Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet"

Transkript

1 Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen. Det er vigtigt, at besvarelsen foretages på baggrund af aktiviteter og afsluttet regnskab for Du bedes besvare spørgeskemaet elektronisk via link i den tilsendte mail. I dette skema kan du orientere dig om, hvilke informationer der efterspørges forud for udfyldelsen af det elektroniske skema. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Malene Thøgersen, der er ansvarlig for undersøgelsen Tlf: , God fornøjelse! 1

2 Den folkeoplysende voksenundervisning De første spørgsmål i skemaet vedrører udelukkende den folkeoplysende voksenundervisning, som i folkeoplysningsloven er beskrevet i kapitel 4. Antallet af tilskudsberettigede foreninger på det folkeoplysende voksenundervisningsområde ( 3, 4, stk. 1, nr. 1 og stk. 2) Formålet med spørgsmålet er at kunne belyse antallet af folkeoplysende foreninger på voksenundervisningsområdet (i daglig tale aftenskoler), der er tilknyttet et landsdækkende oplysningsforbund samt antallet af folkeoplysende foreninger på voksenundervisningsområdet uden for disse organisationer. Foreninger i den folkeoplysende voksenundervisning benævnes i resten af skemaet aftenskoler. Foreninger i den folkeoplysende voksenundervisning (benævnes i resten af skemaet aftenskoler ) Aftenskoler medlem af AOF, DOF, FOF, LOF eller Fora Aftenskoler uden for de landsdækkende oplysningsforbund Skriv antallet af aftenskoler, som har haft aktivitet i kommunen i 2014: Undervisning mv. ( 7, stk. 2) Formålet med de følgende spørgsmål er at få belyst fordelingen af undervisningstimer, deltagere og udbydende foreninger i forhold til forskellige typer af undervisning. Angiv ANTAL UNDERVISNINGSTIMER fordelt på de følgende typer af undervisning. Undervisning og studiekredse Undervisning for handicappede ( 8, stk. 2) Undervisning der forudsætter små hold (8a, stk. 2) Fleksible tilrettelæggelsesformer ( 8, stk. 4) Foredrag Antal undervisningstimer Antal foredrag angive antallet af undervisningstimer, angiv da årsagen. Angiv ANTAL REGISTREREDE DELTAGERE fordelt på de følgende typer af undervisning. Undervisning og studiekredse (antal deltagere) Skriv antal deltagere angive antallet af deltagere, angiv da årsagen. 2

3 Undervisning for handicappede ( 8, stk. 2) (antal deltagere) Undervisning der forudsætter små hold ( 8a, stk. 2) (antal deltagere) Fleksible tilrettelæggelsesformer ( 8, stk. 4) (antal deltagere) Foredrag (antal deltagere) Angiv ANTAL AFTENSKOLER, der har anvendt tilskud til de følgende typer af undervisning. Undervisning for handicappede (8a, stk. 2) Undervisning der forudsætter små hold ( 8a, stk. 2) Fleksible tilrettelæggelsesformer ( 8, stk. 4) Antal aftenskoler Hvis kommunen ikke har opgørelser over antallet af aftenskoler, sættes kryds her Undervisningstimer fordelt på fag Har kommunen opgørelser over antallet af undervisningstimer fordelt på forskellige typer af fag? Indsæt (som fil) det samlede antal af undervisningstimer fordelt på fag. Hvis du ikke har det samlede antal undervisningstimer fordelt på fag i en fil, kan du skrive dem her. Uddybende spørgsmål om undervisning for personer med handicap Hvilke procedurer har kommunen i forhold til godkendelsen af deltagere med handicap i relation til emnet? ( 8, stk. 2) Åbent svarfelt: Er der fastsat et MINIMALT antal af deltagere på handicaphold? Skriv det minimale antal af deltagere på handicaphold her. 3

4 Er der fastsat et MAKSIMALT antal af deltagere på handicaphold? Skriv det maksimale antal deltagere på handicaphold her. Er der i kommunen aftenskoler, som udelukkende har handicaphold? Skriv antallet af aftenskoler, som udelukkende har handicaphold her. Er der mulighed for at få tilskud til deltagere med handicap i relation til emnet på blandede hold (hold hvor der er både er deltagere med og uden handicap)? Hvordan beregnes tilskuddet til deltagere med handicap i relation til emnet på blandede hold? Åbent svarfelt: Har kommunen opgørelser over, i hvor mange tilfælde muligheden for blandede hold er blevet benyttet? Angiv det samlede antal deltagere med handicap på blandede hold. DETTE SPØRGSMÅL HANDLER OM AFTENSKOLERNES SAMLEDE TILSKUDSBERETTIGEDE LØNUDGIFTER. Angiv aftenskolernes samlede tilskudsberettigede lønudgifter for 2014 ( 8, stk. 1) De samlede tilskudsberettigede lønudgifter til lederløn (inkl. feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge mv.) De samlede tilskudsberettigede lønudgifter til lærerløn og foredragshonorarer (inkl. feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge mv.) Hvis det ikke er muligt at angive beløbet, skriv da årsag: Hvis det ikke er muligt at angive beløbet, skriv da årsag: Angiv kommunens SAMLEDE TILSKUD TIL UNDERVISNING (løn mv.) fordelt på forskellige tilrettelæggelsesformer. Angiv beløb i kroner. Løntilskud til undervisning og studiekredse ( 8 og 11, stk. 2) Løntilskud til undervisning for handicappede ( 8, stk. 2 og 11, stk. 4) Hvis det ikke er muligt at angive beløbet, skriv da årsag: 4

5 Løntilskud til undervisning, der forudsætter små hold ( 8a) (fx instrumentalundervisning) Løntilskud til foredragsvirksomhed Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer ( 8, stk. 4) Tilskud til debatskabende aktiviteter ( 8, stk. 3) Er der ydet maksimalt tilskud i forhold til de kommunalt vedtagne tilskudsbrøker? Angiv, hvis muligt, hvor stor en andel af det maksimale tilskud, der er ydet i forhold til de kommunalt vedtagne tilskudsbrøker (angiv andel i procent). Uddybende spørgsmål om 10 pct. puljen til debatskabende aktiviteter ( 8, stk. 3) Ifølge lovgivningen er de enkelte aftenskoler forpligtet til at afsætte 10 pct. af den samlede beløbsramme til debatskabende aktiviteter. Er der sket en tilbagebetaling af ikke forbrugte midler til DEBATSKABENDE AKTIVITETER? Er der sket overførsel af ikke forbrugte tilskud til DEBATSKABENDE AKTIVITETER til næste års pulje? Angiv, hvis muligt, størrelsen på det samlede tilbagebetalte beløb (i kroner) til DEBATSKABENDE AKTIVITETER. Angiv, hvis muligt, hvor mange aftenskoler, der har tilbagebetalt midlerne til DEBATSKABENDE AKTIVITETER helt eller delvist. Angiv, hvis muligt, det beløb af ikke forbrugte tilskud til DEBATSKABENDE AKTIVITETER, der er blevet overført til næste år (i kroner). Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ( 21, 22 og 23) Angiv kommunens samlede tilskud til private og lejede lokaler ( 23): Opkræver kommunen gebyr ved brug af anviste lokaler? ( 22, stk. 4) Angiv de samlede indtægter (i kroner) for de opkrævede gebyrer. 5

6 Hvor mange aftenskoler fik i 2014 tilskud til EGNE ELLER LEJEDE LOKALER? ( 23) Angiv antal angive antallet, angiv da årsagen. Anvendte tilskudsbrøker og vægtninger ( 11) I dette spørgsmål angives de tilskudsbrøker og beregninger, der anvendes ved de forskellige typer af undervisning. Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved almindelig undervisning og studiekredse? Angiv brøk Hvis det ikke er muligt at angive brøk, angiv da årsagen. Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne? Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved instrumentalundervisning/små hold? Hvor mange undervisningstimer tæller et foredrag for, når tilskuddet til foredrag skal beregnes? Har kommunalbestyrelsen fastsat en vægtning mellem fag og emner? Angiv brøk Angiv brøk Angiv antal timer Hvis det ikke er muligt at angive brøk, angiv da årsagen. Hvis det ikke er muligt at angive brøk, angiv da årsagen. Hvis det ikke er muligt at angive brøk eller beregning, angiv da årsagen. Hvis ja, hvilken vægtning af fag og emner er der tale om? Kommunens supplerende og særlige tilskud ( 8a) Gives der tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling til særlige grupper? (ud over handicappede i relation til et konkret emne) Gives der supplerende tilskud til små øsamfund og tilsvarende tyndt befolkede områder? Gives der særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver? Hvilke grupper ydes der tilskud til? Angiv samlet tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling til særlige grupper (angiv beløb i kroner). Angiv samlet supplerende tilskud til små øsamfund og tilsvarende tyndt befolkede områder (angiv beløb i kroner) Angiv samlet tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver (angiv beløb i kroner). 6

7 Kommunal varetagelse af aftenskolers administrative opgaver ( 12) Er der aftenskoler uden for de store oplysningsforbund, som benytter sig af muligheden for, at kommunen varetager skolens administrative opgaver i forbindelse med aflønning af lærere mv.? Hvor mange skoler benytter sig af dette tilbud? Mellemkommunale betalinger Nedenfor bedes angivet de mellemkommunale godtgørelser for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer ( 43) Beløb modtaget fra anden/andre kommuner Angiv samlet beløb i kr. angive beløbene, angiv da årsagen. Beløb betalt til anden/andre kommuner Angiv samlet beløb i kr. angive beløbene, angiv da årsagen. 7

8 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde De følgende spørgsmål vedrører udelukkende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, som i folkeoplysningsloven er beskrevet i kapitel 5. Formålet med de følgende spørgsmål er at skabe overblik over antallet af foreninger og medlemmer fordelt på forskellige aktivitetstyper: Foreninger og aktiviteter ( 3, 4, stk. 1, nr. 2 og stk. 3) Idræt Idébestemt- og samfundsengagerende børneog ungdomsarbejde Foreningsbaserede ungdomsklubber Andre foreninger Angiv antallet af godkendte folkeoplysende foreninger Angiv det samlede antal aktivitetsmedlemmer Angiv, hvis muligt, antal aktivitetsmedlemmer under 25 år Angiv, hvis muligt, antal aktivitetsmedlemmer over 25 år Hvis muligt, angiv da hvordan de idébestemte og samfundsengagerede foreninger fordeler sig på de følgende kategorier: Angiv antallet af godkendte folkeoplysende foreninger Angiv det samlede antal aktivitetsmedlemmer Angiv, hvis muligt, antal aktivitetsmedlemmer under 25 år Angiv, hvis muligt, antal aktivitetsmedlemmer over 25 år Politisk arbejde Religiøst arbejde Spejderkorps Andre typer af idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter 8

9 Kommunalbestyrelsens samlede tilskud (regnskab) Angiv kommunens samlede udgifter til medlems-/aktivitetstilskud ( 15 og 16), fordelt på følgende områder (beløb i kroner). Idræt Idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde i alt Foreningsbaserede ungdomsklubber Andre foreninger angive samlede udgifter, angiv da årsagen. Hvis muligt, angiv da hvordan tilskuddet fordeler sig på de følgende kategorier: Politisk arbejde Religiøst arbejde Spejderkorps Andre typer af idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter Angiv beløb i kroner angive beløbet, angiv da årsagen. Lokaletilskud mv. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ( 21 og 25) Hvor mange foreninger får stillet kommunale lokaler til rådighed? ( 21) Hvor mange foreninger får tilskud til egne eller lejede lokaler? ( 25) Angiv det samlede tilskud til egne og lejede private lokaler, inklusiv ridehaller ( 25) Angiv det samlede tilskud til egne og lejede private haller, ekskl. ridehaller ( 25) Stiller kommunen lokaler til rådighed for selvorganiserede udøvere? Angiv antal foreninger Angiv antal foreninger angive antallet, angiv da årsagen. angive antallet, angiv da årsagen. angive det samlede tilskud, angiv da årsagen. angive det samlede tilskud, angiv da årsagen. Angiv gerne på hvilken måde kommunen stiller lokaler til rådighed for selvorganiserede grupper 9

10 Nedsætter kommunalbestyrelsen lokaletilskuddet ved medlemmer over 25 år? ( 25, stk. 3) Hvis ja, uddybe gerne på hvilken måde lokaletilskuddet nedsættes: Angiv kommunens samlede betaling for benyttelse af lokaler og udendørs anlæg på uddannelsesinstitutioner, regionale og statslige institutioner ( 21, stk. 2,3, 4). angive kommunens samlede betaling, angiv da årsagen. Gebyr ved brug af anviste lokaler ( 22, stk. 4) Opkræver kommunen gebyr ved brug af anviste lokaler? ( 22, stk. 4) Er gebyret gradueret alt efter, om det er børn og unge eller voksne, der benytter lokalerne? Angiv hvis muligt de samlede indtægter for de opkrævede gebyrer i kroner. Hvis ja, på hvilken måde gradueres gebyret? Kommunens særlige tilskud ( 19, stk. 2 og 3) Yder kommunen forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov? Yder kommunen særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver? Til hvilke grupper/aktiviteter ydes der tilskud? Angiv beløb i kroner Angiv beløb i kroner 10

11 Øvrige spørgsmål De resterende spørgsmål i spørgeskemaet går på tværs af de to hovedområder og handler primært om udviklingsarbejde, 35 stk. 2-udvalg og foreningssammenslutninger. Tilskud til udviklingsarbejde De nedenstående spørgsmål omhandler kommunens tilskud til udviklingsarbejde inden for lovens område. (Spørgsmålet omfatter dermed udviklingsarbejde inden for både den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt ikke-organiserede grupper) Hvilket beløb er der afsat til udviklingsarbejde inden for lovens område? ( 6, stk. 3) Hvis muligt, angiv hvordan beløbet er fordelt på de to hovedområder: Angiv samlet beløb i kr. Den folkeoplysende voksenundervisning (angiv beløb) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (angiv beløb) Hvis du ikke er i stand til at angive beløbet, angiv da årsagen. Ydes der herunder tilskud til ikke-organiserede grupper og aktiviteter med et folkeoplysende sigte? Hvilke typer af aktiviteter/opgav er ydes der støtte til. 35, stk. 2-udvalg Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til at oprette et udvalg med repræsentation for de aktører, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3. De følgende spørgsmål omhandler 35, stk. 2-udvalgets organisering og struktur. Varetages udvalgets rolle gennem ét eller flere forskellige udvalg? Ét udvalg (Angiv udvalgets navn) Flere udvalg (Angiv udvalgenes navne) Kommunen har ikke nedsat et 35, stk. 2-udvalget. Hvis kommunen ikke har nedsat et 35, stk. 2-udvalg, uddyb gerne hvorfor: 11

12 Ved ét udvalg: Hvor mange medlemmer har udvalget? Ved flere udvalg: Hvor mange medlemmer har udvalgene sammenlagt? Hvem er repræsenteret i udvalget/udvalgene? Hvor mange møder holder udvalget/udvalgene om året i gennemsnit? (ved flere udvalg, skrives det samlede antal møder) Hvilke af de følgende kompetencer har udvalget/udvalgene? (Sæt gerne flere kryds) Skriv antal Skriv antal Idrætsforeninger Korps Øvrige idébestemte/samfundsengagerende børnog ungeforeninger Aftenskoler Kulturforeninger/andre kulturaktører Andre aktører med stemmeret Medlemmer fra kommunalbestyrelsen Andre aktører uden stemmeret Angiv antal Udvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om udkast til regler for tilskud. Udvalget afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om rammens fordeling mellem områderne. Udvalget anviser lokaler og fordeler tilskud ud fra de gældende tilskudsregler. Udvalget træffer afgørelser om fordeling af midler fra puljen til udviklingsarbejde eller andre puljer. Udvalget inddrages i udviklingen af kommunens særlige projekter og tiltag på området. Udvalget tager selv initiativ til særlige projekter og tiltag på området. Udvalget påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i overensstemmelse med loven og de fastsatte regler. Udvalget har ingen af de ovenstående kompetencer Udvalget har andre kompetencer uddyb gerne hvilke: Angiv antallet af repræsentanter for hver af de følgende typer af aktører : 12

13 Foreningssammenslutninger/samvirker på folkeoplysningsområdet Hvilke typer af foreningssammenslutninger/råd/samvirker findes i kommunen på folkeoplysningsområdet? Idrætssamvirke/råd Aftenskolesamvirke/råd Spejdersamvirke/råd Andre samvirker/råd (Skriv hvilke) Der er ikke nogen samvirker/råd i kommunen Er der kommunale medarbejdere repræsenteret i nogle disse sammenslutninger/råd? Sæt gerne flere kryds Sæt kryds ved de samvirker, hvor der er repræsentation af kommunale medarbejdere: Sæt gerne flere kryds Idrætssamvirke/råd Aftenskolesamvirke/råd Spejdersamvirke/råd Andre samvirker/råd (Skriv hvilke) 13

14 Daghøjskoler Tilskud til daghøjskoler (kap. 12a) Yder kommunalbestyrelsen støtte til daghøjskoler efter folkeoplysningsloven? Note: Denne undersøgelse belyser kun den del af daghøjskolernes aktivitet, som er finansieret gennem folkeoplysningslovens kapitel 12a. Ja/nej/ved ikke Angiv samlet beløb: Angiv antallet af daghøjskoler, der ydes støtte til: Angiv antallet af deltagerug er (en årselev udgør 40 deltageruger): Hvis muligt, angiv antal unikke deltagere: Som afslutning på spørgeskemaet vil vi gerne have jeres overvejelser om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde, i som kommune oplever udfordringer ved administrationen af folkeoplysningsloven i praksis. Oplever I som kommune nogle særlige udfordringer ved administrationen af Folkeoplysningsloven. Uddyb gerne hvilke udfordringer I oplever ved administrationen af loven: Uddyb gerne hvordan I håndterer disse udfordringer: 14

15 Kontaktoplysninger Nedenfor angives kontaktoplysninger på den eller de personer, der har udfyldt spørgeskemaet, så Videncenter for Folkeoplysning har mulighed for at tage kontakt ved eventuelle spørgsmål til besvarelsen. Navn(e) på kontaktperson(er): Navn: Telefon: Navn: Telefon: Navn: Telefon: Der er nu ikke flere spørgsmål i spørgeskemaet. Mange tak for besvarelsen. Vi vil derudover gerne bede jer om at vedhæfte de følgende dokumenter: Kommunens folkeoplysningspolitik (såfremt folkeoplysningspolitikken ikke er en selvstændig politik men er indlejret i en anden overordnet politik (fx kultur- og fritidspolitik eller idrætspolitik), medsendes denne politik) Kommunale tilskudsordninger for både for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Hvis I ikke har mulighed for at vedhæfte filerne, kan de sendes til denne mailadresse: Det er første gang Videncenter for Folkeoplysning gennemfører undersøgelsen, og vi vil gerne fortsat udvikle det i samarbejde med jer. Hvis du har nogle kommentarer eller ændringsforslag til skemaet, kan du skrive dem her: (Åbent svarfelt) 15

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner 2004 Sendes senest den 8. juli 2005 til 2004 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn, adresse og telefonnr. Kommunenr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter, 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Bag om tallene OPLÆGGETS TEMAER Om undersøgelsen Omfanget og karakteren af aftenskoleundervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret. Tabel 1 a

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014.

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. Tabel

Læs mere

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 Knapt 700.000 1 deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 I den folkeoplysende voksenundervisning var der i 2008 næsten 700.000 deltagere i de forskellige faggrupper. 450.000 af disse deltog

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen, tlf.: 3587

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 12 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 444 af 23/05/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft:

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft: Lovbekendtgørelse 2011-07-11 nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som ændret

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret. VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I AARHUS KOMMUNE I henhold til 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af undervisningsministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab,

Læs mere