02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware"

Transkript

1 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling

2 Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning i, hvordan du foretager en korrekt tildeling på rammeaftale Standardsoftware. Med andre ord, hvordan du tildeler en ordre til den rette leverandør under hensyntagen til EU s udbudsregler samt de paradigmer og regelsæt, som gælder for denne rammeaftale. Bemærk, at denne vejledning, som udførligt beskriver hvordan tildelingen skal foretages, er et supplement til rammeaftalens Bilag B. Såfremt der er uoverensstemmelser imellem Rammeaftalen og denne vejledning har Rammeaftalen forrang.

3 Én måde at købe ind på Der er kun én måde, hvorpå du kan købe ind under rammeaftalen Standardsoftware; nemlig Miniudbud. Der er således ikke mulighed for direkte tildeling, ligesom der ikke er frit valg mellem leverandørerne. Rammeaftalen består af i alt 4 delaftaler: Delaftale 1: Standard Software kompatibelt med IBM software Delaftale 2: Standard Software kompatibelt med Microsoft software Delaftale 3: Standard Software kompatibelt med Oracle software Delaftale 4: Standard Software kompatibelt med SAS software Dit behov er afgørende for, hvilken delaftale du skal gennemføre Miniudbud på. Der er således heller ikke frit valg mellem delaftalerne. De 4 delaftaler er gensidigt udelukkende, hvilket betyder, at du ikke kan gennemføre Miniudbud på tværs af flere delaftaler. Hvis dit behov går på tværs af flere delaftaler skal du gennemføre flere selvstændige og uafhængige Miniudbud. I det følgende beskrives, hvordan du skal gennemføre et Miniudbud på denne rammeaftale. Miniudbud Ved miniudbud gennemfører du en fornyet konkurrenceudsættelse mellem leverandørerne på den delaftale, som passer til dit behov. Hvis flere kunder går sammen om et miniudbud, da hæfter de solidarisk. Dette gælder dog ikke, hvis der udbydes separate leveringsaftaler under samme miniudbud. Såfremt kunderne ønsker at gå sammen om et miniudbud, med efterfølgende separate leveringsaftaler, skal dette fremgå af selve miniudbudsmaterialet. Leverandøren vælges ud fra tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtig med anvendelse af underkriterierne Kvaliteten af tilknyttede ydelser og Totalpris. Du skal anvende det miniudbudsmateriale, som SKI har udarbejdet til brug ved Miniudbud på denne rammeaftale.

4 Mini-udbud trin for trin I dette afsnit beskrives, hvordan du trin for trin gennemfører Miniudbud ved hjælp af SKI s miniudbudsmateriale, som alt sammen findes på under rammeaftalen. Trin 1 Teknisk dialog og valg af delaftale Som det første trin i dit miniudbud skal du have opgjort dit behov og dermed endeligt fastlagt den delaftale, som du skal gennemføre dit miniudbud på. Det er vigtigt at du etablerer et overblik over dit behov (eventuelt med ekstern hjælp eller gennem rekvirering af oversigt over din nuværende softwareportefølje fra din nuværende leverandør), hvis du ikke allerede har det fulde overblik over hvordan behovet bedst og billigst licenseres f.eks. om du ønsker at leje eller eje dine licenser, hvilken licenstruktur du ønsker i forhold til licensiering pr. device eller bruger osv.. Hvis du i denne forbindelse har behov for at foretage en teknisk afklaring, skal denne foretages inden for de rammer som udbudsdirektivet opstiller jf. præambel 8, således at konkurrence ikke forhindres. Trin 2 Opgørelse af behov Dit behov kan bestå af licenser, opgraderinger, vedligeholdelse og tilknyttede ydelser. Ved opgørelsen af dit behov skal du derfor forholde dig til alle fire elementer. Du behøver ikke at medtage elementer, som du ikke objektivt har behov for, men du skal dog som minimum aftale mindst én tilknyttet ydelse. Når du anskaffer software skal du forholde dig til om dine anskaffelser relaterer sig til opgradering eller vedligeholdelse af licenser du allerede har. Såfremt behovet er et supplement til allerede erhvervede softwareprodukter, er det vigtigt at opgøre behovet i forhold til disse. Eksempelvis vil det ved gentegning af en licensaftale være nødvendigt at redegøre for allerede erhvervede licenser, hvor der blot ønskes en gentegning af vedligeholdelse, samt i tilslutning hertil eventuelle ændringer i forhold til det forventede behov i leveringsaftalens løbetid. Det er ikke et krav, at du køber licenser. Du kan nøjes med at købe vedligeholdelse og/eller opgradering af dine nuværende licenser. Dit behov opgøres i form af forventede mængder. Du kan i den forbindelse tage udgangspunkt i dit historiske forbrug og/eller et kvalificeret skøn over de forventede mængder i Leveringsaftalens varighed. Det er naturligvis i den forbindelse nødvendigt at tage stilling til og beslutte aftalens varighed. Forventet mængde indføjes i Leveringsaftalen, bilag C2.1 jf. nedenfor og løbetiden i Leveringsaftalen bilag C2 punkt 14 [ ]. Når leverandøren senere er valgt tilføjes Leveringsaftalens punkt 3 den forventede volumen i DKK baseret på leverandørens tilbud. Du skal huske også at opgøre dit behov for tilknyttede ydelser, f.eks. i form af et forventet antal timer eller anden mængdeopgørelse

5 Bemærk: I miniudbuddet vil du skulle evaluere på en totalpris. Totalprisen skal bestå af alle fire priselementer. Hvis dine behov medfører, at der f.eks. ikke anskaffes opgradering eller vedligeholdelse skal disse blot tælles med som 0 kr. Du forpligter dig til som minimum at anskaffe for et beløb svarende til 100 % af den vindende Tilbudsgivers totalpris for den i Miniudbuddet udbudte Standard Software (med tilknyttede ydelser) frem til Leveringsaftalens ordinære ophør. Du kan maksimalt anskaffe Standard Software (med tilknyttede ydelser) under Leveringsaftalen for op til 150 % af værdien af den vindende tilbudsgivers totalpris. Såfremt dit behov i løbet af leveringsaftalens løbetid overstiger de 150 % skal der gennemføres et fornyet miniudbud. Trin 3 Udarbejdelse af miniudbudsmateriale Til brug for miniudbuddet skal du nu udfærdige miniudbudsmaterialet, hvilket sker ved samling og eventuel færdiggørelse af følgende bilag, som skal anvendes: Miniudbudsbetingelser, bilag B1 (Områder markeret med [ ] udfyldes af dig) Opfordringsskrivelse, bilag B2 (Områder markeret med [ ] udfyldes af dig) Tro og loveerklæring, bilag B3 (udfyldes af Leverandøren) Leveringsaftale, bilag C2 (justeret af dig jf. trin 2 ovenfor) Kundens behov (miniudbud), bilag C2.1 (udfyldes af dig jf. nedenfor) Leverandørens tilbud (miniudbud), bilag C2.2 (udarbejdes af Leverandøren) Licensvilkår med forrang, bilag C2.3 (kan ikke ændres) SKIs vilkår for konsulentydelser, bilag C2.4 (kan ikke ændres) Dokumentation for anvendelse af SKI rammeaftale, bilag C3 (kan ikke ændres) Producentens licensvilkår, bilag C2.5 indgår i Leveringsaftalen med den tildelte Leverandør. Trin 4 Udfyldelse af bilag C2.1 Kundens behov Du skal nu udfærdige en liste over det Standard Software (med tilknyttede ydelser), som skal indgå i Kundens behov (bilag C2.1). Du kan via log in på hente SKI oversigt over Leverandørernes tilbudte Standard Software og tilknyttede ydelser. Såfremt du herigennem får identificeret leverandører på delaftalen, som i sit sortiment på delaftalen ikke opfylder dit behov til Standard Software og tilknyttede ydelser, er den eller disse leverandører ikke i stand til at udføre kontrakten og skal dermed ikke inviteres til deltagelse i miniudbuddet jf. pkt. 5 nedenfor.

6 Bemærk: Det følger af den almindelige forudsætningslære og udbudsretten i øvrigt, at der ikke må foretages væsentlige ændringer i en udbudt aftale. Det der købes på leveringsaftalen skal derfor i videst mulig omfang spejle det der er angivet i miniudbudsmaterialet. I forbindelse med beskrivelsen af dit behov for tilknyttede ydelser er det vigtigt, at du kun efterspørger ydelser, som objektivt set har betydning for din konkrete anskaffelse. Med andre ord skal de i bilag B anførte tilknyttede ydelser forstås som en bruttoliste, hvor du kun har mulighed for at udvælge de ydelser, som har betydning for din anskaffelse. Endvidere er det vigtigt, at du beskriver dit behov for tilknyttede ydelser i prosa (eksempelvis i form af case-beskrivelse) hvad formålet og ønsket med indkøbene af de tilknyttede ydelser er. Desuden skal du forsøge bedst muligt at redegøre for, hvor mange timer/anden mængdeangivelse, som du forventer at skulle anskaffe som tilknyttede ydelser, så leverandøren kan prissætte ydelsen. Husk at anføre den ønskede løbetid af Leveringsaftalen i selve Leveringsaftalen bilag C. punkt 14. Trin 5 Udarbejdelse af miniudbudsbetingelser, bilag B1 Dine miniudbudsbetingelser skal baseres på SKI s skabelon for miniudbudsbetingelser Bilag B1. Miniudbudsbetingelserne indeholder evalueringskriterier fordelt på Pris og Kvalitet. Du skal medtage de kriterier angående kvalitet, som objektivt set har betydning for din konkrete anskaffelse af tilknyttede ydelser. Du skal medtage alle priselementer, som tilsammen udgør Totalprisen. Miniudbudsbetingelserne baseres på tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriteriet kvalitet af tilknyttede ydelser, der skal vægtes indenfor et spænd på %, og totalpris, der skal vægtes indenfor et spænd på %. Underkriteriet kvalitet af tilknyttede ydelser består af en række mulige delkriterier. Du skal vælge en præcis vægtning for de to underkriterier, f.eks. 55 % kvalitet og 45 % pris. Til de enkelte delkriterier skal du desuden nærmere specificere, hvad du konkret vil vurdere positivt. I denne vejledning er der nedenfor medtaget eksempler til inspiration til dit arbejde med dit miniudbudsmateriale. Eksemplerne er tænkt som inspiration og er ikke udtryk for en udtømmende opremsning af elementer, der vil kunne være relevant for din evaluering. Kvaliteten af tilknyttede ydelser (skal vægtes %) med følgende mulige delkriterier, som vægtes ligeligt: Procedurer for installation Procedurer for konfiguration Procedurer for SAM-rådgivning, herunder de værktøjer der benyttes i forbindelse med SAM.

7 Rådgivning af Kunden om aktuelle licensmodeller, produkter, alternativer og optimeringspotentiale. Understøttelse af Kundens licensforvaltning. Procedure for opbygning og vedligeholdelse af kompetencer på licensregler og aftaler. Licensstatistikker, der kan leveres til Kunden Procedurer for licensrådgivning i hele aftaleperioden, herunder: Aftaleindgåelse Dagligdag Årsforfald Aftaleudløb og evt. gentegning Kundens muligheder for Hotline support Kundens mulighed for at modtage IT-kurser Kundens muligheder for at modtage IT-faglitteratur Kundens muligheder for at benytte E-learning værktøjer (på CD/DVD/Online). Leverandørens medarbejderes certificeringer knyttet til den udbudte Standard Software, herunder hvor længe de har været certificeret. Muligheder for at tilvejebringe Kundens brugere med producentens originale software Nedenstående er et forslag til en beskrivelse af de enkelte tilknyttede ydelser: Procedurer for installation Leverandøren bedes redegøre for procedurer for at bistå kunden med installation. Det vurderes positivt, at leverandøren kan dokumentere, at de tilbudte procedurer er velegnede til at kunne hjælpe kunden med at installere den af miniudbuddet omfattede software og at der er procedurer for at det sker korrekt. Procedurer for konfiguration Leverandøren bedes redegøre for procedurer for at bistå kunden med konfiguration. Det vurderes positivt, at de medarbejdere som Leverandøren tilbyder til at varetage konfigurationen har dokumenteret erfaring med konfiguration af det af miniudbuddet omfattede software og/eller om tilbudte procedurer, der skal kunne hjælpe kunden med at konfigurere den af miniudbuddet omfattede software dokumenterbart er egnet til at konfigurere softwaren, og at der er procedurer for at det sker korrekt.

8 Procedurer for SAM-rådgivning, herunder de værktøjer der benyttes i forbindelse med SAM Leverandøren bedes beskrive procedurer for SAM-rådgivning, herunder de værktøjer der benyttes i forbindelse med SAM. Det vurderes positivt, at leverandøren stiller et onlineværktøj til rådighed, så Kunden kan følge de licenser der er i anvendelse. Endvidere vurderes det positivt, at der er en god beskrivelse af en velegnet proces til sikring af kvaliteten af SAMrådgivningen. Rådgivning af Kunden om aktuelle licensmodeller, produkter, alternativer og optimeringspotentiale Leverandøren bedes beskrive mulighederne for rådgivning af Kunden om aktuelle licensmodeller, produkter, alternativer og optimeringspotentiale. Det vurderes positivt, at de tilbudte rådgivende medarbejdere hos leverandøren har omfattende viden og erfaring i den pågældende producents licensmodeller og produkter, der tilbydes i miniudbuddet sammenholdt med Leverandørens beskrivelse af, hvorfor den eller de rådgivende medarbejdere er relevante i rådgivningen af kunden. Understøttelse af Kundens licensforvaltning Leverandøren bedes beskrive mulighederne for understøttelse af Kundens licensforvaltning. I denne sammenhæng bedes leverandøren beskrive mulighederne for udlån af rådgivende medarbejdere til opgaver i forbindelse med Kundens licensforvaltning, evt. på kundens lokation. Længden af et sådant udlån bør ligeledes beskrives. Procedure for opbygning og vedligeholdelse af kompetencer på licensregler og aftale Leverandøren bedes beskrive procedure for opbygning og vedligeholdelse af kompetencer på licensregler og aftaler. Det vurderes positivt, at Leverandøren systematisk opbygger og vedligeholder de tilbudte rådgivende medarbejderes kompetencer på licensregler- og aftaler knyttet til de i miniudbuddet omhandlende produkter. Dette kan leverandøren fx dokumentere ved at vedlægge uddannelsesplaner eller lignende.

9 Licensstatistikker, der kan leveres til Kunden Leverandøren bedes redegøre for hvilke licensstatistikker, der kan leveres til Kunden. Det vurderes positivt, at leverandøren kan levere standardiserede og specialtilpassede licensstatistikker på Kundens foranledning. Herunder særligt statistikker vedrørende [her indsætter kunden ønsker til statistikker] Procedurer for licensrådgivning i hele aftaleperioden, herunder: o Aftaleindgåelse o Dagligdag o Årsforfald o Aftaleudløb og evt. gentegning Leverandøren bedes redegøre for hvilken rådgivning leverandøren tilbyder i forbindelse med de forskellige faser i aftaleperioden. Det vurderes positivt, at leverandøren har velbeskrevne og specifikke rådgivningsydelser i forhold de enkelte faser i aftaleperioden og de i miniudbuddet omfattede produkter. Kundens muligheder for Hotline support Leverandøren bedes redegøre for Kundens muligheder for Hotline support. Det vurderes positivt, at leverandøren tilbyder hotline support på [hverdage mellem kl og mellem kl på lørdage]. Endvidere vurderes det positivt, hvis leverandøren garanterer kunden en responstid på maksimalt [2] minutter. Kundens mulighed for at modtage IT-kurser Leverandøren bedes redegøre for kundens muligheder for at modtage IT-kurser. Det vurderes positivt, at leverandøren tilbyder kunden IT-kurser på bruger -, superbruger - og administrator -niveau. Endvidere vurderes det positivt at leverandøren giver kunden mulighed for at sammensætte kurser efter kundens behov. Endeligt vurderes det positivt, at leverandørens IT-kurser følger Bjarne Herskins pædagogiske principper eller tilsvarende metodiske rammeværk for brugeruddannelse.

10 Kundens muligheder for at modtage IT-faglitteratur Leverandøren bedes redegøre for kundens muligheder for at modtage ITfaglitteratur vedrørende de af miniudbuddet omfattede produkter. Det vurderes positivt, at den tilbudte IT-faglitteratur er relevant og dækkende for de af miniudbuddet omfattede produkter. Desuden vurderes det positivt, hvis den tilbudte IT-faglitteratur er på dansk. Kundens muligheder for at benytte E-learning værktøjer (på CD/DVD/Online) Leverandøren bedes redegøre kundens muligheder for at benytte E-learning værktøjer (på CD/DVD/Online). Det vurderes positivt, at E-learning værktøjer er på dansk. Endvidere vurderes det positivt, at værktøjet stilles til rådighed online. Leverandørens medarbejderes certificeringer knyttet til den udbudte Standard Software, herunder hvor længe de har været certificeret. Leverandøren bedes redegøre for om de tilbudte ansatte medarbejderes har certificeringer knyttet til den af miniudbuddet omfattede Standard Software, herunder hvor længe medarbejderne har været certificeret, samt hvorledes de rådgivende medarbejdere certificerede viden er relevant i rådgivningen af kunden. Det vurderes positivt, at leverandøren tilbyder medarbejdere der har certificeret viden, der er relevant for rådgivningen af kunden. Det vurderes desuden som positivt, at de tilbudte medarbejdere har været certificeret i mere end [ ]. Muligheder for at tilvejebringe Kundens brugere med producentens originale software Leverandøren bedes redegøre for hvorledes Kundens brugere modtager producentens originale software. Det vurderes positivt, at kundens brugere har en nem adgang til producentens originale software, fx via download. Sikkerhed for at levering kun sker til den af Kunden berettigede kreds af modtagere/brugere Leverandøren bedes redegøre for hvordan det sikres at levering kun sker til den af Kunden berettigede kreds af modtagere/brugere

11 Det vurderes positivt, at leverandøren kan redegøre for procedurerne til at opnå denne sikkerhed og at sikkerheden er reel. Totalpris på (skal vægtes 49-40%) bestående af summen af den tilbudte pris på: o Licenser. o Opgraderinger. o Vedligehold. o Tilknyttede ydelser Trin 6 - Igangsættelse af Miniudbud Du igangsætter Miniudbuddet ved at fremsende enslydende udfyldt Miniudbudsmateriale, jf. trin 3, til alle egnede Leverandører på delaftalen (jf. Trin 4 ovenfor), med opfordring til at afgive tilbud på det af dig identificerede Standard Software med tilknyttede ydelser jf. bilag C2.1 ovenfor. Fremsendelsen af miniudbudsmaterialet kan foretages via mail. En oversigt over leverandører og disse mailadresser findes på under den konkrete delaftale. Trin 7 - Tilbud fra Leverandørerne Leverandørerne udarbejder deres tilbud ved Miniudbud af Leveringsaftalen ved at udfylde bilag C2.2 som anført ovenfor, med de af Leverandøren i miniudbuddet tilbudte priser og besvarelse af kvaliteten vedr. tilknyttede ydelser. Leverandørernes tilbud skal svare til kundens behov og leverandøren skal f.eks. angive timepriser, stykpriser, pakkepriser m.v., hvis kunden har anmodet herom. Leverandørernes tilbud sendes tilbage til Kunden indenfor den i Miniudbudsbetingelserne angivne tilbudsfrist. Desuden udfyldes tro og love-erklæring vedrørende forfalden ubetalt gæld til det offentlige, som vedlægges tilbuddet. Trin 8 - Evaluering af tilbuddene

12 Du evaluerer tilbuddene på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriteriet kvalitet af tilknyttede ydelser, som du har vægtet i Trin 5 ovenfor. Din evaluering af pris skal foregå som en evaluering af summen af de fire priselementer, som tilsammen udgør en Totalpris. Såfremt du har modtaget timepriser skal disse multipliceres med det forventede antal timer. SKI anviser ikke en bestemt model til sammenligning af tilbuddene og den samlede evaluering kan du basere på de modeller som din myndighed normalt gør anvendelse af. Trin 9 - Samtidig meddelelse om tildeling Når du har gennemført evalueringen og dermed fundet det vindende tilbud, skal du underrette tilbudsgiverne samtidig og skriftligt ved om resultatet af Miniudbuddet med oplysning om, hvilken Leverandør du agter at indgå Leveringsaftale med. Underretningen skal angive en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, så det for forbigåede Leverandører fremstår klart, hvorfor opgaven er tildelt til anden side. En fyldestgørende underretning indebærer, at håndhævelseslovens frist for indgivelse af klager over et Miniudbud på 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter underretningen, begynder at løbe. Såfremt du agter at gennemføre en frivillig stand-still, som anbefalet af SKI, skal du også gøre opmærksom på dette i tildelings- og afslagsskrivelserne, herunder hvornår frivillig stand-still ophører. Trin 10 - Kontraktindgåelse efter afholdelse af Miniudbud Indgåelse af en Leveringsaftalen sker, når Kunden og den Leverandør, der tildeles opgaven, har underskrevet Leveringsaftalen (bilag C), således som udfyldt af Kunden henholdsvis den tildelte Leverandør i overensstemmelse med den ovenstående procedure. Vedr. profylakse-bekendtgørelser henviser SKI i øvrigt til vejledning på ski.dk for udfyldelse og indsendelse af bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed (profylakse) samt til den for rammeaftalen forud udfyldte skabelon for profylakse. Uanset om en Leverandør tildeles opgaven eller ej, er Leverandøren ikke berettiget til særskilt honorar for udarbejdelse af tilbud.

13 Trin 11 Dokumentation for anvendelse af SKI rammeaftale Efter gennemført tildeling via Rammeaftalen, skal Kunden og den tildelte Leverandør i fællesskab udfylde og indsende skema til SKI (via jf. bilag C3.

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere