LOKALPLAN BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI as, Rambøll og Aalborg Kommune Forsidebilledet viser en visualisering af byparken med "Danmark-komplekset" i baggrunden.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...10 Lokalplanens indhold...10 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...19 Miljørapport...23 Tilladelser eller dispensa tio ner fra andre myndigheder...33 Servitutter...33 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...51 Vedtagelse...52 Bilag Anvendelseskategorier, Bilag A *...53 Støj fra erhverv, Bilag B *...57 Støj fra trafik, Bilag C *...59 Parkeringsnormer, Bilag F *...61 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Bebyggelse, rumlige helheder og bevaringsværdier... Bilag 2 Veje, stier og parkering... Bilag 3 Byrum, aktive facader og markante steder... Bilag 4 Illustrationsskitse... Bilag 5 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: 1 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. 2 Bebyggelse, rumlige helheder og bevaringsværdier viser områdets disponering - herunder byggefelter og bevaringsværdige bygninger. 3 Veje, stier og parkering, viser principiel vej- og stistruktur, parkeringsprincipper og udsigtslinier. 4 Byrum, aktive facader og markante steder udpeger byrum, facader og steder, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. Kortene på bilag 1, 2 og 3 hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. 5 Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 4 Aalborg Kommune

5 Redegørelse Øgadekvarteret é Østre All Vejgård ol sh rd gå hn So Sønde rbro ej sv m Håndværkerkvarteret Vandværksparken l ki g le de lé Al B Lokalplanområdets afgrænsning, mål: 1:8000, luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Produktionen på den gamle Eternitfabrik er nu ophørt og dermed er et vigtigt kapitel i Aalborgs industrihistorie skrevet færdigt. Samtidig står området, der har en helt unik placering i bybilledet, overfor en spændende omdannelse til nye byfunktioner. I kommuneplanen er Eternit-området udpeget som April 2010 byomdannelsesområde, hvor selve fabriksområdet - lokalplanområdet - efter planen omdannes til blandede bymæssige anvendelser, mens arealet syd/ sydøst for lokalplanområdet - mod Sohngårdsholmsvej og Blegkilde Alle - er lokalplanlagt primært til boligformål og rekreative formål. Som et vigtigt forudsætningsmateriale for omdannelsen er der udarbejdet en byomdannelsesstrategi 5

6 Redegørelse for Eternitten. Strategien beskriver bl.a. en successiv proces, hvor den konkrete stillingstagen til byggemuligheder, bevaring mv. sker løbende i takt med, at de enkelte delområder bringes i spil. Strategien omfatter også et idékatalog for arkitektoniske eksperimenter mv. samt en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger for en fremadrettet planlægning af området, herunder de landskabelige forhold, den bymæssige sammenhæng, kulturhistoriske værdier samt miljøog trafikforhold. Byomdannelsesstrategien er en del af kommuneplanens redegørelse for Øst Aalborg og kan ses på kommunens hjemmeside. Med nærværende lokalplan tages der nu fat på selve det gamle fabriksområde. Målet med planen er dermed at bidrage til omdannelsen af Eternitten som en ny samlet og attraktiv bydel, men hvor områdets funktioner samtidig supplementerer de omkringliggende boligområder ift. erhverv, forskellige former for service mv. Der lægges vægt på, at omdannelsen sker med udgangspunkt i en helhedsplan der fastlægger principper for bebyggelse, veje, stier, den grønne struktur og byarkitektoniske principper - herunder bevaring og indpasning af områdets kulturhistoriske værdier. bag og principper omkring indpasning og udformning af bebyggelse og ubebyggede arealer i delområdet, bl.a. materialevalg, belysning og beplantning. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et ca. 11,4 ha stort område i byzone, der er en del af Eternitfabrikkens gamle fabriksområde. Hjørnegrunden mod Sønderbro/Østre Alle er stort set ryddet for gamle fabriksbygninger og industrianlæg og ligger i dag ubenyttet hen. Kun tre silobygninger - herunder Tvillingesiloerne - og den gamle portnerbolig står tilbage. I områdets sydøstlige hjørne står endvidere enkelte træer - herunder to platantræer - der er en rest fra det tidligere Blegkildeanlæg, som i sin tid lå inden for området ud mod Sønderbro. Arealet rummer andre "rester" fra den tidligere industriproduktion i form af forurening. Alle forureninger Formålet med lokalplanen er at fastlægge overordnede rammer for den fremtidige anvendelse og omdannelse af lokalplanområdet, herunder udpegning af vigtige trafikale og grønne strukturer samt værdifulde bygninger og kulturmiljøer. Andre formål er at fastlægge konkrete bestemmelser for indpasning og udformning af bebyggelse, opholdsarealer, veje, stier, parkering mv. for delområde A og C. Planen skal således betragtes som rammelokalplan for det samlede lokalplanområde (delområde A, B, C og D), men som "almindelig" byggeretsgivende lokalplan for delområde A og C. Lokalplanen følges endvidere af et kvalitetsprogram for delområde A - "Village 21 - fra eternitfabrik til vidensfabrik" - og et for delområde C - "Fabrikken Danmark, Aalborg". Her beskrives de nærmere idéer Rammelokalplanens område samt opdeling i delområder set i sammenhæng med berørte kommuneplanområder. Der er kun byggeretsgivende bestemmelser for delområde A og C. 6 April 2010

7 Redegørelse Vue over hjørnegrunden (delområde A) i nordlig retning set fra den gamle kraftcentral. Området er stort set rømmet for det tidligere fabriksanlæg - kun enkelte siloer og portnerboligen står tilbage. Længere mod øst ligger bygaden og den gamle cementfabriks bygninger, herunder cementmøllen og den gamle kraftcentral (delområde C). Gadeforløbet afsluttes af en administrationsbygning af nyere dato ud mod Sohngårdsholmsvej (delområde B). I baggrunden ses Øgadekvarterets karakteristiske røde boligkaréer. April

8 Redegørelse er dog afgrænset og kortlagt og planlægges oprenset ifm. opstart af byggemodningen på arealet. Terrænet på hjørnegrunden er forholdsvist fladt men let skrånende i vestlig retning. Længere mod øst ligger bygaden og bygningskomplekset ved den gamle cementfabrik "Danmark" - et areal der med rette kan betragtes som "hjertet" af Eternitten. Bygningskomplekset ved den gamle cementfabrik rummer kulturhistoriske bevaringsværdier, som i en vis udstrækning skal bevares og integreres i en fremtidig bebyggelse. Af værdifulde bygninger kan nævnes cementfabrikkens facade mod bygaden, gavlhusene umiddelbart syd herfor, bastionen syd for gavlhusene, cementmølleriet samt kraftcentralen (jf. billeder side 9 og 13 samt kortbilag 2). Syd for bygaden findes en rest af beplantningen fra det tidligere Blegkildeanlæg. Hjørnegrunden - delområde A Tidl. cementfabrikken "Danmark" Cembrit Tvillingesiloerne Kraftcentralen Cementmølleriet Siporexfabrikken Udsigt over lokalplanområdet fra syd (set fra kanten af Vandværksparken). 8 April 2010

9 Redegørelse Øverst: Cementfabrikkens facade mod bygaden Nederst: Gavlhusene De bevarede bygninger vil indgå i et samspil med de kommende, nye bygninger. Ud over de bevaringsværdige bygninger rummer lokalplanområdet bygninger, som ikke vurderes at være velegnede til bevaring. Flere er præget af at være bygget efter akutte behov og er opført som udfyldningsbyggerier, hvor der lige har været plads. Der er benyttet tilfældige konstruktionsløsninger og forhåndenværende materialer. Bygningerne kan være opført uden et systematisk konstruktionsprincip og fremstår derfor i dag med ustabile konstruktioner. Øverst: Cementmølleriet Nederst: Kraftcentralen I den østligste ende af bygaden - mod Sohngårdsholmsvej - ligger en nyere administrationsbygning oprindeligt med tilknytning til Eternitfabrikken. Bygningen anvendes i dag som kontorfællesskab for en række virksomheder. Planområdet vejbetjenes i dag primært fra Østre Alle og sekundært fra Sohngårdsholmsvej. Den nye adgangsvej fra Sønderbro er imidlertid under etablering og forventes åbnet i En særlig udfordring i cementfabrikkens område er, at få skabt en bebyggelse, der tilgodeser de store terrænvariationer der findes her. April

10 Redegørelse Lokalplanområdets omgivelser Området grænser op til Øgadekvarterets karrébebyggelse og Sønderbroskolen mod nord, mens et af Vejgårds villakvarterer ligger lige øst for Sohngårdsholmsvej. Mod syd ligger en række tidligere og nuværende erhvervsarealer med bygninger af både nyere og ældre dato, herunder Cembrits fungerende lagerhaller samt den gamle Siporexfabrik. Hensigten er, at arealerne sydvest for lokalplanområdet også fremover skal anvendes til miljøvenlige erhvervsformer. Området omkring Siporexfabrikken tænkes omdannes til blandet bymæssig anvendelse. Endelig finder man mod vest - vest for Sønderbro - erhvervsområdet ved Håndværkervej med forskellige former for lette byerhverv, herunder mindre håndværksvirksomhed, butikker til særligt pladskrævende varegrupper mv. Længere mod syd og sydøst ligger den øvrige del af Eternitgrunden - bl.a. den tidligere kridtgrav - planlagt til boliger og opholdsarealer. Eternittens boligområde skal rumme forskellige former for tæt-lav og etagebebyggelse, der brydes af markante landskabsrum og grønne forbindelser, som forgrener sig hele vejen op gennem det gamle fabriksområde til henholdsvis Sønderbro og Østre Alle. Lokalplanens indhold Eternit-området ligger i en af byens overgangszoner og skal formidle såvel overgangen mellem tætby og forstad som overgangen mellem den rekreative boligby og den dynamiske erhvervsby. Det er således naturligt at forestille sig området som en ny multifunktionel bydel, hvor der på flere niveauer er mulighed for kreativitet, eksperimenter og iværksætteri, men hvor områdets industrihistorie stadig formidles og bevares for eftertiden. Village 21 - vision for Eternitten Visionen for Eternitgrunden er at skabe et byområde for det moderne liv med dets glidende overgange mellem "arbejde-fritid-funktionalitet-oplevelse" og hvor Village 21 symboliserer Aalborgs transformation fra industriby til vidensby. Village 21 er tænkt som et aalborgensisk fyrtårn, der giver eksisterende vidensvirksomheder i Aalborg optimale betingelser for at rekruttere og fastholde højt kvalificerede medarbejdere gennem tilbuddet om at arbejde i Danmarks mest interessante udviklingsmiljø. Målet med området er, at gøre området til en levende bydel med masser af forskellige funktioner og services - heriblandt butikker. Det nyskabende i Village 21 er, at konceptet forener virksomhedsvinklen med fokus på optimale rammer for erhvervsudøvelse med medarbejdervinklen med fokus på kombinationen af arbejds- og fritidsliv i et spændende byrum. Village 21-visionen har været et centralt udgangspunkt for fastlæggelsen af områdets fremtidige anvendelse og den overordnede disponering. Bevaringsværdige bygninger Der er flere bevaringsværdige bygninger i området (jf. Bilag 2). Disse vil indgå i et samspil med de nye bygninger i området, og vil bevirke, at en del af områdets karaktertræk og udtryk bevares. Nye bygninger skal indpasses i området således, at der opstår synergi, samspil og kontrast mellem nye og gamle bygninger. Anvendelse og disponering Landskabet, eksisterende strukturer og retninger samt bygningsmæssige helheder og enkeltdele har haft væsentlig betydning for disponeringen af lokalplanområdet. Lokalplanområdet planlægges omdannet til en bred vifte af byfunktioner. Området tænkes anvendt til boliger, butikker, undervisning, kontorer og lignende miljøvenlige erhvervstyper, kulturelle funktioner og service som klinikker, restaurant, café, hotel samt fritids- og rekreative formål. Området omfatter desuden det udpegede bydelscenter på Eternitten, der 10 April 2010

11 Redegørelse Visualisering af bygaden set fra Sohngårdsholmsvej. har en samlet arealramme på m 2 til butikker. Inden for den afgrænsede del af område A kan der i alt indpasses m 2 detailhandel, mens der inden for delområde C kan indpasses m 2 detailhandel. Herudover kan der i en begrænset del af delområde A (del af byggefelt IV mod Sønderbro) indpasses butikker til særligt pladskrævende varegrupper (maks m 2 pr. butik). Jævnfør oversigtskort for bydelscenterafgrænsning mv. s. 18. Bygaden udgør grænsen mellem delområde A/D og B/C. En af planens væsentlige formål er at sikre, at der skabes et stærkt bydelcenter med mulighed for synergi mellem butikker på tværs af bygaden. Målet er at bygaden i fremtiden bliver omdrejningspunktet for bylivet i den nye bydel. Bebyggelse I delområde A kan der opføres i alt m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på 75. I delområde C kan der opføres i alt m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 50. Derudover kan der etableres overdækkede p-arealer, der ikke er medregnet i bebyggelsesprocenten. Bebyggelse kan opføres inden for de 10 byggefelter, jf. Bilag 2. Orienteringen af veje og bebyggelse i delområde A er inspireret af de produktionshaller, der tidligere lå på stedet. I byggefelterne mod Sønderbro (III og IV) skal bebyggelse disponeres som stænger placeret vinkelret på bygaden, mens byggefelt I og II betragtes som "blocks", der kan disponeres mere April

12 Redegørelse Volumenstudie af ny bebyggelse i delområde A. Perspektiv fra vest. Volumenstudie af samspil mellem ny og ekisterende bebyggelse delområde C. Perspektiv fra sydvest 12 April 2010

13 Redegørelse frit - fx med store voluminer. Planen fastlægger dog en tvungen facadebyggelinie på hjørnet af og langs bygaden, ligesom bebyggelsen herimod skal holdes i en "menneskelig" skala. Dette skal sikre at bygaden bliver et veldefineret og intimt byrum med gode opholdskvaliteter. Nybyggeri skal opføres i 1-4 etager, men med mulighed for at gå op i 7 etager på få udvalgte steder. På denne måde skabes der i nybyggeriet referencer til det oprindelige industrianlæg - bl.a. siloerne - samtidig med, at disse kan fungere som "arkitektoniske pejlemærker" i bydelen. Jævnfør volumenstudiet på s. 12. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 14 m samt punktvis op til 25 m. Mod Sønderbro skal bebyggelse holdes i maks. 3 etager og 12,5 m af hensyn til bygningsskalaen på den modsatte side af Sønderbro (Håndværkerkvarteret). Cementfabrikken Danmarks fabriksanlæg vil uanset bestemmelser omkring maksimalhøjde kunne bevares eller genopføres til nuværende bygningsvolumen. Det er hensigten er, at bevaringsværdige bygninger kan "transformeres", så de på bedst mulig vis kan indgå i et arkitektonisk og funktionelt samspil med det planlagte nybyggeri. De reelle muligheder og løsninger skal afklares via byggetekniske, rumlige og funktionelle vurderinger, når der foreligger konkrete byggeprojekter. Eternittens status som arkitektonisk eksperimentarium skal afspejles i den nye bydels bebyggelse. Eksperimentet kan komme til udtryk på flere måder - typisk i formsprog og materialevalg - men også i udformningen af de udendørs opholdsarealer, ved brug af miljørigtige og bæredygtige principper, belysning osv. Nyskabende arkitektur er både selvbærende unikke bygninger, mens også kreativt genbrug af eksisterende industribygninger, nyfortokninger af industriens formsprog eller såkaldt "parasit-byggeri", hvor der opføres nutidige tilbygninger til historisk industriarkitektur. Eksperimentet kan også handle om nytænkning af den funktionelle indretning af vidensbymiljøer. Der lægges vægt på, at der mht. arkitektur, materialer, farveholdning mv. skabes en god helhedsvirkning inden for delområde A, men hvor der samtidig skeles til eventuelle særlige karakteristika på lokaliteten. I område C skal den sammenbyggede kompleksitet i bygningsmassen og omkring skrænterne bevares som et særligt karakteristika. Nye bygninger og Det tidligere skaktovnsanlæg fremstår idag som en del af en "bastion", der ønskes bevaret som et karakteristisk kulturspor langs bygaden. Historisk foto af "Danmark-komplekset" set fra nordvest. Industriens sammenbyggede kompleksitet ønskes videreført i en ny bebyggelse i delområde C. April

14 Redegørelse Bylunden Den grønne kant SOHNGÅRDSHOLMSVEJ byparken Den grønne kant bygaden Bytorv bygaden Ankomstpladsen Forslag til disponering inden for lokalplanområdet, herunder indpasning af forskellige byrumstyper, bebyggelse, opholdsrum, veje, stier mv.. eksisterende bygninger kan adskille sig væsentligt fra hinanden mht. deres arkitektoniske udtryk, materialevalg, farver mv. Sammenlignet med resten af lokalplanområdet ligger delområde A meget synligt - og veleksponeret - i forhold til de omgivende veje. Dette stiller både særlige krav - men også særlige muligheder - i forhold til skiltning og reklamering. Generelt skal facadeskiltning være nøje afstemt i forhold til bygning og omgivelser. Dog åbnes mulighed for skiltning/ reklamering på udvalgte bygningsgavle og facader mod de omgivende veje samt udvalgte siloer/tårne. Idémæssigt i tråd med de malede gavlreklamer, som 14 April 2010

15 Redegørelse stadig findes rundt om i tætbyen. Skiltene her må dog ikke have permanent karakter og kan fx udføres digitalt med projektor/laser eller på skærme. Hensigten er, at skiltningen og belysningen skal være en del af Eternittens særlige identitet, som gerne må "larme" lidt rent visuelt - også efter mørkets frembrud. Planen giver desuden mulighed for opsætning af pylon til fælles skiltning for delområde A, B og C ved indkørsel til området. Trafik Trafikbetjeningen af lokalplanområdet skal ske fra alle de omgivende veje - Sønderbro, Østre Alle og Sohngårdsholmsvej - som vist i princippet på Bilag 3 (Illustrationsplanen) og principskitsen på s. 16. Der tillades ikke gennemkørende trafik mellem ANKOMST_TILKØRSEL BUTIK P-KÆLDER ANKOMST FRA AALBORG CITY BYTORV P-KÆLDER områdets vejadgange. PRINCIP_FACADEOPSTALT MOD VEST ERHVERV TÅRN ERHVERV ERHVERV Den primære vejadgang sker fra Sønderbro, hvor til der er etableret ny vejtilslutning i form af et firebenet signalreguleret kryds placeret ca. 250 m syd for Østre Alle. Krydset regnes for firebenet grundet den dobbeltrettede rekreative sti, som føres gennem krydset øst-vest. Sekundært skal vejadgang fra Østre Alle ske via det signalregulerede kryds, jf. principskitsen. Krydset skal kun afvikle trafikken til og fra dagligvarebutikken i den nordlige del, hvorfor der ikke bliver vejforbindelse fra Østre Alle til de øvrige byggefelter i delområde A. En del af trafikken til delområde B skal afvikles fra Sohngårdsholmsvej via det kryds og den adgangsvej, som også betjener Eternittens boligområde mod syd. Veje, stier og parkering Internt skal afvikling af trafikken ske via den nye adgangsvej til Sønderbro samt en række interne ERHVERV P-KÆLDER MØDE_SILO fordelingsveje. Tilsvarende skal trafikken i form af cyklende og gående afvikles via et sammenhængende stinet med direkte tilknytning til det omgivende stinet, herunder boligområdet og områdets friarealer/ opholdsarealer i den tidligere kridtgrav mod syd. Jævnfør strukturkortet på s. 16. ANKOMST_TILKØRSEL ERHVERV P-KÆLDER P-KÆLDER BUTIK ANKOMST FRA AALBORG CITY BYTORV ERHVERV TÅRN ERHVERV ERHVERV MØDE_SILO P-KÆLDER PRINCIP_FACADEOPSTALT MOD VEST INDGANG AALBORG CITY FABRIKKEN P-KÆLDER SØNDERBRO DEN GRØNNE KANT FORPLADS_INDGANG FORDELINGSVEJ ANKOMST_GÆSTEPARKERING P-KÆLDER FORPLADS_INDGANG "BYTORVET" "BYGADEN" Snit/facadeopstalter af den planlagte bebyggelse i delområde A. Øverst: Set fra Sønderbro. Nederst: Snit langs byparken. Danmark-kompleksets nuværende bygningsvolumen er fremhævet med rødt. PRINCIPSNIT/OPSTALT-_bygade April

16 Redegørelse Principskitse - trafikstruktur i lokalplanområdet. Stinettet omfatter både dobbeltrettet sti i langs adgangsvejen, "grønne stier" samt integrerede stiforbindelser - "stibånd" og "shared space" - i fx bygaden, byparken og på de interne fordelingsveje. Lokalplanen fastlægger kun konkrete bestemmelser for de veje og stier, der enten ligger inden for eller Lokalplanområdet udgør en del af en samlet grøn stistruktur for hele Eternitgrunden.. i direkte tilknytning til delområde A og C. Planen omfatter således følgende arealudlæg til veje og stiforbindelser, jf. Bilag 3: Adgangsvej A-A: min. 29,0 meter Intern fordelingsvej B-B: min. 11,0 meter Adgangsvej C-C: min. 12,0 meter Referencefoto - karakter og design af ankomstpladsen. Oprindelig belægningsflade i bygaden, som delvist tænkes integreret i den samlede byrumsløsning. 16 April 2010

17 Redegørelse Bygaden: min. 19,0 meter Byparken: min 20,0 meter Intern fordelingsvej F-F: min 10 meter Grøn sti a-a: min 2,5 meter Grøn sti: c-c: min 2,5 meter Øvrige interne vej skal udlægges i min. 7,0 meters bredde, mens øvrige interne stiforbindelser - "stibånd" - skal udlægges i 2,5 meters bredde. Placeringen af øvrige veje og stier fastlægges først, når de egentlige byggeprojekter foreligger. Stien på langs den interne fordelingsvej F-F i kan integreres i selve vejbanen. Bygaden skal fungere som blind sivegade med en stor andel af bløde trafikanter og gives derfor en helt særlig byrumsmæssig udformning - en blanding af "vej" og "gågade/torv". For at fredeligholde den centrale del af bygaden ved bytorvet skal hovedadgangen til parkeringsdækket i byggefelt VII være den sydligste vejadgang jf. principskitse s. 16. Formålet med den nordligste tilkørsel er at skabe tilgængelighed for varetransport med høje køretøjer, som ikke kan køre under portåbningen ved med den sydligste tilkørsel. Byparken skal primært have karakter af gågade/torv og være trafikalt fredeliggjort, bortset fra begrænset adgang til parkering samt servicekørsel, af- og pålæsning, varetransport o.l.. Stiforbindelsen i den sydlige del af lokalplanområdet er en central passage, der især for cyklende forbinder lokalplanområdet med naboarealerne med boliger mod øst (lokalplan ). Visualisering af byparken set fra vest i retning mod Danmark-komplekset.. April

18 Redegørelse Mulig trafikløsning syd for ankomstpladsen. Fra ankomstpladsen og op i terrænet mod sydøst er der tale om et fælles forløb med adgangsveje for biltrafik og her kræves der således skærpet opmærksomhed omkring trafiksikkerhed - herunder oversigtsforhold for svingende trafik. Dette er af stor vigtighed, da både en betydelig mængde lastbiler og cyklister forventes at færdes langs vejen. Vejens bredde vurderes at være tilstrækkelig til at kunne håndtere de blandede trafikantgrupper på trafiksikkerhedsmæssig tilfredsstillende vis. Parkering i delområde A og C skal af visuelle og funktionelle hensyn overvejende afvikles i P-hus, i P-kælder og på P-dæk, og i mindre grad på terræn. Terrænparkering skal som hovedprincip placeres på bagarealer og således ikke i væsentligt omfang mod bygade, adgangsvej og omgivende veje. Der stilles endvidere krav til etablering af cykelparkering - placeret hensigtsmæssigt ifht. de planlagte funktioner. Opholdskvalitet, synlige grønne strukturer og gode stiforbindelser har været essentielle for udviklingen af denne lokalplan og spiller en markant rolle for den detaljerede planlægning. Planbestemmelserne har sit afsæt i en grøn struktur, der er illustreret på strukturkortet s. 16. Planen opererer med forskellige typer opholdsrum, som sikrer god opholdskvalitet for de mange forskellige typer brugere af området. Den ene type, er store Sti opholdsrum som bygaden og byparken, der rummer en blanding af grønt og urbane elementer til fysisk aktivitet og udfoldelse. Jævnfør illustrationsplanen s. 14. Disse rum er møntet på alle typer brugere af Eternitten og har derfor en dobbeltfunktion som opholdsrum - for beboere og ansatte såvel som besøgende, kunder o.l.. Derfor er det vigtigt at sikre god offentlig tilgængelighed til disse arealer. De store opholdsrum er dog mere møntet på fællesskab og aktivitet end decideret afslapning. Den anden type er interne afskærmede opholdsrum, der indrettes inden for det enkelte byggefelt og som i særlig grad henvender sig til beboere og ansatte i den aktuelle bebyggelse. Der kan både være tale om deciderede gårdrum, men også tagterrasser eller taghaver. Disse rum skal gives en mere privat karakter og sikres en rekreativ funktion med god solorientering, hvor man kan trække sig tilbage fra offentligheden. I begge typer opholdsrum er der endvidere mulighed for at skabe nogle nicher - oaser og "lommer" - med en mere intim sfære. Nicherne kan fx skabes som en bevidst del af arkitekturen eller ved brug af beplantning mv. Bygaden og byparken er de primære byrum med offentlig tilgængelighed i lokalplanområdet. Bygaden bliver omdrejningspunktet for handel og den mere pulserende del af bylivet, mens byparken bliver centeret for de mere friluftsprægede aktiviteter og derfor skal gives et markant grønt/blåt udtryk. Oprindelig belægningsflader og jernbanespor skal bevares helt eller delvist og integreres i løsningen for bygaden, jf. foto s. 16. Ankomstpladsen markerer overgangen mellem den bilorienterede adgangsvej (A-A) og den mere fodgængerorienterede bygade med sivetrafik. Ankomstpladsen er også et vigtigt "hængsel" i områdets stistruktur og skal på en hensigtsmæssig måde afvikle såvel blød som tung trafik. I pladsens sidearealer kan terrænspring terrasseres og de skal 18 April 2010

19 Redegørelse indrettes som opholdsvenlige rum der markerer og fremhæver kulturhistoriske bygninger og elementer - fx kraftcentralen, skaktovnsanlægget og to træer fra den oprindelige Blegkilde-beplantning. Bytorvet bliver det centrale butikstorv på Eternitten. Udformningen skal sikre god forbindelse mellem butikker og parkering på tværs af bygaden, ligesom der skal være egnede arealer til udendørs torveaktiviteter o.l." Bylunden ligger som afslutning på bygaden og som en del af den grønne kant langs lokalplanområdets grænser. Bylunden bliver dermed et grønt forbindelsesled til Øgadekvarteret og skal indrettes bl.a. med stiforbindelser og levn fra kulturmiljøet på Eternitten, herunder portnerhuset og evt. skulpturer frembragt af indsamlede objekter. Området skal have et markant grønt udseende med græs og træer, men hvor der samtidig sikres indsigt til bygadens butikker og øvrige funktioner. Af støjmæssige årsager kan området ikke anvendes til decideret ophold. "Den grønne kant" er også en del af områdets grønne struktur. Kanten fletter sig ind mellem bygningerne mod de omgivende veje og er på den måde med til at give et overordnet grønt indtryk af den nye bydel, når man færdes langs Sønderbro, Østre Alle osv. Kanten skal dog beplantes og udformes med en let og transparent karakter, så der sikres indsigt bebyggelsen på Eternitten. Langs område C's østlige grænse findes en skrænt, der er delvist beplantet. Skaktovnsanlægget og støttemuren Bastionen, langs bygaden, bevares. Denne vil fungere som et særligt markant element i området (se foto s. 13). I lokalplanområdet arbejdes der også med en udbredt brug af grønne tage til ophold og/eller forsinkelse af regnvand. De grønne tage tænkes også at medvirke til at fremme synlige grønne træk i området. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser omkring terrænregulering, oplag, hegning samt belysning og byinventar i delområde A og C. For principper og referencer vedrørende udformning af friarealer og opholdsrum henvises til kvalitetsprogrammerne for delområde A og C. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Aalborg Kommunes byzoneområde. Ifølge Planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanen muliggør en delvis omdannelse af et tidligere industriområde til blandede anvendelser. Planen muliggør, at der i delområde A og C kan opføres bebyggelse i op til 4 etager, dog punktvist op til 7 etager (maks. 25,0 m). Cementfabrikkens siloanlæg kan dog genopføres med eksisterende volumen (svarende til 32 m). Delområdet ligger godt 1 km fra kysten langs Limfjorden. Området mellem fjorden og lokalplanområdet er fuldt udbygget og en del af Aalborgs tætby. Den mellemliggende bebyggelse varierer fra de høje industribygninger og forlystelsesanlæg ved Østre Havn, Nordkraft og Karolinelund til de 3-4 etages boligkaréer i Øgadekvarteret. Den planlagte bebyggelse vil således enten være skjult eller kamufleret af den eksisterende bebyggelse eller svare til eksisterende bygningsvolumener i området. Det vurderes derfor, at den nye bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på den visuelle oplevelse af kystlandskabet. Detailhandel I forbindelsen med den seneste kommuneplanrevision er der udpeget to nye bydelscentre i kommunen, herunder ét på Eternitten. En gennemført April

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.020 for område ved Stigsborg Brygge Aalborg Byråd godkendte den 12. november

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.042 for området ved Ny Kastetvej og Kastetvej Aalborg Byråd godkendte den XXX

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere