ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNONCERING - HUSFOTOGRAF"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning vedrørende fotograf til brug for Vejdirektoratet. Opgaven betegnes herefter som Husfotograf for Vejdirektoratet. Opgaven omfatter i hovedtræk levering af fotografydelser. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelsen (YB). Opgaven omfatter udarbejdelse af: Opgaven består af flere typer fotografier. Opgaven er anslået til omkring 400 billeder årligt. Fotografierne består følgende typer billeder som anslås til at fordele sig på følgende måde. Det pointeres, at antallet af billeder er anslået og kan variere i opgavens løbetid. Pressebilleder 10 % Portrætbilleder 10 % Imagebilleder 15 % Projekt- og illustrationsbilleder 60 % Videoklip 5 % Opgaven skal løses i samarbejde med Vejdirektoratets Kommunikationsafdeling, Niels Juels Gade 13, 1022 København K. Opgaven forventes udført i perioden juni 2014 til juni Derudover er der option på yderligere 12 måneders forlængelse af kontrakten. 2. UDBUD 2.1 Udbudsform Opgaven vedrører køb af bilag II b tjenesteydelser, jf. bilag II i udbudsdirektivet. Opgaven udbydes derfor gennem annoncering på Vejdirektoratets Leverandørportal. 2.2 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: a) Nærværende annonce b) Udkast til aftale c) Tilbudsliste (TBL) d) Eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar offentliggjort i tilbudsfasen e) Særlige betingelser for rådgivning december 2013 (SBR) f) Bilag 1 Ydelsesbeskrivelsen (YB) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af Udvælgelse Serviceattest Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen af den tildelte virksomhed, højst 6 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at den/de tildelte virksomhed(er) ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og stk. 2, litra a) - c) og e) - f) Kriterier for udvælgelse (egnethed) Økonomiske formåen Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller i den periode virksomheden har eksisteret på mindst kr. ekskl. moms. Til dokumentation af den økonomiske formåen skal tilbuddet indeholde oplysninger om samlet omsætning (årsregnskaber eller revisorpåtegnet oversigt med nøgletal) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, dog for tilbudsgivere, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt. Teknisk formåen Inden for de sidste 3 år skal tilbudsgiver i væsentligt omfang have arbejdet med tilsvarende opgaver. Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde følgende: Tilbudsgivers dokumenterede referencer for tilsvarende opgaver udført inden for de sidste 3 år. Referencer bør omfatte relevante oplysninger om ordregiver, kort beskrivelse af opgaven, herunder oplysninger om de konkrete ydelser, der er leveret, oplysning om opgavens størrelse i kr. ekskl. moms, og periode for opgavens gennemførelse. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. For tilbudsgivere, der har været etableret i mindre end 3 år, oplyses der om referencer for så lang en periode som muligt Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Pris 60 % B Organisation og bemanding 25 % C Beskrivelse af opgaveløsning 15 % Bedømmelse af underkriterium B Organisation og bemanding

3 3 af 5 Med udgangspunkt i Vejdirektoratets ydelsesbeskrivelse skal tilbuddet vedlægges: En organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding der skal gennemføre opgaven. Der skal redegøres for medarbejdernes rolle i forhold til opgaven. CV for de tilbudte medarbejdere, hvor der redegøres for, hvilke kompetencer den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et CV bør ikke være på mere end to sider. Et relevant portfolio for de tilbudte medarbejdere. Det relevante portfolio bør ikke være på mere end 20 billede eksempler. Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende: at den tilbudte organisation ved sin opbygning og sammensætning fremstår kompetent og robust, og herunder sandsynliggør at besidde kompetencer til at sikre opgavens udførelse og den nødvendige geografiske dækning af opgaven, og at den tilbudte organisations medarbejdere kan dokumentere solid erfaring med løsning af opgaver med tilsvarende indhold og omfang. Delkriterierne under punkt B vægter lige højt. Bedømmelse af underkriterium C Beskrivelse af opgaveløsning Med udgangspunkt i Vejdirektoratets ydelsesbeskrivelse skal tilbuddet vedlægges: Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver agter at løse opgaven. Beskrivelsen skal indeholde redegørelser for; a) hvordan tilbudsgiver vil løse de respektive (del)opgaver, b) hvordan tilbudsgiver vil sikre kreativitet og dynamik i opgaveløsningen samt overholdelse af Vejdirektoratets fotopolitik, c) hvordan tilbudsgiver agter at opnå kendskab til Vejdirektoratets organisation, d) hvordan tilbudsgiver på eget initiativ vil tage billeder af akutsituationer på statsvejnettet såsom eksempelvis oversvømmelser eller andre vejrfænomener, e) hvordan tilbudsgiver vil opbygge og opretholde et højt samarbejdsniveau, Beskrivelsen af tilbudsgivers opfyldelse af underkriterium C bør ikke overstige 5 A4 sider. Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende: at løsningerne af de respektive delopgaver fremstår klart og entydigt med tydeligt beskrevne eksempler på opgaveløsningen, og der samtidigt sikres kreativitet og dynamik i opgaveløsningen samt overholdelse af Vejdirektoratets fotopolitik, at tilbudsgiver fyldestgørende beskriver, hvordan tilbudsgiver agter at opnå kendskab til og forståelse af Vejdirektoratets organisation, og tilbudsgiver deriblandt beskriver, hvordan tilbudsgiver vil opbygge og opretholde et højt samarbejdsniveau med Vejdirektoratet, at tilbudsgiver beskriver, hvordan og i hvilke situationer tilbudsgiver på eget initiativ vil tage billeder af akutsituationer på statsvejnettet såsom vejrfænomener gerne ved brug af eksempler. at tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgiver proaktivt vil sikre, at Vejdirektoratet kan få de bedste og mest aktuelle billeder til sit fototek gerne ved brug af eksempler.

4 4 af 5 4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan tilbudsgiver fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til med kopi til Eva Tolstrup Ziegler Vejdirektoratet vil offentliggøre spørgsmål og tilhørende besvarelse på senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af offentliggørelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af tilbudsgiverne. Udbuddets titel og spørgsmålets emne skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr. Husfotograf for Vejdirektoratet. Det er tilbudsgivers ansvar at gøre sig bekendt med spørgsmål, svar, supplerende oplysninger og eventuelle rettelsesblade offentliggjort under spørgerunden. Ansvaret for eventuelt mangelfuldt tilbud, som følge af manglende hensyntagen til spørgsmål, svar, supplerende oplysninger og eventuelle rettelsesblade påhviler alene tilbudsgiver. 5. TILBUD 5.1 Aflevering af tilbud Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket Husfotograf for Vejdirektoratet og Må ikke åbnes i receptionen. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer med underskrift. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (usb eller andet) som pdf. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Den originale papirudgave er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Niels Juels Gade 13

5 5 af København K senest torsdag den 12. juni kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. 6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (TBL). TBL indeholder tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige, erklæringer vedrørende artikel 27 og 45 i udbudsdirektivet 2004/18/EF og bemyndigelseserklæring og erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt flere byder i forening. Årsregnskaber eller revisorpåtegnet oversigt med nøgletal for de seneste 3 regnskabsår Referencer En organisationsplan med redegørelse for den organisation og bemanding der skal gennemføre opgaven. Der skal redegøres for medarbejdernes rolle i forhold til opgaven. CV for de tilbudte medarbejdere, hvor der redegøres for, hvilke kompetencer den konkrete medarbejder kan tilføre opgaven. Et relevant portfolio for de tilbudte medarbejdere. En beskrivelse af tilbudsgivers opgaveløsning. 7. VEDSTÅELSE Tilbud skal vedstås i 30 kalenderdage fra fristen for aflevering af tilbud. 8. VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen.

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere