Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt"

Transkript

1 Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Analysemodellen Kapitel 3: Analyseresultater Kapitel 4: Hovedresultater Center for Tourism and Culture Management - CBS ICMM International culture and media management Have PR & Kommunikation København 2007

2 Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt Analysen er udarbejdet af: Lise Lyck, centerleder, Center for Tourism and Culture Management, CBS Bent-Erik Rasmussen, konsulent, ICMM Chouki Sfandla, forskningsassistent TCM, CBS Anja Jensen, projektleder, Have PR & Kommunikation København 2007

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion Baggrund Generel introduktion Analysens fokus Internationale referencer Analysens metodik, forløb og begrænsninger Analysens opdragsgiver og finansiering Resumé og resultater...7 Kapitel 2: Analysemodel og data Den valgte model Teaterøkonomien Publikums forbrug Den samlede direkte økonomiske effekt Den økonomiske multiplikator Samfundseffektformlen Indsamling af data...14 Kapitel 3: Analyseresultater Teaterøkonomien Teaterområdets indkomst- og udgiftsprofiler Publikums forbrug Publikums alternative forbrugsmulighed Den samlede økonomiske samfundseffekt...22 Kapitel 4: Hovedresultater Nøgletal...24 BILAG Bilag 1: Anvendt TCM procesmodel...26 Bilag 2: Teaterspørgeskemaet...27 Bilag 3: Publikumsspørgeskemaet...30 Bilag 4: De samlede tal

4 Kapitel 1: Introduktion 1 Baggrund Siden Kulturministeriet i 2000 udgav rapporten Danmarks Kreative Potentiale 1, er det blevet legitimt at se på de kulturmidler, som afsættes til kulturaktiviteter, som en tosidet investering. På den ene side er disse midler en væsentlig del af kulturpolitikken og dermed af en politisk funderet styringsfaktor af det almindelige kulturelle niveau. Dermed bliver de et udtryk for det samfundsmæssige behov og for satsningen på dette område. Samtidig er der tale om et erhvervsområde, der både beskæftigelsesmæssigt og rent økonomisk herunder eksportmæssigt - bidrager væsentligt til den nationale økonomi. Kulturlivet har derfor både en forbrugs- og en velfærdsmæssig side, men også en investeringsmæssig side i forbindelse med fremtidig skabelse af økonomisk vækst. Der er således i dag generel enighed om, at de kulturelle erhverv har en væsentlig og positiv økonomisk samfundseffekt. I dansk sammenhæng er det imidlertid endnu ikke blevet belyst bortset fra beregninger af netop eksportomfanget på især musikområdet - hvordan denne effekt helt konkret manifesterer sig på de enkelte områder. Netop fordi det danske samfund på kulturområdet er blevet meget kontraktorienteret og kontraktstyret, er der grund til at se meget nøje på den økonomiske effekt. Der er simpelthen brug for at kunne vurdere effekten af kulturstøttemidler ud fra flere synsvinkler end de gængse to: den kunstneriske kvalitet, som støtten sikrer, og publikums efterspørgsel som afspejlende en samfundseffekt eller en direkte markedsefterspørgsel. Disse to kriterier og vurderingsaspekter er naturligvis fortsat meget væsentlige, men også generelt underlagt en række usikkerhedsfaktorer som gør investorerne primært det offentlige - usikre: Støtter vi det rigtige og i det rigtige omfang? Denne analyse omhandler et væsentligt kulturområde: de storkøbenhavnske teatre, og der fokuseres på den tredje effekt den samfundsøkonomiske konsekvens. 1.1 Generel introduktion En isoleret økonomisk vurdering kan og bør ikke erstatte de kulturelle, sociale og markedsøkonomiske vurderingsaspekter, men en solidt funderet økonomisk effektvurdering 1 Kulturministeriets kultur- og erhvervspolitiske redegørelse Se 3

5 må betragtes som et meget vigtigt og for tiden overset aspekt af den bevilgede støtte til teateraktiviteter. Americans for the Arts USA's førende organisation på kulturområdet - gennemførte i 2002 en meget stort anlagt undersøgelse, hvor man undersøgte kulturinstitutioner 2. Formålet var på ægte amerikansk vis at undersøge, om kultur kan betale sig. Konklusionen var: Nonprofit arts organizations in the United States support millions of jobs and generate billions in government revenue. We now know this is only part of the story. Arts audiences pump an additional $80 billion in event-related spending to local businesses each year. 3 Et tilsvarende resultat nåede det engelske Arts Council til i en lignende analyse af Economic impact study of UK theatre, som blev gennemført i 2004, og hvor konklusionen var: Theatre has a huge economic impact in this country it is worth 2.6 bn annually Analysens fokus Den foreliggende analyse er defineret bredt med inddragelse af et relativt stort antal teatre og deres publikum, idet analysen har to fokusområder: 1. Selve teatrenes økonomiske profil (tilskud, billetindtægter, lønninger, honorarer, husleje, transport o.s.v.) 2. Publikumsgenereret omsætning (transport, restaurant- og cafébesøg, samt anden form for omsætning som følge af teateraktiviteterne) Samtidig har det dog været nødvendigt at begrænse analysen til et overkommeligt geografisk område og antal af deltagende teatre. I praksis er der tale om en teoretisk modelbaseret analyse kombineret med en spørgeskemaundersøgelse, der tegner et bredt billede af teatrenes økonomiske effekt. For at sikre en høj grad af økonomisk og analysemæssig know how og professionel tilgang til undersøgelsesarbejdet er der blevet dannet en arbejds- og analysegruppe bestående af repræsentanter fra ICMM, Center for Tourism and Culture Management/ CBS og Have PR & Kommunikation: 2 Se: 3 Mayor Bart Peterson, Indianapolis, and Chair, Arts, Parks, Entertainment & Sports Committee United States Conference of Mayors 4 Economic impact study of UK theatre, Dominic Shellard, University of Sheffield Se page 4 4

6 Lise Lyck, centerleder, Center for Tourism and Culture Management, CBS Bent-Erik Rasmussen, konsulent, ICMM Chouki Sfandla, forskningsassistent, TCM, CBS Anja Jensen, projektleder, Have PR & Kommunikation 1.3 Internationale referencer Analysearbejdet har taget udgangspunkt i de to oven for nævnte henholdsvis amerikanske og engelske undersøgelser, som med meget store ressourcer til rådighed dels har gennemført omfattende undersøgelser, dels har dokumenteret det metodiske grundlag, som er benyttet. Der findes andre lignende analyser 5, men især den nævnte engelske teaterundersøgelse er blevet betragtet som et relevant forstudie til nærværende analyse, som selvfølgelig er blevet tilpasset danske forhold på en række områder. 1.4 Analysens metodik, forløb og begrænsninger Undersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2006 og begyndelsen af 2007 og har fulgt følgende fem faser: 1. Afdækning af metode referencer 2. Identifikation og konstruktion af model 3. Udformning af spørgeskemaer og opstilling af liste over deltagere i undersøgelsen (både teatre og forestillinger til publikumsundersøgelsen) 4. Indsamling af data 5. Bearbejdning og analyse af data samt udarbejdelse af rapport Analysens definitionsområde har været de storkøbenhavnske teatre, og rent konkret er følgende teatre og publikumsgrupper blevet inddraget i analysen: 5 Se en oversigt over engelske effektanalyser på: 5

7 Teatre Økonomidata Publikumsdata Teatret ved Sorte Hest X Betty Nansen Teatret X Plan B X Husets Teater X X Café Teatret X X Aveny - T X X Teater Grob X Kaleidoskop X Bellevue Teatret X X Mungo Park X X Taastrup Teater X Det Kongelige Teater X X (Stærekassen) (Kun teater delen) Det Ny Teater X Østre Gasværk X Nørrebros Teater X Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med de teatre, som vi har kontaktet. Uden dette samarbejde var en sådan undersøgelse ikke mulig. Analysegruppen skønner, at antallet og spredningen af teatertyper er tilfredsstillende ud fra et analysemæssigt synspunkt. Analysen bygger således både på direkte kontakt med en række teatre, indhentning af offentligt tilgængelige tal, hvor de findes 6, samt en af projektet gennemført spørgeskemaundersøgelse af otte publikumsgrupper. 1.5 Analysens opdragsgiver og finansiering Initiativet til gennemførelsen af denne analyse kommer fra Dansk Skuespillerforbund, som også har forestået indsamlingen af midlerne til finansieringen af arbejdet. Men det skal understeges, at analysegruppen har arbejdet helt selvstændigt uden bindinger eller begrænsninger, og at analysegruppen er eneansvarlig for både metode og resultater. 6 For eksempel vedr. regnskabstal og publikumstal for Det Kgl. Teater 6

8 2 Resumé og resultater Den foreliggende undersøgelse analyserer den direkte målbare økonomiske samfundseffekt af de storkøbenhavnske teatre, mens værdien af afledede økonomiske effekter af publikums oplevelsesværdi af teaterbesøget, som ofte indebærer en række skøn, ikke inddrages. Analysen har taget udgangspunkt i lignende større undersøgelser i USA og England, og især en engelsk undersøgelse fra 2004, som netop fokuserede på teaterområdet, er blevet anvendt som reference. Gruppen af teatres økonomiske effekt betragtes med udgangspunkt i en økonomisk input/output model, og der opstilles en generel formel: Samlet samfundseffekt = (Gruppen af teatres omsætning + Publikums forbrug) x 1,2 - hvor tallet 1,2 repræsenterer en samfundsspecifik multiplikator, der indikerer pengestrømmens effekt i flere led i det pågældende samfund, idet pengene vandrer igennem samfundet. 7 Undersøgelsens datamateriale bygger på data fra tretten konkrete teatre i det storkøbenhavnske område og otte spørgeskemabaserede undersøgelser af publikums forbrugsprofil med hensyn til transport og andet forbrug (primært café og restaurantbesøg) afledt af teaterbesøget. Publikums gennemsnitlige forbrug Det gennemsnitlige transportforbrug pr. publikumsdeltager er 74,40 kr. Det gennemsnitlige forbrug til café og restaurantbesøg m.m. pr. publikumsdeltager er: 169,44 kr. Undersøgelsens datamateriale viser generelle profiler for det undersøgte teaterområde med hensyn til indtægts- og udgiftsprofilerne, ligesom publikums gennemsnitlige forbrug med hensyn til transport og fortæring kan vurderes både som profiler og samlede gennemsnit, der bruges i den samfundsøkonomiske beregning. Analysens hovedresultater Den samlede økonomiske samfundseffekt På basis af disse tal beregnes den samlede økonomiske samfundseffekt for de tretten teatre tilsammen, og det vises, at: den samlede samfundseffekt udgør 433 mio kr. Nøgletal 1: Samfundseffekten i forhold til teaterområdets omsætning: 1,8 - hvilket vil sige, at den økonomiske samfundseffekt af teatrenes aktivitet kan siges at være 1,8 gange teaterområdets samlede omsætning. 7 Se yderligere forklaring af multiplikatoreffekten på side 13 7

9 Nøgletal 2: Samfundseffekten i forhold til områdets samlede tilskud: 3,3 - hvilket vil sige, at den økonomiske samfundseffekt af teatrenes aktivitet kan siges at være 3,3 gange så stor, som de tilskud, der ydes til området. Nøgletal 3: Egenindtjening + publikums forbrug i forhold til de samlede tilskud: 1,8 - hvilket vil sige, at teatrenes egenindtjening og den omsætning, som publikumsaktiviteten genererer tilsammen, er 1,8 gange de tilskud, som området modtager. Nøgletallene har gyldighed for det storkøbenhavnske område, hvor undersøgelsen er foretaget, men kan formentlig også opfattes som en generel indikation af sammenhængene mellem teatrenes omsætning, tilskud, publikums forbrug og den samlede samfundseffekt. 8 Det ville være relevant for det enkelte teater at angive dets økonomiske samfundseffekt i den årlige regnskabsrapport. Disse nøgletal er også relevante i forhold til både statens og kommunernes prioriteringer af teatrenes tilskudsordninger. Dette anbefales i øvrigt også i den engelske rapport. Det vigtige aspekt, som denne analyse har afdækket er, at tilskud økonomisk set kan betragtes som eller sammenlignes med en form for iværksætterydelse til et kreativt erhvervsområde, og at denne ydelse kommer tilbage til samfundet med en effekt, der er 3,3 gange større end selve tilskuddet i form af egen indtjening og aktiviteter i tilknyttede serviceerhverv. Samlet set viser analysen to vigtige konstateringer: 1. Tilskud til teaterområdet kan også betragtes samfundsøkonomisk som en god forretning 2. En udvidelse eller en indskrænkning af teateraktiviteten har markant økonomisk effekt på relaterede erhvervsområder 8 Se Economic impact study of UK theatre, Dominic Shellard, University of Sheffield 2004, p. 20 8

10 Kapitel 2: Analysemodellen Som nævnt tog analysegruppen udgangspunkt i relevante internationale undersøgelser på dette område først og fremmest den store amerikanske kulturanalyse og den engelske teateranalyse. Begge undersøgelser og analyser bygger på meget grundige studier med udgangspunkt i meget store ressourcer til arbejdet, og det var derfor oplagt i denne mindre undersøgelse at bygge videre på disse resultater. Amerikanerne beskriver deres undersøgelse således: The Arts & Economic Prosperity study was conducted by Americans for the Arts to document the economic impact of the nonprofit arts industry in 91 communities during The diverse communities range in population (4,000 to 3 million), geography (Anchorage to Miami), and type (rural to large urban). Local arts agencies public and private organizations working to increase community access to and participation in the arts served as local research partners, collecting detailed expenditure data from 3,000 nonprofit arts organizations and 40,000 audience members. The project economists, from the Georgia Institute of Technology, customized input/output analysis models for each of the 91 communities to provide specific and reliable economic impact data about their nonprofit arts industry. The national estimates were derived by using a conservative four-step process. First, the 91 communities were stratified into six population groups and an economic impact average was determined for each group. Second, the nation s 19,372 cities were assigned to one of the six groups based on their population (supplied by the U.S. Census Bureau). Third, each city was then assigned the economic impact average for its population group. Finally, the values of these 19,372 cities were added together to determine the national economic impact of the nonprofit arts industry. The three largest U.S. cities (New York, Los Angeles, and Chicago) each with more than $1 billion in organizational expenditures alone were excluded from this study to avoid inflating the national estimates 9. Som det fremgår, er der gået meget grundigt til værks og beskrivelse og resultat kan i øvrigt læses på nettet. Den engelske undersøgelse fra 2003/04 var fokuseret på teaterområdet og derfor velegnet som reference for den danske/storkøbenhavnske undersøgelse. Undersøgelsen beskrives kort således: Questionnaires were devised to collect the following information from individual venuebased organisations for the 2002/03 financial year: 9 Se 9

11 turnover overseas earnings additional visitor spend (an estimate of what an audience member spends on food, transport and childcare) salaries subsistence allowances paid goods and services bought A list of venue-based organisations was compiled from information held by Arts Council England, the Scottish Arts Council, the Arts Council of Wales, the Arts Council of Northern Ireland, SOLT, TMA, ITC and the National Rural Touring Forum. The questionnaires were distributed and returned between August and December, A large number of activities were undertaken to create a good awareness of the study and to generate the highest possible response rate Den valgte samfundseffektmodel Med udgangspunkt i økonomisk teori og den engelske teaterundersøgelse som specifik reference betragter analysegruppen den økonomiske samfundseffekt af det undersøgte teaterområde ved anvendelse af en relativt enkel økonomisk input/output model. 2.2 Første element i samfundseffektmodellen: teaterøkonomien Det første element i den formel, som analysegruppen har opstillet, er teaterområdets samlede omsætning. Eftersom der generelt er tale om et non profit område, går den økonomi, som kommer ind i teaterområdet også ud i det omgivende samfund igen i form af lønninger og køb af forskellige former for ydelser, dvs. der er ingen opsparing. Det første og det mest umiddelbare element - er derfor teaterområdets samlede omsætning, hvor de samlede indtægter generelt er lig de samlede udgifter. Den direkte økonomiske effekt kan således siges at være lig omsætningen (eller de samlede udgifter), hvor input består af tilskud og billetindtægter, og udgifterne består af lønninger og en række øvrige omkostninger - se figur Se 10

12 Input: Teatrenes samlede indtægter Teater- Områdets omsætning Output: Teatrenes samlede udgifter Figur 1 Input/output - teaterområdets omsætning Lidt mere specificeret ser input (indtægtsdelen) og output (udgiftsdelen) således ud i den samlede model: 1. Input Tilskud (statstilskud, amtstilskud 11, kommunalt tilskud, private tilskud, sponsorer og fonde) Egen indtægt (billetsalg, serviceydelser, uddannelse, kurser, bar- og cafédrift, souvenirs, andet) 2. Output Løn (fastansatte, deltidsansatte og freelancere) Husleje-omkostninger (leje, elektricitet, varme, vand, forsikring og andre udgifter relateret til indhusning teaterlokaler, administrationslokaler, værksted, lager) Produktionsomkostninger (administrationsomkostninger, marketing, teknik, IT, e- tickets, transport, andet) 11 Amtstilskud er medtaget her, fordi der i de fleste tilfælde benyttes regnskabstal fra

13 2.3 Andet element i samfundseffektmodellen: publikums forbrug Udover den direkte økonomiske samfundseffekt, hvor forskellige former for indtægter kanaliseres tilbage til samfundet, genererer teateraktiviteterne også afledte økonomiske aktiviteter, idet publikum dels bruger transport for at komme til teatret, dels ofte bruger teaterbegivenheden som anledning til café og restaurantbesøg. Dette forbrug må også betragtes som et bidrag til teaterområdets økonomiske samfundseffekt, idet publikum hermed forøger det samlede økonomiske output skabt af en konkret teaterbegivenhed se figur 2. Input: Egen indtægt Publikums forbrug Output: Transport Café ell. Restaurantbesøg overnatning Figur 2 Input/output - Publikums forbrug Kategorierne, som indgår i modellen som publikums økonomiske output publikums forbrug - er her: 1. Transportomkostninger Gå afstand eller cykel (=ingen omkostning) Bus Taxa Egen Bil benzinforbrug Bil parkering og evt. broafgift Tog Fly Andet (f.eks. skib fra Bornholm el. Sverige) 12

14 2. Restaurant- eller café besøg - før og efter - teaterbesøget 3. Overnatning i forbindelse med teaterbesøget. Denne omkostning har vist sig ikke at spille nogen rolle i denne undersøgelse, og der ses derfor bort fra den i det efterfølgende. 2.4 Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt Den samlede direkte samfundseffekt udgøres af summen af disse to områder, som det vises på figur 3: Input: Teatrenes samlede indtægter Input: Egen indtægt Teater- Områdets omsætning Publikums forbrug Output: Teatrenes samlede udgifter Output: Transport Café ell. Restaurantbesøg overnatning Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt Figur 3 Den samlede direkte økonomiske samfundseffekt 2.5 Den økonomiske multiplikator Den sidste faktor i den samlede analysemodel er en faktor, der i samfundsøkonomi kaldes den økonomiske multiplikator. Denne indikerer, at den samfundsøkonomiske effekt er større end den direkte effekt, fordi output pengestrømmen passerer flere led i samfundet og derved får en større effekt. Multiplikatorens størrelse afhænger af en række faktorer i det konkrete samfund eller den konkrete sektor af et samfund. I den engelske undersøgelse regnes der med en multiplikator med størrelsen 1,5. I den foreliggende danske analyser regnes der konservativt med en multiplikator på 1, Størrelsen af denne multiplikator kan diskuteres, men er her valgt ud fra et skøn baseret på et generelt kendskab til dansk samfundsøkonomi kombineret med, at der her er tale om et område med stor lokal effekt, men med en begrænset import- og eksporteffekt. 13

15 2.6 Den samlede samfundseffektformel Den samlede analyseformel ser derfor således ud: Samlet samfundseffekt = (Teateromsætningen + Publikums forbrug) x 1,2 2.7 Indsamlingen af data Til brug for indsamlingen af data er der med udgangspunkt i formlen og de bagvedliggende input/output overvejelser opstillet to datasæt: 1. Oplysninger vedr. gruppen af teatres økonomi og publikums tal 2. Undersøgelse af publikums forbrug vedr. transport og andet forbrug (primært restaurant og café besøg) Teatergruppens økonomi er blevet fastlagt på basis af direkte kontakt kombineret med spørgeskemaundersøgelse og afsøgning af offentligt tilgængelige oplysninger 13. Der er primært anvendt regnskabstal fra 2005 i nogle tilfælde er der beregnet et realistisk gennemsnit. Publikumsanalysen blev udført som en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med otte konkrete forestillinger, hvor der blev uddelt og indsamlet spørgeskemaer. 13 F.eks. vedr. Det kgl. Teaters økonomi og publikumstal, som fremgår af regnskaberne på nettet. 14

16 Kapitel 3: Analyseresultater Formålet med analysen var som udgangspunkt at definere den økonomiske samfundseffekt af teaterområdet. Men datamaterialet giver også mulighed for at se en række økonomiske profiler og strukturer for området, og nogle af disse tal gengives derfor også i det følgende. Det skal understreges, at de enkelte teatres regnskabsoplysninger er afgivet under fortrolighedsklausuler (bortset fra offentligt tilgængeligt materiale). Derfor gengives områdets generelle resultater som helhed. 3.1 Teaterøkonomien for det samlede teaterområde Det samlede resultat af teaterøkonomiundersøgelsen (det vil sige alle teatrenes tal lagt sammen og anskuet som et samlet område) ser således ud: Tabel 1: Samlet oversigt I. Generelle oplysninger (alle 13 teatre) Antal opsætninger pr. år 51 Antal forestillinger pr. år Tilskuere pr. år i alt II. Driftsregnskabstal Indtægter Tilskud i alt Statstilskud Amtstilskud Kommunalt tilskud Private tilskud sponsorer og fonde Egen indtægt i alt Billetsalg Anden indkomst Samlede indtægter Udgifter - Løn Huslejeomkostninger Produktionsomkostninger Samlede udgifter Ved sammenligning af områdets samlede indtægter og samlede udgifter fremgår det, at der med de samlede tal for området er et mindre underskud 1,8 mio kr. som imidlertid må betragtes som det minimale resultatudsving, der naturligt vil ske fra år til år for området som helhed, og som generelt løbende udjævnes. 15 Jvf. note 14 15

17 3.2 Teaterområdets indkomst- og udgiftsprofiler De indsamlede data giver mulighed for at tegne en profil af det undersøgte områdes samlede indtægter og udgifter. Teaterområdets indkomster Teaterområdets indtægter kan groft opdeles i to hovedområder: Tilskud Egne indtægter Forholdet mellem tilskud og egne indtægter Ud fra en samlet synsvinkel vægter tilskud og egne indtægter næsten lige meget i gruppen af teatres samlede omsætning, som det ses i figur 4: Teaterområdets indtægter: Tilskud og egne indtægter 54% 46% Egne indtægter Samlede tilskud Figur 4 Teaterområdets indtægter Det er vigtigt her at understrege, at der er stor forskel på de forskellige teatres økonomiske profil, og at den fordeling, der vises her, er den samlede gruppes profil. 16

18 Tilskudsfordelingen Tilskud kommer som bekendt fra forskellige kulturkasser: Statslige tilskud Kommunale tilskud Amtslige tilskud (medtaget fordi der er brugt hidtidige regnskaber) Private tilskud fonde og sponsorer Fordelingen eller tyngden af disse tilskudsområder fremgår af figur 5: Teaterområdets indtægter: Tilskud 19% 3% Statstilskud 1% Amtstilskud Kommunalt tilskud Private tilskud sponsorer og fonde 77% Figur 5 Teaterområdets tilskudsfordeling Som det fremgår af grafen, udgør statstilskuddet tre fjerdedele af områdets samlede tilskud, det kommunale tilskud ca. en femtedel, mens de private tilskud fondsmidler kun udgør 3 %. Fondsmidlernes størrelse tales der ofte om, men de er næsten forsvindende i det samlede billede. Alligevel kan de i de konkrete tilfælde være helt afgørende for, om en bestemt forestilling kan gennemføres. Det siger sig selv som tidligere nævnt - at det enkelte teater har meget forskellige vilkår og en meget forskellig fordeling med hensyn til tilskud. Og igen: Den her viste fordeling er fordelingen inden for det samlede område, som udgøres af gruppen af de tretten teatre, som indgår i undersøgelsen. Teaterområdets egne indtægter Teaterområdets egne indtægter dvs. den del af teatrenes indtægt, som ikke er tilskud er i den samlede opgørelse opdelt i to kategorier: 17

19 Billetsalg Anden indkomst Billetsalget er her den meget store faktor, mens den øvrige indtægt (eksempelvis programsalg, serviceydelser, uddannelse, kurser, bar- og cafédrift, souvenirs) er af mindre betydning. Teaterområdets udgifter Udgiftsområderne er i dette datamateriale opdelt i tre hovedudgiftsområder: Lønninger Husleje Produktionsomkostninger Fordelingen af disse udgiftsposter for området som helhed fremgår af figur 6: Teaterområdets udgifter 39% 50% Løn Husleje omkostninger Produktionsomkostninger 11% Figur 6 Teaterområdets udgiftsfordeling De to store poster er løn til fast personale og produktionsomkostninger. Men også huslejeomkostningerne tynger i budgettet Lønomkostningerne udgør i virkeligheden nok en større andel end angivet her, idet regnskabspraksis er forskellig på dette område. Flere teatre medregner f.eks. skuespillerlønninger under produktionsomkostninger. Se i øvrigt mere om teatrenes omkostningsprofil: Lise Lyck: Strategisk teateranalyse med fokus på Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Center for Tourism and Culture management, 2004, s. 42 pp. 18

20 3.3 Publikums forbrug Som omtalt i forbindelse med input/output modellen består publikums forbrug af tre kategorier: Transport Café- og restaurantbesøg Overnatning I praksis er det kun de to første kategorier der har haft betydning i relation til svarene afgivet af publikum i undersøgelsen.. Publikums transportomkostninger Som det fremgår af figur 7, der viser publikums procentvise forbrug af forskellige transportformer, er der relativt stor forskel på publikums brug af transportmidler til de forskellige forestillinger, hvilket primært hænger sammen med to faktorer: teatrets beliggenhed og publikums geografiske profil. Otte Teatre: transportprofilerne 100% 80% 60% 40% 20% Fly Tog Bil parkering og evt. broafgift Egen Bil benzinforbrug Taxa 0% Aveny-T Østre Gasværk Stærekassen Nørre Bros Teater Bellevue Cafe Teatret Husets Teater Mungo Park Bus Cykel Figur 7 Transportprofiler 19

21 Via spørgeskemaundersøgelserne har det været muligt at fastlægge både de samlede transportomkostninger for publikum som helhed og gennemsnittet pr. teatergænger. Tabel 2 Transportomkostninger pr. teatergænger Aveny-T Østre Gasværk Gennemsnits transport omkostning(angivet i kr.) 65,66 103,40 82,50 76,95 76,02 12,76 70,92 53,06 Stærekassen Nørrebros Teater Bellevue Café Teatret Husets Teater Mungo Park Vægtet gennemsnit: 74,40 kr. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stor forskel på transportomkostningerne hos forskellige publikumsgrupper her gengivet som gennemsnit for de otte publikumsgrupper. Det samlede vægtede gennemsnit 74,40 kr. i transportudgift pr. publikumsdeltager bruges i udregningen af den samlede samfundseffekt. Publikums øvrige relaterede forbrug (café, restaurant o.lign.) Tabel 3 Publikums forbrug Aveny-T Østre Gasværk Stærekassen Gennemsnits forbrug(angivet i kr.) 183,52 237,59 218,29 130,26 142,86 27,04 196,12 105,51 Nørre Bros Teater Bellevue Café Teatret Husets Teater Mungo Park Vægtet gennemsnit 169,44 kr. Også med hensyn til publikums øvrige forbrug primært til café- eller restaurantbesøg før eller efter teaterforestillingen er der store forskelle, som det fremgår af ovenstående gennemsnit. Det samlede vægtede gennemsnit 169,44 kr. bruges i udregningen af den samlede samfundseffekt. 20

22 Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det i øvrigt, at: 60 % af publikum går på café eller restaurant før teaterbesøget 38 % af publikum går på café eller restaurant efter teaterbesøget 37 % af publikum bruger yderligere penge i pausen og i forbindelse med teaterbesøget 25 % af publikum afholder andre udgifter (f.eks. babysitning) i forbindelse med teaterbesøget 3.4 Publikums alternative forbrugsmulighed For at undersøge om der reelt er tale om et unikt forbrug i forbindelse med teaterbesøget, blev publikumsgrupperne, der indgik i spørgeskemaundersøgelsen, spurgt om, hvad de ville have foretaget sig, hvis de ikke var gået i teatret. Svarene fordelte sig således: Hvis ikke i teatret hvad så? 2% 6% 3% 9% 7% Hjemme Biograftur Anden kulturaktivitet Sportsarrangement Gået i byen Andet 73% Figur 8 Alternativer til teaterbesøg Den omstændighed, at næsten tre fjerdedele svarer, at de ville være blevet hjemme, viser, at der reelt er tale om et markant ekstra forbrug, der kan tilskrives teaterbegivenheden. 73 % ville være blevet hjemme, hvis de ikke var gået i teatret, og ville derfor heller ikke have brugt penge på transport eller café eller restaurant. 27 % ville have brugt tiden på en anden lignende aktivitet og derfor formentlig have lagt et lignende forbrug der. 21

23 Det skal understreges, at kun merforbrug skabt udelukkende af selve teaterbesøget er medtaget i analysen. Den del af besøget (27 %), som ville eller kunne - være erstattet af andre lignende aktiviteter, er således ikke medregnet i denne analyse Den samlede økonomiske samfundseffekt På basis af de ovenstående generelle analyseresultater kan den samlede økonomiske samfundseffekt for det undersøgte teaterområde nu udregnes med udgangspunkt i nedenstående opsummerede tal. Samlede tilskud: Egenindtægt: Samlet indtægt(= omsætning): Publikums samlede forbrug (transport + andet forbrug): Publikums samlede forbrug reduceret med 27 %: kr kr kr kr kr. Den tidligere opstillede formel kan nu anvendes: Samlet samfundseffekt = (Teateromsætningen + Publikums forbrug) x 1,2 Samlet samfundseffekt = ( kr kr.) x 1,2 Og den økonomiske samfundseffekt for det undersøgte teaterområde kan således beregnes til: 433 millioner kr. 17 Publikums beregnede samlede forbrug er i samfundseffektberegningen reduceret med 27 %. 22

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 Årsregnskab for 2014 den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1. th., 8000 Århus

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

ONLINE MARKEDSSTATISTIK

ONLINE MARKEDSSTATISTIK ONLINE MARKEDSSTATISTIK 2012 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen 3 Hovedresultater for online annoncering i 2012 3 Udvikling i online annonceomsætning 4 Fordeling på kategorier af online annoncering 4

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere