Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn"

Transkript

1 university of copenhagen Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn Schou, Jesper Sølver; Pedersen, Michael Friis; Henriksen, Harald C.N. Publication date: 2021 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Schou, J. S., Pedersen, M. F., & Henriksen, H. C. N. (2021). Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. IFRO Rapport, Nr. 294 Download date: 13. jan

2 Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn Jesper Sølver Schou Michael Friis Pedersen Harald C.N. Henriksen 294

3 IFRO Rapport 294 Reduktion af birdstrikes i flytrafikken ved ændret drift af landbrugsarealer nær Københavns lufthavn Forfattere: Jesper Sølver Schou, Michael Friis Pedersen, Harald C.N. Henriksen Udgivet januar 2021 ISBN: Rapporten er udarbejdet for Københavns Lufthavne A/S Se hele rapportserien på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C

4 Indhold Forord... 2 Sammenfatning... 3 Summary... 5 Baggrund for projektet... 7 Formål og indhold... 7 Landbrugsarealerne omkring lufthavnen... 8 Driftsøkonomiske effekter af de betragtede tiltag Tiltag Tiltag Kombination af tiltag 1 og tiltag Alternativt tiltag Opgørelse af samlet kompensationsbehov Diskussion i forhold til EU-regler og danske regler Tiltag Tiltag Konklusion Referencer Appendiks. Citater fra BEK nr. 759 af 29/07/ og 27 med interessepunkter fremhævet

5 Forord Dette projekt er udført for Københavns Lufthavne A/S med det formål at belyse de driftsøkonomiske omkostninger ved driftsændringer på landbrugsarealerne omkring lufthavnen, som kan gøre disse landbrugsarealer mindre attraktive som rasteplads og fødekilde for migrerende gæs. Derved kan risikoen for kollisioner mellem fly og gæs såkaldte birdstrikes reduceres. Rapporten er udarbejdet af Jesper Sølver Schou, Michael Friis Pedersen og Harald C.N. Henriksen. Igennem projektet har Dorte Nygaard, Mikkel Kjærvig Broe, Pernille Juliane Nyc-Jensen og Lars Smith Iversen bidraget fra Københavns Lufthavne A/S med kommentarer og tilvejebringelse af data. Frank Jensen, IFRO, har foretaget den faglige kvalitetssikring. Rapportens indhold er dog alene forfatternes ansvar. Frederiksberg, 10/

6 Sammenfatning Birdstrikes, hvor fugle kolliderer med flytrafikken, er en væsentlig årsag til skader på flymateriel og potentielt også til ulykker, når flyene letter og lander. Erfaringer viser, at arealanvendelse på de landbrugsarealer, som omkranser en lufthavn, har væsentlig betydning for forekomsten af især gæs og dermed risikoen for birdstrikes. Dette skyldes, at gæssenes tilbøjelighed til at opholde sig i området afhænger dels af adgangen til relevante fødekilder og dels af graden af forstyrrelser. Det er således forventningen, at en ændret driftspraksis på landbrugsarealerne omkring Københavns lufthavn, som gør dem mindre interessante for fouragerende gæs, vil kunne reducere risikoen for birdstrikes. Derfor er der i dette projekt set på de driftsøkonomiske omkostninger ved at foretage driftsændringer på landbrugsarealerne omkring Københavns lufthavn, som kan gøre disse landbrugsarealer mindre attraktive som rasteplads og fødekilde for migrerende gæs. Dette vil give viden, som kan understøtte en aftale mellem Københavns Lufthavne A/S og ejerne af de omkringliggende marker med henblik på at reducere risikoen for birdstrikes. Konkret er der ifølge opdraget set på konsekvenserne af følgende to driftstiltag: 1. Pløjning inden for 48 timer efter endt høst med efterfølgende sorte vintermarker; 2. Ændring af afgrødevalg fra vintersæd til vårsæd. Herudover er der set på et driftstiltag, som kombinerer de to ovennævnte, og et alternativt driftstiltag, der kombinerer driftstiltag 2 med 100 procent dækning med efterafgrøder i efteråret som alternativ til pløjning inden for 48 timer efter høst. Analyserne viser, at niveauerne for den årlige kompensation ligger mellem 800 og kr. pr. ha afhængigt at tiltaget (se tabellen). Det totale kompensationsbehov ved indgåelse af aftaler på 368 ha er vurderet til mellem ca og ca kr. Tabel. Opsummering af resultater med bemærkninger Tiltag Kompensationsbehov, kr. pr. ha pr. år Samlet kompensationsbehov ved aftaler på 368 ha, kr. pr. år Tiltag 1, pløjning inden 48 timer, ingen bjergning af halm Tiltag 2, 100 pct. vårsæd Kombination af tiltag 1 og 2 Alternativt tiltag, 100 pct. vårsæd og efterafgrøder Effekt på birdstrikes samt div. bemærkninger Ringe effekt i foråret Umiddelbart ulovlig før vårafgrøder, men tilføjelse til bekendtgørelse er måske mulig Ringe effekt i efteråret Høj effekt Umiddelbart ulovlig (før vårafgrøder), men tilføjelse til bekendtgørelse er måske mulig Potentielt høj effekt bør afklares Lovligt kompromis med lavere omkostninger end kombination og højere forventet effekt end tiltag 1 og 2 enkeltvis De præsenterede opgørelser er foretaget på grundlag af driftskalkuler og gennemsnitlige forudsætninger om udbytter mv., hvorfor de berørte landmænds reelle reservationspriser må forventes at variere fra dette niveau. Denne variation kan både være i positiv og negativ retning og kan kun afklares igennem en egentlig dialog eller forhandling med landmændene. Desuden bør overvejelser vedrørende de konkrete effekter på flyvesikkerheden afhængigt af driftstiltaget og lokalisering af markerne inddrages ved en fremtidig 3

7 implementering af aftaler med lodsejerne. Sidst skal det nævnes, at der kan være visse udfordringer med nogle af de foreslåede tiltag, idet de kan være i uoverensstemmelse med regler knyttet til national miljølovgivning. Det kan således kræve dispensation herfra, såfremt tiltagene skal implementeres. 4

8 Summary Bird strikes, where birds collide with air traffic, are a major cause of damage to aircraft equipment and potentially also to accidents when planes take off and land. Experience from Schiphol airport in the Netherlands shows that the land use on agricultural land surrounding an airport has a significant impact on the occurrence of geese in particular and thus the risk of bird strikes. This is because the geese's tendency to stay in the area depends partly on the access to relevant food sources and partly on the degree of disturbance. A change in operating practices on the agricultural areas around Copenhagen Airport, which makes them less interesting for foraging geese, may reduce the risk of bird strikes. Therefore, this project has been carried out for Copenhagen Airports A/S to explore the farm economic costs of making operational changes to the agricultural areas around Copenhagen Airport, which could make these agricultural areas less attractive as a resting place and food source for migratory geese. This will provide knowledge that can support an agreement between Copenhagen Airports A/S and the owners of the surrounding fields in order to reduce the risk of bird strikes. Specifically, according to the initial project description, the consequences of the following two operational measures have been considered: 1. Plowing within 48 hours after harvest with subsequent black winter fields; 2. Change of crop selection from winter crops to spring crops. In addition, an operational measure combining the two above and an alternative operating measure combining operating measure 2 with full cover of catch crops in the autumn have been considered. Results show that the loss of economic rent and, thus, the levels of compensation are between DKK 800 and DKK 1,800 per hectare per year depending on the measure taken (see table). The total compensation needed for agreements on the 368 ha of relevant agricultural land surrounding the airport is estimated to approximately DKK 300, ,000 per year. Table. Summary of results Measure Loss of economic rent per hectare, DKK per year Total loss of economic rent on 364 hectares, DKK per year Measure 1: Plowing within 48 hours after harvest with subsequent black winter fields ,000 Measure 2: Change of crop selection from winter crops to spring crops 1, ,000 Combination of 1 and 2 1, ,000 Alternative: Spring crops and catch crops in the autumn 1, ,000 Effect on bird strikes Comments on implementation Small effect in the spring Do not comply with national regulations, but a dispensation may be possible Small effect in the autumn High effect Do not comply with national regulations, but a dispensation may be possible Potentially high effect, but documentation needs to be provided In compliance with national regulations 5

9 The presented analysis is based on standard farm economic methodology and average assumptions about prices, operation costs, rents, etc. Therefore, the results represent an average estimate and it should be expected that the actual reservation prices of the affected farmers could deviate from this level. These deviations can be either positive or negative, and they need to be clarified through an actual dialogue or negotiation with the farmers. In addition, the specific effects on flight safety following from the change in farming practices and location of the fields need to be considered in a future implementation of agreements with the landowners. Finally, it should be mentioned that certain challenges might arise with some of the proposed measures, as they may not be in compliance with rules linked to national environmental legislation. Dispensations may thus be required to implement the measures. 6

10 Baggrund for projektet Birdstrikes, hvor (store) fugle kolliderer med flytrafikken, er en væsentlig årsag til skader på flymateriel og potentielt også til ulykker, når flyene letter og lander. Fra den videnskabelige litteratur og fra erfaringer blandt andet fra Schiphol lufthavn i Nederland vides der, at arealanvendelse på de landbrugsarealer, som omkranser en lufthavn, har væsentlig betydning for forekomsten af især gæs og dermed risikoen for birdstrikes (se f.eks. Simonsen, 2018). Dette skyldes, at gæssenes tilbøjelighed til at opholde sig i området, når de migrerer til og fra deres yngleområder (forårs- og efterårstrækkene), dels afhænger af adgangen til relevante fødekilder (fouragering) og dels af graden af forstyrrelser. Gæs ynder at fouragere på landbrugsafgrøder, og såfremt arealerne omkring lufthavnen drives med landbrug, vil dyrkningsform og afgrødevalg være en afgørende parameter for fødegrundlaget og dermed forekomsten af fouragerende gæs. Dette er netop tilfældet for arealerne omkring Københavns Lufthavn. I økonomisk terminologi siges det, at de landmænd, som dyrker de omkringliggende marker, påfører Københavns Lufthavn en eksternalitet 1, idet deres afgrødevalg påvirker lufthavnens omkostninger og flysikkerheden forbundet med birdstrikes. Det er således forventningen fra Københavns Lufthavne A/S, at en ændret driftspraksis på de omkringliggende landbrugsarealer, som gør dem mindre interessante for fouragerende gæs, vil give gæssene tilskyndelse til fortrinsvis at raste og fouragere andre steder længere væk fra lufthavnen, for eksempel i naturreservaterne på Saltholm, Aflandshage og Vestamager. I disse områder er der tilmed jagtfred, hvorfor gæssene vil være tilbøjelige til at forblive der i længere tid (Madsen, 1998). Da en del af landbrugsarealerne omkring lufthavnen ikke ejes af Københavns Lufthavne A/S, har lufthavnen ikke umiddelbart nogen mulighed for at påvirke beslutningerne vedrørende driften af arealerne. Skal der ske en tilpasning af driften i retning af at gøre arealerne mindre attraktive for fouragering for trækkende gæs, er det derfor nødvendigt, at der indgås en aftale mellem Københavns Lufthavne A/S og de landmænd, som driver de omkringliggende jorder. En sådan forhandlingsløsning mellem to økonomiske agenter, hvor den ene påfører den anden en eksternalitet, er velkendt fra Coase-teoremet, og i den konkrete situation er det den type løsning, som Københavns Lufthavne A/S ønsker at opnå. I økonomisk terminologi kan eksternaliteten internaliseres gennem en forhandlingsløsning. Begge parter i forhandlingen er naturligvis mindst lige så godt stillet efter en aftale som før en aftale, idet der er tale om frivillighed fra begge parter. Forhandlingsløsninger kan blandt andet falde på såkaldte transaktionsomkostninger, det vil sige omkostningerne ved at indgå og monitorere en aftale, men også asymmetrisk information, hvor den ene part sidder inde med bedre viden end modparten, kan være et problem. Men hvis bruttoværdien af en aftale er tilstrækkelig stor, kan en forhandlingsløsning stadig være relevant på trods af transaktionsomkostninger. Formål og indhold På denne baggrund er det formålet med projektet at analysere de driftsøkonomiske omkostninger ved at foretage driftsændringer på landbrugsarealerne omkring Københavns lufthavn, som kan gøre disse landbrugsarealer mindre attraktive som rasteplads og fødekilde for migrerende gæs. Dette vil give viden, 1 En eksternalitet er den økonomiske term, når en persons handlinger påvirker en anden persons nytte, uden at den første persons nytte påvirkes. 7

11 som kan understøtte en aftale mellem Københavns Lufthavne A/S og ejerne af de omkringliggende marker med henblik på at reducere risikoen for birdstrikes. Konkret ønskes konsekvenserne af to driftstiltag analyseret ifølge opdraget: 1. Pløjning inden for 48 timer efter endt høst med efterfølgende sorte vintermarker 2. Ændring af afgrødevalg fra vintersæd til vårsæd. Ad 1. Når der høstes, efterlades kornrester på markerne. Kornrester er lettilgængelig og næringsrig føde for gæs, hvilket betyder, at høstede marker er en attraktiv rasteplads for migrerende gæs, der søger føde. Pløjes markerne umiddelbart efter endt høst (inden for 48 timer), flyttes kornresterne fra jordoverfladen ned i jordsøjlen, hvor de er utilgængelige for gæssene. Videre bør de høstede og pløjede marker ligge sorte indtil næste forårssåning. 2 Ad 2. Vårsæd har først en ideel højde som føderessource for gæs, efter at gæssenes forårstræk er kulmineret, hvorimod vintersæd vil have en ideel højde midt under forårstrækket. Derfor fremstår marker med vintersæd mere attraktive for gæssene end marker dyrket med vårsæd. For begge tiltag foretages en driftsøkonomisk analyse af ændringen i jordrenten ved omlægning fra eksisterende drift, idet jordrenten repræsenterer den langsigtede værditilvækst ved dyrkningen af jorden. Analyserne tager udgangspunkt i driftskalkuler fra farmtalonline.dk for de afgrøder, som dyrkes på de relevante marker i området. Den eksisterende afgrødesammensætning belyses gennem kortdata og udtræk fra Landbrugsstyrelsens databaser. På baggrund heraf beskrives de nødvendige driftstilpasninger samt de deraf følgende effekter på omkostninger og indtjening, som de forventes at medføre. Desuden vurderes tiltagenes betydning for opfyldelse af de eksisterende regler knyttet til modtagelse af EU's landbrugstilskud, ligesom betydningen for opfyldelse af danske miljøregler diskuteres og belyses. 3 Landbrugsarealerne omkring lufthavnen Områderne omkring Københavns lufthavn kan deles i to; den nordlige del som er omkranset af Tårnby på den ene side og Øresund på den anden og ikke har landbrugsmæssig aktivitet, og den sydlige del som omfatter et stor andel af dyrket landbrugsjord. Sidstnævnte område er markeret på figur 1 med blå kontur (Københavns Lufthavne A/S, 2020a). 2 Efter pløjning kan der forekomme fremspiring af ukrudt og spildkorn på trods af pløjning. For at holde markerne sorte kan der være behov for harvninger eller sprøjtning i løbet af efteråret. 3 Her tænkes især på regler for gødningsanvendelse. For eksempel vil den foreslåede dyrkningspraksis ikke være forenelig med efterafgrøder, og det vil formenlig medføre en reduktion i N-kvoten. Disse konsekvenser bør afdækkes, da de kan have betydelig økonomisk betydning for landmanden og dermed kompensationsbehovet ved driftsændringerne. Det afhænger dog også af de lokale indsatskrav, og af om landmanden har arealer uden for området, hvor han kan opfylde krav om for eksempel efterafgrøde. 8

12 Figur 1. Københavns lufthavns nærområde Grønne markeringer er naturreservater med jagtfred; bla markeringer er landbrugsarealer (Københavns Lufthavne A/S, 2020a). Af data fra Landbrugsstyrelsen fremgår det, at der i 2019 var 756 hektar anmeldt landbrugsjord i området. Yderligere fremgår det af tallene, at der er et areal på 49 hektar, som ikke er anmeldt, men er indtegnet på IMK (Internet Markkort). Dermed udgør det samlede markareal i Københavns lufthavns nærområde 805 hektar. Arealet er delt mellem 38 lodsejere, hvoraf 6 dyrker et areal større end 20 hektar, mens der kun er 2 lodsejere, som dyrker et areal større end 100 hektar (Københavns Lufthavne A/S, 2020b). Produktionen i området består primært af planteavl og hestehold. På figur 2 er de forskellige marker indtegnet, ligesom markerne er inddelt i afgrødetyper vist ved givne farver. Det ses, at produktionen i området overvejende består af vårbyg og græs eller andet grøntfoder. Figur 2 viser situationen, som den var i 2019, men en gennemgang af tidligere markkort viser et ret stabilt billede i form af en arealanvendelse overvejende bestående af vårbyg og græs samt en mindre produktion af vinterhvede og majs. De røde arealer dækker flere forskellige arealkategorier, blandt andet grønsager og MFO-brak (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). 9

13 Figur 2. Markkort Københavns lufthavns nærområde 2019 Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (2019) I området forekommer også mindre hold af husdyr, jf. figur 3. Det er overvejende hold af andre hovdyr markeret ved de gule prikker på kortet. Dette antages på baggrund af egne observationer til at være hold af heste. Videre ses det også af figur 3, at der mindre besætninger af kvæg i området. I den sydlige afgrænsning af området er der også to besætninger med svin (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Figur 3. Husdyrbrug i Københavns lufthavns nærområde 2019 Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (2019) 10

14 Generelt er det dog hestehold, der præger området. Arealerne, hvor der jf. figur 2 er anmeldt græs eller andet grøntfoder som afgrøder, antages derfor at være anvendt til afgræsning med heste. Hestefoldene udgør erfaringsmæssigt ikke et problem i forhold til birdstrikes, fordi hestene har tendens til at holde gæssene væk. Driftsøkonomiske effekter af de betragtede tiltag Implementering af de foreslåede tiltag på de omkringliggende landbrug må forventes at medføre driftsøkonomiske omkostninger for de berørte landmænd, idet de må ændre driften fra deres nuværende foretrukne praksis. Vurdering af effekterne af disse ændringer beskrives i det følgende afsnit. Beregningerne vil overvejende belyse ændringer i dækningsbidrag (DB) 1 og 2 for de enkelte foreslåede tiltag (se boks 1 for definition af henholdsvis DB1 og DB2). Alle resultater er beregnet i 2020-priser som gennemsnit af perioden , idet der tages udgangspunkt i data fra budgetkalkuler i farmtalonline.dk. Analysen af de driftsøkonomiske effekter, de foreslåede tiltag vil medføre, er udarbejdet for jordbundstyperne (JB) 5 og 6. Boks 1. Definitioner af dækningsbidrag (DB1 og DB2) Definitionen af DB1 og DB2 i relation til planteproduktion er som følger: Dækningsbidrag 1 (DB1) = Bruttoudbytte Stykomkostninger Bruttoudbyttet udgør her salg eller intern omsætning af planteprodukter såsom korn og halm. Stykomkostningerne udgør omkostninger, der kan henføres til forbrug i produktionen på den enkelte arealenhed, for eksempel udsæd, gødning og planteværn. I tillæg hertil modtager landbrugere i reglen landbrugsstøtte fra enkeltbetalingsordningen samt eventuelt fra øvrige tilskudsordninger. Dækningsbidrag 2 (DB2) = DB1 Maskin- og arbejdsomkostninger Maskin- og arbejdsomkostningerne opgøres for de enkelte arbejdsoperationer (for eksempel pløjning, såning og høst) i budgetkalkulerne og repræsenterer den del af kapacitetsomkostningerne, der kan henføres til produktionen. Dette omfatter blandt andet forrentningen af kapitalapparatet knyttet til planteproduktionen, for eksempel brændstof, maskinstationsomkostninger, afskrivninger på maskiner, forrentning af maskiner samt arbejdsløn, herunder aflønning af ejerens eget arbejde. DB1 er således det resultatmål, som er interessant for landmanden på kort sigt, idet det viser rest til aflønning af maskin- og arbejdsomkostninger. DB2 er det på lang sigt interessante resultatmål, som viser om driften samlet set genererer et overskud, når alle input og produktionsfaktorer er aflønnet, også kaldet jordrenten. DB1 og DB2 præsenteres typisk som årlige værdier, men nutidsværdien af den forventede jordrente repræsenterer jordens dyrkningsværdi. Analysen bygger på en baseline bestående af et typisk femårigt konventionelt sædskifte. Grunden til, at netop dette sædskifte er valgt, er, at risikoen for sygedomme i specielt rapsen reduceres betydeligt. I dette sædskifte bjerges halmen i alle tilfælde på nær det år, hvor der dyrkes vinterraps. Andelen af vinterafgrøder i baselinesædskiftet er højere end andelen af vinterafgrøder observeret i området omkring lufthavnen, men det vurderes alligevel at være den relevante baseline, fordi det er et relevant sædskifte for lodsejerne. Den relativt høje andel af vårsæd i området må henføres til det store hestehold samt en relativt høj andel af grønsagsproduktion. Tabel 1 viser de gennemsnitlige DB1 og DB2 for de enkelte afgrøder på JB 5-6-jorde, og i tabel 2 er de økonomiske nøgletal per afgrøde knyttet til det valgte sædskifte. Det ses af tabel 2, at det beregnede årlige 11

15 DB2 er ca kr. pr. ha i gennemsnit. Data i tabel 1 og 2 udgør således de baselineværdier, som effekterne af de ændrede dyrkningsformer vurderes op imod. Tabel 1. Gennemsnitlige DB1 og DB2 af JB 5-6-jorde i kr. pr. ha i perioden Afgrøde DB1 DB2 Vårbyg Vårbyg uden bjergning af halm Vårbyg med efterafgrøder Vårbyg med efterafgrøder, uden bjergning af halm Vinterbyg Vinterbyg uden bjergning af halm Vinterhvede (1. års) Vinterhvede (1. års) uden bjergning af halm Vinterhvede (2. års) Vinterhvede (2. års) uden bjergning af halm Vinterraps Note: De angivne dækningsbidrag er inflationskorrigeret til 2020-priser og afrundet til nærmeste 100 kr. Kilde: Farmtalonline (2020) Tabel 2. Femårig plan, baseline År Afgrøde DB1 DB2 1 Vinterbyg Vinterraps uden bjergning af halm Vinterhvede (1. års) Vinterhvede (2 års) Vårbyg efter efterafgrøder Middel (afrundet) Tiltag 1 Ved implementering af tiltaget hvor der pløjes inden for 48 timer efter endt høst, hvorefter markerne ligger sorte vinteren over, er det ikke sandsynligt, at det vil være muligt at bjerge halmen efter høst, det vil sige inden for 48 timer. Med stor sandsynlighed skal både andre marker høstes, og landmændene skal samtidigt også pløje de ny-høstede marker ned. I DB1 er der derfor fratrukket indtægterne på salg af halm. Videre er der i DB2 fratrukket omkostningerne ved halmpresning samt hjemkørsel af selvsamme halm. Alt i alt giver det et naturligt mindre årligt gennemsnitligt DB2 end baseline. Bemærk at der ikke er plads til efterafgrøder i denne plan på grund af nedpløjning. Der er reguleringsmæssige udfordringer for denne plan, der uddybes senere. Af tabel 3 fremgår DB1 og DB2 for de enkelte afgrøder samt et vægtet gennemsnit. 12

16 Tabel 3. Femårig plan; pløjning inden for 48 timer efter høst, ingen bjergning af halm År Afgrøde DB1 DB2 1 Vinterbyg uden bjergning af halm Vinterraps uden bjergning af halm Vinterhvede (1. års) uden bjergning af halm Vinterhvede (2 års) uden bjergning af halm Vårbyg uden bjergning af halm Middel (afrundet) Note: Tal er angivet som kr. pr. ha pr. år Tiltag 2 Hvis tiltag 2 implementeres med vårsæd efter vårsæd, og landmændene skal omlægge til drift udelukkende med vårafgrøder, vurderes det driftsøkonomiske resultat bedst repræsenteret med kontinuerlig dyrkning af vårbyg. Efter høst presses halmen for så at blive kørt hjem. En sådan omlægning ville kræve, at der som minimum sås efterafgrøder på 20 procent af arealerne. På disse arealer vil DB2 være en smule mindre end de andre arealer, da der vil være ekstra udgifter til såsæd samt ekstra bearbejdning af jorden efter høst. Generelt vil DB2 ved ensidig dyrkning af vårsæd være betydeligt mindre end ved dyrkning af baseline sædskifte, se tabel 4. Tabel 4. Femårig plan; vårsæd efter vårsæd, efterafgrøder hvert femte år År Afgrøde DB1 DB2 1 Vårbyg Vårbyg Vårbyg Vårbyg Vårbyg med efterafgrøder Middel (afrundet) Note: Tal er angivet som kr. pr. ha pr. år Den faktiske dyrkning vil formentligt veksle mellem forskellige vårsåede afgrøder (vårbyg, havre, vårhvede mv.), ligesom den aktuelle dyrkning af grønsager vil kunne opretholdes. Driftsøkonomien i grønsagsproduktionen er ikke vurderet her, idet der ikke foreligger et relevant datagrundlag. Kombination af tiltag 1 og tiltag 2 I tabel 5 er dækningsbidrag 1 og 2 vist for en kombination af de to betragtede tiltag, hvor der udelukkende dyrkes vårafgrøder, som pløjes ned umiddelbart efter høst. Dette betyder, at halmen ikke kan bjerges efter høst, hvorved der fås en yderligere nedgang i DB2. Bemærk, at der ikke er plads til efterafgrøder i denne plan grundet nedpløjning. Der er derfor også reguleringsmæssige udfordringer ligesom for tiltag 1 som uddybes senere. 13

17 Tabel 5. Femårig plan; vårsæd efter vårsæd, pløjning inden for 48 timer efter høst, ingen bjergning af halm År Afgrøde DB1 DB2 1 Vårbyg uden bjergning af halm Vårbyg uden bjergning af halm Vårbyg uden bjergning af halm Vårbyg uden bjergning af halm Vårbyg uden bjergning af halm Middel Note: Tal er angivet som kr. pr. ha pr. år Alternativt tiltag En sidste alternativ driftsændring, som kan reducere antallet af fouragerende gæs på markerne omkring lufthavnen, er at gennemføre tiltag 2, hvor der omlægges til udelukkende dyrkning af vårafgrøder, hvor halmen bjerges efter høst, samtidig med at der også sås efterafgrøder på alle omdriftsarealerne hvert år. Formålet med efterafgrøderne på alle arealer hvert år er, at de hurtigt opnår en størrelse, efter at de er sået ud i markerne, så gæssene formenligt ikke finder det attraktivt at fouragere og raste på disse arealer. Resultater fra Madsen et al. (2020) viser, at bramgæs ikke er observeret på arealer med efterafgrøder, mens der var mange observationer af bramgæs på naboarealer med andre afgrøder. En implementering af denne plan vil give et større DB2 end ved indførelse af en simpel kombination af tiltag 1 og 2 og har den fordel, at der ikke er reguleringsmæssige udfordringer, samt at der er et lavere kompensationsbehov. Tabel 6. Femårig plan; vårsæd med efterafgrøder efter vårsæd med efterafgrøder År Afgrøde DB1 DB2 1 Vårbyg med efterafgrøder Vårbyg med efterafgrøder Vårbyg med efterafgrøder Vårbyg med efterafgrøder Vårbyg med efterafgrøder Middel Note: Tal er angivet som kr. pr. ha pr. år Generelt for alle tiltagene vil der for de berørte landmænd være ekstra driftsøkonomiske udgifter ved implementering. Som det fremgår af tabel 7, er differencen mellem DB2 i baseline (tabel 2) og DB2 i de forskellige tiltag beregnet til mellem 800 og kr. pr. ha. Dette kan fortolkes som den gennemsnitligt økonomiske kompensation, lodsejerne forventes at kunne forlange for at indgå en frivillig aftale. 14

18 Tabel 7. Anslåede kompensationer i forhold til beregnet baseline Tiltag Forventet DB2 i baseline Forventet DB2 ved implementering af tiltag Forskel (forventet kompensationsbehov) Tiltag 1, pløjning inden 48 timer, ingen bjergning af halm Tiltag 2, 100 procent vårsæd Kombination af tiltag 1 og Alternativt tiltag, 100 procent vårsæd og efterafgrøder Opgørelse af samlet kompensationsbehov De betragtede tiltag må forventes implementeret på arealer, som er beliggende inden for den 13 km sikkerhedszone, som er gældende omkring lufthavne. Derfor foretages i det følgende en opgørelse af de samlede driftsøkonomiske omkostninger, såfremt tiltagene gennemføres med udgangspunkt i arealanvendelsen på arealer inden for en afstand af 13 km fra Københavns lufthavn. Herved kan der tilvejebringes et bud på det samlede behov for udbetaling af kompensationer, mens der ikke ses på fordelingen mellem lodsejere. Figur 4 viser et oversigtskort med marker indtegnet i Internet Markkort (IMK), der blandt andet anvendes i forbindelse med landbrugets ansøgning om arealstøtte. Det ses, at 13 km-zonen berører få marker ved Avedøre, marker på Saltholm, samt marker langs kysten af Amager sydvest for Dragør. Her vurderes det ikke umiddelbart at være relevant at indgå frivillige aftaler om ændring af landbrugspraksis, enten på grund af afstanden og det begrænsede areal (Avedøre) eller på grund af driften på arealerne (Saltholm og kysten sydvest for Dragør). På kortet (figur 4) er der således markeret fire områder, hvor en indsats med frivillige aftaler kunne være relevante. Det er området umiddelbart nordvest for lufthavnen mod Tårnby, kaldet Nordvest, området umiddelbart sydøst for lufthavnen mod Dragør/Søvang, kaldet Sydøst, området umiddelbart sydvest for lufthavnen i retning mod Aflandshage, kaldet Sydvest, og endelig området længere vest for lufthavnen, kaldet Amager Fælled / Kalvebod Fælled. 15

19 Figur km-zone omkring lufthavnen med fire særlige områder markeret Note: Det lilafarvede område umiddelbart nordvest for lufthavnen mod Tårnby kaldes Nordvest, det brune område umiddelbart sydøst for lufthavnen mod Dragør/Søvang kaldes Sydøst, det grønne område sydvest for lufthavnen kaldes Sydvest, mens det gule område længere vest for lufthavnen kaldes Amager Fælled / Kalvebod Fælled. Arealerne inden for de fire områder er opdelt i følgende fem overordnede kategorier, jf. tabel 8 og 9: Landbrugsarealer i omdrift Grønsager Græs og ekstensive arealer Flerårige afgrøder mv. Andre arealer 16

20 Tabel 8. Arealer (ha) i mulige områder for en ændring af landbrugspraksis, gennemsnit Amager Fælled / Kalvebod Fælled Nordvest Sydvest Sydøst Sum Landbrugsarealer i omdrift Heraf vårafgrøder Grønsager Græs og ekstensive arealer Flerårige afgrøder mv Andre arealer I alt Det ses, at der er stor variation i arealanvendelsen inden for de mulige områder, hvorfor det kan være relevant at justere indsatsen individuelt i forhold til de forskellige områder. Således vurderes arealerne i umiddelbar nærhed til lufthavnsområdet og i forlængelse af landingsbanerne at udgøre den største risiko for flyvesikkerheden, hvorfor ændring i arealanvendelse på disse arealer kan have størst effekt på flyvesikkerheden gennem ændring af gæssenes adfærd. Dette omfatter arealerne i kategorierne Landbrugsarealer i omdrift og eventuelt Grønsager, mens der ikke vurderes at være behov for indsats på arealerne i kategorierne Græs og ekstensive arealer, Flerårige afgrøder mv. samt Andre arealer. Tabel 9 uddyber definitionen af arealkategorierne. Tabel 9. Definition af arealkategorier Arealkategori Eksempler på afgrøder Intervaller for afgrødekoder Landbrugsarealer i omdrift Korn, Raps, Kartofler, mv ( ) Grønsager Blomkål, Savoykål, Broccoli, mv Græs og ekstensive arealer Rullegræs, Permanent græs, Brak Flerårige afgrøder mv. Juletræer, Pil, Jordbær, Æbler, mv Andre arealer Naturarealer i IMK mv

21 Som det fremgår af tabel 8, er der et areal på ca. 368 ha, hvor det vil være relevant at indgå frivillige aftaler (landbrugsareal i omdrift plus areal med grøntsager). Af landbrugsarealet i omdrift er der i gennemsnit 249 ha med vårsåede kornafgrøder, mens alle 31 ha grønsager vurderes at være vårsåede. Det vil sige, at arealet med vintersæd kan reduceres med ca. 88 ha, hvis der indgås frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at dyrke vintersæd. Der er således i forvejen en forholdsvis lille andel af vintersæd. I perioden 2017 til 2019 har andelen af vintersæd således udgjort ca. 35 procent af landbrugsarealet i omdrift for området Sydvest, for området Sydøst har andelen af vintersæd været 28 procent, mens der ikke har været noget vintersæd i området Nordvest. Tabel 10 viser den samlede årlige kompensation opdelt på de tre delarealer Nordvest, Sydvest og Sydøst. Desuden vises den samlede kompensation for alle tre delarealer, hvis der indgås frivillige aftaler på arealerne svarende til det gennemsnitlige areal med landbrugsafgrøder i omdrift og med grønsager og med et kompensationsniveau som beregnet i tabel 7. Den samlede kompensation er opgjort som produktet af arealets størrelse og det årlige driftstab (DB2) pr. ha. Højeste samlede kompensation er beregnet til kr. årligt ved kombination af tiltag 1 og tiltag 2 på alle arealer med landbrugsafgrøder i omdrift eller grønsager (bemærk, at dette tiltag ikke umildbart er lovligt). Ved det alternative tiltag med 100 procent vårsæd og 100 procent efterafgrøder vil den samlede kompensation være kr. årligt, og tiltaget er umiddelbart lovligt. En mulighed kunne også være kun at inddrage et alternativt tiltag bestående af 100 procent vårsæd og 100 procent efterafgrøder i områderne Sydvest og Sydøst ud fra en forventning om, at der alligevel ikke vil blive dyrket vintersæd i området Nordvest. Således har der ikke har været dyrket vintersæd i området i perioden Dette vil ved det alternative tiltag medføre en besparelse for Københavns Lufthavne A/S på kr. årligt og en samlet kompensationomkostning på kr. årligt. Tabel 10. Anslået samlet kompensation opgjort i forhold til beregnet baseline på kr. pr. ha Tiltag Kompensation i kr. pr. ha pr. år Total kompensation for relevante arealer i område: Nordvest (47 ha), kr. pr. år Sydvest (93 ha), kr. pr. år Sydøst (228 ha), kr. pr. år Alle tre (368 ha), kr. pr. år Tiltag 1, pløjning inden 48 timer, ingen bjergning af halm Tiltag 2, 100 procent vårsæd Kombination af tiltag 1 og Alternativt tiltag, 100 procent vårsæd og efterafgrøder Diskussion i forhold til EU-regler og danske regler Tiltag 1 Det analyserede driftstiltag om pløjning inden for 48 timer efter høst med efterfølgende sorte vintermarker er i strid med 29 stk. 1 i Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 (Retsinformation, 2020), der siger, at der forud for forårssåede 18

22 afgrøder ikke må foretages jordbearbejdning fra høst af forfrugt indtil den 1. oktober for lerjord (JB.nr. 7-9) og indtil 1. november på lerjord og humusjord (JB.nr. 5, 6, 10 og 11). Arealerne i lufthavnens nærområde er af jordbundstype (JB) 5, 6, 7 og 11, jf. figur 5a, og de kan således ikke lovligt holdes sorte fra høst og til 1. oktober (1. november), hvis der samtidig dyrkes vårsæd (forårssåede afgrøder). Figur 5a. Jordbundskort Kilde: Figur 5b. Afgrøder 2019 Kilde: Der er dog i 29 stk. 4 (samme bekendtgørelse) en række undtagelser fra dette forbud, blandt andet for økologiske bedrifter. Der er derfor en sandsynlighed for, at man kan få tilføjet arealer inden for lufthavnes sikkerhedszoner til denne liste med undtagelser ved en fremtidig opdatering af bekendtgørelsen. Tiltag 2 Der er ikke nogen juridiske hindringer for at omlægge driften fra vintersæd til vårsæd, dog er bedrifter, der har en årlig omsætning over kr. fra planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf, og som har et samlet areal på 10 hektar eller derover, underlagt krav om, at pligtige efterafgrøder skal udgøre mindst 10 procent af virksomhedens efterafgrødegrundareal. For virksomheder, der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal, skal arealet med pligtige efterafgrøder dog mindst udgøre 14 procent af efterafgrødegrundarealet. Herudover er der en række andre 19

23 regler om efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder, der giver lodsejerne yderligere incitament eller pligt til at dyrke efterafgrøder, blandt andet MFO-efterafgrøder og målrettede efterafgrøder. Hvorvidt efterafgrøder virker mere eller mindre tiltrækkende på gæs end vinterraps eller kornafgrøder af vintersæd er uvist, men det virker sandsynligt, at korsblomstrede efterafgrøder (olieræddike og gul sennep) vil virke mindre tiltrækkende på gæs end kornafgrøder med vintersæd i løbet af efteråret, idet det hurtigt bliver en relativ høj afgrøde (se også Madsen et al., 2020). Efterafgrøderne må tidligst nedpløjes eller på anden måde destrueres den 20. oktober, og marker med efterafgrøder kan således tidligst gøres sorte fra dette tidspunkt. Fra det tidpunkt, hvor efterafgrøderne nedpløjes, vil arealerne naturligvis være mindre tiltrækkende for gæs end marker med vintersæd. Fra høst til den 20. oktober vil der således inden for gældende regler være efterafgrøder på minimum 10 procent af arealerne og stubmarker på de resterende arealer, hvis der kun dyrkes vårsæd, og der ikke opnås dispensation fra forbuddet om jordbearbejdning fra høst og frem til 1. oktober (1. november) beskrevet ovenfor. Hvis der ikke kan opnås en dispensation fra de gældende regler, kunne det undersøges, om sorte marker fra høst og frem til en sen såning af vintersæd, for eksempel efter 15. oktober, vil være mindre tiltrækkende på gæs end de stubmarker med spildkorn, man må lade stå. I tillæg hertil kunne det også undersøges, om visse typer af efterafgrøder på hele arealet vil være mindre tiltrækkende på gæs frem for stubmarker med spildkorn. Hvis marker med visse typer af efterafgrøder er mindre tiltrækkende for gæs end stubmarker, kunne den alternative ordning til de i indledningen beskrevne tiltag (100 procent vårsæd og 100 procent efterafgrøder) være en mulighed. Kompensationsbehovet ved dette alternativ er allerede beskrevet. Dette kunne omfatte frivillige aftaler om 100 procent dyrkning af vårsæd med etablering af efterafgrøder på 100 procent af arealet og nedpløjning af efterafgrøderne inden for kort tid efter, at det er tilladt, for eksempel mellem den 20. oktober og den 1. november. Dette vil sikre sorte marker i november, december, januar, februar og marts. Det vil samtidig bibeholde værnet mod udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet og bidrage positivt til binding af kulstof i jorden. Som det fremgår af figur 6, er der i en ny undersøgelse af Madsen et al. (2020) på Lolland-Falster ikke observeret gæs eller svaner i efterafgrøder i vinteren 2019/2020, mens de er observeret i kornstub. Dog er undersøgelsen ikke fuldt sammenlignelig med forholdene på Amager, idet arealer med spild af roer fra sukkerroeproduktion har stor tiltrækning på gæssene i undersøgelsen, mens der ikke dyrkes roer på Amager. 20

24 Figur 6. Relativ tilgængelighed af afgrødetyper og anvendelse af afgrøder hos bramgæs, øvrige gæs og sangsvaner i undersøgelsesområdet, uge i vinteren 2019/20, efter at hovedparten af roerne var taget op Kilde: Madsen et al. (2020) Konklusion I tabel 11 præsenteres de centrale resultater af den gennemførte analyse af driftstab og dermed behov for kompensation ved frivillige aftaler om ændring af landbrugspraksis omkring Københavns lufthavn. Tabel 11. Opsummering af resultater med bemærkninger Tiltag Kompensationsbehov, kr. pr. ha pr. år Samlet kompensationsbehov ved aftaler på 368 ha, kr. pr. år Tiltag 1, pløjning inden 48 timer, ingen bjergning af halm Tiltag 2, 100 procent vårsæd Kombination af tiltag 1 og Alternativt tiltag, 100 procent vårsæd og efterafgrøder Effekt på birdstrikes samt div. bemærkninger Ringe effekt i foråret Umiddelbart ulovligt før vårafgrøder, men tilføjelse af undtagelse til bekendtgørelse er måske mulig Ringe effekt i efteråret Høj effekt Umiddelbart ulovligt (før vårafgrøder), men tilføjelse af undtagelse til bekendtgørelse er måske mulig Potentielt høj effekt bør afklares Lovligt kompromis med lavere omkostninger end kombination og højere forventet effekt end tiltag 1 og 2 enkeltvis 21

25 Det ses, at niveauerne for kompensationen ligger mellem 800 og kr. pr. ha afhængigt at tiltaget. Det skal understreges, at der er tale om opgørelser foretaget ud fra gennemsnitlige forudsætninger, hvorfor de berørte landmænds reelle reservationspriser må forventes at variere i forhold til dette niveau. Denne variation kan både være i positiv og negativ retning og kan kun afklares igennem en egentlig dialog eller forhandling med landmændene. Det totale kompensationsbehov ved indgåelse af aftaler på 368 ha er også vist i tabellen sammen med bemærkninger omkring vurderede effekter på flyvesikkerheden og reguleringsmæssige udfordringer, idet visse foreslåede tiltag ikke umiddelbart er forenelige med gældende regler. Det vurderes dog, at der er en god sandsynlighed for at opnå undtagelse til de relevante bekendtgørelser, sådan at tiltagene kan gennemføres. Dette kræver dog, at der iværksættes en proces i forhold til dette. Referencer Københavns Lufthavne A/S (2020a). Ændring af landbrugsproceduren i Københavns Lufthavns næromra de. Københavns Lufthavn, Kastrup. Københavns Lufthavne A/S (2020b). Personlig kommunikation (Data fra Landbrugsstyrelsen). Københavns Lufthavn, Kastrup. Madsen, J. (1998). Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. II. Tests of hunting disturbance effects. Journal of Applied Ecology 35(3): Madsen, J., Pedersen, J., Bay, M.B. & Clausen, K.K. (2020). Regulering af bramgæs som led i en regional gåseforvaltning. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr Miljø- og Fødevareministeriet (2019). Jordbrugsanalyser. Landbrugsstyrelsen, København. [citeret 1 oktober 2020]. Retsinformation (2020). Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/ Simonsen, C.E. (2018). Optimising management tools to alleviate a goose-agriculture conflict. PhD thesis. Aarhus University, Department of Bioscience, Denmark. 22

26 Appendiks. Citater fra BEK nr. 759 af 29/07/ og 27 med interessepunkter fremhævet BEK nr. 759 af 29/07/2019, Miljø- og Fødevareministeriet Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder med planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf, som har en årlig omsætning, der overstiger kr. fra planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf, og som har et samlet areal på 10 hektar eller derover. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede arealer. Stk. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om husdyrefterafgrøder finder anvendelse på jordbrugsvirksomheder, jf. 2, nr. 1, uanset om de er omfattet af stk. 1. Dyrkningsrelaterede tiltag Jordbearbejdning 29. Virksomheder, der er omfattet af 1, stk. 1, må forud for forårssåede afgrøder ikke foretage jordbearbejdning fra høst af forfrugt og indtil den 1. oktober for lerjord (JB-nr. 7-9), indtil 1. november på lerjord og humusjord (JB-nr. 5, 6, 10 og 11) og indtil 1. februar i det følgende kalenderår på sandjord (JB-nr. 1-4). Kemisk nedvisning af ukrudt og spildfrø må dog finde sted fra 1. oktober. Stk. 2. Jordbearbejdning i stk. 1 omfatter enhver form for bearbejdning af jorden, som kan foretages i forbindelse med jordbrugsmæssig anvendelse af jorden, herunder pløjning og harvning. Stk. 3. Uanset stk. 1 er følgende aktiviteter dog tilladt: 1) Gyllenedfældning på udlægsgræs efter korn eller helsæd. 2) Kalkning. 3) Tromling. 4) Overfladisk halmstrigling. 5) Etablering og vedligeholdelse af dræn. Stk. 4. Det i stk. 1 nævnte forbud mod jordbearbejdning gælder dog ikke for følgende arealer: 1) Arealer etableret med efterafgrøder til opfyldelse af krav fastsat i medfør af denne bekendtgørelse eller fastsat i medfør af anden lovgivning. 2) Arealer der anvendes til efterafgrøder som led i opfyldelse af forpligtelsen til at udlægge miljøfokusområder i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 23

27 3) Arealer der anvendes til at opfylde betingelser for tilskud til kvælstofreducerende virkemidler efter bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler. 4) Arealer hvorpå der har været dyrket roer. 5) Arealer hvorpå der skal dyrkes sukkerroer til fabrik. 6) Arealer der drives af virksomheder, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion, når arealerne drives for disse virksomheders egen regning og risiko. 7) Arealer hvorpå der har været dyrket de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 4, tabel 1. 8) Arealer hvorpå der skal dyrkes de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 4, tabel 1. 9) Arealer hvorpå der ifølge skriftlig aftale med en offentlig myndighed ikke må anvendes plantebeskyttelsesmidler. 10) Arealer hvorpå der har været dyrket flerårige vedplanter. 11) Arealer hvorpå der skal dyrkes flerårige vedplanter. 12) Arealer hvorpå der har været dyrket kerne- eller kolbemajs. Stk. 5. Virksomheder, der dyrker kartofler, kan uanset bestemmelserne i stk. 1 fra 1. november foretage jordbearbejdning af det areal, hvorpå der har været dyrket kartofler. Stk. 6. Virksomheder, der er autoriserede læggekartoffelavlere, og virksomheder, der producerer spisekartofler, kan endvidere fra den 1. november foretage jordbearbejdning af det areal, hvorpå der i den kommende dyrkningssæson skal dyrkes kartofler. Stk. 7. Virksomheder, der har fået pålæg om restriktioner med henblik på at bekæmpe kartoffelbrok eller kartoffelcystenematoder, kan uanset stk. 1 foretage jordbearbejdning fra 1. oktober på de arealer, der er omfattet af restriktioner. Stk. 8. Virksomheder kan uanset stk. 1 foretage jordbearbejdning fra 1. november på sandjord (JB-nr. 1-4), hvis arealerne har været dyrket med majshelsæd, og virksomheden kan dokumentere, at afgrøden på arealerne er angrebet af majshalvmøl. Virksomheden skal forud for jordbearbejdningen sende anmeldelse herom til Landbrugsstyrelsen. Stk. 9. Virksomheder, der etablerer efterafgrøder på arealer, der ikke er omfattet af stk. 4, nr. 1-3, kan uanset stk. 1 foretage en let jordbearbejdning umiddelbart efter høst i forbindelse med etablering af efterafgrøderne. 24

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Nyt fra bagkontoret august 2017 Af Peter Gradischnig Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Brak og MFO-brak Braklagte arealer skal slås minimum én gang om året i perioden 1. august

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Specifikation af opgørelsesprincipper ved opgørelse af indkomsttab i relation til ordninger under landdistriktsprogrammet Jacobsen, Brian H.

Specifikation af opgørelsesprincipper ved opgørelse af indkomsttab i relation til ordninger under landdistriktsprogrammet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Specifikation af opgørelsesprincipper ved opgørelse af indkomsttab i relation til ordninger under landdistriktsprogrammet Jacobsen, Brian H. Publication

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT. Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår)

PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT. Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår) PROJEKT FORBEDRET GÅSEJAGT Præsentation af data fra jagtsæsonen 2012/13 (baggrundsår) Lund Fjord forsøgsområdet Foreløbige resultater Rapport udarbejdet af Jesper Madsen, Casper Fælled, Jens Peder Hounisen

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 828 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000004 Senere ændringer

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels

Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af muligheder for dobbeltudbetalinger til husdyrbrugere som følge af CAP reformen Tvedegaard, Niels Publication date: 2004 Document Version Også

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1)

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1) BEK nr 960 af 10/07/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-61140-000001 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven Vandplaner gennemført gennem gødningsloven 4600 tons N af de 9000 tons N Total kvælstofm lstofmængde (kg ha- 78001) 8000 9000 10000 11000 12000 127002) 1)Ligevægtstilstand gtstilstand for plantebrug. 2)Ligevægtstilstand

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Konsekvenser af et forbud mod glyphosat

Konsekvenser af et forbud mod glyphosat Konsekvenser af et forbud mod glyphosat Hvad sker der i UK, Frankrig og Tyskland? Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Danmark Lidt historik Nyvurdering af glyphosat senest d. 30. juni 2016 I marts

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1

Udkast. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1 Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1 I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 18 a, stk. 1 og 3, 19, 20, 21, stk. 2, 21 a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Projekt Forbedret Gåsejagt

Projekt Forbedret Gåsejagt Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Projekt Forbedret Gåsejagt Foreløbige resultater fra forsøgsåret 2015 Stadil Fjord Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet Projektet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Projekt Forbedret Gåsejagt

Projekt Forbedret Gåsejagt Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Projekt Forbedret Gåsejagt Foreløbige resultater fra forsøgsåret 2015 Lund Fjord Samarbejdsprojekt mellem Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet Projektet

Læs mere

Indledning Landbrugsareal Størrelse af landbrugsbedrifter Fordeling af landbrugsarealer på bedriftsstørrelser...

Indledning Landbrugsareal Størrelse af landbrugsbedrifter Fordeling af landbrugsarealer på bedriftsstørrelser... Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Landbrugsareal... 1 Størrelse af landbrugsbedrifter... 1 Fordeling af landbrugsarealer på bedriftsstørrelser... 1 Størrelse af landbrugsbedrifter i sogne 2010-2016...

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag)

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag) Juridiske grundlag EU Artikel 6 i forordning 73/2009 Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand Medlemsstaterne sikrer, at al landbrugsjord, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Plantedirektoratet Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på gødskningsloven. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Susanne Elmholt Dato: 19.08.2009 Dir.: 8999 1858

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Projekt Miljø i sædskiftet

Projekt Miljø i sædskiftet Projekt Miljø i sædskiftet Hvorfor? I projektet ønsker vi at afprøve og demonstrere nogle af de miljøordninger, der knyttet sig til arealer i omdrift. Vi vil undersøge konsekvensen og effekten af en mere

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere