Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt"

Transkript

1 Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Analysemodellen Kapitel 3: Analyseresultater Kapitel 4: Hovedresultater Center for Tourism and Culture Management - CBS ICMM International culture and media management Have PR & Kommunikation København 2007

2 Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt Analysen er udarbejdet af: Lise Lyck, centerleder, Center for Tourism and Culture Management, CBS Bent-Erik Rasmussen, konsulent, ICMM Chouki Sfandla, forskningsassistent TCM, CBS Anja Jensen, projektleder, Have PR & Kommunikation København 2007

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion Baggrund Generel introduktion Analysens fokus Internationale referencer Analysens metodik, forløb og begrænsninger Analysens opdragsgiver og finansiering Resumé og resultater...7 Kapitel 2: Analysemodel og data Den valgte model Teaterøkonomien Publikums forbrug Den samlede direkte økonomiske effekt Den økonomiske multiplikator Samfundseffektformlen Indsamling af data...14 Kapitel 3: Analyseresultater Teaterøkonomien Teaterområdets indkomst- og udgiftsprofiler Publikums forbrug Publikums alternative forbrugsmulighed Den samlede økonomiske samfundseffekt...22 Kapitel 4: Hovedresultater Nøgletal...24 BILAG Bilag 1: Anvendt TCM procesmodel...26 Bilag 2: Teaterspørgeskemaet...27 Bilag 3: Publikumsspørgeskemaet...30 Bilag 4: De samlede tal

4 Kapitel 1: Introduktion 1 Baggrund Siden Kulturministeriet i 2000 udgav rapporten Danmarks Kreative Potentiale 1, er det blevet legitimt at se på de kulturmidler, som afsættes til kulturaktiviteter, som en tosidet investering. På den ene side er disse midler en væsentlig del af kulturpolitikken og dermed af en politisk funderet styringsfaktor af det almindelige kulturelle niveau. Dermed bliver de et udtryk for det samfundsmæssige behov og for satsningen på dette område. Samtidig er der tale om et erhvervsområde, der både beskæftigelsesmæssigt og rent økonomisk herunder eksportmæssigt - bidrager væsentligt til den nationale økonomi. Kulturlivet har derfor både en forbrugs- og en velfærdsmæssig side, men også en investeringsmæssig side i forbindelse med fremtidig skabelse af økonomisk vækst. Der er således i dag generel enighed om, at de kulturelle erhverv har en væsentlig og positiv økonomisk samfundseffekt. I dansk sammenhæng er det imidlertid endnu ikke blevet belyst bortset fra beregninger af netop eksportomfanget på især musikområdet - hvordan denne effekt helt konkret manifesterer sig på de enkelte områder. Netop fordi det danske samfund på kulturområdet er blevet meget kontraktorienteret og kontraktstyret, er der grund til at se meget nøje på den økonomiske effekt. Der er simpelthen brug for at kunne vurdere effekten af kulturstøttemidler ud fra flere synsvinkler end de gængse to: den kunstneriske kvalitet, som støtten sikrer, og publikums efterspørgsel som afspejlende en samfundseffekt eller en direkte markedsefterspørgsel. Disse to kriterier og vurderingsaspekter er naturligvis fortsat meget væsentlige, men også generelt underlagt en række usikkerhedsfaktorer som gør investorerne primært det offentlige - usikre: Støtter vi det rigtige og i det rigtige omfang? Denne analyse omhandler et væsentligt kulturområde: de storkøbenhavnske teatre, og der fokuseres på den tredje effekt den samfundsøkonomiske konsekvens. 1.1 Generel introduktion En isoleret økonomisk vurdering kan og bør ikke erstatte de kulturelle, sociale og markedsøkonomiske vurderingsaspekter, men en solidt funderet økonomisk effektvurdering 1 Kulturministeriets kultur- og erhvervspolitiske redegørelse Se 3

5 må betragtes som et meget vigtigt og for tiden overset aspekt af den bevilgede støtte til teateraktiviteter. Americans for the Arts USA's førende organisation på kulturområdet - gennemførte i 2002 en meget stort anlagt undersøgelse, hvor man undersøgte kulturinstitutioner 2. Formålet var på ægte amerikansk vis at undersøge, om kultur kan betale sig. Konklusionen var: Nonprofit arts organizations in the United States support millions of jobs and generate billions in government revenue. We now know this is only part of the story. Arts audiences pump an additional $80 billion in event-related spending to local businesses each year. 3 Et tilsvarende resultat nåede det engelske Arts Council til i en lignende analyse af Economic impact study of UK theatre, som blev gennemført i 2004, og hvor konklusionen var: Theatre has a huge economic impact in this country it is worth 2.6 bn annually Analysens fokus Den foreliggende analyse er defineret bredt med inddragelse af et relativt stort antal teatre og deres publikum, idet analysen har to fokusområder: 1. Selve teatrenes økonomiske profil (tilskud, billetindtægter, lønninger, honorarer, husleje, transport o.s.v.) 2. Publikumsgenereret omsætning (transport, restaurant- og cafébesøg, samt anden form for omsætning som følge af teateraktiviteterne) Samtidig har det dog været nødvendigt at begrænse analysen til et overkommeligt geografisk område og antal af deltagende teatre. I praksis er der tale om en teoretisk modelbaseret analyse kombineret med en spørgeskemaundersøgelse, der tegner et bredt billede af teatrenes økonomiske effekt. For at sikre en høj grad af økonomisk og analysemæssig know how og professionel tilgang til undersøgelsesarbejdet er der blevet dannet en arbejds- og analysegruppe bestående af repræsentanter fra ICMM, Center for Tourism and Culture Management/ CBS og Have PR & Kommunikation: 2 Se: 3 Mayor Bart Peterson, Indianapolis, and Chair, Arts, Parks, Entertainment & Sports Committee United States Conference of Mayors 4 Economic impact study of UK theatre, Dominic Shellard, University of Sheffield Se page 4 4

6 Lise Lyck, centerleder, Center for Tourism and Culture Management, CBS Bent-Erik Rasmussen, konsulent, ICMM Chouki Sfandla, forskningsassistent, TCM, CBS Anja Jensen, projektleder, Have PR & Kommunikation 1.3 Internationale referencer Analysearbejdet har taget udgangspunkt i de to oven for nævnte henholdsvis amerikanske og engelske undersøgelser, som med meget store ressourcer til rådighed dels har gennemført omfattende undersøgelser, dels har dokumenteret det metodiske grundlag, som er benyttet. Der findes andre lignende analyser 5, men især den nævnte engelske teaterundersøgelse er blevet betragtet som et relevant forstudie til nærværende analyse, som selvfølgelig er blevet tilpasset danske forhold på en række områder. 1.4 Analysens metodik, forløb og begrænsninger Undersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2006 og begyndelsen af 2007 og har fulgt følgende fem faser: 1. Afdækning af metode referencer 2. Identifikation og konstruktion af model 3. Udformning af spørgeskemaer og opstilling af liste over deltagere i undersøgelsen (både teatre og forestillinger til publikumsundersøgelsen) 4. Indsamling af data 5. Bearbejdning og analyse af data samt udarbejdelse af rapport Analysens definitionsområde har været de storkøbenhavnske teatre, og rent konkret er følgende teatre og publikumsgrupper blevet inddraget i analysen: 5 Se en oversigt over engelske effektanalyser på: 5

7 Teatre Økonomidata Publikumsdata Teatret ved Sorte Hest X Betty Nansen Teatret X Plan B X Husets Teater X X Café Teatret X X Aveny - T X X Teater Grob X Kaleidoskop X Bellevue Teatret X X Mungo Park X X Taastrup Teater X Det Kongelige Teater X X (Stærekassen) (Kun teater delen) Det Ny Teater X Østre Gasværk X Nørrebros Teater X Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med de teatre, som vi har kontaktet. Uden dette samarbejde var en sådan undersøgelse ikke mulig. Analysegruppen skønner, at antallet og spredningen af teatertyper er tilfredsstillende ud fra et analysemæssigt synspunkt. Analysen bygger således både på direkte kontakt med en række teatre, indhentning af offentligt tilgængelige tal, hvor de findes 6, samt en af projektet gennemført spørgeskemaundersøgelse af otte publikumsgrupper. 1.5 Analysens opdragsgiver og finansiering Initiativet til gennemførelsen af denne analyse kommer fra Dansk Skuespillerforbund, som også har forestået indsamlingen af midlerne til finansieringen af arbejdet. Men det skal understeges, at analysegruppen har arbejdet helt selvstændigt uden bindinger eller begrænsninger, og at analysegruppen er eneansvarlig for både metode og resultater. 6 For eksempel vedr. regnskabstal og publikumstal for Det Kgl. Teater 6

8 2 Resumé og resultater Den foreliggende undersøgelse analyserer den direkte målbare økonomiske samfundseffekt af de storkøbenhavnske teatre, mens værdien af afledede økonomiske effekter af publikums oplevelsesværdi af teaterbesøget, som ofte indebærer en række skøn, ikke inddrages. Analysen har taget udgangspunkt i lignende større undersøgelser i USA og England, og især en engelsk undersøgelse fra 2004, som netop fokuserede på teaterområdet, er blevet anvendt som reference. Gruppen af teatres økonomiske effekt betragtes med udgangspunkt i en økonomisk input/output model, og der opstilles en generel formel: Samlet samfundseffekt = (Gruppen af teatres omsætning + Publikums forbrug) x 1,2 - hvor tallet 1,2 repræsenterer en samfundsspecifik multiplikator, der indikerer pengestrømmens effekt i flere led i det pågældende samfund, idet pengene vandrer igennem samfundet. 7 Undersøgelsens datamateriale bygger på data fra tretten konkrete teatre i det storkøbenhavnske område og otte spørgeskemabaserede undersøgelser af publikums forbrugsprofil med hensyn til transport og andet forbrug (primært café og restaurantbesøg) afledt af teaterbesøget. Publikums gennemsnitlige forbrug Det gennemsnitlige transportforbrug pr. publikumsdeltager er 74,40 kr. Det gennemsnitlige forbrug til café og restaurantbesøg m.m. pr. publikumsdeltager er: 169,44 kr. Undersøgelsens datamateriale viser generelle profiler for det undersøgte teaterområde med hensyn til indtægts- og udgiftsprofilerne, ligesom publikums gennemsnitlige forbrug med hensyn til transport og fortæring kan vurderes både som profiler og samlede gennemsnit, der bruges i den samfundsøkonomiske beregning. Analysens hovedresultater Den samlede økonomiske samfundseffekt På basis af disse tal beregnes den samlede økonomiske samfundseffekt for de tretten teatre tilsammen, og det vises, at: den samlede samfundseffekt udgør 433 mio kr. Nøgletal 1: Samfundseffekten i forhold til teaterområdets omsætning: 1,8 - hvilket vil sige, at den økonomiske samfundseffekt af teatrenes aktivitet kan siges at være 1,8 gange teaterområdets samlede omsætning. 7 Se yderligere forklaring af multiplikatoreffekten på side 13 7

9 Nøgletal 2: Samfundseffekten i forhold til områdets samlede tilskud: 3,3 - hvilket vil sige, at den økonomiske samfundseffekt af teatrenes aktivitet kan siges at være 3,3 gange så stor, som de tilskud, der ydes til området. Nøgletal 3: Egenindtjening + publikums forbrug i forhold til de samlede tilskud: 1,8 - hvilket vil sige, at teatrenes egenindtjening og den omsætning, som publikumsaktiviteten genererer tilsammen, er 1,8 gange de tilskud, som området modtager. Nøgletallene har gyldighed for det storkøbenhavnske område, hvor undersøgelsen er foretaget, men kan formentlig også opfattes som en generel indikation af sammenhængene mellem teatrenes omsætning, tilskud, publikums forbrug og den samlede samfundseffekt. 8 Det ville være relevant for det enkelte teater at angive dets økonomiske samfundseffekt i den årlige regnskabsrapport. Disse nøgletal er også relevante i forhold til både statens og kommunernes prioriteringer af teatrenes tilskudsordninger. Dette anbefales i øvrigt også i den engelske rapport. Det vigtige aspekt, som denne analyse har afdækket er, at tilskud økonomisk set kan betragtes som eller sammenlignes med en form for iværksætterydelse til et kreativt erhvervsområde, og at denne ydelse kommer tilbage til samfundet med en effekt, der er 3,3 gange større end selve tilskuddet i form af egen indtjening og aktiviteter i tilknyttede serviceerhverv. Samlet set viser analysen to vigtige konstateringer: 1. Tilskud til teaterområdet kan også betragtes samfundsøkonomisk som en god forretning 2. En udvidelse eller en indskrænkning af teateraktiviteten har markant økonomisk effekt på relaterede erhvervsområder 8 Se Economic impact study of UK theatre, Dominic Shellard, University of Sheffield 2004, p. 20 8

10 Kapitel 2: Analysemodellen Som nævnt tog analysegruppen udgangspunkt i relevante internationale undersøgelser på dette område først og fremmest den store amerikanske kulturanalyse og den engelske teateranalyse. Begge undersøgelser og analyser bygger på meget grundige studier med udgangspunkt i meget store ressourcer til arbejdet, og det var derfor oplagt i denne mindre undersøgelse at bygge videre på disse resultater. Amerikanerne beskriver deres undersøgelse således: The Arts & Economic Prosperity study was conducted by Americans for the Arts to document the economic impact of the nonprofit arts industry in 91 communities during The diverse communities range in population (4,000 to 3 million), geography (Anchorage to Miami), and type (rural to large urban). Local arts agencies public and private organizations working to increase community access to and participation in the arts served as local research partners, collecting detailed expenditure data from 3,000 nonprofit arts organizations and 40,000 audience members. The project economists, from the Georgia Institute of Technology, customized input/output analysis models for each of the 91 communities to provide specific and reliable economic impact data about their nonprofit arts industry. The national estimates were derived by using a conservative four-step process. First, the 91 communities were stratified into six population groups and an economic impact average was determined for each group. Second, the nation s 19,372 cities were assigned to one of the six groups based on their population (supplied by the U.S. Census Bureau). Third, each city was then assigned the economic impact average for its population group. Finally, the values of these 19,372 cities were added together to determine the national economic impact of the nonprofit arts industry. The three largest U.S. cities (New York, Los Angeles, and Chicago) each with more than $1 billion in organizational expenditures alone were excluded from this study to avoid inflating the national estimates 9. Som det fremgår, er der gået meget grundigt til værks og beskrivelse og resultat kan i øvrigt læses på nettet. Den engelske undersøgelse fra 2003/04 var fokuseret på teaterområdet og derfor velegnet som reference for den danske/storkøbenhavnske undersøgelse. Undersøgelsen beskrives kort således: Questionnaires were devised to collect the following information from individual venuebased organisations for the 2002/03 financial year: 9 Se 9

11 turnover overseas earnings additional visitor spend (an estimate of what an audience member spends on food, transport and childcare) salaries subsistence allowances paid goods and services bought A list of venue-based organisations was compiled from information held by Arts Council England, the Scottish Arts Council, the Arts Council of Wales, the Arts Council of Northern Ireland, SOLT, TMA, ITC and the National Rural Touring Forum. The questionnaires were distributed and returned between August and December, A large number of activities were undertaken to create a good awareness of the study and to generate the highest possible response rate Den valgte samfundseffektmodel Med udgangspunkt i økonomisk teori og den engelske teaterundersøgelse som specifik reference betragter analysegruppen den økonomiske samfundseffekt af det undersøgte teaterområde ved anvendelse af en relativt enkel økonomisk input/output model. 2.2 Første element i samfundseffektmodellen: teaterøkonomien Det første element i den formel, som analysegruppen har opstillet, er teaterområdets samlede omsætning. Eftersom der generelt er tale om et non profit område, går den økonomi, som kommer ind i teaterområdet også ud i det omgivende samfund igen i form af lønninger og køb af forskellige former for ydelser, dvs. der er ingen opsparing. Det første og det mest umiddelbare element - er derfor teaterområdets samlede omsætning, hvor de samlede indtægter generelt er lig de samlede udgifter. Den direkte økonomiske effekt kan således siges at være lig omsætningen (eller de samlede udgifter), hvor input består af tilskud og billetindtægter, og udgifterne består af lønninger og en række øvrige omkostninger - se figur Se 10

12 Input: Teatrenes samlede indtægter Teater- Områdets omsætning Output: Teatrenes samlede udgifter Figur 1 Input/output - teaterområdets omsætning Lidt mere specificeret ser input (indtægtsdelen) og output (udgiftsdelen) således ud i den samlede model: 1. Input Tilskud (statstilskud, amtstilskud 11, kommunalt tilskud, private tilskud, sponsorer og fonde) Egen indtægt (billetsalg, serviceydelser, uddannelse, kurser, bar- og cafédrift, souvenirs, andet) 2. Output Løn (fastansatte, deltidsansatte og freelancere) Husleje-omkostninger (leje, elektricitet, varme, vand, forsikring og andre udgifter relateret til indhusning teaterlokaler, administrationslokaler, værksted, lager) Produktionsomkostninger (administrationsomkostninger, marketing, teknik, IT, e- tickets, transport, andet) 11 Amtstilskud er medtaget her, fordi der i de fleste tilfælde benyttes regnskabstal fra

13 2.3 Andet element i samfundseffektmodellen: publikums forbrug Udover den direkte økonomiske samfundseffekt, hvor forskellige former for indtægter kanaliseres tilbage til samfundet, genererer teateraktiviteterne også afledte økonomiske aktiviteter, idet publikum dels bruger transport for at komme til teatret, dels ofte bruger teaterbegivenheden som anledning til café og restaurantbesøg. Dette forbrug må også betragtes som et bidrag til teaterområdets økonomiske samfundseffekt, idet publikum hermed forøger det samlede økonomiske output skabt af en konkret teaterbegivenhed se figur 2. Input: Egen indtægt Publikums forbrug Output: Transport Café ell. Restaurantbesøg overnatning Figur 2 Input/output - Publikums forbrug Kategorierne, som indgår i modellen som publikums økonomiske output publikums forbrug - er her: 1. Transportomkostninger Gå afstand eller cykel (=ingen omkostning) Bus Taxa Egen Bil benzinforbrug Bil parkering og evt. broafgift Tog Fly Andet (f.eks. skib fra Bornholm el. Sverige) 12

14 2. Restaurant- eller café besøg - før og efter - teaterbesøget 3. Overnatning i forbindelse med teaterbesøget. Denne omkostning har vist sig ikke at spille nogen rolle i denne undersøgelse, og der ses derfor bort fra den i det efterfølgende. 2.4 Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt Den samlede direkte samfundseffekt udgøres af summen af disse to områder, som det vises på figur 3: Input: Teatrenes samlede indtægter Input: Egen indtægt Teater- Områdets omsætning Publikums forbrug Output: Teatrenes samlede udgifter Output: Transport Café ell. Restaurantbesøg overnatning Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt Figur 3 Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt 2.5 Den økonomiske multiplikator Den sidste faktor i den samlede analysemodel er en faktor, der i samfundsøkonomi kaldes den økonomiske multiplikator. Denne indikerer, at den samfundsøkonomiske effekt er større end den direkte effekt, fordi output pengestrømmen passerer flere led i samfundet og derved får en større effekt. Multiplikatorens størrelse afhænger af en række faktorer i det konkrete samfund eller den konkrete sektor af et samfund. I den engelske undersøgelse regnes der med en multiplikator med størrelsen 1,5. I den foreliggende danske analyser regnes der konservativt med en multiplikator på 1, Størrelsen af denne multiplikator kan diskuteres, men er her valgt ud fra et skøn baseret på et generelt kendskab til dansk samfundsøkonomi kombineret med, at der her er tale om et område med stor lokal effekt, men med en begrænset import- og eksporteffekt. 13

15 2.6 Den samlede samfundseffektformel Den samlede analyseformel ser derfor således ud: Samlet samfundseffekt = (Teateromsætningen + Publikums forbrug) x 1,2 2.7 Indsamlingen af data Til brug for indsamlingen af data er der med udgangspunkt i formlen og de bagvedliggende input/output overvejelser opstillet to datasæt: 1. Oplysninger vedr. gruppen af teatres økonomi og publikums tal 2. Undersøgelse af publikums forbrug vedr. transport og andet forbrug (primært restaurant og café besøg) Teatergruppens økonomi er blevet fastlagt på basis af direkte kontakt kombineret med spørgeskemaundersøgelse og afsøgning af offentligt tilgængelige oplysninger 13. Der er primært anvendt regnskabstal fra 2005 i nogle tilfælde er der beregnet et realistisk gennemsnit. Publikumsanalysen blev udført som en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med otte konkrete forestillinger, hvor der blev uddelt og indsamlet spørgeskemaer. 13 F.eks. vedr. Det kgl. Teaters økonomi og publikumstal, som fremgår af regnskaberne på nettet. 14

16 Kapitel 3: Analyseresultater Formålet med analysen var som udgangspunkt at definere den økonomiske samfundseffekt af teaterområdet. Men datamaterialet giver også mulighed for at se en række økonomiske profiler og strukturer for området, og nogle af disse tal gengives derfor også i det følgende. Det skal understreges, at de enkelte teatres regnskabsoplysninger er afgivet under fortrolighedsklausuler (bortset fra offentligt tilgængeligt materiale). Derfor gengives områdets generelle resultater som helhed. 3.1 Teaterøkonomien for det samlede teaterområde Det samlede resultat af teaterøkonomiundersøgelsen (det vil sige alle teatrenes tal lagt sammen og anskuet som et samlet område) ser således ud: Tabel 1: Samlet oversigt I. Generelle oplysninger (alle 13 teatre) Antal opsætninger pr. år 51 Antal forestillinger pr. år Tilskuere pr. år i alt II. Driftsregnskabstal Indtægter Tilskud i alt Statstilskud Amtstilskud Kommunalt tilskud Private tilskud sponsorer og fonde Egen indtægt i alt Billetsalg Anden indkomst Samlede indtægter Udgifter - Løn Huslejeomkostninger Produktionsomkostninger Samlede udgifter Ved sammenligning af områdets samlede indtægter og samlede udgifter fremgår det, at der med de samlede tal for området er et mindre underskud 1,8 mio kr. som imidlertid må betragtes som det minimale resultatudsving, der naturligt vil ske fra år til år for området som helhed, og som generelt løbende udjævnes. 15 Jvf. note 14 15

17 3.2 Teaterområdets indkomst- og udgiftsprofiler De indsamlede data giver mulighed for at tegne en profil af det undersøgte områdes samlede indtægter og udgifter. Teaterområdets indkomster Teaterområdets indtægter kan groft opdeles i to hovedområder: Tilskud Egne indtægter Forholdet mellem tilskud og egne indtægter Ud fra en samlet synsvinkel vægter tilskud og egne indtægter næsten lige meget i gruppen af teatres samlede omsætning, som det ses i figur 4: Teaterområdets indtægter: Tilskud og egne indtægter 54% 46% Egne indtægter Samlede tilskud Figur 4 Teaterområdets indtægter Det er vigtigt her at understrege, at der er stor forskel på de forskellige teatres økonomiske profil, og at den fordeling, der vises her, er den samlede gruppes profil. 16

18 Tilskudsfordelingen Tilskud kommer som bekendt fra forskellige kulturkasser: Statslige tilskud Kommunale tilskud Amtslige tilskud (medtaget fordi der er brugt hidtidige regnskaber) Private tilskud fonde og sponsorer Fordelingen eller tyngden af disse tilskudsområder fremgår af figur 5: Teaterområdets indtægter: Tilskud 19% 3% Statstilskud 1% Amtstilskud Kommunalt tilskud Private tilskud sponsorer og fonde 77% Figur 5 Teaterområdets tilskudsfordeling Som det fremgår af grafen, udgør statstilskuddet tre fjerdedele af områdets samlede tilskud, det kommunale tilskud ca. en femtedel, mens de private tilskud fondsmidler kun udgør 3 %. Fondsmidlernes størrelse tales der ofte om, men de er næsten forsvindende i det samlede billede. Alligevel kan de i de konkrete tilfælde være helt afgørende for, om en bestemt forestilling kan gennemføres. Det siger sig selv som tidligere nævnt - at det enkelte teater har meget forskellige vilkår og en meget forskellig fordeling med hensyn til tilskud. Og igen: Den her viste fordeling er fordelingen inden for det samlede område, som udgøres af gruppen af de tretten teatre, som indgår i undersøgelsen. Teaterområdets egne indtægter Teaterområdets egne indtægter dvs. den del af teatrenes indtægt, som ikke er tilskud er i den samlede opgørelse opdelt i to kategorier: 17

19 Billetsalg Anden indkomst Billetsalget er her den meget store faktor, mens den øvrige indtægt (eksempelvis programsalg, serviceydelser, uddannelse, kurser, bar- og cafédrift, souvenirs) er af mindre betydning. Teaterområdets udgifter Udgiftsområderne er i dette datamateriale opdelt i tre hovedudgiftsområder: Lønninger Husleje Produktionsomkostninger Fordelingen af disse udgiftsposter for området som helhed fremgår af figur 6: Teaterområdets udgifter 39% 50% Løn Husleje omkostninger Produktionsomkostninger 11% Figur 6 Teaterområdets udgiftsfordeling De to store poster er løn til fast personale og produktionsomkostninger. Men også huslejeomkostningerne tynger i budgettet Lønomkostningerne udgør i virkeligheden nok en større andel end angivet her, idet regnskabspraksis er forskellig på dette område. Flere teatre medregner f.eks. skuespillerlønninger under produktionsomkostninger. Se i øvrigt mere om teatrenes omkostningsprofil: Lise Lyck: Strategisk teateranalyse med fokus på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Center for Tourism and Culture management, 2004, s. 42 pp. 18

20 3.3 Publikums forbrug Som omtalt i forbindelse med input/output modellen består publikums forbrug af tre kategorier: Transport Café- og restaurantbesøg Overnatning I praksis er det kun de to første kategorier der har haft betydning i relation til svarene afgivet af publikum i undersøgelsen.. Publikums transportomkostninger Som det fremgår af figur 7, der viser publikums procentvise forbrug af forskellige transportformer, er der relativt stor forskel på publikums brug af transportmidler til de forskellige forestillinger, hvilket primært hænger sammen med to faktorer: teatrets beliggenhed og publikums geografiske profil. Otte Teatre: transportprofilerne 100% 80% 60% 40% 20% Fly Tog Bil parkering og evt. broafgift Egen Bil benzinforbrug Taxa 0% Aveny-T Østre Gasværk Stærekassen Nørre Bros Teater Bellevue Cafe Teatret Husets Teater Mungo Park Bus Cykel Figur 7 Transportprofiler 19

21 Via spørgeskemaundersøgelserne har det været muligt at fastlægge både de samlede transportomkostninger for publikum som helhed og gennemsnittet pr. teatergænger. Tabel 2 Transportomkostninger pr. teatergænger Aveny-T Østre Gasværk Gennemsnits transport omkostning(angivet i kr.) 65,66 103,40 82,50 76,95 76,02 12,76 70,92 53,06 Stærekassen Nørrebros Teater Bellevue Café Teatret Husets Teater Mungo Park Vægtet gennemsnit: 74,40 kr. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stor forskel på transportomkostningerne hos forskellige publikumsgrupper her gengivet som gennemsnit for de otte publikumsgrupper. Det samlede vægtede gennemsnit 74,40 kr. i transportudgift pr. publikumsdeltager bruges i udregningen af den samlede samfundseffekt. Publikums øvrige relaterede forbrug (café, restaurant o.lign.) Tabel 3 Publikums forbrug Aveny-T Østre Gasværk Stærekassen Gennemsnits forbrug(angivet i kr.) 183,52 237,59 218,29 130,26 142,86 27,04 196,12 105,51 Nørre Bros Teater Bellevue Café Teatret Husets Teater Mungo Park Vægtet gennemsnit 169,44 kr. Også med hensyn til publikums øvrige forbrug primært til café- eller restaurantbesøg før eller efter teaterforestillingen er der store forskelle, som det fremgår af ovenstående gennemsnit. Det samlede vægtede gennemsnit 169,44 kr. bruges i udregningen af den samlede samfundseffekt. 20

22 Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det i øvrigt, at: 60 % af publikum går på café eller restaurant før teaterbesøget 38 % af publikum går på café eller restaurant efter teaterbesøget 37 % af publikum bruger yderligere penge i pausen og i forbindelse med teaterbesøget 25 % af publikum afholder andre udgifter (f.eks. babysitning) i forbindelse med teaterbesøget 3.4 Publikums alternative forbrugsmulighed For at undersøge om der reelt er tale om et unikt forbrug i forbindelse med teaterbesøget, blev publikumsgrupperne, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen, spurgt om, hvad de ville have foretaget sig, hvis de ikke var gået i teatret. Svarene fordelte sig således: Hvis ikke i teatret hvad så? 2% 6% 3% 9% 7% Hjemme Biograftur Anden kulturaktivitet Sportsarrangement Gået i byen Andet 73% Figur 8 Alternativer til teaterbesøg Den omstændighed, at næsten tre fjerdedele svarer, at de ville være blevet hjemme, viser, at der reelt er tale om et markant ekstra forbrug, der kan tilskrives teaterbegivenheden. 73 % ville være blevet hjemme, hvis de ikke var gået i teatret, og ville derfor heller ikke have brugt penge på transport eller café eller restaurant. 27 % ville have brugt tiden på en anden lignende aktivitet og derfor formentlig have lagt et lignende forbrug der. 21

23 Det skal understreges, at kun merforbrug skabt udelukkende af selve teaterbesøget er medtaget i analysen. Den del af besøget (27 %), som ville eller kunne - være erstattet af andre lignende aktiviteter, er således ikke medregnet i denne analyse Den samlede økonomiske samfundseffekt På basis af de ovenstående generelle analyseresultater kan den samlede økonomiske samfundseffekt for det undersøgte teaterområde nu udregnes med udgangspunkt i nedenstående opsummerede tal. Samlede tilskud: Egenindtægt: Samlet indtægt(= omsætning): Publikums samlede forbrug (transport + andet forbrug): Publikums samlede forbrug reduceret med 27 %: kr kr kr kr kr. Den tidligere opstillede formel kan nu anvendes: Samlet samfundseffekt = (Teateromsætningen + Publikums forbrug) x 1,2 Samlet samfundseffekt = ( kr kr.) x 1,2 Og den økonomiske samfundseffekt for det undersøgte teaterområde kan således beregnes til: 433 millioner kr. 17 Publikums beregnede samlede forbrug er i samfundseffektberegningen reduceret med 27 %. 22

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre NOTAT Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre ICMM August 2005 ICMM Ltd. 43-45 Portman Square London W1H 6HN UK +44 20

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015

Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...

Læs mere

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at give et overblik over

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen Studiets metoder Pia Bøgelund & Søren Hansen Dagsorden 1. Hvad er videnskabelighed? 1. En gruppediskussion efterfulgt af fælles opsamling 2. Hvilke metoder, teorier og modeller kender I fra jeres projektarbejde?

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 Kulturudvalg KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 REJSETIDER, SE DETALJERET REJSEPLAN PÅ PROGRAM Udrejse: 30. maj 2016: Aalborg til Atatürk lufthavn Hjemkomst 3. Juni

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Bornholms Travselskab Strategi 2016

Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskabs Bestyrelse, v. Bestyrelsesformand Thorkild Jensen August 2012 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Intern situation i hovedtræk... 4 2.1

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19

Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19 Det Københavnske Teatersamarbejde - strategi 2015/16-2018/19 Teatrene og deres omverden Teatrene møder udfordringer i omverdenen, der peger i vidt forskellige retninger. En teaterchef skal på én gang skabe

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere