Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom... 4 Korte punkter Opfølgning på kronikermøder Status for styregruppen for mestring og empowerment Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet Status for afregning af færdigbehandlede patienter Regionale nøgletal Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder... 9 Orienteringspunkter Neurologiomlægningen Opfølgende hjemmebesøg Forløbsprogram for lænderygsmerter Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Følgegruppen om træning Elektronisk korrespondance Svar fra Folkesundhed i Midten Ansøgning til Folkesundhed i Midten Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Evt

3 Mødedeltagere: Lisbeth Holsteen Jessen Lene Lange Malene Herbsleb Ove Gaardboe (til punkt 1) Inger Buhl Foged Tage Carlsen Linda Bonde Kirkegaard Birgit Munk Hansen (Hedensted) Peter Voss Christina Borgstrøm Madsen (kontorelev, HE Horsens) Lene Tinglef Svenstrup Afbud: Henning Haahr Jørgen Erlandsen Anne Stenbæk Ejgil Jessen Hansen Steen Dall Hansen Holger Storgaard Inge Gurli Henriksen Thomas Hahn Jens Bejer Damgaard Mette Koor Temadrøftelser 1. Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn At orientere om auditmetoden samt audittens tendenser og perspektiver At drøfte om opfølgningsinitiativer og viden fra auditten med fordel kan spredes til de øvrige klyngekommuner At drøfte om tilsvarende audit udarbejdes i øvrige klyngekommuner 3

4 Horsens Kommune og HE Horsens har i samarbejde med praksiskonsulenter udarbejdet en audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen. Der er fra primær- og sekundær sektor fokus på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser samt at undgå genindlæggelser. En opfølgning på denne audit er, at Horsens Kommune og HE Horsens allerede nu er igang med at udarbejde en ny audit i aldersgruppen Afledt heraf blev det aftalt at disse audit resultater i første omgang drøftes til næste klyngestyregruppemøde og deraf øvrig opfølgning. 2. Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning 2012 Temagruppen om økonomi og opfølgning indstiller, at klyngen udarbejder en status på implementeringen af lokalaftalerne samt en beskrivelse af hvilken indsats, der gøres i klyngen for at implementere Sundhedsaftalen i yderste led At drøfte hvorledes status på implementeirngen af lokalaftalerne udarbejdes. Temagruppen om økonomi og opfølgnings første statusrapport på sundhedsaftalen er udarbejdet. Link til lokalaftaler: Det blev aftalt at skrive et kort brev til Temagruppen om opfølgning og økonomi, vedrørende at der tværsektorielt bliver arbejdet godt med implementering af sundhedsaftalerne samt at den endelige status fra Horsens klyngen kommer i Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom At Center for Folkesundhed og Kvalitet holder oplæg om kroniske patienter v/ konsulent, Pernille Bjørnholt At drøfte resultaterne fra rapporten om kroniske patienter Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har udviklet et koncept til at undersøge de oplevelser patienter med en kronisk sygdom har haft på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommune. Konceptet er en del af regionens projektprogram om forstærket indsat for patienter med kronisk sygdom. Resultaterne giver samtidig et fingerpeg om, hvordan regionens forløbsprogrammer for kronisk sygdom fungerer i forhold til overgange, sammenhæng og effektivitet 4

5 set med patienternes øjne. Undersøgelsen rummer mange resultater indenfor det enkelte sygdomsområde og på klyngeniveau, som kan være interessante for tværsektorielle samarbejdsfora. Flere emner blev drøftet. Horsensklyngens resultater er rigtig gode på følgende områder: AKS: nye kostvaner samt at den praktiserende læge lytter Diabetes: støtte i sygdomsforløbet hos kommunen Derudover en drøftelse af hvordan KOL patienterne forbedre deres mestringsevne og trivsel. Korte punkter 4. Opfølgning på kronikermøder At drøfte forslag til indsatser rettet mod opfølgende kronikker aktiviteter, herunder at beslutte om der skal søges om midler hertil. I april og maj 2012 blev der i Regionen afholdt 11 stormøder Kroniker-togmøder med fokus på samarbejdet om forløbsprogrammerne for AKS, KOL og diabetes. Der var over 800 deltagere fra hospitaler, almen praksis og kommuner. Hermed opsamling fra møderne, med håb om, at alle klynger vil drøfte forslag til indsatser i Jeres klynge. Der er mulighed for, at hver klynge kan anvende kr. til opfølgende aktiviteter i 2013, læs mere herom i følgebrevet. Ønskes sparring ift. opfølgende aktiviteter, kan proceskonsulent Lea Bek, tlf kontaktes. Kommunikation og den svære kommunikation med sårbare patienter har været et tema mange har nævnt for Nære Sundhedstilbud på de 11 møder. Der er arbejdet videre med opfølgende aktiviteter, bl.a. gratis endagskurser om kommunikation om og med sårbare patienter. Dermed håb om, at der tages vel imod opsamlingen på møderne og aktivt lader det indgå i arbejdet med udvikling af bedre kronikeromsorg i det tværsektorielle samarbejde. Ledende terapeut, Lene Lange er igang med at arrangere et netværksmøde/cafemøde. Formålet er, at HE Horsens bliver opdateret på hvilke tilbud kommunerne har til borgere med kroniske sygdomme. Mødet afholdes den 15. januar, kl i Den Blå Cafe i januar Invitation sendes snarest til kommuner, hospital og læger samt praksiskonsulenter fra hospital og kommunerne. Det blev besluttet at der ikke skal søges midler hertil. 5

6 5. Status for styregruppen for mestring og empowerment At klyngestyregruppen drøfter og beslutter: - Hvordan skal projektet finanseres og organiseres i klyngen? - Hvilken patientgruppe, der skal være målgruppen/overordnet formål? a) patienter m/ kroniske lidelse, b) patienter m/ apopleksi/senhjerneskade, c) ældre medicinske patienter Med afsæt i Ide- og udviklingskataloget for det nære sundhedsvæsen fik klyngerne i foråret 2012 til opgave at definere konkrete initiativer. Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede to temaer til projekterne; 1) Behandling og samarbejde i eget hjem og 2) Egenomsorg og mestring. På styregruppemøde 22. marts nedsatte klyngestyregruppen en arbejdsgruppe, der skulle komme med bud på, hvordan der kunne etableres et projekt under en af disse overskrifter. Projektet skulle fokusere på mestring og empowerment. Det var samtidigt et ønske, at projektet skulle binde nogle af de mange igangværende indsatser sammen, fx tidlig opsporing, projekt Fra patient til borger, Aktiv Hverdag, kommunale udskrivningskoordinatorer, udgående apopleksiteam, audit på forebyggelige indlæggelser, telemedicinske borgerterminaler og tværgående kommunikation. Det er tillige et ønske at arbejde med kulturen for det tværsektorielle arbejde. Se status fra det sidste møde i bilag 5a. Arbejdsgruppen foreslår, at man søger innovationspuljen til foråret Klyngestyregruppen besluttede at undersøge perspektiverne for mestring og empowerment målrettet KOL/kroniske patienter. Derfor fortsætter styregruppen for mestring og empowerment et halvt år med henblik på at at udarbejde en projektbeskrivelse, der præsenteres på forårets klyngestyregruppemøde. Det er tanken at styregruppen for mestring og empowerment mødes med en konsulent fra Midtlabs innovations Task Force. Task Force har et koncept med innovative spørgsmål og kan bidrage til projektbeskrivelse samt ansøgning om midler fra Task Force i foråret 2013, der disponerer over en pulje. HE Horsens tog forbehold for ovenstående, da der er behov for at afklare hospitaltets holdning til initiativet. HE Horsens melder tilbage vedrørende dette. 6. Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet At parterne orienterer hinanden om status for implementering af sundhedsaftalerne for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade og drøfter eventuelle snitflader. 6

7 Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftaler for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne er nu blevet godkendt af Regionsrådet og de 19 kommuner og er derfor klar til at blive implementeret i klyngerne. Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb for henholdsvis voksne og børn og unge med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorgrænserne. Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (patienterne, sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere) kan navigere i de komplekse forløb således, at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne. I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivningen og rehabiliteringen efter udskrivningen. I sundhedsaftalen på voksenområdet er endvidere indarbejdet en anbefaling om, at hospitalerne for alle indlagte voksne med erhvervet hjerneskade på baggrund af en lægefaglig vurdering tager stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse. I bekræftende fald bliver en sådan undersøgelse gennemført. Hjerneskadesamrådet følger op på de målsætninger, der er i sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne lægges i e-dok, og kan findes under Region Midtjylland Fælles, Regionale dokumenter, 2 Generelle patientforløbsrettede PRI, og Sundhedsaftalerne fungerer godt, og det vurderes at der ikke er tvivl om snitfladerne i aftalen. 7. Status for afregning af færdigbehandlede patienter Imellem Odder Kommune og HE Horsens er der overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage. Fungerer samarbejdet mellem HE Horsens og de øvrige kommuner mhp overensstemmelse om afregning af færdigbehandlede? At klyngestyregruppen drøfter, hvorvidt der er forbedringspotentiale i det tværsektorielle samarbejde vedrørende færdigbehandlede patienter, og i så fald udarbejder en handleplan. 7

8 I forbindelse med opfølgningen på Sundhedsaftalen har Temagruppen for Økonomi igangsat en opfølgning på det politiske mål vedr. afregning af færdigbehandlede patienter. Målsætningen er: De regninger, kommunerne modtager for færdigbehandlede patienter er korrekte. Succeskriteriet herfor er: 95 % af de regninger kommunerne modtager på færdigbehandlede patienter skal være korrekte. I efteråret 2011 gennemførte Temagruppen en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner, for at kortlægge afregningen af færdigbehandlede patienter. Undersøgelsen viste bl.a. følgende svar fra kommunerne vedrørende afregningen af færdigbehandlede patienter (svar fra 13 kommuner): Knap halvdelen af kommunerne gennemgår regninger månedligt. 2 kommuner gennemgår aldrig regninger Generelt oplever næsten alle kommuner fejl i alle regninger i mellem % af sagerne opleves fejl. Enkelte kommuner (Randers og Syddjurs) oplever ingen fejl. Fejltyper er oftest: o Forkert færdigbehandlingsdato o Ændring af udskrivningsplan o Flytning mellem hospitaler o Kommunal forberedelsestid o Aftaler om udskrivning overholdes ikke o Manglende registrering, når tilstand hos patient ændres Temagruppen for økonomi og opfølgning har efter fremkomsten af disse resultater, der bl.a. er blevet forelagt Sundhedskoordinationsudvalget, haft en drøftelse med Temagruppen for indlæggelse og udskrivning. Det er i denne drøftelse blevet besluttet, at det er relevant at tage denne problemstilling op lokalt i klyngerne, da behovet for yderligere udredning og arbejde med problemstillingen bør foregå lokalt, idet problemstillingerne kan være vidt forskellige på tværs af regionen. I Horsens-klyngen har Odder som den eneste kommune svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Der blev bl.a. svaret: Resultater fra Odder Kommune: 8

9 Gennemgår regninger i den kadence de kommer Der er ikke særligt afsat ressourcer til opgaven Svaret fra Odder Kommune viser videre, at der er overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage, kommunen er blevet opkrævet for og det der er blevet afregnet for. I efteråret 2012 vil Temagruppen igen gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner for at se, om der er sket en forbedring. Den endelige opfølgning af målet, i henhold til Sundhedsaftalen, skal ske 2. kvartal Det vurderes, at samarbejdet fungerer godt med HE Horsens og kommuner vedrørende afregning af færdigbehandlede patienter. Såfremt der er tilfælde med uoverensstemmelse omkring afregning af færdigbehandlede, bliver der taget kontakt til hinanden. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en handleplan omkring forbedringspotentiale for afregning af færdigbehandlede. 8. Regionale nøgletal At drøfte de regionale nøgletal På baggrund af Sundhedsaftalen er der udviklet nye nøgletal til brug i klyngerne. Nøgletallene indeholder regionale tal, som bl.a. er en række nøgletal i henhold til de mål der er opstillet i Sundhedsaftalen for Tallene er opgjort i faktiske tal (både regions- og landstal), indekstal og tal pr indbyggere. Ligeledes tal for forebyggelige indlæggelser. Tallene drøftes. Det foreslås at der på næste klyngestyregruppemøde bliver en temadrøftelse af de regionale nøgletal, f.eks med udgangspunkt i forebyggelige indlæggelser med oplæg fra Region Midtjylland. 9. Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder At klyngen nedsætter en implementeringsgruppe, der kan forberede ibrugtagningen af de nye MedCom-standarder, når de bliver tilgængelige i MidtEPJ ultimo januar At klyngen aftaler hvordan fødselsanmeldelsesmodulet implementeres i klyngen. 9

10 MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne (Indlæggelsesrapport, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapport) samt fødselsanmeldelsesstandarden er forventet klar til ibrugtagning i MidtEPJ ultimo januar Klyngerne bør allerede nu beslutte, hvor implementeringen af standarderne skal forankres. Linda Bonde Kirkegaard oplyser, at der skal udarbejdes en rammeaftale for området, inden implementeringsgruppen i Horsensklyngen kan igangsætte sit arbejde. Projektleder, Tove Lindhøj Nielsen fra Kvalitet- og Sundheds-it, HE Horsens vil være tovholder for implementeringen i Horsensklyngen. Det aftales at kommunerne melder 1-2 kontaktpersoner til implementeringsgruppen til Lene T. Svenstrup, - senest 2 uger efter udsendelse af referat fra klyngestyregruppen. Hedensted Kommune har meldt følgende kontaktpersoner: Pia Larsen og Anni Steffensen til implementeringsgruppen. Orienteringspunkter 10. Neurologiomlægningen At orientere om status for neurologiomlægningen Den tværsektorielle arbejdsgruppe har afholdt evalueringsmøde om neurologiomlægningen. Status er at neurologiomlægningen fungerer godt, og at der er stor tilfredshed med det udadgående team. Blev orienteret. 11. Opfølgende hjemmebesøg At orientere om opfølgende hjemmebesøg At orientere klyngestyregruppen om antal borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. 10

11 Opfølgende hjemmebesøg startede den 4. september 2012, et samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og hjemmeplejen i Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og de praktiserende læger i kommunerne. Målgruppen er medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske patienter samt patienter fra akutafdelingen og kvindeafdelingen, for målgruppen +78 år. Opfølgende hjemmebesøg stammer fra Glostrup som i 2007 viste, at op til 23 procent af genindlæggelserne kan undgås ved hjælp af de opfølgende hjemmebesøg. HE Horsens sender screeningsskemaet elektronisk til følgende kommuner; Hedensted, Horsens, Odder og Ikast-Brande. Skanderborg kommune modtager screeningsskemaet via fax fra HE Horsens. Hedensted kommune har valgt at tiltræde opfølgende hjemmebesøg, således at borgeren ved første besøg får besøg af en hjemmesygeplejerske. Konceptet for opfølgende hjemmebesøg er, at der ved første besøg komme en hjemmesygeplejerske samt den praktiserende læge. Da opfølgende hjemmebesøg er nyt i Horsensklyngen, er monitoreringen ikke opgjort endnu. Derfor bedes kommunerne medbringe data for, hvor mange borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. I september måned har Hedensted Kommune modtaget 1 borger til opfølgende hjemmebesøg. I september måned har Ikast-Brande, Horsens, Skanderborg og Odder Kommune modtaget 0 borgere til opfølgende hjemmebesøg. Disse oplysninger kommer dels fra klyngestyregruppemødet samt et telefonmøde den 29. oktober 2012 med deltagere fra implementeringsgruppen om opfølgende hjemmebesøg. Kontaktpersonerne fra afdelingerne på HE Horsens angiver, at den elektroniske forsendelse fungere uden problemer. Det er organiseringen og implementeringen på afdelingerne der har taget længere tid end først antaget. Der er fokus på, at sikre fuld implementering af opfølgende hjemmebesøg på HE Horsens. 12. Forløbsprogram for lænderygsmerter At klyngestyregruppen tager indstillingen om orientering fra Regionsrådets godkendelse af forløbsprogram for lænderygsmerter, til efterretning. Regionsrådet godkendte den 22. august 2012 Forløbsprogram for lænderygsmerter Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede ved sin godkendelse af forløbsprogrammet, at kommunerne ligeledes foretager en politisk behandling af forløbsprogrammet, og denne proces er pt. igangsat/under planlægning i kommunerne. Resultaterne af de enkelte kommuners politiske behandling af forløbsprogrammet må gerne meddeles programkoordinator Mette Kvist, Nære Sundhedstilbud, på 11

12 Implementeringsprocessen indledes i efteråret, hvor der bl.a. planlægges en præsentation af forløbsprogrammet i klyngerne. Når planerne for dette er konkretiseret yderligere, vil der blive rettet kontakt til klyngerne med henblik på den konkrete mødeafvikling, deltagelse m.v. Til orientering er vedhæftet et oplæg til implementeringstiltag, som har været drøftet i forløbsprogramgruppen. Endvidere kan det oplyses, at Strategisk Sundhedsledelsesforum har udpeget cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, som hospitalsledelsesrepræsentant i formandsskabet, idet centerchef Lisbeth Kallestrup, Aarhus Universitetshospital, som planlagt træder ud af formandskabet. De øvrige medformænd er sundhedschef Lene Jensen, Randers Kommune, og regionspraksiskoordinator Jens Rubak. Det blev nævnt, at den videre implementering kommer til at udgå fra rygcentrene i henholdsvis Silkeborg og Aarhus, hvorfor der kommer information herom fra Midt- og Aarhus klyngen. 13. Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber At orientere om arbejdet i følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Jævnfør bilag bilag 13a, 13b, 13c Blev orienteret. 14. Følgegruppen om træning At orientere om arbejdet i følgegruppen om træning Mødereferat samt audit af genoptræningsplaner er medsendt. Resultaterne fra auditten viser at der er høj grad af tilfredshed vedrørende de almindelige ambulante genoptræningsplaner. For de specialiserede genoptræningsplaner viser resultaterne, at hospitalet skal være bedre til at kvalificere, hvorfor genoptræningsplanen vurderes at skulle være specialiseret. Blev orienteret. 12

13 15. Elektronisk korrespondance At orientere om status for elektronisk korrespondance En tværsektoriel arbejdsgruppe har afholdt to møder om elektronisk korrespondance. Fra den 1. oktober 2012 sendes sygepleje udskrivningsrapporten fra HE Horsens som elektronisk korrespondance til kommunerne. Skanderborg Kommune er dog undtaget, indtil de kan tilgå lokationsnummer i Det blev aftalt at der skal laves en retningslinje for elektroniske korrespondancer mellem hospital og kommuner samt evt. praktiserende læge. Der pågår vurdering af om retningslinjen skal udarbejdes i regionalt regi eller lokalt for HE Horsens. Blev orienteret. 16. Svar fra Folkesundhed i Midten At orientere om svarbrev fra Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten. Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten har behandlet ansøgning vedrørende Systematisk gennemgang af forebyggelse af genindlæggelser. Der er desværre givet afslag på ansøgningen, da det vurderes, at projektet ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Blev orienteret. 17. Ansøgning til Folkesundhed i Midten 2012 At orientere om Horsensklyngens ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012 Der er sendt to ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012: A) Fastholdelse af fysisk træning efter KOL-rehabilitering. 13

14 Dette projekt vil blive udviklet i et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, HE Horsens og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Formålet er, at undersøgelsen skal skabe viden om en af de største udfordringer indenfor forebyggelse af kroniske sygdomme, hvordan igangsatte livsstilsforandringer fastholdes over tid. B) På forkant med sundhed Projektet sker i samarbejde mellem Horsens Kommune og HE Horsens og almen praksis. Ansøgningen vedrører en foranalyse til Ph.D projekt mellem Syddansk Universitet, Horsens Kommune og HE Horsens. Formålet er at udvikle en virtuel platform for udvalgte kronikkergrupper, hvor der sker forbedringer imellem sektorerne, borgeren sættes i centrum med øget ansvar for eget helbred og der udvikles nye kommunikations og behandlingsformer. Blev orienteret. Kommende møder Klyngestyregruppemøder i 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Forslag til kommende mødedatoer i Onsdag den 13. marts kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 9. oktober kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, forår 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Mødetidspunktet er kl for de bilaterale møder. Hedensted Kommune 14

15 Onsdag den 15. maj Odder Kommune Onsdag den 22. maj Skanderborg Kommune Onsdag den 29. maj Horsens Kommune Onsdag den 12. juni Mødedatoerne blev godkendt. Bemærk det blev aftalt at forårets bilaterale møder afholdes på HE Horsens. Efterårets bilaterale møder blev aftalt at skulle afholdes i hver enkelt kommune af hensyn til møde med de praktiserende læger. 20. Evt. A. Projekt Krop og Kræft, Aarhus Sygehus udbredes nu til hele Region Midtjylland, idet der er afsat midler hertil. Linda Bonde Kirkegaard eftersender materiale om dette til klyngestyregruppen. B. Ved mødets afslutning blev det kort drøftet at dagsorden var meget lang og om der er muligheder for at forkorte dels dagsorden samt bilagsmaterialet. AC-fuldmægtig, Linda Bonde Kirkegaard bringer dette punkt tilbage til Region Midtjylland med henblik på et fremadrettet fokus på dette. 15

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg.

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg. 25. september 2009 Mødereferat Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg Mødedeltagere: Favrskov Kommune Direktør Social og Sundhed, Jacob Stengaard Madsen

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 13. marts 2013 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens

Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens Referat af møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens Deltagere: Klaus Grabbert Anne Stenbæk Jørgen Erlandsen

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning Indholdsfortegnelse Temadrøftelser...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Praktiserende læger Holger Fischer, praksiskonsulent Viborg

Praktiserende læger Holger Fischer, praksiskonsulent Viborg Mødedato: 15.november 2012 Mødetidspunkt: Kl.12.30-15.45 Mødested: Mødeleder: Referent: Multisalen, Viborg Rådhus Leif G.Christensen Brian Kristiansen Mødedeltagere: Hospitalsenhed Midt Cheflæge Christian

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sundhedsaftaler 3. generation ( )

Sundhedsaftaler 3. generation ( ) Sundhedsaftaler 3. generation (2015-2018) For Skanderborg Kommune kunne et slogan - også på dette område være -: Nemt at samarbejde om gennemtænkte løsninger Generelt Regeringens sundhedspolitiske udspil

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra mødet

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne Kontornotits Senior- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsområdet Emne: Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 ÅRSRAPPORTERING 2010 Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 Folkesundhed i Midten Lov- og aftalegrundlag SUNDHEDSLOVENS, Kapitel 59 Forskning 194. Regionsrådet skal

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Birgitte Holm Andersen Regionalt Sundhedssamarbejde Folkesundhed og kronikerindsats www.regionmidtjylland.dk Kroniske udfordringer! Udviklingen i sygdomsmønstret

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Kære alle Hermed fremsendes referat fra første møde i Hjerneskadesamrådet for

Læs mere