Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, MENU ABC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC."

Transkript

1 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs jkl tuv 6 9 mno wxyz Issue 1

2 Nokia and the Arrows logo are registered trademarks of Nokia Corporation, Finland Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development; therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Brugervejledning BRUG OG SIKKERHED Læs og følg nedenstående retninglinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Se i brugervejledningen for at få flere oplysninger. TRAFIKSIKKERHEDEN FØRST Tal aldrig i håndtelefon under kørslen. Kør altid ind til siden, inden samtalen påbegyndes. BRUG IKKE PÅ HOSPITALET Respektér alle forskrifter og regler. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. BRUG MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position (hold den op til øret). Berøring med antennen bør undgås. BRUG IKKE MOBILTELEFON PÅ TANKSTATIONEN Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. Indholdsfortegnelse Før du går i gang... 2 Batteriet... 3 Taster og displayets symboler... 4 Koder... 7 Grundlæggende funktioner... 8 Hukommelsen... 9 BRUG IKKE VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respektér evt. forskrifter og regler. SERVICE OG VEDLIGEHOLD Mobiltelefonen bør installeres og vedligeholdes af professionelt personale. Brug kun det ekstraudstyr og de batterityper, som er godkendt af telefonproducenten. BRUG IKKE MOBILTELEFON UNDER FLYREJSEN Mobiltelefoner kan give anledning til forstyrreler. Anvendelse af mobiltelefon under flyvning er ulovligt. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sendeog modtageforholdene. Øvrige hukommelsesfunktioner Send DTMF-toner Menufunktioner Menuoversigt De enkelte menufunktioner Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Dansk ALMINDELIGE OPKALD Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tast område- og telefonnummer, og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontrollér, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og hold C nede i flere sekunder for at tømme displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

4 Før du går i gang Før du kan bruge telefonen til at foretage og modtage opkald, skal du tænde telefonen, indsætte et gyldigt SIM-kort og betjene den inden for netværkets dækningsområde. Fastspænd batteriet ved at skubbe det opad, indtil lukkelåsen falder på plads. 2. Sådan indsættes SIM-kortet: ➀ Tryk på og hold nede for at slukke telefonen. Telefonen skal altid slukkes, før batteriet fjernes. Tryk på og hold lukkelåsen nede. Træk batteriet nedad, og skub det ud af telefonen. 1. ➁ Slut telefonen til en lader for at oplade batteriet, og slut laderen til stikkontaken Sørg for, at SIM-kortets gyldne forbindelsesstykker vender ind mod telefonen. Indsæt SIM-kortet på telefonens bagside ved at lade kortet glide opad, ind mod telefonen. Du kan også sætte metalspændet, der leveres med sammen med bælteholderen (ekstraudstyr), fast i rillen på undersiden af telefonen. Tryk på og hold nede for at tænde telefonen. Hvis meddelelsen PIN KODE? vises, skal du angive PINkoden til SIM-kortet og trykke på M. Under opladningen blinker batterimålersymbolet i displayet. Bemærk: Hvis batteriet er helt tomt, vises meddelelsen LADER OP... og symbolet i displayet. Opladningen går i gang, og det er ikke muligt at benytte telefonen, før der igen er tilstrækkelig batterispænding. ➂ Du kan evt. ændre sproget i displayet til dansk ved at trykke på MENU Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

5 Batteriet Opladning og afladning af batteriet Bemærk, at batteriet først virker optimalt, når det har været op- og afladet to til tre gange! Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Når batterispændingen er lav, ca. 5% af dets maksimale kapacitet, bliver den advarende meddelelse BATTERI LAV vist med jævne mellemrum. Når batteriet er tomt, vises meddelelsen OPLAD BATTERI. Hvis telefonen ikke er sluttet til en oplader, bliver batteriet automatisk afladet. Meddelelsen AFLADER blinker i displayet, og det er ikke muligt at anvende telefonen. Slut telefonen til en oplader, når batteriet er afladet. Meddelelsen OPLADER vises i to sekunder, når opladningen går i gang. Hvis du vil afbryde afladningen, skal du slutte telefonen til opladeren. Hvis telefonen er slukket under opladningen, erstattes det tomme display af batterimålersymbolet, der gradvis ændres til en fuld streg. Opladningen er udført, når symbolet fjernes, og displayet atter er tomt. Hvis telefonen er tændt under opladningen, vises batterimålersymbolet i displayet, og det er muligt at anvende telefonen imens. Bemærk: Hvis batteriet er helt tomt, bliver meddelelsen LADER OP... og symbolet vist i displayet. Batteriet lades op, og det er ikke muligt at anvende telefonen, før batterispændingen er stærk nok. Brug kun de batteri- og ladertyper, som er godkendt af telefonproducenten. Fjern strømforsyningen til laderen, når laderen ikke er i brug, og lad ikke batteriet være forbundet med laderen i mere end højst en uge, da overopladning forkorter batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, aflades det i løbet af et stykke tid. Batteriet holder længere, hvis det aflades regelmæssigt. Lad telefonen stå tændt, indtil den slukkes af sig selv (hvis du anvender det godkendte ekstraudstyr til telefonen, kan du også bruge dette udstyrs afladefunktioner). Aflad aldrig batterier på nogen anden måde. Opladning af batteriet er temperaturafhængig. Det kan være nødvendigt at opvarme eller afkøle batteriet, før det oplades. Bemærk: Brug kun batteriet til dets egentlige formål. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget lader. Sluk altid telefonen, før du fjerner batteriet. Bemærk: Det er muligt at fjerne batteriet, mens det aflades (og meddelelsen AFLADER blinker i displayet). Undgå at kortslutte batteriet. Der kan utilsigtet ske en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen), der kommer i direkte forbindelse med batteriets + og - poler (metalstrimlerne på bat- Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

6 Taster og displayets symboler teriets bagside). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Opbevar altid batteriet i temperaturer mellem 15 C og 25 C. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Telefonen vil være midlertidigt ude af drift, hvis batteriet er fuldt ladet men meget varmt eller koldt. Bemærk, at især NiMHbatteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt i temperaturer under -10 C. Taster Indlevér alle batterier til genbrug i henhold til gældende regler. Brænd aldrig de brugte batterier! C ABC R MENU M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs jkl tuv 6 9 mno wxyz Tænder eller slukker telefonen (tryk på og hold tasten nede). Ringer til telefonsvareren. ABC Skifter mellem den alfabetiske og den numeriske funktion Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 MENU Åbner menuerne. Bruges også ved genveje til de enkelte menufunktioner. Bruges sammen med til automatisk DTMF-transmission. Brugessammenmed til at slå tastaturlåsen fra eller til. C R M Sletter tegn ét for ét. Tryk på og hold tasten nede for at tømme hele displayet. Afslutter menuen. Evt. ændringer aktiveres ikke. Sletter en meddelelse. Genkalder oplysninger, der er gemt i hukommelsen. Viser skjulte cifre i lange telefonnumre (tryk på og hold tasten nede). Gemmer oplysninger i hukommelsen. Tryk på tasten for at vælge en menufunktion og for at bekræfte en ændret indstilling. / Blader frem/tilbage i menuen, undermenuer og indstillinger. Blader frem/tilbage i hukommelsen. Skruer op/ned for lydstyrken under samtale. Tryk på for at læse evt. meddelelser, når BESKED MODTAGET vises i displayet. Tryk på når... OPKALD vises i displayet for at blade gennem telefonnummerlisten over mistede opkald (maks. fem numre). Foretager/besvarer et opkald. Viser det sidst opkaldte nummer, hvis displayet er tomt. Tryk på for at blade gennem listen over opkaldte numre (maks. fem numre). Tryk på for at sætte en samtale standby, mens du taler i telefon. Afslutter et opkald. Afslutter det aktuelle opkald og evt. ventende opkald. 0-9 Numerisk funktion: Cifre. Alfabetisk funktion: Bogstaver og andre tegn. Bruges ved manuel aktivering af netværkskommandoer. Numerisk funktion: Tryk på for at indsætte ventetegnet w. indsætter pausetegnet p, og indsætter det internationale symbol +. Alfabetisk funktion: Flytter markøren til næste position. # Bruges ved manuel aktivering af netværkskommandoer. Alfabetisk funktion: Indsætter et mellemrum (blanktegn). Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

8 Displayets symboler Telefonens display kan vise en række standardsymboler og -indikatorer, der giver oplysninger om telefonens funktioner. B og streger Aktuel batterispænding. Jo flere streger, der vises, desto større er batterispændingen. Feltet blinker, når batteriet er ved at blive opladet. Aktuelle oplysninger indeholder skjulte tegn (når telefonnummerets forreste cifre ikke vises i displayet). Tryk på og hold R nede for at få vist tegnene. Telefonen er tændt. ABC Når symbolet lyser, er der indtalt en meddelelse. Det afhænger af netværksoperatøren, om symbolet lyser. Der er indgået en besked. Symbolet blinker, når hukommelsen med beskeder er fuld. Den alfabetiske funktion er aktiveret. Tast for at vise bogstaver. MENU Menuen er aktiveret. Aktuel menu, undermenu eller indstilling. Aktuelt pladsnummer i hukommelsen. Besked: Aktuel beskeds nummer. S og streger Aktuel signalstyrke. Jo flere streger, der vises, desto stærkere er signalet. Telefonenanvendesietandet netværk end hjemmenetværket. Du er ved at foretage et opkald. Symbolet vises under hele samtalen. Symbolet blinker, hvis en anden samtale venter. SERV Telefonen er registreret på netværket. Hvis symbolet ikke lyser, anvendes telefonen i et område uden netværksdækning. Aktuelle oplysninger indeholder skjulte tegn (når telefonnummerets sidste cifre ikke vises eller ved redigering af telefonnummer, der er mere end 16 tegn langt) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 Koder Både telefon og netværk er forsynet med forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der tjener til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Disse foranstaltninger kræver forskellige numeriske koder. For at undgå utilsigtede nødopkald, bør koderne ikke ligne alarmnumrene. Telefonkoder Security-kode (5 cifre) Security-koden udleveres sammen med telefonen (i en rød kuvert eller angivet på IDmærkaten). Hvis meddelelsen SECURITY vises i displayet, skal du angive security-koden (der vises som stjerner i displayet) og trykke på M. Hvis du fem gange angiver en forkert kode, accepterer telefonen ikke flere indtastninger de næste fem minutter. Kortkoder PIN-kode (Personal Identification Number, 4-8 cifre) PIN-koden til SIM-kortet udleveres sammen med kortet. Hvis meddelelsen PIN KODE vises i displayet, skal du angive PIN-koden og trykke på M. Hvis du tre gange angiver en forkert PINkode, bliver SIM-kortet blokeret. Brug PUKkoden til at fjerne blokeringen. PIN2-kode (4-8 cifre) PIN2-koden udleveres sammen med visse SIM-kort. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. PUK-kode (Personal Unblocking Key, 8cifre) PUK-koden er ligesom PIN-koden relateret til SIM-kortet. Brug PUK-koden til at fjerne en evt. blokering af SIM-kortet. Kontakt SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren for at få flere oplysninger. PUK2-kode (8 cifre) PUK2-koden udleveres sammen med visse SIM-kort. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. Netværkskodeord (4 cifre) Netværkskodeord udleveres sammen med visse SIM-kort og anvendes i forbindelse med netværkets funktioner til opkaldsspærring. Spørg SIM-kortets distributør eller netværksoperatøren om, hvordan koden anvendes. SIM-lås Telefonen kan programmeres til kun at fungere sammen med visse SIM-kort. Kontakt netværksoperatøren, hvis funktionen skal aktiveres. Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler, hvis telefonen ikke fungerer, når du indsætter et nyt SIM-kort. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

10 Grundlæggende funktioner Som ved alle andre enheder, der udsender radiobølger, må man ikke røre antennen, når telefonen er tændt. Foretag et opkald Tast område- og telefonnummer, og tryk på. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på eller under samtalen for at skrue hhv. op og ned for lydstyrken i ørestykket. Internationale opkald Tryk på to gange hurtigt efter hinanden (for at få vist det international symbol + ), tast landekoden og abonnentens nummer, og tryk på. Indtastningsfejl Tryk på C for at slette det sidst indtastede tegn. Tryk på og hold C nede for at slette alle tegn i displayet. Genkald sidste nummer Tøm displayet, og tryk to gange på. Opkaldshukommelse Tast nummeret på den hukommelsesplads (1-9), hvor det ønskede telefonnummer er gemt. Tryk på for at ringe til nummeret. Modtag et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Tryk på for at afslutte opkaldet. Valgfri svartast Du kan besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast bortset fra og. Sæt samtale i venteposition, og aktivér samtalen igen. Tryk på for at sætte en samtale standby, mens du taler i telefon. Herefter kan din samtalepartner ikke høre, hvad du siger. Symbolet blinker i displayet, mens samtalen venter. Tryk på én gang til for at aktivere forbindelsen, så samtalepartneren igen kan høre dig. Kontakt netværksoperatøren for at tegne abonnement på denne tjeneste. Tastaturlås Tastaturlåsen beskytter mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når telefonen ligger i lommen. Bemærk: Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer), men nummeret bliver først vist i displayet, når alle cifre er blevet tastet. Sådan slår du tastaturlåsen til/fra: Tryk på MENU Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 Hukommelsen Du kan gemme telefonnumre og tilhørende navne i SIM-kortets hukommelse. Kortenes lagerkapacitet kan variere. Uanset hvor mange pladser SIM-kortet kan indeholde,ertelefonenkunistandtilat håndtere 199 SIM-kort pladsnumre. Hver hukommelsesplads kan indeholde et navn og et telefonnummer. Brug den numeriske funktion til at taste eller få vist cifre. Brug den alfabetiske funktion til at taste eller få vist cifre og bogstaver. Cifre, der er angivet med den alfabetiske funktion, kan ikke bruges som telefonnumre ved opkald. Indtastning af navne ➀ Tryk på ABC for at aktivere den alfabetiske funktion. ➁ Tryk på tasten med det ønskede bogstav. Tryk én gang for at indsætte tastens første tegn i displayet, to gange (inden markøren vises til højre for bogstavet) for at skrive det andet tegn, osv. Tryk én eller flere gange på 1-9 for at finde det ønskede bogstav: Tast Alfabetisk funktion 1 -?!,.: &$ 2 ABC2ÄÅÀÁÃÆÇ 3 DEF3ÈÉËÊ 4 GHI4Ð ÌÍÎÝ 5 JKL5 6 MNO6ÑÖÒÓÔØÕ 7 PQRS7ßÞ 8 TUV8ÜÙÚÛÛ 9 WXYZ9 0 0 # mellemrum (blanktegn) ➃ Tryk på ABC én gang til for at vende tilbage til den numeriske funktion. Gem oplysninger Brug følgende tastsekvens, når du vil gemme oplysninger i telefonens hukommelse: Telefonnummer, ABC, navn, M, (pladsnummer), M Dansk ➂ Vælg de resterende bogstaver på samme måde. Hvis du skal skrive det samme bogstav to gange (eller skrive flere bogstaver, der er placeret på samme tast), er det ikke nødvendigt at vente på, at markøren bliver vist. Tryk i stedet på, og skriv det næste bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive P, R, T, kan du uden pause trykke på tasterne Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

12 Genkald lagrede oplysninger Genkald oplysninger på basis af navn: Tryk på R, tast navnet (eller første bogstaver i navnet), og tryk på R. Tryk på ABC for at få vist det nummer, der er lagret sammen med navnet. Eller: Tryk på eller for at blade gennem navnene i alfabetisk rækkefølge, hvis den alfabetiske funktion er aktiveret. Sådan genkaldes oplysninger på basis af pladsnummer i hukommelsen: Pladsnummer, R. Eller: Tryk på eller for at blade gennem pladsnumrene. Øvrige hukommelsesfunktioner Velkomsttekst Du kan gemme en personlig velkomsttekst i telefonens hukommelse. Velkomstteksten bliver vist i displayet, når du tænder telefonen (og angiver PIN-koden). Sådan gemmes en personlig velkomsttekst: Tryk på ABC, indtast velkomstteksten, og tryk på MM999M. Sådan genkaldes den personlige velkomsttekst: Tryk på 999R,ogtrykpåABC for at få velkomstteksten vist. S B SERV Sådan slettes den personlige velkomsttekst: Tøm diplayet, og tryk på MMM999MM Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Send DTMF-toner Midlertidig hukommelse Sådan gemmes oplysninger: Mens du taler i telefon, er det muligt at taste et telefonnummer og et navn i displayet. Når du trykker på for at afslutte samtalen, bliver oplysningerne gemt på den midlertidige hukommelsesplads. DTMF-toner (Dual Tone Multi Frequency) gør det muligt at kommunikere med telefonsvarere, dataservice-systemer osv. Det er også muligt at sende DTMF-toner, selvom tastaturtonerne er slået fra. I Manuel transmission ➀ Ring til det ønskede telefonnummer. Dansk Sådan genkaldes oplysningerne: Tryk på 0R. Oplysningerne i den midlertidige hukommelse bliver slettet, når du slukker telefonen. Telefonsvarer Sådan gemmes telefonsvarerens nummer i telefonens hukommelse: Tast telefonsvarerens nummer, og tryk på M og dernæst på. Sådan genkaldes telefonsvarerens nummer: Tryk på R. ➁ Tast cifrene, der skal sendes. Hvert ciffer bliver sendt direkte som en DTMFtone. Tonens længde afhænger af, hvor længe tasten holdes nede. II Automatisk transmission Ved automatisk transmission anvendes sekvenser af tal, der allerede er lagret i telefonens hukommelse. Bemærk: Sekvenser, der indeholder tegnene w, p, +, # og kan ikke lagres på alle SIM-kort. Når du sender en sekvens med tegnet w, skal du trykke på efter w for at sende resten af sekvensen. ➀ Ring til det ønskede telefonnummer. ➁ Tast nummeret på hukommelsespladsen, som den ønskede sekvens er gemt under. ➂ Tryk på MENU afsende sekvensen. for automatisk at Når sekvensen er sendt, fjernes den fra displayet. Under transmissionen er kun tasterne, og C aktive Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

14 Menufunktionen Telefonen har menuer og undermenuer, der giver adgang til at få vist eller ændre indstillingerne for de enkelte funktioner. For at få adgang til telefonens menuer og undermenuer kan du enten bruge Menumetoden eller Genvejsmetoden. Menumetoden ➀ Tryk på MENU for at åbne menuen. ➁ Tryk på eller indtil du finder den ønskede menu. Genvejsmetoden Tryk på MENU, og angiv nummeret på den ønskede menufunktion. Tryk f.eks. på MENU 8 for at åbne menuen Vælg ringning. Den aktuelle indstilling vises i displayet. Genvejsmetoden kan også anvendes til at vælge undermenuer og indstillinger. Tryk f.eks. på MENU442for at åbne menuen Brugerindstillinger (MENU 4), vælge Lys (4) og endelig for at vælge Lys slukket (2). ➂ Tryk på M for at vælge menuen. Hvis menuen har undermenuer, skal du trykke på eller indtil du finder den ønskede undermenu. Tryk på M for at vælge undermenuen. ➃ Tryk på og indtil du finder den ønskede indstilling. ➄ Tryk på M for at vælge indstillingen. Bemærk: Du kan altid trykke på C for at afslutte menuen uden at gemme ændringerne Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Menuoversigt ➀ Memory-funktion Funktioner til styring af memory-indstillinger. ➀ Seneste udgående ➁ Modtagne opkald *) ➂ Mistede opkald *) ➃ ➄ ➅ ➆ Slet opkald Slet memory ➀ En ad gangen ➁ Alle på en gang Tlf svarer nr Eget tlf. nr. ➁ Beskeder *) Funktioner til læsning og skriving af SMSmeddelelser. ➀ Læs besked ➁ ➂ Skriv besked Indstil besked ➀ Beskedcentral ➁ Besked format ➂ Omstil opkald *) Funktioner til omstilling af indgående opkald. ➀ Omstil alt ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➁ Ved optaget ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➂ Ved ej svar ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➃ Ved ej kontakt ➀ Aktiver omstil. ➁ Afbryd omstil. ➂ Check status ➄ Afbryd alle *) Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler for at få flere oplysninger eller tegne abonnement. ➃ Brugerindstillinger Funktioner til indstilling af telefonen. ➀ Ringevolumen ➀ Ringeniveau 1... ➁ Ringetype ➀ Ringetype 1... ➂ Tastaturtoner ➀ Tastaturniveau 1... ➃ Toner fra ➃ Lys ➀ Lys tændt ➁ Lys slukket ➄ Ekspresopkald ➀ Ekspres til ➁ Ekspres fra ➅ Auto genkald ➀ Genkald til ➁ Genkald fra ➆ Autosvar ➀ Autosvar til ➁ Autosvar fra ➇ Tastaturlås ➀ Tastatur låst ➈ Sprogvalg **) ➀ Magyar ➁ Suomi ➂ Norsk ➃ Svenska ➄ Dansk ➅ Nederlands ➆ Deutsch ➇ Autovalg ➈ English ➀ Français ➀➀ Italiano ➀➁ Español ➀➂ Português ➀➃ ÅëëçíéêÜ ➀➄ ÀãááÚØÙ ➀➅ Türkçe ➀➆ Polski ➀➇ Èe¹tina **) Alle sprog er muligvis ikke tilgængelige. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

16 ➄ Security-menu Angiv PIN-kode, security-niveau, skift koder og nulstil indstillinger. ➀ PIN-kode kontrol ➀ PIN kode til ➁ PIN kode fra ➁ Security-niveau ➀ Ingen security ➁ Telefon security ➂ Skift koder ➀ Skift security ➁ Skift PIN-kode ➂ Skift PIN2 *) ➃ Skift kodeord *) ➃ Standardindstil(linger) ➆ ➇ ➈ Netværkssøgning Manuelt eller automatisk valg. ➀ Auto søgning ➁ Manuel søgning Ringesignal Valg af ringetone ved indgående opkald. ➀ Ringning ➁ Enkelt bip ➂ Lydløs funktion Rediger tlf. nr Redigér det telefonnummer, der vises i displayet. ➅ TidogPris Funktioner til visning af opkalds varighed og pris. ➀ Tidstællere ➀ Seneste ➁ Totalt ➂ Nulstil tidstæl(lere) ➁ Opkaldspris *) ➀ Seneste ➁ Totalt ➂ Nulstil tællere ➂ Begræns beløb *) ➀ Indstil grænse ➁ Ingen maxværdi ➃ Vis forbrug som *) ➀ Vis som valuta ➁ Vis som enheder ➄ Celleinfo *) ➀ Info til ➁ Info fra *) Kontakt netværksoperatøren eller den lokale forhandler for at få flere oplysninger eller tegne abonnement Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 De enkelte menufunktioner Netværkstjenester Nogle af menufunktionerne er netværkstjenester, som kun kan anvendes, hvis netværksoperatøren tilbyder dem. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale netværksoperatør. Bemærk, at abonnementet er knyttet til SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger eller tegne abonnement. Memory-funktion (MENU 1) Seneste udgående (MENU 1 1) De fem numre, du sidst har ringet eller har forsøgt at ringe til, bliver gemt i listen SE- NESTE UDGÅENDE, hvordeindekseres som L0-L4. Det nyeste nummer placeres på plads nummer 0, mens de øvrige numre rykker én plads tilbage. Listen indeholder også et navn til det viste nummer, hvis navnet findes i hukommelse eller på SIMkortet. Sådan kan du søge efter numrene i listen over seneste udgående opkald: Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over seneste udgående opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau. Modtagne opkald (MENU 1 2) Telefonnumrene på de fem sidste indgående opkald bliver gemt i listen Modtagne opkald, hvor de indekseres som A0-A4, hvis netværket tilbyder denne tjeneste, og hvis de personer, der ringer op, angiver deres telefonnummer. Når der lægges et nyt nummer i listen, bliver listens øvrige numre rykket en plads tilbage. Listen indeholder også et navn til det viste telefonnummer, hvis der i SIM-kortets hukommelse er knyttet et navn til det pågældende nummer. Sådan kan du søge efter numre i listen over modtagede opkald: ➀ Tryk på MENU 1 2. Telefonnummeret på den person, der sidst har ringet til dig, vises i displayet. ➁ Tryk på for at blade til næste nummer. Tryk på ABC for at få vist det navn, derevt.erknyttettilnummeret. Dansk ➀ Tryk på MENU 1 1 (eller tryk på ). Det nummer, du sidst har ringet til, bliver vist i displayet. ➂ Tryk på nummer. for at ringe til det viste ➁ Tryk på nummer. ➂ Tryk på nummer. for at blade frem til næste for at ringe til det viste Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over modtagede opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

18 Mistede opkald (MENU 1 3) Listen over Mistede opkald, der indekseres som U0-U4, kan indeholde op til fem numre/ navne på personer, der forgæves har prøvet at ringe til dig. Telefonnummeret til et mistet opkald bliver gemt, hvis netværket tilbyder denne tjeneste, og hvis de personer, der ringer op, angiver deres telefonnummer. Når der lægges et nyt nummer i listen, bliver listens øvrige numre rykket en plads tilbage. Der er kun plads til fem numre i hukommelsen uanset, hvor mange der prøver at ringe til nummeret. Listen indeholder også et navn til det viste nummer, hvis navn og nummer er lagret i SIM-kortets hukommelse. Sådan kan du søge efter numre i listen over mistede opkald: ➀ Tryk på eller, når meddelelsen... OPKALD vises i displayet, eller tryk på MENU 1 3. Der bliver vist en meddelelse, der angiver antallet af mistede opkald. Telefonnummeret på den person, der senest har ringet forgæves, vises i displayet. ➁ Tryk på for at blade til næste nummer. Tryk på ABC for at få vist det navn, der evt. er knyttet til nummeret. ➂ Tryk på nummer. for at ringe til det viste Bemærk: Hvis der indsættes et SIM-kort, der ikke kan genkendes som ejerens kort, bliver listen over mistede opkald slettet. Se også menu 5 2, Security-niveau. Slet opkald (MENU 1 4) Funktionen Slet opkald tømmer listerne med seneste udgående, modtagede og mistede opkald og den midlertidige hukommelse. Tryk på MENU 1 4 for at slette disse lister og den midlertidige hukommelse. Slet memory (MENU 1 5) Funktionen Slet memory sletter oplysninger på hukommelsespladserne. Sådan slettes oplysningerne på telefonens hukommelsespladser: ➀ Tryk på MENU 1 5. ➁ Tryk på eller for at vælge indstillingen EN AD GANGEN eller ALLE PÅ EN GANG, ogtrykpåm for at bekræfte dit valg. Hvis du vælger EN AD GANGEN, vises spørgsmålet NAVN?. Tast det navn, derskalslettes,ogtrykpåm. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen. Eller: Tryk på ABC. Spørgsmålet KORT- NUMMER? vises. Tast nummeret på den hukommelsesplads, der skal slettes, og tryk på M. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen. Hvis du vælger ALLE PÅ EN GANG, vises spørgsmålet ER DU SIKKER?. Tryk på M én gang til for at bekræfte slettefunktionen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Tlf. svarer nr. (MENU 1 6) Du kan gemme nummeret på telefonsvareren på denne plads. ➀ Tryk på MENU 1 6. ➁ Indtast nummeret på telefonsvareren eller redigere det eksisterende nummeret. ➂ Tryk på M. Eget Tlf. Nr. (MENU 1 7) Ved visse SIM-kort er det muligt at få vist kortets telefonnummer. Tryk på MENU 1 7, ogtrykpåabc for at få vist det navn, der evt. er knyttet til nummeret. Beskeder (MENU 2) Du kan sende og modtage korte beskeder gennem SMS-tjenesten (Short Message Service), hvis netværksoperatøren tilbyder denne netværkstjeneste. SMS-beskeder Telefonen kan sende og modtage korte beskeder på op til 160 tegn. Du skal kende telefonnummeret til beskedcentralen, før du kan sende beskeder. Du kan lagre nummeret i hukommelsen (Menu 2 3 1). Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Når du sender en besked, og modtagerens telefon ikke befinder sig inden for netværkets rækkevidde, eller den er slukket, forsøger beskedcentralen at sende beskedenienuge. Du kan også bede beskedcentralen om at konvertere en almindelig besked til et andet format, f.eks. fax eller (Menu 2 3 2). Når telefonen modtager en besked, lagres den i SIM-kortets hukommelse i det område, der er reserveret til beskeder. De fleste SIM-kort har en særlig hukommelse til lagring af SMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger. Dansk Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

20 Læs besked (MENU 2 1) Hvis telefonen er tændt, og du modtager en ny besked, bliver symbolet og teksten BESKED MODTAGET vist i displayet. ➀ Tryk på, når teksten BESKED MOD- TAGET vises i displayet, eller tryk på MENU 2 1 for at læse den eller de ventende beskeder. Antallet af nye beskeder vises. ➁ Vent på, at overskriften til den første besked bliver vist. Overskriften viser beskedens status, dvs. ULÆST eller LÆST, og hvornår beskeden blev modtaget (dato og klokkeslæt). ➂ Tryk på eller for at læse beskederne én efter én. Hvis du trykker flere gange på, bliver beskederne vist i denrækkefølge,somdeharihukommelsen. Displayet viser, hvor beskederne er gemt. ➃ Tryk på og hold C nede for at afslutte beskedfunktionen. Når hukommelsen er fuld, blinker symbolet, og der kan ikke modtages flere beskeder, før hukommelsen med beskeder ryddes. Tryk på C for at slette en besked, mens beskeden eller dens overskrift bliver vist i displayet. Tryk på M for at bekræfte handlingen. Skriv besked (MENU 2 2) ➀ Åbn menuen Skriv besked ved at trykke på MENU 2 2. Du kan også redigere en gammel besked, hvis du trykker på M, mens beskeden bliver vist. ➁ Skriv beskeden på op til 160 tegn. Du kan foretage ændringer i beskeden. Tryk på og for at flytte markøren til højre og venstre, og tryk på C for at slette et enkelt tegn. Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på # i alfabetisk funktion. Tryk på ABC for at vælge numerisk funktion, så du kan taste cifre. ➂ Når du har skrevet beskeden, kan du gemme den ved at trykke på M, hvis du først vil sende den senere. ➃ Når du vil sende beskeden, skal du trykke på. Derefter bliver du bedt om at taste telefonnummeret. ➄ Tast modtagerens telefonnummer, og tryk på M eller. Du kan kun sende én besked ad gangen. Det varer et øjeblik at sende en besked, og når den er sendt, vises teksten BESKED SENDT. Hvis transmissionen mislykkes, kan telefonen f.eks. vise teksten BESKED EJ SENDT, EJ NET SUPPORT. Hvis du prøver at sende endnu en besked, mens den forrige er ved at blive sendt, vises teksten SENDER FORRIGE i displayet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere