BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1

2 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft og Sundhed København Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Gitte Lotinga Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Indledning... 5 Resumé af undersøgelsens resultater... 5 Oversigt over nøglespørgsmål... 7 Kort beskrivelse af metoden... 8 Tilfredshedsbarometer... 8 Markering af forskelle over tid... 8 Sådan anvendes resultaterne... 8 Profil af målgruppen... 9 Undersøgelsens Resultater Tilfredshed Samlet tilfredshed Henvisning og kendskab Kontaktpersoner og medarbejdere Caféen Information Åbningstider Parkering og transport Pårørende Udbytte Undersøgelsens Resultater Trivsel Livskvalitet Selvvurderet helbred Brugernes gode råd Svarfordelinger på alle spørgsmål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 3

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2016, hvor i alt 395 brugere af Center for Kræft og Sundhed København har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan brugerne i 2016 oplever centrets indsats og deres egen situation. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 4

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere på Center for Kræft og Sundhed København. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews. Spørgeskemaet indeholder 46 spørgsmål om brugernes tilfredshed med Center for Kræft og Sundhed København og om deres trivsel i hverdagen. Der er i alt gennemført 395 interviews med brugere af Center for Kræft og Sundhed København. Interviewene er gennemført løbende i perioden juni til november Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). For en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode, se bilaget til rapporten. RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Samlet tilfredshed Generelt er tilfredheden høj blandt brugerne af Center for Kræft og Sundhed (CKSK). 95 procent har svaret, at deer Tilfredse eller Meget tilfredse med deres forløb. Den samlede tilfredshed er steget i sammenligning med 2014, hvor der i alt var 90 procent af borgerne, som enten var Tilfredse eller Meget tilfredse. Henvisning og kendskab 21 procent af borgerne svarer, at de havde kendskab til CKSK inden de fik en kræftdiagnose. Størstedelen har hørt om centret fra familie og venner eller via deres arbejde. Hvis borgerne først har stiftet bekendskab med CKSK efter, at de har fået stillet kræftdiagnosen, er det for de flestes vedkommende sket via sundhedsvæsenet. 39 procent af borgerne har selv bedt om at blive henvist til CKSK. Kontaktperson og medarbejdere 97 procent af borgerne svarer, at de havde en kontaktperson under deres forløb, og 92 procent giver udtryk for, at kontaktpersonen har hjulpet dem med det de havde brug for. 91 procent af borgerne giver ligeledes udtryk for, at medarbejderne på CKSK har været gode at tale med og 81 procent oplever, at medarbejderne målrettede deres vejledning i forhold til borgerens ønsker og behov. 61 procent giver udtryk for, at længden af deres forløb var passende, mens 15 procent svarer, at forløbet var kort. Blandt de personer, der oplever, at forløbet gerne måtte være længere, er der primært et ønske om mere træning. Åbningstider, informationsniveau og caféen Størstedelen af borgerne (88 procent) giver udtryk for, at centret har åbent på de tidspunkter, hvor de har brug for at komme der. 79 procent er enten Tilfredse eller Meget tilfredse med den information, som de modtager fra CKSK omkring tilbud og aktiviteter på stedet. Halvdelen (51 procent) benytter sig af mapperne på spisebordet i caféen, mens en mindre andel (13 procent) benytter sig af informationsskærmen i caféen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 5

6 Borgerne er generelt tilfredse med caféen. 91 procent svarer, at de blev godt modtaget i caféen, da de ankom til CKSK første gang, og 89 procent oplever, at der generelt er en god atmosfære i caféen. Parkering og transport 85 procent af borgerne mener, at der er en passende afstand fra deres hjem til CKSK, og73 procent oplever, at der gode offentlige transportmuligheder til CKSK. Bland de borgere, der kommer i bil, svarer 64 procent, at det ikke er let at finde en parkeringsplads. Pårørende Omkring én tredjedel af borgerne havde pårørende med til deres første samtale på CKSK. 16 procent af borgerne har haft pårørende med til andre aktiviteter, hvilket er på niveau med i 2014 og Lidt under halvdelen af borgerne (44 procent) oplever, at der har været nok fokus på deres pårørende i forbindelse med deres forløb på CKSK. Udbytte 89 procent af borgerne svarer, at de er godt tilfredse med udbyttet af deres forløb, mens 83 procent oplever, at der var mulighed for at tale med personalet på CKSK, hvis de havde spørgsmål eller bekymringer. 75 procent svarer, at medarbejderne tilpassede forløbet efter borgerens ønsker og behov. 68 procent af borgerne mener, at forløbet har givet dem mulighed for at tale med andre kræftramte, mens 52 procent svarer, at samværet med andre kræftramte er betydningsfuldt for dem. Lidt under halvdelen af borgerne giver udtryk for, at forløbet i CKSK har givet dem nye idéer til deres hverdag fremover. Trivsel Borgernes egen vurdering af deres livskvalitet er på niveau med 2014 og 2012, mens 66 procent af borgerne svarer i 2016, at forløbet har medvirket til, at bevare eller forbedre deres livskvalitet. Der ses et fald i niveaut for borgernes egen vurdering af deres helbred. I 2016 svarer 51 procent, at deres helbred er Godt eller Meget godt, mens det samme var tilfældet for 71 procent af borgerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 6

7 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Figur 2.1. Oversigt over nøglespørgsmål 2016 sammenlignet med 2014 og 2012: Resultater vises på 1-5 skala, hvor 1 er mest negativt og 5 mest positivt. 4,7 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? 4,5 4,7 Hvor tilfreds er du med informationen om tilbud og aktiviteter i Center for Kræft og Sundhed? 4,3 1 3,8 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? 3,8 3,9 3,4 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 3,9 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5, Spørgsmålet blev ikke stillet til borgerne i 2012 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 7

8 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har deltagerne besvaret nogle af spørgsmålene på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har f.eks. på flere spørgsmål kunne svare meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 1-5, hvor 5 er den mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås, fx meget tilfreds. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, som har besvaret de enkelte spørgsmål positivt eller negativt. Resultaterne har i tidligere år været rapporteret på en skala, som metodisk udtrykker det samme som den nu anvendte fem-skala. Årsagen til at anvende en fem-skala er, at skalaen ofte er blevet fejlfortolket, da den let kan læses som en afrapportering af procentandele. Tilfredshedsbarometer Tilfredshedsbarometeret kan bruges som en vejledende indikator for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau, og ikke mindst om brugernes tilfredshed ændrer sig fra år til år. Som det fremgår af barometret nedenfor, opdeles resultaterne i tre intervaller henholdsvis 1-2,9 (under middel), 3-3,9 (middel), og 4-5 (over middel/god). Under middel Middel Over middel/god De fleste spørgsmål i 2016 er formuleret med Ja, Både og og Nej -svarkategorier. Afrapporteringen af disse spørgsmål vil oftest være andelen af beboere, som har svaret Ja til pågældende spørgsmål. Ved enkelte spørgsmål giver det et bedre billede at afrapportere resultatet i andele, der har afgivet de enkelte svarmuligheder. Den præcise fordeling i svar vil således kunne læses i tabellerne for disse spørgsmål. Markering af forskelle over tid Hvis der er sket en udvikling over tid i det samlede resultat for CKSK, dvs. fra 2014 til 2016, så markeres dette med en pil ud for det samlede resultat for Pil op ( ) markerer, at resultatet er steget statistisk signifikant, og pil ned ( ) viser, at resultatet ligger lavere end i Der vil i mange tabeller ses forskelle over tid, hvor det ikke er markeret med et symbol, at der er en forskel eller sket en udvikling. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne over tid. Sådan anvendes resultaterne Resultaterne i denne rapport hviler på et solidt datagrundlag. Resultaterne af undersøgelsens spørgsmål giver derfor et retvisende billede af borgernes vurderinger af CKSK. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 8

9 Resultaterne fra brugerundersøgelser som denne bør dog aldrig stå alene. En brugerundersøgelse bør altid følges op ad dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør hvad enten resultaterne er gode eller dårlige. Denne rapport kan således anvendes til at identificere styrker og potentielle forbedringspunkter for CKSK som helhed. Fastlæggelsen af, hvorfor resultaterne er, som de er, og hvordan resultaterne kan fastholdes eller forbedres, bør dog ske i dialog mellem ledelse, medarbejdere, brugere og pårørende. PROFIL AF MÅLGRUPPEN Undersøgelsen samlede målgruppe udgøres af 948 borgere, som i 2016 enten har afsluttet et forløb eller har være i gang i mindst to måneder. I alt 395 borgere har deltaget i undersøgelsen. Fordelingerne på køn og alder i undersøgelsen stemmer overens med fordelingen i totalpopulationen. Køn Antal respondenter Procent Mand % Kvinde % Total % Alder Antal respondenter Procent Under 70 år % år % år 22 6% år 3 1% Over 90 år 0 0% Total % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 9

10 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED I dette afsnit præsenteres resultaterne af spørgsmålene om tilfredshed med tilbuddene ved CKSK fra brugerundersøgelsen Afsnittet er tematisk inddelt og består af en række underafsnit, som svarer til spørgeskemaets temaer. I alle tabeller vises gennemsnittet for CKSK, benævnt CKSK 2016 og resultaterne fra den tilsvarende undersøgelse i 2014 benævnt CKSK Hvis der er sket en statistisk signifikant udvikling i resultatet fra år til år, markeres det ud for det samlede resultat, med pil op ( ) eller pil ned ( ), alt efter om resultatet ligger højere eller lavere end det foregående år. Samlet tilfredshed Det første spørgsmål handler om brugernes overordnede tilfredshed med forløbet ved CKSK. Den samlede andel tilfredse er højere i 2016 sammenlignet med i Skala 1-5 CKSK 2016 CKSK 2014 CKSK 2012 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? Henvisning og kendskab Borgerne har fået en række spørgsmål vedrørende henvisning til CKSK samt kendskab til centret. Det første spørgsmål belyser, om borgerne havde hørt om CKSK før de fik stillet kræftdiagnosen. Før du fik din kræftsygdom, havde du da hørt om Center for Kræft og Sundhed? 21% Åbne svar: Hvorfra havde du hørt om Center for Kræft og Sundhed? 88 borgere havde kendskab til CKSK inden de fik deres kræftsygdom. Størstedelen havde hørt om CKSK fra familie, venner og bekendte. Derudover er der flere der nævner, at de har hørt om CKSK via deres arbejde, fra sundhedsvæsenet eller fordi de selv har lagt mærke til centret, idet de har passeret forbi. Åbne svar: Da du fik din kræftsygdom, hvem fortalte dig da om Center for Kræft og Sundhed? 366 ud af 395 har angivet hvem der fortalt dem om CKSK, da borgeren fik diagnosticeret kræftsygdommen. Langt størstedelen af borgerne fik oplysningen fra sundhedsvæsenet, mens enkelte har hørt om CKSK fra venner eller familie. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 10

11 Af nedenstående tabel fremgår det, at 39 procent af borgerne, selv bad om at blive henvist til CKSK, da de fik kendskab til CKSK efter de havde fået stillet kræftdiagnosen. Bad du derefter selv om, at blive henvist til Center for Kræft og Sundhed? 39% Kontaktpersoner og medarbejdere De følgende spørgsmål omhandler kontaktpersoner og medarbejdere i CKSK. Det først spørgsmål viser om borgeren under forløbet i CKSK havde en kontaktperson. 97 procent af borgerne tilkendegiver, at det var tilfældet. Havde du en kontaktperson under dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? 97% De næste to spørgsmål belyser tilfredsheden med kontaktpersonen og medarbejderne i CKSK. 92 procent af borgerne giver udtryk for, at kontaktpersonen har hjulpet borgeren, hvis de havde brug for det. 91 procent af borgerne svarer Ja til, at medarbejderne i CKSK har været gode at tale med. Har din kontaktperson hjulpet dig med det, du har haft brug for? 92% Har medarbejderne i Center for Kræft og Sundhed været gode at tale med? 91% Hovedparten af borgerne giver ligeledes udtryk for, at medarbejderne målrettede deres vejledning i forhold til borgerens ønsker og behov. Oplevede du, at medarbejderne målrettede deres vejledning i forhold til dine behov og ønsker? 81% Borgerne er blevet spurgt om, hvorvidt længden af forløbet i CKSK var passende. 61 procent svarer Ja, mens én procent svarer, at forløbet var for langt og 15 procent mener, at der var afsat for kort tid. De borgere, der har svaret, at forløbet var for kort har haft mulighed for at uddybe, hvilke ting som der ikke var afsat nok tid til. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 11

12 Var længden af dit forløb i Center for Kræft og Sundhed passende i forhold til at lære at leve med din kræftsygdom? Kan du give eksempler på ting, som du har oplevet, at der ikke var afsat tid nok til i dit forløb? 1% 15% 23% Ja 75% 61% Nej 19% Ja, passende Nej, for kort Ved ikke 7% Nej, for lang Ved ikke Åbne svar: Kan du give eksempler på ting, som du har oplevet, at der ikke var afsat tid nok til i dit forløb? De personer, der har svaret, at der var afsat for kort tid har haft muligheden for at uddybe, hvilke ting, de gerne ville have længere tid til. Træning er dét, som flertallet peger på. I alt har 44 personer besvaret spørgsmålet. Caféen De følgende spørgsmål omhandler caféen. 91 procent af borgerne giver udtryk for, at de følte sig godt modtaget i caféen ved deres første besøg i CKSK. 89 procent mener ligeledes, at der er en god atmosfære. Følte du dig godt modtaget i caféen ved dit første besøg i Center for Kræft og Sundhed? 91% Er der en behagelig atmosfære i Caféen? 89% Information De næste spørgsmål handler om information i Center for Kræft og Sundhed. Det første spørgsmål omhandler den overordnede tilfredshed med informationen man modtager fra CKSK vedrørende tilbud og aktiviteter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 12

13 Skala 1-5 CKSK 2016 Hvor tilfreds er du med informationen om tilbud og aktiviteter i Center for Kræft og Sundhed? 4.3 De følgende spørgsmål belyser. i hvilket omfang borgerne gør brug af forskellige informationskilder. Har du gjort brug af informationsskærmen i caféen? 13% Har du gjort brug af Center for Kræft og Sundheds hjemmeside % Har du gjort brug af Center for Kræft og Sundheds facebookside? - Har du gjort brug af mapperne på spisebordet i caféen? 51% Åbningstider Beboerne er ligeledes spurgt om åbningstiderne i CKSK. Har Center for Kræft og Sundhed åbent på de tidspunkter, hvor du har brug for at komme der? 88% Åbne svar: Har du forslag til, hvornår der i stedet skulle være åbent? Længere åbningstider på hverdage er dét, der primært efterspørges blandt de borgere, som ønsker sig anderledes åbningstider end i dag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 13

14 Parkering og transport De følgende spørgsmål omhandler transportmulighederne til CKSK, samt parkeringsmulighederne. Det første spørgsmål omhandler afstanden fra borgerens hjem til CKSK. Hvordan oplever du afstanden fra dit hjem til Center for Kræft og Sundhed? Antal respondenter Procent Passende % For lang 52 13% Ved ikke 8 2% Total % I næste spørgsmål svarer 73 procent, at de offentlige transportmulighedere til CKSK er gode. I tallene indgår kun de borgere, som har svaret, at det for dem er relevant at benytte offentlige transportmuligheder. Oplever du, at der er gode offentlige transportmuligheder til og fra Center for Kræft og Sundhed? 73% Af nedenstående spørgsmål ses det, at 36 procent har svaret, at det ikke er relevant for dem, at besvare spørgsmålet om offentlig transport, hvilket formentlig skyldes, at borgerne benytter andre transportformer til og fra CKSK. Oplever du, at der er gode offentlige transportmuligheder til og fra Center for Kræft og Sundhed? Ja Både og Nej Ved ikke / Ikke relevant Total 46% 5% 12% 36% 100% I følgende tabel vises andelen der svarer Ja til, at det er let at finde en parkeringsplads ved CKSK. Igen indgår ikke den andel, der har svaret, at det ikke er relevant for dem at besvarer spørgsmålet formentlig fordi de ikke benytter bil som transportform. Hvis du er kørt i bil til Center for Kræft og Sundhed, har du så let kunne finde en parkeringsplads? 23% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 14

15 Tabellen nedenfor indikerer, at 58 procent ikke benytter bilen som transportform til CKSK. Hvis du er kørt i bil til Center for Kræft og Sundhed, har du så let kunne finde en parkeringsplads? Ja Både og Nej Ved ikke / Ikke relevant Total 10% 5% 27% 58% 100% Pårørende De følgende spørgsmål omhandler borgerens pårørendes deltagelse i aktiviteter på CKSK. I det første spørgsmål er borgeren blevet spurgt om, hvorvidt borgerens pårørende deltog i den første samtale på CKSK. 34 procent svarer Ja. Deltog dine pårørende i den første samtale på Center for Kræft og Sundhed? 34% Det næste spørgsmål er også blevet stillet i tidligere undersøgelser, og det er derfor muligt at undersøge udviklingen over tid i forhold til, om borgerens pårørende har deltaget i andre tilbud på CKSK sammen med borgeren. Resultatet i 2016 er på niveau med 2014 og 2012 CKSK 2014 CKSK 2012 Har dine pårørende deltaget i andre tilbud på Center for Kræft og Sundhed sammen med dig? 16% 13% 15% Et nyt spørgsmål i dette års undersøgelse belyser, hvorvidt borgeren oplever, at der har været fokus på borgerens pårørende i forbindelse med forløbet på CKSK. 44 procent giver udtryk for at det er tilfældet. 17 procent svarer Både og på spørgsmålet, mens 21 procent svarer Nej. 18 procent svarer Ved ikke. Oplever du, at der har været nok fokus på dine pårørende i forbindelse med dit forløb på Center for Kræft og Sundhed? 44% Åbne svar: Har du forslag til aktiviteter til pårørende i Center for Kræft og Sundhed? 49 borgere har forslag til aktiviteter til pårørende i CKSK, der er af varierende karakter. Blandt andet nævnes samtalegrupper for pårørende og aktiviteter rettet mod unge som en mulighed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 15

16 Udbytte Borgernes udbytte af forløbet belyses i dette afsnit. Jeg har været godt tilfreds med mit udbytte af forløbet i Center for Kræft og Sundhed? 89% 83 procent af borgerne giver udtryk for, at de havde mulighed for at tale med personalet i CKSK, om de spørgsmål eller bekymringer, som de har haft. Jeg havde mulighed for at tale med personalet i Center for Kræft og Sundhed om de spørgsmål eller bekymringer, jeg har haft? 83% Tre-fjerdele af borgerne mener, at deres forløb i CKSK har været tilpasset deres ønsker og behov. 4 procent er uenige i dette og svarer Nej på spørgsmålet. Jeg oplever, at mit forløb i Center for Kræft og Sundhed blev tilpasset mine ønsker og behov? 75% 68 procent af borgerne mener, at forløbet i CKSK har givet dem mulighed for at tale med andre kræftramte. Lidt over halvdelen (52 procent) svarer Ja til, at samværet med andre kræftramte i CKSK har betydning for dem, mens 45 procent giver udtryk for, at forløbet i CKSK har givet nye idéer til borgerens hverdag. Mit forløb i Center for Kræft og Sundhed har givet mig mulighed for at tale med andre kræftramte? Samværet med andre kræftramte i Center for Kræft og Sundhed har været betydningsfuldt for mig? 68% 52% Mit forløb i Center for Kræft og Sundhed har givet mig nye idéer til min hverdag fremover? 45% Åbne svar: Hvad har du fået størst udbytte af under dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? 361 borgere har tilkendegivet, hvad de har fået størst udbytte af under deres forløb i CKSK. Størstedelen peger på, at det er træningen, som de har fået størst udbytte af, mens også kontaktpersonen nævnes som vigtig. Endelig nævnes samværet med andre kræftramte som givtigt for borgerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 16

17 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater omkring, hvordan brugerne vurderer forskellige elementer af trivsel i hverdagen. Livskvalitet Første spørgsmål handler om brugernes livskvalitet. Borgernes livskvalitet er på niveau med 2014 og Skala 1-5 CKSK 2016 CKSK 2014 CKSK 2012 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Derefter er brugerne blevet spurgt, om forløbet ved CKSK har påvirket deres livskvalitet, hvilket 66 procent af borgerne svarer Ja til. Har dit forløb i Center for Kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? 66% Selvvurderet helbred Næste spørgsmål afdækker brugernes egen opfattelse af deres helbred. Borgernes selvrapporterede helbred er lavere i 2016 sammenlignet med undersøgelsen i Skala CKSK 2016 CKSK 2014 CKSK 2012 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 17

18 BRUGERNES GODE RÅD Alle 361 deltagende i undersøgelsen er blevet spurgt, om de har et råd til, hvordan CKSK kan blive bedre. 133 personer har afgivet et uddybet svar. Åbne svar: Har du et godt råd til, hvordan forløbet i Center for Kræft og Sundhed kan blive bedre? Borgerne kommer med mange forskellige forslag, men der er dog en række aspekter, som flere borgere nævner. Først og fremmest giver flere borgere udtryk for, at det ville være rart med længere åbningstider. Derudover nævner flere, at der er begrænset plads, da der til tider er mange der bruger centret. En række borgere tilkendegiver, at man burde gøre mere ud af informationsniveauet. Eksempelvis kan personalet gøre mere ud at informere om aktiviteter og hjemmesiden kan ligeledes opdateres med den nyeste information om tilbuddene. Det gælder for alle de åbne besvarelser i undersøgelsen, at materialet kan rekvireres i anonymiseret form ved henvendelse til Center for Kvalitet og HR, afdeling for Data og Analyse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 18

19 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Samlet tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 77% 18% 4% 1% 0% 0% 100% Henvisning og kendskab Ja Nej Ved ikke Total Før du fik din kræftsygdom, havde du da hørt om Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) Bad du derefter selv om, at blive henvist til Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 21% 77% 1% 100% 39% 56% 6% 100% Kontaktpersoner og medarbejdere Ja Nej Ved ikke Total Havde du en kontaktperson under dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 97% 2% 1% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Har din kontaktperson hjulpet dig med det, du har haft brug for? (n = 384) Har medarbejderne i Center for Kræft og Sundhed været gode at tale med? (n = 395) Oplevede du, at medarbejderne målrettede deres vejledning i forhold til dine behov og ønsker? (n = 395) 92% 7% 1% 0% 100% 91% 8% 1% 1% 100% 81% 14% 3% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 19

20 Ja - noter: Nej Ved ikke Total Kan du give et eksempel på, hvorfor medarbejdere ikke har været gode at tale med? (n = 3) Kan du give et eksempel på, hvorfor medarbejderne ikke har målrettet vejledningen til dine behov? (n = 12) Kan du give eksempler på ting, som du har oplevet, at der ikke var afsat tid nok til i dit forløb? (n = 59) % 19% 7% 100% Ja, passende Nej, for kort Nej, for lang Ved ikke Total Var længden af dit forløb i Center for Kræft og Sundhed passende i forhold til at lære at leve med din kræftsygdom? (n = 395) 61% 15% 1% 23% 100% Caféen Ja Både og Nej Ved ikke Total Følte du dig godt modtaget i caféen ved dit første besøg i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) Er der en behagelig atmosfære i Caféen? (n = 395) Har du nogensinde følt dig generet af andre brugere i caféen, fx brugere, som talte højt, forstyrrede dine samtaler eller lignende? (n = 395) Kan du give eksempler på situationer, hvor du har følt dig generet? (n = 1) 91% 3% 1% 5% 100% 89% 6% 0% 5% 100% 3% 3% 90% 5% 100% Information Meget tilfreds Tilfreds Hverken /eller Utilfred s Meget utilfreds Ved ikke Total De næste spørgsmål handler om information i Center for Kræft og Sundhed. Hvor tilfreds er du med informationen om tilbud og aktiviteter i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 48% 31% 14% 3% 1% 4% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 20

21 Ja Både og Nej Ved ikke Total Har du gjort brug af informationsskærmen i caféen? (n = 395) Har du gjort brug af Center for Kræft og Sundheds hjemmeside - (n = 395) Har du gjort brug af Center for Kræft og Sundheds facebookside? (n = 395) Har du gjort brug af mapperne på spisebordet i caféen? (n = 395) 13% 6% 77% 3% 100% 32% 5% 63% 1% 100% 6% 2% 91% 1% 100% 51% 9% 39% 1% 100% Åbningstider Ja Nej Ved ikke Total Har Center for Kræft og Sundhed åbent på de tidspunkter, hvor du har brug for at komme der? (n = 395) 88% 10% 2% 100% Ja - noter: Nej Ved ikke Total Har du forslag til, hvornår der i stedet skulle være åbent? (n = 39) 100% 0% 0% 100% Parkering og transport Passende For lang Ved ikke Total Hvordan oplever du afstanden fra dit hjem til Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 85% 13% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 21

22 Oplever du, at der er gode offentlige transportmuligheder til og fra Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) Hvis du er kørt i bil til Center for Kræft og Sundhed, har du så let kunne finde en parkeringsplads? (n = 395) Ja Både og Nej Ved ikke / Ikke relevant Total 46% 5% 12% 36% 100% 10% 5% 27% 58% 100% Pårørende Ja Nej Ved ikke Total Deltog dine pårørende i den første samtale på Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) Har dine pårørende deltaget i andre tilbud på Center for Kræft og Sundhed sammen med dig? (n = 395) 34% 65% 1% 100% 16% 83% 2% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Oplever du, at der har været nok fokus på dine pårørende i forbindelse med dit forløb på Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) 44% 17% 21% 18% 100% Ja - noter: Nej Ved ikke Total Har du forslag til aktiviteter til pårørende i Center for Kræft og Sunhed? (n = 395) 12% 69% 19% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 22

23 Udbytte Ja Både og Nej Ved ikke Total Jeg har været godt tilfreds med mit udbytte af forløbet i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) Jeg havde mulighed for at tale med personalet i Center for Kræft og Sundhed om de spørgsmål eller bekymringer, jeg har haft? (n = 395) Jeg oplever, at mit forløb i Center for Kræft og Sundhed blev tilpasset mine ønsker og behov? (n = 395) Mit forløb i Center for Kræft og Sundhed har givet mig mulighed for at tale med andre kræftramte? (n = 395) Samværet med andre kræftramte i Center for Kræft og Sundhed har været betydningsfuldt for mig? (n = 395) Mit forløb i Center for Kræft og Sundhed har givet mig nye idéer til min hverdag fremover? (n = 395) 89% 8% 2% 1% 100% 83% 12% 2% 3% 100% 75% 18% 4% 3% 100% 68% 13% 16% 3% 100% 52% 16% 25% 7% 100% 45% 21% 28% 6% 100% Notér venligst: Ved ikke Total Hvordan kunne dit udbytte have været mere tilfredsstillende? (n = 9) Har du ideer til, hvad der kunne have givet bedre mulighed for at tale med personalet om dine spørgsmål eller bekymringer? (n = 8) På hvilken måde blev dit forløb ikke tilpasset dine ønsker og behov? (n = 17) Hvad har du fået størst udbytte af under dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? (n = 395) % 9% 100% Livskvalitet Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke Total Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 395) 22% 45% 19% 10% 2% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 23

24 Ja Både og Nej Ved ikke Total Har dit forløb i Center for Kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? (n = 395) 66% 18% 12% 4% 100% Selvvurderet helbred Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (n = 395) Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Ved ikke Total 13% 38% 25% 16% 5% 3% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 24

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ABSALONHUS Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Skulh Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bryggergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bomiparken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Indhold. Sundhedshuse Forebyggelse, SUF Total

Indhold. Sundhedshuse Forebyggelse, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE Kastanjehusene 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Langgadehus 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Visitation, SUF Total

Indhold. Visitation, SUF Total Visitation, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Møllehuset

Indhold. Plejebolig, Møllehuset Plejebolig, Møllehuset 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bryggergården

Indhold. Plejebolig, Bryggergården Plejebolig, Bryggergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2016: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2016 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2015: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2015 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

PATIENTRETTET FOREBYGGELSE

PATIENTRETTET FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 8 2.1 Sådan læses rapporten... 8 2.2 Rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1. Tilfredse brugere... 5 1.2. Den indledende samtale... 5 1.3. Brugertilfredsheden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Tilfredse brugere... 4 1.2 informationspjecen om genoptræning... 5 1.3 Kørselsordningen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse 0 Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 Marie Fuglsang

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere