Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen"

Transkript

1 Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det vil sige på det grundlag og efter de tildelings- og udmålingskriterier, som Folketinget har fastlagt i lovgivningen. I de situationer, hvor en borger med forsæt modtager sociale ydelser uberettiget, er der dog behov for en egentlig indsats mod social snyd. Middelfart Byråd har besluttet, at vi skal være kendt for en aktiv, synlig og mærkbar indsats mod social snyd. Og for en indsats, som på en professionel måde med ordentlighed og korrekthed møder borgerne i øjenhøjde. Indsatsen mod social snyd består både af en generel forebyggende informationsindsats rettet mod borgere og offentligheden i almindelighed, samt af et borger-specifikt sagsarbejde omkring den enkelte borger ved mistanke om social snyd. I værktøjskassen er angivet metoderne i det borger-specifikke sagsarbejde omkring den enkelte borger ved mistanke om social snyd: Hvordan starter en sag om mistanke om social snyd? Hvordan undersøges mistanken? Og hvordan afgøres sagen? Hvordan starter en sag om mistanke om social snyd? En sag om mistanke om social snyd (herefter kaldet en kontrolsag ) starter altid på baggrund af en konkret kilde. I nogen tilfælde er der tale om flere kilder på samme tid. De typiske kilder er: Anmeldelser fra borgere om andre borgere. Eksempelvis via Middelfart Kommunes hjemmeside, fra eller fremsendt til kommunen pr. brev. Der er ofte tale om anonyme anmeldelser, hvor kommunen ikke kan identificere anmelderen. Hvis kommunen ved, hvem anmelderen er, kan anmelderen ikke være anonym, heller ikke, selv om anmelderen ønsker det. Det følger af Forvaltningslovens bestemmelser om notatpligt og aktindsigt. Det er kun i helt særlige tilfælde, at en borgers aktindsigt kan begrænses til at udelukke oplysning af navnet på anmelderen. Et sådant særligt tilfælde kunne være et konkret skøn om, at anmelderen efterfølgende vil blive truet eller chikaneret af borgeren. 1

2 Forundringer hos kommunale medarbejdere. Eksempelvis i forbindelse med, at medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng eller tilfældigt i fritiden bliver bekendt ved forhold omkring en borger, som ikke umiddelbart synes at være i overensstemmelse med den viden, som medarbejderen har om borgerens situation, og som har betydning for borgerens modtagelse af sociale ydelser. Medarbejdere i Middelfart Kommune er ikke ansættelsesretligt forpligtet til at videregive forundringer, som er opstået i deres fritid, til kommunens indsats mod social snyd. Men mange føler det naturligt at videregive sådanne forundringer til indsatsen, især hvis der lader til at være tale om meget grove tilfælde. Automatiske erindringer (advis) fra offentlige it-systemer Mange offentlige it-systemer oplyser hinanden om registrerede ændringer i borgerens situation, som kan have betydning for borgerens fortsatte modtagelse af sociale ydelser eller for ydelsernes størrelse. Disse erindringer (advis) dannes ofte sådan, at den kommunale ydelses-medarbejder skal undersøge de konkrete forhold nærmere og i sidste ende tage stilling til de nye oplysningers betydning for borgerens sociale ydelser. Alle borgere er pålagt at oplyse de offentlige myndigheder om ændringer i sin situation, som kan have betydning for, om man fortsat kan modtage sociale ydelser og for ydelsernes størrelse. Men det forekommer af og til eksempelvis, når en borger kommer i arbejde - at borgeren ikke giver kommunen en sådan oplysning, eller giver kommunen oplysningen så sent, at borgeren i et stykke tid modtager sociale ydelser uberettiget. Løbende screening af højrisiko-områder. Kontrolgruppen har en særlig opmærksomhed på de sociale ydelser, hvor der er grundlag for at formode eller er konkret erfaring for - at der i særlig grad finder social snyd sted. Disse områder screenes med jævne mellemrum for mistænkelige tilfælde i samarbejde med de berørte fagområder i kommunen. Screeningen finder sted ved tværgående opslag i kommunens fagsystemer og øvrige tilgængelige it-systemer med relevante data. Stikprøvekontroller. 2

3 Kontrolgruppen gennemfører med jævne mellemrum stikprøvekontroller i samarbejde med de berørte fagområder i kommunen. Den konkrete udvælgelse sker på baggrund af tværgående opslag i kommunens fagsystemer og øvrige tilgængelige it-systemer med relevante data. Anmeldte kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gør brug af lovens muligheder for at lave kontrolbesøg på virksomheder. Kontrolbesøg på virksomheder er som udgangspunkt varslet på forhånd. Der er både tale om kontrolbesøg som stikprøvekontroller samt om sagsspecifikke kontrolbesøg, hvor kommunen har en konkret formodning om, at virksomheden medvirker til social snyd, eksempelvis ved at beskæftige en borger, som samtidig modtager sociale ydelser som ledig eller som sygemeldt. Middelfart Kommune samarbejder derudover med SKAT og andre kommuner om fælles kontrolbesøg på virksomheder. Uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gør brug af lovens muligheder for at lave uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder. Uanmeldte kontrolbesøg finder sted, når det formodes, at en varsling vil undergrave formålet med kontrolbesøget, eksempelvis i indsatsen mod sort arbejde, hvor det af bevismæssige hensyn er vigtigt for myndighederne ved selvsyn at konstatere, at der bliver udført sort arbejde. Middelfart Kommune samarbejder også med SKAT og andre kommuner om fælles uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder. Henvendelser fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark varetager myndighedsopgaver og udbetaling af en række sociale ydelser, herunder eksempelvis boligstøtte og børnefamilieydelser, for borgere i alle landets kommuner. Den enkelte kommune er ifølge loven forpligtet til at bistå Udbetaling Danmark med at udrede kontrolsager, som Udbetaling Danmark rejser vedrørende borgere i kommunen. Henvendelser fra andre myndigheder f.eks. politiet, SKAT eller fraflyttede kommuner 3

4 Andre myndigheder videresender forundringer og konkrete informationer om muligt social snyd, som de kommer i besiddelse af i forbindelse med deres egne indsatser, til borgernes respektive hjemkommuner. Middelfart Kommune følger altid op på sådanne henvendelser fra andre myndigheder. Når Middelfart Kommune starter en kontrolsag, skriver vi til borgeren og oplyser om det. I skrivelsen oplyses borgeren om årsagen til kontrolsagen. Hvis kontrolsagen starter på foranledning af en anmeldelse, vedlægges en kopi af denne. I brevet oplyser vi borgeren om, at kommunen har registreret de pågældende oplysninger om ham/hende. Derudover skriver vi, at borgeren har ret til indsigt i oplysningerne, har ret til at protestere imod, at oplysningerne behandles elektronisk og har ret til at få rettet urigtige og vildledende oplysninger (i medfør af persondataloven). Vi oplyser også borgeren om, at kommunen har pligt til at videregive oplysninger til Udbetaling Danmark vedrørende sager inden for deres sagsområde, jf. Lov om Udbetaling Danmark 6, og at kommunen derfor udleverer sådanne oplysninger til Udbetaling Danmark. Hvordan undersøges en mistanke om social snyd? En mistanke om social snyd behandles altid som en afgørelsessag. Derved sikres den pågældende borger størst mulig retssikkerhed og medinddragelse undervejs i undersøgelsen frem mod en egentlig afgørelse. Og en konkret afgørelse om social snyd indeholder altid en klagevejledning. Selve undersøgelsen finder sted, så der aldrig er tvivl om, at vi overholder gældende lovgivning, de gældende sagsbehandlingsregler og de almindelige principper for god forvaltningsskik. Udover at vores sagsbehandling og afgørelse er juridisk korrekte, lægger vi det daglige arbejde vægt på, at undersøgte borgere og virksomheder bliver mødt på en god og ordentlig måde., og at. sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Middelfart Kommune undersøger en mistanke grundigt. Middelfart Kommune indhenter dog kun de oplysninger, som er relevante og nødvendige i forhold til sagen, og på en måde, der virker mindst mulig indgribende i forhold til borgeren. Ved mistanker, som allerede i den tidlige undersøgelsesfase viser sig ikke at indeholde mulige elementer af social snyd, meddeles borgeren skriftligt, at sagen afsluttes.. Det gælder eksempelvis ved anmeldelser om social snyd vedrørende borgere, som ikke 4

5 modtager sociale ydelser, eller hvor det hurtigt kan konstateres, at ydelserne modtages i overensstemmelse med de gældende regler. I sager, der afsluttes som umiddelbart grundløse, får borgeren en kopi af anmeldelsen, sammen med meddelelsen om, at sagen afsluttes på det foreliggende grundlag. Oplysninger fra borgeren selv En borger, som modtager sociale ydelser, har pligt til levere oplysninger, som har betydning for, om vedkommende er berettiget til ydelsen og for ydelsens størrelse (jfr retssikkerhedslovens 11, stk. 2) De oplysninger, som en borger selv leverer, indgår i sagen i det omfang, at de er relevante og nødvendige. Middelfart Kommune anmoder kun borgeren om oplysninger, som skønnes at være relevante og nødvendige, og som kommunen ikke i forvejen har adgang til eller kan indhente hos andre myndigheder -. Når en borger bliver anmodet om at give oplysninger, kan borgeren få refunderet eventuelle udgifter forbundet hermed. Ved konkret mistanke om, at borgeren har begået en strafbar lovovertrædelse om social snyd, har borgeren ofte ikke pligt til at udlevere nogen oplysninger eller til at udtale sig ( jf. Tvangsindgrebslovens 10). Det vejleder vi borgeren om i forbindelse med, at vi anmoder om oplysninger. Middelfart Kommunes etiske spilleregler sikrer, at ingen borgere føler sig truet til at udlevere oplysninger eller til at udtale sig, når de ikke har pligt til dette. Oplysninger fra offentlige myndigheder mv. Middelfart Kommune gør brug af relevante og nødvendige oplysninger om borgeren og borgerens forhold, som i forvejen findes internt i kommunen. Middelfart Kommune indhenter derudover relevante og nødvendige oplysninger i offentlige registre og hos andre myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, arbejdsgivere samt hos private, som udfører opgaver for det offentlige. I tilfælde, hvor borgeren efter konkret anmodning ikke ønsker at give samtykke til, at kontrolgruppen indhenter relevante oplysninger hos andre, indhentes disse oplysninger uden borgerens samtykke, når det er nødvendigt for sagen, jf. Retssikkerhedslovens 11c stk. 1 nr. 4. Oplysninger fra private 5

6 Middelfart Kommune indhenter relevante oplysninger fra borgere og virksomheder, som har kendskab til de forhold, som en kontrolsag vedrører, hvis det er nødvendigt for sagens oplysning, jf. Retssikkerhedslovens 11c stk. 2. Indhentning af oplysninger fra private borgere og virksomheder forudsætter ikke, at borgeren har givet sit samtykke hertil. Men Middelfart Kommune forsøger som udgangspunkt altid at indhente samtykke. Private borgere og virksomheder har som udgangspunkt ikke modsat borgeren selv pligt til at udlevere oplysninger på anmodning fra kontrolmyndigheden. Dette bliver altid oplyst i forbindelse med selve anmodningen. Konkret lovgivning kan dog pålægge borgere og virksomheder en oplysningspligt. Det gælder eksempelvis for udlejere og tele- og forsyningsselskaber, som jf. CPR-lovens 10, stk. 2 nr. 2 og 3 har pligt til at fremkomme med oplysninger, som kan fastslå korrektheden af en borgers adresseregistrering. Kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gennemfører kontrolbesøg hos virksomheder i kommunen samt hos virksomheder i andre kommuner efter konkrete aftaler med disse kommuner, jf. Retssikkerhedslovens 12 a. Kontrolbesøgene finder sted både som generel kontrol og som kontrol i forbindelse med konkrete sager. Middelfart Kommune deltager i fælles kontrolbesøg i samarbejde med SKAT og andre kommuner. Både ved generel kontrol (kampagner) og ved konkrete sager, som forgrener sig hos flere myndigheder, eksempelvis sort arbejde. Kontrolbesøg varsles som udgangspunkt mindst 14 dage i forvejen på skrift, jf. Tvangsindgrebslovens 5 stk I varslingen foreslås tid og sted for kontrolbesøget. Samtidig oplyses om besøgets formål, besøgets juridiske grundlag og virksomhedens mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre samt om virksomhedens mulighed for at gøre indsigelse mod besøget. Hvis et kontrolbesøg gennemføres på trods af en indsigelse, modtager virksomheden senest samtidig med besøget oplysning om dette med en skriftlig begrundelse. Når det formodes, at en varsling vil undergrave formålet med et kontrolbesøg, gennemføres kontrolbesøget som uanmeldt, jf. Tvangsindgrebslovens 5 stk Uanmeldte kontrolbesøg indledes altid med, at de besøgende myndighedspersoner fremviser legitimation og oplyser skriftligt om besøgets formål, besøgets juridiske grundlag, virksomhedens mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre samt om begrundelsen for, hvorfor kontrolbesøget ikke er blevet varslet. 6

7 Ved generelle kontrolbesøg anmodes personer, der er beskæftiget i virksomheden ved besøgene, om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser til brug for kommunens kontrolarbejde. Ved kontrolbesøg foranlediget af konkrete sager efterses virksomhedens registreringer om de pågældende borgeres løn- og arbejdsforhold. Og materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, anmodes om at blive udleveret eller indsendt til kommunen. Kontrolbesøg gennemføres med mest mulig diskretion og til mindst mulig gene for virksomheden, jf. Tvangsindgrebslovens 7. Kontrolbesøgene finder sted i både virksomhedens lokaler og på virksomhedens arbejdspladser. Når virksomhedens lokaler ligger i et privat hjem, er det virksomheden, der besøges. Umiddelbart efter gennemførelsen af et kontrolbesøg modtager virksomheden en rapport om besøget i form af et besøgsreferat. Det gælder både i tilfælde, hvor det konstateres, at love og regler er tilsidesat, og i tilfælde, hvor alt er i orden. Oplysninger tilvejebragt af kontrolgruppen Middelfart Kommune gør brug af informationer fra sociale medier, eksempelvis facebook, når det handler om relevante og nødvendige oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Middelfart Kommune foretager ikke kontrolbesøg i borgeres private hjem, ej heller i tilfælde, hvor borgeren er parat til at acceptere det. Der foretages dog kontrolbesøg i private virksomheder, hvis lokaler ligger i private hjem. Her besøges virksomheden og ikke den private bolig. Middelfart Kommune foretager ikke systematisk overvågning af borgere og virksomheder i det offentlige rum. Oplysninger, som er fremkommet ved tilfældige, ikke systematiske observationer, eksempelvis ved, at en kommunal sygedagpengemedarbejder eller en kontrolmedarbejder tilfældigt ser en sygemeldt person udføre arbejde, indgår i kontrolarbejdet. Men sådanne observationer skal altid undersøges nærmere og underbygges af andre oplysninger for at få værdi i en kontrolsag. Middelfart Kommune fører elektronisk journal for den enkelte kontrolsag. I journalen placeres alle oplysninger, som indgår i sagen, og som har betydning for sagens afgørelse. Som udgangspunkt foregår kommunikationen i en kontrolsag på skrift. 7

8 I tilfælde af mundtlig kommunikation, eksempelvis en telefonsamtale, udarbejdes altid notat om samtalen samt om samtalens indhold, jf. Offentlighedslovens 13. Notatet placeres på sagen, og borgeren/virksomheden får efterfølgende mulighed for at blive bekendt med notatet og dets indhold som led i en skriftlig partshøring, hvis indholdet viser sig at få betydning for sagens afgørelse. Ved møder udfærdiges umiddelbart efterfølgende skriftlige referater. Når der udarbejdes referater, får borgeren/virksomheden mulighed for at kommentere dem inden for en passende tidsfrist.. Eventuelle bemærkninger bliver journaliseret sammen med referatet. I helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis i meget komplekse sager, hvor der er et helt særligt behov for at sikre dokumentation for mødets forløb, optager Middelfart Kommune møder med borgere på bånd/ elektronisk lydfil efter konkret aftale med den enkelte borger og med borgerens accept. Kommunens ønske om at optage samtalen og borgerens mulighed for at frasige sig dette - fremgår af invitationen til mødet sammen med en begrundelse. En borger, som i første omgang har accepteret, at mødet optages, kan når som helst under mødet begære optagelsen stoppet. Lydfilen bliver i alle tilfælde journaliseret på sagen og borgeren får en elektronisk kopi. Middelfart Kommune er opmærksom på parters særlige rettigheder. I en kontrolsag er den borger eller virksomhed, hvis forhold bliver undersøgt, part i kontrolsagen. Derimod er øvrige personer, myndigheder, private virksomheder mv., som bidrager med oplysninger undervejs i undersøgelsen, ikke part i sagen. Anmeldere er heller ikke i deres egenskab af anmeldere part i sagen. Partsbegrebet har stor betydning for, hvilke rettigheder de forskellige aktører har i en kontrolsag. Partsrepræsentation og brug af bisidder Som part i kontrolsagen har en borger eller en virksomhed ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. Forvaltningslovens 8. Det fremgår tydeligt i mødeinvitationer, at borgerne/virksomhederne har ret til at lade sig repræsentere af andre, frem for selv at møde op, eller til efter eget valg at medbringe en eller flere bisiddere. En mødeinvitation bliver som regel udsendt ca. 8 dage inden mødet, så borgeren/virksomheden har tid til eventuelt at invitere andre med til mødet. Hvis borgeren/virksomheden har brug for mere tid og kan give en god begrundelse for det, kan mødetidspunktet ændres. 8

9 Borgeren/virksomheden skal selv afholde eventuelle udgifter i forbindelse med partsrepræsentation eller bisiddere. Det kan forekomme, at det af hensyn til sagens oplysning er nødvendigt, at borgeren deltager i mødet. Dette fremgår af invitationen og der følger altid en konkret begrundelse med. Aktindsigt Som part i kontrolsagen har en borger eller en virksomhed ret til at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. Forvaltningslovens 9. En anmodning om aktindsigt bliver altid ekspederet hurtigt inden for få dage. Den lovbestemte frist er som udgangspunkt 10 dage, jf. Forvaltningslovens 16. Middelfart Kommune stiller som udgangspunkt samtlige endelige dokumenter, notater, filer m.m. i en kontrolsag til rådighed for aktindsigt. Lovgivningen giver mulighed for at undtage visse interne arbejdsdokumenter og andet internt materiale fra aktindsigt af hensyn til andre end den pågældende part (Forvaltningslovens 12-14), men det er yderst sjældent nødvendigt. En fritagelse fra aktindsigt kunne eksempelvis være kontrolgruppens kommunikation med egne rådgivere til brug i en retssag eller til afklaring af, om en retssag skal føres (Forvaltningslovens 14). Tavshedspligt Arbejdet med kontrolsager er omfattet af den almindelige tavshedspligt efter straffeloven og Forvaltningsloven. Det betyder, at medarbejderne i en kontrolsag ikke må videregive oplysninger fra sagen til andre uden konkret hjemmel i lovgivningen. En part i kontrolsagen har via bestemmelserne om aktindsigt ret til at blive bekendt med sagens oplysninger. Det gælder også for eventuelle partsrepræsentanter, hvor parten har givet repræsentanterne fuldmagt til at blive bekendt med sagens oplysninger. Alle fuldmagter bliver journaliseret på sagen. Modsat har eksempelvis en anmelder ikke ret til at få oplyst, hvordan det går med behandlingen af vedkommendes anmeldelse. Og anmelderen har heller ikke ret til at blive oplyst om sagens endelige afgørelse. Middelfart Kommune udveksler oplysninger fra kontrolsager med andre myndigheder inden for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivningen. Som udgangspunkt forudsætter udlevering af oplysninger om rent private forhold, at borgeren har givet sit samtykke hertil. 9

10 Konkret lovgivning kan dog give myndigheder hjemmel til at udveksle oplysninger om borgernes rent private forhold uden borgerens samtykke. Dette er blandt andet tilfældet for udvekslingen af oplysninger i kontrolsager mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (Lov om Udbetaling Danmark 6-11). Her inddrages borgeren ikke i myndighedernes indbyrdes udveksling af sagsoplysninger. Middelfart Kommune lever op til regler om habilitet. Det daglige kontrolarbejde og deraf følgende afgørelser om social snyd finder sted på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om, at reglerne om habilitet bliver efterlevet (Forvaltningslovens 3-6). Det daglige kontrolarbejde tilrettelægges sådan, at der altid er flere medarbejdere på hver kontrolsag. Ved opstarten af en kontrolsag sikres det gennem en kollegial drøftelse, at medarbejderne på sagen ikke er inhabile. Hvis der på et tidspunkt i løbet af et sagsforløb viser sig en mulig risiko for, at en medarbejder er inhabil, trækkes medarbejderen ud af sagen, og det hidtidige sagsforløb evalueres for at sikre, at sagen ikke er blevet påvirket af uvedkommende hensyn. En medarbejder har altid mulighed for at frasige sig at deltage i / trække sig ud af en kontrolsag, hvis medarbejderen føler, at sagen kommer for tæt på medarbejderens privatliv. Bevæggrunden behøver ikke nødvendigvis at være et spørgsmål om eventuel inhabilitet, men også et hensyn til såvel medarbejderen som sagspersonen om at undgå akavede situationer i privatlivet, eksempelvis hvis de to personer bor i samme lokalområde, har børn i samme skoleklasse eller på anden måde mødes regelmæssigt i ikkeaftalte, private sammenhænge. Hvordan afgøres en sag om mistanke om social snyd? En kontrolsag afgøres, når det vurderes, at vi har alle relevante og nødvendige oplysninger i sagen. Og afgørelsen formidles umiddelbart herefter til sagens parter og/eller deres repræsentanter. Inden der træffes afgørelse, foretages en partshøring blandt sagens parter og/eller deres repræsentanter. Der er tilrettelagt en række administrative procedurer, som sikrer, at kontrolsager i Middelfart Kommune afsluttes med juridisk korrekte afgørelser. En afgørelse har alene til formål at sikre korrekte ydelser til borgeren Et effektivt kontrolarbejde, som bringer borgeres uberettigede modtagelse af sociale ydelser til ophør, medfører blandt andet en økonomisk sidegevinst for de offentlige 10

11 budgetter. Men en økonomisk sidegevinst er ikke et mål i sig selv, hverken som helhed eller i den konkrete kontrolsag. Lovgivningens bestemmelser om korrekte ydelser og kontrolarbejde (Lov om aktiv socialpolitik 91), giver ikke mulighed for, at en afgørelse i en kontrolsag accepterer ukorrekte ydelser ud fra en samlet vurdering af borgerens situation og et helhedssyn på den mest hensigtsmæssige indsats over for borgeren. Eksempelvis må et hensyn til en indsats i kommunens børne- og familieafdeling over for en sårbar familie ikke påvirke eller tilsidesætte en afgørelse om social snyd, hvis kontrolsagens oplysninger danner grundlag for en sådan afgørelse. En afgørelse om social snyd kan ikke gradbøjes. Enten er de sociale ydelser blevet udbetalt uretmæssigt og skal ophøre eller ændres i overensstemmelse med den faktiske ydelsesberettigelse. Eller også er de sociale ydelser blevet udbetalt på et korrekt grundlag og kan fortsætte, hvis grundlaget fortsat er til stede. Det er ikke lovligt at træffe afgørelse om eller indgå en aftale med borgeren om - eksempelvis en halv tilbagebetaling af udbetalte sociale ydelser, ud fra en vurdering af, at beviserne for social snyd på den ene side ikke er helt sikre, men på den anden side dog alligevel peger på, at der i et eller andet omfang er tale om social snyd. En afgørelse bygger alene på objektive kriterier og saglige begrundelser Undervejs i udredningen af en kontrolsag fremkommer mange forskellige oplysninger. Nogle oplysninger er faktuelle og kan som regel efterprøves konkret, mens andre oplysninger er påstande og vurderinger fra de personer, som er fremkommet med oplysninger i sagen. En afgørelse tager afsæt i de af sagens faktuelle oplysninger, som vurderes at være relevante, og borgerens bemærkninger til disse faktuelle oplysninger. Sagens faktiske forhold danner grundlag for en samlet vurdering af, om der er tale om social snyd samt om omfanget af dette. En borger kan som udgangspunkt ikke være uenig i sagens faktuelle oplysninger. Men borgeren kan godt tillægge de faktuelle oplysninger en anden betydning i forhold til spørgsmålet om social snyd end kontrolmedarbejderne og derfor opleve sagens faktiske forhold anderledes end kontrolmedarbejderne. Løbende partshøring undervejs i sagsforløbet og en samlet partshøring umiddelfart forud for den endelige afgørelse er derfor en væsentlig forudsætning for at nå frem til en korrekt endelig afgørelse. Det er kontrolmedarbejdernes konkrete fortolkning af sagens faktiske forhold inkl. borgerens bemærkninger til de faktuelle oplysninger og til kontrolmedarbejdernes vurderinger, der ligger til grund for den endelige afgørelse 11

12 Den konkrete fortolkning sikrer, at afgørelsen ikke hviler på kun en eller ganske få oplysninger alene, men på et samlet billede af sagens faktiske forhold. Lighed for loven Hver kontrolsag hviler i sig selv. Det betyder, at en kontrolsag afgøres alene ud fra sagens faktiske forhold inkl. borgerens bemærkninger. Det daglige kontrolarbejde er tilrettelagt sådan, at der altid er flere medarbejdere på hver kontrolsag. Og der gennemføres løbende ledelsestilsyn med henblik på løbende faglig styring og læring. Dette er med til at sikre, at kontrolsager, som ligner hinanden, bliver behandlet ens Partshøring Der gennemføres altid en partshøring umiddelfart før endelig afgørelse af en sag Ved partshøring får borgeren mulighed for at komme med egne bemærkninger til sagens faktiske forhold, dvs. til både de faktuelle oplysninger i sagen og til kontrolmedarbejdernes vurderinger af de faktuelle oplysningers betydning. Borgerens bemærkninger indgår som sagsoplysninger i sagens videre forløb og endelige afgørelse. Partshøringen foregår altid skriftligt, og den enkelte høringsfrist fastsættes sådan, at borgeren har en rimelig mulighed for at sætte sig ind i sagens faktiske forhold sammen med eventuelle partsrepræsentanter og formulere et svar. En normal høringsfrist er på 14 dage. Og fristen bliver forlænget, hvis borgeren eller borgerens partsrepræsentant anmoder om dette med en god begrundelse. Afgørelsens formidling En afgørelse af en kontrolsag bliver altid formidlet på skrift normalt via brev til borgerens digitale postkasse eller fysiske postkasse. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at aflevere afgørelsen i borgerens digitale postkasse eller fysiske postkasse, bliver borgeren oplyst kortfattet om afgørelsen telefonisk eller på med anmodning om at møde op på kommunen og få udleveret afgørelsen i sin helhed. Selve afgørelsen formuleres klart og tydeligt. Afgørelsen ledsages af en begrundelse samt en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet i henhold til. Derudover medfølger en klagevejledning. 12

13 Begrundelsen Begrundelsen består af flere elementer: - En kort præsentation af de af sagens faktiske forhold, som der ved afgørelsen er lagt særlig vægt på. - En henvisning til de anvendte retsregler. - En bredere sagsfremstilling med angivelse af sagens faktiske oplysninger, kontrolmedarbejdernes vurderinger af de faktiske oplysningers betydning, fremkomne bemærkninger fra borgeren i forbindelse med parthøring samt kontrolmedarbejdernes vurderinger af disse bemærkningers betydning. Politianmeldelse for socialt bedrageri Middelfart Kommune anmelder borgere for socialt bedrageri i tilfælde, hvor det sociale snyd er af en sådan beskaffenhed, at der efter Middelfart Kommunes vurdering er tale om socialt bedrageri. Den konkrete beslutning om anmeldelse for socialt bedrageri træffes af Borgerrådgivningschefen efter indstilling fra Lederen af Borgerservice, som kontrolmedarbejderne refererer til i deres daglige arbejde. Der er Borgerrådgivningschefen, der står som anmelder på vegne af Middelfart Kommune. Selve anmeldelsen finder sted, når ankemulighederne er udtømte og kontrolsagen derved er endeligt afgjort. Dvs. umiddelbart efter udløbet af ankefristen, hvis borgeren ikke anker afgørelsen, eller umiddelbart efter ankesagens behandling og endelige afgørelse ved eventuelt flere instanser. Særligt om pålæggelse af logbog Middelfart Kommune gør brug af lovgivningens muligheder for at pålægge arbejdsgivere at foretage daglig registrering af oplysninger om de ansatte i daglig tale kaldet logbog - når det i forbindelse med et kontrolbesøg er konstateret, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde I logbogen skal arbejdsgiveren hver dag angive navn, cpr.nr. antal arbejdstimer, startog sluttidspunkt og løn for alle beskæftigede i virksomheden, herunder også ulønnede medhjælpere, praktikanter mv., således at Kontrolgruppen løbende har mulighed for at efterprøve, at arbejdsgiveren kun beskæftiger registreret arbejdskraft. Pålæggelse af logbog gælder for 12 måneder. Ved konstatering af manglende udfyldelse af logbogen, har Kontrolgruppen mulighed for at pålægge arbejdsgiveren at 13

14 føre logbog i en ny 12 måneders periode eller at foretage en politianmeldelse med sigte på, at arbejdsgiveren idømmes en bøde ( Den konkrete beslutning om politianmeldelse med sigte på bødestraf træffes af Borgerrådgivningschefen efter indstilling fra Lederen af Borgerservice. 14

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende Ansat i HTK Nogle love, du skal kende Kære medarbejder Som kommunalt ansat varetager du opgaver, hvor du kommer meget tæt på kommunens borgere og deres personlige situation. Det kan for eksempel dreje

Læs mere

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Udkast Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser Udkast 26.5.2016 Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser I bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser er der fastsat regler om kravene

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...5 Anmeldelser:...6 Oversendelse til politi:...7 Oversendelse til SKAT:...7 Oversendelse til

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune

Notat. Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.: 2012-008285-7. Endeligt notat - Styrket indsats mod social snyd i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsdirektør Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 6. februar 2013 Sagsnr.:

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Underbilag E: Lovgivningsmatrice

Underbilag E: Lovgivningsmatrice Underbilag E: Lovgivningsmatrice Version af den 19/5-2011 2 I det følgende fremstilles en ikke udtømmende liste overlovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere