Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom... 4 Korte punkter Opfølgning på kronikermøder Status for styregruppen for mestring og empowerment Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet Status for afregning af færdigbehandlede patienter Regionale nøgletal Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder... 9 Orienteringspunkter Neurologiomlægningen Opfølgende hjemmebesøg Forløbsprogram for lænderygsmerter Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Følgegruppen om træning Elektronisk korrespondance Svar fra Folkesundhed i Midten Ansøgning til Folkesundhed i Midten Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Evt

3 Mødedeltagere: Lisbeth Holsteen Jessen Lene Lange Malene Herbsleb Ove Gaardboe (til punkt 1) Inger Buhl Foged Tage Carlsen Linda Bonde Kirkegaard Birgit Munk Hansen (Hedensted) Peter Voss Christina Borgstrøm Madsen (kontorelev, HE Horsens) Lene Tinglef Svenstrup Afbud: Henning Haahr Jørgen Erlandsen Anne Stenbæk Ejgil Jessen Hansen Steen Dall Hansen Holger Storgaard Inge Gurli Henriksen Thomas Hahn Jens Bejer Damgaard Mette Koor Temadrøftelser 1. Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn At orientere om auditmetoden samt audittens tendenser og perspektiver At drøfte om opfølgningsinitiativer og viden fra auditten med fordel kan spredes til de øvrige klyngekommuner At drøfte om tilsvarende audit udarbejdes i øvrige klyngekommuner 3

4 Horsens Kommune og HE Horsens har i samarbejde med praksiskonsulenter udarbejdet en audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen. Der er fra primær- og sekundær sektor fokus på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser samt at undgå genindlæggelser. En opfølgning på denne audit er, at Horsens Kommune og HE Horsens allerede nu er igang med at udarbejde en ny audit i aldersgruppen Afledt heraf blev det aftalt at disse audit resultater i første omgang drøftes til næste klyngestyregruppemøde og deraf øvrig opfølgning. 2. Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning 2012 Temagruppen om økonomi og opfølgning indstiller, at klyngen udarbejder en status på implementeringen af lokalaftalerne samt en beskrivelse af hvilken indsats, der gøres i klyngen for at implementere Sundhedsaftalen i yderste led At drøfte hvorledes status på implementeirngen af lokalaftalerne udarbejdes. Temagruppen om økonomi og opfølgnings første statusrapport på sundhedsaftalen er udarbejdet. Link til lokalaftaler: Det blev aftalt at skrive et kort brev til Temagruppen om opfølgning og økonomi, vedrørende at der tværsektorielt bliver arbejdet godt med implementering af sundhedsaftalerne samt at den endelige status fra Horsens klyngen kommer i Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom At Center for Folkesundhed og Kvalitet holder oplæg om kroniske patienter v/ konsulent, Pernille Bjørnholt At drøfte resultaterne fra rapporten om kroniske patienter Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har udviklet et koncept til at undersøge de oplevelser patienter med en kronisk sygdom har haft på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommune. Konceptet er en del af regionens projektprogram om forstærket indsat for patienter med kronisk sygdom. Resultaterne giver samtidig et fingerpeg om, hvordan regionens forløbsprogrammer for kronisk sygdom fungerer i forhold til overgange, sammenhæng og effektivitet 4

5 set med patienternes øjne. Undersøgelsen rummer mange resultater indenfor det enkelte sygdomsområde og på klyngeniveau, som kan være interessante for tværsektorielle samarbejdsfora. Flere emner blev drøftet. Horsensklyngens resultater er rigtig gode på følgende områder: AKS: nye kostvaner samt at den praktiserende læge lytter Diabetes: støtte i sygdomsforløbet hos kommunen Derudover en drøftelse af hvordan KOL patienterne forbedre deres mestringsevne og trivsel. Korte punkter 4. Opfølgning på kronikermøder At drøfte forslag til indsatser rettet mod opfølgende kronikker aktiviteter, herunder at beslutte om der skal søges om midler hertil. I april og maj 2012 blev der i Regionen afholdt 11 stormøder Kroniker-togmøder med fokus på samarbejdet om forløbsprogrammerne for AKS, KOL og diabetes. Der var over 800 deltagere fra hospitaler, almen praksis og kommuner. Hermed opsamling fra møderne, med håb om, at alle klynger vil drøfte forslag til indsatser i Jeres klynge. Der er mulighed for, at hver klynge kan anvende kr. til opfølgende aktiviteter i 2013, læs mere herom i følgebrevet. Ønskes sparring ift. opfølgende aktiviteter, kan proceskonsulent Lea Bek, tlf kontaktes. Kommunikation og den svære kommunikation med sårbare patienter har været et tema mange har nævnt for Nære Sundhedstilbud på de 11 møder. Der er arbejdet videre med opfølgende aktiviteter, bl.a. gratis endagskurser om kommunikation om og med sårbare patienter. Dermed håb om, at der tages vel imod opsamlingen på møderne og aktivt lader det indgå i arbejdet med udvikling af bedre kronikeromsorg i det tværsektorielle samarbejde. Ledende terapeut, Lene Lange er igang med at arrangere et netværksmøde/cafemøde. Formålet er, at HE Horsens bliver opdateret på hvilke tilbud kommunerne har til borgere med kroniske sygdomme. Mødet afholdes den 15. januar, kl i Den Blå Cafe i januar Invitation sendes snarest til kommuner, hospital og læger samt praksiskonsulenter fra hospital og kommunerne. Det blev besluttet at der ikke skal søges midler hertil. 5

6 5. Status for styregruppen for mestring og empowerment At klyngestyregruppen drøfter og beslutter: - Hvordan skal projektet finanseres og organiseres i klyngen? - Hvilken patientgruppe, der skal være målgruppen/overordnet formål? a) patienter m/ kroniske lidelse, b) patienter m/ apopleksi/senhjerneskade, c) ældre medicinske patienter Med afsæt i Ide- og udviklingskataloget for det nære sundhedsvæsen fik klyngerne i foråret 2012 til opgave at definere konkrete initiativer. Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede to temaer til projekterne; 1) Behandling og samarbejde i eget hjem og 2) Egenomsorg og mestring. På styregruppemøde 22. marts nedsatte klyngestyregruppen en arbejdsgruppe, der skulle komme med bud på, hvordan der kunne etableres et projekt under en af disse overskrifter. Projektet skulle fokusere på mestring og empowerment. Det var samtidigt et ønske, at projektet skulle binde nogle af de mange igangværende indsatser sammen, fx tidlig opsporing, projekt Fra patient til borger, Aktiv Hverdag, kommunale udskrivningskoordinatorer, udgående apopleksiteam, audit på forebyggelige indlæggelser, telemedicinske borgerterminaler og tværgående kommunikation. Det er tillige et ønske at arbejde med kulturen for det tværsektorielle arbejde. Se status fra det sidste møde i bilag 5a. Arbejdsgruppen foreslår, at man søger innovationspuljen til foråret Klyngestyregruppen besluttede at undersøge perspektiverne for mestring og empowerment målrettet KOL/kroniske patienter. Derfor fortsætter styregruppen for mestring og empowerment et halvt år med henblik på at at udarbejde en projektbeskrivelse, der præsenteres på forårets klyngestyregruppemøde. Det er tanken at styregruppen for mestring og empowerment mødes med en konsulent fra Midtlabs innovations Task Force. Task Force har et koncept med innovative spørgsmål og kan bidrage til projektbeskrivelse samt ansøgning om midler fra Task Force i foråret 2013, der disponerer over en pulje. HE Horsens tog forbehold for ovenstående, da der er behov for at afklare hospitaltets holdning til initiativet. HE Horsens melder tilbage vedrørende dette. 6. Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet At parterne orienterer hinanden om status for implementering af sundhedsaftalerne for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade og drøfter eventuelle snitflader. 6

7 Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftaler for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne er nu blevet godkendt af Regionsrådet og de 19 kommuner og er derfor klar til at blive implementeret i klyngerne. Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb for henholdsvis voksne og børn og unge med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorgrænserne. Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (patienterne, sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere) kan navigere i de komplekse forløb således, at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne. I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivningen og rehabiliteringen efter udskrivningen. I sundhedsaftalen på voksenområdet er endvidere indarbejdet en anbefaling om, at hospitalerne for alle indlagte voksne med erhvervet hjerneskade på baggrund af en lægefaglig vurdering tager stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse. I bekræftende fald bliver en sådan undersøgelse gennemført. Hjerneskadesamrådet følger op på de målsætninger, der er i sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne lægges i e-dok, og kan findes under Region Midtjylland Fælles, Regionale dokumenter, 2 Generelle patientforløbsrettede PRI, og Sundhedsaftalerne fungerer godt, og det vurderes at der ikke er tvivl om snitfladerne i aftalen. 7. Status for afregning af færdigbehandlede patienter Imellem Odder Kommune og HE Horsens er der overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage. Fungerer samarbejdet mellem HE Horsens og de øvrige kommuner mhp overensstemmelse om afregning af færdigbehandlede? At klyngestyregruppen drøfter, hvorvidt der er forbedringspotentiale i det tværsektorielle samarbejde vedrørende færdigbehandlede patienter, og i så fald udarbejder en handleplan. 7

8 I forbindelse med opfølgningen på Sundhedsaftalen har Temagruppen for Økonomi igangsat en opfølgning på det politiske mål vedr. afregning af færdigbehandlede patienter. Målsætningen er: De regninger, kommunerne modtager for færdigbehandlede patienter er korrekte. Succeskriteriet herfor er: 95 % af de regninger kommunerne modtager på færdigbehandlede patienter skal være korrekte. I efteråret 2011 gennemførte Temagruppen en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner, for at kortlægge afregningen af færdigbehandlede patienter. Undersøgelsen viste bl.a. følgende svar fra kommunerne vedrørende afregningen af færdigbehandlede patienter (svar fra 13 kommuner): Knap halvdelen af kommunerne gennemgår regninger månedligt. 2 kommuner gennemgår aldrig regninger Generelt oplever næsten alle kommuner fejl i alle regninger i mellem % af sagerne opleves fejl. Enkelte kommuner (Randers og Syddjurs) oplever ingen fejl. Fejltyper er oftest: o Forkert færdigbehandlingsdato o Ændring af udskrivningsplan o Flytning mellem hospitaler o Kommunal forberedelsestid o Aftaler om udskrivning overholdes ikke o Manglende registrering, når tilstand hos patient ændres Temagruppen for økonomi og opfølgning har efter fremkomsten af disse resultater, der bl.a. er blevet forelagt Sundhedskoordinationsudvalget, haft en drøftelse med Temagruppen for indlæggelse og udskrivning. Det er i denne drøftelse blevet besluttet, at det er relevant at tage denne problemstilling op lokalt i klyngerne, da behovet for yderligere udredning og arbejde med problemstillingen bør foregå lokalt, idet problemstillingerne kan være vidt forskellige på tværs af regionen. I Horsens-klyngen har Odder som den eneste kommune svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Der blev bl.a. svaret: Resultater fra Odder Kommune: 8

9 Gennemgår regninger i den kadence de kommer Der er ikke særligt afsat ressourcer til opgaven Svaret fra Odder Kommune viser videre, at der er overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage, kommunen er blevet opkrævet for og det der er blevet afregnet for. I efteråret 2012 vil Temagruppen igen gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner for at se, om der er sket en forbedring. Den endelige opfølgning af målet, i henhold til Sundhedsaftalen, skal ske 2. kvartal Det vurderes, at samarbejdet fungerer godt med HE Horsens og kommuner vedrørende afregning af færdigbehandlede patienter. Såfremt der er tilfælde med uoverensstemmelse omkring afregning af færdigbehandlede, bliver der taget kontakt til hinanden. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en handleplan omkring forbedringspotentiale for afregning af færdigbehandlede. 8. Regionale nøgletal At drøfte de regionale nøgletal På baggrund af Sundhedsaftalen er der udviklet nye nøgletal til brug i klyngerne. Nøgletallene indeholder regionale tal, som bl.a. er en række nøgletal i henhold til de mål der er opstillet i Sundhedsaftalen for Tallene er opgjort i faktiske tal (både regions- og landstal), indekstal og tal pr indbyggere. Ligeledes tal for forebyggelige indlæggelser. Tallene drøftes. Det foreslås at der på næste klyngestyregruppemøde bliver en temadrøftelse af de regionale nøgletal, f.eks med udgangspunkt i forebyggelige indlæggelser med oplæg fra Region Midtjylland. 9. Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder At klyngen nedsætter en implementeringsgruppe, der kan forberede ibrugtagningen af de nye MedCom-standarder, når de bliver tilgængelige i MidtEPJ ultimo januar At klyngen aftaler hvordan fødselsanmeldelsesmodulet implementeres i klyngen. 9

10 MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne (Indlæggelsesrapport, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapport) samt fødselsanmeldelsesstandarden er forventet klar til ibrugtagning i MidtEPJ ultimo januar Klyngerne bør allerede nu beslutte, hvor implementeringen af standarderne skal forankres. Linda Bonde Kirkegaard oplyser, at der skal udarbejdes en rammeaftale for området, inden implementeringsgruppen i Horsensklyngen kan igangsætte sit arbejde. Projektleder, Tove Lindhøj Nielsen fra Kvalitet- og Sundheds-it, HE Horsens vil være tovholder for implementeringen i Horsensklyngen. Det aftales at kommunerne melder 1-2 kontaktpersoner til implementeringsgruppen til Lene T. Svenstrup, - senest 2 uger efter udsendelse af referat fra klyngestyregruppen. Hedensted Kommune har meldt følgende kontaktpersoner: Pia Larsen og Anni Steffensen til implementeringsgruppen. Orienteringspunkter 10. Neurologiomlægningen At orientere om status for neurologiomlægningen Den tværsektorielle arbejdsgruppe har afholdt evalueringsmøde om neurologiomlægningen. Status er at neurologiomlægningen fungerer godt, og at der er stor tilfredshed med det udadgående team. Blev orienteret. 11. Opfølgende hjemmebesøg At orientere om opfølgende hjemmebesøg At orientere klyngestyregruppen om antal borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. 10

11 Opfølgende hjemmebesøg startede den 4. september 2012, et samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og hjemmeplejen i Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og de praktiserende læger i kommunerne. Målgruppen er medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske patienter samt patienter fra akutafdelingen og kvindeafdelingen, for målgruppen +78 år. Opfølgende hjemmebesøg stammer fra Glostrup som i 2007 viste, at op til 23 procent af genindlæggelserne kan undgås ved hjælp af de opfølgende hjemmebesøg. HE Horsens sender screeningsskemaet elektronisk til følgende kommuner; Hedensted, Horsens, Odder og Ikast-Brande. Skanderborg kommune modtager screeningsskemaet via fax fra HE Horsens. Hedensted kommune har valgt at tiltræde opfølgende hjemmebesøg, således at borgeren ved første besøg får besøg af en hjemmesygeplejerske. Konceptet for opfølgende hjemmebesøg er, at der ved første besøg komme en hjemmesygeplejerske samt den praktiserende læge. Da opfølgende hjemmebesøg er nyt i Horsensklyngen, er monitoreringen ikke opgjort endnu. Derfor bedes kommunerne medbringe data for, hvor mange borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. I september måned har Hedensted Kommune modtaget 1 borger til opfølgende hjemmebesøg. I september måned har Ikast-Brande, Horsens, Skanderborg og Odder Kommune modtaget 0 borgere til opfølgende hjemmebesøg. Disse oplysninger kommer dels fra klyngestyregruppemødet samt et telefonmøde den 29. oktober 2012 med deltagere fra implementeringsgruppen om opfølgende hjemmebesøg. Kontaktpersonerne fra afdelingerne på HE Horsens angiver, at den elektroniske forsendelse fungere uden problemer. Det er organiseringen og implementeringen på afdelingerne der har taget længere tid end først antaget. Der er fokus på, at sikre fuld implementering af opfølgende hjemmebesøg på HE Horsens. 12. Forløbsprogram for lænderygsmerter At klyngestyregruppen tager indstillingen om orientering fra Regionsrådets godkendelse af forløbsprogram for lænderygsmerter, til efterretning. Regionsrådet godkendte den 22. august 2012 Forløbsprogram for lænderygsmerter Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede ved sin godkendelse af forløbsprogrammet, at kommunerne ligeledes foretager en politisk behandling af forløbsprogrammet, og denne proces er pt. igangsat/under planlægning i kommunerne. Resultaterne af de enkelte kommuners politiske behandling af forløbsprogrammet må gerne meddeles programkoordinator Mette Kvist, Nære Sundhedstilbud, på 11

12 Implementeringsprocessen indledes i efteråret, hvor der bl.a. planlægges en præsentation af forløbsprogrammet i klyngerne. Når planerne for dette er konkretiseret yderligere, vil der blive rettet kontakt til klyngerne med henblik på den konkrete mødeafvikling, deltagelse m.v. Til orientering er vedhæftet et oplæg til implementeringstiltag, som har været drøftet i forløbsprogramgruppen. Endvidere kan det oplyses, at Strategisk Sundhedsledelsesforum har udpeget cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, som hospitalsledelsesrepræsentant i formandsskabet, idet centerchef Lisbeth Kallestrup, Aarhus Universitetshospital, som planlagt træder ud af formandskabet. De øvrige medformænd er sundhedschef Lene Jensen, Randers Kommune, og regionspraksiskoordinator Jens Rubak. Det blev nævnt, at den videre implementering kommer til at udgå fra rygcentrene i henholdsvis Silkeborg og Aarhus, hvorfor der kommer information herom fra Midt- og Aarhus klyngen. 13. Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber At orientere om arbejdet i følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Jævnfør bilag bilag 13a, 13b, 13c Blev orienteret. 14. Følgegruppen om træning At orientere om arbejdet i følgegruppen om træning Mødereferat samt audit af genoptræningsplaner er medsendt. Resultaterne fra auditten viser at der er høj grad af tilfredshed vedrørende de almindelige ambulante genoptræningsplaner. For de specialiserede genoptræningsplaner viser resultaterne, at hospitalet skal være bedre til at kvalificere, hvorfor genoptræningsplanen vurderes at skulle være specialiseret. Blev orienteret. 12

13 15. Elektronisk korrespondance At orientere om status for elektronisk korrespondance En tværsektoriel arbejdsgruppe har afholdt to møder om elektronisk korrespondance. Fra den 1. oktober 2012 sendes sygepleje udskrivningsrapporten fra HE Horsens som elektronisk korrespondance til kommunerne. Skanderborg Kommune er dog undtaget, indtil de kan tilgå lokationsnummer i Det blev aftalt at der skal laves en retningslinje for elektroniske korrespondancer mellem hospital og kommuner samt evt. praktiserende læge. Der pågår vurdering af om retningslinjen skal udarbejdes i regionalt regi eller lokalt for HE Horsens. Blev orienteret. 16. Svar fra Folkesundhed i Midten At orientere om svarbrev fra Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten. Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten har behandlet ansøgning vedrørende Systematisk gennemgang af forebyggelse af genindlæggelser. Der er desværre givet afslag på ansøgningen, da det vurderes, at projektet ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Blev orienteret. 17. Ansøgning til Folkesundhed i Midten 2012 At orientere om Horsensklyngens ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012 Der er sendt to ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012: A) Fastholdelse af fysisk træning efter KOL-rehabilitering. 13

14 Dette projekt vil blive udviklet i et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, HE Horsens og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Formålet er, at undersøgelsen skal skabe viden om en af de største udfordringer indenfor forebyggelse af kroniske sygdomme, hvordan igangsatte livsstilsforandringer fastholdes over tid. B) På forkant med sundhed Projektet sker i samarbejde mellem Horsens Kommune og HE Horsens og almen praksis. Ansøgningen vedrører en foranalyse til Ph.D projekt mellem Syddansk Universitet, Horsens Kommune og HE Horsens. Formålet er at udvikle en virtuel platform for udvalgte kronikkergrupper, hvor der sker forbedringer imellem sektorerne, borgeren sættes i centrum med øget ansvar for eget helbred og der udvikles nye kommunikations og behandlingsformer. Blev orienteret. Kommende møder Klyngestyregruppemøder i 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Forslag til kommende mødedatoer i Onsdag den 13. marts kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 9. oktober kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, forår 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Mødetidspunktet er kl for de bilaterale møder. Hedensted Kommune 14

15 Onsdag den 15. maj Odder Kommune Onsdag den 22. maj Skanderborg Kommune Onsdag den 29. maj Horsens Kommune Onsdag den 12. juni Mødedatoerne blev godkendt. Bemærk det blev aftalt at forårets bilaterale møder afholdes på HE Horsens. Efterårets bilaterale møder blev aftalt at skulle afholdes i hver enkelt kommune af hensyn til møde med de praktiserende læger. 20. Evt. A. Projekt Krop og Kræft, Aarhus Sygehus udbredes nu til hele Region Midtjylland, idet der er afsat midler hertil. Linda Bonde Kirkegaard eftersender materiale om dette til klyngestyregruppen. B. Ved mødets afslutning blev det kort drøftet at dagsorden var meget lang og om der er muligheder for at forkorte dels dagsorden samt bilagsmaterialet. AC-fuldmægtig, Linda Bonde Kirkegaard bringer dette punkt tilbage til Region Midtjylland med henblik på et fremadrettet fokus på dette. 15

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere