Plan for jernbanenettet Status 3, december Plan for jernbanenettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for jernbanenettet 2000 2004. Status 3, december 2002. Plan for jernbanenettet 2000 2004"

Transkript

1 Plan for jernbanenettet Status 3, december 2002 Plan for jernbanenettet Status 3, december 2002

2 Med den politiske 5-års aftale for jernbanen og Banestyrelsens aktiviteter blev der fra år 2000 skabt mulighed for at tage fat på en genopretning af det jernbanenet, som gennem de foregående årtier ikke i tilstrækkelig grad har været fornyet i takt med den uundgåelige nedslidning pga brug, vejr og tidens tand i almindelighed. De ekstra bevillinger til fornyelse blev givet med den tilgang, at det var en slags 1.halveg i et forløb, som over en årrække vil bringe jernbanenettet op på et tilfredsstillende niveau. Banestyrelsen startede med i år 2000 at opstille en plan for fornyelses- og vedligeholdelsesindsatsen i perioden , som angiver prioritering og tidsplan for hvilke arbejder, der sættes i gang i fornyelsesprojektet. Planen blev lavet med den intention, at der jævnligt vil blive gjort status, herunder redegjort for hvor der er behov for at revidere i forhold til den oprindelige plan. Det handler både om, at nogle projekter indprioriteres på bekostning af andre projekter, og også om at flytte om på terminerne for nogle af projekterne indbyrdes. Denne rapport er den 3. reviderede status af den plan, der blev opstillet medio December 2002, Jens Andersen Banestyrelsens direktør 2

3 Indledning 4 Økonomi 7 Aktivitetsbudget status 3 7 Aktivitetsbudget status 3 8 Ind- og ud- prioriteringer 9 Anlægsmasse, Tilstand, Gennemførte / Planlagte Aktiviteter 10 Spor 10 Broer 12 Kørestrøm 14 Stærkstrøm 15 Sikring og fjernstyring 16 Tele 18 Bygninger 19 Arealer 20 Bilag 1 Inddeling af anlægselementer 21 Bilag 2 Afsluttede projekter 22 Bilag 3 Igangværende og kommende projekter 23 Bilag 4 Nye og flyttede projekter i fht. status

4 INDLEDNING Plan for Jernbanenettet er baseret på trafikaftalen fra november 1999, som i særlig grad er koncentreret om at genoprette det slidte jernbanenet. Planens målsætning er primært, at vi ved udgangen af planperioden er godt på vej mod et velfungerende og moderniseret jernbanenet i Danmark. Planen har ikke været tænkt som en statisk plan, men at der kan ind- og udprioriteres aktiviteter i takt med ændrede behov. Banestyrelsen har udarbejdet 3 statusnotater til Trafikministeriet, Status 1 af marts 2001, Status 2 af marts 2002 og denne Status 3 af december 2002, der redegør for nødvendige ændringer i forhold til den oprindelige plan. Banestyrelsen beskrev i Plan for Jernbanenettet de fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter, der var planlagt for perioden , og de økonomiske rammer, der var afsat til formålet. Denne Status 3 præsenterer et billede for, hvor langt vi er nået med at gennemføre aktiviteterne. Derudover er der også lagt fokus på udviklingen af banenettes tilstand - både det generelle billede og for de enkelte anlægselementer var et år, hvor fornyelsen af jernbanenettet i praksis var sat i stå. I år 2000 blev arbejdet igen sat i gang på et niveau svarende til årene Dette bevirkede at mængden af projekter blev 3 doblet med meget kort varsel. Igen i år 2001 er aktiviteterne steget markant. Regnskabet for 2002 er endnu ikke opgjort, men der er arbejdet intens på en fortsat aktivitetsstigning Fornyelse Vedligeholdelse Figur 1 Aktivitetsniveau, mio. kr. i årets priser 4

5 Samtidig med at Banestyrelsen har fået et bevillingsløft, er der også stillet et effektiviseringskrav i nogen omfang har det derfor været nødvendigt at være tilbageholdende med at igangsætte aktiviteter, indtil arbejdsgange, planlægning, udbudsprocesser mm. lever op til effektiviseringskravene. Aktivitetsløftet har haft en positiv effekt på jernbaneproduktet. Efterfølgende er vist nogle af de kvalitetsindikatorer, som Banestyrelsen løbende måler på: Hastighedsnedsættelser: Figuren illustrerer fejl på banenettet og andel af spor med hastighedsnedsættelser, heraf ses udviklingen de seneste år samt effekten af øget fornyelse og vedligehold ,8% 3% % ,7% 1,6% ,4% 0,5% Andel af spor med hastighedsnedsættelse [%] Antal fejl på infrastrukturen 1% % Figur 2 Antal hastighedsnedsættelser og fejl på infrastrukturen Som tommelfingerregel repræsenterer hastighedsnedsættelserne jernbanenettets ydeevne (køreplanen), mens antal fejl repræsenterer pålideligheden af jernbanenettet (regulariteten). Antallet af dage med hastighedsnedsættelser er faldet som følge af en skærpet indsats. Efter en periode hvor fejlniveauet på banenettet har været stigende er kurven nu knækket og stabiliseret sig. 5

6 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% DSB S-tog A/S DSB passagertog Railion Denmark A/S Figur 3 Kanalregularitet fordelt på kunder Regulariteten har udviklet sig positivt, trods øget trafik har det været muligt at hæve kanalregulariteten jf. figur Mio. tog km I alt Hovedbane Regionalbane Lokalbane Figur 4 Producerede togkilometer fordelt på baneklasse Trafikudviklingen har som nævnt været tiltagende, og trenden vil være fortsatte stigninger i takt med at operatørerne indfører nyt togmateriel, DSB s Gode Tog til Alle- køreplan, afslutning af Ringbaneprojektet samt nærbanerne ved Århus og Aalborg. 6

7 ØKONOMI DET OPRINDELIGE AKTIVITETSBUDGET Fornyelse (Udgangspunkt) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer Andet I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. AKTIVITETSBUDGET I STATUS 2 Fornyelse (Status 2) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. AKTIVITETSBUDGET STATUS 3 Fornyelse (Status 3) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer Kastrup/Øresund/STB I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. 7

8 AKTIVITETSBUDGET STATUS 3 Vedligeholdelse (status 3) I alt Spor Broer Kørestrøm Stærkstrøm Sikring og fjernstyring Tele Bygninger Arealer incl ovk/vej/plads Kasterup/Øresund/STB I alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt regnskab 2001 regnsskab 2002 budget 2003 budget 2004 budget I ALT Effektivisering (fornyelse) Effektivisering (Vedligehold) Effektivisering I alt Mio. kr. excl. moms årets priser. Budget i prisniveau Tal er afrundet. 8

9 IND- OG UD- PRIORITERINGER I tabellen nedenfor er vist de væsentligste ændringer i forhold til Plan for Jernbanenettet, Status 2, marts I bilag 4 findes den samlede oversigt. Fagområde Indprioritering af nye aktiviteter Ændring af igangværende aktiviteter Spor Vestfyn (excl. ballast) 6 underbundsprojekter Stenstrup-Ringe Forlev underbundsprojekt Overførte opgaver Sporfornyelse Fa nr1 Udprioritering/ udskydelse af aktiviteter Århus-Grenå København-Høje Taastrup Reduktion af puljer Ballastpulje Spor/sporskiftepulje Samlet udvidelse I ALT +98 Broer I ALT 0 Kørestrøm Holte-Hillerød, Køreledning Valby Køreledningsrammer Hellerup-Klam. (ks014) Køretråd s-bane (ks023) I ALT +23 Stærkstrøm Kabelrende Holte-Hil Div. rammer I ALT +16 Fjernstyring I ALT Struer-Thisted, Herning-Skj Fjernstyringsstrategi Sikring Overkørsler mm. Odense-Svendborg Hillerød Esbjerg Kabelanlæg mv -158 I ALT Tele 3 nye projekter puljer I ALT +6 Bygninger Kommandoposter I ALT -5 Arealer Afvanding -16 Andet I ALT Ydre signaler Øresund er overført fra sikringsområdet +36 TOTALT 0 9

10 ANLÆGSMASSE, TILSTAND, GENNEMFØRTE / PLANLAGTE AKTIVITETER For hvert anlægselement er der her en summarisk beskrivelse af anlægsmassens omfang, tilstanden, hvilke aktiviteter der er afsluttet i 2002, og hvilke aktiviteter vi har planlagt at gennemføre i den sidste periode af denne trafikaftale. Der er i forbindelse med arbejdet i år og denne status sket justeringer i prioriteringerne. Justeringerne er sket ud fra en hensigt om at optimere sikkerhed, anlæggets tilstand og regularitet. I bilag 2-4 er der en mere detaljeret beskrivelse af alle aktiviteter, der er gennemført, planlagt, prioriteret ind siden Status 2 og hvilke aktiviteter der er udskudt for at tilgodese ændringer i planen. SPOR Anlægsmassen: Spor omfatter skinner, sveller, befæstelse, skærve-/grus-ballast og banedæmning, i alt 3265 km spor fordelt på 2312 km bane 1. Hovedbane Regionalbane Lokalbane Godsbane S-bane Restbane Banelængde [km] Sporlængde [km] Generel tilstand: Efterfølgende figur illustrerer udviklingen i antallet af hastighedsnedsættelser. Det er lykkedes at knække kurven, og omfanget af hastighedsnedsættelser er nu på niveau med udgangspunktet i ,0% 2,8% 2,0% 1,7% 1,6% 1,0% 0,4% 0,5% 0,0% Figur 5 Andel af spor med nedsat hastighed, grundet tilstand 1 Forklaring til spor- og bane-længde : En dobbletsporet bane har sporlængde 2 gange banelængden. 10

11 En målrettet indsats har i høj grad været med til at knække kurven, og der vil i den kommende tid være en faldende tendens. Imidlertid må dette sammenholdes med den pukkel af spor, som er mere end 30 år, jf. efterfølgende figur km Alder Figur 6 Aldersfordeling af spor, opgjort ultimo 2002 Banestyrelsen gennemfører i øjeblikket med hjælp fra ekstern rådgiver en analyse af sporområdet. Resultatet af denne undersøgelse foreligger i primo 2003 og vil indeholde en detaljeret beskrivelse af sporenes tilstand. Efterfølgende beskrivelse er derfor vores egen nuværende vurdering som revideres, når sporanalysen er færdig: Hovedparten af sporene opfylder gældende regler for sporbeliggenhed og sporvidde, der er dog en del som ikke matcher de normsatte krav. (Derfor er der iværksat en handlingsplan) Betonsvellerne er gennemsnitlig i nogenlunde stand, men der er blandt to-bloksveller en tendens til svære rustangreb på afstandsjernet de fleste træsveller er meget gamle og har revnedannelser. Ballasttykkelsen er i et stort omfang for lille, mens ballastskulderbredde i nogle tilfælde er for smalle. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Sporombygningen omfatter i 2002 samlet ca. 75 km. Fornyelsen har primært været ældre spor på jyske strækninger bl.a. 39 km på den vestjyske længdebane, 22 km mellem Langå og Struer og 5 km mellem Fredericia og Esbjerg. Derudover er der sporombygget 8 km på S-banen og foretaget nogle spredte fornyelser af underbund og sporskifter. 11

12 Omdisponeringer: Siden Status 2 i marts-02 er der overført ekstra ca. 100 mio. kr. til sporombygning fra fagområdet sikring & fjernstyring derudover er der også udskudt en række ballastrensningsprojekter for at tilgodese et behov for her og nu sporombygninger. På Vestfyn har pludselige revnedannelser i skinnerne genereret et akut behov for fornyelse jf. særskilte notater herom. Fornyelsen af dele af Svendborgbanen med mulighed for 120 km/t er ligeledes indprioriteret og øget aktivitet på Fredericia rangerbanegård har fordret en uforudset sporrenovering. Planlagte aktiviteter: I den resterende del af rammeperioden er der planlagt følgende større ombygninger af spor: 46 km sporombygning på Vestfyn 12,5 km mellem Stenstrup og Ringe 7 km mellem Lunderskov og Esbjerg 5 km mellem Hellerup og Hillerød På stationerne Odense, Holmstrup, Tommerup, Ejby, Middelfart m.fl. Udveksling af 10 sporskifter BROER Anlægsmassen: Banestyrelsen er forvalter af ca mindre broer samt 8 store broer / tunneller. Generel tilstand: Banestyrelsen tilstandsvurderer løbende alle broer og tunneler, beskrevet så der gives en karakter (point). Karaktererne registreres i et IT baseret vedligeholdelsessystem. Efterfølgende figur viser broernes tilstandskarakter. Jo lavere karakter, des bedre. Målet for trafikaftaleperioden er en gennemsnitlig tilstand på 1,2-1,5 svarende til karakteristika ingen bæreevneproblemer. Gennem en forstærket indsat er tilstandskarakteren faldet lidt i dvs. generelt forbedret. Tilstandskarakter 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,70 1,70 1,66 1, Gennemsnitskarakterer Mål for perioden: 1,2-1, Figur 7 Gennemsnitskarakter for broer 12

13 Når Banestyrelsen fornyer en bro eller dele af en bro, opgraderes disse til dagens standard, men i det daglige vedligeholdelsesarbejde er tilstandskarakteren et udtryk for en bros tilstand i forhold til den gang, den blev bygget. At et rækværk for en vejbro er fejlfrit indikerer ikke, at nutidige krav til autoværn er opfyldt. Ligeså om tunneler er for små og vejbroer for svage til at kunne bære eller give passage for store tunge landbrugsmaskiner og lastbiler. De mindre broers levetid er år, hvis de hovedistandsættes 2 3 gange i deres levetid. Den gennemsnitlige periode mellem hovedistandsættelserne bliver heraf ca. 35 år. Gennemsnitsalderen for Banestyrelsens broer er pt. 61,4 år og en stor masse af de mindre broer nærmer sig deres sidste hovedistandsættelse. Efterfølgende figur viser aldersfordelingen. På baggrund af denne aldersfordeling forventes det, at der skal en stor indsats til for at holde tilstandskarakteren på et acceptabelt niveau i de næste 10 år år år år år år år år år år år år år Antal år år år år Figur 8 Aldersfordeling af broer og bygværker (8 største broer udtaget) De 8 store broers 2 tilstand vurderes særskilt, idet de har langt større samfundsmæssig betydning, og de økonomiske konsekvenser er langt større, hvis der er et efterslæb på vedligeholdelsen. Det vurderes at de endnu har en funktionsdygtig levetid på mindst 30 år, med undtagelse af Storstrømsbroen, hvor vejbanedelen formodentlig skal fornyes indenfor 10 år. Derudover er der fundet alkalikiesel-reaktion på Lillebæltsbroens Pille 1, som kan medføre betydelige udgifter til forstærkning. 2 Lillebælt-, Storstrøm-, Masnedsund-, Limfjord -, Oddesund-, Frederik d. IX sbro, den sporbærende del af Vestbroen over Storebælt + Storebælts-tunnelerne og den sporbærende del af Øresund + jernbane-tunnelafsnittet. 13

14 Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er færdigbygget en del broer indenfor det sidste år, samtidig er nedrevet nogle ældre broer som ikke længere var i brug dette har tilsammen haft en positiv indvirkning på gennemsnitsalderen, som er faldet væsentligt. Derudover er der primært udført mindre reparationer, som samlet set har forbedret tilstanden. Omdisponeringer: På broområdet er de samlede bevilligede fornyelsesmidler stort set uændrede siden forrige status. Nogle af midlerne fra bropuljerne er udmøntede, men der er ikke foretaget egentlige omdisponeringer. Planlagte aktiviteter: I den sidste del af trafikaftalen udmøntes flere puljer til renovering af broer herunder specifikke broprojekter f.eks. ved Tagensvej, Jyllingevej, Ringsted å, Suså, Vejle å, Hastrup plantage og gangtunnel ved Hovedgård. KØRESTRØM Anlægsmassen: Der er samlet ca. 900 km fjernbanespor, som er elektrificeret, og desuden hele S-banen på i alt 420 km spor inkl. depotspor. Fjernbanens kørestrømsanlæg er i god stand og forholdsvis nyt (13-18 år) S-banen består af 8 strækninger, hvoraf den ældste tredjedel af kørestrømsanlæggene er udtjent. En forøget indsats har elimineret tidligere års hastighedsnedsættelser som var begrundet i tilstanden, visse delstrækninger er dog stadig underlagt skærpet observation, indtil en fornyelse gennemføres. Der er planlagt fornyelse af disse udtjente anlæg, dog med undtagelse af en enkelt strækning (Farumbanen), hvor der i denne trafikaftale ikke har været plads i budgettet til en egentlig modernisering eller udskiftning af køreledning. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Strækningen mellem Hellerup og C.F. Richs Vej er ombygget den ny strækning frem til Ny Ellebjerg station på Køge Bugtbanen bygges i forbindelse med Ringbaneprojektet. Ombygning af kørestrømsanlægget mellem Holte og Hillerød er i gang ca. 50 % færdigt ved årsskiftet, arbejdet på Hillerød og Holte station er afsluttet. Omdisponeringer: På køreledningsprojekterne Holte-Hillerød og Hellerup-Klampenborg er der en aktivitetsudvidelse på 23 mio. kr. Udvidelsen dækker bl.a. ændrede krav til udførelsen. 14

15 Planlagte aktiviteter: Ombygningen af kørestrømsanlægget mellem Valby - København H og Hellerup - Klampenborg, og færdiggørelse af anlægget mellem Holte og Hillerød. På strækningen mellem Valby og Glostrup påbegyndes ligeledes en fornyelse af kørestrømsanlægget. STÆRKSTRØM Anlægsmassen: Stærkstrøm omfatter sporskiftevarme, hoved- og undertavler, belysningsanlæg, nødstrømsanlæg, togforvarmeanlæg, målere, elevatorer (teknik), diverse tekniske anlæg. Generel tilstand: Tilstanden for perronbelysningsanlæg er meget varierende, med restlevetider fra 0 år til 40 år. Banestyrelsen har godt 200 perronbelysningsanlæg, hvoraf de ældste er ca. 50 år gamle. Der er i øjeblikket registreret ca. 50 anlæg som er fornyelsesmodne. Gennemgangen af anlæggene fortsætter trafikaftalen ud, og antallet må forventes at stige. Tilstanden af Banestyrelsens el-tavler er også meget blandet. De ældste tavler er over 50 år gamle. Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til disse anlæg på fornuftige vilkår. Selv små fejl kan derfor sætte disse gamle tavleanlæg ud af drift. Det kan derfor være nødvendigt at forny tavlerne før der opstår fejl. Af Banestyrelsens samlede mængde på ca tavler har vi i øjeblikket registreret 40 tavleanlæg, som er fornyelsesmodne. I samarbejde med DSB foregår der i øjeblikket en bodeling af tavleanlæggende. Når bodeling og tilstandsregistrering er tilendebragt i 2004 vil dette antal formodentlig blive større. Ved trafikaftalens udløb vil mange af de ældste sporskiftevarmeanlæg være udskiftet. Banestyrelsen har imidlertid et stort antal anlæg med gasopvarmning, dels med flaskegasanlæg og dels med tankanlæg. Disse anlægs funktionalitet, vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug svarer ikke til dagens krav, og en udskiftning bør derfor fortsættes i en kommende trafikaftale. De eksisterende nødstrømsanlæg er i god stand. Nogle steder er det imidlertid nødvendigt at udskifte gamle batterianlæg med mere driftssikre anlæg. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er skiftet el-undertavler i Ålborg, disse var nedslidte og sikkerhedskritiske. Ældre flaskegasanlæg i Padborg er fornyet med nye elektriske sporskiftevarmeanlæg. 2 volt sporskiftevarmeanlæg i Lundbye, Glumsø, Kalundborg og Slagelse er ligeledes udskiftet til nye 48 volt anlæg. Opgradering af togforvarmeanlæggenes sikkerhedssystem. Etablering af 3 nye nødstrømsanlæg på Kystbanen. De ældre diselgeneratoranlæg var ikke pålidelige, og der kunne ikke længere skaffes reservedele. I stedet er opført nye miljøvenlige batterianlæg (UPS-anlæg). 15

16 Omdisponeringer: Fornyelse af kabelrende Holte Hillerød indprioriteres. Pulje for fornyelse af hoved- og undertavler reduceres med 3 mio. kr. Planlagte aktiviteter: Afsat pulje til fortsat udskiftning af sporskiftevarme udmøntes, og der gennemføres en række perronbelysningsprojekter og nødstømsforsyningsprojekter. SIKRING OG FJERNSTYRING Anlægsmassen: Fjernstyring og sikring omfatter fjernstyringsanlæg, driftscentraler, betjeningspladser, stations- og strækningssikringsanlæg (linjeblok), signaler, ATC, HKT, overkørselsanlæg, nærføring, kabelanlæg, sporskiftedrev og -motorer, varslingsanlæg mv. Generel tilstand: Sikringsområdet anlægsmasse er generelt meget gammel, og med stor teknologisk og aldersspredning. Der er i 2002 sat en del partiel udskiftning i gang på sikringsområdet. Det har haft en positiv indvirkning på regulariteten jf. nedenstående figur der illustrerer udviklingen i antallet af fejl. Primo 2001 var et estimerede antal fejl for , mens det reelle opgjorte blev reduceret til Specifikt på fjernbanens fjernstyring er der fortaget fornyelser til tidssvarende teknologi med en større pålidelighed. Systemet er pc-baseret og redundant dvs. at ved vedligeholdelse eller fejl på transmissionen kan det stadig betjenes centralt, hvilket er regularitetsforbedrende og mandskabsbesparende Figur 9 Antal fejregistreringer inden for sikringsområdet 16

17 Den gennemsnitlige alder for sikringsanlæggene er stadig stigende og langt større end, hvad der er forsvarligt set ud fra et ønske om at opretholde en høj regularitet og hensigtsmæssig vedligeholdelse. Den største udfordring ved at holde liv i disse aldrende anlæg er fortsat at skaffe reservedele, samt fastholde knowhow internt og hos underleverandører. Knowhow forsvinder i takt med, at der kommer nye produkter på markedet og ældre medarbejdere pensioneres. Sikringsanlæggenes gennemsnitsalder er i dag ca. 29 år for stationsanlæg og 24 år for strækningsanlæg. Det skal ses i lyset af, at de elektroniske sikringsanlæg normalt kun kan supporteres med reservedele i år, herefter er kun ophugning af andre anlæg en mulighed. Aldersfordelingen af sikringsanlæg ses af nedenstående figur: 30 Antal anlæg år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år Figur 10 Aldersfordeling af sikringsanlæg Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er gjort et større arbejde for at komme de mange ATC fejl til livs. Problemet er i vid udstrækning et ældningsproblem, da baliserne bliver utætte og der trænger vand ind med fejl til følge. Vellykkede forsøg er fortaget, som efterfølgende er sat igang i hele "ATC" området. Kabelanlægget i Taulov er udskiftet, idet det var anledning til mange fejl. Kabelanlægget er delvis udskiftet i Kolding. Sportavle i Odense og Aalborg er udskiftet, de var ligeledes behæftet med mange fejl. De tre ældste overkørselsanlæg på Grenåbanen (ovk 226a, 225, 163) er udskiftet til nye fuldelektroniske anlæg, deriblandt det anlæg (ovk 163) der i sidste og forrige år gav megen presseomtale; de resterende 5 overkørselsanlæg udskiftes i På strækningen Bramming-Ribe er der etableret signalblok. Århus sikringsanlæg er i den afsluttende fase og konverteret til det oprindelige SR75 fra at være baseret på reduceret ydre signal (RYS). Derudover er der igangsat og afsluttet en mængde små opgaver af regularitetsforbedrende art. Dette er lige fra systematiske udskiftninger af gamle relæer, til renovering af relægrupper. Der er gennemført en lang række fornyelser på fjernstyringsområdet: Alle betjeningsplads datamater, CTC datamater, infoplads datamater, betjeningspladser, skærme, printere mm er udskiftet til nyeste PC teknologi. I korte træk er der etableret en redundant transmissionslinie fra hver regional fjernstyringscentral (RFC) til Driftscentral-Danmark (DCDK), der er etableret dobbelt datamater i RFCérne, så et nedbrud af en datamat, harddisk, strømforsyning eller ventilator ikke påvirker systemet og kan udskiftes uden 17

18 at genere driftssystemet. RFC Fredericia blev idriftsat i januar, DCDK i maj, RFC København i august og RFC Roskilde i september Siden udskiftningen af de gamle CTC datamater har det ikke været nødvendigt at overgive styringen en eneste gang til DCDK, som det var tilfældet mange gange før, med bekostelige udgifter til følge. Fjernstyring i Roskilde er udvidet til også at omfatte komplet betjeningsudstyr til fjernstyring af Køge St. Omdisponeringer: Det har været nødvendigt at tilføre ekstra midler navnlig til en række presserende sporombygningsprojekter, derfor er der flyttet midler primært fra sikrings- og fjernstyringsområdet. Der er ikke tale om, at behovet på sikrings- og fjernstyringsområdet er blevet mindre men det har været mest hensigtsmæssigt at udskyde fornyelsen af nogle af de store sikringsanlæg 3 til efter denne trafikaftale ligeledes er store dele af fjernstyringsstrategiens gennemførelse udskudt. Planlagte aktiviteter: Dele af fjernstyringsstrategien gennemføres herunder fjernstyring af Herning Skjern og Struer Thisted. Afsatte midler til renovering eller udskiftning af ældre sporskiftedrev udmøntes. Fornyelse af blokafsnit på strækningen Gentofte Lyngby udføres. Overkørselsprojekterne forsætter herunder på Grenå-banen, Skanderborg-Silkeborg og mellem Aalborg og Frederikshavn. TELE Anlægsmassen: Omfatter telefoni - og radioanlæg, informationssystemer herunder ure, visuelle trafikinformationssystemer og højttalere. Generel tilstand: Telefonanlægget er generelt i god stand og opfylder eksisterende behov. De nyere MD110 telefoncentraler undergår p.t. en softwaremæssig opdatering, således at de kan holdes i forsvarlig drift nogle år endnu. Tilstand og funktionalitet for de ældre telefoncentraler af typen OCS opretholdes, men med problemer p.g.a. manglende reservedele. Dette er kun muligt ved løbende at kanibaliseres eksisterende idriftværende OCS-anlæg. Radio-infrastrukturen er de allerfleste steder i god teknisk stand set i forhold til specifikationerne. Indførelsen af både hardware og software forbedringer samt udbygninger pågår. Det er indtil videre lykkedes at løse/undgå reservedels- og supportproblemer. Service radio S-tog vil dog ikke kunne opretholdes efter , idet IT- og Telestyrelsen har inddraget frekvenserne. DSB S-tog er underrettet og overvejer, om de vil købe en erstatningstjeneste hos Banestyrelsen, eller om de vil finde en anden leverandør. 3 Sikringsanlæg i Esbjerg og Hillerød 18

19 De nuværende analoge systemer må imidlertid betragtes som teknologisk forældede. De opfylder ikke operabilitetskravene og er på visse punkter ikke velegnede til et multioperatør scenario. De tekniske dele af de visuelle informationssystemer er generelt af rimelig kvalitet. Samtlige tekniske systemer opgraderes i øjeblikket. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af Herefter kan de enkelte målgruppers behov for trafikinformation tilgodeses. Kvaliteten af monitorer mm. er ligeledes rimelig. Den løbende udskiftning/opgradering af visningsmedier fortsætter. Højttalerkvaliteten på de enkelte stationer er meget svingende. Med henblik på at opnå ensartet og tilfredsstillende højttalerkvalitet gennemgås i øjeblikket højttalere og højttalersystemer på samtlige stationer. Urene er også af svingende kvalitet. Opgraderingen af ursignaler fra puls-signal til data-signal er i gang. Herved opnås en mere stabil tidsvisning. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Der er gennemført: Softwareopdatering af MD110 telefoncentraler og opgradering af informationssystemer på perroner og i afgangshaller. Omdisponeringer: Afsatte midler til radiostrategi er reduceret væsentligt, til gengæld disponeres der til projekter som: Tilpasning og fornyelse af transmissionsnet, oprettelse af LOG for sikkerhedsmæssige radio- og telefonsamtaler, fjernovervågning af teleanlæg og ældre fjernstyringskommunikation omlægges til nyere transmissionsnet. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af de passagervendte informationssystemer fortsætter, i form af nye informationsmonitorer og -displays, togviserskilte, ure og højttaleranlæg. Ligeledes videreføres den etapevise fornyelse af strækningsradioanlæg på såvel fjernbaner som S-banen. Derudover gennemføres nævnte projekter under omdisponering : Tilpasning og fornyelse af transmissionsnet, oprettelse af LOG for sikkerhedsmæssige radio- og telefonsamtaler, fjernovervågning af teleanlæg og ældre fjernstyringskommunikation omlægges til nyere transmissionsnet. BYGNINGER Anlægsmassen: Banestyrelsen forvalter ca etage kvm. fordelt på ca bygninger bl.a. kommandoposter, kontorer, tele- og sikringshytter, omformerstationer, værksteder, lager, mødesteder, cykelskure, redskabsskure, toiletter mm. Generel tilstand: Der er gennemført en del renoveringer og den gennemsnitlige tilstandskarakter er forbedret en anelse. Bygningerne er overordnet set dog stadig i generelt dårlig stand. Store dele af bygningsmassen forestår udbedringer som ligger ud over den normale vedligeholdelse. 19

20 Tilstandsskalaen har 5 trin, hvor 1 er karakteren for en udtjent bygning før nedrivning og 5 er for en helt ny eller totalrenoveret bygning. Ultimo 2002 er den gennemsnitlige tilstandskarakter for de besigtigede bygning ca. 2,5. Generelt ligger kommandobygningernes tilstand lidt over dette gennemsnit, mens øvrige bygninger er i en dårligere stand. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: Ca. 110 bygninger primært relæhytter har ved årsskiftet fået fornyet klimaskallen dvs. tag og facade beklædning er udskiftet eller tilføjet. Omdisponeringer: De tilførte midler er reduceret med ca. 5 mio. kr. til 35 mio. kr. indenfor trafikaftaleperioden. Omdisponeringen er primært reguleret på kommandoposterne. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af forskellige tekniske bygninger eller bygningsdele bl.a. klimaskallen. AREALER Anlægsmassen: I alt forvalter Banestyrelsen ca ha, der karakteriseres som arealer: Med og uden spor, med og uden bevoksning, perroner, adgangsveje, afvandingsanlæg mv. Generel tilstand: Spor og fritrumsprofil er holdt fri for vegetation og bevoksning. Ca. 20 % af strækningerne er udvidet til et bredere og højere kørevejsprofil, der friholder omgivende infrastruktur og giver bedre oversigtsforhold. Ca. 20 % af grøfter er gennemgravet, øvrige afvandingsanlæg er fortsat i meget ringe stand og må fejlrettes akut. Stikprøver af kloakker antyder en meget ringe tilstand. Ligeledes er hegnenes tilstand meget ringe. Gennemførte hovedaktiviteter i 2002: De gennemførte aktiviteter har primært været det løbende vedligehold såsom: Beskæring af profiler og ukrudtbekæmpelse i spor. Derudover er afvandingen forbedret da enkelte grøfter er opgravet. Udskiftning af perronforkanter samt renovering af hullede og ujævne perroner på S- banen. Omdisponeringer: Der afsat ca. 41 mio. kr. til stationsafvanding dræn og kloaker mv, puljen er reduceret, for at tilgodese mere presserende projekter primært indenfor sporområdet. Planlagte aktiviteter: Fornyelse af stationsafvanding, dræn, kloaker, perron og adgangsveje. 20

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Journalnummer: 016 0012 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Fornyelsesplan 2010-2012

Fornyelsesplan 2010-2012 Fornyelsesplan 21-212 Fornyelsesplan Journalnummer 16-14 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 16 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 Fornyelsesplan

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Fornyelsesplan 2011-2013

Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Fornyelsesplan 2011-2013 Journalnummer 11-02605 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk Økonomisk Planlægning Telefon: 8234 0000 Fornyelsesplan

Læs mere

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11.

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11. TKØ K-11 Rettelse nr. 1 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11. Gyldig fra 12.12.2010 udsendes følgende nye rettelsesblade: 1-71 Gyldig fra 12.12.2010 Banedanmark

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelse 2018 - bilag 3.5A v5 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelsen 2018 - bilag 3.5A v7 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd ERTMS baserede signalsystemer på lille syd IDA Mechanical 2015, Haslev 05.11.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller 1 Indhold 1.Udrulning og rollen for lille syd 2.Overordnet system forståelse 3.Fjernstyring

Læs mere

Fornyelsesplan 2009-2011

Fornyelsesplan 2009-2011 Fornyelsesplan 2009-2011 Fornyelsesplan Journalnummer 016-0014 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 16 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Teknisk-Økonomisk Planlægning Telefon: 8234

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 15 Offentligt Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Præsentation for Transport- og Bygningsudvalget 11.10.2016 1 Tidslinie 2005

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Fornyelsesplan 2015-2017 Fornyelsesplan 2015-2017 Version 1.0 Fornyelsesgruppen, TØP Økonomi Telefon Teknisk Økonomisk 8234 0000 banedanmark.dk

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference 12.10.2010. TRettidighedsenhedenT Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Resume Analyse af Banestyrelsens sporanlæg

Resume Analyse af Banestyrelsens sporanlæg Resume Analyse af Banestyrelsens sporanlæg Atkins Rail, England BSL, Tyskland IBM, Danmark Banestyrelsen Marts 2003 BANESTYRELSEN Pakhusvej 10 Dato 24.03.03 2100 København Ø Notat Analyse af Banestyrelsens

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad TB-S Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 7 7 77 78 79 80 8 8 8 8 89 90 9 9 9 96 0 0 09 0 7 8 9 0 7 8 9 0 6 7 8 9 7 8 9 68 69 7 7 7 60 6 6 6 6 77 78 90 9

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg Ny anlægsbudgettering på banen 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg 1 Hvem er vi? Mads Brandt Analytiker, Teknisk Økonomisk Planlægning, Banedanmark Didde Mohr

Læs mere