Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen"

Transkript

1 Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det vil sige på det grundlag og efter de tildelings- og udmålingskriterier, som Folketinget har fastlagt i lovgivningen. I de situationer, hvor en borger med forsæt modtager sociale ydelser uberettiget, er der dog behov for en egentlig indsats mod social snyd. Middelfart Byråd har besluttet, at vi skal være kendt for en aktiv, synlig og mærkbar indsats mod social snyd. Og for en indsats, som på en professionel måde med ordentlighed og korrekthed møder borgerne i øjenhøjde. Indsatsen mod social snyd består både af en generel forebyggende informationsindsats rettet mod borgere og offentligheden i almindelighed, samt af et borger-specifikt sagsarbejde omkring den enkelte borger ved mistanke om social snyd. I værktøjskassen er angivet metoderne i det borger-specifikke sagsarbejde omkring den enkelte borger ved mistanke om social snyd: Hvordan starter en sag om mistanke om social snyd? Hvordan undersøges mistanken? Og hvordan afgøres sagen? Hvordan starter en sag om mistanke om social snyd? En sag om mistanke om social snyd (herefter kaldet en kontrolsag ) starter altid på baggrund af en konkret kilde. I nogen tilfælde er der tale om flere kilder på samme tid. De typiske kilder er: Anmeldelser fra borgere om andre borgere. Eksempelvis via Middelfart Kommunes hjemmeside, fra eller fremsendt til kommunen pr. brev. Der er ofte tale om anonyme anmeldelser, hvor kommunen ikke kan identificere anmelderen. Hvis kommunen ved, hvem anmelderen er, kan anmelderen ikke være anonym, heller ikke, selv om anmelderen ønsker det. Det følger af Forvaltningslovens bestemmelser om notatpligt og aktindsigt. Det er kun i helt særlige tilfælde, at en borgers aktindsigt kan begrænses til at udelukke oplysning af navnet på anmelderen. Et sådant særligt tilfælde kunne være et konkret skøn om, at anmelderen efterfølgende vil blive truet eller chikaneret af borgeren. 1

2 Forundringer hos kommunale medarbejdere. Eksempelvis i forbindelse med, at medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng eller tilfældigt i fritiden bliver bekendt ved forhold omkring en borger, som ikke umiddelbart synes at være i overensstemmelse med den viden, som medarbejderen har om borgerens situation, og som har betydning for borgerens modtagelse af sociale ydelser. Medarbejdere i Middelfart Kommune er ikke ansættelsesretligt forpligtet til at videregive forundringer, som er opstået i deres fritid, til kommunens indsats mod social snyd. Men mange føler det naturligt at videregive sådanne forundringer til indsatsen, især hvis der lader til at være tale om meget grove tilfælde. Automatiske erindringer (advis) fra offentlige it-systemer Mange offentlige it-systemer oplyser hinanden om registrerede ændringer i borgerens situation, som kan have betydning for borgerens fortsatte modtagelse af sociale ydelser eller for ydelsernes størrelse. Disse erindringer (advis) dannes ofte sådan, at den kommunale ydelses-medarbejder skal undersøge de konkrete forhold nærmere og i sidste ende tage stilling til de nye oplysningers betydning for borgerens sociale ydelser. Alle borgere er pålagt at oplyse de offentlige myndigheder om ændringer i sin situation, som kan have betydning for, om man fortsat kan modtage sociale ydelser og for ydelsernes størrelse. Men det forekommer af og til eksempelvis, når en borger kommer i arbejde - at borgeren ikke giver kommunen en sådan oplysning, eller giver kommunen oplysningen så sent, at borgeren i et stykke tid modtager sociale ydelser uberettiget. Løbende screening af højrisiko-områder. Kontrolgruppen har en særlig opmærksomhed på de sociale ydelser, hvor der er grundlag for at formode eller er konkret erfaring for - at der i særlig grad finder social snyd sted. Disse områder screenes med jævne mellemrum for mistænkelige tilfælde i samarbejde med de berørte fagområder i kommunen. Screeningen finder sted ved tværgående opslag i kommunens fagsystemer og øvrige tilgængelige it-systemer med relevante data. Stikprøvekontroller. 2

3 Kontrolgruppen gennemfører med jævne mellemrum stikprøvekontroller i samarbejde med de berørte fagområder i kommunen. Den konkrete udvælgelse sker på baggrund af tværgående opslag i kommunens fagsystemer og øvrige tilgængelige it-systemer med relevante data. Anmeldte kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gør brug af lovens muligheder for at lave kontrolbesøg på virksomheder. Kontrolbesøg på virksomheder er som udgangspunkt varslet på forhånd. Der er både tale om kontrolbesøg som stikprøvekontroller samt om sagsspecifikke kontrolbesøg, hvor kommunen har en konkret formodning om, at virksomheden medvirker til social snyd, eksempelvis ved at beskæftige en borger, som samtidig modtager sociale ydelser som ledig eller som sygemeldt. Middelfart Kommune samarbejder derudover med SKAT og andre kommuner om fælles kontrolbesøg på virksomheder. Uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gør brug af lovens muligheder for at lave uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder. Uanmeldte kontrolbesøg finder sted, når det formodes, at en varsling vil undergrave formålet med kontrolbesøget, eksempelvis i indsatsen mod sort arbejde, hvor det af bevismæssige hensyn er vigtigt for myndighederne ved selvsyn at konstatere, at der bliver udført sort arbejde. Middelfart Kommune samarbejder også med SKAT og andre kommuner om fælles uanmeldte kontrolbesøg på virksomheder. Henvendelser fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark varetager myndighedsopgaver og udbetaling af en række sociale ydelser, herunder eksempelvis boligstøtte og børnefamilieydelser, for borgere i alle landets kommuner. Den enkelte kommune er ifølge loven forpligtet til at bistå Udbetaling Danmark med at udrede kontrolsager, som Udbetaling Danmark rejser vedrørende borgere i kommunen. Henvendelser fra andre myndigheder f.eks. politiet, SKAT eller fraflyttede kommuner 3

4 Andre myndigheder videresender forundringer og konkrete informationer om muligt social snyd, som de kommer i besiddelse af i forbindelse med deres egne indsatser, til borgernes respektive hjemkommuner. Middelfart Kommune følger altid op på sådanne henvendelser fra andre myndigheder. Når Middelfart Kommune starter en kontrolsag, skriver vi til borgeren og oplyser om det. I skrivelsen oplyses borgeren om årsagen til kontrolsagen. Hvis kontrolsagen starter på foranledning af en anmeldelse, vedlægges en kopi af denne. I brevet oplyser vi borgeren om, at kommunen har registreret de pågældende oplysninger om ham/hende. Derudover skriver vi, at borgeren har ret til indsigt i oplysningerne, har ret til at protestere imod, at oplysningerne behandles elektronisk og har ret til at få rettet urigtige og vildledende oplysninger (i medfør af persondataloven). Vi oplyser også borgeren om, at kommunen har pligt til at videregive oplysninger til Udbetaling Danmark vedrørende sager inden for deres sagsområde, jf. Lov om Udbetaling Danmark 6, og at kommunen derfor udleverer sådanne oplysninger til Udbetaling Danmark. Hvordan undersøges en mistanke om social snyd? En mistanke om social snyd behandles altid som en afgørelsessag. Derved sikres den pågældende borger størst mulig retssikkerhed og medinddragelse undervejs i undersøgelsen frem mod en egentlig afgørelse. Og en konkret afgørelse om social snyd indeholder altid en klagevejledning. Selve undersøgelsen finder sted, så der aldrig er tvivl om, at vi overholder gældende lovgivning, de gældende sagsbehandlingsregler og de almindelige principper for god forvaltningsskik. Udover at vores sagsbehandling og afgørelse er juridisk korrekte, lægger vi det daglige arbejde vægt på, at undersøgte borgere og virksomheder bliver mødt på en god og ordentlig måde., og at. sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig. Middelfart Kommune undersøger en mistanke grundigt. Middelfart Kommune indhenter dog kun de oplysninger, som er relevante og nødvendige i forhold til sagen, og på en måde, der virker mindst mulig indgribende i forhold til borgeren. Ved mistanker, som allerede i den tidlige undersøgelsesfase viser sig ikke at indeholde mulige elementer af social snyd, meddeles borgeren skriftligt, at sagen afsluttes.. Det gælder eksempelvis ved anmeldelser om social snyd vedrørende borgere, som ikke 4

5 modtager sociale ydelser, eller hvor det hurtigt kan konstateres, at ydelserne modtages i overensstemmelse med de gældende regler. I sager, der afsluttes som umiddelbart grundløse, får borgeren en kopi af anmeldelsen, sammen med meddelelsen om, at sagen afsluttes på det foreliggende grundlag. Oplysninger fra borgeren selv En borger, som modtager sociale ydelser, har pligt til levere oplysninger, som har betydning for, om vedkommende er berettiget til ydelsen og for ydelsens størrelse (jfr retssikkerhedslovens 11, stk. 2) De oplysninger, som en borger selv leverer, indgår i sagen i det omfang, at de er relevante og nødvendige. Middelfart Kommune anmoder kun borgeren om oplysninger, som skønnes at være relevante og nødvendige, og som kommunen ikke i forvejen har adgang til eller kan indhente hos andre myndigheder -. Når en borger bliver anmodet om at give oplysninger, kan borgeren få refunderet eventuelle udgifter forbundet hermed. Ved konkret mistanke om, at borgeren har begået en strafbar lovovertrædelse om social snyd, har borgeren ofte ikke pligt til at udlevere nogen oplysninger eller til at udtale sig ( jf. Tvangsindgrebslovens 10). Det vejleder vi borgeren om i forbindelse med, at vi anmoder om oplysninger. Middelfart Kommunes etiske spilleregler sikrer, at ingen borgere føler sig truet til at udlevere oplysninger eller til at udtale sig, når de ikke har pligt til dette. Oplysninger fra offentlige myndigheder mv. Middelfart Kommune gør brug af relevante og nødvendige oplysninger om borgeren og borgerens forhold, som i forvejen findes internt i kommunen. Middelfart Kommune indhenter derudover relevante og nødvendige oplysninger i offentlige registre og hos andre myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, arbejdsgivere samt hos private, som udfører opgaver for det offentlige. I tilfælde, hvor borgeren efter konkret anmodning ikke ønsker at give samtykke til, at kontrolgruppen indhenter relevante oplysninger hos andre, indhentes disse oplysninger uden borgerens samtykke, når det er nødvendigt for sagen, jf. Retssikkerhedslovens 11c stk. 1 nr. 4. Oplysninger fra private 5

6 Middelfart Kommune indhenter relevante oplysninger fra borgere og virksomheder, som har kendskab til de forhold, som en kontrolsag vedrører, hvis det er nødvendigt for sagens oplysning, jf. Retssikkerhedslovens 11c stk. 2. Indhentning af oplysninger fra private borgere og virksomheder forudsætter ikke, at borgeren har givet sit samtykke hertil. Men Middelfart Kommune forsøger som udgangspunkt altid at indhente samtykke. Private borgere og virksomheder har som udgangspunkt ikke modsat borgeren selv pligt til at udlevere oplysninger på anmodning fra kontrolmyndigheden. Dette bliver altid oplyst i forbindelse med selve anmodningen. Konkret lovgivning kan dog pålægge borgere og virksomheder en oplysningspligt. Det gælder eksempelvis for udlejere og tele- og forsyningsselskaber, som jf. CPR-lovens 10, stk. 2 nr. 2 og 3 har pligt til at fremkomme med oplysninger, som kan fastslå korrektheden af en borgers adresseregistrering. Kontrolbesøg på virksomheder Middelfart Kommune gennemfører kontrolbesøg hos virksomheder i kommunen samt hos virksomheder i andre kommuner efter konkrete aftaler med disse kommuner, jf. Retssikkerhedslovens 12 a. Kontrolbesøgene finder sted både som generel kontrol og som kontrol i forbindelse med konkrete sager. Middelfart Kommune deltager i fælles kontrolbesøg i samarbejde med SKAT og andre kommuner. Både ved generel kontrol (kampagner) og ved konkrete sager, som forgrener sig hos flere myndigheder, eksempelvis sort arbejde. Kontrolbesøg varsles som udgangspunkt mindst 14 dage i forvejen på skrift, jf. Tvangsindgrebslovens 5 stk I varslingen foreslås tid og sted for kontrolbesøget. Samtidig oplyses om besøgets formål, besøgets juridiske grundlag og virksomhedens mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre samt om virksomhedens mulighed for at gøre indsigelse mod besøget. Hvis et kontrolbesøg gennemføres på trods af en indsigelse, modtager virksomheden senest samtidig med besøget oplysning om dette med en skriftlig begrundelse. Når det formodes, at en varsling vil undergrave formålet med et kontrolbesøg, gennemføres kontrolbesøget som uanmeldt, jf. Tvangsindgrebslovens 5 stk Uanmeldte kontrolbesøg indledes altid med, at de besøgende myndighedspersoner fremviser legitimation og oplyser skriftligt om besøgets formål, besøgets juridiske grundlag, virksomhedens mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre samt om begrundelsen for, hvorfor kontrolbesøget ikke er blevet varslet. 6

7 Ved generelle kontrolbesøg anmodes personer, der er beskæftiget i virksomheden ved besøgene, om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser til brug for kommunens kontrolarbejde. Ved kontrolbesøg foranlediget af konkrete sager efterses virksomhedens registreringer om de pågældende borgeres løn- og arbejdsforhold. Og materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, anmodes om at blive udleveret eller indsendt til kommunen. Kontrolbesøg gennemføres med mest mulig diskretion og til mindst mulig gene for virksomheden, jf. Tvangsindgrebslovens 7. Kontrolbesøgene finder sted i både virksomhedens lokaler og på virksomhedens arbejdspladser. Når virksomhedens lokaler ligger i et privat hjem, er det virksomheden, der besøges. Umiddelbart efter gennemførelsen af et kontrolbesøg modtager virksomheden en rapport om besøget i form af et besøgsreferat. Det gælder både i tilfælde, hvor det konstateres, at love og regler er tilsidesat, og i tilfælde, hvor alt er i orden. Oplysninger tilvejebragt af kontrolgruppen Middelfart Kommune gør brug af informationer fra sociale medier, eksempelvis facebook, når det handler om relevante og nødvendige oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Middelfart Kommune foretager ikke kontrolbesøg i borgeres private hjem, ej heller i tilfælde, hvor borgeren er parat til at acceptere det. Der foretages dog kontrolbesøg i private virksomheder, hvis lokaler ligger i private hjem. Her besøges virksomheden og ikke den private bolig. Middelfart Kommune foretager ikke systematisk overvågning af borgere og virksomheder i det offentlige rum. Oplysninger, som er fremkommet ved tilfældige, ikke systematiske observationer, eksempelvis ved, at en kommunal sygedagpengemedarbejder eller en kontrolmedarbejder tilfældigt ser en sygemeldt person udføre arbejde, indgår i kontrolarbejdet. Men sådanne observationer skal altid undersøges nærmere og underbygges af andre oplysninger for at få værdi i en kontrolsag. Middelfart Kommune fører elektronisk journal for den enkelte kontrolsag. I journalen placeres alle oplysninger, som indgår i sagen, og som har betydning for sagens afgørelse. Som udgangspunkt foregår kommunikationen i en kontrolsag på skrift. 7

8 I tilfælde af mundtlig kommunikation, eksempelvis en telefonsamtale, udarbejdes altid notat om samtalen samt om samtalens indhold, jf. Offentlighedslovens 13. Notatet placeres på sagen, og borgeren/virksomheden får efterfølgende mulighed for at blive bekendt med notatet og dets indhold som led i en skriftlig partshøring, hvis indholdet viser sig at få betydning for sagens afgørelse. Ved møder udfærdiges umiddelbart efterfølgende skriftlige referater. Når der udarbejdes referater, får borgeren/virksomheden mulighed for at kommentere dem inden for en passende tidsfrist.. Eventuelle bemærkninger bliver journaliseret sammen med referatet. I helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis i meget komplekse sager, hvor der er et helt særligt behov for at sikre dokumentation for mødets forløb, optager Middelfart Kommune møder med borgere på bånd/ elektronisk lydfil efter konkret aftale med den enkelte borger og med borgerens accept. Kommunens ønske om at optage samtalen og borgerens mulighed for at frasige sig dette - fremgår af invitationen til mødet sammen med en begrundelse. En borger, som i første omgang har accepteret, at mødet optages, kan når som helst under mødet begære optagelsen stoppet. Lydfilen bliver i alle tilfælde journaliseret på sagen og borgeren får en elektronisk kopi. Middelfart Kommune er opmærksom på parters særlige rettigheder. I en kontrolsag er den borger eller virksomhed, hvis forhold bliver undersøgt, part i kontrolsagen. Derimod er øvrige personer, myndigheder, private virksomheder mv., som bidrager med oplysninger undervejs i undersøgelsen, ikke part i sagen. Anmeldere er heller ikke i deres egenskab af anmeldere part i sagen. Partsbegrebet har stor betydning for, hvilke rettigheder de forskellige aktører har i en kontrolsag. Partsrepræsentation og brug af bisidder Som part i kontrolsagen har en borger eller en virksomhed ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. Forvaltningslovens 8. Det fremgår tydeligt i mødeinvitationer, at borgerne/virksomhederne har ret til at lade sig repræsentere af andre, frem for selv at møde op, eller til efter eget valg at medbringe en eller flere bisiddere. En mødeinvitation bliver som regel udsendt ca. 8 dage inden mødet, så borgeren/virksomheden har tid til eventuelt at invitere andre med til mødet. Hvis borgeren/virksomheden har brug for mere tid og kan give en god begrundelse for det, kan mødetidspunktet ændres. 8

9 Borgeren/virksomheden skal selv afholde eventuelle udgifter i forbindelse med partsrepræsentation eller bisiddere. Det kan forekomme, at det af hensyn til sagens oplysning er nødvendigt, at borgeren deltager i mødet. Dette fremgår af invitationen og der følger altid en konkret begrundelse med. Aktindsigt Som part i kontrolsagen har en borger eller en virksomhed ret til at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. Forvaltningslovens 9. En anmodning om aktindsigt bliver altid ekspederet hurtigt inden for få dage. Den lovbestemte frist er som udgangspunkt 10 dage, jf. Forvaltningslovens 16. Middelfart Kommune stiller som udgangspunkt samtlige endelige dokumenter, notater, filer m.m. i en kontrolsag til rådighed for aktindsigt. Lovgivningen giver mulighed for at undtage visse interne arbejdsdokumenter og andet internt materiale fra aktindsigt af hensyn til andre end den pågældende part (Forvaltningslovens 12-14), men det er yderst sjældent nødvendigt. En fritagelse fra aktindsigt kunne eksempelvis være kontrolgruppens kommunikation med egne rådgivere til brug i en retssag eller til afklaring af, om en retssag skal føres (Forvaltningslovens 14). Tavshedspligt Arbejdet med kontrolsager er omfattet af den almindelige tavshedspligt efter straffeloven og Forvaltningsloven. Det betyder, at medarbejderne i en kontrolsag ikke må videregive oplysninger fra sagen til andre uden konkret hjemmel i lovgivningen. En part i kontrolsagen har via bestemmelserne om aktindsigt ret til at blive bekendt med sagens oplysninger. Det gælder også for eventuelle partsrepræsentanter, hvor parten har givet repræsentanterne fuldmagt til at blive bekendt med sagens oplysninger. Alle fuldmagter bliver journaliseret på sagen. Modsat har eksempelvis en anmelder ikke ret til at få oplyst, hvordan det går med behandlingen af vedkommendes anmeldelse. Og anmelderen har heller ikke ret til at blive oplyst om sagens endelige afgørelse. Middelfart Kommune udveksler oplysninger fra kontrolsager med andre myndigheder inden for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivningen. Som udgangspunkt forudsætter udlevering af oplysninger om rent private forhold, at borgeren har givet sit samtykke hertil. 9

10 Konkret lovgivning kan dog give myndigheder hjemmel til at udveksle oplysninger om borgernes rent private forhold uden borgerens samtykke. Dette er blandt andet tilfældet for udvekslingen af oplysninger i kontrolsager mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (Lov om Udbetaling Danmark 6-11). Her inddrages borgeren ikke i myndighedernes indbyrdes udveksling af sagsoplysninger. Middelfart Kommune lever op til regler om habilitet. Det daglige kontrolarbejde og deraf følgende afgørelser om social snyd finder sted på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om, at reglerne om habilitet bliver efterlevet (Forvaltningslovens 3-6). Det daglige kontrolarbejde tilrettelægges sådan, at der altid er flere medarbejdere på hver kontrolsag. Ved opstarten af en kontrolsag sikres det gennem en kollegial drøftelse, at medarbejderne på sagen ikke er inhabile. Hvis der på et tidspunkt i løbet af et sagsforløb viser sig en mulig risiko for, at en medarbejder er inhabil, trækkes medarbejderen ud af sagen, og det hidtidige sagsforløb evalueres for at sikre, at sagen ikke er blevet påvirket af uvedkommende hensyn. En medarbejder har altid mulighed for at frasige sig at deltage i / trække sig ud af en kontrolsag, hvis medarbejderen føler, at sagen kommer for tæt på medarbejderens privatliv. Bevæggrunden behøver ikke nødvendigvis at være et spørgsmål om eventuel inhabilitet, men også et hensyn til såvel medarbejderen som sagspersonen om at undgå akavede situationer i privatlivet, eksempelvis hvis de to personer bor i samme lokalområde, har børn i samme skoleklasse eller på anden måde mødes regelmæssigt i ikkeaftalte, private sammenhænge. Hvordan afgøres en sag om mistanke om social snyd? En kontrolsag afgøres, når det vurderes, at vi har alle relevante og nødvendige oplysninger i sagen. Og afgørelsen formidles umiddelbart herefter til sagens parter og/eller deres repræsentanter. Inden der træffes afgørelse, foretages en partshøring blandt sagens parter og/eller deres repræsentanter. Der er tilrettelagt en række administrative procedurer, som sikrer, at kontrolsager i Middelfart Kommune afsluttes med juridisk korrekte afgørelser. En afgørelse har alene til formål at sikre korrekte ydelser til borgeren Et effektivt kontrolarbejde, som bringer borgeres uberettigede modtagelse af sociale ydelser til ophør, medfører blandt andet en økonomisk sidegevinst for de offentlige 10

11 budgetter. Men en økonomisk sidegevinst er ikke et mål i sig selv, hverken som helhed eller i den konkrete kontrolsag. Lovgivningens bestemmelser om korrekte ydelser og kontrolarbejde (Lov om aktiv socialpolitik 91), giver ikke mulighed for, at en afgørelse i en kontrolsag accepterer ukorrekte ydelser ud fra en samlet vurdering af borgerens situation og et helhedssyn på den mest hensigtsmæssige indsats over for borgeren. Eksempelvis må et hensyn til en indsats i kommunens børne- og familieafdeling over for en sårbar familie ikke påvirke eller tilsidesætte en afgørelse om social snyd, hvis kontrolsagens oplysninger danner grundlag for en sådan afgørelse. En afgørelse om social snyd kan ikke gradbøjes. Enten er de sociale ydelser blevet udbetalt uretmæssigt og skal ophøre eller ændres i overensstemmelse med den faktiske ydelsesberettigelse. Eller også er de sociale ydelser blevet udbetalt på et korrekt grundlag og kan fortsætte, hvis grundlaget fortsat er til stede. Det er ikke lovligt at træffe afgørelse om eller indgå en aftale med borgeren om - eksempelvis en halv tilbagebetaling af udbetalte sociale ydelser, ud fra en vurdering af, at beviserne for social snyd på den ene side ikke er helt sikre, men på den anden side dog alligevel peger på, at der i et eller andet omfang er tale om social snyd. En afgørelse bygger alene på objektive kriterier og saglige begrundelser Undervejs i udredningen af en kontrolsag fremkommer mange forskellige oplysninger. Nogle oplysninger er faktuelle og kan som regel efterprøves konkret, mens andre oplysninger er påstande og vurderinger fra de personer, som er fremkommet med oplysninger i sagen. En afgørelse tager afsæt i de af sagens faktuelle oplysninger, som vurderes at være relevante, og borgerens bemærkninger til disse faktuelle oplysninger. Sagens faktiske forhold danner grundlag for en samlet vurdering af, om der er tale om social snyd samt om omfanget af dette. En borger kan som udgangspunkt ikke være uenig i sagens faktuelle oplysninger. Men borgeren kan godt tillægge de faktuelle oplysninger en anden betydning i forhold til spørgsmålet om social snyd end kontrolmedarbejderne og derfor opleve sagens faktiske forhold anderledes end kontrolmedarbejderne. Løbende partshøring undervejs i sagsforløbet og en samlet partshøring umiddelfart forud for den endelige afgørelse er derfor en væsentlig forudsætning for at nå frem til en korrekt endelig afgørelse. Det er kontrolmedarbejdernes konkrete fortolkning af sagens faktiske forhold inkl. borgerens bemærkninger til de faktuelle oplysninger og til kontrolmedarbejdernes vurderinger, der ligger til grund for den endelige afgørelse 11

12 Den konkrete fortolkning sikrer, at afgørelsen ikke hviler på kun en eller ganske få oplysninger alene, men på et samlet billede af sagens faktiske forhold. Lighed for loven Hver kontrolsag hviler i sig selv. Det betyder, at en kontrolsag afgøres alene ud fra sagens faktiske forhold inkl. borgerens bemærkninger. Det daglige kontrolarbejde er tilrettelagt sådan, at der altid er flere medarbejdere på hver kontrolsag. Og der gennemføres løbende ledelsestilsyn med henblik på løbende faglig styring og læring. Dette er med til at sikre, at kontrolsager, som ligner hinanden, bliver behandlet ens Partshøring Der gennemføres altid en partshøring umiddelfart før endelig afgørelse af en sag Ved partshøring får borgeren mulighed for at komme med egne bemærkninger til sagens faktiske forhold, dvs. til både de faktuelle oplysninger i sagen og til kontrolmedarbejdernes vurderinger af de faktuelle oplysningers betydning. Borgerens bemærkninger indgår som sagsoplysninger i sagens videre forløb og endelige afgørelse. Partshøringen foregår altid skriftligt, og den enkelte høringsfrist fastsættes sådan, at borgeren har en rimelig mulighed for at sætte sig ind i sagens faktiske forhold sammen med eventuelle partsrepræsentanter og formulere et svar. En normal høringsfrist er på 14 dage. Og fristen bliver forlænget, hvis borgeren eller borgerens partsrepræsentant anmoder om dette med en god begrundelse. Afgørelsens formidling En afgørelse af en kontrolsag bliver altid formidlet på skrift normalt via brev til borgerens digitale postkasse eller fysiske postkasse. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at aflevere afgørelsen i borgerens digitale postkasse eller fysiske postkasse, bliver borgeren oplyst kortfattet om afgørelsen telefonisk eller på med anmodning om at møde op på kommunen og få udleveret afgørelsen i sin helhed. Selve afgørelsen formuleres klart og tydeligt. Afgørelsen ledsages af en begrundelse samt en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet i henhold til. Derudover medfølger en klagevejledning. 12

13 Begrundelsen Begrundelsen består af flere elementer: - En kort præsentation af de af sagens faktiske forhold, som der ved afgørelsen er lagt særlig vægt på. - En henvisning til de anvendte retsregler. - En bredere sagsfremstilling med angivelse af sagens faktiske oplysninger, kontrolmedarbejdernes vurderinger af de faktiske oplysningers betydning, fremkomne bemærkninger fra borgeren i forbindelse med parthøring samt kontrolmedarbejdernes vurderinger af disse bemærkningers betydning. Politianmeldelse for socialt bedrageri Middelfart Kommune anmelder borgere for socialt bedrageri i tilfælde, hvor det sociale snyd er af en sådan beskaffenhed, at der efter Middelfart Kommunes vurdering er tale om socialt bedrageri. Den konkrete beslutning om anmeldelse for socialt bedrageri træffes af Borgerrådgivningschefen efter indstilling fra Lederen af Borgerservice, som kontrolmedarbejderne refererer til i deres daglige arbejde. Der er Borgerrådgivningschefen, der står som anmelder på vegne af Middelfart Kommune. Selve anmeldelsen finder sted, når ankemulighederne er udtømte og kontrolsagen derved er endeligt afgjort. Dvs. umiddelbart efter udløbet af ankefristen, hvis borgeren ikke anker afgørelsen, eller umiddelbart efter ankesagens behandling og endelige afgørelse ved eventuelt flere instanser. Særligt om pålæggelse af logbog Middelfart Kommune gør brug af lovgivningens muligheder for at pålægge arbejdsgivere at foretage daglig registrering af oplysninger om de ansatte i daglig tale kaldet logbog - når det i forbindelse med et kontrolbesøg er konstateret, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde I logbogen skal arbejdsgiveren hver dag angive navn, cpr.nr. antal arbejdstimer, startog sluttidspunkt og løn for alle beskæftigede i virksomheden, herunder også ulønnede medhjælpere, praktikanter mv., således at Kontrolgruppen løbende har mulighed for at efterprøve, at arbejdsgiveren kun beskæftiger registreret arbejdskraft. Pålæggelse af logbog gælder for 12 måneder. Ved konstatering af manglende udfyldelse af logbogen, har Kontrolgruppen mulighed for at pålægge arbejdsgiveren at 13

14 føre logbog i en ny 12 måneders periode eller at foretage en politianmeldelse med sigte på, at arbejdsgiveren idømmes en bøde ( Den konkrete beslutning om politianmeldelse med sigte på bødestraf træffes af Borgerrådgivningschefen efter indstilling fra Lederen af Borgerservice. 14

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere