ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:"

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret: JOJ Godkendt: KWE Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Kvalitetsstyring Generelt D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Rengøring Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Service Generelle specifikationer Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Ventilationsanlæg Tæthed og støjforhold Projektering Dokumentation Materialer og produkter Generelt Ventilationsanlæg Ventilatorer Filtre Varmegenvindingskomponenter Generelt - boligventilation Kanaler Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Lyddæmpere og svingninsdæmpere Ventilationsanlæg Tæthed Indregulering Støjforhold Relationer til andre arbejder Koordinering... 10

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/29 4. Bygningsdelsbeskrivelser VENT 01 Ventilationsanlæg i boliger VENT 02 Udsugningsanlæg i kælderen Bilag 1 Udbudskontrolplan... 27

4 1. Orientering Side : 3/29 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer

5 2. Omfang Side : 4/29 2. Omfang 2.1 Generelt Der etableres 3 anlæg: 1. Et udsugningsanlæg for frisør og nye bade-/toiletrum i varmemestekontoret. 2. Et udsugningsanlæg for frisørrummet. 3. Individuelle anlæg for boligerne. Huller og gennemføringer af kanaler Entreprenøren har det fulde ansvar for udførsel og korrekt placering og udformning af huller i vægge, forsænkede lofter og dæk. Ved evt. hultagning i bærende elementer (dæk/vægge) skal have besked før boring for at sikre, at bærende elementer ikke svækkes. Hvor udeluftkanaler bores gennem ydervægge i køkkener, hvor køknerne støder op mod nabokøkkener, er der etableret betonbjælker med en tykkelse på 200 mm hen over køkkenvinduerne. Der må kun bores gennem bjælken for en Ø160 kanal. Ved lukning mellem hul og kanalgennemføringer skal det sikres at brandisoleringsfabrikanten godkendelse overholdes. Dvs. er brandisolering, brandfuge og klæber godkendt under et, skal fabrikantens isolering, fuge og klæber anvendes. Fabrikat og metode for godkendte brandtekniske lukninger, som ønskes anvendt, skal fremsendes senest 1 uge efter opstart af byggeriet. Afdækning I de øvrige boliger, som ikke ombygges, etablerer tømrer gulvplader i gangarealerne, hvor arbejder pågår. Under nærværende arbejde skal inventar, herunder også køkkenelementer, afdækkes med plastik, når der bores eller hvor igangværende arbejde vil kunne tilsmudse omgivelserne. Internkabling Følgende udføres under ventilationsarbejdet: Intern kabling mellem automatikpanel for anlæg i boligerne og styring/aggregat, samt intern kabling mellem emhætte og styring/aggregat. Intern kabling for styring/aggregat og elvarmeflade. Intern kabling for røgventilator og ventilationsaggregat for 1-rums boliger placeret i tagrummet. Kabling for det brandtekniske anlæg for røgventileret system Intern kabling mellem styring af udsugningsventilatorer og ventilatorer for nye toilet-/baderum i varmemesterkontoret. Intern kabling mellem styring af udsugningsventilatorer og ventilatorer for anlæg tilkoblet udsugningskanal fra frisøren. Brandteknisk automatik Alle komponenter, spjæld og brandautomatik m.v. inkl. intern kabling udføres under nærværende arbejde 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: VENT 01 Ventilationsanlæg i boligerne

6 2. Omfang Side : 5/29 VENT 02 Udsugningsanlæg for frisør og nye toilet og badefacilitet i varmemesterkontoret. Følgende dele udføres under andet arbejde: Elforsyning til aggregater og udsugningsventilatorer. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Ventilationsanlæg for for boligerne. Udsugningsanlæggene i kælderen. Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, udsugningsventilatorer, kanalsystem, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger og beskrivelser. Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger af ventilationsanlæggene. Umiddelbart efter tilbudsaccept skal ventilationsanlæggene gennemregnes i forhold til de af entreprenøren valgte fabrikater, så krav stillet i nærværende beskrivelse kan forventes overholdte. De angivne kanaldimensioner mv. skal betragtes som et minimum, og skal om nødvendigt justeres i h. t. entreprenørens beregninger. Der skal påregnes et prøvefelt, hvor første opgangsside udføres fuldt ud inkl. indregulering og lydmålinger. Herefter kontrolleres og funktionstestes anlæggene som følger: Luftmængder ved grundventilationsniveau kontrolleres (luftmængder uden emhættedrift og fugtdrift) Ved grundventilationsniveau kontrolleres opholdsrummenes lydtryksniveauer. Ved anlægget i stueetagen aktiveres emhætte på forceret niveau, hvorefter luftmængder og lydtryksniveauer atter måles. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 5 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenøren skal umiddelbart efter overdragelse af entreprisen og før arbejdets påbegyndelse udarbejde en kvalitetsplan, der redegør for, hvorledes entreprenøren vil gennemføre og dokumentere kvalitetssikringen af sine ydelser. Kvalitetsplanen fremsendes til byggeledelsen i 2 eksemplarer signeret og dateret af entreprenørfirmaets kvalitetssikringsleder.

7 2. Omfang Side : 6/29 Der skal udføres kvalitetssikring af eget arbejde. Kontrollen skal som minimum udgøre omfanget angivet i udbudskontrolplanen, bilag i nærværende beskrivelse. CE-mærkning mv. Byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk godkendelse, skal leveres CE-mærket. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Ventilationsanlæg med tilhørende automatik. Udsugningsventilatorer med tilhørende automatik. Garantierklæringer Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen inden indbygning. Der skal gives meddelelse til byggeledelsen, så snart en garantierklæring, der både omfatter materialer og produkter samt udførelse, foreligger. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført. Kontroldokumentation Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal der føres et arkiv (KS-mappe), som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskrivelsens udbudskontrolplan angivne kontroller. KS-mappe indeholdende omfang af kvalitetsdokumentation inkl. kontrolplaner skal ved opstart af arbejdet afleveres i leksemplar til byggeledelsen D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm. Data for ventilatorer med angivelse af type, cirka omdrejningstal og virkningsgrad. Data for varmegenvindingsflader, elforvarmeflader med angivelse af tryktab på luftside, lufthastighed, dimensionerende temperatur og temperaturvirkningsgrad. D&V-dokumentation skal leveres på dansk i 1 eksemplarer i ringbind og på I- binder jf. fællesbetingelser og hovedentreprenørens KS. Tegninger udleveres som dwg (2010), og tegninger opdateres som udført i auto- CAD af entreprenøren. Tegningerne lægges ind i I-binder som pdf. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøde. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 20 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

8 2. Omfang Side : 7/29 Beregninger af de til kanalerne hørende luftmængder, hastigheder og trykfor hold samt lydforhold. Dokumentering af det specifikke energiforbrug. Metode- og procedurebeskrivelse for indreguleringen. Beskrivelse af principper for anlæggets rensemuligheder Beskrivelse af principper for tætning ved kanalgennemføringer i etagedæk og vægge Beskrivelse og dokumentation af, at indblæsningsarmaturer overholder krav til maksimale kastelængder, og at indblæsningsluften i modsat fald ikke dropper Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Rengøring Bygningsdele skal afleveres med alle urenheder fjernet fra overflader, samt fremstå uden skader på bygningsdelen. Skadede dele vil blive forlangt udskiftet. Al oprydning og bortskaffelse af overskydende materialer skal være indeholdt. Den enkelte entreprenør skal til stadighed medvirke til, at færdselsarealer er ryddelige og rengjorte. Der skal efter behov ryddes op og rengøres efter egne aktiviteter, dog mindst en gang om ugen Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger i alle rum med indblæsning/udsugning Måling af lufthastighed træk. Måling af specifikt energiforbrug for et anlæg i en bolig i stueetagen Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Boliganlæggene for første etablerede opgangsside - testperiode på 30 arbejdsdage Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Der skal påregnes brugerinstruktion for 3 personer af anlægstyperne Service Følgende service skal udføres: I byggeperioden udskifte filtre hvert halve år fra tidspunktet for de enkelte anlægs idriftsættelse. Ved den samlede aflevering udskifte filtre på alle boligaggregater og anlæggen serviceres.

9 3. Generelle specifikationer Side : 8/29 3. Generelle specifikationer 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad Stk. 1. DS 447:2005 Ad Stk. 2. DS 428:2011 Ad Stk. 3. DS 452:1999 Ad Stk. 4. DS 468:1990 Ad Stk. 5. DS 474:1993 DS 474/RET1:1995 Ad Stk. 6. DS/EN/CR 1752:2001 Ad Stk. 7. DS/EN 13779: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO :2000 Dansk Standard Måling af termisk indeklima SBI-anvisning 130:1983 Statens Byggeforskningsinstitut Projektering Ad Stk. 1. Vejledning nr. 5:1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder vejledning nr 3: Ventilationsanlæg Ad Stk. 1. DS/EN 1886:2008 Ad Stk. 2. DS/EN 779:2003 Ad Stk. 3. DS/EN :2009

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/29 Ad Stk. 4. DS/EN 1751:1999 Ad Stk. 5. NP-154-R: Tæthed og støjforhold DS/EN 1507:2006 DS/EN 12237:2003 SBI-anvisning 102:1975 Vejledning nr. 5: Projektering Dokumentation Ad stk. 5. Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn mindst 2 uger inden påbegyndelse af montagen. 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Aggregater Udsugningsventilatorer Elforvarmeflader Indblæsningsarmaturer Udsugningsarmaturer Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra modtagelsen Ventilationsanlæg Ventilatorer Ventilatorer skal leveres med volumenstrømsmålere med føler anbragt i ventilatorens sugeåbning og differenstrykmåler, begge med aflæsningsenhederne fastgjort udvendigt på aggregathuset Filtre Der skal anvendes følgende filterklasser: Indblæsning: Klasse M 5 Udsugning: Klasse M Varmegenvindingskomponenter Generelt - boligventilation Temperaturvirkningsgrad for varmeveksler skal minimum være 84 % målt som tør virkningsgrad efter EN308 ved 200 m³/h og ens massestrømme for indblæsning og udsugning.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/29 Testbetingelser: Omgivelsestemperatur 5 C, udsugningstemperatur 25 C ved maksimalt 28% relativ luftfugtighed, internt/eksternt luftudslip mindre end 3 % af den nominelle luftmængde. Maksimal tryktab ved alle driftsforhold: 100 Pa Max. specifikt elforbrug til lufttransport under alle driftsforhold: 1000 J/m³ Kanaler Maximalt tryktab, der skal dimensioneres for: max.1 Pa/m Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Farve: Hvide Lyddæmpere og svingninsdæmpere Det skal sikres, at der ikke overføres vibrationsstøj mellem ventilationsanlæg og bygningskonstruktion Ventilationsanlæg Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse D Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Samlet luftstrøm til rummet Indblæsning + 10%/- 10% + 20%/ - 20% Udsugning + 10%/- 10% + 20%/ - 20% Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen. Max. lydtryksnivau for opholdsrum er 30 db(a) i umøblerede rum og 27 db(a) i møblerede. Lyddæmpere i flexrør accepteres ikke. 3.7 Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: VVS El Beton Tømrer

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/29 4. Bygningsdelsbeskrivelser VENT 01 Ventilationsanlæg i boliger 4.1 Orientering På nær for enkelte 1-rumsboliger leveres og monteres udstyr i funktion, mål og design, som det kendes fra komponenter med specifikationer som nedenstående produkter. Aggregatet under loft i boliger Ventilationsanlæg til loftmontage som Cityvent 200 L/R eller tilsvarende i 8 forskellige varianter, med dimensionerne 1222 x 861 mm og med en indbygningshøjde på 303 mm. Anlægget skal som standard kunne leveres med Ø160 mm kanaltilslutninger, med indblæsning, udsugning, indtag og afkast monteret horisontalt på kabinettet. Anlæggets kabinet skal udvendigt være udført i melamin, med hængslet bundplade med faldsikring, således servicering kan foregå ved åbning af bundpladen. Lyddata Ventilationsanlæggets lydeffektniveau (LwA) for udstråling fra kabinet må maksimalt være følgende, hvorved lydtrykniveauet (LpA) afhænger af lokalets udformning og rumdæmpning: 31 db(a) ved en luftmængde på 126 m//h og et eksternt tryktab på 50 Pa Energiforbrug Ventilationsanlæggets specifikke elforbrug til lufttransport (SEL) inklusiv begge ventilatorer, styrings- og reguleringsautomatik samt spjæld må maksimalt andrage: 584 W/(m3/s) ved en luftmængde på 126 m//h og et eksternt tryktab på 50 Pa Aggregat - CV 200 C Ventilationsanlæg til loftmontage som Cityvent 200 C eller tilsvarende i 4 forskellige varianter, med dimensionerne 1338 x 683 og med en indbygningshøjde på 303 mm. Anlægget skal som standard kunne leveres med Ø160 mm kanaltilslutninger, med indblæsning, udsugning, indtag og afkast monteret horisontalt på kabinettet. Anlæggets kabinet skal udvendigt være udført i melamin, med hængslet bundplade med faldsikring, således servicering kan foregå ved åbning af bundpladen. Lyddata Ventilationsanlæggets lydeffektniveau (LwA) for udstråling fra kabinet må maksimalt være følgende, hvorved lydtrykniveauet (LpA) afhænger af lokalets udformning og rumdæmpning: 32 db(a) ved en luftmængde på 126 m//h og et eksternt tryktab på 50 Pa Elforbrug Ventilationsanlæggets specifikke elforbrug til lufttransport (SEL) inklusiv begge ventilatorer, styrings- og reguleringsautomatik samt spjæld må maksimalt andrage:

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ W/(m3/s) ved en luftmængde på 126 m//h og et eksternt tryktab på 50 Pa Varmeflade Ekstern elektrisk eftervarmeflade, 900 W, der kan bruges som eftervarmeflade med virtuel forvarmefunktion. Føringsveje Kanalanlæggene fremføres primært over forsænkede lofter, inddækninger og teknikskabe. Anlægsspecifikationer Internt skal ventilationsanlægget bestå af formstøbte EPP-sektioner med ErP godkendte EC trinløse B-hjuls ventilator, indbygget i lydisoleret metalmotorhus, med ventilatorvinger som centrifugale virkende bagudrettede blade. Internt skal ventilationsanlægget bestå af formstøbte EPP-sektioner med ErP godkendte EC trinløse B-hjuls ventilator, indbygget i lydisoleret metalmotorhus, med ventilatorvinger som centrifugale virkende bagudrettede blade. Anlægget skal som standard udstyres med % trinløs regulerende bypassspjæld som automatisk styres af indblæsningstemperaturen, 4 stk. temperaturfølere (indblæsning, udsugning, indtag og afkast) og modstrøms pladevarmeveksler i søvandsbestandig aluminium med en dokumenteret maksimal stigning i tryktab ved kondensdannelse på 10 %. Anlægget skal ligeledes som standard være udstyret med indbygget kondenspumpe med egen kondenssvømmer samt integreret kondensbakke med kondenssvømmer, der giver en alarm og stopper ventilationsanlægget i tilfælde af fyldt kondensbakke. Betjeningspanel Airlinq Viva Betjening med touchpanel skal være som Airlinq Viva eller tilsvarende i størrelsen 82 x 82 mm, 10 mm i tykkelsen og i farven signal white (RAL 9003) med USB mini-b indgang i bunden af panelet. Luftmængdevisning med blåt lys ift. min/max og mulighed for luftmængdeindstilling via berøringsfølsomt betjeningsområde. Symbol for rød alarm- og gul advarselsvisning i øverst venstre hjørne, med visning af pågældende alarm/advarsel via blink i forskellige intervaller. Funktionsknap i bunden af panelet til anvendelse af standby og manual start/stop, ferie mode knap på højre side af panelet til aktivering af ferie-/fraværsmode, børnesikring via funktions- og ferie mode knappen, automatisk betjeningslås. Der skal desuden være mulighed for tilkobling af to forskellige PC-programmer som Airlinq User Tool og Airlinq Service Tool eller tilsvarende. Elektronisk fugtsensor Anlægsautomatik skal kunne behovsstyres efter den aktivitet og fugtmæssige belastning, der til ethvert tidspunkt forekommer i boligen. Dette skal ske med to elektroniske fugtsensorer og to temperatursensorer, som placeres i kombination i hhv. udsugning og indtag, hvormed der styres efter forskellen mellem udendørs og indendørs fugtindhold i luften, dvs. forskellen i absolut fugtighed og ikke relativ fugtighed.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/29 Styringsautomatikken skal desuden tilpasse behovsstyringen automatisk efter udeklimaet, således at udtørring af boligen om vinteren kan modvirkes. Boost funktion Anlægsautomatik skal kunne håndtere forcering af luftmængde ved aktivering af emhætte, således ventilationsanlægget ved denne funktion kan opnå en maksimal ønsket luftmængde fastlagt ud fra tryktab og lydkrav. Emhætten skal være med potentialfri relæ og med et så lavt tryktab som muligt. Temperaturstyring Regulering af driftstilstand ved lave indblæsningstemperaturer i form af, at ventilationsanlægget automatisk skal aktivere elvarmefladen og trinløst reducere indblæsningsmængden, og om nødvendigt øge udsugningsmængden, indtil den ønskede indblæsningstemperatur er opnået. Indblæsningstemperatur skal kunne holde 18 C. Automatisk trinløs regulering af bypassspjæld ved høj indblæsningstemperatur med henblik på at reducere denne indtil den ønskede indblæsningstemperatur opnås. (Sommersituation) Automatisk regulering af driftstilstand ved høj rumtemperatur i form af, at ventilationsanlægget automatisk reducerer den ønskede indblæsningstemperatur og eventuelt øger luftmængden med henblik på at reducere rumtemperaturen til et komfortabelt niveau. Intelligent frostsikring skal kunne fastholde afkasttemperaturen over frysepunkt ved hjælp af automatisk trinløs regulering af bypassspjæld og elvarmeflade. (Max. indblæsning på 18 C.) Styring af varmeflade Mulig låsning af mulighed for programmering af hvorledes den virtuelle varmeflade skal anvendes. Varmefladen ønskes anvendt udelukkende som som eftervarmeflade med virtuel forvarmefunktion. Ved anvendelse af eftervarmeflade med virtuel forvarmefunktion skal det være muligt, at anlægget reducerer først luftmængden og derefter aktivere varmefladen hvis nødvendigt, med henblik på lavere energiforbrug. Overvågning Overvågning af flow, filtre, kondens, sensorer og ventilatorer med alarmangivelse hvis problemer opstår. Filteralarm med elektronisk filterovervågning vha. tidsovervågning hvor både driftstid og driftsprocent tages i betragtning. Kondensalarm med overvågning af kondensniveauet i kondensbakken via. svømmer. Driftstilstande Programmerbart ugeprogram med automatisk korrektion for sommer- /vintertid og med 7 tidsprogrammer med individuelle setpunkter for luftmængde og indblæsningstemperatur.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/29 Feriemode til sikring af ventilation med et minimalt energiforbrug, med mulighed for trinløs regulerende luftmængde. Automatisk boostet ventilationsniveau ved fugtbelastning. Automatisk boostet ventilationsniveau ved emhættedrift. Isolering Lodrette afkastkanaler brandisoleres i rum de ikke betjener, herunder også tagrummet. Der tilsluttes taghætter, som leveres under nærværende arbejde. Taghætten leveres isoleret med 50 mm. Isoleringen må ikke have kontakt til afkastluften fra boligerne. Taghætterne monteres i samarbejde med tagdækkeren, og taghætten skal i udformning og indbygningsmetode være tilpasset nye tagbeklædning, så bl.a. vandindtrængning ikke vil forekomme. Udeluftkanaler og afkastkanalerne i boligerne kondensisoleres med 30 mm isolering. Isolerede kanaler afsluttes med alu-folie. Aggregatet skabsmodel i boliger Som skabsmodel anvendes Nilan type Comfort 300 top med bypass. På lignende vist som ovenfor anvendes elvarmeflade og emhætten tilkobles. Aggregat Ventilationsaggregatet skal være af en sådan udformning, at alle fire studsene går ud fra top. Indblæsningsluft skal være til venstre og afkastluft skal være til højre. Udeluft og afkastluft placeret centreret i top. Anlægget skal kunne leveres spejlvendt. Målene på aggregatet må max. være som følgende: Højde: 900mm Bredde: 600mm Dybde: 495mm Lakering: Aggregatet skal være lavet i alu zink, samt lakeret i Ral kode Isoleret: Isoleret indvendigt med min 30 mm. Vægt: Max. vægt må være 45 kg. Varmeveksler: Modstrømsveksler i plast for høj virkningsgrad SEL værdier: Aggregatet skal kunne overholde J/m3 ved en luftmængde på 216m3/h samt ekstern tryktab på 100 pascal. Virkningsgrad: Aggregatet skal have en temperaturvirkningsgrad på min. 88% ved en luftmængde på 216m3/h

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/29 Kondensafløb Der skal udføres kondensafløb fra ventilationsaggregatets bund, installationen skal udføres med fabrikatets vandlås, som er beregnet til ventilationsafløb med indbygget ventil. Frostsikring For at sikre boligen mod evt. frost skader ved svigtende varmesystem skal anlægget være udstyret med en frostsikring, der sikre at anlægget stopper, hvis der er for lav rumtemperatur i boligen, så boligen ikke tømmes for varme. Ved almindelig drift sikres med tilisning i veksleren via forvarmeflade, som aktiveres via temperaturen i afkastluften. Elvarmefladen må ikke fungere som tilpasning af indblæsningstemperaturen. Fugtstyring Ventilationsaggregatet skal være forsynet med indbygget fugtføler, som selv tilpasser sig efter sommer og vinter fugtniveau. Aggregat skal ved stigende fugt i udsugningsluften øge ventilationsmængden, og ved lav fugt skal der kunne vælges at evt. nedsætte luftskiftet. Den RH% i udsugningen skal kunne aflæses i betjeningspanelet. Emhætte Emhætte kobles ind over anlægget, og sender signal til aggregatet via et potentiale frit kontaktsæt, når emhætten startes. Anlægget vil da køre op i forceret drift og søger for via spjæld, at udsugningen ikke øges i bad og andre suge steder. Bypass Ventilationsaggregatet skal være med indbygget bypassfunktion, som vil give en mulighed for køl/svale funktion om sommeren. Dette skal ske automatisk og med hensyn til spærring ved for lav ude temperatur. Filter Ventilationsaggregatet skal være med indbygget filter med filter klasse G5 som minimum. Pollenfilter Der skal være mulighed for indbygning af pollenfilter i anlæg. Betjeningspanel Betjeningspanelet skal forbindes med ventilationsaggregatet med parsnoet kabel type 2x2x0,25 mm2. Strømforsyning Ventilationsaggregatet skal forsynes med 230 Volt og 10 Amp. Isolering Lodrette afkastkanaler brandisoleres i rum de ikke betjener, herunder også tagrummet. Der tilsluttes taghætter, som leveres under nærværende arbejde. Taghætten leveres isoleret med 50 mm. Isoleringen må ikke have kontakt til afkastluf-

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/29 ten fra boligerne. Taghætterne monteres i samarbejde med tagdækkeren, og taghætten skal i udformning og indbygningsmetode være tilpasset nye tagbeklædning, så bl.a. vandindtrængning ikke vil forekomme. Udeluftkanaler og afkastkanaler i boligerne kondensisoleres med 30 mm isolering. Isolerede kanaler afsluttes med alu-folie. Ventilationsanlæg tagrum for 1-værelses boliger Aggregatet placeres i ventilationsrummet i tagrummet. Under tømrerarbejdet etableres rummet, som selvstændig brandcelle med mindre adgangsdør til rummet. Under nærværende arbejde etableres platform af 50 mm hård bats og fliser i 50 mm s tykkelse. Både aggregat og røgventilator placeres på platformen. Batts afgrænses af taglægter, dog uden at komme i kontakt med fliserne. Systemet udføres som et røgventileret system inkl. brandautomatik, røgventilator, røgspjæld, røgevakueringsspjæld og brandtermostat. Via grøn indikeringslampe opsat i kælderen, skal udfald af aggregatet kunne registreres. Aggregatet skal køres konstanttrykreguleret med studs og slangeforbindelse for tryksensor placeret på lodrette kanalanlæg på 2. sal før afgrening til etagens kanalanlæg. Sensoren placeres beskyttet mod hærværk i kælderen. Aggregatet skal enten h. h. a. kran føres ind på taget, når tagdækkeren har fjernet eksisterende beklædning, eller også samles aggregatet i tagrummet. Isolering I ventilationsrummet isoleres alle kanaler, herunder også bypasskanal med 50 mm isolering. Udenfor ventilationsrummet og de lodrette kanaler ned gennem etagerne brandisoleres. Isolerede kanaler afsluttes med alu-folie. Generel forudsætning af valg af aggregater En forudsætning er, at materiellets udførelse, ydeevne, funktioner og styringer mindst svarer til det i beskrivelse og tegninger foreskrevne. Under elarbejdet etableres strømforsyning, men al intern kabling hører under nærværende arbejde. 4.2 Omfang Der etableres anlæg som beskrevet under nærværende arbejdsbeskrivelse, og som angivet på tegningerne. Følgende leveres ikke, men koordineres. El-forsyning til aggregatet. Nærværende entreprise drager selv omsorg for intern kabling

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Lokalisering Arbejdet omfatter ventilationsarbejder i boligforeningens afd. 23, Nydamsparken. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 7.19 Kælderplan for varmemesterkontoret Kælderplaner VVS for tilgængeligheds- og ombygningsboliger 7.40 Typefortegnelse Plantegninger Type 1 5 for tilgængeligheds- og ombygningsboliger Øvrige boliger Ventilation og afløb 4.5 Koordinering Der skal koordineres med øvrige håndværksfag, hvor der gennem udførslen opstår grænseflader til øvrigt arbejde på pladsen 4.6 Tilstødende bygningsdele Vand- og varmerør Inddækningskasse og forsænkede lofter 4.7 Projektering Anlæggene dimensioneres for de på tegninger og denne beskrivelse anførte luftmængder og virkemåder. Under ventilationsarbejder udarbejdes projekt- og montagetegninger, som fremsender materialet til bygherrens tilsyn for gennemsyn. De på tegninger angivne dimensioner på kanaler og komponenter skal kun betragtes som vejledende. Det er entreprenørens ansvar at beregne alle kanaldimensioner, ventilatorer, lydsluser m.v. således, at ventilationsanlægget opfylder Bygningsreglementets krav i enhver henseende, også med hensyn til røg-, støj- og brandspredning. Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at beregne anlægget således, at der indvendigt i kanalerne ikke opstår problemer med kondens. Særlige krav: Vinter: Udetemperatur: 12 C og f = 90 % RF Indetemperatur: + 20 C og f = 25 % RF Indblæsningstemperatur: + 20 C Sommer: Udetemperatur: + 26 C og f = 65 % RF Indetemperatur: + 25 C og f = 50 % RF Indblæsningstemperatur: + 20 C Varmeflader og de tilsluttede dele beregnes for: Varmt vand: + 65 /40 C. Lydtryksniveauet i opholdsrummene ikke overstige 30 db(a) i umøblerede rum og 27 db(a) i møblerede. Lydmåling og indføring af data i målerapport udføres. Indreguleringsrapport udarbejdes med eftervisning af, at ventilationsnormen tolerancegrænser overholdes.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Materialer og produkter Der anvendes materialer i funktion og design som det kendes fra nedenstående produkter. Aggregater Der henvises til pkt. 4.1 Kanalanlæg Runde - kanaler fabr. Lindab, type Safe/Vent (SR) og formstykker med dobbelt læbetætning af bestandigt gummi. Hvad angår ophængning bemærkes, at patentbånd ikke må anvendes. Rektangulære kanaler - fabr. Lindab type Rekt med tilhørende formstykker. Samles med LS-samleskinne. Der accepteres ingen flexforbindelse, hverken i kanalsystemet eller ved tilslutning til indblæsnings- og udsugningsarmaturerne. Der monteres de fornødne aftagelige rensedæksler på kanalanlæggene, så alle kanalstrækninger kan renses og spjæld inspiceres. Kanaler i ydervægge gives beskyttende bemaling til korrosionsklasse C3 inden montering og malingen gås efter umiddelbart efter montering. Lyddæmpere Lyddæmpere - firkantede lyddæmpere fabr. Lindab type LRCA i boliger. Ved aggregat i tagrummet Lindab SLU, SLGU eller SLBU. Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Indblæsningsarmaturer - fabr. Lindab type SHH for placering i væg og i loftet fabr. Lindab type KIR. Sektorpladen rettes så indblæsningen rettes mod indgangsdøren ved loftmontage i entreer. Udsugningsarmaturer - kontrolventil fabr. Lindab type URH. Emhætter Emhætter - fabr. Exhausto, type Stripe udtræksemhætte med motoriseret spjæld ESL 145 AE og relæ til brug for aktivering af boost i aggregatet. Krav til emhætte: Mekanisk spjæld af stål Betjening drejeknap/timer Målestuds for indregulering Lavenergi 11W lysstofrør Nærværende entreprenør er ansvarlig for, at armaturerne fastgøres forsvarligt til konstruktionerne. Under elarbejdet tilsluttes emhætter elmæssigt. Kabling for relæ/aggregat udføres under nærværende entreprise.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/29 Indbygning af emhætte skal koordineres med køkkenelementleverandøren inden opsætning af overskabe. Fælles taghætte Der leveres og monteres taghætte for vandtæt indbygning i nye tagbeklædning af stål. Overfladen af taghætten i samme farve som det nye tag. Taghætten leveres isoleret og med lukket bund med 3 studs for tilslutning af afkastkanalerne fra etagerne. Taghætten etableres for indbygning op parallelt med spærhovedet, hvorfor de 3 studse ligeledes holdes i en lige linje parallelt med spærhovedet. Taghætten vælges for så lille et tryktab som muligt, så kravet til det specifikke elforbrug til lufttransport kan overholdes. Idet taghætterne er fælles pr. 3 boliger, må tryktabet max. være 10 Pa ved max. driftniveau. Der skal koordineres og samarbejdes med tagdækkeren. Taghætter for aggregatet i tagrummet Der anvendes Exhausto THAV 200 og THFV 200 som indpasses/tilpasses nye tagbeklædning. Overfladen i samme farve som for taget. Der samarbejdes med tagdækkeren. 4.9 Udførelse Aggregater skal ophænges, så det skal sikres, at det på tegninger nødvendige serviceareal under aggregaterne er til stede. Der skal i videst muligt omfang anvendes fabriksfremstillede standard komponenter. Alt kanalarbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Alle kanaler skal udføres således, at de ikke vibrerer og leveres inkl. alle understøtninger, bøsninger mv. Kanalerne forsynes med måleudtag i tilstrækkeligt omfang til, at kontrol og indregulering af luftmængderne kan foretages for hver afgrening fra hovedkanalerne. Kanaler kan af bygherrens tilsyn kræves trykprøvet med op til 5% af kanalanlæggene. Der skal ved kanalers indbyrdes placering tages hensyn til fornøden arbejdsplads ved isolering. Fleksible kanaler må ikke forekomme. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene indvendigt, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes afdækket under byggeperioden Lyd, indregulering og målerapport Lyd

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere