Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere"

Transkript

1 Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille en række guidelines og gode råd for den enkelte kommunale medarbejder. Vejledningen er samtidig udtryk for best practise for, gennemførelse af den gode kontrolsag både i kommunen og i samarbejde med Udbetaling Danmark. Vejledningen er udarbejdet efter input fra kommunale kontrolmedarbejdere, og fokus er derfor på de problemstillinger, som de i deres arbejde er stødt på. Vejledningen er opdelt i emner, som er udpeget som særlig vigtige af en række kommuner. Kommunerne har desuden bidraget til at belyse emnerne samt bidraget med skabeloner, som frit kan benyttes af alle kommuner. Skabelonerne publiceres løbende på KL s hjemmeside. Såfremt der mangler emner, som har betydning for den praktiske håndtering af kontrolarbejdet, er alle velkomne til at rette he n- vendelse til KL, hvorefter vi vil rette vejledningen til. Denne vejledning er udarbejdet for at sætte fokus på de områder, der erfaringsmæssigt giver megen omtale og anledning til spørgsmål i kommunerne og skal derfor ses i forlængelse af den litteratur, der allerede forefindes om emnet. Det skal afslutningsvis bemærkes, at KL tidligere har skrevet en noget længere publikation om helhedsorienteret kontrol 1. God læselyst! 1 2

3 Indhold Forord...2 Anmeldelser...4 Journalisering og notatpligt...6 Udveksling/indhentning af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i kontrolsager...7 Udbetaling Danmarks lovens Udbetaling Danmark Loven Udbetaling Danmarks lovens Underretning til borgeren om oversendelse af sagen...9 Observationer og besøg på borgerens bopæl Enlig-sager Borgerens retssikkerhed Officialprincippet Partens rettigheder og forpligtelser Lydfiler Indkaldelse af borgeren til samtale Forbuddet mod selvinkriminering Kontrolmedarbejderens forpligtelser Partshøring Virksomhedskontroller Politianmeldelser

4 Anmeldelser Kommunerne har i de senere år oplevet en markant tilgang i antallet af især anmeldelser af mistanke om snyd med sociale ydelser og lignende. De fleste anmeldelser modtages anonymt. Uanset hvordan sagen visiteres i kommunen, skal borgeren underrettes om, at der er modtaget en anmeldelse, jf. Persondatalovens 29. Dette skal typisk ske inden 10 dage efter modtagelsen af anmeldelsen. Hvis der er kendskab til, hvem der er anmelder af sagen, kvitteres overfor anmelder. Borgeren bliver hermed også oplyst om, hvem anmelder er. Ved interne anmeldelser (undringer), dvs. kontroloplysninger modtaget fra egen eller anden kommune, gælder samme fremgangsmåde som ved anmeldelser. Den pågældende borger underrettes om, at der er modtaget en anmeldelse, hvad anmeldelsen indeholder, og hvad der videre forventes at ske i sagen. Persondatalovens 30, stk. 2, nr. 6 giver mulighed for at dispensere for, at borgeren underrettes om, at der er modtaget en anmeldelse. I en udtalelse fra har Folketingets Ombudsmand udtalt, at betingelserne for helt eller delvist at fravige oplysningspligten er, at der for hver enkelt oplysning foreligger afgørende modhensyn af en sådan karakter, at der efter et konkret skøn er nærliggende og sandsynliggjort fare for, at kontrolhensyn vil lide skade af væsentlig betydning. Det betyder i praksis, at borgeren skal underrettes, også selvom kontrolprocessen vanskeliggøres. Der skal træffes konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde og ud fra hver enkelt oplysning, og det er ikke nok, at kontrolprocessen besværliggøres og bliver mere tidskrævende. Som tommelfingerregel vil borgeren derfor stort set altid skulle underrettes om anmeldelsen, med mindre anmeldelsen fx indeholder oplysninger om strafbare forhold, som kommunen i forvejen ikke kan behandle. Hvis underretningen udskydes, skal den pågældende medarbejder udarbejde et internt notat, som skal indeholde en begrundelse for, hvilke faktiske omstændigheder der bevirker, at kontrollen vil lide væsentlig skade ved en underretning. Vær opmærksom på, at interne notater som udgangspunkt ikke er undergivet aktindsigt, med mindre notatet udveksles med en anden myndighed. Dette fremgår af Forvaltningslovens 12, stk. 1. Kommunen skal derfor i langt de fleste tilfælde inden 10 dage underrette borgeren om, at der er modtaget en anmeldelse. Dette sker nemmest ved at sende en kopi af anmeldelsen til borgeren. Flere kommuner har peget på, at det er vigtigt at sikre sig visse typer af dokumentation, før borgeren underrettes. Den meste dokumentation kan indhentes efterfølgende, men især oplysninger fra fx Facebook kan være nødvendige at sikre, inden borgeren underrettes. Når borgeren underrettes om anmeldelsen, er det god forvaltningsskik at oplyse borgeren om, hvad der efterfølgende sker i sagen. Det bør derfor fremgå, hvornår kommunen regner med, at sagen behandles, og hvilken dokumentation borgeren eventuelt skal indsende. Hvis sagen henlægges, bør borgeren informeres om, at 2 FOB

5 sagen på et senere tidspunkt kan genoptages, såfremt der kommer nye oplysninger i sagen. Hvis kommunen modtager en anmeldelse, som vedrører en anden myndighed, typisk Udbetaling Danmark, videresendes henvendelsen til rette myndighed. I denne forbindelse vil det ikke være relevant at underrette borgeren om videresendelsen, da der reelt set er tale om fejlpost, og da den rette myndighed skal have mulighed for at vurdere, om der skal dispenseres for underretningsforpligtelsen efter Persondataloven. 5

6 Journalisering og notatpligt Forpligtelsen til at journalisere i afgørelsessager fremgår af Offentlighedslovens 15, stk. 1: Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form. Alle anmeldelser skal således journaliseres og oprettes som en sag. Om der efterfølgende arbejdes videre med sagen, eller om sagen henlægges, har ingen indflydelse på myndighedens indledende forpligtelse til at journalisere. Alle relevante dokumenter skal fremgå af sagen. Ud over selve anmeldelsen skal skrivelser til borgeren, sagsnotater, indhentet dokumentation og andet, der er relevant for sagens oplysning, journaliseres. Herudover skal der i journalen noteres oplysninger, der har betydning for sagens afgørelse, og som ikke i forvejen fremgår af sagen. Formålet er bl.a., at andre end den pågældende sagsbehandler, har mulighed for at danne sig et overblik over sagens forløb og beslutningsprocesser. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i en journal kun må noteres oplysninger, som er relevante og af betydning for den pågældende sags afgørelse. Oplysninger af privat karakter og generelle vurderinger hører derfor ikke hjemme i en journal og er heller ikke omfattet at den lovbestemte notatpligt. Generelle vurderinger bør fremgå af en afgørelse. På samme vis skal der heller ikke noteres oplysninger, som specifikt fremgår af sagens akter, fx korrespondance mellem forskellige myndigheder. Det er ikke afgørende, om det rent faktisk ender med, at der rejses en kontrolsag over for borgeren. Eksempelvis gælder notatpligten også, selvom en sag henlægges, da henlæggelsen beror på en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger, som i forvejen er registreret og journaliseret som en sag. Notatpligten fremgår Offentlighedslovens 13, stk. 1: 6

7 Udveksling/indhentning af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark i kontrolsager Efter at Udbetaling Danmark har overtaget en række udbetalingsopgaver og dermed også har fået ansvaret for en del af kontrolindsatsen, er der tilvejebragt hjemmel til, at myndighederne kan udveksle relevante oplysninger i kontrolsager. Det fremgår af Udbetaling Danmarklovens 9, 10 og 11. Udbetaling Danmarks lovens 9 9 regulerer udvekslingen af oplysninger fra kommunen til Udbetaling Danmark eller fra Udbetaling Danmark til kommunen. Udbetaling Danmark og kommunen skal på eget initiativ videregive oplysninger til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren. Det er således op til den myndighed, der opstarter sagen at vurdere, om hhv. kommunen eller Udbetaling Danmark har ydelser, der er relevante, før oplysningen oversendes. Dette vil kunne ses af KMD-sag. Det bør af den enkelte myndighed overvejes, om borgeren skal underrettes om, at sagen oversendes efter bestemmelsen i Persondatalovens 29, stk. 1. Det uddybes nedenfor. Som anført i afsnittet under anmeldelser er der mulighed for at undlade at underrette borgeren om fx oversendelsen eller indsamlingen af oplysninger. Denne bestemmelse vil næppe have stor anvendelse i forbindelse med oversendelse af kontroloplysninger til andre myndigheder, da borgeren typisk allerede på dette tidspunkt vil være vidende om, at der er en verserende sag. Udbetaling Danmark Loven regulerer den situation, hvor kommunen eller Udbetaling Danmark på eget initiativ opstarter en sag, og hvor man i den forbindelse ønsker udleveret oplysninger, som kan belyse kontrolsagen. Bestemmelsen svarer til Retssikkerhedslovens 11a, men kræver ikke konkret mistanke. Kommunen og Udbetaling Danmark skal efter anmodning videregive foreliggende oplysninger fra egne sager til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds vurdering af, om der skal påbegyndes en sag om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren. Her skal Udbetaling Danmark hhv. kommunerne fremsende relevante oplysninger på den pågældende borger og herefter oversende oplysningerne. Igen skal det overvejes, om borgeren skal have besked om, at oplysningerne oversendes det uddybes i afsnittet om borgerens retssikkerhed. Det vil altid være en god idé i forbindelse med sagsopstart at forhøre sig hos Udbetaling Danmark, om de i forvejen har kendskab til borgeren, eller om man eventuelt kan få Udbetaling Danmark til at foretage en udsøgning i Chrunchsystemet. Det vil selvfølgelig kun være relevant, såfremt man af sagsoversigten kan se, at Udbetaling også har ydelser på borgeren, men en indledende kontakt vil som oftest være et godt afsæt for, at man undgår dobbeltarbejde både i Udbetaling Danmark og kommunerne. Udbetaling Danmarks lovens regulerer den situation, hvor Udbetaling Danmark beder kommunen oplyse en sag. Dette vil være særligt relevant i sager, hvor der er behov for at indhente oplysninger fra kommunale insti- 7

8 tutioner eller afdelinger, fx familie- eller socialafdeling, og hvor der kan være behov for at indkalde borgeren til en samtale. Kommunen har efter anmodning fra Udbetaling Danmark pligt til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen i sager om tilbagebetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud, som en borger kan have modtaget med urette og mod bedre vidende i sager på Udbetaling Danmarks sagsområde. Kommunen er ved sagsoplysningen for Udbetaling Danmark omfattet af de samme beføjelser til at oplyse sagen, som hvis kommunen havde varetaget opgaven som sit eget sagsområde. Kommunen og Udbetaling Danmark kan i forbindelse med overdragelse af sagsoplysningen videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren. Kommunen kan i disse sager forvente at modtage et udfyldt 11-skema, hvor Udbetaling Danmark medsender de oplysninger, man selv har haft mulighed for at indhente. Der er indgået aftale om, at kommunerne skal kontakte Udbetaling Danmark, såfremt der modtages et uudfyldt 11-skema. Udbetaling Danmark arbejder ud fra en forventning om, at kommunerne kan nå at sagsoplyse inden for en periode på 6 uger. Dette vil i mange tilfælde være muligt.. Udbetaling Danmark kan vælge at lade kommunen vide, hvad man gerne vil have, kommunen spørger borgeren om i forbindelse med en eventuel samtale, men her vil det selvfølgelig være op til den kommunale kontrolmedarbejder at vurdere, hvordan sagen i forbindelse med en borgersamtale belyses bedst muligt. Nogle kommuner har efterspurgt, at Udbetaling Danmark er meget specifikke i, hvad de ønsker andre vurderer, at man godt selv kan se, hvor samtalen skal føre hen. Dog må kommunerne have en forventning om, at det af det fremsendte materiale fremgår, hvilke problemstillinger Udbetaling Danmark umiddelbart ser i sagen og dermed ønsker kommunens hjælp til at belyse. Det er både Udbetaling Danmarks og flere kommuners vurdering, at der i de såkaldte kæreste-sager kan være behov for en tidlig samtale for at vurdere, om der er tale om samliv. Her vil der sjældent være indhentet store mængder information. Om det vil være hensigtsmæssigt at involvere kommunerne i at indkalde borgeren til en tidlig afklarende samtale må bero på en konkret vurdering. Udbetaling Danmark kan i den forbindelse vælge at tage en telefonisk drøftelse med komunen. Hermed undgås, at kommunen oplever, at de modtager en uoplyst sag, selvom det alene er Udbetaling Danmarks hensigt at få kommunen til at hjælpe med at få afklaret, om man skal gå videre med den egentlige sagsoplysning. Kommunen skal i denne forbindelse være særligt opmærksom på følgende: Som i alle andre sager må man kun videresende oplysninger, som er nødvendige for, at der kan træffes en afgørelse. Kommunen må alene oversende oplysninger til Udbetaling Danmark, som har relevans for at sagen. Sagen må således ikke være overoplyst. Dette kan være tilfældet, hvor der fra kommunens side fremsendes en lydfil fra samtalen med borgeren. Her kan lydfilen indeholde oplysninger, som ingen relevans har for Udbetaling Danmarks del af sagen 8

9 I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 blev det aftalt, at der i kommunerne i alt afsættes 50 årsværk til at oplyse Udbetaling Danmarks kontrolsager. Der er således i forbindelse med forhandlingen om kommunernes økonomi taget højde for denne arbejdsopgave Kontrolsager vedrørende borgere bosat i den enkelte kommune kræver ofte, at kommunerne bistår Udbetaling Danmark med sagsoplysninger. 11 er tilvejebragt netop fordi Udbetaling Danmark ikke selv har mulighed for at indkalde borgerne til en samtale, og fordi det alene er kommunerne, der har indgående kendskab til egne borgere og lokale forhold. Jo hurtigere kommunerne sagsoplyser, jo flere sager kan Udbetaling Danmark alt andet lige ekspedere for den enkelte kommune. Det er derfor vigtigt, at kommunerne prioriterer at ekspedere sager efter 11 for at sikre et kommunalt provenu. Underretning til borgeren om oversendelse af sagen Bestemmelsen om, hvornår en borger skal underrettes om, at der udveksles oplysninger mellem myndigheder, findes i Persondatalovens 29. Både for så vidt angår Udbetaling Danmarks lovens 9, 10 og 11, fremgår det, at der er hjemmel til at udveksle oplysninger myndighederne imellem. Det samme er borgeren oplyst om gennem Udbetaling Danmarks blanketter. Det antages derfor, at der ikke er et krav til, at kommunerne hhv. Udbetaling Danmark oplyser borgeren om, at en sag oversendes mellem myndighederne, når borgeren indledningsvist har fået oplyst, at der eksisterer en sag (Persondatalovens 28). Det er dog nødvendigt at understrege, at det er uafklaret i forhold til Datatilsynet. Det vil ofte være en fordel for den efterfølgende sagsbehandling, at borgeren underrettes om, at sagen oversendes til en anden myndighed. Det vil sikre, at borgeren er opmærksom på, at ydelser fra andre myndigheder også kan blive påvirket. Borgeren er dermed klar over, at sagen ikke er afsluttet for så vist angår den modtagende myndigheds ydelser. Hvis sagen oversendes til anden myndighed, fx SKAT eller Fødevarestyrelsen, vil der altid efter bestemmelsen i Persondatalovens 29 skulle ske underretning om, at sagen eller en kontroloplysning oversendes. Dette skal ske senest i forbindelse med oversendelsen. Heraf fremgår det, at den oversendende myndighed senest i forbindelse med oversendelsen skal give borgeren meddelelse herom. Af samme bestemmelse fremgår også, at underretningen ikke er nødvendig, hvor videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov. 9

10 Observationer og besøg på borgerens bopæl Der har i medierne været eksempler på kommuner, som har foretaget systematiske observationer af fx borgerens bil, eller har opsøgt en borger på bopælen. Udgangspunktet er, at observationer må inddrages i sagsbehandlingen, hvis de er relevante for sagsoplysningen. Når der foretages observationer, er det vigtigt at notere forhold, der både taler for og imod en sag. Hermed noteres også, hvis en bil ses eller ikke ses uden for en given bopæl. Kommunen skal altid i forbindelse med sin sagsoplysning vurdere, om indhentelsen af en given oplysning er proportional med det, der søges sandsynliggjort. Sagen skal således ikke overbelyses, og den indhentede dokumentation skal stå mål, med det eventuelle tilbagebetalingskrav, som sagen potentielt rummer. Kommunernes adgang til at foretage observationer, er ikke reguleret udtømmende i lovgivningen, men kommunerne må selvfølgelig ikke udføre arbejde, som efter Retsplejeloven henhører under politiet, fx ransagninger og telefonaflytning. 3 I sager om tvangsflytninger efter cpr-loven kan kommunen i meget begrænset omfang indhente oplysninger i forbindelse med observationer eller foretage kontrolbesøg. 4 Kommunen har i forbindelse med sagens oplysning mulighed for at benytte oplysninger, som i forvejen er i kommunens besiddelse, eventuelt i andre forvaltningsgrene. Endvidere har kommunen mulighed for at indhente oplysninger fra andre myndigheder. Kommunen kan desuden indhente oplysninger fra den registrerede selv eller andre private i det omfang, som fremgår af lovens 10, stk. 2. Herudover kan kommunen indhente oplysninger fra eventuelle andre parter i sagen som led i partshøring af disse. Endelig kan kommunen selv i et meget begrænset omfang indhente oplysninger i forbindelse med observationer eller kontrolbesøg. Dette kræver dog, at sagen konkret indledes som en sag efter cpr-loven og ikke alene som en kontrolsag. I denne forbindelse skal proportionalitetsprincippet igen anvendes, og det skal konkret vurderes, om det påtænkte kontroltiltag er nødvendigt for at få sagen tilstrækkeligt oplyst. Det vil således kun være relevant at opsøge borgeren på bopælen, hvis breve kommer retur, eller hvis borgeren ikke reagerer på fremsendt post, og man i øvrigt har en konkret og velbegrundet mistanke om, at borgeren ikke er korrekt registreret. Kontrolbesøg og observationer vil derfor ofte være sidste udvej og skal alene anvendes i et meget begrænset omfang, såfremt der ikke kan skabes kontakt til borgeren ad anden vej, eller at sagen ikke på anden måde kan oplyses. 3 Folketingets Ombudsmand i Kommunen, tirsdag den 16. april 2013, s Vejledning om folkeregistrering, vejledning nr af 14/6 2013, pkt

11 Socialministeriet anfører følgende om overvågning 5 : Kommunen må ikke overvåge borgere systematisk. Kommunen må altså ikke jævnligt tage forbi din bopæl eller opholde sig ude foran din bopæl for at se, hvor ofte du har besøg. Det sker, at Udbetaling Danmark eller kommunen noterer tilfældige relevante observationer på din sag, og observationerne kan bruges som anledning til at undersøge en sag nærmere. Kommunens sagsbehandler kan for eksempel notere, hvis han/hun ser dig handle ind sammen med en anden person eller ser en bil foran din lejlighed, som tilhører den person, han/hun tror, bor på din adresse. Det må på denne baggrund konkluderes, at kommunerne skal være påpasselige med observationer, og at proportionalitetsprincippet nøje skal iagttages. I enkelte tilfælde kan borgeren selv i forbindelse med en samtale invitere kommunen til et besøg på bopælen. Nogle kommuner oplyser også, at de selv spørger, om de må komme og se borgerens bolig. Generelt set bør den kommunale kontrolmedarbejder være meget påpasselig med selv at bede om at få adgang til boligen. Ministeriet skriver i sin enligpjece følgende 6 : /pjece-enlige-forsorgere.pdf (s. 4) /pjece-enlige-forsorgere.pdf (s. 4) UANMELDTE BESØG Kommunen må ikke komme på uanmeldt besøg, medmindre det er umuligt at tilvejebringe de nødvendige oplysninger på anden måde. Hvis kommunen undtagelsesvist besøger dig uanmeldt, skal kommunen oplyse dig om, at kommunen ikke har ret til at foretage kontrolbesøg i din bolig. Kommunen må gerne besøge dig i dit hjem, hvis du har givet kommunen lov til det, og hvis I har lavet en klar aftale om, hvilket tidspunkt Såfremt boligen skal besøges, skal det vurderes, hvad besøget på bopælen kan bidrage til her finder proportionalitetsprincippet igen anvendelse. I visse tilfælde kan det være relevant at følge op på en invitation. Kontrolmedarbejderen skal dog holde sig for øje, at borgeren ikke føler sig presset til at lukke kommunen som myndighed ind på bopælen, og denne mulighed bør derfor anvendes i meget begrænset omfang. Hvis borgeren besøges på bopælen, bør følgende iagttages: Borgeren skal oplyses om, at man ikke behøver lukke den kommunale kontrolmedarbejder ind. Besøget sker derfor kun på borgerens opfordring, og borgeren må gerne på et senere tidspunkt trække sit tilsagn om adgang til bopælen tilbage Der skal være enighed om, hvad formålet med besøget er, herunder hvad der konkret skal observeres Der bør aftales et fast tidspunkt for besøget Borgeren skal have oplyst, at besøget på bopælen ikke giver kontrolmedarbejderen adgang til selv at foretage undersøgelser på bopælen 11

12 Hvis borgeren ikke ønsker at give kommunens medarbejdere adgang til bopælen, kan det ikke tillægges negativ værdi i forhold til sagsoplysningen og bevisvurderingen. Det skal oplyses, hvem der ellers bor på bopælen. Kommunen kan ikke forvente at få lov til at besøge en bolig, hvor der er andre beboere over 18 år, som ikke nødvendigvis er del af sagen. Det kan være tilfældet med voksne børn 12

13 Enlig-sager Enligsager anses af mange kommunale kontrolmedarbejdere for at være svære at løfte rent bevismæssigt, og det er også denne type af sager, der ofte er fremme i medierne. Enligsagerne er atter blevet aktualiseret pga. kontanthjælpsreformen. I det seneste år er der udkommet flere publikationer, som præciserer enligbegrebet. Links kan ses nedenfor. 7 Generelt set skal følgende betingelser være opfyldt, før der rejses en sag: De to personer, sagen vedrører, skal kunne indgå ægteskab efter dansk ret. Man skal have fælles husførelse At man efter dansk ret skal kunne indgå ægteskab betyder i praksis, at man ikke kan være samlevende med fx forældre, søskende eller børn. På samme måde kan man heller ikke indgå ægteskab med mere end én person, hvorfor man ikke kan være samlevende, hvis man bor i et bofællesskab man kan dog godt være samlevende med én person og desuden bo i et bofællesskab, men det kræver en kæreste eller ægtefælle. At personerne er af samme køn har ingen betydning, så længe der kan indgås ægteskab, og det har derfor ingen betydning, om man i praksis er kærester. Begrebet fælles husførelse er i denne type af sager dét, der giver udfordringer. Hvorvidt man er enlig eller samlevende afhænger derfor af, om man har de samme praktiske og økonomiske fordele som gifte og samlevende. Det kræver, at man enten modtager hjælp i hjemmet eller har et økonomisk fællesskab. At man påviseligt har to forskellige bopæle er i denne sammenhæng ikke afgørende, men kan selvfølgelig være et fortolkningsbidrag. Erfaringsmæssigt er denne type af sager sværere at løfte bevisbyrden for, når et par, der har børn sammen, et gået fra hinanden og efterfølgende ses hyppigt. Her er der et betydeligt rum for samvær og også til en vis grad økonomisk fællesskab, da der dels er samarbejde omkring børnene og dels er fælles forsørgelsespligt for børnene. Det skal dog understreges, at parterne ikke kan være enlige og samtidig have en helt sammenblandet økonomi. I enligsager vil det alt efter den enkelte sags karakter være naturligt at undersøge og indkalde følgende materiale: 7 Ombudsmanden: kkerhed/ Nyt fra Ankestyrelsen: marts-2013 Socialministeriet (enlige forsørgere): 2013/pjece-enlige-forsorgere.pdf Socialministeriet (pensionister): 2013/pjece-enlige-pensionister.pdf 13

14 Kontoudtog er der løbende overførsler parterne imellem? Oplysninger om (typisk) farens bopæl er bopælen egnet til beboelse, er der plads, hvor mange bor i forvejen på bopælen? Forbrug på begge bopæle et meget lavt forbrug kan indikere, at der reelt ingen bor Bor (typisk) faren rent folkeregistermæssigt så langt væk, at det ikke er realistisk med løbende samvær med børnene? Hvis der samtidig foreligger oplysninger om, at parterne begge henter børn, bør dette give anledning til nærmere undersøgelse Observationer fra daginstitution og skole hvem henter og bringer børnene? Er institutionen bekendt med, at forældrene ikke er sammen? Observationer fra andre afdelinger på rådhuset, fx familieafdeling eller socialafdeling Hvor foregår indkøb af dagligvarer? (Kan ses af kontoudtog) Hvor købes medicin? (Kan ses af kontoudtog) Hvor hæves der kontanter? (Kan ses af kontoudtog) Det skal bemærkes, at man altid indledningsvis skal forsøge at få borgeren til selv at indhente oplysninger eller indhente borgerens samtykke til at indhente oplysninger til brug for sagen. Det fremgår af Retssikkerhedsloven 11c, stk. 4. Følgende kan indhentes efter Retssikkerhedslovens 22a, stk. 1: Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Hvis borgeren ikke vil give sit samtykke eller ikke reagerer, kan oplysningerne til brug for en kontrolsag indhentes uden samtykke. Det følger af Retssikkerhedsloven 11c, stk. 1, nr. 4: Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke efter 11 a, stk. 1 og 6, fraviges i sager om... 4) tilbagebetaling af sociale ydelser. Der vil være enligsager, hvor det uanset begrundet mistanke ikke vil være muligt at løfte bevisbyrden for, at parterne har et økonomisk fællesskab. Det kan fx være tilfældet, hvor der ikke kan ses pengeoverførsler parterne imellem, og hvor parternes økonomi ikke betinger økonomiske tilskud. Der kan også være tilfældet, hvor der nok et er vist samvær, men hvor den ene part hverken med hjælp eller økonomiske tilskud bidrager til den fælles husførelse. Her kan bevisbyrden ikke løftes, og sagerne skal ikke køres. 14

15 Altafgørende for disse sager er således at statuere økonomisk fællesskab eller fordel af hjælp i hjemmet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at parterne skal have sagen til høring, inden der træffes afgørelse. Der er eksempler på sager, der er blevet tabt, fordi parterne ikke har haft mulighed for at udtale sig om, hvorfor der konkret har været pengeoverførsler parterne imellem, og hvor myndigheden har undladt at indkalde materiale, som enten kan af- eller bekræfte et økonomisk fællesskab. Dette var tilfældet i Sorø-sagen, hvor der forelå indicier for samliv, men hvor den ene part tillige drev en campingplads, hvor manden havde boet. Her kritiserede Ombudsmanden, at man fra kommunens side ikke havde søgt oplyst, om betalingen parterne imellem var betaling for ophold på campingpladsen. 8 Vær opmærksom på, at det vil være to forskellige sæt regler, der regulerer forholdet omkring de to parter i sagen. Hvis fx mor med børn anses for at være samlevende, er der tale om en sag, der køres efter retssikkerhedsloven. Den formodede samlevers sag skal som udgangspunkt køres efter cpr-loven, hvis pågældende vurderes at være fejlregistreret. Hvis parterne ikke er registreret i samme kommune, må anden kommune involveres i belysningen af cprsagen. 8 Ombudsmandens udtalelse: ngssager/alle_bsager/2012-8/pdf 15

16 Borgerens retssikkerhed I sagsbehandlingen i den helhedsorienterede kontrol gælder de almindelige forvaltningsretlige principper, og det er vigtigt sikre, at de finder anvendelse. Officialprincippet Som udgangspunkt gælder officialprincippet altid, og det betyder, at myndigheden er forpligtet til at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en korrekt afgørelse. Kommunen og borgeren er derfor ikke modstridende parter kommunens forpligtelse er alene at sikre, at afgørelsen bliver korrekt. Derfor skal kommunen forholde sig nøgternt og objektivt til det materiale, der behandles og bevisvurderes ud fra. Det er også kommunens forpligtelse af sikre, at der indhentes tilstrækkeligt materiale til at underbygge såvel kommunens som borgerens påstande. Borgeren har ikke pligt til at bidrage aktivt til at fremme sagen. Den kommunale kontrolmedarbejder skal derfor være opmærksom på, at det uanset sagens karakter er vigtigt at agere professionelt og loyalt i forhold til den særlige forpligtelse, man har som ansat i en myndighed. Det er derfor ikke i sig selv et succesparameter, at sagerne resulterer i en regulering og et eventuelt tilbagebetalingskrav. Det er der imod et succesparameter, at der sker en grundlig og tilstrækkelig sagsoplysning, og at sagen afgøres korrekt. Partens rettigheder og forpligtelser Borgeren, som er part i sagen, har altid ret til at tage en bisidder med til møder og i visse tilfælde også ret til at lade sig repræsentere af en anden (en fuldmægtig). Dette reguleres i Forvaltningsloven 8, stk. 1: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Der vil sjældent være grund til at nægte, at borgeren har en bisidder med. Det kan man kun, hvis bisidderen opfører sig uacceptabelt, blander sig væsentligt i samtalen eller på anden måde har en adfærd, der gør, at borgerens interesser ikke varetages. Bisidder må i princippet ikke sige noget under samtalen. Man kan ikke forvente, at borgeren og bisidderen er klar over dette, og det bør derfor overvejes, om man allerede i forbindelse med mødeindkaldelsen eller på selve mødet skal informere om, hvad en evt. bisidders rolle er. Som det fremgår af 8, stk. 1 kan myndigheden kræve, at borgeren medvirker personligt, når det har betydning for sagens afgørelse. Det betyder, at borgeren ikke kan sende en fuldmægtig, fx en advokat, uden selv at deltage i et møde om en kontrolsag. Her er det borgerens egen forklaring, der skal være med til at underbygge sagen. En fuldmagtshaver har de samme muligheder som parten selv. En fuldmægtig kan således rette henvendelse til kommunen og få oplysninger om parten samt komme med oplysninger på vegne af parten. Det kan en bisidder ikke. Efter CPR-loven 10, stk. 2, nr. 1 kan kommunen kræve, at borgeren afgiver oplysninger om egne bopælsforhold: 16

17 Kommunalbestyrelsen kan til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold ud over de oplysninger, som den har adgang til efter anden lovgivning, afkræve følgende oplysninger: 1) En nærmere redegørelse fra vedkommende selv om dennes bopælsforhold. Her er borgeren forpligtet til selv at bidrage men det giver stadig mulighed for, at borgeren kan have en bisidder med til en samtale. Det er dog borgeren selv, der skal udtale sig. Den enkelte kontrolmedarbejder kan som anført ovenfor overveje at gøre bisidderen opmærksom på, hvilke retningslinjer der gælder så kan det eventuelt undgås, at samtalen efterfølgende kommer til at handle om at forklare borgeren og bisidderen, hvad de juridiske rammer for samtalen er. Lydfiler Nogle kommuner vælger at optage samtaler og gemme dem i en lydfil. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at der jo kun må arkiveres og journalføres oplysninger på sagen, som er relevante og konkret anvendelige i forhold til sagens afgørelse. Man kan næppe forvente, at alle oplysninger fra en samtale er relevante, og derfor skal man overveje, om en lydfil kan erstatte et almindeligt, skriftligt referat. På samme måde skal det i forbindelse med oversendelse af kontroloplysninger til andre myndigheder, primært Udbetaling Danmark, overvejes, om det er relevant at medsende en lydfil, da der også her kun må oversendes oplysninger, som er relevante for den modtagende myndighed Enkelte kommuner har oplyst, at der er borgere, der ønsker at optage samtalen. Ombudsmanden har udtalt følgende 9 : En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager. Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden. Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger efter ombudsmandens opfattelse ikke har krav på at optage sine møder med forvaltningen. Men eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag. Der kan dog være situationer hvor det under hensyn til f.eks. borgerens personlige forhold vil være bedst stemmende med god forvaltningsskik at lade borgeren foretage lydoptagelser af samtaler med myndigheden. Der kan f.eks. være tale om at borgeren på grund af personlige forhold ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller fastholde sagsgangen eller sagens indhold uden mulighed for at afholde og optage samtaler med myndigheden. Der bør ved afslag på at lade en borger foretage lydoptagelser foretages en konkret vurdering i forhold til borgerens personlige forhold. Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at det ikke udtrykkeligt fremgik af kommunens afslag om kommunen havde foretaget en konkret vurdering af borgerens behov for at kunne foretage lydoptagelser. På denne baggrund er der næppe generelt set grund til at nægte borgeren at optage mødet. 9 Ombudsmandens udtalelse: vedregister/forvaltningsret/1/1/2/4/3/ 17

18 Indkaldelse af borgeren til samtale I de tilfælde, hvor der er modtaget en anmeldelse, kan det overvejes, om borgeren skal have en kopi af anmeldelsen tilsendt sammen med mødeindkaldelse. Så ved borgeren, hvad der skal tales om, og hvad anmeldelsen omhandler. Det er under alle omstændigheder et krav at informere om, hvilke oplysninger man har registreret om borgeren, og det gøres nemmest ved at vedlægge en kopi af anmeldelse. Vær opmærksom på, at borgeren skal gøres bekendt med, hvilke oplysninger han eller hun eventuelt skal medbringe på mødet. Borgeren skal have mulighed for at forberede sig på mødet samt mulighed for at overveje, om man med fordel kan tage en bisidder med. Borgeren må ikke få fornemmelsen af, at der er tale om et helt almindeligt og rutinemæssigt møde, hvis der derimod er tale om opstart af en kontrolsag, som i værste fald kan udmunde i en straffesag. Mødeindkaldelsen skal derfor være relevant og konkret og lade borgeren vide, hvad de konkrete problemstillinger er, der på mødet skal adresseres. Samtalen skal derfor tage sit afsæt i indholdet i mødeindkaldelsen. Forbuddet mod selvinkriminering Kontrolmedarbejderen skal under samtalen løbende overveje, om borgerens forklaring giver anledning til at tro, at der er tale om et strafbart forhold. Der skal være tale om en konkret og begrundet mistanke. Borgeren har ikke pligt til at udtale sig om forhold, som for borgeren selv kan vise sig at være strafbare, og dette skal borgeren have at vide. Dette skal selvfølgelig overvejes også inden borgeren indkaldes til en samtale, men det vil sjældent være relevant at informere borgeren om selvinkrimineringsforbuddet allerede i mødeindkaldelsen. Dette vil næppe være nødvendigt og korrekt, da der skal være tale om en konkret mistanke ikke alene en viden om, at forholdet i princippet kan være strafbart. Det er vanskeligt konkret at definere, hvornår der foreligger en konkret mistanke. Flere kontrolmedarbejdere har beskrevet, at de sjældent er i tvivl, og at de oplyser borgeren om, at de ikke har pligt til at udtale sig, når det under samtalen kommer frem, at borgeren vistnok har haft på fornemmelsen, at man har modtaget en ydelse med urette. Der er som sagt tale om en konkret vurdering fra sag til sag. Erfaringen viser, at mange borgere udtaler sig i en sag, uagtet at de er blevet informeret om, at de ikke har pligt til at udtale sig. Vær opmærksom på, at forbuddet mod selvinkriminering er et retsprincip, der alene retter sig mod sager inden for det strafferetlige område, og er altså uden betydning, når der alene er tale om et eventuelt tilbagebetalingskrav. Kontrolmedarbejderens forpligtelser Den kommunale kontrolmedarbejder skal ligesom alle andre medarbejdere opføre sig korrekt og professionelt. Måden, samtalen forløber på, skal understøtte, at medarbejderen er en faglig myndighedsperson, og der skal være øje for, at borgeren meget nemt kan føle sig unødigt presset. Medarbejderen skal være objektiv og søge at få de oplysninger frem, der kan understøtte, at der træffes en korrekt afgørelse. Det skal understreges, at samtalen aldrig må have karakter af et reelt forhør. Inden samtalen slutter, skal borgeren oplyses om, hvad der videre sker i sagen. Skal der være flere samtaler? Hvad indhentes der af yderligere information? Hvad kan borgeren selv bidrage 18

19 med? Hvornår kan sagen forventes at være færdig? Partshøring Når sagen er færdigbehandlet, foretages der en partshøring, således at borgeren har mulighed for at forholde sig til, hvad kommunen vil lægge vægt på. gers økonomi, og alene derfor skal man overveje den skriftlige partshøring. I forbindelse sagsafslutningen og udsendelse af afgørelsen til borgeren skal det overvejes, hvilken vejledning borgeren skal have om det videre sagsforløb. Det vil være relevant at oplyse, om sagen videresendes til andre myndigheder, primært Udbetaling Danmark. Det er muligt at foretage en mundtlig partshøring, men det vil næppe være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis der er tale om en afgørelse, som for borgeren må forventes at have stor og indgribende betydning. Ombudsmanden har udtalt følgende om partshøring i en kontrolsag 10 : Som det ses af forvaltningslovens 19, stk. 1, er der tale om en pligt til at forelægge sagens faktiske oplysninger for parten for at give denne lejlighed til at kommentere dem. Formålet er at parten får lejlighed til at korrigere eventuelle fejl, gøre opmærksom på huller eller selvmodsigelser i de indhentede oplysninger, pege på bevismæssig usikkerhed osv. Ofte vil det stemme bedst med formålet at partshøringen gennemføres skriftligt. Partshøring er et tilbud til parten om at udtale sig, og det er derfor hverken påkrævet eller foreneligt med formålet at parten samtidig udspørges uddybende eller bliver indskærpet sin oplysningspligt. Partshøringen omfatter samtlige oplysninger af relevans for sagsforholdet. Det vil derfor være naturligt at partshøringen gennemføres så sent i sagsforløbet som muligt. Partshøringen bør derfor gennemføres skriftligt, for at borgeren har mulighed for at forholde sig til det, kommunen anfører. Kontrolsager er ofte meget indgribende for den enkelte bor- 10 Ombudsmandens udtalelse: ngssager/alle_bsager/2012-8/pdf/ 19

20 Virksomhedskontroller Kommunerne har mulighed for uden retskendelse at foretage uanmeldt besøg i en virksomheds lokaler samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler for at kontrollere, om der er borgere, der arbejder samtidig med, at de modtager sociale ydelser. Hjemlen hertil er i Retssikkerhedslovens 12a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Social- og integrationsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. Der kan foretages eftersyn af alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses og ansættelsesforhold. I forbindelse med kontrolbesøget skal kommunens medarbejdere legitimere sig og bede oplyst, hvem der er på arbejde, og om de modtager forsørgelsesydelser. Personer, der er beskæftiget i virksomheden er forpligtede til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn - og ansættelsesvilkår. Det er den kommune, som virksomheden ligger i, som kan foretage kontrollen. En del kommuner oplyser, at det er problematisk at få SKAT til at deltage i det arbejde, man ellers har udført sammen igennem en årrække. Det skyldes, at SKAT har skærpet deres retningslinjer for, hvornår oplysninger deles med anden myndighed efter en række sager, hvor oplysninger, der 20

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Notatpligt og dokumentation

Notatpligt og dokumentation Notatpligt og dokumentation Varde Kommune Udvalget for social og sundhed Tirsdag den 19. marts 2013. Sundhed og Beskæftigelse. - Telf. 21339363 - Mail: joiv@varde.dk 12-03-2013 16:27 1 Lovgrundlag: Der

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere