Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom... 4 Korte punkter Opfølgning på kronikermøder Status for styregruppen for mestring og empowerment Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet Status for afregning af færdigbehandlede patienter Regionale nøgletal Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder... 9 Orienteringspunkter Neurologiomlægningen Opfølgende hjemmebesøg Forløbsprogram for lænderygsmerter Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Følgegruppen om træning Elektronisk korrespondance Svar fra Folkesundhed i Midten Ansøgning til Folkesundhed i Midten Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Evt

3 Mødedeltagere: Lisbeth Holsteen Jessen Lene Lange Malene Herbsleb Ove Gaardboe (til punkt 1) Inger Buhl Foged Tage Carlsen Linda Bonde Kirkegaard Birgit Munk Hansen (Hedensted) Peter Voss Christina Borgstrøm Madsen (kontorelev, HE Horsens) Lene Tinglef Svenstrup Afbud: Henning Haahr Jørgen Erlandsen Anne Stenbæk Ejgil Jessen Hansen Steen Dall Hansen Holger Storgaard Inge Gurli Henriksen Thomas Hahn Jens Bejer Damgaard Mette Koor Temadrøftelser 1. Audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen fra Horsens Kommune v/ Myndighedschef, Inger Buhl Foged og ledende overlæge, Thomas Hahn At orientere om auditmetoden samt audittens tendenser og perspektiver At drøfte om opfølgningsinitiativer og viden fra auditten med fordel kan spredes til de øvrige klyngekommuner At drøfte om tilsvarende audit udarbejdes i øvrige klyngekommuner 3

4 Horsens Kommune og HE Horsens har i samarbejde med praksiskonsulenter udarbejdet en audit af 49 indlæggelser i akutafdelingen. Der er fra primær- og sekundær sektor fokus på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser samt at undgå genindlæggelser. En opfølgning på denne audit er, at Horsens Kommune og HE Horsens allerede nu er igang med at udarbejde en ny audit i aldersgruppen Afledt heraf blev det aftalt at disse audit resultater i første omgang drøftes til næste klyngestyregruppemøde og deraf øvrig opfølgning. 2. Statusrapport fra Temagruppen om økonomi og opfølgning 2012 Temagruppen om økonomi og opfølgning indstiller, at klyngen udarbejder en status på implementeringen af lokalaftalerne samt en beskrivelse af hvilken indsats, der gøres i klyngen for at implementere Sundhedsaftalen i yderste led At drøfte hvorledes status på implementeirngen af lokalaftalerne udarbejdes. Temagruppen om økonomi og opfølgnings første statusrapport på sundhedsaftalen er udarbejdet. Link til lokalaftaler: Det blev aftalt at skrive et kort brev til Temagruppen om opfølgning og økonomi, vedrørende at der tværsektorielt bliver arbejdet godt med implementering af sundhedsaftalerne samt at den endelige status fra Horsens klyngen kommer i Oplæg om indsats for patienter med kronisk sygdom At Center for Folkesundhed og Kvalitet holder oplæg om kroniske patienter v/ konsulent, Pernille Bjørnholt At drøfte resultaterne fra rapporten om kroniske patienter Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har udviklet et koncept til at undersøge de oplevelser patienter med en kronisk sygdom har haft på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommune. Konceptet er en del af regionens projektprogram om forstærket indsat for patienter med kronisk sygdom. Resultaterne giver samtidig et fingerpeg om, hvordan regionens forløbsprogrammer for kronisk sygdom fungerer i forhold til overgange, sammenhæng og effektivitet 4

5 set med patienternes øjne. Undersøgelsen rummer mange resultater indenfor det enkelte sygdomsområde og på klyngeniveau, som kan være interessante for tværsektorielle samarbejdsfora. Flere emner blev drøftet. Horsensklyngens resultater er rigtig gode på følgende områder: AKS: nye kostvaner samt at den praktiserende læge lytter Diabetes: støtte i sygdomsforløbet hos kommunen Derudover en drøftelse af hvordan KOL patienterne forbedre deres mestringsevne og trivsel. Korte punkter 4. Opfølgning på kronikermøder At drøfte forslag til indsatser rettet mod opfølgende kronikker aktiviteter, herunder at beslutte om der skal søges om midler hertil. I april og maj 2012 blev der i Regionen afholdt 11 stormøder Kroniker-togmøder med fokus på samarbejdet om forløbsprogrammerne for AKS, KOL og diabetes. Der var over 800 deltagere fra hospitaler, almen praksis og kommuner. Hermed opsamling fra møderne, med håb om, at alle klynger vil drøfte forslag til indsatser i Jeres klynge. Der er mulighed for, at hver klynge kan anvende kr. til opfølgende aktiviteter i 2013, læs mere herom i følgebrevet. Ønskes sparring ift. opfølgende aktiviteter, kan proceskonsulent Lea Bek, tlf kontaktes. Kommunikation og den svære kommunikation med sårbare patienter har været et tema mange har nævnt for Nære Sundhedstilbud på de 11 møder. Der er arbejdet videre med opfølgende aktiviteter, bl.a. gratis endagskurser om kommunikation om og med sårbare patienter. Dermed håb om, at der tages vel imod opsamlingen på møderne og aktivt lader det indgå i arbejdet med udvikling af bedre kronikeromsorg i det tværsektorielle samarbejde. Ledende terapeut, Lene Lange er igang med at arrangere et netværksmøde/cafemøde. Formålet er, at HE Horsens bliver opdateret på hvilke tilbud kommunerne har til borgere med kroniske sygdomme. Mødet afholdes den 15. januar, kl i Den Blå Cafe i januar Invitation sendes snarest til kommuner, hospital og læger samt praksiskonsulenter fra hospital og kommunerne. Det blev besluttet at der ikke skal søges midler hertil. 5

6 5. Status for styregruppen for mestring og empowerment At klyngestyregruppen drøfter og beslutter: - Hvordan skal projektet finanseres og organiseres i klyngen? - Hvilken patientgruppe, der skal være målgruppen/overordnet formål? a) patienter m/ kroniske lidelse, b) patienter m/ apopleksi/senhjerneskade, c) ældre medicinske patienter Med afsæt i Ide- og udviklingskataloget for det nære sundhedsvæsen fik klyngerne i foråret 2012 til opgave at definere konkrete initiativer. Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede to temaer til projekterne; 1) Behandling og samarbejde i eget hjem og 2) Egenomsorg og mestring. På styregruppemøde 22. marts nedsatte klyngestyregruppen en arbejdsgruppe, der skulle komme med bud på, hvordan der kunne etableres et projekt under en af disse overskrifter. Projektet skulle fokusere på mestring og empowerment. Det var samtidigt et ønske, at projektet skulle binde nogle af de mange igangværende indsatser sammen, fx tidlig opsporing, projekt Fra patient til borger, Aktiv Hverdag, kommunale udskrivningskoordinatorer, udgående apopleksiteam, audit på forebyggelige indlæggelser, telemedicinske borgerterminaler og tværgående kommunikation. Det er tillige et ønske at arbejde med kulturen for det tværsektorielle arbejde. Se status fra det sidste møde i bilag 5a. Arbejdsgruppen foreslår, at man søger innovationspuljen til foråret Klyngestyregruppen besluttede at undersøge perspektiverne for mestring og empowerment målrettet KOL/kroniske patienter. Derfor fortsætter styregruppen for mestring og empowerment et halvt år med henblik på at at udarbejde en projektbeskrivelse, der præsenteres på forårets klyngestyregruppemøde. Det er tanken at styregruppen for mestring og empowerment mødes med en konsulent fra Midtlabs innovations Task Force. Task Force har et koncept med innovative spørgsmål og kan bidrage til projektbeskrivelse samt ansøgning om midler fra Task Force i foråret 2013, der disponerer over en pulje. HE Horsens tog forbehold for ovenstående, da der er behov for at afklare hospitaltets holdning til initiativet. HE Horsens melder tilbage vedrørende dette. 6. Nye sundhedsaftaler på hjerneskadeområdet At parterne orienterer hinanden om status for implementering af sundhedsaftalerne for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade og drøfter eventuelle snitflader. 6

7 Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftaler for hhv. voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne er nu blevet godkendt af Regionsrådet og de 19 kommuner og er derfor klar til at blive implementeret i klyngerne. Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb for henholdsvis voksne og børn og unge med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorgrænserne. Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (patienterne, sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere) kan navigere i de komplekse forløb således, at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne. I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivningen og rehabiliteringen efter udskrivningen. I sundhedsaftalen på voksenområdet er endvidere indarbejdet en anbefaling om, at hospitalerne for alle indlagte voksne med erhvervet hjerneskade på baggrund af en lægefaglig vurdering tager stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse. I bekræftende fald bliver en sådan undersøgelse gennemført. Hjerneskadesamrådet følger op på de målsætninger, der er i sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne lægges i e-dok, og kan findes under Region Midtjylland Fælles, Regionale dokumenter, 2 Generelle patientforløbsrettede PRI, og Sundhedsaftalerne fungerer godt, og det vurderes at der ikke er tvivl om snitfladerne i aftalen. 7. Status for afregning af færdigbehandlede patienter Imellem Odder Kommune og HE Horsens er der overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage. Fungerer samarbejdet mellem HE Horsens og de øvrige kommuner mhp overensstemmelse om afregning af færdigbehandlede? At klyngestyregruppen drøfter, hvorvidt der er forbedringspotentiale i det tværsektorielle samarbejde vedrørende færdigbehandlede patienter, og i så fald udarbejder en handleplan. 7

8 I forbindelse med opfølgningen på Sundhedsaftalen har Temagruppen for Økonomi igangsat en opfølgning på det politiske mål vedr. afregning af færdigbehandlede patienter. Målsætningen er: De regninger, kommunerne modtager for færdigbehandlede patienter er korrekte. Succeskriteriet herfor er: 95 % af de regninger kommunerne modtager på færdigbehandlede patienter skal være korrekte. I efteråret 2011 gennemførte Temagruppen en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner, for at kortlægge afregningen af færdigbehandlede patienter. Undersøgelsen viste bl.a. følgende svar fra kommunerne vedrørende afregningen af færdigbehandlede patienter (svar fra 13 kommuner): Knap halvdelen af kommunerne gennemgår regninger månedligt. 2 kommuner gennemgår aldrig regninger Generelt oplever næsten alle kommuner fejl i alle regninger i mellem % af sagerne opleves fejl. Enkelte kommuner (Randers og Syddjurs) oplever ingen fejl. Fejltyper er oftest: o Forkert færdigbehandlingsdato o Ændring af udskrivningsplan o Flytning mellem hospitaler o Kommunal forberedelsestid o Aftaler om udskrivning overholdes ikke o Manglende registrering, når tilstand hos patient ændres Temagruppen for økonomi og opfølgning har efter fremkomsten af disse resultater, der bl.a. er blevet forelagt Sundhedskoordinationsudvalget, haft en drøftelse med Temagruppen for indlæggelse og udskrivning. Det er i denne drøftelse blevet besluttet, at det er relevant at tage denne problemstilling op lokalt i klyngerne, da behovet for yderligere udredning og arbejde med problemstillingen bør foregå lokalt, idet problemstillingerne kan være vidt forskellige på tværs af regionen. I Horsens-klyngen har Odder som den eneste kommune svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Der blev bl.a. svaret: Resultater fra Odder Kommune: 8

9 Gennemgår regninger i den kadence de kommer Der er ikke særligt afsat ressourcer til opgaven Svaret fra Odder Kommune viser videre, at der er overensstemmelse mellem antal færdigbehandlede dage, kommunen er blevet opkrævet for og det der er blevet afregnet for. I efteråret 2012 vil Temagruppen igen gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner for at se, om der er sket en forbedring. Den endelige opfølgning af målet, i henhold til Sundhedsaftalen, skal ske 2. kvartal Det vurderes, at samarbejdet fungerer godt med HE Horsens og kommuner vedrørende afregning af færdigbehandlede patienter. Såfremt der er tilfælde med uoverensstemmelse omkring afregning af færdigbehandlede, bliver der taget kontakt til hinanden. Der er derfor ikke behov for at udarbejde en handleplan omkring forbedringspotentiale for afregning af færdigbehandlede. 8. Regionale nøgletal At drøfte de regionale nøgletal På baggrund af Sundhedsaftalen er der udviklet nye nøgletal til brug i klyngerne. Nøgletallene indeholder regionale tal, som bl.a. er en række nøgletal i henhold til de mål der er opstillet i Sundhedsaftalen for Tallene er opgjort i faktiske tal (både regions- og landstal), indekstal og tal pr indbyggere. Ligeledes tal for forebyggelige indlæggelser. Tallene drøftes. Det foreslås at der på næste klyngestyregruppemøde bliver en temadrøftelse af de regionale nøgletal, f.eks med udgangspunkt i forebyggelige indlæggelser med oplæg fra Region Midtjylland. 9. Implementering af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder At klyngen nedsætter en implementeringsgruppe, der kan forberede ibrugtagningen af de nye MedCom-standarder, når de bliver tilgængelige i MidtEPJ ultimo januar At klyngen aftaler hvordan fødselsanmeldelsesmodulet implementeres i klyngen. 9

10 MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne (Indlæggelsesrapport, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapport) samt fødselsanmeldelsesstandarden er forventet klar til ibrugtagning i MidtEPJ ultimo januar Klyngerne bør allerede nu beslutte, hvor implementeringen af standarderne skal forankres. Linda Bonde Kirkegaard oplyser, at der skal udarbejdes en rammeaftale for området, inden implementeringsgruppen i Horsensklyngen kan igangsætte sit arbejde. Projektleder, Tove Lindhøj Nielsen fra Kvalitet- og Sundheds-it, HE Horsens vil være tovholder for implementeringen i Horsensklyngen. Det aftales at kommunerne melder 1-2 kontaktpersoner til implementeringsgruppen til Lene T. Svenstrup, - senest 2 uger efter udsendelse af referat fra klyngestyregruppen. Hedensted Kommune har meldt følgende kontaktpersoner: Pia Larsen og Anni Steffensen til implementeringsgruppen. Orienteringspunkter 10. Neurologiomlægningen At orientere om status for neurologiomlægningen Den tværsektorielle arbejdsgruppe har afholdt evalueringsmøde om neurologiomlægningen. Status er at neurologiomlægningen fungerer godt, og at der er stor tilfredshed med det udadgående team. Blev orienteret. 11. Opfølgende hjemmebesøg At orientere om opfølgende hjemmebesøg At orientere klyngestyregruppen om antal borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. 10

11 Opfølgende hjemmebesøg startede den 4. september 2012, et samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og hjemmeplejen i Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og de praktiserende læger i kommunerne. Målgruppen er medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske patienter samt patienter fra akutafdelingen og kvindeafdelingen, for målgruppen +78 år. Opfølgende hjemmebesøg stammer fra Glostrup som i 2007 viste, at op til 23 procent af genindlæggelserne kan undgås ved hjælp af de opfølgende hjemmebesøg. HE Horsens sender screeningsskemaet elektronisk til følgende kommuner; Hedensted, Horsens, Odder og Ikast-Brande. Skanderborg kommune modtager screeningsskemaet via fax fra HE Horsens. Hedensted kommune har valgt at tiltræde opfølgende hjemmebesøg, således at borgeren ved første besøg får besøg af en hjemmesygeplejerske. Konceptet for opfølgende hjemmebesøg er, at der ved første besøg komme en hjemmesygeplejerske samt den praktiserende læge. Da opfølgende hjemmebesøg er nyt i Horsensklyngen, er monitoreringen ikke opgjort endnu. Derfor bedes kommunerne medbringe data for, hvor mange borgere der har fået tilbud om opfølgende hjemmebesøg i september måned. I september måned har Hedensted Kommune modtaget 1 borger til opfølgende hjemmebesøg. I september måned har Ikast-Brande, Horsens, Skanderborg og Odder Kommune modtaget 0 borgere til opfølgende hjemmebesøg. Disse oplysninger kommer dels fra klyngestyregruppemødet samt et telefonmøde den 29. oktober 2012 med deltagere fra implementeringsgruppen om opfølgende hjemmebesøg. Kontaktpersonerne fra afdelingerne på HE Horsens angiver, at den elektroniske forsendelse fungere uden problemer. Det er organiseringen og implementeringen på afdelingerne der har taget længere tid end først antaget. Der er fokus på, at sikre fuld implementering af opfølgende hjemmebesøg på HE Horsens. 12. Forløbsprogram for lænderygsmerter At klyngestyregruppen tager indstillingen om orientering fra Regionsrådets godkendelse af forløbsprogram for lænderygsmerter, til efterretning. Regionsrådet godkendte den 22. august 2012 Forløbsprogram for lænderygsmerter Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede ved sin godkendelse af forløbsprogrammet, at kommunerne ligeledes foretager en politisk behandling af forløbsprogrammet, og denne proces er pt. igangsat/under planlægning i kommunerne. Resultaterne af de enkelte kommuners politiske behandling af forløbsprogrammet må gerne meddeles programkoordinator Mette Kvist, Nære Sundhedstilbud, på 11

12 Implementeringsprocessen indledes i efteråret, hvor der bl.a. planlægges en præsentation af forløbsprogrammet i klyngerne. Når planerne for dette er konkretiseret yderligere, vil der blive rettet kontakt til klyngerne med henblik på den konkrete mødeafvikling, deltagelse m.v. Til orientering er vedhæftet et oplæg til implementeringstiltag, som har været drøftet i forløbsprogramgruppen. Endvidere kan det oplyses, at Strategisk Sundhedsledelsesforum har udpeget cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, som hospitalsledelsesrepræsentant i formandsskabet, idet centerchef Lisbeth Kallestrup, Aarhus Universitetshospital, som planlagt træder ud af formandskabet. De øvrige medformænd er sundhedschef Lene Jensen, Randers Kommune, og regionspraksiskoordinator Jens Rubak. Det blev nævnt, at den videre implementering kommer til at udgå fra rygcentrene i henholdsvis Silkeborg og Aarhus, hvorfor der kommer information herom fra Midt- og Aarhus klyngen. 13. Følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber At orientere om arbejdet i følgegruppen om hjælpemidler og behandlingsredskaber Jævnfør bilag bilag 13a, 13b, 13c Blev orienteret. 14. Følgegruppen om træning At orientere om arbejdet i følgegruppen om træning Mødereferat samt audit af genoptræningsplaner er medsendt. Resultaterne fra auditten viser at der er høj grad af tilfredshed vedrørende de almindelige ambulante genoptræningsplaner. For de specialiserede genoptræningsplaner viser resultaterne, at hospitalet skal være bedre til at kvalificere, hvorfor genoptræningsplanen vurderes at skulle være specialiseret. Blev orienteret. 12

13 15. Elektronisk korrespondance At orientere om status for elektronisk korrespondance En tværsektoriel arbejdsgruppe har afholdt to møder om elektronisk korrespondance. Fra den 1. oktober 2012 sendes sygepleje udskrivningsrapporten fra HE Horsens som elektronisk korrespondance til kommunerne. Skanderborg Kommune er dog undtaget, indtil de kan tilgå lokationsnummer i Det blev aftalt at der skal laves en retningslinje for elektroniske korrespondancer mellem hospital og kommuner samt evt. praktiserende læge. Der pågår vurdering af om retningslinjen skal udarbejdes i regionalt regi eller lokalt for HE Horsens. Blev orienteret. 16. Svar fra Folkesundhed i Midten At orientere om svarbrev fra Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten. Samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten har behandlet ansøgning vedrørende Systematisk gennemgang af forebyggelse af genindlæggelser. Der er desværre givet afslag på ansøgningen, da det vurderes, at projektet ikke er tilstrækkeligt anvendelsesorienteret. Blev orienteret. 17. Ansøgning til Folkesundhed i Midten 2012 At orientere om Horsensklyngens ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012 Der er sendt to ansøgninger til Folkesundhed i Midten 2012: A) Fastholdelse af fysisk træning efter KOL-rehabilitering. 13

14 Dette projekt vil blive udviklet i et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, HE Horsens og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Formålet er, at undersøgelsen skal skabe viden om en af de største udfordringer indenfor forebyggelse af kroniske sygdomme, hvordan igangsatte livsstilsforandringer fastholdes over tid. B) På forkant med sundhed Projektet sker i samarbejde mellem Horsens Kommune og HE Horsens og almen praksis. Ansøgningen vedrører en foranalyse til Ph.D projekt mellem Syddansk Universitet, Horsens Kommune og HE Horsens. Formålet er at udvikle en virtuel platform for udvalgte kronikkergrupper, hvor der sker forbedringer imellem sektorerne, borgeren sættes i centrum med øget ansvar for eget helbred og der udvikles nye kommunikations og behandlingsformer. Blev orienteret. Kommende møder Klyngestyregruppemøder i 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Forslag til kommende mødedatoer i Onsdag den 13. marts kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 9. oktober kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, forår 2013 At mødedatoerne godkendes for 2013 Mødetidspunktet er kl for de bilaterale møder. Hedensted Kommune 14

15 Onsdag den 15. maj Odder Kommune Onsdag den 22. maj Skanderborg Kommune Onsdag den 29. maj Horsens Kommune Onsdag den 12. juni Mødedatoerne blev godkendt. Bemærk det blev aftalt at forårets bilaterale møder afholdes på HE Horsens. Efterårets bilaterale møder blev aftalt at skulle afholdes i hver enkelt kommune af hensyn til møde med de praktiserende læger. 20. Evt. A. Projekt Krop og Kræft, Aarhus Sygehus udbredes nu til hele Region Midtjylland, idet der er afsat midler hertil. Linda Bonde Kirkegaard eftersender materiale om dette til klyngestyregruppen. B. Ved mødets afslutning blev det kort drøftet at dagsorden var meget lang og om der er muligheder for at forkorte dels dagsorden samt bilagsmaterialet. AC-fuldmægtig, Linda Bonde Kirkegaard bringer dette punkt tilbage til Region Midtjylland med henblik på et fremadrettet fokus på dette. 15

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere