige er ved at blive sendt, vises teksten SENDER FORRIGE i displayet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere