LOKALPLAN BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI as, Rambøll og Aalborg Kommune Forsidebilledet viser en visualisering af byparken med "Danmark-komplekset" i baggrunden.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...10 Lokalplanens indhold...10 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...19 Miljørapport...23 Tilladelser eller dispensa tio ner fra andre myndigheder...33 Servitutter...33 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...51 Vedtagelse...52 Bilag Anvendelseskategorier, Bilag A *...53 Støj fra erhverv, Bilag B *...57 Støj fra trafik, Bilag C *...59 Parkeringsnormer, Bilag F *...61 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Bebyggelse, rumlige helheder og bevaringsværdier... Bilag 2 Veje, stier og parkering... Bilag 3 Byrum, aktive facader og markante steder... Bilag 4 Illustrationsskitse... Bilag 5 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: 1 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. 2 Bebyggelse, rumlige helheder og bevaringsværdier viser områdets disponering - herunder byggefelter og bevaringsværdige bygninger. 3 Veje, stier og parkering, viser principiel vej- og stistruktur, parkeringsprincipper og udsigtslinier. 4 Byrum, aktive facader og markante steder udpeger byrum, facader og steder, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. Kortene på bilag 1, 2 og 3 hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. 5 Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 4 Aalborg Kommune

5 Redegørelse Øgadekvarteret é Østre All Vejgård ol sh rd gå hn So Sønde rbro ej sv m Håndværkerkvarteret Vandværksparken l ki g le de lé Al B Lokalplanområdets afgrænsning, mål: 1:8000, luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Produktionen på den gamle Eternitfabrik er nu ophørt og dermed er et vigtigt kapitel i Aalborgs industrihistorie skrevet færdigt. Samtidig står området, der har en helt unik placering i bybilledet, overfor en spændende omdannelse til nye byfunktioner. I kommuneplanen er Eternit-området udpeget som April 2010 byomdannelsesområde, hvor selve fabriksområdet - lokalplanområdet - efter planen omdannes til blandede bymæssige anvendelser, mens arealet syd/ sydøst for lokalplanområdet - mod Sohngårdsholmsvej og Blegkilde Alle - er lokalplanlagt primært til boligformål og rekreative formål. Som et vigtigt forudsætningsmateriale for omdannelsen er der udarbejdet en byomdannelsesstrategi 5

6 Redegørelse for Eternitten. Strategien beskriver bl.a. en successiv proces, hvor den konkrete stillingstagen til byggemuligheder, bevaring mv. sker løbende i takt med, at de enkelte delområder bringes i spil. Strategien omfatter også et idékatalog for arkitektoniske eksperimenter mv. samt en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger for en fremadrettet planlægning af området, herunder de landskabelige forhold, den bymæssige sammenhæng, kulturhistoriske værdier samt miljøog trafikforhold. Byomdannelsesstrategien er en del af kommuneplanens redegørelse for Øst Aalborg og kan ses på kommunens hjemmeside. Med nærværende lokalplan tages der nu fat på selve det gamle fabriksområde. Målet med planen er dermed at bidrage til omdannelsen af Eternitten som en ny samlet og attraktiv bydel, men hvor områdets funktioner samtidig supplementerer de omkringliggende boligområder ift. erhverv, forskellige former for service mv. Der lægges vægt på, at omdannelsen sker med udgangspunkt i en helhedsplan der fastlægger principper for bebyggelse, veje, stier, den grønne struktur og byarkitektoniske principper - herunder bevaring og indpasning af områdets kulturhistoriske værdier. bag og principper omkring indpasning og udformning af bebyggelse og ubebyggede arealer i delområdet, bl.a. materialevalg, belysning og beplantning. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et ca. 11,4 ha stort område i byzone, der er en del af Eternitfabrikkens gamle fabriksområde. Hjørnegrunden mod Sønderbro/Østre Alle er stort set ryddet for gamle fabriksbygninger og industrianlæg og ligger i dag ubenyttet hen. Kun tre silobygninger - herunder Tvillingesiloerne - og den gamle portnerbolig står tilbage. I områdets sydøstlige hjørne står endvidere enkelte træer - herunder to platantræer - der er en rest fra det tidligere Blegkildeanlæg, som i sin tid lå inden for området ud mod Sønderbro. Arealet rummer andre "rester" fra den tidligere industriproduktion i form af forurening. Alle forureninger Formålet med lokalplanen er at fastlægge overordnede rammer for den fremtidige anvendelse og omdannelse af lokalplanområdet, herunder udpegning af vigtige trafikale og grønne strukturer samt værdifulde bygninger og kulturmiljøer. Andre formål er at fastlægge konkrete bestemmelser for indpasning og udformning af bebyggelse, opholdsarealer, veje, stier, parkering mv. for delområde A og C. Planen skal således betragtes som rammelokalplan for det samlede lokalplanområde (delområde A, B, C og D), men som "almindelig" byggeretsgivende lokalplan for delområde A og C. Lokalplanen følges endvidere af et kvalitetsprogram for delområde A - "Village 21 - fra eternitfabrik til vidensfabrik" - og et for delområde C - "Fabrikken Danmark, Aalborg". Her beskrives de nærmere idéer Rammelokalplanens område samt opdeling i delområder set i sammenhæng med berørte kommuneplanområder. Der er kun byggeretsgivende bestemmelser for delområde A og C. 6 April 2010

7 Redegørelse Vue over hjørnegrunden (delområde A) i nordlig retning set fra den gamle kraftcentral. Området er stort set rømmet for det tidligere fabriksanlæg - kun enkelte siloer og portnerboligen står tilbage. Længere mod øst ligger bygaden og den gamle cementfabriks bygninger, herunder cementmøllen og den gamle kraftcentral (delområde C). Gadeforløbet afsluttes af en administrationsbygning af nyere dato ud mod Sohngårdsholmsvej (delområde B). I baggrunden ses Øgadekvarterets karakteristiske røde boligkaréer. April

8 Redegørelse er dog afgrænset og kortlagt og planlægges oprenset ifm. opstart af byggemodningen på arealet. Terrænet på hjørnegrunden er forholdsvist fladt men let skrånende i vestlig retning. Længere mod øst ligger bygaden og bygningskomplekset ved den gamle cementfabrik "Danmark" - et areal der med rette kan betragtes som "hjertet" af Eternitten. Bygningskomplekset ved den gamle cementfabrik rummer kulturhistoriske bevaringsværdier, som i en vis udstrækning skal bevares og integreres i en fremtidig bebyggelse. Af værdifulde bygninger kan nævnes cementfabrikkens facade mod bygaden, gavlhusene umiddelbart syd herfor, bastionen syd for gavlhusene, cementmølleriet samt kraftcentralen (jf. billeder side 9 og 13 samt kortbilag 2). Syd for bygaden findes en rest af beplantningen fra det tidligere Blegkildeanlæg. Hjørnegrunden - delområde A Tidl. cementfabrikken "Danmark" Cembrit Tvillingesiloerne Kraftcentralen Cementmølleriet Siporexfabrikken Udsigt over lokalplanområdet fra syd (set fra kanten af Vandværksparken). 8 April 2010

9 Redegørelse Øverst: Cementfabrikkens facade mod bygaden Nederst: Gavlhusene De bevarede bygninger vil indgå i et samspil med de kommende, nye bygninger. Ud over de bevaringsværdige bygninger rummer lokalplanområdet bygninger, som ikke vurderes at være velegnede til bevaring. Flere er præget af at være bygget efter akutte behov og er opført som udfyldningsbyggerier, hvor der lige har været plads. Der er benyttet tilfældige konstruktionsløsninger og forhåndenværende materialer. Bygningerne kan være opført uden et systematisk konstruktionsprincip og fremstår derfor i dag med ustabile konstruktioner. Øverst: Cementmølleriet Nederst: Kraftcentralen I den østligste ende af bygaden - mod Sohngårdsholmsvej - ligger en nyere administrationsbygning oprindeligt med tilknytning til Eternitfabrikken. Bygningen anvendes i dag som kontorfællesskab for en række virksomheder. Planområdet vejbetjenes i dag primært fra Østre Alle og sekundært fra Sohngårdsholmsvej. Den nye adgangsvej fra Sønderbro er imidlertid under etablering og forventes åbnet i En særlig udfordring i cementfabrikkens område er, at få skabt en bebyggelse, der tilgodeser de store terrænvariationer der findes her. April

10 Redegørelse Lokalplanområdets omgivelser Området grænser op til Øgadekvarterets karrébebyggelse og Sønderbroskolen mod nord, mens et af Vejgårds villakvarterer ligger lige øst for Sohngårdsholmsvej. Mod syd ligger en række tidligere og nuværende erhvervsarealer med bygninger af både nyere og ældre dato, herunder Cembrits fungerende lagerhaller samt den gamle Siporexfabrik. Hensigten er, at arealerne sydvest for lokalplanområdet også fremover skal anvendes til miljøvenlige erhvervsformer. Området omkring Siporexfabrikken tænkes omdannes til blandet bymæssig anvendelse. Endelig finder man mod vest - vest for Sønderbro - erhvervsområdet ved Håndværkervej med forskellige former for lette byerhverv, herunder mindre håndværksvirksomhed, butikker til særligt pladskrævende varegrupper mv. Længere mod syd og sydøst ligger den øvrige del af Eternitgrunden - bl.a. den tidligere kridtgrav - planlagt til boliger og opholdsarealer. Eternittens boligområde skal rumme forskellige former for tæt-lav og etagebebyggelse, der brydes af markante landskabsrum og grønne forbindelser, som forgrener sig hele vejen op gennem det gamle fabriksområde til henholdsvis Sønderbro og Østre Alle. Lokalplanens indhold Eternit-området ligger i en af byens overgangszoner og skal formidle såvel overgangen mellem tætby og forstad som overgangen mellem den rekreative boligby og den dynamiske erhvervsby. Det er således naturligt at forestille sig området som en ny multifunktionel bydel, hvor der på flere niveauer er mulighed for kreativitet, eksperimenter og iværksætteri, men hvor områdets industrihistorie stadig formidles og bevares for eftertiden. Village 21 - vision for Eternitten Visionen for Eternitgrunden er at skabe et byområde for det moderne liv med dets glidende overgange mellem "arbejde-fritid-funktionalitet-oplevelse" og hvor Village 21 symboliserer Aalborgs transformation fra industriby til vidensby. Village 21 er tænkt som et aalborgensisk fyrtårn, der giver eksisterende vidensvirksomheder i Aalborg optimale betingelser for at rekruttere og fastholde højt kvalificerede medarbejdere gennem tilbuddet om at arbejde i Danmarks mest interessante udviklingsmiljø. Målet med området er, at gøre området til en levende bydel med masser af forskellige funktioner og services - heriblandt butikker. Det nyskabende i Village 21 er, at konceptet forener virksomhedsvinklen med fokus på optimale rammer for erhvervsudøvelse med medarbejdervinklen med fokus på kombinationen af arbejds- og fritidsliv i et spændende byrum. Village 21-visionen har været et centralt udgangspunkt for fastlæggelsen af områdets fremtidige anvendelse og den overordnede disponering. Bevaringsværdige bygninger Der er flere bevaringsværdige bygninger i området (jf. Bilag 2). Disse vil indgå i et samspil med de nye bygninger i området, og vil bevirke, at en del af områdets karaktertræk og udtryk bevares. Nye bygninger skal indpasses i området således, at der opstår synergi, samspil og kontrast mellem nye og gamle bygninger. Anvendelse og disponering Landskabet, eksisterende strukturer og retninger samt bygningsmæssige helheder og enkeltdele har haft væsentlig betydning for disponeringen af lokalplanområdet. Lokalplanområdet planlægges omdannet til en bred vifte af byfunktioner. Området tænkes anvendt til boliger, butikker, undervisning, kontorer og lignende miljøvenlige erhvervstyper, kulturelle funktioner og service som klinikker, restaurant, café, hotel samt fritids- og rekreative formål. Området omfatter desuden det udpegede bydelscenter på Eternitten, der 10 April 2010

11 Redegørelse Visualisering af bygaden set fra Sohngårdsholmsvej. har en samlet arealramme på m 2 til butikker. Inden for den afgrænsede del af område A kan der i alt indpasses m 2 detailhandel, mens der inden for delområde C kan indpasses m 2 detailhandel. Herudover kan der i en begrænset del af delområde A (del af byggefelt IV mod Sønderbro) indpasses butikker til særligt pladskrævende varegrupper (maks m 2 pr. butik). Jævnfør oversigtskort for bydelscenterafgrænsning mv. s. 18. Bygaden udgør grænsen mellem delområde A/D og B/C. En af planens væsentlige formål er at sikre, at der skabes et stærkt bydelcenter med mulighed for synergi mellem butikker på tværs af bygaden. Målet er at bygaden i fremtiden bliver omdrejningspunktet for bylivet i den nye bydel. Bebyggelse I delområde A kan der opføres i alt m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på 75. I delområde C kan der opføres i alt m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 50. Derudover kan der etableres overdækkede p-arealer, der ikke er medregnet i bebyggelsesprocenten. Bebyggelse kan opføres inden for de 10 byggefelter, jf. Bilag 2. Orienteringen af veje og bebyggelse i delområde A er inspireret af de produktionshaller, der tidligere lå på stedet. I byggefelterne mod Sønderbro (III og IV) skal bebyggelse disponeres som stænger placeret vinkelret på bygaden, mens byggefelt I og II betragtes som "blocks", der kan disponeres mere April

12 Redegørelse Volumenstudie af ny bebyggelse i delområde A. Perspektiv fra vest. Volumenstudie af samspil mellem ny og ekisterende bebyggelse delområde C. Perspektiv fra sydvest 12 April 2010

13 Redegørelse frit - fx med store voluminer. Planen fastlægger dog en tvungen facadebyggelinie på hjørnet af og langs bygaden, ligesom bebyggelsen herimod skal holdes i en "menneskelig" skala. Dette skal sikre at bygaden bliver et veldefineret og intimt byrum med gode opholdskvaliteter. Nybyggeri skal opføres i 1-4 etager, men med mulighed for at gå op i 7 etager på få udvalgte steder. På denne måde skabes der i nybyggeriet referencer til det oprindelige industrianlæg - bl.a. siloerne - samtidig med, at disse kan fungere som "arkitektoniske pejlemærker" i bydelen. Jævnfør volumenstudiet på s. 12. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 14 m samt punktvis op til 25 m. Mod Sønderbro skal bebyggelse holdes i maks. 3 etager og 12,5 m af hensyn til bygningsskalaen på den modsatte side af Sønderbro (Håndværkerkvarteret). Cementfabrikken Danmarks fabriksanlæg vil uanset bestemmelser omkring maksimalhøjde kunne bevares eller genopføres til nuværende bygningsvolumen. Det er hensigten er, at bevaringsværdige bygninger kan "transformeres", så de på bedst mulig vis kan indgå i et arkitektonisk og funktionelt samspil med det planlagte nybyggeri. De reelle muligheder og løsninger skal afklares via byggetekniske, rumlige og funktionelle vurderinger, når der foreligger konkrete byggeprojekter. Eternittens status som arkitektonisk eksperimentarium skal afspejles i den nye bydels bebyggelse. Eksperimentet kan komme til udtryk på flere måder - typisk i formsprog og materialevalg - men også i udformningen af de udendørs opholdsarealer, ved brug af miljørigtige og bæredygtige principper, belysning osv. Nyskabende arkitektur er både selvbærende unikke bygninger, mens også kreativt genbrug af eksisterende industribygninger, nyfortokninger af industriens formsprog eller såkaldt "parasit-byggeri", hvor der opføres nutidige tilbygninger til historisk industriarkitektur. Eksperimentet kan også handle om nytænkning af den funktionelle indretning af vidensbymiljøer. Der lægges vægt på, at der mht. arkitektur, materialer, farveholdning mv. skabes en god helhedsvirkning inden for delområde A, men hvor der samtidig skeles til eventuelle særlige karakteristika på lokaliteten. I område C skal den sammenbyggede kompleksitet i bygningsmassen og omkring skrænterne bevares som et særligt karakteristika. Nye bygninger og Det tidligere skaktovnsanlæg fremstår idag som en del af en "bastion", der ønskes bevaret som et karakteristisk kulturspor langs bygaden. Historisk foto af "Danmark-komplekset" set fra nordvest. Industriens sammenbyggede kompleksitet ønskes videreført i en ny bebyggelse i delområde C. April

14 Redegørelse Bylunden Den grønne kant SOHNGÅRDSHOLMSVEJ byparken Den grønne kant bygaden Bytorv bygaden Ankomstpladsen Forslag til disponering inden for lokalplanområdet, herunder indpasning af forskellige byrumstyper, bebyggelse, opholdsrum, veje, stier mv.. eksisterende bygninger kan adskille sig væsentligt fra hinanden mht. deres arkitektoniske udtryk, materialevalg, farver mv. Sammenlignet med resten af lokalplanområdet ligger delområde A meget synligt - og veleksponeret - i forhold til de omgivende veje. Dette stiller både særlige krav - men også særlige muligheder - i forhold til skiltning og reklamering. Generelt skal facadeskiltning være nøje afstemt i forhold til bygning og omgivelser. Dog åbnes mulighed for skiltning/ reklamering på udvalgte bygningsgavle og facader mod de omgivende veje samt udvalgte siloer/tårne. Idémæssigt i tråd med de malede gavlreklamer, som 14 April 2010

15 Redegørelse stadig findes rundt om i tætbyen. Skiltene her må dog ikke have permanent karakter og kan fx udføres digitalt med projektor/laser eller på skærme. Hensigten er, at skiltningen og belysningen skal være en del af Eternittens særlige identitet, som gerne må "larme" lidt rent visuelt - også efter mørkets frembrud. Planen giver desuden mulighed for opsætning af pylon til fælles skiltning for delområde A, B og C ved indkørsel til området. Trafik Trafikbetjeningen af lokalplanområdet skal ske fra alle de omgivende veje - Sønderbro, Østre Alle og Sohngårdsholmsvej - som vist i princippet på Bilag 3 (Illustrationsplanen) og principskitsen på s. 16. Der tillades ikke gennemkørende trafik mellem ANKOMST_TILKØRSEL BUTIK P-KÆLDER ANKOMST FRA AALBORG CITY BYTORV P-KÆLDER områdets vejadgange. PRINCIP_FACADEOPSTALT MOD VEST ERHVERV TÅRN ERHVERV ERHVERV Den primære vejadgang sker fra Sønderbro, hvor til der er etableret ny vejtilslutning i form af et firebenet signalreguleret kryds placeret ca. 250 m syd for Østre Alle. Krydset regnes for firebenet grundet den dobbeltrettede rekreative sti, som føres gennem krydset øst-vest. Sekundært skal vejadgang fra Østre Alle ske via det signalregulerede kryds, jf. principskitsen. Krydset skal kun afvikle trafikken til og fra dagligvarebutikken i den nordlige del, hvorfor der ikke bliver vejforbindelse fra Østre Alle til de øvrige byggefelter i delområde A. En del af trafikken til delområde B skal afvikles fra Sohngårdsholmsvej via det kryds og den adgangsvej, som også betjener Eternittens boligområde mod syd. Veje, stier og parkering Internt skal afvikling af trafikken ske via den nye adgangsvej til Sønderbro samt en række interne ERHVERV P-KÆLDER MØDE_SILO fordelingsveje. Tilsvarende skal trafikken i form af cyklende og gående afvikles via et sammenhængende stinet med direkte tilknytning til det omgivende stinet, herunder boligområdet og områdets friarealer/ opholdsarealer i den tidligere kridtgrav mod syd. Jævnfør strukturkortet på s. 16. ANKOMST_TILKØRSEL ERHVERV P-KÆLDER P-KÆLDER BUTIK ANKOMST FRA AALBORG CITY BYTORV ERHVERV TÅRN ERHVERV ERHVERV MØDE_SILO P-KÆLDER PRINCIP_FACADEOPSTALT MOD VEST INDGANG AALBORG CITY FABRIKKEN P-KÆLDER SØNDERBRO DEN GRØNNE KANT FORPLADS_INDGANG FORDELINGSVEJ ANKOMST_GÆSTEPARKERING P-KÆLDER FORPLADS_INDGANG "BYTORVET" "BYGADEN" Snit/facadeopstalter af den planlagte bebyggelse i delområde A. Øverst: Set fra Sønderbro. Nederst: Snit langs byparken. Danmark-kompleksets nuværende bygningsvolumen er fremhævet med rødt. PRINCIPSNIT/OPSTALT-_bygade April

16 Redegørelse Principskitse - trafikstruktur i lokalplanområdet. Stinettet omfatter både dobbeltrettet sti i langs adgangsvejen, "grønne stier" samt integrerede stiforbindelser - "stibånd" og "shared space" - i fx bygaden, byparken og på de interne fordelingsveje. Lokalplanen fastlægger kun konkrete bestemmelser for de veje og stier, der enten ligger inden for eller Lokalplanområdet udgør en del af en samlet grøn stistruktur for hele Eternitgrunden.. i direkte tilknytning til delområde A og C. Planen omfatter således følgende arealudlæg til veje og stiforbindelser, jf. Bilag 3: Adgangsvej A-A: min. 29,0 meter Intern fordelingsvej B-B: min. 11,0 meter Adgangsvej C-C: min. 12,0 meter Referencefoto - karakter og design af ankomstpladsen. Oprindelig belægningsflade i bygaden, som delvist tænkes integreret i den samlede byrumsløsning. 16 April 2010

17 Redegørelse Bygaden: min. 19,0 meter Byparken: min 20,0 meter Intern fordelingsvej F-F: min 10 meter Grøn sti a-a: min 2,5 meter Grøn sti: c-c: min 2,5 meter Øvrige interne vej skal udlægges i min. 7,0 meters bredde, mens øvrige interne stiforbindelser - "stibånd" - skal udlægges i 2,5 meters bredde. Placeringen af øvrige veje og stier fastlægges først, når de egentlige byggeprojekter foreligger. Stien på langs den interne fordelingsvej F-F i kan integreres i selve vejbanen. Bygaden skal fungere som blind sivegade med en stor andel af bløde trafikanter og gives derfor en helt særlig byrumsmæssig udformning - en blanding af "vej" og "gågade/torv". For at fredeligholde den centrale del af bygaden ved bytorvet skal hovedadgangen til parkeringsdækket i byggefelt VII være den sydligste vejadgang jf. principskitse s. 16. Formålet med den nordligste tilkørsel er at skabe tilgængelighed for varetransport med høje køretøjer, som ikke kan køre under portåbningen ved med den sydligste tilkørsel. Byparken skal primært have karakter af gågade/torv og være trafikalt fredeliggjort, bortset fra begrænset adgang til parkering samt servicekørsel, af- og pålæsning, varetransport o.l.. Stiforbindelsen i den sydlige del af lokalplanområdet er en central passage, der især for cyklende forbinder lokalplanområdet med naboarealerne med boliger mod øst (lokalplan ). Visualisering af byparken set fra vest i retning mod Danmark-komplekset.. April

18 Redegørelse Mulig trafikløsning syd for ankomstpladsen. Fra ankomstpladsen og op i terrænet mod sydøst er der tale om et fælles forløb med adgangsveje for biltrafik og her kræves der således skærpet opmærksomhed omkring trafiksikkerhed - herunder oversigtsforhold for svingende trafik. Dette er af stor vigtighed, da både en betydelig mængde lastbiler og cyklister forventes at færdes langs vejen. Vejens bredde vurderes at være tilstrækkelig til at kunne håndtere de blandede trafikantgrupper på trafiksikkerhedsmæssig tilfredsstillende vis. Parkering i delområde A og C skal af visuelle og funktionelle hensyn overvejende afvikles i P-hus, i P-kælder og på P-dæk, og i mindre grad på terræn. Terrænparkering skal som hovedprincip placeres på bagarealer og således ikke i væsentligt omfang mod bygade, adgangsvej og omgivende veje. Der stilles endvidere krav til etablering af cykelparkering - placeret hensigtsmæssigt ifht. de planlagte funktioner. Opholdskvalitet, synlige grønne strukturer og gode stiforbindelser har været essentielle for udviklingen af denne lokalplan og spiller en markant rolle for den detaljerede planlægning. Planbestemmelserne har sit afsæt i en grøn struktur, der er illustreret på strukturkortet s. 16. Planen opererer med forskellige typer opholdsrum, som sikrer god opholdskvalitet for de mange forskellige typer brugere af området. Den ene type, er store Sti opholdsrum som bygaden og byparken, der rummer en blanding af grønt og urbane elementer til fysisk aktivitet og udfoldelse. Jævnfør illustrationsplanen s. 14. Disse rum er møntet på alle typer brugere af Eternitten og har derfor en dobbeltfunktion som opholdsrum - for beboere og ansatte såvel som besøgende, kunder o.l.. Derfor er det vigtigt at sikre god offentlig tilgængelighed til disse arealer. De store opholdsrum er dog mere møntet på fællesskab og aktivitet end decideret afslapning. Den anden type er interne afskærmede opholdsrum, der indrettes inden for det enkelte byggefelt og som i særlig grad henvender sig til beboere og ansatte i den aktuelle bebyggelse. Der kan både være tale om deciderede gårdrum, men også tagterrasser eller taghaver. Disse rum skal gives en mere privat karakter og sikres en rekreativ funktion med god solorientering, hvor man kan trække sig tilbage fra offentligheden. I begge typer opholdsrum er der endvidere mulighed for at skabe nogle nicher - oaser og "lommer" - med en mere intim sfære. Nicherne kan fx skabes som en bevidst del af arkitekturen eller ved brug af beplantning mv. Bygaden og byparken er de primære byrum med offentlig tilgængelighed i lokalplanområdet. Bygaden bliver omdrejningspunktet for handel og den mere pulserende del af bylivet, mens byparken bliver centeret for de mere friluftsprægede aktiviteter og derfor skal gives et markant grønt/blåt udtryk. Oprindelig belægningsflader og jernbanespor skal bevares helt eller delvist og integreres i løsningen for bygaden, jf. foto s. 16. Ankomstpladsen markerer overgangen mellem den bilorienterede adgangsvej (A-A) og den mere fodgængerorienterede bygade med sivetrafik. Ankomstpladsen er også et vigtigt "hængsel" i områdets stistruktur og skal på en hensigtsmæssig måde afvikle såvel blød som tung trafik. I pladsens sidearealer kan terrænspring terrasseres og de skal 18 April 2010

19 Redegørelse indrettes som opholdsvenlige rum der markerer og fremhæver kulturhistoriske bygninger og elementer - fx kraftcentralen, skaktovnsanlægget og to træer fra den oprindelige Blegkilde-beplantning. Bytorvet bliver det centrale butikstorv på Eternitten. Udformningen skal sikre god forbindelse mellem butikker og parkering på tværs af bygaden, ligesom der skal være egnede arealer til udendørs torveaktiviteter o.l." Bylunden ligger som afslutning på bygaden og som en del af den grønne kant langs lokalplanområdets grænser. Bylunden bliver dermed et grønt forbindelsesled til Øgadekvarteret og skal indrettes bl.a. med stiforbindelser og levn fra kulturmiljøet på Eternitten, herunder portnerhuset og evt. skulpturer frembragt af indsamlede objekter. Området skal have et markant grønt udseende med græs og træer, men hvor der samtidig sikres indsigt til bygadens butikker og øvrige funktioner. Af støjmæssige årsager kan området ikke anvendes til decideret ophold. "Den grønne kant" er også en del af områdets grønne struktur. Kanten fletter sig ind mellem bygningerne mod de omgivende veje og er på den måde med til at give et overordnet grønt indtryk af den nye bydel, når man færdes langs Sønderbro, Østre Alle osv. Kanten skal dog beplantes og udformes med en let og transparent karakter, så der sikres indsigt bebyggelsen på Eternitten. Langs område C's østlige grænse findes en skrænt, der er delvist beplantet. Skaktovnsanlægget og støttemuren Bastionen, langs bygaden, bevares. Denne vil fungere som et særligt markant element i området (se foto s. 13). I lokalplanområdet arbejdes der også med en udbredt brug af grønne tage til ophold og/eller forsinkelse af regnvand. De grønne tage tænkes også at medvirke til at fremme synlige grønne træk i området. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser omkring terrænregulering, oplag, hegning samt belysning og byinventar i delområde A og C. For principper og referencer vedrørende udformning af friarealer og opholdsrum henvises til kvalitetsprogrammerne for delområde A og C. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af Aalborg Kommunes byzoneområde. Ifølge Planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Lokalplanen muliggør en delvis omdannelse af et tidligere industriområde til blandede anvendelser. Planen muliggør, at der i delområde A og C kan opføres bebyggelse i op til 4 etager, dog punktvist op til 7 etager (maks. 25,0 m). Cementfabrikkens siloanlæg kan dog genopføres med eksisterende volumen (svarende til 32 m). Delområdet ligger godt 1 km fra kysten langs Limfjorden. Området mellem fjorden og lokalplanområdet er fuldt udbygget og en del af Aalborgs tætby. Den mellemliggende bebyggelse varierer fra de høje industribygninger og forlystelsesanlæg ved Østre Havn, Nordkraft og Karolinelund til de 3-4 etages boligkaréer i Øgadekvarteret. Den planlagte bebyggelse vil således enten være skjult eller kamufleret af den eksisterende bebyggelse eller svare til eksisterende bygningsvolumener i området. Det vurderes derfor, at den nye bebyggelse ikke vil ændre væsentligt på den visuelle oplevelse af kystlandskabet. Detailhandel I forbindelsen med den seneste kommuneplanrevision er der udpeget to nye bydelscentre i kommunen, herunder ét på Eternitten. En gennemført April

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram for Fabrikken Danmark er udarbejdet for: CALUM A/S, af KJAER & RICHTER, ARKITEKTFIRMA PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKT MAA. MDL. PLR. Billederne

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere