Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser."

Transkript

1 Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse vedrørende udsendelsesperiodens længde, psykologisk påvirkning. Undersøgelse vedrørende udsendelsesperiodens længde, psykologisk påvirkning benævnes som projekt USPER PSYK. I projektperioden 1. sept aug gennemføres undersøgelser af, hvad der påvirker den udsendte soldats psyke og livssituation, herunder forhold vedrørende de pårørende til udsendte soldater. Især undersøges betydningen af udsendelsesperioders længde og frekvens samt betydningen af orlovsperioder. et med undersøgelserne er at etablere datagrundlag for rådgivning og beslutninger om tiltag, der har indflydelse på psykisk velbefindende og livssituationen for de udsendte soldater og deres pårørende. De to mest omfattende delundersøgelser har som målgruppe haft soldater udsendt med ISAF hold 7 i Afghanistan i perioden februar 2008 august 2009 og disse soldaters pårørende. Der er tale om et prospektivt studie, hvor soldaterne før under og efter udsendelsen har besvaret spørgeskemaer, der især indeholdt psykologiske skalaer, samt oplevelse af hændelser og reaktioner herpå, ledelse og meningsfuldhed. Dette delprojekt gennemføres i samarbejde med Psykologisk Institut, Århus Universitet. De pårørende har før under og efter udsendelsen besvaret spørgeskemaer omfattende deres oplevelser af og reaktioner på soldatens udsendelse. Både soldaterne og deres pårørende er således fulgt i en periode på mere end et år, hvorved det bliver muligt at identificere ændringer. De øvrige mindre undersøgelser har som målgrupper haft hold og/eller enkeltmandsudsendte soldater før udsendelse eller ved hjemkomst. Resumé af allerede opnåede undersøgelsesresultater og konklusioner: En undersøgelse i februar 2008 af de hold, der kom hjem fra Afghanistan og Kosovo viste vedrørende soldaternes ønskede udsendelseslængde og interval mellem udsendelserne: - Variation i ønsket udsendelseslængde, men den største gruppe ønsker 4 mdr. og det udgør ingen forskel, om soldaten er udsendt til Afghanistan eller Kosovo. - Stor spredning i ønsket interval, men flertal for mindst 2½ år mellem udsendelserne. - Betydningen af udsendelseserfaring er, at jo flere udsendelser, jo kortere ønskes udsendelseslængden og jo længere ønskes intervallet mellem udsendelser. 1

2 - Der er for udsendte til Afghanistan og Kosovo ingen betydende forskel i ønsket længde og interval. - Der er for soldater med og uden børn ingen betydende forskel i ønsket udsendelseslængde. - Soldater med børn ønsker signifikant længere interval mellem udsendelserne, 3-4 år mod 2 år for soldater uden børn. Resultater vil blive valideret i forbindelse med USPER PSYK rapporteringen pr. 31. aug Selvmordsundersøgelse Baggrund Selvmord og selvmordsforsøg blandt tidligere soldater er et internationalt problem, som også medierne har haft fokus på. Der er kun sparsom og ældre forskning vedrørende selvmordsadfærd blandt danske militære medarbejdere. Den eneste danske undersøgelse af soldater og selvmord er ti år gammel. Undersøgelsen var et mindre pilot-studie blandt udsendte soldater i perioden Konklusionen var, at der dengang ikke var en overrepræsentation af selvmord, men at der var behov for en større opfølgningsundersøgelse. Andre lande rapporterer et stigende antal selvmord blandt soldater udsendte til Irak eller Afghanistan. Der eksisterer ikke lignende aktuelle danske opgørelser af soldater udsendte til disse områder. Såvel medier som udsendte soldater efterlyser dansk viden på området. Forsvaret bliver flere gange årligt spurgt om danske tal og erfaringer og en undersøgelse har flere gange været påkrævet. Forsvarets Sundhedstjeneste har iværksat selvmordundersøgelsen i samarbejde med Center for Selvmordsforskning. et med projektet er at afdække, analysere og belyse belastende og beskyttende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt tidligere udsendte danske soldater (perioden ). Projektet er designet triangulært og indeholder en Registerbaseret undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse (3.000 spørgeskemaer). Interviewundersøgelse. Hver forskningsmetode har såvel fordele som begrænsninger afhængig af hvilke temaer, der søges afdækket, belyst og analyseret. Designet vil sikre, at såvel personer, hvis selvmordsforsøg er registreret i Register over selvmordsforsøg, som personer, hvis forsøg ikke er registreret i nævnte register, indgår i projektet. Designet vil desuden sikre, at dette forskningsprojekt er unikt såvel i nationale som i internationale forskningssammenhænge. Begrundelserne er, at: Det i Danmark er muligt at lave registerbaserede undersøgelser på CPR-numre. Det i Danmark er muligt at samkøre registre. Der er et forebyggende aspekt i projektet, som hviler på forskningsbaseret viden. 2

3 Forløb Projektet begyndte i 2009 og er planlagt til at vare til og med Projektet gennemføres ved Center for Selvmordsforskning, som har de fornødne rettigheder og kompetencer til at gennemføre undersøgelsen. a. Registerundersøgelse: Indledende dataoplysninger vedr. udsendt personel ( ) er indhentet og rensning og databehandling er påbegyndt. Endelig samkøring af data fra forsvaret og data fra Danmarks Statistik påregnes at ske i 2. halvår 2010 og analyse vil finde sted i b. Spørgeskemaundersøgelse: Spørgsmål og skemaer er udarbejdet, så disse har sammenhænge med interviewdelen. Skemaer påtænkes udsendt i august 2010 til tilfældig udvalgte tidligere udsendte soldater. Analyse og behandling vil ske i slutningen af 2010 og i starten af c. Interviews: Indtil ultimo april 2010 har der været afholdt i alt 18 interviews. Der har været annonceret i forsvarets tidsskrifter, personel- og andre organisationstidsskrifter med henblik på deltager hvervning. Det påregnes, at op til 40 personer skal indgå i interviewdelen. Databehandling, rapportudfærdigelse og artikelskrivninger vil finde sted i 2011 og en endelig rapport påregnes publiceret ultimo Projekt vedrørende danske hjemvendte soldater Baggrund Undersøgelsen er finansieret af Soldaterlegatet med støtte fra Tryg Fonden, Lundbeck Fonden, Novo Nordisk fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal undersøge, hvilke konsekvenser det har for soldater at være udsendt på internationale missioner. Flere og flere soldater sendes til udlandet til internationale militære opgaver. Siden 1992 har omkring soldater været af sted på udsendelser til internationale militære missioner. et med projektet Danske hjemvendte Soldater er bl.a. at måle, hvordan soldaternes psykiske og fysiske helbred bliver påvirket. Hvilke sygdomme har de, hvilke dødsårsager kan der være, og hvor mange begår selvmord? Der vil også blive sat fokus på, hvordan det går soldaterne, når de er vendt tilbage fra udsendelsen ved at se på deres uddannelse og job. Hvor mange af dem tager en uddannelse? Er der højere arbejdsløshed blandt tidligere soldater, eller er de specielt gode til at gøre karriere? Hvor mange stifter familie, og hvor mange bliver skilt? Projektet består af flere delundersøgelser og vil blive gennemført i Resultaterne vil løbende blive offentliggjort. 3

4 Forskningsprojektet vil skaffe viden ved brug af data fra mange forskellige kilder med oplysninger fra både før, under og efter udsendelsen. Der benyttes registerdata fra kilder som forsvaret, kommuner og staten. Data vil også blive suppleret med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som vil involvere både nuværende og tidligere udsendte soldater. Der vil blive konstrueret troværdige kontrolgrupper for de udsendte soldater. Det er afgørende for at sikre, at forhold, der findes for de udsendte, vitterligt hænger sammen med, at de er udsendt, og ikke ville være til stede alligevel, hvis de ikke var blevet sendt ud på international mission. Undersøgelsen vil desuden gennem en række interview med soldater og deres pårørende se på, hvordan soldaterne og de pårørende selv mener, udsendelsen påvirker deres liv. Der vil også blive spurgt til forhold omkring deres udsendelse samt forsvarets og det civile systems tilbud til dem. Alle, som deltager i projektet, er garanteret anonymitet. I 2010 vil følgende blive offentliggjort: Et litteraturstudie af den danske og udenlandske forskning, der er lavet om konsekvenser af at være udsendt på internationale missioner. et med studiet er at undersøge, hvilke teorier for udsendelse og dets konsekvenser man arbejder med i andre lande. Litteraturstudiet skal også bruges til at finde, hvilke konsekvenser man empirisk har målt i tidligere studier og i andre lande. Resultater fra den kvalitative del af undersøgelsen: Interview med de udsendte, deres pårørende og eksperter og interessegrupper. Der vil blive spurgt til forhold omkring deres udsendelse samt forsvarets og det civile systems behandlingstilbud. Der vil især være fokus på de behandlingstilbud, der handler om udsendtes psykiske tilstand. I 2011 vil følgende blive offentliggjort: Resultater af selve effektundersøgelsen. Disse vil sandsynligvis blive opdelt i forskellige temaer, som kunne være fysisk sundhed, psykisk sundhed, karriere, pårørende og familieliv. Offentliggørelsen af resultaterne vil ske løbende. TIDLIGERE UNDERSØGELSER Undersøgelse vedrørende depleteret uran og cancerforekomst blandt danske Balkan veteraner udsendt Forsvaret har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse gennemført en videnskabelig registerundersøgelse til belysning af cancerforekomst blandt Balkanveteraner udsendt i Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af alarmerende meldinger i udenlandske medier i 2001 om øget cancerforekomst (blodkræft) blandt tidligere udsendte soldater til Balkan. Der blev nævnt mulige sammenhænge i mellem udsættelse for forarmet uranium i missionsområdet og efterfølgende cancerudvikling. 4

5 Den danske undersøgelse af mænd og 460 kvinder udsendt til Balkan i fandt cancerforekomst blandt i alt 96 personer, hvilket ikke var signifikant forskellig for cancer udvikling blandt ikke udsendte soldater. Undersøgelse vedrørende helbredsstatus hos danskere efter ophold i Golfområdet under og efter Golfkrigen I begyndelsen af 1996 medførte nye internationale undersøgelsesresultater en vis usikkerhed blandt dansk personel, der havde været udstationeret i forbindelse med Golfkrigen til områder i Kuwait, Saudi Arabien eller Irak, hvorvidt de havde pådraget sig helbredsmæssige følger på grund af ophold i disse områder. I et samarbejde mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital og forsvaret blev der iværksat en undersøgelse af 686 ud af 821 danskere, som var udstationeret i Golfområdet fra , herunder en sammenligning med en matchet kontrolgruppe. Væsentligste resultat af undersøgelserne er, at der ikke er noget, der peger i retning af, at golfdeltagerne har pådraget sig et særligt Golfkrigssyndrom, dvs. en speciel samling af symptomer som tidligere beskrevet fra amerikansk side. Imidlertid viser undersøgelserne, at der hos de danske Golfdeltagere, i forhold til kontrolgruppen, er en øget forekomst af: Psykiske symptomer Symptomer fra mave-tarm regionen Hudproblemer, primært i form af eksem Øvrige undersøgelser og artikler: Danske FN soldaters erfaringer og reaktioner, september Danske FN-soldater 2 år efter, januar DIB-Soldat eller ej?, marts Prædiktion af efterkassationer, december SFOR, hold 4, 5, 6, og 7, juni Militært Tidsskrift, december

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST.

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Resumé.... 5 Baggrund.... 10 Rapportens formål.... 11 Metode

Læs mere

Soldater før og efter

Soldater før og efter Hjemvendte soldater Soldater før og efter udsendelse En analyse af motivation, økonomiske forhold og kriminalitet 12:09 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN JULIE HEIDEMANN ane glad 12:09 SOLDATER FØR OG EFTER

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater Lilian Zøllner, Bo Andersen Ejdesgaard,

Læs mere

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 1 Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

VOLD I NÆRE RELATIONER

VOLD I NÆRE RELATIONER VOLD I NÆRE RELATIONER Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010 Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Ministeriet

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere