Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025."

Transkript

1 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: marts 2015 Investeringsbehov lokalbaner Indledning. Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden Analyse. Danske Regioner, trafikselskaberne og lokalbaneselskaberne i Danmark gennemførte i foråret 2014 en overordnet analyse af investeringsbehovet på Danmarks lokalbaner i perioden , blandt andet med henblik på at indlede drøftelser med Staten herom, idet den nuværende aftale om særlige investeringstilskud udløber med udgangen af 2015, hvorefter investeringstilskuddet forventeligt vil overgå til en del af bloktilskuddet til regional udvikling. Analysen omhandler tre scenarier, nemlig: 1. Grundscenariet. Grundscenariet, eller minimumscenariet, er det absolutte minimumsinvesteringsniveau for at kunne opretholde drift på banerne i perioden i henhold til blandt andet de sikkerhedskrav, der er opstillet af myndighederne. Investeringerne tager udgangspunkt i levetidsforlængende investeringer, som kan opretholde banernes funktionalitet i en periode på 10 år. Mange af disse investeringer har nødvendigvis ikke langsigtet karakter, og vil derfor i mange tilfælde kræve yderligere investeringer ved periodens udløb, hvis banernes drift skal sikres herudover. 2. Fornyelsesscenariet. I dette scenarie sker reinvesteringer som egentlige fornyelser, får karakter af langsigtede investeringer og dermed længere levetid på op til 40 år. Endvidere indgår der investeringer i et helt nyt signalsystem, som bringer jernbanesikkerhedsniveauet på niveau med statens strækninger). Set i et 20-årigt perspektiv eller længere, vil mange investeringer i Trafikselskabet Movia Trafik og Plan, Movia 1/8

2 dette scenarie samlet set være mere økonomisk fordelagtige end investeringerne i grundscenariet man kan se dette scenarie som fokus på rettidig omhu, hvis det er relevant at have et længere perspektiv på banernes funktionalitet end 10 år. 3. Øget funktionalitet. Dette scenarie udviser investeringer, der ud over fornyelserne i scenarie 2, øger banernes funktionalitet med fokus på at opnå en forbedret betjening, såsom øget tilgængelighed til stationer og perroner, samt en tilpasning af banernes infrastruktur, så udviklingen følger den tilsvarende udvikling på statens jernbanenet, blandt andet med henblik på mulighed for øget samdrift (hastighed, materiel mv.). I nærværende notat beskrives nedenfor i overordnet form grundscenariets investeringsbehov på de enkelte lokalbanestrækninger i Region Sjælland. Herudover beskrives kort samlet for alle baner forskellene mellem grundscenariet og de øvrige to scenarier, ligesom der kort beskrives mulighederne i en elektrificering, og endelig nogle foreløbige betragtninger om reinvesteringsbehovet i togmateriel i perioden. Alle prisoverslag er beregnet på baggrund af oplysninger fra Regionstog i prisniveau december 2014 uden det af Staten benyttede risikotillæg Investeringsbehov i scenarie 1, grundscenariet. Analysen udviser et samlet investeringsbehov i dette scenarie på 408,89 mio. kroner i perioden , som fordeles således på de enkelte banestrækninger: LOLLANDSBANEN (Nykøbing F. Nakskov) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 2/8

3 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 3,18 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 13,95 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Nakskov og Maribo 4,8 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 15,6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 17,48 I ALT LOLLANDSBANEN ,57 ØSTBANEN (Køge Hårlev Faxe Ladeplads hhv. Rødvig) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 3/8

4 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 6,36 Spor og sporskifter: Skinnerne på Østbanen er af typen 37 kg/m., og kørslen med 100 km/t. gennemføres i dag på baggrund af en særlig tilladelse med begrænsninger, udstedt af Trafikstyrelsen. Der er derfor behov for løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 60,0 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Rødvig, Vallø og evt. Hårlev 7,2 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 15,6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 26,22 I ALT ØSTBANEN ,94 4/8

5 ODSHERREDSBANEN (Holbæk Nykøbing Sj.) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. Det må derfor påregnes, at flere af de eksisterende broer på Odsherredsbanen skal totaludskiftes i perioden, da restlevetiden på brodækket på flere stålbroer er ved at udløbe 20,0 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 7,42 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, særlig udskiftning af spor 2 på især Gislinge og Fårevejle stationer, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 25,0 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Fårevejle, Asnæs og Nykøbing Sj. 7,2 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 23,4 5/8

6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 32,05 I ALT ODSHERREDSBANEN ,17 TØLLØSEBANEN (Slagelse Høng Tølløse) Den i 2015 planlagte sporombygning på strækningen Høng Ruds Vedby er i dette notat forudsat gennemført som planlagt. Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 4,24 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 13,95 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Stenlille og Dianalund 4,8 6/8

7 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 23,4 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 26,22 I ALT TØLLØSEBANEN ,17 Investeringsbehov i scenarie 2, fornyelsesscenariet Analysen for dette scenarie udviser et samlet investeringsbehov i perioden på i alt 676,12 mio. kroner, eller 267,23 mio. kroner mere end scenarie 1. Meromkostningerne er primært fordelt på: a) Østbanen med 81,73 mio. kroner ved en total fornyelse af både skinner, sporskifter, sveller og underbygning i øvrigt. b) 119,5 mio. kroner, som omfatter et fuldt udbygget nyt signalsystem på niveau med Banedanmarks igangværende signalprojekt på Statens jernbanenet. c) 66 mio. kroner, som omfatter en løbende udskiftning af perroner på alle 52 stationer. Investeringsbehov i scenarie 3, øget funktionalitet Analysen for dette scenarie udviser et samlet investeringsbehov i perioden på i alt 756,32 mio. kroner, 80,2 mio. kroner mere end scenarie 2, eller 347,43 mio. kroner mere end scenarie 1. Meromkostningerne er primært fordelt på: a) 35,2 mio. kroner, som omfatter en totalsanering af samtlige grøfter, dræn og underføringer på alle strækninger. b) 45 mio. kroner som vedrører ombygning af samtlige perroner til 55 cm. Højde over skinneoverkant, hvilket øger tilgængeligheden ved en niveaufri adgang til/fra togene. 7/8

8 Eventuel elektrificering af Lollandsbanen og Odsherredsbanen. I forbindelse med arbejdet omkring en eventuel øget samdrift med Statens baner, er det undersøgt hvad en elektrificering af Lollandsbanen og Odsherredsbane vil koste i slutningen af perioden, således at et elektrificeringsprojekt ville kunne udføres enten samtidig eller i umiddelbar tilknytning til Statens projekter på Sydbanen (Femern) og Nordvestbanen (Holbæk og Kalundborg). Et sådant projekt vil i givet fald kunne fremtidssikre en øget samdrift i pendlingstrafikken på Sjælland og Lolland/Falster, også efter at Staten har elektrificeret jernbanetrafikken i Baseret på Banedanmarks nøgletal for en elektrificering af strækningen Lunderskov Esbjerg her i 2015, ville et forsigtigt anlægsoverslag for en elektrificering af både Lollandsbanen og Odsherredsbanen beløbe sig til ca. 900 mio. kroner. Behov for reinvestering i togmateriel omkring Regionstog har i dag 13 IC2- togsæt, som er anskaffet i 1997, og som med den nuværende trafikproduktion, vil være tjenlig til udskiftning omkring Afhængig af enten diesel eller elektrisk drift, er det vurderet, at der bør afsættes i størrelsesorden 300 mio. kroner til en reinvestering i togmateriel eller et mindre beløb til levetidsforlængelse. BILAG: Samlet investeringsoversigt. Tommy Frost 8/8

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland A: Organisation Lokaltog A/S er et aktieselskab og ejer infrastrukturen på følgende strækninger i Region Sjælland: Køge-Hårlev-Fakse Ladeplads

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Infrastrukturdata for Regionstog A/S. A: Organisation

Infrastrukturdata for Regionstog A/S. A: Organisation Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Regionstog A/S A: Organisation a) Direktør Jens Arne Jensen b) Sikkerhedschef Claus Pedersen c) Infrastrukturchef Niels Møller d) Trafikchef Ivan Nielsen B: Strækningsdata.

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Udkast 1 Indholdsfortegnelse 1. Status... 3 2. Udviklingsmuligheder... 5 3. Scenarier... 7 Fra Trafikplan til Mobilitetsplan

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Lollandsbanen (Lolland Line)

Lollandsbanen (Lolland Line) Appendix 3.2G Infrastructure data from Lokaltrain A/S Region Sjælland A: Organisation Lokaltrain A/S is a public limited company and owner of the following infrastructure in Region Sjælland: Køge-Hårlev-Fakse

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Investeringsplan Midtjyske Jernbaner

Investeringsplan Midtjyske Jernbaner Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. august 2018 1-3-1-18 Niels-Jørgen Danielsen njd@midttrafik.dk 87408238 Investeringsplan 2020-2030 Midtjyske Jernbaner Indledning En arbejdsgruppe med deltagere

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. april 2015 Beskrivelse af linjerne 420R,

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 25. februar Beskrivelse af linjerne 410, 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 25. februar Beskrivelse af linjerne 410, 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler JBJ Direkte +45 36 13 17 82 Fax - JBJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. februar 2016 Beskrivelse af linjerne 410,

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2014-2018 Trafikselskabet Movia august 2019 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Movias kontraktopfølgning... 4 Kontrakterne og nøgletal... 5 Driftsområder...

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2013-2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen), forpligtet til at offentliggøre

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Høring af Trafikplan for den statslige jernbane Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Dato: XX. februar 2018 Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er meget vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

I april 2008 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S kontrakt med ATKINS vedrørende rådgivning og projektering for opgraderingen af Østbanen.

I april 2008 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S kontrakt med ATKINS vedrørende rådgivning og projektering for opgraderingen af Østbanen. Regionstog 30.01.2009 Notat vedrørende Opgradering af infrastrukturen på Østbanen 1. Baggrund og hidtidigt forløb Lokalbaneplan 2006-2015, der er udarbejdet af Movia med bistand fra konsulentfirmaet Cowi,

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten 2015/1 BSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2016 af Kim Christiansen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE

HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE JOURNALNUMMER 05.01.25-P17-1-18 SKREVET AF JACOB ASBJØRN JACOBSEN HØRINGSSVAR TIL TRAFIKPLAN FOR DEN STATSLIGE JERNBANE 2017-2032 Stevns Kommune har med stor interesse læst den nye trafikplan igennem som

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Fase 1: Idéfasen Oplistning af projekter i samlet arbejdsprogram Maj-august 2015

Fase 1: Idéfasen Oplistning af projekter i samlet arbejdsprogram Maj-august 2015 Til: Kommuner og region i Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. august 2015 Trafikbestilling

Læs mere

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 L 86 Bilag 2 Offentligt NOTAT Udkast MINISTEREN Dato 9. december 2009 Dok.id J. nr. 500-71 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Høringsnotat

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Vurdering af sikkerhed i perronovergange

Vurdering af sikkerhed i perronovergange Vurdering af sikkerhed i perronovergange 25. februar 2013 3 Vurdering af sikkerhed i Indhold perronovergange Indhold Baggrund og formål 5 Sikkerhedsforanstaltninger i perronovergange 6 Mulige sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Redegørelse for konsekvenserne af en omlægning af dele af den kollektive trafik fra bane til bus i Region Sjælland

Redegørelse for konsekvenserne af en omlægning af dele af den kollektive trafik fra bane til bus i Region Sjælland Dato: 31. marts 2011 Brevid: 1359495 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 slve@regionsjaelland.dk Redegørelse for konsekvenserne af en omlægning af dele af den kollektive trafik fra bane

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus Elektrificering af jernbanenettet i Aalborg Trafikdage 2010 24. august 2010 Tommy O. Jensen, Atkins Danmark Tommy O. Jensen / Atkins Danmark 1 Jernbanenettet i Hirtshals Skagen

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014 Nøgletal for privatbanerne, 22. juni 2015 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for

Læs mere

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.trafikstyrelsen.dk Notat CATE Journal TS10301-00015 Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009 Nøgletal for privatbanerne, 5. oktober 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2009 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Ringsted Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: xaha Mail: xaha@bane.dk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013 Nøgletal for privatbanerne, 15. oktober 2014 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011 Nøgletal for privatbanerne, 25. november 2012 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018

Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Mobilitetsplan 2021 Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef Sjælland på sporet, 1. november 2018 Trafikplan 2016 - highlights Trafikplan 2016 indeholder bl.a.: Aftale om et nyt strategisk busnet - Nyt bynet

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet Strategisk analyse af elektrificering af banenettet - Hovedkonklusioner INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Resumé 3 02 Baggrund for analysen om elektrificering 6 03 Hvad indebærer elektrificering? 8 3.1 Fordele og

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Arbejdsgruppens anbefaling... 2 2.0 Notat om Banedanmark s udbud af GSM-R... 3 2.1 GSM-R projektet... 3 3.0 Baggrund for indstillinger...

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012 Nøgletal for privatbanerne, 21. november 2013 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008 Nøgletal for privatbanerne, 7. april 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2008 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken Faxe Kommune Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken 1012945 Stitunnel i Karise 26.04.2018 Stitunnel i Karise under jernbanen Projektnummer: 1012945 Dato:

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 27/2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 01.11.2018 Gyldig fra: 02.12.2018 Gyldig til: 17.01.2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Generelt 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Region Sjællands administration konkretiserede i brevet af 6. juli bestillingen til Movia således:

Region Sjællands administration konkretiserede i brevet af 6. juli bestillingen til Movia således: Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Dokumentnummer 237571 Dato 24 08 2018 Sagsbehandler: TOR Direkte: +45 36 13 16 40 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Sparekatalog Region Sjælland Baggrund Region

Læs mere

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse.

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse. Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen 410 Tølløse - Slagelse Tølløsebanen Velkommen i Regionstog Særkøreplan på Tølløsebanen 18. maj - 1. sept.

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016 Nøgletal for privatbanerne, 10. oktober 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K Aftale mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K Dato J. nr. og Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø (herefter: Parterne ) om overdragelse af trafikkøberansvaret

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015 Nøgletal for privatbanerne, 6. januar 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere