Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter"

Transkript

1 Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej Herlev Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole Samspillet mellem Fritidshusets pædagogiske aktiviteter, undervisningen og skole/hjemsamarbejdet:... 3 Krav og forventninger til samarbejdet mellem lærere og pædagoger på Gl. Hjortespringskole samt arbejdsbeskrivelse for pædagogerne i A-afd:... 3 Samarbejdet mellem lærere og pædagoger:... 3 Konferencer... 4 Skole/hjemsamarbejde:... 4 Status/handleplaner:... 4 Andet skriftligt arbejde... 4 Målrettet indsats til børn med særlige behov eller forudsætninger:... 4 Møde børnene hvor de er med fokus på individ og fællesskab:... 5 Hjælp til selvhjælp... 5 Forældresamarbejde:... 5 Udslusning / Indslusning til klub:... 6 Tværfagligt samarbejde:... 6 Struktur:... 6 Inklusion:... 6 Børn med særlige forudsætninger:... 6 Krop, sundhed og bevægelse:... 7 Sundhed i form af kropsbevidsthed:... 7 Fysisk:... 7 Følelsesmæssigt:... 7 Sundhed i form af sund kost:... 7 Sundhed i form af glæde ved bevægelse:... 8 Svømning:... 8 Stikbold... 8 Andre aktiviteter:... 8 Supermotion:... 8 Balancen mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter Børnenes medbestemmelse:... 9 Lektiestøtte:... 9 Overgangen fra daginstitution til skole samt overgangen fra almindelig folkeskole til Gl. Hjortespringskole Procedure for modtagelse af nye elever i klasse Inden modtagelsen: Når beslutningen er truffet, etableres følgende møder: Procedure for modtagelse af nye elever midt i skoleforløbet: Inden modtagelsen: Når beslutningen er truffet: Herefter etableres følgende møder:

3 Indledning: Gl. Hjortespringskole er Herlev kommunes specialpædagogiske udviklingscenter. SFO Fritidshuset er tilknyttet A-afdelingen, som er afdelingen for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Børnene går i Fritidshuset fra klasse, hvorefter de enten bliver udsluset til almindeligt klubtilbud eller til Klubben på Gl. Hjortespringskole. I Fritidshuset er der ansat 5 pædagoger og en leder. Vi modtage pædagogstuderende to gange om året. Der er der ud over en pædagogmedhjælper tilknyttet til huset i støtte timer. Fritidshuset har egne lokaler i et hjørne af skolens grund og deler lege- og sportsplads med skolen. Fritidshuset benytter også gymnastiksal og andre lokaler på skolen. Fritidshuset er åbent hver dag fra kl Fredag dog til kl Der er lukket onsdag før påske, fredag efter Kristi himmelfartsdag og to uger i skolesommerferien. Mål - og indholdsbeskrivelserne tager udgangspunkt i, at Fritidshuset er en del af en større specialskole, hvor der arbejdes ud fra en overordnet målsætning. Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole. Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt i alle Gl. Hjortespringskoles afdelinger, er den overordnede målsætning i tæt samarbejde med forældre & familie: at udvikle elevernes lyst til at lære gennem leg, læring og oplevelser. at udvikle eleverne fagligt, socialt og personligt, dvs. yde en målrettet kvalitativ specialpædagogisk indsats med udgangspunkt i børnenes behov, samt sikre at børnene bliver udfordret på egne interesser og kompetencer. at eleverne gennem hele deres tid på skolen skal opleve tryghed, glæde og engagement. at arbejde målrettet med elevernes evne til at danne relationer til andre børn og voksne. at udvikle elevernes selvværd gennem hele skoleforløbet, og lære dem at forholde sig realistisk til egne muligheder at få selvindsigt. at eleverne skal lære at indgå i ligeværdige samspil med andre, dvs. at der ydes en målrettet indsats, således at barnets livskvalitet øges med mulighed for større social forståelse med andre børn. at arbejde aktivt med at sikre forældrenes medinddragelse i børnenes skolegang og fritid. at arbejde målrettet på at dokumentere betydningen af at leve et aktivt og sundt liv. at sikre, at skolens personale udvikler sig vidensmæssigt i takt med den aktuelle elevgruppes behov, således at en naturlig del af arbejdet på Gl. Hjortespringskole være videreuddannelse og udvikling i de tværfaglige team. at skabe en arbejdsplads med et psykisk godt arbejdsmiljø, hvor humor, tillid og samarbejde er en naturlig del af hverdagen. 2

4 Samspillet mellem Fritidshusets pædagogiske aktiviteter, undervisningen og skole/hjemsamarbejdet: Status: De pædagogiske aktiviteter, der foregår i Fritidshuset, tager alle udgangspunkt i at støtte op omkring børnenes alsidige udvikling. Dagligdagen i Fritidshuset er tilrettelagt således, at der er en konstant sammenhæng mellem leg og læring. Pædagogikken i skolen og Fritidshuset påvirker til stadighed hinanden, således at børnene oplever en sammenhængende hverdag med få voksne. Mål: At alle børn oplever en tryg og sammenhængende skoledag, hvor lysten til læring og leg samt barnets alsidige udvikling bliver understøttet. Metode: For at understøtte lærer/pædagogsamarbejdet, er der udarbejdet følgende krav og forventninger til samarbejdet. Krav og forventninger til samarbejdet mellem lærere og pædagoger på Gl. Hjortespringskole samt arbejdsbeskrivelse for pædagogerne i A-afd: Alle pædagoger i A-afd er pt. ansat 31 timer om ugen, som er fordelt mellem tilsynstid og tid til andet arbejde. Som pædagog i A-afd kan man være ansat i Fritidshuset eller Klubben. Fritidshuset er for børn fra klasse. Klubben er for børn fra klasse. For pædagogerne i Klubben kører normen fra 1. august til 31. juli. Tilsynstiden er fordelt mellem skole og fritidsdel. Pædagogernes primære arbejdssted er Fritidshuset/Klubben. Dvs. at pædagogerne skal kunne dække morgenåbning, eftermiddagsåbning samt skoleferierne. Alle pædagoger er tilknyttet en klasse på skolen. Pædagogerne i Fritidshuset er minimum 7 timer i skolen pr. uge, pædagogerne i Klubben er 4 timer i skolen pr. uge. På Gl. Hjortespringskole arbejdes der i teams. Som pædagog er man med i to teams. Dels pædagogteamet i henholdsvis Fritidshus og Klub, dels klasseteamet. På Gl. Hjortespringskole er der i løbet af skoleåret 4 fordybelsesuger og 1 featureuge. Pædagogerne deltager efter aftale med sit team. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger: Pædagogen samarbejder med læreren om at understøtte børnenes faglige og sociale udvikling. I skoletiden deltager pædagogen i samarbejdet om undervisningen, hvor de pædagogfaglige ressourcer kan styrke den konkrete opgaveløsning. Det omfatter bl.a.: At bistå med undervisningen efter aftale med læreren. At støtte elever til at følge undervisningen. At iagttage det enkelte barns ressourcer og potentialer og støtte dets muligheder for at profitere af undervisningen. At støtte børns udvikling af sprog, begrebsdannelse og sociale kompetencer, samt motoriske og kropslige udvikling. At observere børnenes indbyrdes interaktion. At indgå i faglig dialog med læreren om løsninger og handlemuligheder. Derudover forventes det at pædagogen og læreren samarbejder omkring konferencer, skole/hjemsamarbejde, udarbejdelse af status/handleplaner og andet skriftligt omkring det enkelte barn. 3

5 Konferencer: Læreren er ansvarlig for dagsordenen til konferencen. Dagsordenen gennemgås på et teammøde inden konferencen, hvor pædagogen også deltager. Pædagogen er ansvarlig for at komme med input til såvel dagsorden som selve konferencen. Beslutningsreferatet går på skift mellem lærere og pædagoger. Skole/hjemsamarbejde: Det daglige samarbejde med forældrene foregår både i skole og fritidsdel. Skal der holdes møder/samtaler med forældre, kan det foregå udelukkende med lærere, udelukkende med pædagoger eller med lærer/pædagog, evt. med andre samarbejdspartnere såsom psykolog og sagsbehandler. Dette aftales i teamet med udgangspunkt i familiens behov og problematik. Status/handleplaner: Læreren er tovholder i forhold til handleplanerne. Dvs. at det er lærernes ansvar at handleplanerne bliver skrevet, at samle alt det skrevne og dele ud til relevante samarbejdspartnere. Pædagogerne skriver under de punkter, der handler om SFO/Klub. Pædagogerne kommer med input til de resterende punkter. Handleplanerne skal skrives i og 7. klassetrin. Andet skriftligt arbejde kan være udtalelser omkring det enkelte barn, underretninger, statusudtalelse og lignende. Det forventes, at pædagogerne deltager i al mødevirksomhed på skolen: Teammøder i klassen. Klassens forældremøde. Fællesarrangementer på skolen så som kulturaften, julefest og sommerfest, set i forhold til pædagogernes tid til andet arbejde. Fordybelses - og featureuger. Afdelingsmøder Pædagogiske rådsmøder Fælles pædagogiske dage Fælles pædagogmøder Pædagogen fungerer samtidig som kontaktpædagog i henholdsvis Fritidshus og Klub. Her er den primære opgave at være bindeled mellem skole, Fritidshus/Klub, sagsbehandler, psykolog, støttepædagog og andre instanser. Have forældrekontakten, og overblikket omkring barnet, være primærperson ved forskellige foranstaltninger omkring barnet, medmindre det er besluttet at en anden skal varetage opgaven. Her skal kontaktpædagogen i stedet fungere som tovholder. Ud over at både lærere og pædagoger deltager i forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre samtaler, har pædagogerne i Fritidshuset en næsten daglig kontakt til mange af forældrene, da en stor del af børnene bliver afleveret og hentet i Fritidshuset. Det betyder, at vi kan holde hinanden orienterede om dagligdagens begivenheder. På den måde kan vi tage mange problemer eller misforståelser i opløbet. Vi gør meget ud af at møde forældrene positivt og respektfuldt. I fritidshuset har vi et forældreråd, som består af tre forældre, en medarbejder og lederen. Målrettet indsats til børn med særlige behov eller forudsætninger: Status: En del af de børn der går i Fritidshuset har pga. deres generelle indlæringsvanskeligheder svært ved at gennemskue de sociale spilleregler, ligesom de ofte også er præget af lavt selvværd. Samtidig ser vi, at en del af børnene kun har få eller ingen kammerater, når de starter i Fritidshuset. Mål: At udvikle børnenes sociale kompetencer så de kan danne venskaber og begå sig i og uden for Fritidshuset. 4

6 Møde børnene hvor de er med fokus på individ og fællesskab: Vi har en bred børnegruppe med meget forskellige behov. Vi søger at tilrettelægge vores hverdag, så vi tager mest mulig hensyn til det enkelte barn, dets ressource og vanskeligheder. Vi tilstræber at stille krav og udfordringer, som passer til det enkelte barns potentiale, hvilket medfører udvikling af barnets kompetencer, støtter selvtilliden og sikrer barnets fortsatte udvikling og trivsel. Vi lytter til barnet og hjælper det med at sætte ord på de vanskeligheder, oplevelser og ønsker det har. Vi arbejder med relationer barn/barn, barn/voksen og konflikt håndtering. Metode: Vores anerkendende arbejdsmetode bygger på at møde barnet, der hvor det er. På hvert personalemøde taler vi om børn, deres udvikling, trivsel samt deres evt. problematikker. Vi arbejder med forskellige pædagogiske redskaber, som målrettet understøtter udviklingen af barnets sociale kompetencer. Cirka fire gange om året arbejder vi med sociogram 1 og kontaktbarometer 2. Vi støtter børnene i deres relationer, blandt andet gennem rollelege, boldspil, ture ud af huset og andre aktiviteter. Ofte er der behov for, at vi som voksne involverer os aktivt i børnenes leg, for at støtte dem bedst muligt. Et middel til at hjælpe børn med at sætte ord på for eksempel konflikter er tegneseriesamtaler og Tryk 2 (PC-program med tekst og billeder). Børnene bliver hjulpet til at forstå sine egne handlinger i forbindelse med konflikter og løsningsforslag, og vi hjælper dem med at sætte ord på ved, at vi giver dem ordene, så de på sigt selv kan bruge sproget mere nuanceret. Vi kan ligeledes bruge barometer (skala) for at hjælpe barnet til en passende reaktion eller forståelse for grader af fx vrede/glæde. Vi bruger KAT 3 kassen, som kan hjælpe med at visualisere følelser og derved snakke om de svære situationer. Hjælp til selvhjælp Vi tilstræber hele tiden at støtte børnene i deres udvikling både praktisk og socialt. Vi tager udgangspunkt i børnenes stærke sider og hjælper dem til at tro mere på sig selv og egen kunnen. Vi støtter børnene i at hjælpe hinanden indbyrdes. Mange af vores børn har også brug for praktisk hjælp og støtte. Metode: Vi stiller relevante krav til børnene. Vi bruger både verbal og visuel støtte. De pædagogiske redskaber er piktogrammer, foto, Tryk 2 og sociale historier. F.eks. for at anskueliggøre vask af hænder efter toiletbesøg, bruger vi piktogrammer. Vi støtter børnene i at løse deres konflikter indbyrdes, så de derved får flere redskaber til selv at løse deres konflikter. Vi arbejder på at få børnene til at hjælpe hinanden fx med at rydde op, men også med at trøste hinanden. Vi hjælper og vejleder børnene til at blive så selvhjulpne som muligt, så de efterhånden selv kan klare praktiske færdigheder som at lyne jakke, binde snørebånd og huske gymnastiktøj. Vi øger kravene til ansvarlighed gradvist i forhold til deres alder og udviklingsniveau. Forældresamarbejde: Vi prioriterer det udvidede forældresamarbejde, hvor vi støtter forældrene gennem samtaler omkring deres børn, med fokus på at vi arbejder frem mod et fælles mål. vi møder forældrene, der hvor de er og støtter i noget omfang også omkring det praktiske. Metode: Når barnet starter i Fritidshuset holder vi et indledende møde, hvor forældrene fortæller om deres barn, og hvor vi fortæller om Fritidshuset. Efter ca. 3 mdr. holder vi et møde igen for at følge op på, hvordan barnet trives. 2 gange årligt er der skole/hjemsamtaler, hvor vi også deltager + forældremøder og øvrige forældrearrangementer. Derudover holder vi forældrekaffe sidste fredag i hver måned, hvor forældrene har mulighed for at snakke med hinanden. Der bliver holdt forældresamtaler efter behov. Vi holder desuden koloniforældremøde, fællesspisning 1 Fokus på børnenes relationer indbyrdes. 2 Fokus på voksen barn relation. 3 Kognitiv Affektiv Træning 5

7 efter sommerferien og julehygge en eftermiddag i december i Fritidshuset. Vi kommunikere gennem nyhedsbreve, opdateringer og informationer via forældreintra. Udslusning / Indslusning til klub: I sidste halvdel af 4. klasse tilrettelægger vi i samarbejde med forældre og børn et udslusningsforløb til enten vores egen klub tilhørende skolen eller klubberne i det nærliggende område. Ved start i klub i nærliggende område, vil vi bestræbe os på at indkøringen kan ske sammen med de øvrige børn fra andre SFO er til start 1 maj. Ved start i egen klub har vi et indslusningsforløb som starter omkring påsketid. Metode: For at skabe en tryg og positiv indkøring, planlægger vi besøg sammen med barnet i den pågældende klub. Antallet af besøg er afhængig af børnenes individuelle behov. Tværfagligt samarbejde: Vi vægter det tværfaglige samarbejde med de andre faggrupper så som lærere, psykologer, socialrådgivere, talepædagog, sundhedsplejerske, fysioterapeut meget højt. Vi arbejder hele tiden på en stadig udvikling af det tværfaglige samarbejde. Jo flere forskellige indfaldsvinkler vi har omkring det enkelt barn, jo bedre kan vi støtte barnet. Metode: Vi deltager i alle møder omkring børnene, så som forældremøder, skolehjemsamtale, konferencer og netværksmøder. Vi deltager i teammøder cirka en gang om måneden. I samarbejde med lærerne udarbejder vi handleplaner omkring det enkelte barn. Struktur: For at gøre børnenes dagligdag så enkel, tryg og overskuelig som mulig, arbejder vi ud fra en struktureret dagligdag med faste aktiviteter og tydelige rammer. Vi arbejder med forudsigelighed, genkendelighed og visualisering. Aktiviteterne er tilrettelagt således, at de bl.a. er medvirkende til at udvide barnets horisont, udvikle dets fantasi og kreative evner og styrke den motoriske udvikling. Metode: Vi har en aktivitetsplan, som viser hvilke aktiviteter der sker på de forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Aktiviteterne er visualiseret med foto på vores magnettavle. Denne plan bliver kun fraveget i forbindelse med skolens ferier og fordybelsesuger. 3 4 gange om året bliver indholdet af aktivitetsplanen revideret, så vi hele tiden arbejder ud fra den nuværende børnegruppes behov og ressourcer set i forhold til årstiderne. Inklusion: Vi arbejder bevidst med at alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab og have venner. Vi arbejder hele tiden med øje for barnets / børnenes relationer i børnegruppen. Dette forudsætter at barnet har kendskab til egen kunnen. Vi støtter det enkelte barn i at acceptere hinandens forskelligheder, stærke og svage sider, ligesom vi støtter børnegruppen i at acceptere det enkelte barn. Metode: Vi arbejder med kontaktbarometer og sociogram. Vi støtter børnene i at skabe positive kontakter til de andre børn. Vi guider dem ved hjælp af sproget og gennem aktiviteter, som inkluderer børnene. Vi støtter meget op omkring at børnene laver legeaftaler i fritiden. Børn med særlige forudsætninger: Vi forsøger gennem vores tilrettelæggelse af aktiviteter at tilgodese børnenes forskellige niveauer, således at også børn med særlige forudsætninger bliver tilgodeset og udfordret. Metode: Børn som f.eks. er særlig dygtige til en sportsgren får i perioder lov til at spille sammen. I krea tilrettelægges aktiviteterne således, at børnene får udfordringer, som svarer til deres forudsætninger, ligeledes spiller vi mange forskellige spil, hvor der også er udfordringer til de børn, som har særlige forudsætninger. 6

8 Krop, sundhed og bevægelse: Vi har i Fritidshuset valgt at arbejde ud fra, at sundhed har mange aspekter. Vi arbejder primært med følgende 3 aspekter: Sundhed i form af Kropbevidsthed Sundhed i form af Kost Sundhed i form af bevægelses glæde. Sundhed i form af kropsbevidsthed: Status: I Fritidshuset har vi en bred gruppe af børn med særlige behov. Fælles for dem alle er, at de har stor gavn af gode/positive oplevelser med deres krop. At kunne mærke egne grænser og behov er ikke altid nemt for vores børn. Fysisk: Mål: At børnene selv skal kunne lære at passe på deres krop og mærke dens signaler. At børnene selv skal lære at tage vare på deres hygiejne, at de lærer at føle koppens signaler omkring træthed, kulde, smerte, mæthed osv. Metode: Vi bruger små sociale historier som hjælp til fx håndvask. Vi spørger vores børn, om de har behov for en pause, i håb om at de selv lærer at mærke efter og derved lærer at kunne sige til og fra. Vi agerer som rollemodeller ved selv at vise dem, hvordan man tydeligt siger fra og til. Vi gør dem opmærksomme på, hvor de i deres kroppe kan føle efter fx sult mæthed osv. Følelsesmæssigt: Mål: At børnene kan vise og sætte ord på, hvordan de har det og bliver bedre til at sætte grænser for sig selv og andre. At arbejde med konfliktløsning på en måde, hvor børnene selv er deltagende, hjælpe dem med at sætte ord på, hvad der skete, og hvad det gjorde ved dem. Metode: Vi taler ofte om følelser og hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser. F.eks. ved at anerkende, at det er ok at være ked af det eller vred, hvis der set fra barnets perspektiv er sket noget uhensigtsmæssigt. Vi guider vores børn til at reagere på en hensigtsmæssig måde, fx ved at hjælpe dem med at justere deres vrede, glæde, begejstring mm så det svarer til oplevelsen. Vi arbejder hele tiden med at hjælpe vores børn med at finde og kende deres egne personlige grænser fysisk og følelsesmæssigt. Her bruger vi de redskaber som tidligere nævnt. Et succes kriterium vil være, at børnene kan sige til og fra og begynde selv at lave regler for fysiske aktiviteter. At de henvender til en kammerat og/eller de voksne når de er kede af det/vrede for at få støtte/hjælp. At de lære selv at sige stop, og lærer at acceptere at andre siger stop. Sundhed i form af sund kost: Status: Nogle af børnene i Fritidshuset er overvægtige, samtidig med at en del af børnene ikke har kendskab til sund/usund kost. En del af børnene spiser kun få madvarer og er utrygge ved at prøve noget nyt. Mål: Øge børnenes bevidsthed omkring sund/usund kost samt få lyst til at prøve flere forskellige madvarer. I Fritidshuset har vi en kost politik, hvilket betyder, at vi prøver at skabe en bevidsthed hos børnene omkring, hvad der er sundt og usundt. Det er f.eks. ikke tilladt at spise slik, når man er i Fritidshuset. Metode: Hver morgen bliver der serveret morgenmad til de af børnene, som kommer tidligt og ikke har fået mad derhjemme. Børnene får på et fast tidspunkt af dagen Frugt. Vores frugt består ofte af groft brød/knækbrød/pasta sammen med grøntsager eller frugt af forskellige slags. Der serveres altid vand til frugten. Samtidig opfordrer vi ofte børnene til at drikke vand i løbet af dagen og især efter fysisk aktivitet. Vi forsøger at tilpasse de ting vi spiser efter årstiden og forsøger derved også at introducere vores børn for nye madvarer. 7

9 Et succes kriterium vil være, når børnene viser interesse for kost, og hvad der er sundt/usundt og tør smage på forskellige og nye madvarer, samt at de bliver deltagende når der laves frugt, og derved lærer at begå sig i et køkken. Sundhed i form af glæde ved bevægelse: Status: Børnene i Fritidshuset er som oftest glade for at bevæge sig. En del af dem er dog utrygge ved nye lege/aktiviteter. Kun få af børnene har fritidsaktiviteter uden for skoletid. Mål: Styrke børnenes fysiske kompetencer og give dem lyst til at prøve nye aktiviteter. Få børnene til at gå til en fritidsaktivitet. I Fritidshuset prioriterer vi fysisk aktivitet højt. Lysten til at bevæge sig er vigtig hos børn, derfor vælger vi altid at have flere forskellige fysiske aktiviteter i løbet af ugen. Metode: Vi har en masse bevægelses tilbud i vores ugeplan, fx er der tur til svømmehallen to gange om ugen og hallen flere gange om ugen. Der ud over har vi udetid hver dag når børnene kommer fra skole. I den tid bliver der cyklet, leget, spillet bold osv. Hallen: Vi har hallen flere gange om ugen. I hallen laver vi aktiviteter, som tilgodeser både de stille børn og dem, der har brug for at bruge en masse energi. Vi laver fx samarbejdslege, fangelege, spiller stikbold og andre boldspil. Svømning: børnene får en masse grov motorisk træning ved at svømme. Vandet er med til at give en positiv og sjov oplevelse af bevægelse, også for de børn, som er motoriske svage eller overvægtige. Squash og badminton: udfordre børnenes koordinationsevne. I squash og badminton spiller man to sammen på banen, så man spiller både sammen og mod hinanden. Squash og badminton henvender sig til de børn, der oplever en glæde ved fordybelse og en fælles oplevelse sammen med 1-2 kammerater, frem for en stor gruppeaktivitet. Stikbold: stikbold er en aktivitet, hvor mange børn kan deltage, uden der skal deles hold, hvilket kan være nederlagspræget for mange børn. De voksne deltager som aktører i legen, frem for primært at være dommere og observatører. Samtidig kan der nemt ændres på udfordringen ved spillet, fx ved at lave forhindringer eller spille med en makker. Fodbold: ude såvel som inde. Især vores drenge er glade for at spille fodbold. Fodbold er en god aktivitet som træner det at være et hold, skulle spille sammen, tage hensyn til forskellige niveauer hos hinanden, så alle kan være med. Det er også en aktivitet med faste og klare regler, der skal overholdes for at man kan være med. Og ikke mindst er fodbold god til at få pulsen op. Andre aktiviteter: I Fritidshuset bruger vi flittigt vores ude areal, når vejret er til det. Her spiller vi rundbold, håndbold og fodbold, eller vi slås med rollespils sværd eller leger dåseskjul og gemmeleg. Desuden er vi glade for at tage ture til lokale legepladser eller i skoven. Om vinteren laver vi fysiske aktiviteter indenfor. Vi spiller f.eks. X box og WII og vi bruger skolens motorik rum. Motorik rummet bruger vi ligeledes til afspænding og massage igen for at hjælpe vores børn til bedre at kunne mærke sig selv, samt at lære at kunne slappe af. Samtidig løber vi på skøjter og kælker, når det er muligt i vinterhalvåret. Supermotion: Status: Supermotion er et tilbud på tværs af skolens afdelinger til overvægtige børn, eller børn der af andre årsager ikke får dyrket motion. Det kan være at forældrene ikke har ressourcer til at støtte op om motionen, eller barnet har nogle vanskeligheder der gør, at det ikke kan indgå i en fritidsaktivitet. Mål: At opbygge en bevægelses glæde hos børnene, hvor der ikke bliver fokuseret på resultater som vægttab og kondital. Derimod på opbygning af selvtillid ved at få succesoplevelser blandt ligeværdige. Metode: Tilbuddet er delt op i 2 hoveddele, en motions del og en familie del. 8

10 Motions delen fungerer ved, børnene dyrker motion sammen 2 gange om ugen af en times varighed. Ligeledes tager de på ture 1 gang om måneden, hvor de bliver introduceret til forskellige aktiviteter, som svømmehal, frisbee-golf, bowling osv. Familiedelen består af madlavningsaftener der er struktureret således, at hele familien kommer og laver mad sammen med en diætist, samtidig med de bliver undervist i sunde kostvaner. Balancen mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Børnenes medbestemmelse: Status: I Fritidshuset har vi vores "Pædagogiske principper", der bl.a. fortæller hvordan vi ønsker at gøre børnenes hverdag så enkel, tryg og overskuelig som mulig. Det gør vi ved at arbejde ud fra en struktureret dagligdag med tydelige rammer, forudsigelighed, genkendelighed og visualisering. Vi har en fast ugeplan med aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes interesser, kompetencer og potentialer. Mål: At gøre børnene mere selvstændige og lære dem at træffe deres egne valg i overensstemmelse med, hvad de har lyst til og hvad der er realistisk for dem at deltage i. At skal - aktiviteter bliver aktiviteter, som børnene søger og har lyst til at deltage i. Metode: Vi har både voksenstyrede - og selvvalgte aktiviteter, hvoraf de voksenstyrede aktiviteter kan opdeles i "kan - aktiviteter" og "skal - aktiviteter". De selvvalgte aktiviteter kan også opdeles i voksenstyrede aktiviteter og "fri leg". Det selvvalgte lægger vi større vægt på, jo ældre børnene bliver, så de lærer at træffe valg og føle efter hvad de har lyst til. De fysiske forhold har indflydelse på børnenes fri leg. Vi skaber rammerne for "fri leg" ved f.eks. at have en dukkekrog, et puderum, legehuse, boldbaner osv. Når vi vælger at lave "skal-aktiviteter", er der forskellige mål med aktiviteterne og sammensætningen af børn. Generelt set ønsker vi at udfordre børnene med hensyn til deres vanskeligheder og ressourcer, udvikle kompetencer, øve børnene i at turde noget nyt, give dem gode oplevelser, fællesskabsfølelse, skabe og støtte op om venskaber, arbejde med inklusion og accept af hinandens forskelligheder, motivere og inspirere til sunde interesser, social træning og motion. Lektiestøtte: Status: En del børn får ikke lavet deres lektier hjemme. Mål: At børnene får lavet deres lektier i en rolig og hyggelig atmosfære. Vi ønsker at støtte så mange børn som muligt med deres lektier, på deres præmisser, så det bliver en hyggelig og god oplevelse. Aktiviteterne i Fritidshuset understøtter indlæringen i skolen, f.eks. projekter, drama, højtlæsning, motion og kreative aktiviteter. Derudover har vi diverse spil, der understøtter dansk og matematik. Vi hjælper gerne med lektier, men det er på børnenes præmisser. Dvs. vi presser ikke børnene. Det er samtidig et prioriteringsspørgsmål - lektiehjælp tager tiden fra andre aktiviteter, der ligeledes støtter børnene i deres udvikling. 9

11 Overgangen fra daginstitution til skole samt overgangen fra almindelig folkeskole til Gl. Hjortespringskole. Status: Hvert år starter et lille antal børn i vores klasse. Alle børnene kommer fra forskellige daginstitutioner eller specialgrupper i kommunen. Det betyder, at vi ikke har et tæt samarbejde med få daginstitutioner. I løbet af skoleåret starter flere børn på skolen på forskellige klassetrin. Fælles for disse børn er, at de er præget af stor nederlagsfølelse. Mål: For skolestarterne er målet at give børnene en god og tryg skolestart, som skal danne baggrund for resten af deres skoleforløb. For de børn, der starter længere inde i deres skoleforløb, er målet at give dem lysten til at indlære og gå i skole tilbage. Metode: En god skolestart på Gl. Hjortespringskole er afhængig af skolestarten uanset på hvilket tidspunkt i skoleforløbet barnet starter. Derfor er der udarbejdet procedure for dette, afhængigt af hvornår børnene starter. Procedure for modtagelse af nye elever i klasse. Inden modtagelsen: Eleverne indstilles af daginstitutionens psykolog i samarbejde med de psykologer, der er tilknyttet A-afdelingen (PPR s visitation 4 ). Herefter drøfter A-afdelingens psykologer indstillingen med skoleleder og viceinspektør. De enkelte forældre inviteres til et besøg på skolen, hvor ledelsen fortæller om hele skolen og i særdeleshed om den aktuelle afdeling. Skolens folder udleveres. Når beslutningen er truffet, etableres følgende møder: 1. I maj måned holdes der overleveringsmøde i elevens institution. Til mødet deltager repræsentanter fra børnehaven: leder/pædagog/psykolog/socialrådgiver, forældre og repræsentanter fra Gl. Hjortespringskole: afd.leder, lærere, pædagog, psykolog, socialrådgiver. Institutionen og forældrene fortæller om barnet. Der aftales dato for, hvornår lærere og pædagog besøger barnet i institutionen. 2. Midt i juni holdes der fælles møde i Fritidshuset, hvor familien (forældre, barn, søskende, bedsteforældre osv.), lærere, pædagog, afd. -leder, SFO -leder, talepædagog, fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver deltager. Der udleveres skema, klassefolder og diverse oplysningsskemaer fra kontoret. Lærere og pædagog holder et 15 min langt møde med det enkelte forældrepar, hvor der tales om det enkelte barn. 3. Herefter besøger lærere og pædagog barnet i institutionen. 4. Lærerne opfordres til at sende et sommerferiebrev til de nye elever. 5. De nye klasser i A-afd. og C.-afd. starter samme tid, samme dag med fælles hejsning af flag. 6. Den første skole/hjemsamtale kan evt. foregå i hjemmet. Procedure for modtagelse af nye elever midt i skoleforløbet: Inden modtagelsen: Eleverne indstilles af daginstitutionens psykolog i samarbejde med de psykologer, der er tilknyttet A-afdelingen (PPR s visitation). Herefter drøfter A-afdelingens psykologer indstillingen med skoleleder og viceinspektør. De enkelte forældre inviteres til et besøg på skolen, hvor ledelsen fortæller om hele skolen og i særdeleshed om den aktuelle afdeling. Skolens folder udleveres. 4 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 10

12 Når beslutningen er truffet: Klassens lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgiver orienteres om den nye elev, og vi finder et hensigtsmæssigt starttidspunkt. Har man behov for gennemgang af elevens papirer kontaktes psykologen. Herefter etableres følgende møder: 1. Der holdes et overleveringsmøde, som vi inviterer til. Til mødet deltager repræsentanter fra den afgivende skole: evt. leder, lærer, pædagog, psykolog, socialrådgiver, forældre og repræsentanter fra Gl. Hjortespringskole: afd. leder, lærere, pædagog, psykolog, socialrådgiver. Mødet forløber i to etaper: Afgivende skole fortæller om eleven. Der aftales dato for start, dato for besøg i klassen og evt. dato for, at lærerne besøger den gamle klasse. Den afgivende skole, vores psykolog og socialrådgiver forlader mødet. Forældrene taler med lærere, pædagog og afd. leder og hører mere om dagen i klassen og Fritidshuset. Der udleveres skema, årsplan, klassefolder og diverse oplysningsskemaer fra kontoret. 2. Eleven besøger sin nye klasse og evt. Fritidshuset. Her hilser eleven på sin nye klasse, lærerne og pædagogerne. Lærerne besøger evt. elevens gamle klasse. 3. Eleven starter på Gl. Hjortespringskole. 4. Den første skole/hjemsamtale med nye elever foregår i hjemmet. Mål - og indholdsbeskrivelserne evalueres en gang om året med udgangspunkt i den børnegruppe vi har. 11

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA 01.01. 2012 Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere