Plan for jernbanenettet Status 3, december Plan for jernbanenettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004"

Transkript

1 Plan for jernbanenettet Status 3, december 2002 Plan for jernbanenettet Status 3, december 2002

2 Med den politiske 5-års aftale for jernbanen og Banestyrelsens aktiviteter blev der fra år 2000 skabt mulighed for at tage fat på en genopretning af det jernbanenet, som gennem de foregående årtier ikke i tilstrækkelig grad har været fornyet i takt med den uundgåelige nedslidning pga brug, vejr og tidens tand i almindelighed. De ekstra bevillinger til fornyelse blev givet med den tilgang, at det var en slags 1.halveg i et forløb, som over en årrække vil bringe jernbanenettet op på et tilfredsstillende niveau. Banestyrelsen startede med i år 2000 at opstille en plan for fornyelses- og vedligeholdelsesindsatsen i perioden , som angiver prioritering og tidsplan for hvilke arbejder, der sættes i gang i fornyelsesprojektet. Planen blev lavet med den intention, at der jævnligt vil blive gjort status, herunder redegjort for hvor der er behov for at revidere i forhold til den oprindelige plan. Det handler både om, at nogle projekter indprioriteres på bekostning af andre projekter, og også om at flytte om på terminerne for nogle af projekterne indbyrdes. Denne rapport er den 3. reviderede status af den plan, der blev opstillet medio December 2002, Jens Andersen Banestyrelsens direktør 2

3 Indledning 4 Økonomi 7 Aktivitetsbudget status 3 7 Aktivitetsbudget status 3 8 Ind- og ud- prioriteringer 9 Anlægsmasse, Tilstand, Gennemførte / Planlagte Aktiviteter 10 Spor 10 Broer 12 Kørestrøm 14 Stærkstrøm 15 Sikring og fjernstyring 16 Tele 18 Bygninger 19 Arealer 20 Bilag 1 Inddeling af anlægselementer 21 Bilag 2 Afsluttede projekter 22 Bilag 3 Igangværende og kommende projekter 23 Bilag 4 Nye og flyttede projekter i fht. status

4 INDLEDNING Plan for Jernbanenettet er baseret på trafikaftalen fra november 1999, som i særlig grad er koncentreret om at genoprette det slidte jernbanenet. Planens målsætning er primært, at vi ved udgangen af planperioden er godt på vej mod et velfungerende og moderniseret jernbanenet i Danmark. Planen har ikke været tænkt som en statisk plan, men at der kan ind- og udprioriteres aktiviteter i takt med ændrede behov. Banestyrelsen har udarbejdet 3 statusnotater til Trafikministeriet, Status 1 af marts 2001, Status 2 af marts 2002 og denne Status 3 af december 2002, der redegør for nødvendige ændringer i forhold til den oprindelige plan. Banestyrelsen beskrev i Plan for Jernbanenettet de fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter, der var planlagt for perioden , og de økonomiske rammer, der var afsat til formålet. Denne Status 3 præsenterer et billede for, hvor langt vi er nået med at gennemføre aktiviteterne. Derudover er der også lagt fokus på udviklingen af banenettes tilstand - både det generelle billede og for de enkelte anlægselementer var et år, hvor fornyelsen af jernbanenettet i praksis var sat i stå. I år 2000 blev arbejdet igen sat i gang på et niveau svarende til årene Dette bevirkede at mængden af projekter blev 3 doblet med meget kort varsel. Igen i år 2001 er aktiviteterne steget markant. Regnskabet for 2002 er endnu ikke opgjort, men der er arbejdet intens på en fortsat aktivitetsstigning Fornyelse Vedligeholdelse Figur 1 Aktivitetsniveau, mio. kr. i årets priser 4

5 Samtidig med at Banestyrelsen har fået et bevillingsløft, er der også stillet et effektiviseringskrav i nogen omfang har det derfor været nødvendigt at være tilbageholdende med at igangsætte aktiviteter, indtil arbejdsgange, planlægning, udbudsprocesser mm. lever op til effektiviseringskravene. Aktivitetsløftet har haft en positiv effekt på jernbaneproduktet. Efterfølgende er vist nogle af de kvalitetsindikatorer, som Banestyrelsen løbende måler på: Hastighedsnedsættelser: Figuren illustrerer fejl på banenettet og andel af spor med hastighedsnedsættelser, heraf ses udviklingen de seneste år samt effekten af øget fornyelse og vedligehold ,8% 3% % ,7% 1,6% ,4% 0,5% Andel af spor med hastighedsnedsættelse [%] Antal fejl på infrastrukturen 1% % Figur 2 Antal hastighedsnedsættelser og fejl på infrastrukturen Som tommelfingerregel repræsenterer hastighedsnedsættelserne jernbanenettets ydeevne (køreplanen), mens antal fejl repræsenterer pålideligheden af jernbanenettet (regulariteten). Antallet af dage med hastighedsnedsættelser er faldet som følge af en skærpet indsats. Efter en periode hvor fejlniveauet på banenettet har været stigende er kurven nu knækket og stabiliseret sig. 5

6 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% DSB S-tog A/S DSB passagertog Railion Denmark A/S Figur 3 Kanalregularitet fordelt på kunder Regulariteten har udviklet sig positivt, trods øget trafik har det været muligt at hæve kanalregulariteten jf. figur Mio. tog km I alt Hovedbane Regionalbane Lokalbane Figur 4 Producerede togkilometer fordelt på baneklasse Trafikudviklingen har som nævnt været tiltagende, og trenden vil være fortsatte stigninger i takt med at operatørerne indfører nyt togmateriel, DSB s Gode Tog til Alle- køreplan, afslutning af Ringbaneprojektet samt nærbanerne ved Århus og Aalborg. 6

7 ØKONOMI DET OPRINDELIGE AKTIVITETSBUDGET Fornyelse (Udgangspunkt) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer Andet I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. AKTIVITETSBUDGET I STATUS 2 Fornyelse (Status 2) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. AKTIVITETSBUDGET STATUS 3 Fornyelse (Status 3) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer Kastrup/Øresund/STB I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. 7

8 AKTIVITETSBUDGET STATUS 3 Vedligeholdelse (status 3) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer incl ovk/vej/plads Kasterup/Øresund/STB I alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt regnskab 2001 regnsskab 2002 budget 2003 budget 2004 budget I ALT Effektivisering (fornyelse) Effektivisering (Vedligehold) Effektivisering I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. 8

9 IND- OG UD- PRIORITERINGER I tabellen nedenfor er vist de væsentligste ændringer i forhold til Plan for Jernbanenettet, Status 2, marts I bilag 4 findes den samlede oversigt. Fagområde Indprioritering af nye aktiviteter Ændring af igangværende aktiviteter Spor Vestfyn (excl. ballast) 6 underbundsprojekter Stenstrup-Ringe Forlev underbundsprojekt Overførte opgaver Sporfornyelse Fa nr1 Udprioritering/ udskydelse af aktiviteter Århus-Grenå København-Høje Taastrup Reduktion af puljer Ballastpulje Spor/sporskiftepulje Samlet udvidelse I ALT +98 Broer I ALT 0 Kørestrøm Holte-Hillerød, Køreledning Valby Køreledningsrammer Hellerup-Klam. (ks014) Køretråd s-bane (ks023) I ALT +23 Stærkstrøm Kabelrende Holte-Hil Div. rammer I ALT +16 Fjernstyring I ALT Struer-Thisted, Herning-Skj Fjernstyringsstrategi Sikring Overkørsler mm. Odense-Svendborg Hillerød Esbjerg Kabelanlæg mv -158 I ALT Tele 3 nye projekter puljer I ALT +6 Bygninger Kommandoposter I ALT -5 Arealer Afvanding -16 Andet I ALT Ydre signaler Øresund er overført fra sikringsområdet +36 TOTALT 0 9

10 ANLÆGSMASSE, TILSTAND, GENNEMFØRTE / PLANLAGTE AKTIVITETER For hvert anlægselement er der her en summarisk beskrivelse af anlægsmassens omfang, tilstanden, hvilke aktiviteter der er afsluttet i 2002, og hvilke aktiviteter vi har planlagt at gennemføre i den sidste periode af denne trafikaftale. Der er i forbindelse med arbejdet i år og denne status sket justeringer i prioriteringerne. Justeringerne er sket ud fra en hensigt om at optimere sikkerhed, anlæggets tilstand og regularitet. I bilag 2-4 er der en mere detaljeret beskrivelse af alle aktiviteter, der er gennemført, planlagt, prioriteret ind siden Status 2 og hvilke aktiviteter der er udskudt for at tilgodese ændringer i planen. SPOR Anlægsmassen: Spor omfatter skinner, sveller, befæstelse, skærve-/grus-ballast og banedæmning, i alt 3265 km spor fordelt på 2312 km bane 1. Hovedbane Regionalbane Lokalbane Godsbane S-bane Restbane Banelængde [km] Sporlængde [km] Generel tilstand: Efterfølgende figur illustrerer udviklingen i antallet af hastighedsnedsættelser. Det er lykkedes at knække kurven, og omfanget af hastighedsnedsættelser er nu på niveau med udgangspunktet i ,0% 2,8% 2,0% 1,7% 1,6% 1,0% 0,4% 0,5% 0,0% Figur 5 Andel af spor med nedsat hastighed, grundet tilstand 1 Forklaring til spor- og bane-længde : En dobbletsporet bane har sporlængde 2 gange banelængden. 10

11 En målrettet indsats har i høj grad været med til at knække kurven, og der vil i den kommende tid være en faldende tendens. Imidlertid må dette sammenholdes med den pukkel af spor, som er mere end 30 år, jf. efterfølgende figur km Alder Figur 6 Aldersfordeling af spor, opgjort ultimo 2002 Banestyrelsen gennemfører i øjeblikket med hjælp fra ekstern rådgiver en analyse af sporområdet. Resultatet af denne undersøgelse foreligger i primo 2003 og vil indeholde en detaljeret beskrivelse af sporenes tilstand. Efterfølgende beskrivelse er derfor vores egen nuværende vurdering som revideres, når sporanalysen er færdig: Hovedparten af sporene opfylder gældende regler for sporbeliggenhed og sporvidde, der er dog en del som ikke matcher de normsatte krav. (Derfor er der iværksat en handlingsplan) Betonsvellerne er gennemsnitlig i nogenlunde stand, men der er blandt to-bloksveller en tendens til svære rustangreb på afstandsjernet de fleste træsveller er meget gamle og har revnedannelser. Ballasttykkelsen er i et stort omfang for lille, mens ballastskulderbredde i nogle tilfælde er for smalle. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Sporombygningen omfatter i 2002 samlet ca. 75 km. Fornyelsen har primært været ældre spor på jyske strækninger bl.a. 39 km på den vestjyske længdebane, 22 km mellem Langå og Struer og 5 km mellem Fredericia og Esbjerg. Derudover er der sporombygget 8 km på S-banen og foretaget nogle spredte fornyelser af underbund og sporskifter. 11

12 Omdisponeringer: Siden Status 2 i marts-02 er der overført ekstra ca. 100 mio. kr. til sporombygning fra fagområdet sikring & fjernstyring derudover er der også udskudt en række ballastrensningsprojekter for at tilgodese et behov for her og nu sporombygninger. På Vestfyn har pludselige revnedannelser i skinnerne genereret et akut behov for fornyelse jf. særskilte notater herom. Fornyelsen af dele af Svendborgbanen med mulighed for 120 km/t er ligeledes indprioriteret og øget aktivitet på Fredericia rangerbanegård har fordret en uforudset sporrenovering. Planlagte aktiviteter: I den resterende del af rammeperioden er der planlagt følgende større ombygninger af spor: 46 km sporombygning på Vestfyn 12,5 km mellem Stenstrup og Ringe 7 km mellem Lunderskov og Esbjerg 5 km mellem Hellerup og Hillerød På stationerne Odense, Holmstrup, Tommerup, Ejby, Middelfart m.fl. Udveksling af 10 sporskifter BROER Anlægsmassen: Banestyrelsen er forvalter af ca mindre broer samt 8 store broer / tunneller. Generel tilstand: Banestyrelsen tilstandsvurderer løbende alle broer og tunneler, beskrevet så der gives en karakter (point). Karaktererne registreres i et IT baseret vedligeholdelsessystem. Efterfølgende figur viser broernes tilstandskarakter. Jo lavere karakter, des bedre. Målet for trafikaftaleperioden er en gennemsnitlig tilstand på 1,2-1,5 svarende til karakteristika ingen bæreevneproblemer. Gennem en forstærket indsat er tilstandskarakteren faldet lidt i dvs. generelt forbedret. Tilstandskarakter 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,70 1,70 1,66 1, Gennemsnitskarakterer Mål for perioden: 1,2-1, Figur 7 Gennemsnitskarakter for broer 12

13 Når Banestyrelsen fornyer en bro eller dele af en bro, opgraderes disse til dagens standard, men i det daglige vedligeholdelsesarbejde er tilstandskarakteren et udtryk for en bros tilstand i forhold til den gang, den blev bygget. At et rækværk for en vejbro er fejlfrit indikerer ikke, at nutidige krav til autoværn er opfyldt. Ligeså om tunneler er for små og vejbroer for svage til at kunne bære eller give passage for store tunge landbrugsmaskiner og lastbiler. De mindre broers levetid er år, hvis de hovedistandsættes 2 3 gange i deres levetid. Den gennemsnitlige periode mellem hovedistandsættelserne bliver heraf ca. 35 år. Gennemsnitsalderen for Banestyrelsens broer er pt. 61,4 år og en stor masse af de mindre broer nærmer sig deres sidste hovedistandsættelse. Efterfølgende figur viser aldersfordelingen. På baggrund af denne aldersfordeling forventes det, at der skal en stor indsats til for at holde tilstandskarakteren på et acceptabelt niveau i de næste 10 år år år år år år år år år år år år år Antal år år år år Figur 8 Aldersfordeling af broer og bygværker (8 største broer udtaget) De 8 store broers 2 tilstand vurderes særskilt, idet de har langt større samfundsmæssig betydning, og de økonomiske konsekvenser er langt større, hvis der er et efterslæb på vedligeholdelsen. Det vurderes at de endnu har en funktionsdygtig levetid på mindst 30 år, med undtagelse af Storstrømsbroen, hvor vejbanedelen formodentlig skal fornyes indenfor 10 år. Derudover er der fundet alkalikiesel-reaktion på Lillebæltsbroens Pille 1, som kan medføre betydelige udgifter til forstærkning. 2 Lillebælt-, Storstrøm-, Masnedsund-, Limfjord -, Oddesund-, Frederik d. IX sbro, den sporbærende del af Vestbroen over Storebælt + Storebælts-tunnelerne og den sporbærende del af Øresund + jernbane-tunnelafsnittet. 13

14 Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er færdigbygget en del broer indenfor det sidste år, samtidig er nedrevet nogle ældre broer som ikke længere var i brug dette har tilsammen haft en positiv indvirkning på gennemsnitsalderen, som er faldet væsentligt. Derudover er der primært udført mindre reparationer, som samlet set har forbedret tilstanden. Omdisponeringer: På broområdet er de samlede bevilligede fornyelsesmidler stort set uændrede siden forrige status. Nogle af midlerne fra bropuljerne er udmøntede, men der er ikke foretaget egentlige omdisponeringer. Planlagte aktiviteter: I den sidste del af trafikaftalen udmøntes flere puljer til renovering af broer herunder specifikke broprojekter f.eks. ved Tagensvej, Jyllingevej, Ringsted å, Suså, Vejle å, Hastrup plantage og gangtunnel ved Hovedgård. KØRESTRØM Anlægsmassen: Der er samlet ca. 900 km fjernbanespor, som er elektrificeret, og desuden hele S-banen på i alt 420 km spor inkl. depotspor. Fjernbanens kørestrømsanlæg er i god stand og forholdsvis nyt (13-18 år) S-banen består af 8 strækninger, hvoraf den ældste tredjedel af kørestrømsanlæggene er udtjent. En forøget indsats har elimineret tidligere års hastighedsnedsættelser som var begrundet i tilstanden, visse delstrækninger er dog stadig underlagt skærpet observation, indtil en fornyelse gennemføres. Der er planlagt fornyelse af disse udtjente anlæg, dog med undtagelse af en enkelt strækning (Farumbanen), hvor der i denne trafikaftale ikke har været plads i budgettet til en egentlig modernisering eller udskiftning af køreledning. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Strækningen mellem Hellerup og C.F. Richs Vej er ombygget den ny strækning frem til Ny Ellebjerg station på Køge Bugtbanen bygges i forbindelse med Ringbaneprojektet. Ombygning af kørestrømsanlægget mellem Holte og Hillerød er i gang ca. 50 % færdigt ved årsskiftet, arbejdet på Hillerød og Holte station er afsluttet. Omdisponeringer: På køreledningsprojekterne Holte-Hillerød og Hellerup-Klampenborg er der en aktivitetsudvidelse på 23 mio. kr. Udvidelsen dækker bl.a. ændrede krav til udførelsen. 14

15 Planlagte aktiviteter: Ombygningen af kørestrømsanlægget mellem Valby - København H og Hellerup - Klampenborg, og færdiggørelse af anlægget mellem Holte og Hillerød. På strækningen mellem Valby og Glostrup påbegyndes ligeledes en fornyelse af kørestrømsanlægget. STÆRKSTRØM Anlægsmassen: Stærkstrøm omfatter sporskiftevarme, hoved- og undertavler, belysningsanlæg, nødstrømsanlæg, togforvarmeanlæg, målere, elevatorer (teknik), diverse tekniske anlæg. Generel tilstand: Tilstanden for perronbelysningsanlæg er meget varierende, med restlevetider fra 0 år til 40 år. Banestyrelsen har godt 200 perronbelysningsanlæg, hvoraf de ældste er ca. 50 år gamle. Der er i øjeblikket registreret ca. 50 anlæg som er fornyelsesmodne. Gennemgangen af anlæggene fortsætter trafikaftalen ud, og antallet må forventes at stige. Tilstanden af Banestyrelsens el-tavler er også meget blandet. De ældste tavler er over 50 år gamle. Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til disse anlæg på fornuftige vilkår. Selv små fejl kan derfor sætte disse gamle tavleanlæg ud af drift. Det kan derfor være nødvendigt at forny tavlerne før der opstår fejl. Af Banestyrelsens samlede mængde på ca tavler har vi i øjeblikket registreret 40 tavleanlæg, som er fornyelsesmodne. I samarbejde med DSB foregår der i øjeblikket en bodeling af tavleanlæggende. Når bodeling og tilstandsregistrering er tilendebragt i 2004 vil dette antal formodentlig blive større. Ved trafikaftalens udløb vil mange af de ældste sporskiftevarmeanlæg være udskiftet. Banestyrelsen har imidlertid et stort antal anlæg med gasopvarmning, dels med flaskegasanlæg og dels med tankanlæg. Disse anlægs funktionalitet, vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug svarer ikke til dagens krav, og en udskiftning bør derfor fortsættes i en kommende trafikaftale. De eksisterende nødstrømsanlæg er i god stand. Nogle steder er det imidlertid nødvendigt at udskifte gamle batterianlæg med mere driftssikre anlæg. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er skiftet el-undertavler i Ålborg, disse var nedslidte og sikkerhedskritiske. Ældre flaskegasanlæg i Padborg er fornyet med nye elektriske sporskiftevarmeanlæg. 2 volt sporskiftevarmeanlæg i Lundbye, Glumsø, Kalundborg og Slagelse er ligeledes udskiftet til nye 48 volt anlæg. Opgradering af togforvarmeanlæggenes sikkerhedssystem. Etablering af 3 nye nødstrømsanlæg på Kystbanen. De ældre diselgeneratoranlæg var ikke pålidelige, og der kunne ikke længere skaffes reservedele. I stedet er opført nye miljøvenlige batterianlæg (UPS-anlæg). 15

16 Omdisponeringer: Fornyelse af kabelrende Holte Hillerød indprioriteres. Pulje for fornyelse af hoved- og undertavler reduceres med 3 mio. kr. Planlagte aktiviteter: Afsat pulje til fortsat udskiftning af sporskiftevarme udmøntes, og der gennemføres en række perronbelysningsprojekter og nødstømsforsyningsprojekter. SIKRING OG FJERNSTYRING Anlægsmassen: Fjernstyring og sikring omfatter fjernstyringsanlæg, driftscentraler, betjeningspladser, stations- og strækningssikringsanlæg (linjeblok), signaler, ATC, HKT, overkørselsanlæg, nærføring, kabelanlæg, sporskiftedrev og -motorer, varslingsanlæg mv. Generel tilstand: Sikringsområdet anlægsmasse er generelt meget gammel, og med stor teknologisk og aldersspredning. Der er i 2002 sat en del partiel udskiftning i gang på sikringsområdet. Det har haft en positiv indvirkning på regulariteten jf. nedenstående figur der illustrerer udviklingen i antallet af fejl. Primo 2001 var et estimerede antal fejl for , mens det reelle opgjorte blev reduceret til Specifikt på fjernbanens fjernstyring er der fortaget fornyelser til tidssvarende teknologi med en større pålidelighed. Systemet er pc-baseret og redundant dvs. at ved vedligeholdelse eller fejl på transmissionen kan det stadig betjenes centralt, hvilket er regularitetsforbedrende og mandskabsbesparende Figur 9 Antal fejregistreringer inden for sikringsområdet 16

17 Den gennemsnitlige alder for sikringsanlæggene er stadig stigende og langt større end, hvad der er forsvarligt set ud fra et ønske om at opretholde en høj regularitet og hensigtsmæssig vedligeholdelse. Den største udfordring ved at holde liv i disse aldrende anlæg er fortsat at skaffe reservedele, samt fastholde knowhow internt og hos underleverandører. Knowhow forsvinder i takt med, at der kommer nye produkter på markedet og ældre medarbejdere pensioneres. Sikringsanlæggenes gennemsnitsalder er i dag ca. 29 år for stationsanlæg og 24 år for strækningsanlæg. Det skal ses i lyset af, at de elektroniske sikringsanlæg normalt kun kan supporteres med reservedele i år, herefter er kun ophugning af andre anlæg en mulighed. Aldersfordelingen af sikringsanlæg ses af nedenstående figur: 30 Antal anlæg år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år Figur 10 Aldersfordeling af sikringsanlæg Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er gjort et større arbejde for at komme de mange ATC fejl til livs. Problemet er i vid udstrækning et ældningsproblem, da baliserne bliver utætte og der trænger vand ind med fejl til følge. Vellykkede forsøg er fortaget, som efterfølgende er sat igang i hele "ATC" området. Kabelanlægget i Taulov er udskiftet, idet det var anledning til mange fejl. Kabelanlægget er delvis udskiftet i Kolding. Sportavle i Odense og Aalborg er udskiftet, de var ligeledes behæftet med mange fejl. De tre ældste overkørselsanlæg på Grenåbanen (ovk 226a, 225, 163) er udskiftet til nye fuldelektroniske anlæg, deriblandt det anlæg (ovk 163) der i sidste og forrige år gav megen presseomtale; de resterende 5 overkørselsanlæg udskiftes i På strækningen Bramming-Ribe er der etableret signalblok. Århus sikringsanlæg er i den afsluttende fase og konverteret til det oprindelige SR75 fra at være baseret på reduceret ydre signal (RYS). Derudover er der igangsat og afsluttet en mængde små opgaver af regularitetsforbedrende art. Dette er lige fra systematiske udskiftninger af gamle relæer, til renovering af relægrupper. Der er gennemført en lang række fornyelser på fjernstyringsområdet: Alle betjeningsplads datamater, CTC datamater, infoplads datamater, betjeningspladser, skærme, printere mm er udskiftet til nyeste PC teknologi. I korte træk er der etableret en redundant transmissionslinie fra hver regional fjernstyringscentral (RFC) til Driftscentral-Danmark (DCDK), der er etableret dobbelt datamater i RFCérne, så et nedbrud af en datamat, harddisk, strømforsyning eller ventilator ikke påvirker systemet og kan udskiftes uden 17

18 at genere driftssystemet. RFC Fredericia blev idriftsat i januar, DCDK i maj, RFC København i august og RFC Roskilde i september Siden udskiftningen af de gamle CTC datamater har det ikke været nødvendigt at overgive styringen en eneste gang til DCDK, som det var tilfældet mange gange før, med bekostelige udgifter til følge. Fjernstyring i Roskilde er udvidet til også at omfatte komplet betjeningsudstyr til fjernstyring af Køge St. Omdisponeringer: Det har været nødvendigt at tilføre ekstra midler navnlig til en række presserende sporombygningsprojekter, derfor er der flyttet midler primært fra sikrings- og fjernstyringsområdet. Der er ikke tale om, at behovet på sikrings- og fjernstyringsområdet er blevet mindre men det har været mest hensigtsmæssigt at udskyde fornyelsen af nogle af de store sikringsanlæg 3 til efter denne trafikaftale ligeledes er store dele af fjernstyringsstrategiens gennemførelse udskudt. Planlagte aktiviteter: Dele af fjernstyringsstrategien gennemføres herunder fjernstyring af Herning Skjern og Struer Thisted. Afsatte midler til renovering eller udskiftning af ældre sporskiftedrev udmøntes. Fornyelse af blokafsnit på strækningen Gentofte Lyngby udføres. Overkørselsprojekterne forsætter herunder på Grenå-banen, Skanderborg-Silkeborg og mellem Aalborg og Frederikshavn. TELE Anlægsmassen: Omfatter telefoni - og radioanlæg, informationssystemer herunder ure, visuelle trafikinformationssystemer og højttalere. Generel tilstand: Telefonanlægget er generelt i god stand og opfylder eksisterende behov. De nyere MD110 telefoncentraler undergår p.t. en softwaremæssig opdatering, således at de kan holdes i forsvarlig drift nogle år endnu. Tilstand og funktionalitet for de ældre telefoncentraler af typen OCS opretholdes, men med problemer p.g.a. manglende reservedele. Dette er kun muligt ved løbende at kanibaliseres eksisterende idriftværende OCS-anlæg. Radio-infrastrukturen er de allerfleste steder i god teknisk stand set i forhold til specifikationerne. Indførelsen af både hardware og software forbedringer samt udbygninger pågår. Det er indtil videre lykkedes at løse/undgå reservedels- og supportproblemer. Service radio S-tog vil dog ikke kunne opretholdes efter , idet IT- og Telestyrelsen har inddraget frekvenserne. DSB S-tog er underrettet og overvejer, om de vil købe en erstatningstjeneste hos Banestyrelsen, eller om de vil finde en anden leverandør. 3 Sikringsanlæg i Esbjerg og Hillerød 18

19 De nuværende analoge systemer må imidlertid betragtes som teknologisk forældede. De opfylder ikke operabilitetskravene og er på visse punkter ikke velegnede til et multioperatør scenario. De tekniske dele af de visuelle informationssystemer er generelt af rimelig kvalitet. Samtlige tekniske systemer opgraderes i øjeblikket. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af Herefter kan de enkelte målgruppers behov for trafikinformation tilgodeses. Kvaliteten af monitorer mm. er ligeledes rimelig. Den løbende udskiftning/opgradering af visningsmedier fortsætter. Højttalerkvaliteten på de enkelte stationer er meget svingende. Med henblik på at opnå ensartet og tilfredsstillende højttalerkvalitet gennemgås i øjeblikket højttalere og højttalersystemer på samtlige stationer. Urene er også af svingende kvalitet. Opgraderingen af ursignaler fra puls-signal til data-signal er i gang. Herved opnås en mere stabil tidsvisning. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er gennemført: Softwareopdatering af MD110 telefoncentraler og opgradering af informationssystemer på perroner og i afgangshaller. Omdisponeringer: Afsatte midler til radiostrategi er reduceret væsentligt, til gengæld disponeres der til projekter som: Tilpasning og fornyelse af transmissionsnet, oprettelse af LOG for sikkerhedsmæssige radio- og telefonsamtaler, fjernovervågning af teleanlæg og ældre fjernstyringskommunikation omlægges til nyere transmissionsnet. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af de passagervendte informationssystemer fortsætter, i form af nye informationsmonitorer og -displays, togviserskilte, ure og højttaleranlæg. Ligeledes videreføres den etapevise fornyelse af strækningsradioanlæg på såvel fjernbaner som S-banen. Derudover gennemføres nævnte projekter under omdisponering : Tilpasning og fornyelse af transmissionsnet, oprettelse af LOG for sikkerhedsmæssige radio- og telefonsamtaler, fjernovervågning af teleanlæg og ældre fjernstyringskommunikation omlægges til nyere transmissionsnet. BYGNINGER Anlægsmassen: Banestyrelsen forvalter ca etage kvm. fordelt på ca bygninger bl.a. kommandoposter, kontorer, tele- og sikringshytter, omformerstationer, værksteder, lager, mødesteder, cykelskure, redskabsskure, toiletter mm. Generel tilstand: Der er gennemført en del renoveringer og den gennemsnitlige tilstandskarakter er forbedret en anelse. Bygningerne er overordnet set dog stadig i generelt dårlig stand. Store dele af bygningsmassen forestår udbedringer som ligger ud over den normale vedligeholdelse. 19

20 Tilstandsskalaen har 5 trin, hvor 1 er karakteren for en udtjent bygning før nedrivning og 5 er for en helt ny eller totalrenoveret bygning. Ultimo 2002 er den gennemsnitlige tilstandskarakter for de besigtigede bygning ca. 2,5. Generelt ligger kommandobygningernes tilstand lidt over dette gennemsnit, mens øvrige bygninger er i en dårligere stand. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Ca. 110 bygninger primært relæhytter har ved årsskiftet fået fornyet klimaskallen dvs. tag og facade beklædning er udskiftet eller tilføjet. Omdisponeringer: De tilførte midler er reduceret med ca. 5 mio. kr. til 35 mio. kr. indenfor trafikaftaleperioden. Omdisponeringen er primært reguleret på kommandoposterne. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af forskellige tekniske bygninger eller bygningsdele bl.a. klimaskallen. AREALER Anlægsmassen: I alt forvalter Banestyrelsen ca ha, der karakteriseres som arealer: Med og uden spor, med og uden bevoksning, perroner, adgangsveje, afvandingsanlæg mv. Generel tilstand: Spor og fritrumsprofil er holdt fri for vegetation og bevoksning. Ca. 20 % af strækningerne er udvidet til et bredere og højere kørevejsprofil, der friholder omgivende infrastruktur og giver bedre oversigtsforhold. Ca. 20 % af grøfter er gennemgravet, øvrige afvandingsanlæg er fortsat i meget ringe stand og må fejlrettes akut. Stikprøver af kloakker antyder en meget ringe tilstand. Ligeledes er hegnenes tilstand meget ringe. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: De gennemførte aktiviteter har primært været det løbende vedligehold såsom: Beskæring af profiler og ukrudtbekæmpelse i spor. Derudover er afvandingen forbedret da enkelte grøfter er opgravet. Udskiftning af perronforkanter samt renovering af hullede og ujævne perroner på S- banen. Omdisponeringer: Der afsat ca. 41 mio. kr. til stationsafvanding dræn og kloaker mv, puljen er reduceret, for at tilgodese mere presserende projekter primært indenfor sporområdet. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af stationsafvanding, dræn, kloaker, perron og adgangsveje. 20

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Fornyelsesplan 2011-2013

Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Journalnummer 11-02605 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 0000 Fornyelsesplan

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Fornyelsesplan 2009-2011

Fornyelsesplan 2009-2011 Fornyelsesplan 2009-2011 Fornyelsesplan Journalnummer 016-0014 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 16 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon: 8234

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet

1. september 2006. Beslutningsgrundlag for sporområdet 1. september 2006 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014 Banedanmark Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere