Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum."

Transkript

1 Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr:

2 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg Benediktsgade Odense C Udarbejdet primo

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel: Indhold Side: Indledning 3 Første del: 5 1 Hvem er vi? 5 2 Hvad vil vi i fremtiden? 9 3 Hvad kan vi? 13 4 Kraft- og videnscenter 21 Anden del: 22 5 Hvordan gør vi i dag? 22 Tredje del: 29 6 Opsamling af pointer 29 7 Tilsynsrapports blåstempling 32 Afslutning

4 Indledning Dette hæfte henvender sig til Odense kommune og især til socialudvalget da det fremover bliver herbergets driftsherre. Som et led i den nye struktur overgår Kirkens Korshærs herberg fra at være en amtslig boform til at ligge under Odense kommune. Den 1. januar 2007 er det en realitet og det har vi selvfølgelig gjort os nogle tanker omkring. Hvordan vil det blive? Hvad gør vi nu? osv. Vi har været usikre på hvad fremtiden ville byde os men det er en saga blot. Vi ser nu fremtiden i møde med de nye udfordringer det vil bringe og glæder os til det. Vi ser frem til vores samarbejde med vores nye driftsherre og siger tak til de gamle. Vi vil med dette hæfte pointere at herberget ikke kun er en seng at sove i for en hjemløs. Vi er meget mere end det. Med udgangspunkt i vores faglighed og vores medmenneskelighed, vores erfaringer og nysgerrighed ser vi udfordringer og opgaver og ikke problemer. Vores fokus er borgeren og borgerens behov som socialt udsat og hjemløs alene. Vi arbejder ud fra at borgeren er specialist i eget liv. Vi støtter og motiverer men respekterer egne ønsker og drømme. Vi kan se fornuften i at vi er tæt på borgeren og derfor vil vores socialrådgiver være borgerens sagsbehandler så snart han eller hun er indskrevet i vores hus. Vi vil udarbejde opholdsplaner og handleplaner, og vi vil være case-manager for borgeren og for de professionelle mennesker, sagsbehandlere, misbrugsbehandlere, læger o.a., der er omkring de borgere der er indskrevet på herberget. Udover at vi specifikt henvender os til Odense kommune, henvender vi os også til resten af kommunerne på Fyn og i resten af Danmark. Lovgivningen er stadig således at optagelse kan ske ved egen henvendelse og det vil sige at vi kan optager borgere fra hele Danmark. Derfor vil vi udarbejde et - 3 -

5 salgs materiale så omkringliggende kommuner kan se hvilke ydelser de kan købe hos os. Det kan eksempelvis være 2 måneder med det i sigte at en borger fra en anden kommune end Odense, skal starte i alkoholbehandling på ambulatoriet og en efterfølgende plan for hvad der så skal ske. Eller hvis det er en borger der har været i behandling, men ikke er helt klar til at starte sin nye tilværelse i eget hjem, så kan der købes en måned på Kirkens Korshærs herberg. Sådanne specielle moduler stykker vi sammen til den enkelte borger og vedkommendes kommune og sagsbehandler. Vi håber at dette hæfte kaster lys over hvad Kirkens Korshærs herberg har tænkt sig med fremtiden. Er der yderligere spørgsmål står vi til disposition. God læselyst. Fotograf: Maj-Britt Boa

6 Første del 1 Hvem er vi? Hvem er vi? Kirkens Korshærs herberg er beliggende på adressen Benediktsgade 23, 5000 Odense C. Herberget er en selvejende institution under Kirkens Korshær, som er en folkekirkelig organisation. Kirkens Korshær ser det enkelte menneske som noget værdifuldt, unikt og villet af Gud. Denne grundlæggende forståelse at mennesket er noget enestående påvirker den måde herberget møder borgeren på. Kirkens Korshærs herberg arbejder ud fra værdigrundlaget der hedder: Respekt. Det er vores indre grundindstilling som udtrykkes i de handlinger vi udfører. Med det mener vi, at vi respekterer det andet menneske vi møder, om det måtte være borgere der har brug for vores tilbud, samarbejdspartnere eller internt i personalegruppen. Vi har forståelse for det enkelte menneskes særpræg, situation og behov. Vi møder det andet menneske værdsættende, med åbenhed, med nysgerrighed og med ærlighed. Vi har forståelse for andres måde at gøre tingene på, og ønsker det samme for vores arbejde. Kirkens Korshærs herberg er en boform som har indgået driftsoverenskomst med Fyns Amt i henhold til

7 94 stk. 1. Amtskommunen søger for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Stk. 2. Optagelse i boformen efter stk. 1. kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Ledelsen træffer afgørelse om optagelse. Efter den 1. januar 2007 bliver driftsoverenskomsten indgået med Odense kommune og lovgivningen ændres til Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse

8 Organisation Kirkens Korshærs herberg ledes af en bestyrelse på 5 personer, der varetager den overordnede ledelse. Ledelse Kirkens Korshærs herbergs daglige ledelse og drift står forstander John Skovhus Nielsen og stedfortræder Jan Lund Pedersen for. Ledelsen har gennemgået forskellige lederuddannelser og lederkurser for at kunne løfte de opgaver der opstår i dagligdagen. Hvem kan henvende sig? Kirkens Korshærs herberg er et tilbud til socialt udsatte og hjemløse mænd og kvinder over 18 år med misbrugsproblemer. Det er herbergets opgave at modtage borgere fra hele landet. Med sin placering i midten af Odense, er det herbergets særlige opgave at optage borgere direkte fra gaden. Ud fra den første samtale vurderer vi om der skal tilbydes et akut natophold eller et midlertidigt ophold, eller tilbydes hjælp til at komme videre til et andet tilbud. Hvad kan vi tilbyde? Brugerne af herberget er socialt udsatte med misbrugsproblemer, hvilket medfører at de har tilpasningsproblemer. Det er herbergets målsætning, at tilbudet er tilrettelagt inden for lovgivningen og efter den enkelte borgers ønsker og behov. Herberget bygger sin pædagogik på pædagogisk omsorg og aktiv handling på et motiverende og værdsættende grundlag, som tager sigte på et mere ordnet og stabilt liv i egen bolig. Hver borger får en kontaktpædagog, som i samarbejde med herbergets socialrådgiver tilbyder at udarbejde handleplan og opholdsplan i samarbejde med borgeren. Der kan ligeledes ydes støtte og vejledning til tidligere beboere

9 Personale Det er vigtigt at borgerne møder en faglig kompetent og handlekraftig medarbejder som kan tage stilling her og nu. Derfor er medarbejderne især uddannet pædagoger, diakoner eller socialrådgivere samt er praktikanter fra lignende uddannelser. Igennem supervision og efteruddannelse styrkes og udvikles medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Der er af sikkerhedsmæssige hensyn altid mindst 2 medarbejdere på arbejde i alle døgnets 24 timer. Socialrådgiver, kontorpersonale, rengøringspersonale og ledelsen arbejder fortrinsvis i dagtimerne. Normeringen er: 1 forstander, 1 stedfortræder, 8-9 pædagoger, ½ socialrådgiver, 1 29,5 timers kontormedarbejder, 2 deltids rengøringsassistenter og 2-3 pædagogstuderende i praktik. Herbergets medarbejdere har samlet mange års erfaring i arbejdet med socialt udsatte og hjemløse borgere. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved et højt uddannelsesniveau og engagement. Alle pædagogiske medarbejdere har gennemgået eller er ved at afslutte en måneds efteruddannelse i samtale og kommunikation med psykisk syge. Medarbejderen har inden for de sidste par år gennemgået et forløb med Per Revstad i motivationsarbejde. En medarbejder har en PD i specialpædagogik og flere har gennemgået forskellige misbrugsuddannelser. På ugentlige møder deles såvel den eksplicitte som implicitte viden om beboerne. Herberget er praktik sted og har derfor et tæt samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium, CVU Fyn og Diakonhøjskolen omkring uddannelse af pædagoger

10 2 Hvad vil vi i fremtiden? Når vi ser på den udvikling Herberget har været igennem de sidste 10 år med meget øget fagligt niveau og en differentieret pædagogik, ser vi også mulighed for at udvikle os yderligere i den nye organisatoriske sammenhæng vi kommer til at være en del af som resultatet af kommunalreformen. Med en fremtidig placering i Odense kommune gives der nye muligheder for at samarbejde med det kommunale system. Samtidig ser vi udfordringer i forhold til at det nu er muligt for den enkelte kommune selv at udvikle tilbud til vores målgruppe. En stor del af vores beboere er erfaringsmæssigt meget mobile, og har inden for få år haft bopæl i flere forskellige kommuner. Pædagogik Herberget lægger vægt på at møde den enkelte borger der, hvor vedkommende er. Med de problematikker, styrker og behov som netop han/hun har. Vi vil styrke den enkeltes muligheder for at mestre eget liv i egen bolig. For at kunne hjælpe og støtte den enkelte får hver borger tildelt en kontaktpædagog, som gennem motiverende samtaler støtter den enkelte i dennes udvikling. Kontaktpædagogen yder praktisk støtte, der er afhængigt af behov. Det kan f.eks. dreje sig om planlægning af budget, indkøb eller rengøring mv.. Herberget tilbyder borgeren at udarbejde en handleplan, dette sker i et samarbejde mellem borgeren, kontaktpædagogen og socialrådgiveren. I arbejdet omkring borgeren inddrages relevante samarbejdspartnere, f.eks. behandler på FAB, kommunale sagsbehandlere, alkoholbehandlere, egen læge og andre. Vi møder borgeren med respekt. Vi har erfaring for at når det enkelte menneske oplever sig respekteret, giver det muligheder for udvikling. Den pædagogiske tilgang til den enkelte, søges afpasset efter den enkeltes personlighed, særpræg og kognitive formåen. I praksis betyder det at der ikke er to borgere der bliver behandlet ens eller stilles ens krav til. Vi vil - 9 -

11 støtte den enkelte i at gøre sig erfaringer med selv at lykkes og selv at kunne gøre noget for at ændre sin situation. De ting den enkelte i samarbejde med kontaktpædagogen lykkes med, for måske første gang, giver en læring som borgeren kan tage med sig ud i egen bolig. Vi har et ønske om at blive endnu bedre til at støtte borgeren på vejen mod drømmeboligen. Vi skal i fremtiden kunne tilbyde individuelle ydelser tilpasset den enkeltes behov. Støtten skal opdeles i moduler med hvert sit hovedfokus. Vi vil i fremtiden arbejde som case-manager med fokus på den enkeltes situation. Vi vil udnytte vores fysiske placering i Odense centrum som et let tilgængeligt tilbud til udsatte borgere. Vi vil udnytte vores placering som en del af det kommunale system. Vi vil være borgerens sagsbehandler i forbindelse med et ophold hos os. Det kan være med til at skabe gennemskuelighed og kontinuitet i indsatsen for borgeren. Borgerens sagsbehandler Den borger der er optaget på herberget behøver generelt støtte til at bringe orden i økonomien. I forbindelse med ansøgning om forsørgelse kræver det at borgeren mange gange skal møde det offentlige system, endda med flere forskellige specialister på området. Specielt i henhold til at Odense kommunes sagsbehandlere er inddelt til at varetage forskellige opgaver der gør det vanskeligt for vores målgruppe at navigere i det rum, f.eks. ved ansøgning om forsørgelse i form af kontanthjælp. Borgeren skal kende de betingelser der skal opfyldes for at komme i betragtning til at modtage kontanthjælp. Det er ikke almen viden, at ansøgningstidspunktet er afgørende for berettigelsestidspunktet. Det er uoverskueligt for borgeren at der skal afholdes samtale med flere repræsentanter fra det offentlige system. Det kan være en økonomisagsbehandler, en sagsbehandler i visitationscenter og typisk for målgruppen på herberget en beskæftigelsessagsbehandler

12 Bare det at huske at rette henvendelse, blot det at finde den rigtige sagsbehandler, at skulle møde til flere samtaler og koordinerer dette, er ofte uoverskueligt og uhåndterligt for vores målgruppe, som er belastede af andre sociale problemer end blot at mangle et forsørgelsesgrundlag og en bolig. Ofte er borgeren en gammel kending i systemet. Ofte har borgeren en uhensigtsmæssig opførsel i form af udadreagerende adfærd i mødet med sagsbehandleren. Dette beror ofte på beboernes erfaring og opfattelse af manglende forståelse og rummelighed i dialogen. Socialrådgiverer på herberget skal ses som en solid og kontinuerlig støtte til borgeren i forhold til en hvilken som helst forespørgsel der måtte opstå, men bestemt også som en buffer for unødvendig henvendelser til det kommunale system. Det at socialrådgiveren på herberget ikke er myndighedssagsbehandler medfører at beboerne oplever socialrådgiveren som medspiller i stedet for modspiller. Beboerne er tydeligt i centrum, hvilket afspejles bl.a. i den måde personalet møder den enkelte beboer på, men sandelig også ved at koordinere aftaler og eliminere kontakten til flere forskellige sagsbehandlere. Socialrådgiveren varetager borgerens behov ud fra hvad der er realistisk for såvel borgeren som lovgivningsmæssigt. Dette ses ud fra en helhedsvurdering og med kendskab til det kommunale regi og lovgivningen. Borgerens retssikkerhed sikres således ved brug af socialrådgiveren på herberget. Socialrådgiverens arbejdsområder er at rådgive, vejlede og inddrage borgeren og samarbejdspartnere og se ressourcer samt understøtte i at anvende disse, samt at kommunikere med og formidle viden til beboeren og til andre samarbejdspartnere. Dertil kommer at omsætte teorier og metoder til praktisk handling med fokus på socialt arbejde og at have indsigt og viden i, hvad der skaber forandring og implementere dette internt som eksternt og løbende at tilegne sig ny viden og reflektere over egen praksis i samarbejde med ledelsen. En vigtig opgave er også at sikre at borgerne behandles

13 fair med hensyn til retssikkerhedsloven og vurdere på afgørelser, støtte om udarbejdelse af klager mm. Strukturændringer og ny arbejdsorganisering i den kommunale forvaltning stiller krav om omstilling og om at udføre arbejdet på nye måder. Ovenfor beskrevne kompetencer og opgaver er med visionen om en værdibaseret og kvalitetssikret indsats for målgruppen, som vil kunne måles i den sociale sektor. Det bliver muligt i langt større grad at få den nødvendige og behovsbestemte støtte og rådgivning fra herbergets socialrådgiver hvilket gør det muligt for forvaltningen at drage nytte at de gjorte iagttagelser og konklusioner, som vil forefindes i bl.a. handleplaner. Socialrådgiveren skal være borgerens sagsbehandler under opholdet på Kirkens Korshærs herberg, f.eks. skal socialrådgiveren elektronisk kunne søge kontanthjælp udfylde diverse skema mv. og ved implementering af kommunale ITstyringsredskaber, som f.eks. S&A, vil socialrådgiveren kunne trække nødvendige oplysninger som medfører at unødvendig kontakt til kommunale sagsbehandlere elimineres. Dette betyder også at borgerne vejledes mere optimalt i henhold til deres restsikkerhed

14 3 Hvad kan vi? Når en borger kommer på herberget iagttager og kortlægger vi vedkommende for at få en fornemmelse af, hvilken person vi har med at gøre, vi etablerer stille og roligt kontakten. Herefter lærer vi personen at kende gennem samtaler og vi afklarer, hvad der er behov for af hjælp. Det er her, at ønsker/behov konkretiseres, det kan være at søge bolig, opstart af pensionssag, hjælp til behandling for misbrug eller lægelig behandling eller sygepleje. Vores indsats tager form og bliver målrettet via samtaler og handleplan. Herberget vil indeholde 7 forskellige slags pladser eller tilbud til de borgere der opsøger Kirkens Korshærs herberg. Aften/Nat Café Natophold Et midlertidigt ophold Udslusningsboliger Opgangsfællesskaber Alternative plejehjem Efterværn Aften/Nat Café Denne funktion har døgnåbent, og er ansigtet udadtil. Borgeren kan henvende sig i aften/nattimerne hvor andre tilbud er lukket. Tærsklen til dette tilbud skal være meget lav, så også de borgere der i dag ikke oplever sig velkommen nogen steder kan komme. Der er behov for et mødested med andre ligestillede. Det kan være nuværende, tidligere eller kommende brugere af Kirkens Korshærs herberg, som finder sammen i fællesskab over en tår kaffe, et spil eller en snak med en medarbejder. Samværet kan væres netværksskabende. Den del af målgruppen der ikke søger kontakten med medarbej

15 derne skal vi tage særligt hensyn til. Her kan vi over tid og gennem en anonym og uforpligtende kontakt, skabe tillid og opbygge en relation, som kan munde ud i at vi kan støtte og hjælpe borgeren videre. Det er ok at borgeren går til og fra. Personalet skal være tillidsskabende og kontaktetablerende. Vi skal udrede borgeren og bruge rummelighed til at lære borgeren at kende. Det er ikke muligt at sove i Aften/Nat Caféen. Der er mulighed for natophold på herberget. Ved indskrivning på herberget vil borgeren noget mere. Overlapning mellem personalet fra Aften/Nat Caféen og herberget er en glidende overgang. Alle borgere fra Aften/Nat Caféen skal inden indskrivning på herberget have mulighed for at tale med herbergets socialrådgiver. Natophold Dette tilbud er én overnatning på vores akutstue og udskrivning til andet den efterfølgende morgen. Indskrivning Her er det især pædagogen der har den første kontakt, hvor han/hun kan vurdere hvad borgeren har brug for, så der kan etableres og opbygges relationer under det videre ophold. Ved akut indskrivning er hovedopgaven at tilbyde borgeren en seng at sove i så ingen borger ufrivillig skal gå på gaden. Andre opgaver er at give omsorg og støtte i den konkrete situation. I samtalen lægges der vægt på at skabe tryghed og at hjælpe borgeren til at finde egne ressourcer samt arbejde for at gøre borgeren aktiv i forhold til egen situation. Der kan kun tilbydes få overnatninger på herbergets akutstue. Dagen efter en akut overnatning tages der i samarbejde med hjemkommunen stilling til, hvilken hjælp der skal visiteres til. Derved sikres borgeren den nødvendige hjælp, og det økonomiske aspekt bliver afklaret med hjemkommunen

16 Et midlertidigt ophold Afklaring Ved indskrivning til midlertidigt ophold på herberget skal der laves aftale om tidsforløbet med kommunen. Fokus er afklaring af behov og ressourcer samt motivation i forhold til at komme nærmere drømmeboligen. Efter max. 14 dage udarbejdes der en foreløbig handleplan og en ressourcebeskrivelse. Relevante samarbejdspartnere kontaktes og økonomien afklares. Efter 1 måned skal der være handleplansmøde, hvor borgeren tilbydes at få udarbejdet en handleplan og her deltager udover borgeren selv også kontaktpædagogen og socialrådgiveren. Kontaktpædagogen og/eller socialrådgiveren guider borgeren til at forstå handleplanen. Vi tilbyder socialrådgivning i vores hus, så borgeren får den bedst mulige og reelle sagsbehandling. Vores socialrådgiver skal under opholdet fungere som borgerens sagsbehandler. Det vil føre til den bedst tænkelige støtte og hjælp for borgeren, da socialrådgiveren vil kunne opnå et mere nuanceret billede af borgeren. Endvidere skal socialrådgiveren være casemanager for borgeren i hele forløbet. Visitation Vi skal inddrage samarbejdspartnere og konsulenter ude fra tidligt i forløbet. Vores ekspertise skal i brug. Vi skal være med til at afgrænse tidsforløbet og gøre opholdet så kort og relevant som muligt. Vi skal holde forløbet på herberget, så handlingen er tæt på borgeren og vi er med til at sikre at borgeren bliver hørt. Visitationen er et resultat af vores afklaring af borgeren, en plan for dennes fremtid, som vi skal være med til at få afleveret til rette visitator. Vi skal sammen med relevante samarbejdspartnere og kommunens visitatorer være med i visitering af borgeren til det bedst egnede tilbud for vedkommende. Visitation er ikke et møde men en ret/pligt som vi påtager os for kommunen. Vi vil åbne for den mulighed at der kan købes afgrænsede opgaver hos os

17 Forsorgstilbud Er der behov for et længerevarende ophold, inden anden støtte kan sættes i værk, inden bolig er klar eller lignende henvises til forsorgstilbudet. Fokus i dette tilbud er fortsat motivation og arbejde mod målet drømmeboligen, pædagogisk støtte og botræning. Udskrivning Ved udskrivning fra herberget og indflytning i egen lejlighed skal vi støtte op omkring at borgeren får søgt f.eks. enkeltydelse, boligstøtte og etableringshjælp og vi skal være behjælpelige med at få borgeren etableret. Støtten består ligeledes i at borgeren får hentet sin nøgle. Borgeren skal lave aftale med økonomisagsbehandleren omkring opsparing af 1. måneds husleje og evt. huslejetilskud efter 34 i lov om Aktiv social politik, og evt. betaling af faste udgifter m.v.. Udslusningsboliger Til den gruppe af borgere der ikke har haft egen bolig i en længere periode eller aldrig har kunnet fungere i egen bolig, er det nødvendigt med udslusningsboligere. Det den gruppe af borgere har brug for er botræning. Botræningen skal være med til at gøre borgerne selvstændige og styrke dem i at kunne klare hverdagen i egen bolig. Det er endvidere vigtigt at differentiere de forskellige udslusningsboliger, så der er mulighed for at have forskellige problemstillinger og alder. Udgangspunktet skal være den udarbejdede handleplan. Opholdet i en udslusningsbolig skal være så kort som muligt og max. ét år

18 Opgangsfællesskaber Kirkens Korshærs herberg og Odense kommune samarbejder i dag allerede om to opgangsfællesskaber, og det er bevist at det virker. Det er vores opfattelse at der er brug for flere af denne type boliger, hvor borgeren kan leve og bo på egne præmisser. Det er vigtigt at differentiere boligerne så både pensionister, kontanthjælpsmodtagere, unge og ældre har økonomisk mulighed for at kunne komme til at bo i opgangsfællesskab. Disse boliger er et permanent tilbud til borgere, der vil have svært ved at blive accepteret i en almindelig lejebolig. Medarbejdere fra herberget yder 73 støtte til disse borgere og de kan ligeledes gøre brug af herberget i dagtimerne efter behov, dvs. at de igennem Odense kommune er visiteret til i gennemsnit 3 timer om ugen men har mulighed for støtte i 24 timer, 7 dage om ugen da der er mulighed for altid at kunne henvende sig på herberget. Alternative plejehjem Vi ser at der er brug for flere alternative plejehjemspladser i midten af Odense. Det skal være et permanent tilbud til de borgere der tilhører målgruppen men som samtidig har brug for fysisk pleje. Her er fokus stabilisering af fysisk og psykisk tilstand, stabilisering af misbrug o.l. Efterværn Vi tilbyder i forlængelse af opholdet på herberget, at vi i de efterfølgende 3 måneder yder efterværn så borgeren kan komme på plads i sin lejlighed. Det er vigtigt at det er personale fra Kirkens Korshærs herberg der står for efterværnet. Det er det fordi at der er opbygget en relation mellem kontaktpædagogen og borgeren på herberget, der er opbygget tillid og fordi der skal være en overlapning fra boform til egen lejlighed. Det er i netop denne fase at borgeren er mest sårbar for tilbagefald. Ved at yde efterværn efter udflytning fra boformen kan vi støtte borgerens udvikling og genetablere bor

19 gerens tilegnede færdigheder så de igen bliver rutine og borgeren kan leve og bo i den nye bolig. Efter endt efterværn overgår borgeren til den kommunal 73 støtte eller andre foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. Borgerne der er flyttet i egen lejlighed vil have mulighed for at gøre brug af vores Nat Café og herberget i dagtimerne, hvis det er nødvendigt eller hvis de mister fodfæstet i deres nye liv. Herbergets socialrådgiver vil ligeså være en del af efterværnet. De opgaver der vil være er at yde råd og vejledning efter udflytning, støtte de borgere som har behov for et sted at kunne tale om problemstillinger der er opstået i forbindelse med det at bo selv, støtte med tolkning og læsning af brev typisk fra offentlige myndigheder og fortsætte med at være bisidder. Fotograf: Maj-Britt Boa

20 Afslutning Afslutningen skal indeholde en plan for selvstændiggørelse. Vi skal i efterværnsperioden introducere nye netværker for borgeren. Vi skal støtte borgeren i at leve deres liv, med egne ressourcer og begrænsninger. Vi starter med flere timer som over tid er aftagende som en glidende overgang til en selvstændig tilværelse. Overleveringen til andre fagpersoner, hvis det er nødvendigt, skal være ordentlig og værdig. Støtte- og kontaktperson Vi kan dog fortsætte med at besøge borgerne i deres eget hjem, men i egenskab af støtte- og kontaktperson. Vi vil for de borgere der har gået på gaden, kommet i vores Aften/Nat Cafe, indskrevet på herberget, opbygget et tillidsforhold til medarbejderne, udsluset til egen bolig, men har vanskeligt ved at få en ny hverdag til at hænge sammen, fortsætte med at være støttende og motiverende i det omfang det er nødvendigt. Vi skal ikke gøre nogen afhængige af Kirkens Korshærs herberg men vi arbejder for en selvstændiggørelse med øgede kompetencer og et eget uafhængigt liv for den enkelte borger. Men enkelte har behov for mere støtte og mere pædagogisk omsorg og for at forebygge at de borgere igen bliver hjemløse og igen kommer i den gruppe af mennesker der bliver betegnet som socialt udsatte, må vi støtte dem i den foran liggende proces. Denne del af vores arbejde skal ligeledes indbefatte en opsøgende del. Vi skal opsøge gamle borgere der er påbegyndt et nyt liv og som ikke frekventerer Kirkens Korshærs herberg, ikke for at tjekke om det går dem godt men for at sikre at de ikke kommer i den situation de var i. Vi skal agere sikkerhedsnet og være forebyggende så de borgere der er kommet igennem deres periode som socialt udsat og hjemløs ikke kommer igen. Vi skal afværge at vi får alt for mange nye borgere i vores varetægt. Forebyggelse er bedre en helbredelse

21 Vi skal ligeledes agere støtte- og kontaktperson for de borgere der kommer i vores Aften/Nat Cafe eller på herberget men som ikke kan være i en lejlighed. Vi skal være med dem på gaden, hvis det er nødvendigt og afmåle den hjælp og støtte den enkelte borger gør krav på. Vi skal være omstillingsparate og være hurtige i opfattelsen og agere i stedet for at reagere. Vi skal motivere og yde pædagogisk omsorg, og som det måske vigtigste skal vi være der når borgeren har brug for det. Fotograf: Maj-Britt Boa

22 4 Kraft- og formidlings center Kirkens Korshærs herberg vil i fremtiden lægge flere kræfter i og opprioritere at få beskrevet og dokumenteret hvad det er, der virker i arbejdet med socialt udsatte og hjemløse borgere. Det skal ikke kun være vores erfaringer men vores samarbejdspartnere skal også bidrage så vi i fællesskab får dokumenteret og beskrevet hvad der er godt, hvad det er der virker så vi kan gøre mere af det. Vi vil bl.a. gøre følgende: opsamle vores erfaringer og viden om socialt udsatte og videreformidle, beskrive hvordan man kan tilbyde et godt forløb for en borger der henvender sig ved vores dør, modulopdele vores tilbud så der kan blive valgt til og fra, samle vores viden om de borgere der henvender sig til os og synliggøre, hvad der skal til for at vores arbejde virker, bidrage til løsning af opgaverne i forhold til udvikling af nye muligheder og nye metoder. Stå til rådighed for vore samarbejdspartnere med vores erfaringer og viden, løbende lave vidensopsamling til gavn for borgerne og indsatsen fremover

23 Anden del 5 Hvordan gør vi i dag? Hvad gør vi så på Kirkens Korshærs herberg i dag? Hvordan ser vores dagligdag ud? I det efterfølgende vil vi beskrive hvordan et døgn bliver tilrettelagt. Det er kun en guide. Da vi har med borgere med svært misbrug og sociale problemer at gøre har vi meget svært ved at forudse, hvordan vores døgn bliver. Der opstår ofte akutte pædagogiske udfordringer, nogle kan vente med at blive løst og andre skal løses her og nu. Husorden På Kirkens Korshærs herberg er der ikke mange regler. Målgruppen har det svært med regler og deres sociale problemer fylder i deres bevidsthed og det efterlader ikke meget overskud til at opfylde et større regelsæt. I det følgende kommer vores Husorden:

24 Vi byder dig velkommen og beder dig overholde denne husorden af hensyn til de øvrige beboere og medarbejdere samt et godt ophold. Herberget er åbent hver dag fra kl til k Søn- og helligdage mellem kl og kl Der er natklokke for akutoptagelse af nye beboere mellem kl og kl Alle besøgende skal henvende sig på indskrivningskontoret. Ingen husdyr på herberget. Indskrivningskontoret åbner kl , hvor indskrivningen finder sted. Betaling for opholdet sker forud. Man skal selv gøre rent på værelset hver dag. Rengøring skal efterkommes på opfordring af medarbejderne. Værelserne tjekkes hver lørdag af medarbejderne. På hverdage vækkes alle kl Akutstuen skal være forladt inden kl Der siges godnat kl og hoveddøren låses. Medarbejderne har altid ret til adgang til værelserne. Alle opholdsrum i stueetagen skal være forladt inden kl , dog kan der laves aftale om senere lukning af tv-stuen. Gæster skal forlade herberget senest kl Det er forbudt at indføre eller nyde spiritus, øl, hash eller narkotika på herberget eller på dets grund. Tomme flasker må ej heller medtages, det samme gælder brugt værktøj og kanyler. Støjende adfærd og dårlig optræden accepteres ikke. Det er ikke tilladt at ryge i sengen af hensyn til brandfare. Der må ikke spilles om penge på herberget. Herberget påtager sig intet ansvar for penge, papir, tøj, medicin o.l. under eller efter opholdet på herberget, ej heller på depot. Der opkræves oprydningsgebyr ved fraflytning af værelse hvis oprydning ikke er ok. Overtrædelse af husordenen kan medføre påtale, advarsel eller karantæne

25 Dagligdag At skabe kontakt til en borger er en proces som er forskellig fra menneske til menneske. Det kræver, at vi som socialpædagoger overgiver os til den tid det tager. Det kræver tålmodighed og det kan tage en rum tid at komme i kontakt med borgeren. Gennem tid og tålmodighed skaber vi tilliden. Vi bruger tid og tålmodighed på at lytte, uanset indholdet af samtalen. Vi er ikke fordømmende og presser ikke vores krav og forventninger igennem. Vi viser tillid ved at vi respekterer hver enkelt borger. Vi vægter ærlighed, både overfor os selv og overfor den person vi møder. At arbejde med hjemløse borgere kræver at vi tør være os selv i mødet og at vi tør komme igen efter en afvisning. Der er adgang til huset på alle hverdage mellem kl og 23.00, lørdage og søndage mellem og Fra kl og er hoveddøren lukket, men personalet kan tilkaldes fra vagtværelset. Der er udarbejdet en husorden som skal efterleves. Herberget følger traditionerne omkring vores helligdage mv., hvor vi hygger lidt ekstra. Borgerne har indflydelse på egen situation i henhold til Servicelovens 94 og herbergets husorden. Der holdes husmøder 8-10 gange årligt, hvor borgerne, personalet og ledelsen drøfter relevante emner. Alle kan komme med punkter til dagsordnen. Indskrivningskontoret er åbent mellem kl , samt kl og igen mellem ellers efter behov. Beboerne vækkes kl på hverdage. Der siges godnat kl Fællesrum lukkes af for natten, hvis der ikke er indgået aftale med personalet om andet. Der skiftes sengelinned hver 14 dag eller efter aftale. Der er opsat brandalarmer på alle værelser, som kan aktiveres, hvis det bliver nødvendigt

26 Herberget yder husly og pædagogisk omsorg, som retter sig imod den enkelte beboers behov. Hver beboer får en kontaktpersonordning. Der er personale over hele døgnet. Der kan købes tørkost morgen, middag og aften, og der er mulighed for at beboeren selv kan lave mad i beboerkøkkenet. Der tilbydes udarbejdelse af handleplan i samarbejde med ens kontaktpædagog og herbergets socialrådgiver ca. en måned efter indskrivningen. Evt. indskrivning foregår ved personlig henvendelse efter kl Det er den medarbejder der er til stede, der har fået mandat af ledelsen til at vurderer op evt. optagelse kan komme i betragtning. Fotograf: Maj-Britt Boa

27 Døgnrytme. Kl Herberget åbner Beboerne vækkes Kl Marketenderiet er åbent Kl Overlapning med rengøringspersonalet Kl medarbejder holder kontoret åbent, den anden er ude i huset Kl Formiddagskaffe for personalet Kl Kontoret er åbent Kl Går en medarbejder over og handler sammen med beboerne (mandag, tirsdag, torsdag og lørdag) Kl Marketenderiet er åbnet Kl Personalet spiser frokost kan tilkaldes Kl Fælles opgaver i huset, se døgnplan Kl Kontoret er åbent efter behov Kl Overlapning Kl Kontoret er åbent Kl Marketenderiet er åbent Kl Personalet spiser aftensmad kan tilkaldes Kl Kontoret er åbent efter behov, ellers socialt samvær med beboerne i huset samt oprydning Kl Gratis aftenkaffe i spisestuen Kl Statussamtale mellem medarbejderne, hvad mangler vi?? Kl Kontorarbejde:Logibetaling tjekkes, kassen gøres op, regnskab sluttes og logiliste føres Kl Godnat-runde starter: Alle fællesrum lukkes af. Hvem er hjemme? Beboertavle tjekkes Kl Herberget lukkes Kl Rådighedsvagt fra soverum

28 Udover de pædagogiske opgaver er der sociale opgaver som Kirkens Korshærs herbergs socialrådgiver tager sig af, bl.a.: udredning af kommunetilhørsforhold i henhold til betalingstilsagn og sikre opholdsbetaling være koordinerende ved udfærdigelse af journal i forbindelse med støttesamtale mellem borgeren, pædagog og socialrådgiver i forbindelse med indskrivning udarbejdelse af handleplaner og opholdsplaner i samarbejde med borgeren og kontaktpædagogen er ligeledes en vigtig opgave hjælpe og støtte borgeren i forhold til at sikre et forsørgelsesgrundlag yderligere støtte i henhold til Lov om Aktiv social politik, Lov om pension til f.eks. tandbehandling, medicinbevilling, overlevelseshjælp råd og vejledning i henhold til ansøgning om boligindskudslån eller depositum og etableringsydelse i forbindelse med udskrivning til egen bolig. Herunder i samarbejde med borgeren at udfærdige skriftlig ansøgning varetagelse af indstillinger til Slusen og opgangsfællesskaber, i samarbejde med borgeren, kontaktpædagogen og relevante samarbejdspartnere ansøgning om 73 støtte i forbindelse med udslusning fra herberget til egen bolig, for de beboer det er relevant, og som selv er motiveret herfor støtte til borgeren der ønsker at skifte til anden 94 boform økonomiudredning og beregninger af rådighedsbeløb samt råd og vejledning herom socialrådgiveren har ligeledes en vigtig opgave i at støtte og hjælpe borgeren med at begå sig i det kommunale system samt være bisidder hvis det er nødvendigt i samarbejdet med ledelsen og det pædagogiske personale er socialrådgiveren vidensperson på nuværende og kommende lovgivning

29 For at løse de opgaver socialrådgiveren har, er vi pt. nød til at udvise goodwill. Vi har ikke timer til den form for opgaver men vi finder det yderst vigtigt for at kunne støtte op omkring de borgere der frekventerer herberget. Vi ser det som en nødvendighed at vores socialrådgiverstilling bliver opnormeret til fuldtid. Både for at sikre borgerne og for at der kommer mere kontinuitet i arbejdet. Udflytning og efterværn Når en borger har modtaget et tilbud om egen lejlighed og vedkommende har tilkendegivet at ville flytte ind i den, arbejder vi på at få alt det økonomiske på plads. Det er der for så vidt ikke problemer i, men vi har vores begrænsninger i den praktiske støtte vi kan yde. Vi har kun timer til at være på herberget og ikke timer til at tage ud af huset. Alt andet lige skal vi ud af huset for at støtte borgeren i udflytningen og de begrænsninger er ikke optimale. Vi kunne tænke os at vi opnormeres i timer til at kunne udøve mere praktisk hjælp ved udflytning og flere timer til efterværn som i dag er ikke eksisterende. Desværre!

30 Tredje del 6 Opsamling af væsentlige pointer Efter den foranliggende gennemgang af hvad vi kunne tænke os at Kirkens Korshærs herberg skal være for et hus i fremtiden, vil vi i det efterfølgende samle væsentlige pointer op og kort og præcist redegøre for hvorfor vores tanker er værd at føre ud i livet. 7 nye slags pladser: Vi er nød til at se i øjnene at den gruppe af borgere der udgøre de socialt udsatte og hjemløse er en uhomogen størrelse. Derfor er det vigtigt at vi gør vores tilbud individuelt. Vi skal være omstillingsparate og være lydhøre overfor borgerens ønsker, men motivere til at de bliver så realistiske som muligt. Vi skal indrette vores hus så vi kan differentiere tilbudet. Socialrådgiveren som borgerens sagsbehandler: Det at der er tilført, og placeret en socialrådgiver på herberget, som ikke agerer i tidsbestemte kommunalinstitutionelle rammer, medfører en tydelig forbedring af indsatsen i det sociale arbejde. Det at beboeren kontinuerligt kan få råd og vejledning, sammenholdt med at denne ydes i vante omgivelser, medfører at beboerne benytter sig heraf og oplever en forståelse af sin situation og der med støtte til handling. Det betyder samtidig for den kommunale sagsbehandler, en begrænsning i manglende fremmøde af boger, at uhensigtsmæssig opførsel formindskes, men først og fremmest et langt mindre an

31 tal af henvendelser. Kommunalreformen rummer forventninger om at kommunerne skal have større ekspertise til at behandle borgerne korrekt og sikre deres retssikkerhed. Kirkens Korshærs herberg, optimerer dette. Det skal være muligt for kommunerne at drage nytte af den specialiseret socialrådgiverfaglige indsats der ydes på herberget. Hvorfor socialrådgiverens rolle på herberget, skal være koordinerende. Her ydes alt forarbejdet til de kommunale arbejdsredskaber, som f.eks. ressourceprofiler. Herberget er af den overbevisning at borgeren sættes i centrum. Kontakten til flere forskellige instanser og dermed den kommunale sagsbehandler, skal minimeres mest muligt. Efterværn og støtte- og kontaktpersoner: Vi skal optimere efterværnet og den efterfølgende botræning, så de borgere der har boet på herberget igen kan blive selvhjulpne og igen kan få et liv i egen bolig med lige nøjagtig den individuelle støtte der passer til deres behov eller bedst at de kan leve deres liv uden støtte. Her skal vi ligeledes differentiere vores støtte så den passer til den enkelte borger

32 Kraft- og formidlingscenter: Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere dokumentere og videreformidle hvad er det der virker og gøre mere af det. Vi skal dog have for øje at det der virker i dag ikke altid er det der virker i morgen. Problemstillingerne ændre sig hurtigt og derfor må vi være på forkant med udviklingen og konstant tilpasse os borgernes behov. Gevinsten: Som vi ser det, er gevinsten at de socialt udsatte og hjemløse borgere får en optimeret støtte i deres sagsbehandling, som kan være med til at afhjælpe det kæmpe pres de kommunale sagsbehandlere ligger under i dag. Vi tager os af en gruppe der ikke altid er velanset på et kommunalt kontor. Vi vil gøre en indsats for at de ikke kommer igen dvs. at de bliver i deres bolig og får et liv at leve og ikke bliver hjemløse igen. Vi besøger dem i eget hjem og fanger de signaler der kommer der indikerer at nu er det ved at gå skævt igen og vi kan med motivation og pædagogisk omsorg og støtte få borgeren på ret køl igen. På lang sigt kan vi få borgere til at være selvforsørgende. Der er andre pointer i skriftet men vi har valgt at fremhæve ovennævnte

33 7 Tilsynsrapports blåstempling. Til sidst vil vi kort informere om, hvordan Fyns Amt har ført tilsyn med Kirkens Korshærs herberg. Én gang om året har Fyns Amt Rehabiliteringsafdelingen fortaget tilsyn med Kirkens Korshærs herberg. Tilsynet resulterer i en rapport. I det følgende gengives den sammenfattende vurdering: Fotograf: Maj-Britt Boa

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere