TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen"

Transkript

1 TEATERKVARTERET analyse af bydelsrollen

2

3 Rapporten er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Aalborg Kommune. Tilknyttede medarbejdere Bascon: Trine Skammelsen Christine Haastrup Pedersen Line Morsing Steenberg Aalborg Kommune: Bodil V. Henningsen Maria Skøtt Nicolaisen Martin Fischer Hanne Graungaard Hanne Myrup Anne Marie Lautrup Nielsen Jan Øhlenschlæger Else Strøm Jesper Schultz Thina Pernille Wallin Jensen Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postbox Aalborg T: [+45] Udgivet juni 2012 INDHOLD Introduktion Analyse Helikopterperspektiv Historiske træk Teaterkvarterets og Aalborgs aktuelle byudvikling Midtby Tilgængelighed og parkering Bykvartererne omkring Teaterkvarteret Teaterkvarterets bydelsrolle ift. andre bydele Bydelsperspektiv Teaterkvarteret Beboersammensætning Boligtendenser Boliger i Teaterkvarteret Erhvervstendenser Erhverv i Teaterkvarteret Detailhandelstendenser Teaterkvarterets detailhandel Kultur og oplevelse Bystruktur Serial vision Skala og tæthed Byrum Særlige steder Trafik og parkering Fodgængerflow Cykelparkering Biltrafik i Teaterkvarteret Kollektiv trafik i Teaterkvarteret Parkering Udvikling på vej i Teaterkvarteret Interessentanalyse Litteraturliste Bilag: Resultat fra fordebat Budolfi Plads

4

5 INTRODUKTION Baggrund for bydelsrolleanalysen Teaterkvarteret ligger centralt i Aalborg historisk er det Aalborgs vugge, mentalt udgør det et centralt omdrejningspunkt i midtbyen som forbindelsesled mellem det centrale shoppingområde, den nye havnefront og de omgivende brokvarterer, Danmarksgadekvarteret/Boulevarden og Banegården. Området opleves som et levende stykke byhistorie, som giver sig til udtryk i gadenavnene, skalaspringene og ikke mindst rækken af de markante bygninger og institutioner som Budolfi Kirke, Aalborg Teater, Aalborg Historiske Museum og posthuset samt senest i modernismens byplanlægning på Vesterbro og Budolfi Plads. Siden 1960 ernes udbygning af Budolfi Plads-området er der ikke sket større forandringer i Teaterkvarteret. I forbindelse med ophør af lejeaftalen for bygningsanlægget med parkeringsanlæg og dagligvarebutik ved Budolfi Plads/ Vingårdsgade er der en åbning i forhold til at definere Teaterkvarterets rolle på ny - både i forhold til Aalborgs øvrige bydele og i forhold til sammenhængen med byens øvrige byudvikling. I 2010 indledtes planprocessen for en fremtidig omdannelse af Budolfi Plads. Der blev holdt en række debatmøder og byvandringer, hvor en række konkrete idéer om udvikling og forandring blev bragt i spil. Grundet usikkerhed omkring nogle centrale ejendommes udviklingsbehov har planlægningen været sat midlertidigt i bero. Med baggrund i lejemålets snarlige ophør er det nu nødvendigt at genoptage planprocessen. Der er samtidig indledt en forundersøgelse vedr. mulighederne for videreførelse af en højklasset kollektiv trafik/letbane gennem bymidten. Ydermere er der midler til istandsættelse af nogle af kvarterets byrum, og der er dukket forskellige omdannelsesprojekter op i naboområderne. Samlet har dette ført til en beslutning om at indlede planprocessen og indsatsen vedr. renovering af tilstødende gade- og byrum med en kortlægning af en større del af byområdet omkring Budolfi Plads, kaldet Teaterkvarteret. Formålet med kortlægningen er at undersøge bydelens rolle set i forhold til byens øvrige udvikling og finde frem til de helt unikke kvaliteter og potentialer, som er til stede i kvarteret og som skal danne grundlaget for den kommende planlægning. Hvad indeholder analysen? Analysen skal kortlægge de rekreative, urbane og oplevelsesmæssige strukturer, der findes i og omkring Teaterkvarteret i dag. Kortlægningen beskrives ud fra dels det overordnede helikopterperspektiv med fokus på Teaterkvarterets bydelsrolle i forhold til Aalborg by, og dels analyseres og kortlægges det stedsnære bydelsperspektiv med fokus rettet mod Teaterkvarteret som selvstændig bydel. Bydelsrolleanalysen skal synliggøre Teaterkvarterets kvaliteter samt analysere og teste de potentialer og barrierer, området rummer både visuelt og i forhold til funktioner og strukturelle udfordringer, som fx trafik og detailhandel. Den samlede bydelsrolleanalyse er bygget op omkring en blanding af konkret, faktuel viden i form af statistikker og kortlægninger af området og mere subjektiv og personbåren viden om et særligt fagområde eller om kvarteret. Kombineret giver de to former for data et nuanceret blik på Teaterkvarterets kvaliteter og potentialer for udvikling. Hvem er interviewet? Interviewpersonerne er udvalgt for at dække temaerne bosætning, erhverv, detailhandel, trafik og parkeringsforhold samt områdets kultur- og oplevelsespotentialer. De interviewede repræsenterer både kommunen, konsulentfirmaer og lokale aktører og interessenter og giver på denne vis en nuanceret vurdering af de respektive temaer. Interviewpersonerne kan i kraft af deres forskellige baggrund have forskellige vurderinger af forholdene i Teaterkvarteret, mens der også vil være sammenfald. Disse beskrives nærmere under afsnittet Interessentanalyse. Analysens anvendelse Målet med analysen er få belyst kvarterets udviklingspotentialer set i forhold til tidens udfordringer og de mange aktører, der findes i bydelen. Herved skal det gode afsæt for at kunne tilvejebringe de gode rammer for kvarterets fremtid sikres! Analysen vil være grundlag for det videre arbejde med byudvikling for Teaterkvarteret, herunder efterfølgende udarbejdelse af plandokumenter og prioritering af indsatsen vedr. renovering af byrum. Analysen kan med andre ord betragtes som brobygger mellem den nuværende situation og de fremtidsvisioner, der findes for Teaterkvarteret og dets brugere. Teaterkvarteret ligger centralt i Aalborg midtby. Teaterkvarteret m Teaterkvarteret

6 Aalborg ANALYSE helikopterperspektiv Historiske træk Med sin beliggende i hjertet af Aalborg er Teaterkvarteret et af de områder, der tegner byens historie. Området er opstået omkring Vesterå og har med udbygningen af Aalborg by fået en central placering som centrum for byens udvikling. Sporene kan trækkes tilbage til Middelalderen og trods saneringer og gadegennembrud findes der stadig spor i bystrukturen, der vidner om områdets historie. Aalborg by vokser, og Teaterkvarteret får en central rolle som knudepunkt for kollektiv trafik og parkering. Aalborg omkring år 1880 Aalborg i 1. halvdel af 1900-tallet Aalborg I middelalderen lå Budolfi Plads-området på en lerbanke i den vestligste ende af byen, lige inden for byens vold og grav. Vesterå var dengang befæstet med en jordvold, som dannede byens vestligste afgrænsning. Ned til åen gik vandgyder, som fx Latinergyden. 6 Skolegadekvarteret var et af Aalborgs ældste kvarterer med blandet bebyggelse. Boliger, værksteder, små forretninger, værtshuse, Bispegården og De Smithske Jernstøberier lå her side om side ernes nedrivning af kvarteret var et af byens første saneringsprojekter. Budolfi Plads blev til i midten af 1930 erne, da man bortsanerede det gamle Skolegadekvarter. Projektet hed Den store Udluftning. Byen ønskede sig brændende et torv og en frilagt domkirke. Pladsen blev brugt til byfester og markedsplads i 1940 erne til 1950 erne. Behovet for parkering og plads til trafikken oversteg behovet for en stor plads. Budolfi Plads bebygges igen i starten af 1960 erne med kontorhuset Budolfi Hus og Kvickly med p-anlæg, i dag Super Brugsen.

7 Teaterkvarteret og Aalborgs aktuelle byudvikling Teaterkvarteret ligger i dag fortsat som et centralt område i Aalborgs midtby med gode infrastrukturelle forbindelser. Jernbanen og Aalborg Banegård ligger i gåafstand fra området, og der er tanker om at videreføre en højklasset kollektiv trafikforbindelse gennem området. Via Vesterbro og Jyllandsgade/Boulevarden er der god adgang til området fra de større trafikveje. NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NORDHAVNEN Aalborg er kendetegnet ved en række grønne kiler, der trækker landskabet ind i byen. Østeråkilen kommer med Godsbanearealets aktuelle omdannelse til bl.a. åpark ganske tæt på Teaterkvarteret og dets beboere og brugere. Ligeledes har Teaterkvarteret gode forbindelser til de rekreative aktivitetsområder ved den nye centrale havnefront. I relation til Aalborg Kommunes planstrategi ligger Teaterkvarteret i Aalborgs væktsakse, der indbefatter og sammenbinder en række større aktuelle byomdannelsesområder og store offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur og nyt universitetshospital. I forbindelse med den aktuelle revision af kommuneplanens hovedstruktur arbejdes med en indsats vedrørende udvikling af Aalborgs oplevelsespotentialer. I den forbindelse er udpeget en oplevelseszone, som bl.a. omfatter den centrale havnefront (med Nordkraft, Musikkens Hus m..fl.) og Teaterkvarteret i kraft af sine åbenlyse byhistoriske kvaliteter ( Aalborgs vugge ) og karakteristiske, markante bygninger som Budolfi Kirke, Jens Bangs Stenhus etc. ØSTRE HAVN MUSIKKENS HUS GODSBANEAREALET ETERNITTEN UNIVERSITETSHOSPITAL Teaterkvarteret Bebyggelse ikke tæt befolket Bebyggelse Bebyggelse tæt befolket Aktuelle omdannelser og projekter Fremtidig højklasset kollektiv trafik (1. etape) Jernbane Nærbanestation Vækstaksen 0 500m 1 km Kortet viser Aalborgs aktuelle omdannelsesprojekter, der ligesom Teaterkvarteret ligger inden for vækstaksen. Bebyggelsestæthed og infratrukturel tæthed er høj i midtbyen omkring Teaterkvarteret. Teaterkvarteret

8 15 min Nørresundby m Med de store kulturinstitutioner og Friis udvides byens centrum mod øst. Havnefront Aalborg Sygehus Nord 5 min 5 min Teaterkvarteret mod Svenstrup, Nibe og Støvring station 7 min 1 min Afstande til/fra Teaterkvarteret. Gågade mod Gistrup, Klarup og Storvorde Musikkens Hus 15 min mod AAU (Universitet) og fremtidigt Aalborg Universitetshospital 25 min 25 min 30 min m Aalborg Kommunes parkeringsstrategi: Det er ønsket, at parkeringen flyttes fra Den centrale Midtby til større parkeringsanlæg i periferien af Aalborg centrale Midtby. Det gælder specielt med hensyn til langtidsparkering. Kastetvej Hasserisgade Nyhavnsgade Østerbro Trafikvej Rekreation/ havnefornt Rekreation/park Fremtidig park Strøggade Kulturinstitution Kong Christians Allé Vesterbro Jyllandsgade Togforbindelse Fremtidig højklasset kollektiv trafik (1. etape) Station Større parkeringsanlæg Sønderbro m Østre Allé m Kort over større kulturinstitutioner i Aalborg midtby. Midtby Teaterkvarteret har sammen med Jomfru Ane Gade Kvarteret og Middelalderkvarteret (se illustration på næste side med bykvarterer) tidligere udgjort Aalborgs centrale midtby, og det er stadig her gågadenettet og strøggader løber flankeret af gamle karakterfulde bygninger. Udviklingen af Aalborg centrale havnefront med de nye store kulturinstitutioner, Utzon Centret, Musikkens Hus og Nordkraft bevirker, at byens centrum udvides mod øst. Kort over udvalgte trafikveje og større parkeringanlæg i Aalborg midtby. Tilgængelighed og parkering Teaterkvarteret ligger centralt ift. midtbyens shopping-områder med god tilgængelighed for både den kollektive trafik og bilister. Kvarteret fungerer i høj grad som et transit- og forbindelsesområde, nord-syd mellem den centrale havnefront og Aalborg Banegård, øst-vest mellem midtbyens gågader og Vestbyen. Regionalt set ligger Teaterkvarteret opportunt i kraft af netop nærhed til banegården og kommende højklasset kollektiv trafikforbindelse, områdets generelt gode forsyning med kollektiv trafik og med de attraktivt beliggende p-pladser på Budolfi Plads. Den gode tilgængelighed er i høj grad en af områdets markante styrker ift. det eksisterende handels- og kulturliv. 8

9 Bykvartererne omkring Teaterkvarteret Aalborg består af en række meget forskelligartede bykvarterer med hver sin særlige identitet og stemning. Kvarterernes forskellighed bygger på stedets historie, bebyggelseskarakteren, arkitekturen, funktionerne og ikke mindst de mennesker, der bor og færdes i kvarteret. Kvarterernes grænser er ikke altid skarpt optrukne, men opleves som mere flydende. På de følgende sider er foretaget en opdeling i kvarterer fortrinsvist efter den fysiske karakter suppleret af de funktionelle træk, der kendetegner de respektive kvarterer. Vestbyen Vestre Havnefront Reberbansgadekvarteret Jomfru Ane Gade Kvarteret Teaterkvarteret Havnefrontkvarteret Østre Havn Klostermarken Middelalderkvarteret Hasseris Danmarksgadekvarteret Østerbrokvarteret Stationskvarteret Godsbanen Øgadekvarteret m Kort over kvarterer i Aalborg midtby. Teaterkvarteret

10 Teaterkvarterets bydelsrolle i forhold til andre bydele TEATERKVARTERET beboere 92 pr. ha arbejdspladser 114 pr. ha HISTORISK MIDTBY» Karré- og middelalderstruktur» Shopping/kultur» Aalborg Teater/Studenterhuset/ Helligåndsklostret/Budolfi Kirke/det gamle rådhus/historisk Museum JOMFRU ANE GADE KVARTERET 92 pr. ha 124 pr. ha STRØGKVARTER» Karré- og middelalderstruktur» Shopping/caféer og værtshuse» Gågaderne/Jomfru Ane Gade HAVNEFRONTKVARTERET 23 pr. ha 66 pr. ha KULTURELT KNUDEPUNKT» Omdannet industriområde/store voluminer» Kultur/shopping/rekreation» Havnepromenade/Jomfru Ane Park/ Utzoncentret/Nordkraft/Musikkens Hus MIDDELALDERKVARTERET 154 pr. ha 103 pr. ha STRØGKVARTER» Middelalderstruktur/smalle gader/små byhuse» Shopping/caféer/kunsthåndværk» Hjelmerstald DANMARKSGADEKVARTERET 171 pr. ha 46 pr. ha BOLIGKVARTER» Høj karréstruktur/byfornyelse» Boliger/små butikker/politi- og brandstation» Grønttorv GODSBANEN og STATIONSKVARTERET Under udvikling Under udvikling 19 pr. ha 45 pr. ha CAMPUS TRAFIKKNUDE» Byomdannelse PUNKT 3» Enkeltstående bebygi gang gelse» Uddannelse/ ungdomsboli-» Transit/rekreation/ ger/rekreation/ shopping» Banegård/rutebilkulturspor station/kennedy Arkaden/Kildeparken FRUGT&GRØNT

11 KLOSTERMARKEN og HASSERIS 32 pr. ha 26 pr. ha BOLIGKVARTER» Byhuse/parcelhuse» Boliger/uddannelse/kirkegård 11 pr. ha 5 pr. ha BOLIGKVARTER» Villaer/byhuse» Boliger/domiciler/udsigt/ bydelscenter REBERBANSGADE KVARTERET og VESTBYEN 122 pr. ha 123 pr. ha 41 pr. ha 11 pr. ha BROGADEKVARTER» Karréstruktur» Boliger/små butikker/caféer/take away» Sygehus Nord VESTRE HAVNEFRONT 87 pr. ha BOLIGKVARTER» Karréstruktur» Boliger/små erhverv» Aalborg Stadion/ Haraldslund ØSTRE HAVN 71 pr. ha BOLIGKVARTER» Nyere karréstruktur» (Udsigts)boliger/uddannelse/virksomheder» Havnepromenaden Under udvikling ØSTERBROKVARTERET 60 pr. ha Under udvikling BYOMDANNELSESOMRÅDE» Tæt bykvarter» Boliger/erhverv» Havnebassin/Little Manhattan 24 pr. ha BROKVARTER» Karréstruktur» Rekreation/industri/boliger» Karolinelund/Østre Anlæg/ Tulipfabrikken ØGADEKVARTERET 148 pr. ha 8 pr. ha BOLIGKVARTER» Karré- og stokbebyggelse 3» Boliger/almene boliger/bydelscenter FRUGT&GRØNT FRUGT&GRØNT FRUGT&GRØNT FRUGT&GRØNT FRUGT&GRØNT FRUGT&GRØNT Teaterkvarteret

12 ANALYSE bydelsperspektiv Vi kan sælge alt! Teaterkvarteret er et super populært område - vi kan sælge alt! Det er især folk i den 3. alder og de unge, der slår til. Claus Nygaard Jensen, EDC Vesterbro Teaterkvarteret Teaterkvarteret er en del af Aalborg midtby og ligger centreret omkring Aalborg Teater, Budolfi Kirke og Helligåndsklosteret. Kvarteret afgrænses af Vesterbro, Danmarksgade, Boulevarden og Bispensgade og er i alt ca. 12 hektar stort. Området består fortrinsvist af kultur og oplevelsestilbud, detailhandel og boliger og kan aflæses som en graduering fra kultur og detailhandel i nord mod boliger i syd. Svendsgade Dalgasgade Reberbansgade Urbansgade Holbergsgade Jens Bangs Gade Kattesundet Gravensgade Vesterå Latinergyden Jomfru Ane Gade Klosterjordet Maren Turis Gade Krogen C.W. Obels Plads Doktorens Gyde Cortesgyde Adelgade Bispensgade Østerågade Nytorv Toldbod Plads Lille Kongensgade Slotspladsen Slotsgades Vandgyde Slotsgade Sankt Jørgens Gade Hasserisgade Kirkegårdsgade Vesterbro Stengade Frederikskildevej Ladegårdsgade Vesterbro Grønnegangen Prinsensgade Jernbanegade Tiendeladen Schellerups Gang Danmarksgade Christiansgade Budolfi Plads Vingårdsgade Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Louisegade Algade Louise Plads Gammeltorv Boulevarden Strandstien Skipper Clements Gade Brandstrupsgade Rantzausgade Roldgade Gråbrødregade Synagogegade Ågade Møllegade Mølleå Hjelmerstald Peder Barkes Gade Braskensgade Bredegade Arkivstræde Pederstræde Ågades Passage Vor Frue Stræde Niels Ebbesens Gade Frederikstorv Søndergade m Gabels Torv Fjordgade Nørregade Kayerødsgade 12

13 At løfte det, der virker! Området ser ud til at fungere i sin nuværende form - det er et spørgsmål om at løfte det, der virker! Det vil være hensigtsmæssigt at skabe en bydel, der matcher de små lejligheder, og det giver god mening at fortsætte udviklingen mod studenterkvarter. Jesper Bo Jensen, Fremforsker Området eksisterer i kraft af sin diversitet med indkøbsmuligheder, service, torve og frem for alt liv! Kim G. Pedersen, Aalborg Kommune Teaterkvarteret

14 Beboersammensætning I Teaterkvarteret bor ca mennesker, hvoraf hovedparten er unge mellem 18 og 30 år. Der bor ganske få børn i området, og sammenholdt med den demografiske sammensætning af beboere i området i øvrigt tegnes et billede af en bydel med klar overvægt af unge studerende. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen vurderer, at Teaterkvarteret er et velfungerende område, som det er i dag, og at der er god mening i at udbygge området som studenterbydel. Vurderingen bygger han dels på områdets beboersammensætning, den naturlige opdeling i en boligdel og en mere livlig teaterdel, der blot skal forstærkes samt en fin detailhandelsdel, der blot skal kobles mere på resten af detailhandlen i byen. Dertil kommer indflytningen af Aalborg Universitet til byen, som allerede er i gang, og som vil forstærke boligbehovet i byen - især for studerende. Yderligere er det et uhyre udbredt fænomen i bosætningen af unge og studerende (som beskrevet i Ungdomsbolighøringen for boligudvalget i Folketinget i efteråret 2010), at centraliteten er aldeles afgørende centralitet i ungdomsboligerne er mere afgørende end størrelse. Ifølge Jesper Bo Jensen står storbyerne over for en tiltagende revitalisering og en medfølgende udskiftning af beboergrupperne. Midtbyerne tiltrækker i stigende grad unge mennesker, der efterspørger centralitet og dermed kort afstand til byens centrum og dets udbud af aktiviteter. Også seniorerne er ved at få øjnene op for midtbyens kvaliteter og søger tilbage til større lejligheder efter tidligere at have forladt midtbymiljøerne til fordel for forstædernes hus og have. Når de unge nærmer sig 30-årsalderen og stifter familie, skiftes midtbyens dynamik og aktivitetsudbud ud med hus, have og ro i forstæderne. Der er således ikke børnefamilier væsentligt repræsenteret i Teaterkvarteret. Ifølge Kim G. Pedersen, Aalborg Kommune oplever byen en stigende interesse fra byens seniorerer for at flytte tilbage til midtbyen. De mindre købestærke seniorer kan finde Teaterkvarteret interessant som alternativ til Havnefronten med høje huslejer Teaterkvarteret ligger i gåafstand til alt og har et stort kulturmæssigt potentiale lige om hjørnet. Cameo-typer For at få et mere helhedsorienteret billede af kommunens, og dermed også Teaterkvarterets beboere, har Aalborg Kommune fået gennemført en kortlægning af beboertyper, de såkaldte Cameo-typer. Cameo er et geo-demografisk klassifikationssystem, der på baggrund af data fra Danmarks Statistik med relation til husstande (tilstedeværelsen af børn, alder, uddannelse, indkomst, hustype, geografisk område etc.) identificerer 37 forskellige husstandstyper fordelt på 10 hovedgrupper. I Aalborg midtby (Teaterkvarteret +) er primært tre typer repræsenteret: Karrierestart, Traditionelle boligblokke og Ung på vej. I det følgende beskrives karakteristika herfor. I Karrierestart bor de primært i (små) lejeboliger. De bor samtidigt næsten kun i etageboliger, mens også mange bor på værelser såsom et kollegium. Uddannelsesniveauet er højt, idet flest har en høj længerevarende uddannelse. Der er desuden mange nyuddannede og studerende. Husstandsindkomsten er lav og typisk under en halv million kr. Hovedparten er mellem år, og størstedelen har ikke børn. I Traditionelle boligblokke bor de primært til leje i etageboliger med mindre boligstørrelser. Uddannelsesniveauet er forholdsvist lavt, idet flest alene har en erhvervsuddannelse. Samtidig er deres husstandsindkomst lav og typisk under kr. En stor andel er mellem år, mens der også er en stor repræsentation af ældre over 75 år. Størstedelen har ikke børn. I Ung på vej bor de hovedsageligt i mindre lejeboliger, enten etageboliger eller enkelthuse. Mange bor desuden på et værelse såsom kollegium. Uddannelsesniveauet er generelt lavere med en nogenlunde lige stor andel, der har en studentereksamen, en erhvervsuddannelse og en høj længerevarende uddannelse. Derudover er der en stor koncentration af studerende, lærlinge og elever. Ydermere er husstandsindkomsten meget lavere end landsgennemsnittet og typisk under kr. En meget høj andel er mellem år, hvoraf størstedelen ikke har børn. Sammenholdes dette med de demografiske karakteristika for Teaterkvarteret står det klart, at området især kendetegnes af unge studerende og kan aflæses som en primær studenterbydel. procent Teaterkvarteret Aalborg* *hele Aalborg kommune 42% 32% 26% 48% 17% 11% 10% 5% 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. +5 pers. Husstandsstørrelse. 5% 4% procent ent Teaterkvarteret Aalborg Aldersfordeling. Teaterkvarteret Aalborg 63% år procent Teaterkvarteret 48% Beskæftiget 4% 43% 5% Aalborg* *hele Aalborg kommune Arbejdsløs Udenfor Pensionister Beskæftiget Arbejdsløs Udenfor Pensionister arbejdsstyrken arbejdsstyrken Beskæftigelse, befolkningens socioøkonomiske status for hele Aalborg Kommune og for Teaterkvarteret. Vær opmærksom på, at studerende falder under gruppen Udenfor arbejdsstyrken. 49% 8% 33% 10% Befolkningens socioøkonomiske status for Aalborg Kommune og for Teaterkvarteret

15 Teaterkvarteret er et eksempel på det klassiske flyttemønster: Der bor mange unge, der tiltrækkes af midtbyens aktivitetsudbud og mindre lejlighedsstørrelser, og når de stifter familie flytter de til hus med have uden for byen. Kim G. Pedersen, Aalborg Kommune Vi kender ikke til sociale problemer i området - det hænger nok sammen med, at der er så mange unge, der typisk er studerende og ikke giver anledning til sociale udfordringer Dorte Nielsen, Aalborg Kommune Brugernes behov i det offentlige rum Unge/studerende De yngste mennesker har overvejende et socialt brug af det offentlige rum. At mødes med vennerne for at slappe af, ligge i solen og spise og drikke er fælles aktiviteter. At besøge det rigtige sted med de rigtige mennsker synes vigtigt, og de er derfor villige til at bevæge sig et stykke for at finde det offentlige rum, som de kan lide. For nogle er også en mere aktiv brug som løb eller sport helt normalt. Præferencer til det offentlige rum: Mulighed for BBQ eller bålsteder, god belysning og plæner. Boligpræferencer: Et-værelses, ungdomsboliger, delelejligheder, lave lejepriser. Bylivspræferencer: Gode barer, caféer og musiksteder og diskoteker. Børnefamilier Unge familier med børn under 6 år bruger det offentlige rum ret hyppigt, typisk et par gange om ugen og tilbringer megen tid der sammen med deres familie og med legeaktiviteter. Børnefamilierne bruger primært det offentlige rum i ferier og weekender. Præferencer til det offentlige rum: Legeudstyr, plæner, mange træer, fodboldbaner/boldbaner. Boligpræferencer: Større lejligheder med plads til børn, godt og trygt gårdmiljø. Trygge omgivelser med begrænset trafik. Institutioner og legepladser i nærheden. Bylivspræferencer: Gode madsteder og børnevenlige restauranter. Kultursteder, hvor børnene er velkomne. Ældre Flest seniorer arbejder ikke, og de har derfor mere tid til at besøge offentlige rum på daglig basis, hvis deres helbred tillader det. De bruger hovedsageligt det offentlige rum til at gå en tur i, ofte med deres hund, mens nogle cykler. Præferencer til det offentlige rum: God belysning, plæner, varieret plante- og dyreliv, blomsterbede, bænke, toiletter og skiltning. Boligpræferencer: Mindre til mellemstore lejligheder, trygt gårdmiljø. Ældreboliger. Trygge omgivelser med begrænset trafik. Indkøbsmuligheder i nærheden. Bylivspræferencer: Seniorerne er en blandet gruppe, der har en bred og varieret kultur interesse. *Tekst vedr. det offentlige rum er fra publikationen Vedkommende Byrum af metopos for daværende Socialministeriet. Et udpluk af Teaterkvarterets beboere og brugere. Teaterkvarteret

16 Boligmassen i Teaterkvarteret er kendetegnet ved små, etagelejligheder uden elevatorer. Lejlighedsstørrelser er en vigtig parameter ift. valg af bolig. Dorte Nielsen, Aalborg Kommune Teaterkvarteret er et attraktivt område at bo i. Vi oplever stor interesse for alle de boliger, vi har til salg i området - vi kan sælge alt i kraft af den gode beliggenhed! Der er dog en tiltagende efterspørgsel af større lejligheder med egen parkeringsplads. Claus Nygaard Jensen, EDC Vesterbro Boligtendenser Midtbyens beboere stiller krav til et bredt spektrum af tilbud i byen, gode forbindelser og nem kobling til kollektiv trafik og rekreative byrum og parker i nærheden. De unge efterspørger mindre og billige lejemål, som nemt kan udskiftes, hvis studie eller job kræver det. For de unge er miljøet omkring boligen vigtigere end selve boligen. Kort afstand til et aktivt byliv med caféer og barer samt til uddannelsesinstitutioner eller nem kollektiv forbindelse dertil er væsentlige faktorer. Seniorerne vælger primært lidt større boliger med god kvalitet og tilgængelighed fx elevator. For seniorerne vægtes ligeledes nærhed til byens tilbud, heriblandt nærhed til indkøbsmuligheder og rekreative rum med opholdsmuligheder højt. Mange seniorer bruger dagligt den kollektive trafik, hvorfor nære stoppesteder og gode forbindelser er meget vigtige for netop denne gruppe. De større lejligheder med trygge og grønne gårdmiljøer og gode opgange med tilknyttet opbevaring for cykler og barnevogne henvender sig til børnefamilier. De har behov for rekreative grønne byrum og legepladser i nærheden af boligen samt børneinstitutioner i kort afstand. Desuden trygge trafikforhold og evt. mulighed for delebil eller gode p-forhold. Boliger i Teaterkvarteret I Teaterkvarteret er der i alt 669 boliger. De fordeler sig på henholdsvis 37% ejerboliger og 63% lejeboliger, heraf er 19% ungdomsboliger. Den tidligere tekniske skole omdannes aktuelt til 114 nye ungdomsboliger. Samtidig er godt 70% af områdets boliger på 2 eller 3 værelser. Der har tidligere været større lejligheder, som blev opdelt for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter mindre, billigere lejemål. De mange små lejeboliger afspejler dels beboersammensætningen med overvægt af unge, men vidner også om, at området har undergået en transformation fra et mere bredt sammensat boligområde til studenterbydel. Lejemålene er attraktive og lette at udleje, og der er en hyppig udskiftning af beboerne de unge bor der ikke, de har det snarere som base. Den hyppige udskiftning af beboere i området betyder, at der ikke knyttes stærke bånd mellem beboer og bydel, og særligt de unge studerende bruger ikke kvarteret som udvidet dagligstue - de lever i lige så høj grad deres liv i studiemiljøet og særlige steder i byen. Boligerne i kvarteret er stort set alle lejligheder i etageejendomme uden elevator, dels som 2-3 etagers smalle etageeendomme og højere karréer med tilknyttede gårdrum i varierende kvalitet. Kort over boligområder med henholdsvis bolig, bolig og erhverv samt centerområdet med bolig, handel og erhverv. Boliger Blandet bolig og erhverv Centerområde m 4½ etagers boligkarréer. 2-3 etagehuse med butikker i stueetagen. Etagehuse ved Aalborg Teater. 16

17 Forskellige boliger tiltrækker forskellige mennesker Teaterkvarteret er et område præget af ældre byggeri. Der har de seneste år været få byfornyelsesprojekter i form af friarealsforbedringer (gårdrum), hvor der har været arbejdet med beboerinddragelse. Jeg ser en styrke i de blandede boligområder, da der hermed skabes mangfoldighed og en modvægt til den totale opdeling af befolkning efter ejer/lejer-forhold. Kim G. Pedersen, Aalborg Kommune 37% 63% heraf 19 % ungdomsboliger Vesterbro % 75% 54% Jernbanegade 46% 92 Danmarksgade 0 Sankelmarksgade 23% 16% Vingårdsgade 26% 77% 74% 84% 0 Algade Boliger i Teaterkvarteret fordelt på ejer- og lejerboliger. 94 Boulevarden 41% 8% 13 59% 15% Bispensgade 85% 92% xx Ejerbolig Lejebolig Karré Antal boliger m Netto til/fraflytning Midtbyen Aalborg år Flyttemønster: Netto konsekvens af alle flytninger i 2010 for Aalborg midtby og Aalborg kommune som helhed. Potentialer Sammenlægning af lejligheder Penthouselejligheder Seniorboliger med elevator Ungdomsboliger Rekreative byrum i lokalområdet og gode gårdrum Gårdrum og passager med kunst, kultur og bylivsmiljø Letbanen som attraktor for ny bosætning, fx internationale forskere eller læger tilknyttet Aalborg Universitet I Helligåndsklostret er i dag boliger for seniorer. Den centrale beliggenhed og det trygge fællesskab gør disse boliger særligt attraktive. 2 værelser 38% 3 værelser 33% 4 værelser 14% 5 værelser 6% 1 vær. 5% 6< vær. 4% Lejlighedsstørrelser i Teaterkvarteret. Baggården er blevet offentlig med café, butikker og kunst i på facaderne, Kunsthof i Dresden. Teaterkvarteret

18 Erhvervstendenser Midtbyerne er og har typisk været attraktive steder for kontor- og serviceerhvervet. Centrale placeringer med god tilgængelighed og tilstrækkelige parkeringsforhold er stadig vigtige parametre, når erhvervet vælger sin lokalisering. Centrumnære lejemål er attraktive i kraft af flowet til og igennem midtbyen, hvor der kan skabes synergi mellem erhvervslivet og byens brugere - der kan etableres et (nyt) kundegrundlag. Den økonomiske situation har lagt en dæmper på lysten til at opstarte egen virksomhed, hvis ikke der er mulighed for gode opstartsvilkår. Flere efterspørger muligheden for at være fælles om lejemål eller indgå i kontorfællesskaber som eksempelvis det nyetablerede oven på posthuset. Flere steder etableres særlige miljøer for iværksættere, hvor der stilles bestemte krav til de enkelte iværksættere for, at de kan være med. Her fokuseres blandt andet på mindre lejemål, lav husleje, mulighed for sparring og dialog med andre iværksættere samt fælles formidling af, at iværksætterklyngen findes - og dermed reklame for de medvirkende iværksættere. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen peger på, at der ligeledes er et potentiale i at bringe erhvervslivet og/eller de studerende mere ud i byrummet med brug af fx digitale hotspots med trådlås internetopkobling, hvor der kan arbejdes eller holdes mindre møder. Herved skabes desuden større synlighed om det, der foregår inde i bygningerne, og samspillet mellem indenfor og udenfor kan styrkes. Erhverv i Teaterkvarteret I Teaterkvarteret findes i alt arbejdspladser, som fordeler sig på detailhandel, restauranter, kontorer og andre serviceerhverv. Med de mange arbejdspladser er området således en pendlerdestination for rigtig mange mennesker. Det aktive erhvervsliv er med andre ord med til at generere liv i området og bærer en stor del af ansvaret for, at området fortsat er i udvikling. Teaterkvarteret ligger med midtbyens centralitet og med god tilgængelighed. Erhvervet i området er typisk afhængige af netop disse to faktorer, og i kvarteret aflæses også en kategori af hurtigt ind og hurtigt ud -erhverv, som posthus, banker, renseri og andre tilsvarende servicefunktioner, hvilket genererer en del trafik i området, se trafikafsnittene senere. I Teaterkvarteret findes i dag også et mindre hotel, Villa Rosa, men der mangler ifølge Aalborg Teaters direktør Morten Kirkskov et særligt og unikt (luksus)hotel, der i sammenhæng med områdets øvrige erhverv kan tiltrække kongresser o.lign. Teaterkvarterets udbud af kulturtilbud vidner samtidig om, at der er potentiale for at styrke turismeerhvervet i området. I området er i dag ganske få iværksættere, koncentreret omkring posthuset. Det er typisk mindre serviceerhverv, der forsøger at finde et tilstrækkeligt kundegrundlag og derudfra skabe et fundament for virksomhedens levevej. Flere peger på lejemålenes store størrelse og høje husleje som afgørende for, at iværksætterkulturen ikke er særligt iøjnefaldende i området i dag. Huslejeniveauet i Teaterkvarteret er dog lavere end for midtbyen generelt. Det er svært for nye iværksættere at komme i gang, da lejemålene er for store og alt for dyre! Maria Sørensen, Salon MariaS Teaterkvarterets styrke er den hurtig ind og ud -tilgang, der kendetegner erhvervsstrukturen, for den er der ikke mange andre steder i byen. Det bør sikres i området fremadrettet. Tonny Thorup, Aalborg Kommune Erhverv langs Budolfi Plads. 18

19 Bispensgade Vesterbro Jernbanegade Vingårdsgade Sankelmarksgade 57 Algade Boulevarden Overvejende erhverv Karré Potentialer God tilgængelighed og p-muligheder lige om hjørnet Opdele store erhvervslejemål til mindre Fælles faciliteter for iværksættere - kontorfællesskab Danmarksgade xx Antal arbejdspladser m Digital formidling/wifi/ hotspots Erhverv og arbejdspladser i Teaterkvarteret fordelt på karréer. Etablering af unikt/luksus hotel Erhverv på Vingårdsgade. Danske Bank på Algade. Større lejemål er opdelt i mindre med fælles faciliteter som fx gårdrummet, Neal Street, London. Rantzausgade, Aalborg har lykkedes med at tiltrække iværksættere. Teaterkvarteret

20 Det er afgørende for et område, at detailhandlen er sammenhængende også med Aalborg bys lidt spredte opbygning. Der skal være mulighed for at sikre kontinuerlige flows igennem området, gode adgangsforhold for alle trafikanter og tilstrækkelige parkeringsforhold. Jesper Bo Jensen, Fremforsker Detailhandelstendenser Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen peger op, at bycentrene trods finanskrise i de seneste år generelt har oplevet vækst, og flere større detailhandelscentre står over for udvidelser. Også gågaderne er stadig attraktive for både butikker og handlende, og med det rette miks af både koncept- og nichebutikker kan der skabes gode rammer for en velfungerende detailhandel og et sprudlende byliv. Balancen mellem koncept- og mere nicheprægede butikker skal afhænge af det konkrete sted og dets kontekst, så der skabes et varieret detailhandelsudbud i byen. Ifølge Jesper Bo Jensen er de såkaldte Bilka-kryds med en afsides placeret Bilka og enkelte store udvalgsvarebutikker i tilknytning hertil generelt i nedgang på landsplan. Tilgængeligheden til disse områder er ikke tilstrækkelig, og med et stigende ønske om særpræg og byliv vinder gågademiljøerne igen terræn. Internethandlen er tiltagende og har en afsmitning på dagens detailhandel. Udviklingen er ikke nødvendigvis en trussel, men stiller krav til de erhvervsdrivende om nytænkning. Der arbejdes eksempelvis flere steder på omlægning af traditionelle butikker til showroom, der fremviser de varer, der kan købes online, og hvor man kan få hjælp til bestillingen. Blandede funktioner i et område kan være med til at generere mere byliv og kan på den måde tiltrække flere potentielle kunder for detailhandlen og det øvrige erhverv. Samtidig er detailhandlen afhængige af god tilgængelighed både adgang for biler og tilhørende parkeringsforhold som gode kollektive trafikforbindelser. Det må ikke blive for stor en udfordring at komme derhen. Teaterkvarterets detailhandel I Teaterkvarteret er detailhandlen rigt til stede i den nordlige del med gågademiljøet omkring Bispensgade og Gravensgade. Her er en bred vifte af kendte konceptbutikker og små restauranter/caféer, men de små nichebutikker er ikke markant til stede. Et miks af både koncept- og nichebutikker er nødvendigt for at differentiere Aalborgs gågademiljø fra øvrige byers og er et af hovedpunkterne for at skabe et summende byliv. Hvor særligt Bispensgade har mange konceptbutikker, kan de øvrige gader/butiksstrøg fokusere på at rumme de mere skæve og mindre mainstream butikker med kunsthåndværk, delikatesser etc. Flowmæssigt ligger Teaterkvarteret som endepunktet i byens gågadeforløb. Kundestrømmen bevæger sig typisk ikke uden for de deciderede gågader, medmindre det er en del af et sammenhængende forløb, hvor der er et attraktivt anker på ruten undervejs og det mangler i Teaterkvarteret. Midtbyplanen for Aalborg peger på en mulig udvidelse af Algade som gågade til Budolfi Plads og posthuset, der kan være med til at binde Algade, Bispensgade og Gravensgade sammen som et sammenhængende gågademiljø - der skabes et loop. På lignende vis kan det være en mulighed at skabe et loop omkring teatret via Budolfi Plads og Sankelmarksgade/Boulevarden, evt. ved at genetablere den tidligere Schellerupsgang og Bleggårdsgangen, hvor Vesterå havde sit forløb. Teaterkvarteret rummer også dagligvarebutikker, kiosker, mindre caféer og restauranter, som benyttes flittigt af områdets beboere og brugere. Kvickly Fakta Netto Fakta Quick Super Brugsen Salling Føtex Netto Kennedy Arkaden Friis Super Brugsen Kort over bymidteafgrænsning, væsentlige detailhandelscentre og gågaderne i Aalborg midtby. Strøggade Gågade Større indkøbsbutik/ -center Bymidteafgrænsning m 20 Danmarksgade med små butikker og gallerier. Vingårdsgade med små specialbutikker og især frisørsaloner.

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Budolfi Plads-området - invitation til debat

Budolfi Plads-området - invitation til debat Budolfi Plads-området - invitation til debat Den kommunalt ejede grund Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 har siden 1960 været udlejet til p-plads og dagligvarebutik. Lejemålet udløber i 2012, og der skal

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling

Perspektivplan. f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s. Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Perspektivplan 3 Overskrift lille + 4 Overskrift lille FED f o r Te aterkva rt e re t & B u d o lf i P la d s Kvalitetsmål for byområdets fremtidige udvikling Del af kommuneplantillæg 1.021 Juni 2013 Teaterkvarteret

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense Arkitekturens dag Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro NIELS JUELS GADE 84 - WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Trøjborg Byrumsanalyse - maj 2017 TRØJBORG Riisvangen RISSKOV Katrinebjerg PLACERING Kvarteret Trøjborg er et boligområde domineret af etageejendomme,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer INDHOLD INDLEDNING 2 Kort over området RIALTO TEATRET I DAG 3 Eksisterende forhold MODEL A 6 Beskrivelse Volumenstudier Referencebilleder MODEL B 9 Beskrivelse

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Den moderne bæredygtige forstad

Den moderne bæredygtige forstad Den moderne bæredygtige forstad Holger Bisgaard Kontorchef, Naturstyrelsen, 16. marts 2011 Miljøministeriets arbejde med byen - Debatoplæg - Det bypolitiske råd - Forskningsrapporter - Samarbejdsprojekter

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere